SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia"

Transkrypt

1 dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie do pracy, oceny pracownicze, gospodarowanie zasobem pracy, zarządzanie kadrami, zarządzanie zasobami ludzkimi Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Zarządzanie zasobem pracy w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa Remes Sp. z o.o. 2. Motywowanie do pracy w przedsiębiorstwie produkcji narzędzi medycznych Aesculap- Chifa Sp.z o.o. 3. Funkcjonowanie systemu motywowania do pracy na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 4. Organizacja pracy i zarządzanie kadrami w wielodziałowym przedsiębiorstwie handlowym 5. Elastyczne formy zatrudnienia. Analiza zalet i wad z perspektywy pracownika i pracodawcy 6. Systemy wynagradzania za pracę na przykładzie sektora bankowego 7. Budowa (akordowego) systemu wynagradzania w Przedsiębiorstwie Produkcji Przyczłapów do Bulgulatora Sp. z o.o. 8. Emerytura po amerykańsku: najpopularniejsze pracownicze plany emerytalne w USA 9. Koszty pracy, czyli jak pogodzić pracodawcę i pracownika? 10. Minimalne wynagrodzenie na świecie w 2009 roku 11. Niemiecki system ubezpieczeń społecznych 12. Płacowe i pozapłacowe koszty pracy w Polsce/w UE/na świecie 13. Polityka wynagradzania w firmie ABC (przykład banku uniwersalnego) 14. Projektowanie efektywnego systemu wynagrodzeń dla przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego/handlowego/transportowego itd.) 15. Rozpiętości płacowe w Polsce i na świecie w latach Równa płaca za równą pracę równość w teorii, nierówność w praktyce (Equal Pay for Equal Work Equality in Theory, Inequality in Practice) 17. System wynagradzania najwyższej kadry menedżerskiej zbudowany w oparciu o zasadę sprawiedliwości wewnętrznej 18. Wolontariat, czyli żadna praca nie hańbi oprócz tej, za którą nie płacą 19. Wynagradzanie za prace dorywcze w okresie przedświątecznym 20. Wynagrodzenia informatyków w Izraelu 21. Wynagrodzenia menedżerów w Stanach Zjednoczonych sytuacja na bankowym rynku pracy w okresie kryzysu gospodarczego 22. Zarobki Świętych Mikołajów w Polsce i na świecie 1. Zainteresowania uczestników: seminarium przeznaczone jest tylko dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami zarządzania zasobem pracy w przedsiębiorstwie 2. Rozmowa kwalifikacyjna na dyżurze w Katedrze (kandydaci na seminarium winni zgłosić się do prowadzącego przed wyborem seminarium) dotyczy studiów stacjonarnych 3. Dobra znajomość języka angielskiego 4. W przypadku większej liczby chętnych niż 12 osób o przyjęciu decydować będzie średnia ocen

2 dr Dawid Piątek Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Transformacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 2. Państwo jako determinanta wzrostu gospodarczego 3. Makroekonomiczne problemy gospodarki światowej analiza przyczyn recesji transformacji, analiza czynników i przyczyn wzrostu gospodarczego w krajach transformujących się, przebieg transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, stabilizacja makroekonomiczna w krajach przechodzących transformację rządy prawa, korupcja, wolność gospodarcza, własność, demokracja, swobody obywatelskie i ich wpływ na wzrost gospodarczy Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Bezrobocie transformacyjne w Polsce w latach Wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych w 1929 roku z perspektywy Austriackiej Szkoły Ekonomii 3. Zwalczanie inflacji podczas transformacji gospodarczej w Polsce w oparciu o założenia Planu Balcerowicza 4. Polityka kursu walutowego w Polsce w latach Przez stabilizację do konkurencyjności 1. Zainteresowanie uczestników tematem seminarium 2. Kontakt osobisty. Zapraszam na dyżury lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu 3. Zapisy: w godzinach dyżurów oraz w sekretariacie Katedry

3 dr Beata Woźniak-Jęchorek Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Teoria i praktyka funkcjonowania rynku pracy 2. Ekonomia globalna modele gospodarcze na świecie Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie, płace, związki inflacji i bezrobocia, migracje, instytucje rynku pracy Globalizacja, modele gospodarcze, ustroje gospodarcze, struktura gospodarki światowej. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Motywacyjna rola systemów wynagrodzeń pracowniczych 2. Polityka zatrudnieniowa i płacowa pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa 3. Analiza problemu bierności zawodowej w powiecie konińskim w latach Aktywna polityka rynku pracy wobec bezrobocia przed i po wstąpieniu Polski do UE na przykładzie powiatu obornickiego w latach Bezrobocie i aktywizacja zawodowa osób po 45. roku życia na przykładzie Województwa Wielkopolskiego w latach Przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej szanse i wyzwania 7. Polityka zatrudnieniowa i płacowa pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta u Gminy we Wschowie 1. Motywacja do szybkiej i efektywnej pracy jeżeli ją posiadasz, to zapraszam. 2. Odwaga badawcza jeżeli nie boisz się formułować własnych opinii, to wybrałaś/eś dobre seminarium. 3. Zainteresowanie problemami gospodarczymi w Polsce i na świecie jeżeli interesuje Cię ta kwestia, to możemy razem nad nią pracować. 4. Zapisy: w godzinach dyżurów oraz w sekretariacie Katedry

4 dr Baha Kalinowska-Sufinowicz Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Tematyka seminarium: 1. Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej 2. Rola państwa w procesie transformacji gospodarczej 3. Rynek pracy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej 4. Dyskryminacja kobiet w sferze pracy i płacy 5. Sytuacja absolwentów i ludzi młodych na polskim rynku pracy Kontakt: Zapisy w sekretariacie Katedry

5 dr Izabela Bludnik Katedra Teorii i Historii Ekonomii Społeczno-gospodarcze aspekty transformacji ustrojowej Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: teoria i praktyka transformacji systemów gospodarczych, mikro- i makroekonomiczne konsekwencje zmian systemowych 1. Średnia ocen 2. Rozmowa z kandydatami 3. Zapisy: w godz. Konsultacji pokój 1024 Collegium Altum

6 dr Tomasz Gabrusewicz Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Współczesne wyzwania rachunkowości i sprawozdawczości finansowej teoria rachunkowości, rachunkowość odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialność i etyka w rachunkowości, standardy sprawozdawczości finansowej korporacji i przedsiębiorstw sektora MSP, corporate governance Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Odpowiedzialność księgowych w zakresie rachunkowości jednostek budżetowych 2. Polityka rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie 3. Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych w aspekcie rachunkowym i podatkowym 4. Rachunkowe ujęcie inwestycji finansowanych przez Unię Europejską na przykładzie miasta Konina 1. Ocena z rachunkowości finansowej 2. Kolejność zgłoszeń 3. Znajomość języka angielskiego

7 dr Katarzyna Szarzec Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Stabilizacja makroekonomiczna gospodarki narodowej Przykłady tematyki realizowanych prac: 1. Kryzysy gospodarcze w Argentynie 2. Stabilizacja makroekonomiczna Słowacji/ Azerbejdżanu 3. Państwo w gospodarce 4. Szoki naftowe Kryteria zapisów: 1. Zainteresowanie problemami gospodarki światowej 2. Dobra znajomość języka angielskiego 3. Kontakt: ; 4. Zapisy: podczas trwania dyżurów (pokój 1015 Collegium Altum) lub w sekretariacie Katedry

8 Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Rynek finansowy. Rynek pieniężny. (Tematyka przyszłej pracy dyplomowej jest otwarta i może być przedmiotem elastycznej dyskusji ze studentem) giełda, polityka pieniężna, rynek kapitałowy i pieniężny, instrumenty tych rynków, instrumenty pochodne, fundusze inwestycyjne i hedgingowe. Przykładowe tytuły prac dyplomowych obronionych w ostatnich latach: 1. Polityka Międzynarodowego Funduszu Walutowego wobec kryzysu finansowego, 2. Kurs dolara a reakcje stóp procentowych, 3. GPW w Warszawie na tle światowego rynku giełdowego, 4. Produkty strukturyzowane rynku finansowego, 5. Wpływ GPW na płynność papierów wartościowych, 6. Anomalia giełdowe na polskim rynku kapitałowym. 1. Zainteresowanie tematyką seminarium 2. Złożenie formularza (do pobrania w Katedrze lub na 3. Rozmowa Kandydata z prof. W. Przybylską-Kapuścińską i uzyskanie akceptacji Terminy rozmów: 17 luty br luty br luty br pok. 1313, Collegium Altum W sprawie ustalenia innych terminów uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny Średnia ze studiów 5. Chęć podjęcia gry intelektualnej związanej z tematyką pracy

9 dr Kamilla Marchewka-Bartkowiak Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Budżet, zadłużenie i rynek w zarządzaniu finansami publicznymi zarządzanie finansami publicznymi, budżet państwa i budżet samorządu terytorialnego, zarządzanie długiem publicznym, publiczne papiery wartościowe, mechanizm rynku SPW (bony i obligacje skarbowe), poręczenia i gwarancje państwowe, audyt wewnętrzny w SFP Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Kryteria budżetowe UE w świetle programów konwergencji wybranych państw. 2. Wydatki budżetu państwa w latach 3. Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w latach 4. Rozwój rynku wtórnego skarbowych papierów wartościowych (przykład Polski lub wybranego kraju) 5. Fundusze emerytalne (lub inwestycyjne) na rynku skarbowych papierów wartościowych w Polsce. 6. Pośrednictwo na rynku SPW. 7. Sovereign wealth funds państwowe fundusze inwestycyjne na świcie. 8. Zarządzanie długiem komunalnym analiza porównawcza gmin 9. Obligacje komunalne jako źródło finansowania JST. 10. Audyt wewnętrzny na przykładzie wybranej jednostki sektora finansów publicznych. 11. Rozwój systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce. 12. Problem zadłużenia w świetle globalnego kryzysu finansowego. 1. Średnia ocen min. 4,0 2. Znajomość języka angielskiego 3. Kolejność zgłoszeń

10 dr Jacek Wallusch Katedra Teorii i Historii Ekonomii Makroekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarek środkowoeuropejskich makroekonomiczne ujęcie procesów transformacyjnych: teoria pieniądza, banki centralne, wzrost gospodarczy; modelowanie szeregów czasowych: wektorowa autoregresja; płaca minimalna: rola dla rynku pracy w Europie; historia gospodarcza: Wielki Kryzys w Polsce ( ); ekonomika zawodowych sportów zespołowych Przykładowe tytuły obronionych prac: 1. Makroekonomiczne determinanty stopy procentowej Maksymalna liczba uczestników seminarium: 10 osób 1. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 2. brak awersji do przedmiotów ilościowych; 3. Zapisy: w godzinach dyżuru, pokój 1025 Collegium Altum

11 dr Halina Zboroń Katedra Socjologii i Filozofii Społeczna odpowiedzialność spółki jako regulator działań gospodarczych problem odpowiedzialności w biznesie: odpowiedzialność menedżerska i odpowiedzialności spółki, zagadnienie budowania pozytywnych relacji ze społecznym otoczeniem przedsiębiorstw oraz kształtowania pozytywnego wizerunku firmy, regulacje prawne i etyczne działalności gospodarczej, programy etyczne firm, etyka zarządzania kapitałem ludzkim, patologie gospodarcze: przestępstwa gospodarcze i naganne praktyki obyczajowe, koncepcje społecznej odpowiedzialności spółki. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Etyka reklamy 2. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w perspektywie feministycznej 3. Bezrobocie w powiecie pleszewskim w latach Etyczne zagadnienia konkurencji 5. Seksizm w reklamie telewizyjnej 1. zainteresowanie problematyką wskazaną powyżej. 2. Kontakt w godzinach dyżuru: środa godz pokój 308, budynek C, lub

12 dr Anna Wach-Kąkolewicz Edukacji i Rozwoju Kadr Rozwój zawodowy tradycyjne i nowoczesne metody oraz formy kształcenia Główne obszary tematyczne: rozwój zawodowy człowieka planowanie kariery i zarządzanie karierą szkolenia pracownicze i inne sposoby rozwoju zasobów ludzkich nowoczesne metody szkoleniowe (e-learningowe, coaching, mentoring) rola i znaczenie pracy w rozwoju człowieka aktywizacja zawodowa różnych grup społecznych (np. bezrobotni, niepełnosprawni) motywowanie i motywacje pracowników organizacje uczące się i zarządzanie wiedzą zarządzanie kompetencjami w organizacjach kompetencje kierownicze Przykładowe tytuły prac dyplomowych: 1. Ocena efektywności szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w latach Rola środków płacowych i pozapłacowych w systemie motywacyjnym Bydgoskiej Drukarni Akcydensowej Wall 3. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4. Kompetencje menedżera na przykładzie kierowników firmy gastronomicznej ADMAT 5. Firma przyjazna mamie jako przykład zrównoważonego życia osobistego i zawodowego 6. Kariera zawodowa pracownika banku BZ WBK 7. Rola coachingu w podnoszeniu kompetencji pracowników 1. Zainteresowanie proponowaną problematyką seminarium dyplomowego 2. Dodatkowych informacji na temat problematyki i warunków uczestnictwa w seminarium można uzyskać w trakcie konsultacji (Collegium Altum, pok. 1521) lub pisząc na adres

13 dr Bartosz Sławecki Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr Zachowania pracodawców i osób poszukujących zatrudnienia na rynku pracy Problematyka seminarium obejmuje analizę procesów zachodzących w obrębie rynku pracy po stronie pracodawców oraz osób poszukujących zatrudnienia. W trakcie seminarium realizowane będą prace o charakterze badawczym prowadzone na poziomie mikro, tj. z punktu widzenia konkretnych uczestników rynku pracy. W centrum zainteresowania uczestników seminarium znajdą się wszelkie rodzaje zmian zachodzących po popytowej i podażowej stronie rynku pracy. W trakcie seminarium możliwe będzie realizowanie zarówno badań o charakterze ilościowym jak i jakościowym. Ogólnym celem seminarium jest opis a także w miarę możliwości zrozumienie i wyjaśnienie działań ludzkich na rynku pracy. rekrutowanie i selekcja pracowników z zewnętrznego rynku pracy, dobór wewnętrzny pracowników w organizacji, doradztwo i wsparcie komercyjne w zakresie doboru pracowników w organizacjach, analiza i ocena skuteczności metod poszukiwania pracy, adaptacja społeczna i zawodowa pracowników w organizacji, zwalnianie pracowników, mobilność pracowników na rynku pracy, patologie w sferze zachowań na rynku pracy spowodowane długotrwałym bezrobociem, emigracja zarobkowa, analiza zachowań imigrantów na rynku pracy doświadczenia krajowe i zagraniczne, wspieranie pracowników w poszukiwaniu zatrudnienia. 1. Zainteresowanie proponowaną problematyką seminarium dyplomowego, 2. Gotowość do korzystania z obcojęzycznych baz danych czasopism elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i umiejętność czytania tekstów naukowych w języku angielskim, 3. Gotowość realizacji projektów o charakterze badawczym wymagających samodzielnego przygotowania narzędzi badawczych (ankiety, kwestionariusze wywiadu itp.) i samodzielnego gromadzenia danych, 4. Dodatkowych informacji na temat problematyki i warunków uczestnictwa w seminarium można uzyskać w trakcie konsultacji (Collegium Altum, pok. 1521) lub pisząc na adres

14 dr Maciej Ławrynowicz Katedra Pracy i Polityki Społecznej Człowiek w zarządzaniu organizacją wartości, postawy, decyzje Cel, narzędzia HR a świadomość i ich percepcja przez pracowników Analiza instrumentów ZZL (rekrutacja, selekcja, rozwój i szkolenia, wynagrodzenia, oceny pracowników) Przedsiębiorstwa nie nastawione na zysk a ZZL (aspekt celu działania, społecznej odpowiedzialności, etyki i moralności) Kultura organizacyjna, dominujące cele i wartości a zarządzanie zasobami ludzkimi Patologie i zagrożenia w pracy Proponowane przykładowe tematy prac: 1. Motywacja do pracy pracowników zatrudnionych na stałe i tymczasowych 2. Dychotomia motywacji a satysfakcja z pracy 3. Wartości i postawy pracowników sektora non-profit 4. Rola właściciela-menedżera w kształtowaniu stosunków pracowniczych 5. Zaufanie a efektywność organizacji 6. Wartości duchowe w pracy 7. Przedsiębiorstwa rodzinne, spółdzielnie specyfika kultury organizacyjnej 1. Zainteresowanie i motywacja do prowadzenia badań w pasjonującej studenta problematyce

15 dr Magdalena Knapińska Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Problemy europejskiego rynku pracy rynek pracy, podaż pracy, popyt na pracę, mobilność zasobów ludzkich, poziom i relacje wynagrodzeń, problem występowania zjawiska bezrobocia, polityka rynku pracy, zarządzanie personelem w organizacji, motywowanie pracowników, wynagradzanie pracowników Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa MAN Accounting Center Sp. z o.o. w Poznaniu 2. Funkcjonowanie krajowego rynku pracy na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach Polityka rynku pracy w aspekcie lokalnym na przykładzie powiatu wrzesińskiego w latach Problem wynagradzania lekarzy w Polsce w latach Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy i polityki na nim prowadzonej w województwie warmińsko-mazurskim w latach Porównanie poziomu i struktury bezrobocia oraz form jego zmniejszania w powiecie ostrowskim i obornickim w latach Zainteresowanie problematyką badawczą. 2. Krótka rozmowa kwalifikacyjna podczas dyżurów (studia stacjonarne) i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 3. Zapisy: podczas dyżurów oraz w dniach: Pokój 1023 X piętro Collegium Altum godz , godz , godz , godz , Pokój 1015 X piętro Collegium Altum godz godz

16 dr Piotr Michoń Katedra Pracy i Polityki Społecznej Tytuł seminarium Zachowania w organizacji. Ekonomia a szczęście. motywacja, postawy, postrzeganie, komunikacja w organizacji, kultura organizacyjna, zachowania grupowe, władza i przywództwo, osobowość satysfakcja z życia, satysfakcja z pracy, dochód a satysfakcja z życia, wykształcenie a jakość życia, (nie)racjonalność w podejmowaniu decyzji, Przykładowe możliwe tytuły prac: 1. wolontariat a szczęście człowieka 2. Praca zawodowa kobiet a ich satysfakcja z życia. 3. Wysokość dochodu a zadowolenie z życia. 4. Motywowanie wolontariuszy na przykładzie organizacji X 5. Postawy i oczekiwania studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 6. Problemy podejmowania decyzji indywidualnych. 1. zainteresowanie tematyką seminarium

17 dr hab. Jerzy Olszewski, prof. nadzw. UEP Katedra Pracy i Polityki Społecznej Zarządzanie systemem pracy (aspekty ekonomiczne, społeczne i ergonomiczne, planowanie, rekrutacja, kierowanie, przywództwo, oceny pracownicze, analiza pracy, badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi). Wykorzystanie technik komputerowych we wspomaganiu zarządzania zasobami ludzkimi. system pracy, zarządzanie procesem pracy, warunki pracy, analiza pracy, systemy informatyczne w zzl. Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Dylematy kształtowania systemu pracy w warunkach transformacji gospodarczej w Polsce. 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie P. W. BJM Jerzy Mucha. 3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i ich efektywność w województwie Warmińsko-Mazurskim. 4. Proces rekrutacji na stanowisko planisty w firmie H. Z. Transport Poland Sp z o.o. 5. Marketing personalny jako instrument efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. 6. Motywowanie pracowników na przykładzie firmy X. 7. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy. 8. Rola informacji w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. 9. Umowne i pozaumowne stosunki pracy. 10. Wykorzystanie Internetu w procesie doboru pracowników 1. Znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Power Point). 2. Zamiłowanie do pracy w zespole. 3. Umiejętność analizy i syntezy zjawisk gospodarczych.

18 dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP Katedra Socjologii i Filozofii Etyczne dylematy praktyki gospodarczej biznes odpowiedzialny społecznie (CSR), etyka zawodów i branż ekonomicznych, etyka menedżerska, etyczna konsumpcja, obszary patologii gospodarczych. Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Etyczność praktyk marketingowych banków w Polsce (na przykładzie sektora kredytów hipotecznych w latach ) 2. Fair Trade charakterystyka i perspektywy rozwoju kulturowego ruchu konsumenckiego 3. Odpowiedzialność społeczna w biznesie na przykładzie wybranej firmy franchisingowej 4. Etyczne i prawne aspekty procesu rekrutacji i selekcji pracowników 5. Wpływ dziennikarstwa śledczego na stan demokracji liberalnej, gospodarki rynkowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego 6. Społeczna odpowiedzialność Biznesu w Polsce analiza problemu oraz studium przypadku (na przykładzie dziesięciu największych firm według rankingu Polityki z 2008 roku). 1. Zainteresowanie problematyką 2. Zainteresowanie literaturą z zakresu filozofii społecznej, etyki gospodarczej i etyki biznesu 3. Rozmowa kwalifikacyjna 4. Kontakt w godzinach dyżuru: środa ; środa , pokój 306, budynek C lub

19 dr hab. Wojciech Piotr, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Strategia produktu, dystrybucji, promocji 2. Gospodarowanie zasobami pracy 3. Analiza finansowa Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Analiza finansowa jako przesłanka wyboru strategii na przykładzie 2. Instrumenty kreowania wizerunku firmy na przykładzie 3. Customer Relationship Management. Refleksje teoretyczne. Próba aplikacji 4. Polityka personalna na przykładzie 5. Internet jako kanał dystrybucji na przykładzie 1. Zainteresowanie problematyką 2. Rozmowa kwalifikacyjna na dyżurze w Katedrze 3. Zapisy: w godzinach dyżurów: piątek i sobota godz oraz dodatkowe dyżury: poniedziałek ( ) godz , wtorek ( ) godz , środa ( ) godz w sekretariacie Katedry

20 dr hab. Jan Sikora, prof. nadz. UEP Katedra Socjologii i Filozofii Socjo-ekonomiczne uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych przedsiębiorczość, kadry, zarządzanie, marketing, turystyka Przykładowe tytuły prac dyplomowych obronionych w ostatnich latach: 1. System motywacji pracowniczej w wybranej firmie 2. Szkolenia, awanse i oceny pracownicze 3. Promocja w działalności przedsiębiorstwa 4. Społeczno-ekonomiczne problemy bezrobocia w społeczności lokalnej 5. Agroturystyka jako przedsiębiorczość wiejska 1. Zainteresowanie problematyką seminarium 2. Kolejność zapisów 3. Kontakt w godzinach dyżuru poniedziałek godz , pokój 312, budynek C; mail: tel

21 dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. nadzw. UEP Katedra Socjologii i Filozofii Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania życia gospodarczego społeczno-ekonomiczne problemy różnych grup społecznych zachowania ludzi w gospodarce innowacyjność przedsiębiorczość integracja europejska kultura gospodarowania etyka gospodarcza problemy ekonomiczno-społeczne współczesnych obszarów wiejskich konflikty społeczne ekonomiczne aspekty czasu wolnego (turystyki) Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Działalność promocyjna letnich Igrzysk Olimpijskich ze szczególnym uwzględnieniem Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2. Kariera zawodowa kobiety na przykładzie pracy zawodowej kobiet firmy Rossmann 3. Etyczne aspekty zawodu pracownika socjalnego 4. Reklama społeczna 5. Wdrożenie sytemu Okresowych Ocen Pracowniczych w firmie Jawi Sp. z.oo. 1. Zainteresowanie problematyką ekonomiczno-społeczne 2. Kontakt w godzinach dyżuru: środa godz , pokój 316, budynek C lub mail:

22 prof. dr hab. Henryk Januszek, prof. zw. UEP Katedra Socjologii i Filozofii Wybrane zagadnienia socjologii pracy w biznesie Typowe i nietypowe formy zatrudnienia. Dobór i selekcja pracowników. Postawy i motywacje pracowników wobec pracy. Szkolenie i rozwój zawodowy pracowników. Kultura organizacyjna pracy firmy. Zjawiska dezorganizujące i patologiczne w procesie pracy (konflikty, lobbing, dyskryminacja, nieuzasadniona fluktuacja pracowników). Innowacje w procesie pracy. Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Kapitał ludzki jego znaczenie oraz sposoby rozwijania przy wykorzystaniu programów Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 3. Fluktuacja i stabilizacja pracowników na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4. Szkolenie jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie 1. Zainteresowanie w.w. zagadnieniami 2. Chęć napisania pracy magisterskiej w zakresie w.w. zagadnień 3. Rozmowa kwalifikacyjna, kontakt w godzinach dyżuru: poniedziałek godz pokój 315, budynek C, lub

23 dr inż. Hanna Pondel Katedra Teorii i Historii Ekonomii Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój w skali lokalnej i regionalnej (niezależnie od tej oferty, temat pracy może być dostosowany do preferencji i zainteresowań badawczych Kandydata) konkurencyjność a zrównoważony rozwój, wsparcie finansowe zrównoważonego rozwoju, samorząd i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju, przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w rozwoju zrównoważonym, wpływ historii i kultury na zrównoważony rozwój, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, środowiskowe aspekty działalności na obszarach wiejskich, rolnictwo ekologiczne jako forma zrównoważonego gospodarowania, zrównoważony rozwój polskich regionów w warunkach integracji z Unią Europejską 1. zainteresowania badawcze i pisemne uzasadnienie wyboru problematyki 2. rozmowa kwalifikacyjna. 3. Zapisy w godzinach konsultacji: wtorki i środy, godz , pokój 1619, Collegium Altum

24 dr Marcin Wiśniewski Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Zwrotne źródła finansowania banki, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego Przykładowa tematyka prac dyplomowych 1. Bank jako instytucja kredytująca przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego (jst) usługi bankowe dla przedsiębiorstw i samorządu terytorialnego ocena zdolności kredytowej w procesie kredytowania przedsiębiorstw i jst zarządzanie ryzykiem kredytowym 2. Finansowanie zwrotne działalności jednostek samorządu terytorialnego (jst) potrzeby pożyczkowe i dług jako element gospodarki finansowej jst zdolność kredytowa jst finansowanie inwestycji samorządowych inne formy finansowania działalności jst (leasing, factoring) 3. Finansowanie działalności przedsiębiorstw za pomocą kapitałów obcych kredytowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa emisja papierów wartościowych jako alternatywna w stosunku do kredytu forma finansowania przedsiębiorstwa inne formy finansowania (leasing, factoring) 4. Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej jako niezbędny element procesu finansowania zwrotnego zdolność kredytowa i ryzyko kredytowe w działalności banku działalność agencji ratingowych rating kredytowy jako źródło informacji dla inwestora prawne formy zabezpieczania zwrotności kapitału 5. Zarządzanie długiem jako element zarządzania finansami przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego 6. Dłużne instrumenty finansowe jako forma alokacji kapitału wycena instrumentów dłużnych strategie inwestowania w instrumenty dłużne Kryteria przyjęcia na seminarium Podstawą przyjęcia na seminarium jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat powinien charakteryzować się zamiłowaniem do w/w tematyki, pracowitością i systematycznością. Średnia ocen stanowi pomocnicze kryterium wyboru.

25 dr Joanna Ratajczak-Tuchołka Katedra Pracy i Polityki Społecznej Tytuł seminarium Zabezpieczenie społeczne; polityka społeczna wobec kobiet ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne, polityka rynku pracy, ochrona zdrowia, świadczenia rodzinne; równouprawnienie kobiet (w Polsce i UE), łączenie ról rodzinnych i zawodowych, sytuacja kobiet w zabezpieczeniu społecznym Przykładowe tytuły prac obronionych: 1. Zjawisko szklanego sufitu na polskim rynku pracy w latach Konsekwencje macierzyństwa dla pracy Polek i sposoby łączenia pracy zawodowej i opieki nad dzieckiem do lat trzech 3. Aktywna polityka społeczna wobec bezrobocia na wsi na przykładzie powiatu koszalińskiego w latach Dyskryminacja kobiet na współczesnym rynku pracy w Polsce Maksymalna liczba uczestników seminarium: 12 OSÓB 1. zainteresowanie tematyką seminarium 2. (mile widziana) znajomość jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury

26 prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UEP Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Obszary tematyczne seminarium: Funkcjonowanie rynku pracy i polityka gospodarcza na rynku pracy (w aspekcie lokalnym, krajowym i międzynarodowym) Zarządzanie zasobami ludzkimi (w organizacjach gospodarczych i w gospodarce narodowej) Funkcjonowanie systemów motywacji i płac oraz polityka personalna w organizacjach gospodarczych (przedsiębiorstwach, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, instytucjach rządowych i samorządowych i innych) Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Strategia przedsiębiorstwa a polityka personalna (na przykładzie przedsiębiorstwa X ) 2. System motywowania pracowników w banku komercyjnym (na przykładzie banku X ) 3. Funkcjonowanie lokalnego (regionalnego) rynku pracy (na przykładzie powiatu, województwa X ) 4. Polityka rynku pracy (na przykładzie powiatu, województwa X ) 5. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników administracji rządowej lub samorządowej (na przykładzie urzędu X ) 1. Zainteresowanie problematyką 2. Zgłoszenie (wypełnienie formularza) 3. Spotkanie z promotorem 4. Zapisy u promotora na dyżurach lub w sekretariacie katedr

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Zasoby Ludzkie w Organizacji

Specjalność: Zasoby Ludzkie w Organizacji Specjalność: Zasoby Ludzkie w Organizacji www.kpips.ue.poznan.pl Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej o specjalności: PONIEDZIAŁEK (21 marca 2016r.) godz. 13.15-13.45, sala 408A WTOREK

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Dr hab. prof. US Henryk Babis 1. Problemy regulacji rynku telekomunikacyjnego 2. Problemy regulacji rynku pocztowego 3. Metodyczne aspekty oceny systemu

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do pracy w zespołach analitycznych, pod presją czasu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE

BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE Marek Gębski BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE B381348 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Kielce 2011 Spis treści Wstęp, 7 Rozdział 1 Charakterystyka spoleczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13. Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc - pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Redakcja naukowa Mirosław Czapka Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Bytom 2011 3 Wstęp (Mirosław Czapka)......................................

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30 Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch 1 Bankowość I 4 E 8 8 3 Język angielski* 6 Rynek nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji 2. Ocena rozwoju społeczno gospodarczego regionu 3. Rozwój ekonomiczny 4. Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo