SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia"

Transkrypt

1 dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie do pracy, oceny pracownicze, gospodarowanie zasobem pracy, zarządzanie kadrami, zarządzanie zasobami ludzkimi Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Zarządzanie zasobem pracy w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa Remes Sp. z o.o. 2. Motywowanie do pracy w przedsiębiorstwie produkcji narzędzi medycznych Aesculap- Chifa Sp.z o.o. 3. Funkcjonowanie systemu motywowania do pracy na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 4. Organizacja pracy i zarządzanie kadrami w wielodziałowym przedsiębiorstwie handlowym 5. Elastyczne formy zatrudnienia. Analiza zalet i wad z perspektywy pracownika i pracodawcy 6. Systemy wynagradzania za pracę na przykładzie sektora bankowego 7. Budowa (akordowego) systemu wynagradzania w Przedsiębiorstwie Produkcji Przyczłapów do Bulgulatora Sp. z o.o. 8. Emerytura po amerykańsku: najpopularniejsze pracownicze plany emerytalne w USA 9. Koszty pracy, czyli jak pogodzić pracodawcę i pracownika? 10. Minimalne wynagrodzenie na świecie w 2009 roku 11. Niemiecki system ubezpieczeń społecznych 12. Płacowe i pozapłacowe koszty pracy w Polsce/w UE/na świecie 13. Polityka wynagradzania w firmie ABC (przykład banku uniwersalnego) 14. Projektowanie efektywnego systemu wynagrodzeń dla przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego/handlowego/transportowego itd.) 15. Rozpiętości płacowe w Polsce i na świecie w latach Równa płaca za równą pracę równość w teorii, nierówność w praktyce (Equal Pay for Equal Work Equality in Theory, Inequality in Practice) 17. System wynagradzania najwyższej kadry menedżerskiej zbudowany w oparciu o zasadę sprawiedliwości wewnętrznej 18. Wolontariat, czyli żadna praca nie hańbi oprócz tej, za którą nie płacą 19. Wynagradzanie za prace dorywcze w okresie przedświątecznym 20. Wynagrodzenia informatyków w Izraelu 21. Wynagrodzenia menedżerów w Stanach Zjednoczonych sytuacja na bankowym rynku pracy w okresie kryzysu gospodarczego 22. Zarobki Świętych Mikołajów w Polsce i na świecie 1. Zainteresowania uczestników: seminarium przeznaczone jest tylko dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami zarządzania zasobem pracy w przedsiębiorstwie 2. Rozmowa kwalifikacyjna na dyżurze w Katedrze (kandydaci na seminarium winni zgłosić się do prowadzącego przed wyborem seminarium) dotyczy studiów stacjonarnych 3. Dobra znajomość języka angielskiego 4. W przypadku większej liczby chętnych niż 12 osób o przyjęciu decydować będzie średnia ocen

2 dr Dawid Piątek Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Transformacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 2. Państwo jako determinanta wzrostu gospodarczego 3. Makroekonomiczne problemy gospodarki światowej analiza przyczyn recesji transformacji, analiza czynników i przyczyn wzrostu gospodarczego w krajach transformujących się, przebieg transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, stabilizacja makroekonomiczna w krajach przechodzących transformację rządy prawa, korupcja, wolność gospodarcza, własność, demokracja, swobody obywatelskie i ich wpływ na wzrost gospodarczy Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Bezrobocie transformacyjne w Polsce w latach Wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych w 1929 roku z perspektywy Austriackiej Szkoły Ekonomii 3. Zwalczanie inflacji podczas transformacji gospodarczej w Polsce w oparciu o założenia Planu Balcerowicza 4. Polityka kursu walutowego w Polsce w latach Przez stabilizację do konkurencyjności 1. Zainteresowanie uczestników tematem seminarium 2. Kontakt osobisty. Zapraszam na dyżury lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu 3. Zapisy: w godzinach dyżurów oraz w sekretariacie Katedry

3 dr Beata Woźniak-Jęchorek Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Teoria i praktyka funkcjonowania rynku pracy 2. Ekonomia globalna modele gospodarcze na świecie Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie, płace, związki inflacji i bezrobocia, migracje, instytucje rynku pracy Globalizacja, modele gospodarcze, ustroje gospodarcze, struktura gospodarki światowej. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Motywacyjna rola systemów wynagrodzeń pracowniczych 2. Polityka zatrudnieniowa i płacowa pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa 3. Analiza problemu bierności zawodowej w powiecie konińskim w latach Aktywna polityka rynku pracy wobec bezrobocia przed i po wstąpieniu Polski do UE na przykładzie powiatu obornickiego w latach Bezrobocie i aktywizacja zawodowa osób po 45. roku życia na przykładzie Województwa Wielkopolskiego w latach Przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej szanse i wyzwania 7. Polityka zatrudnieniowa i płacowa pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta u Gminy we Wschowie 1. Motywacja do szybkiej i efektywnej pracy jeżeli ją posiadasz, to zapraszam. 2. Odwaga badawcza jeżeli nie boisz się formułować własnych opinii, to wybrałaś/eś dobre seminarium. 3. Zainteresowanie problemami gospodarczymi w Polsce i na świecie jeżeli interesuje Cię ta kwestia, to możemy razem nad nią pracować. 4. Zapisy: w godzinach dyżurów oraz w sekretariacie Katedry

4 dr Baha Kalinowska-Sufinowicz Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Tematyka seminarium: 1. Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej 2. Rola państwa w procesie transformacji gospodarczej 3. Rynek pracy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej 4. Dyskryminacja kobiet w sferze pracy i płacy 5. Sytuacja absolwentów i ludzi młodych na polskim rynku pracy Kontakt: Zapisy w sekretariacie Katedry

5 dr Izabela Bludnik Katedra Teorii i Historii Ekonomii Społeczno-gospodarcze aspekty transformacji ustrojowej Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: teoria i praktyka transformacji systemów gospodarczych, mikro- i makroekonomiczne konsekwencje zmian systemowych 1. Średnia ocen 2. Rozmowa z kandydatami 3. Zapisy: w godz. Konsultacji pokój 1024 Collegium Altum

6 dr Tomasz Gabrusewicz Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Współczesne wyzwania rachunkowości i sprawozdawczości finansowej teoria rachunkowości, rachunkowość odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialność i etyka w rachunkowości, standardy sprawozdawczości finansowej korporacji i przedsiębiorstw sektora MSP, corporate governance Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Odpowiedzialność księgowych w zakresie rachunkowości jednostek budżetowych 2. Polityka rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie 3. Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych w aspekcie rachunkowym i podatkowym 4. Rachunkowe ujęcie inwestycji finansowanych przez Unię Europejską na przykładzie miasta Konina 1. Ocena z rachunkowości finansowej 2. Kolejność zgłoszeń 3. Znajomość języka angielskiego

7 dr Katarzyna Szarzec Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Stabilizacja makroekonomiczna gospodarki narodowej Przykłady tematyki realizowanych prac: 1. Kryzysy gospodarcze w Argentynie 2. Stabilizacja makroekonomiczna Słowacji/ Azerbejdżanu 3. Państwo w gospodarce 4. Szoki naftowe Kryteria zapisów: 1. Zainteresowanie problemami gospodarki światowej 2. Dobra znajomość języka angielskiego 3. Kontakt: ; 4. Zapisy: podczas trwania dyżurów (pokój 1015 Collegium Altum) lub w sekretariacie Katedry

8 Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Rynek finansowy. Rynek pieniężny. (Tematyka przyszłej pracy dyplomowej jest otwarta i może być przedmiotem elastycznej dyskusji ze studentem) giełda, polityka pieniężna, rynek kapitałowy i pieniężny, instrumenty tych rynków, instrumenty pochodne, fundusze inwestycyjne i hedgingowe. Przykładowe tytuły prac dyplomowych obronionych w ostatnich latach: 1. Polityka Międzynarodowego Funduszu Walutowego wobec kryzysu finansowego, 2. Kurs dolara a reakcje stóp procentowych, 3. GPW w Warszawie na tle światowego rynku giełdowego, 4. Produkty strukturyzowane rynku finansowego, 5. Wpływ GPW na płynność papierów wartościowych, 6. Anomalia giełdowe na polskim rynku kapitałowym. 1. Zainteresowanie tematyką seminarium 2. Złożenie formularza (do pobrania w Katedrze lub na 3. Rozmowa Kandydata z prof. W. Przybylską-Kapuścińską i uzyskanie akceptacji Terminy rozmów: 17 luty br luty br luty br pok. 1313, Collegium Altum W sprawie ustalenia innych terminów uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny Średnia ze studiów 5. Chęć podjęcia gry intelektualnej związanej z tematyką pracy

9 dr Kamilla Marchewka-Bartkowiak Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Budżet, zadłużenie i rynek w zarządzaniu finansami publicznymi zarządzanie finansami publicznymi, budżet państwa i budżet samorządu terytorialnego, zarządzanie długiem publicznym, publiczne papiery wartościowe, mechanizm rynku SPW (bony i obligacje skarbowe), poręczenia i gwarancje państwowe, audyt wewnętrzny w SFP Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Kryteria budżetowe UE w świetle programów konwergencji wybranych państw. 2. Wydatki budżetu państwa w latach 3. Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w latach 4. Rozwój rynku wtórnego skarbowych papierów wartościowych (przykład Polski lub wybranego kraju) 5. Fundusze emerytalne (lub inwestycyjne) na rynku skarbowych papierów wartościowych w Polsce. 6. Pośrednictwo na rynku SPW. 7. Sovereign wealth funds państwowe fundusze inwestycyjne na świcie. 8. Zarządzanie długiem komunalnym analiza porównawcza gmin 9. Obligacje komunalne jako źródło finansowania JST. 10. Audyt wewnętrzny na przykładzie wybranej jednostki sektora finansów publicznych. 11. Rozwój systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce. 12. Problem zadłużenia w świetle globalnego kryzysu finansowego. 1. Średnia ocen min. 4,0 2. Znajomość języka angielskiego 3. Kolejność zgłoszeń

10 dr Jacek Wallusch Katedra Teorii i Historii Ekonomii Makroekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarek środkowoeuropejskich makroekonomiczne ujęcie procesów transformacyjnych: teoria pieniądza, banki centralne, wzrost gospodarczy; modelowanie szeregów czasowych: wektorowa autoregresja; płaca minimalna: rola dla rynku pracy w Europie; historia gospodarcza: Wielki Kryzys w Polsce ( ); ekonomika zawodowych sportów zespołowych Przykładowe tytuły obronionych prac: 1. Makroekonomiczne determinanty stopy procentowej Maksymalna liczba uczestników seminarium: 10 osób 1. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 2. brak awersji do przedmiotów ilościowych; 3. Zapisy: w godzinach dyżuru, pokój 1025 Collegium Altum

11 dr Halina Zboroń Katedra Socjologii i Filozofii Społeczna odpowiedzialność spółki jako regulator działań gospodarczych problem odpowiedzialności w biznesie: odpowiedzialność menedżerska i odpowiedzialności spółki, zagadnienie budowania pozytywnych relacji ze społecznym otoczeniem przedsiębiorstw oraz kształtowania pozytywnego wizerunku firmy, regulacje prawne i etyczne działalności gospodarczej, programy etyczne firm, etyka zarządzania kapitałem ludzkim, patologie gospodarcze: przestępstwa gospodarcze i naganne praktyki obyczajowe, koncepcje społecznej odpowiedzialności spółki. Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Etyka reklamy 2. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w perspektywie feministycznej 3. Bezrobocie w powiecie pleszewskim w latach Etyczne zagadnienia konkurencji 5. Seksizm w reklamie telewizyjnej 1. zainteresowanie problematyką wskazaną powyżej. 2. Kontakt w godzinach dyżuru: środa godz pokój 308, budynek C, lub

12 dr Anna Wach-Kąkolewicz Edukacji i Rozwoju Kadr Rozwój zawodowy tradycyjne i nowoczesne metody oraz formy kształcenia Główne obszary tematyczne: rozwój zawodowy człowieka planowanie kariery i zarządzanie karierą szkolenia pracownicze i inne sposoby rozwoju zasobów ludzkich nowoczesne metody szkoleniowe (e-learningowe, coaching, mentoring) rola i znaczenie pracy w rozwoju człowieka aktywizacja zawodowa różnych grup społecznych (np. bezrobotni, niepełnosprawni) motywowanie i motywacje pracowników organizacje uczące się i zarządzanie wiedzą zarządzanie kompetencjami w organizacjach kompetencje kierownicze Przykładowe tytuły prac dyplomowych: 1. Ocena efektywności szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w latach Rola środków płacowych i pozapłacowych w systemie motywacyjnym Bydgoskiej Drukarni Akcydensowej Wall 3. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4. Kompetencje menedżera na przykładzie kierowników firmy gastronomicznej ADMAT 5. Firma przyjazna mamie jako przykład zrównoważonego życia osobistego i zawodowego 6. Kariera zawodowa pracownika banku BZ WBK 7. Rola coachingu w podnoszeniu kompetencji pracowników 1. Zainteresowanie proponowaną problematyką seminarium dyplomowego 2. Dodatkowych informacji na temat problematyki i warunków uczestnictwa w seminarium można uzyskać w trakcie konsultacji (Collegium Altum, pok. 1521) lub pisząc na adres

13 dr Bartosz Sławecki Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr Zachowania pracodawców i osób poszukujących zatrudnienia na rynku pracy Problematyka seminarium obejmuje analizę procesów zachodzących w obrębie rynku pracy po stronie pracodawców oraz osób poszukujących zatrudnienia. W trakcie seminarium realizowane będą prace o charakterze badawczym prowadzone na poziomie mikro, tj. z punktu widzenia konkretnych uczestników rynku pracy. W centrum zainteresowania uczestników seminarium znajdą się wszelkie rodzaje zmian zachodzących po popytowej i podażowej stronie rynku pracy. W trakcie seminarium możliwe będzie realizowanie zarówno badań o charakterze ilościowym jak i jakościowym. Ogólnym celem seminarium jest opis a także w miarę możliwości zrozumienie i wyjaśnienie działań ludzkich na rynku pracy. rekrutowanie i selekcja pracowników z zewnętrznego rynku pracy, dobór wewnętrzny pracowników w organizacji, doradztwo i wsparcie komercyjne w zakresie doboru pracowników w organizacjach, analiza i ocena skuteczności metod poszukiwania pracy, adaptacja społeczna i zawodowa pracowników w organizacji, zwalnianie pracowników, mobilność pracowników na rynku pracy, patologie w sferze zachowań na rynku pracy spowodowane długotrwałym bezrobociem, emigracja zarobkowa, analiza zachowań imigrantów na rynku pracy doświadczenia krajowe i zagraniczne, wspieranie pracowników w poszukiwaniu zatrudnienia. 1. Zainteresowanie proponowaną problematyką seminarium dyplomowego, 2. Gotowość do korzystania z obcojęzycznych baz danych czasopism elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i umiejętność czytania tekstów naukowych w języku angielskim, 3. Gotowość realizacji projektów o charakterze badawczym wymagających samodzielnego przygotowania narzędzi badawczych (ankiety, kwestionariusze wywiadu itp.) i samodzielnego gromadzenia danych, 4. Dodatkowych informacji na temat problematyki i warunków uczestnictwa w seminarium można uzyskać w trakcie konsultacji (Collegium Altum, pok. 1521) lub pisząc na adres

14 dr Maciej Ławrynowicz Katedra Pracy i Polityki Społecznej Człowiek w zarządzaniu organizacją wartości, postawy, decyzje Cel, narzędzia HR a świadomość i ich percepcja przez pracowników Analiza instrumentów ZZL (rekrutacja, selekcja, rozwój i szkolenia, wynagrodzenia, oceny pracowników) Przedsiębiorstwa nie nastawione na zysk a ZZL (aspekt celu działania, społecznej odpowiedzialności, etyki i moralności) Kultura organizacyjna, dominujące cele i wartości a zarządzanie zasobami ludzkimi Patologie i zagrożenia w pracy Proponowane przykładowe tematy prac: 1. Motywacja do pracy pracowników zatrudnionych na stałe i tymczasowych 2. Dychotomia motywacji a satysfakcja z pracy 3. Wartości i postawy pracowników sektora non-profit 4. Rola właściciela-menedżera w kształtowaniu stosunków pracowniczych 5. Zaufanie a efektywność organizacji 6. Wartości duchowe w pracy 7. Przedsiębiorstwa rodzinne, spółdzielnie specyfika kultury organizacyjnej 1. Zainteresowanie i motywacja do prowadzenia badań w pasjonującej studenta problematyce

15 dr Magdalena Knapińska Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Problemy europejskiego rynku pracy rynek pracy, podaż pracy, popyt na pracę, mobilność zasobów ludzkich, poziom i relacje wynagrodzeń, problem występowania zjawiska bezrobocia, polityka rynku pracy, zarządzanie personelem w organizacji, motywowanie pracowników, wynagradzanie pracowników Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa MAN Accounting Center Sp. z o.o. w Poznaniu 2. Funkcjonowanie krajowego rynku pracy na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach Polityka rynku pracy w aspekcie lokalnym na przykładzie powiatu wrzesińskiego w latach Problem wynagradzania lekarzy w Polsce w latach Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy i polityki na nim prowadzonej w województwie warmińsko-mazurskim w latach Porównanie poziomu i struktury bezrobocia oraz form jego zmniejszania w powiecie ostrowskim i obornickim w latach Zainteresowanie problematyką badawczą. 2. Krótka rozmowa kwalifikacyjna podczas dyżurów (studia stacjonarne) i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 3. Zapisy: podczas dyżurów oraz w dniach: Pokój 1023 X piętro Collegium Altum godz , godz , godz , godz , Pokój 1015 X piętro Collegium Altum godz godz

16 dr Piotr Michoń Katedra Pracy i Polityki Społecznej Tytuł seminarium Zachowania w organizacji. Ekonomia a szczęście. motywacja, postawy, postrzeganie, komunikacja w organizacji, kultura organizacyjna, zachowania grupowe, władza i przywództwo, osobowość satysfakcja z życia, satysfakcja z pracy, dochód a satysfakcja z życia, wykształcenie a jakość życia, (nie)racjonalność w podejmowaniu decyzji, Przykładowe możliwe tytuły prac: 1. wolontariat a szczęście człowieka 2. Praca zawodowa kobiet a ich satysfakcja z życia. 3. Wysokość dochodu a zadowolenie z życia. 4. Motywowanie wolontariuszy na przykładzie organizacji X 5. Postawy i oczekiwania studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 6. Problemy podejmowania decyzji indywidualnych. 1. zainteresowanie tematyką seminarium

17 dr hab. Jerzy Olszewski, prof. nadzw. UEP Katedra Pracy i Polityki Społecznej Zarządzanie systemem pracy (aspekty ekonomiczne, społeczne i ergonomiczne, planowanie, rekrutacja, kierowanie, przywództwo, oceny pracownicze, analiza pracy, badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi). Wykorzystanie technik komputerowych we wspomaganiu zarządzania zasobami ludzkimi. system pracy, zarządzanie procesem pracy, warunki pracy, analiza pracy, systemy informatyczne w zzl. Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Dylematy kształtowania systemu pracy w warunkach transformacji gospodarczej w Polsce. 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie P. W. BJM Jerzy Mucha. 3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i ich efektywność w województwie Warmińsko-Mazurskim. 4. Proces rekrutacji na stanowisko planisty w firmie H. Z. Transport Poland Sp z o.o. 5. Marketing personalny jako instrument efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. 6. Motywowanie pracowników na przykładzie firmy X. 7. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy. 8. Rola informacji w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. 9. Umowne i pozaumowne stosunki pracy. 10. Wykorzystanie Internetu w procesie doboru pracowników 1. Znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Power Point). 2. Zamiłowanie do pracy w zespole. 3. Umiejętność analizy i syntezy zjawisk gospodarczych.

18 dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP Katedra Socjologii i Filozofii Etyczne dylematy praktyki gospodarczej biznes odpowiedzialny społecznie (CSR), etyka zawodów i branż ekonomicznych, etyka menedżerska, etyczna konsumpcja, obszary patologii gospodarczych. Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Etyczność praktyk marketingowych banków w Polsce (na przykładzie sektora kredytów hipotecznych w latach ) 2. Fair Trade charakterystyka i perspektywy rozwoju kulturowego ruchu konsumenckiego 3. Odpowiedzialność społeczna w biznesie na przykładzie wybranej firmy franchisingowej 4. Etyczne i prawne aspekty procesu rekrutacji i selekcji pracowników 5. Wpływ dziennikarstwa śledczego na stan demokracji liberalnej, gospodarki rynkowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego 6. Społeczna odpowiedzialność Biznesu w Polsce analiza problemu oraz studium przypadku (na przykładzie dziesięciu największych firm według rankingu Polityki z 2008 roku). 1. Zainteresowanie problematyką 2. Zainteresowanie literaturą z zakresu filozofii społecznej, etyki gospodarczej i etyki biznesu 3. Rozmowa kwalifikacyjna 4. Kontakt w godzinach dyżuru: środa ; środa , pokój 306, budynek C lub

19 dr hab. Wojciech Piotr, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Strategia produktu, dystrybucji, promocji 2. Gospodarowanie zasobami pracy 3. Analiza finansowa Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach: 1. Analiza finansowa jako przesłanka wyboru strategii na przykładzie 2. Instrumenty kreowania wizerunku firmy na przykładzie 3. Customer Relationship Management. Refleksje teoretyczne. Próba aplikacji 4. Polityka personalna na przykładzie 5. Internet jako kanał dystrybucji na przykładzie 1. Zainteresowanie problematyką 2. Rozmowa kwalifikacyjna na dyżurze w Katedrze 3. Zapisy: w godzinach dyżurów: piątek i sobota godz oraz dodatkowe dyżury: poniedziałek ( ) godz , wtorek ( ) godz , środa ( ) godz w sekretariacie Katedry

20 dr hab. Jan Sikora, prof. nadz. UEP Katedra Socjologii i Filozofii Socjo-ekonomiczne uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych przedsiębiorczość, kadry, zarządzanie, marketing, turystyka Przykładowe tytuły prac dyplomowych obronionych w ostatnich latach: 1. System motywacji pracowniczej w wybranej firmie 2. Szkolenia, awanse i oceny pracownicze 3. Promocja w działalności przedsiębiorstwa 4. Społeczno-ekonomiczne problemy bezrobocia w społeczności lokalnej 5. Agroturystyka jako przedsiębiorczość wiejska 1. Zainteresowanie problematyką seminarium 2. Kolejność zapisów 3. Kontakt w godzinach dyżuru poniedziałek godz , pokój 312, budynek C; mail: tel

21 dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. nadzw. UEP Katedra Socjologii i Filozofii Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania życia gospodarczego społeczno-ekonomiczne problemy różnych grup społecznych zachowania ludzi w gospodarce innowacyjność przedsiębiorczość integracja europejska kultura gospodarowania etyka gospodarcza problemy ekonomiczno-społeczne współczesnych obszarów wiejskich konflikty społeczne ekonomiczne aspekty czasu wolnego (turystyki) Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach: 1. Działalność promocyjna letnich Igrzysk Olimpijskich ze szczególnym uwzględnieniem Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2. Kariera zawodowa kobiety na przykładzie pracy zawodowej kobiet firmy Rossmann 3. Etyczne aspekty zawodu pracownika socjalnego 4. Reklama społeczna 5. Wdrożenie sytemu Okresowych Ocen Pracowniczych w firmie Jawi Sp. z.oo. 1. Zainteresowanie problematyką ekonomiczno-społeczne 2. Kontakt w godzinach dyżuru: środa godz , pokój 316, budynek C lub mail:

22 prof. dr hab. Henryk Januszek, prof. zw. UEP Katedra Socjologii i Filozofii Wybrane zagadnienia socjologii pracy w biznesie Typowe i nietypowe formy zatrudnienia. Dobór i selekcja pracowników. Postawy i motywacje pracowników wobec pracy. Szkolenie i rozwój zawodowy pracowników. Kultura organizacyjna pracy firmy. Zjawiska dezorganizujące i patologiczne w procesie pracy (konflikty, lobbing, dyskryminacja, nieuzasadniona fluktuacja pracowników). Innowacje w procesie pracy. Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Kapitał ludzki jego znaczenie oraz sposoby rozwijania przy wykorzystaniu programów Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 3. Fluktuacja i stabilizacja pracowników na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4. Szkolenie jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie 1. Zainteresowanie w.w. zagadnieniami 2. Chęć napisania pracy magisterskiej w zakresie w.w. zagadnień 3. Rozmowa kwalifikacyjna, kontakt w godzinach dyżuru: poniedziałek godz pokój 315, budynek C, lub

23 dr inż. Hanna Pondel Katedra Teorii i Historii Ekonomii Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój w skali lokalnej i regionalnej (niezależnie od tej oferty, temat pracy może być dostosowany do preferencji i zainteresowań badawczych Kandydata) konkurencyjność a zrównoważony rozwój, wsparcie finansowe zrównoważonego rozwoju, samorząd i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju, przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w rozwoju zrównoważonym, wpływ historii i kultury na zrównoważony rozwój, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, środowiskowe aspekty działalności na obszarach wiejskich, rolnictwo ekologiczne jako forma zrównoważonego gospodarowania, zrównoważony rozwój polskich regionów w warunkach integracji z Unią Europejską 1. zainteresowania badawcze i pisemne uzasadnienie wyboru problematyki 2. rozmowa kwalifikacyjna. 3. Zapisy w godzinach konsultacji: wtorki i środy, godz , pokój 1619, Collegium Altum

24 dr Marcin Wiśniewski Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Zwrotne źródła finansowania banki, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego Przykładowa tematyka prac dyplomowych 1. Bank jako instytucja kredytująca przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego (jst) usługi bankowe dla przedsiębiorstw i samorządu terytorialnego ocena zdolności kredytowej w procesie kredytowania przedsiębiorstw i jst zarządzanie ryzykiem kredytowym 2. Finansowanie zwrotne działalności jednostek samorządu terytorialnego (jst) potrzeby pożyczkowe i dług jako element gospodarki finansowej jst zdolność kredytowa jst finansowanie inwestycji samorządowych inne formy finansowania działalności jst (leasing, factoring) 3. Finansowanie działalności przedsiębiorstw za pomocą kapitałów obcych kredytowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa emisja papierów wartościowych jako alternatywna w stosunku do kredytu forma finansowania przedsiębiorstwa inne formy finansowania (leasing, factoring) 4. Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej jako niezbędny element procesu finansowania zwrotnego zdolność kredytowa i ryzyko kredytowe w działalności banku działalność agencji ratingowych rating kredytowy jako źródło informacji dla inwestora prawne formy zabezpieczania zwrotności kapitału 5. Zarządzanie długiem jako element zarządzania finansami przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego 6. Dłużne instrumenty finansowe jako forma alokacji kapitału wycena instrumentów dłużnych strategie inwestowania w instrumenty dłużne Kryteria przyjęcia na seminarium Podstawą przyjęcia na seminarium jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat powinien charakteryzować się zamiłowaniem do w/w tematyki, pracowitością i systematycznością. Średnia ocen stanowi pomocnicze kryterium wyboru.

25 dr Joanna Ratajczak-Tuchołka Katedra Pracy i Polityki Społecznej Tytuł seminarium Zabezpieczenie społeczne; polityka społeczna wobec kobiet ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne, polityka rynku pracy, ochrona zdrowia, świadczenia rodzinne; równouprawnienie kobiet (w Polsce i UE), łączenie ról rodzinnych i zawodowych, sytuacja kobiet w zabezpieczeniu społecznym Przykładowe tytuły prac obronionych: 1. Zjawisko szklanego sufitu na polskim rynku pracy w latach Konsekwencje macierzyństwa dla pracy Polek i sposoby łączenia pracy zawodowej i opieki nad dzieckiem do lat trzech 3. Aktywna polityka społeczna wobec bezrobocia na wsi na przykładzie powiatu koszalińskiego w latach Dyskryminacja kobiet na współczesnym rynku pracy w Polsce Maksymalna liczba uczestników seminarium: 12 OSÓB 1. zainteresowanie tematyką seminarium 2. (mile widziana) znajomość jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury

26 prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UEP Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Obszary tematyczne seminarium: Funkcjonowanie rynku pracy i polityka gospodarcza na rynku pracy (w aspekcie lokalnym, krajowym i międzynarodowym) Zarządzanie zasobami ludzkimi (w organizacjach gospodarczych i w gospodarce narodowej) Funkcjonowanie systemów motywacji i płac oraz polityka personalna w organizacjach gospodarczych (przedsiębiorstwach, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, instytucjach rządowych i samorządowych i innych) Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w ostatnich latach: 1. Strategia przedsiębiorstwa a polityka personalna (na przykładzie przedsiębiorstwa X ) 2. System motywowania pracowników w banku komercyjnym (na przykładzie banku X ) 3. Funkcjonowanie lokalnego (regionalnego) rynku pracy (na przykładzie powiatu, województwa X ) 4. Polityka rynku pracy (na przykładzie powiatu, województwa X ) 5. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników administracji rządowej lub samorządowej (na przykładzie urzędu X ) 1. Zainteresowanie problematyką 2. Zgłoszenie (wypełnienie formularza) 3. Spotkanie z promotorem 4. Zapisy u promotora na dyżurach lub w sekretariacie katedr

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo