Analiza otoczenia konkurencyjnego (sektora)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza otoczenia konkurencyjnego (sektora)"

Transkrypt

1 Analiza otoczenia konkurencyjnego (sektora) Sektor grupa firm wytwarzających wyroby o podobnym przeznaczeniu. Branża gałąź gospodarki (handlu lub produkcji), która obejmuje usługi lub produkowane towary jednego rodzaju. 1

2 Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) - została opracowana na podstawie projektu wydawnictwa Biura Statystycznego Europejskiej Wspólnoty Eurostat. Od 2000 r. EKD została zastąpiona przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD). (01-02) I. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (05-05) II. Rybactwo (10-14) III. Górnictwo (15-37) IV. Przetwórstwo przemysłowe (40-41) V. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (45-45) VI. Budownictwo (50-52) VII. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego (55-55) VIII. Hotele i restauracje (60-64) IX. Transport, gospodarka magazynowa i łączność (65-67) X. Pośrednictwo finansowe (70-74) XI. Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (75-75) XII. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne (80-82) XIII. Edukacja (85-85) XIV. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (90-93) XV. Działalność usługowa komunalna (95-97) XVI. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (99-99) XVII. Organizacje i zespoły eksterytorialne Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B. Górnictwo i wydobywanie C. Przetwórstwo przemysłowe D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją F. Budownictwo G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle H. Transport i gospodarka magazynowa I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi J. Informacja i komunikacja K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne P. Edukacja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S. Pozostała działalność usługowa T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby U. Organizacje i zespoły eksterytorialne Nr Sektory wg GPW 1 Banki 2 Budownictwo 3 Deweloperzy 4 Energetyka 5 Finanse inne 6 Handel detaliczny 7 Handel hurtowy 8 Hotele i restauracje 9 Informatyka 10 Media 11 Przemysl chemiczny 12 Przemysł drzewny 13 Przemysł elektromaszynowy 14 Przemysł farmaceutyczny 15 Przemysł inne 16 Przemysł lekki 17 Przemysł mataeriałów budowlanych 18 Przemysł metalowy 19 Przemysł motoryzacyjny 20 Przemysł paliwowy 21 Przemysł spożywczy 22 Przemysł surowcowy 23 Przemysł tworzyw sztucznych 24 Rynek kapitałowy 25 Telekomunikacja 26 Ubezpieczenia 27 Usługi inne 2

3 Cele analizy sektora Jaka jest atrakcyjność danego sektora dla firmy lub potencjalnego inwestora? Jakie szanse lub zagrożenia dla rozwoju firmy stwarza działalność w danym sektorze? Które sektory dają lepsze, a które gorsze możliwości rozwoju? Jakie nowe sektory mogą w przyszłości stanowić pole działania dla firmy i jakie należy ponieść koszty związane z wejściem do tych sektorów? Model analizy sektora według Portera 1. Bariery wejścia 2. Wzrost rywalizacji między konkurentami 3. Siła przetargowa nabywców 4. Siła przetargowa dostawców 5. Naciski związane z wyrobami substytucyjnymi Źródło: Michael Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa

4 1. Bariery wejścia Ekonomia skali Zróżnicowanie wyrobów Potrzeby kapitałowe Koszty zmiany dostawcy Dostęp do kanałów dystrybucji Gorsza sytuacja kosztowa niezależnie od skali: wyłączność techniki produkcji korzystny dostęp do surowców korzystne lokalizacje subsydia państwowe krzywa uczenia się Polityka państwa Właściwości barier wejścia Bariery wejścia mogą się zmieniać wraz ze zmianą warunków - np. wygaśnięcie patentów dotyczących techniki fotograficznej Polaroida, Kodak rzucił się na ten rynek. Bariery wejścia mogą się zmieniać nie tylko pod wpływem przyczyn niezależnych od firm, ale także z powodu ich decyzji strategicznych np. amerykańscy producenci win w latach sześćdziesiątych wprowadzając szybciej nowe wyroby i podejmując intensywną reklamę oraz dystrybucję na skalę ogólnokrajową zwiększyły bariery wejścia przez ekonomię skali. Niektóre firmy mogą dysponować zasobami lub umiejętnościami pozwalającymi przezwyciężyć bariery wejścia do danego przemysłu po koszcie niższym niż większość firm np. dla Gillette a mającego rozwiniętą sieć dystrybucji maszynek i nożyków do golenia - koszty wejścia z jednorazowymi zapalniczkami były niższe niż dla wielu innych firm 2. Wzrost rywalizacji między konkurentami liczni albo zrównoważeni konkurenci powolny wzrost danego sektora wysokie koszty stałe lub kosztów składowania brak zróżnicowania wyrobów skokowy przyrost zdolności produkcyjnych różnorodność konkurentów wysokie stawki strategiczne bariery wyjścia 4

5 Bariery wyjścia Specjalizacja aktywów konieczność złomowania dużej części aktywów na skutek niemożliwości zastosowania do produkcji innych wyrobów Bariery psychologiczne uporczywe kontynuowanie strategii 3. Siła przetargowa nabywców Grupa nabywców wywiera duży nacisk jeżeli: jest skoncentrowana albo zakupuje duże ilości wyrobów w porównaniu z wielkością oferowaną do sprzedaży wyroby zakupywane w danym sektorze stanowią poważna część kosztów lub wolumenu zaopatrzenia nabywcy wyroby zakupywane w sektorze są znormalizowane lub niezróżnicowane nabywcy osiągają niewielkie zyski nabywcy wykazują realną groźbę integracji wstecz wyrób danego sektora nie wpływa na jakość wyrobów lub usług nabywcy nabywca dysponuje pełna informacją 5

6 4. Siła przetargowa dostawców Warunki, od których zależy siła dostawców, stanowią odbicie tych, od których zależy siła nabywców. Grupa dostawców dysponuje siłą, jeśli: jest zdominowana przez kilka przedsiębiorstw i jest bardziej skoncentrowana niż sektor, któremu sprzedaje nie musi współzawodniczyć z innymi wyrobami substytucyjnymi oferowanymi sektorowi sektor nie jest znaczącym klientem dla grupy dostawców wybór dostawcy jest ważnym nakładem w działalności nabywcy wyroby grupy dostawców są zróżnicowane albo powodują koszty zmiany grupa dostawców stwarza poważną groźbę integracji wprzód 5. Naciski związane z wyrobami substytucyjnymi Identyfikacja wyrobów substytucyjnych polega na poszukiwaniu innych wyrobów, które mogą spełniać taką samą funkcję, jak wyroby danego sektora. Na największą uwagę zasługują wyroby substytucyjne, które: - skutecznie mogą zastępować wyroby danego sektora pod względem cenowo-efektywnościowym - wytwarzane są przez sektory osiągające wysokie zyski Ograniczenia modelu Portera Koncentruje się na najbliższym otoczeniu firmy, czyli branży. Prostota tego modelu ma swoją cenę nie są brane pod uwagę uwarunkowania jakościowe. Bierze pod uwagę konkurencję jednocześnie pomijając kooperację. 6

7 Analiza grup strategicznych w sektorze Grupa strategiczna to taka grupa firm w sektorze, która stosuje tę samą lub podobną strategię według wymiarów strategicznych. Wymiary strategiczne: Specjalizacja Marka Kanały dystrybucji Jakość wyrobu Przywództwo techniczne Integracja pionowa Pozycja kosztowa Usługi Polityka cenowa Siła nacisku Stosunki z macierzystą korporacją Stosunki z rządem kraju macierzystego i rządem kraju gospodarza Źródło: M. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994 Grupa strategiczna to zbiór firm mających podobne aktywa i dlatego realizujących podobne strategie. Względnie spójne skupiska firm w branży. Proces budowy map grup strategicznych Identyfikacja cech wymiarów strategicznych (możliwie wielu), które silnie różnicują poszczególne firmy w danej branży Wybór par cech-kryteriów, według których zostaną ocenione konkurujące przedsiębiorstwa Ocena pozycji poszczególnych przedsiębiorstw w układzie współrzędnych, określonych przez daną parę cech charakteryzujących strategię Identyfikacja grup strategicznych wyodrębnionych przy użyciu wybranych dwu cech; współrzędne firm tworzących grupę strategiczną będą zbliżone na wykresie 7

8 Zasady budowy mapy grup strategicznych Cechy strategii nie powinny wykazywać silnej korelacji Do analizy powinny być wybierane te cechy strategiczne, które silnie różnicują zachowanie przedsiębiorstw i ich pozycję strategiczną w branży. Na zmienne wybierane jako osi układu współrzędnych dobrze nadają się te cechy strategiczne, które wyznaczają głównie tzw. bariery mobilności wewnątrzbranżowej Analizowane cechy strategiczne powinny być mierzalne Zaleca się opracowywanie wielu ma grup strategicznych dla tego samego sektora 8

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com. INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.pl 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE Stan i warunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty w ramach projektu OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna)

Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna) Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna) Poznań, 26 czerwca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Szczegóły efektywnej realizacji doboru próby... 3 1.1. Liczebność warstw... 3

1. Szczegóły efektywnej realizacji doboru próby... 3 1.1. Liczebność warstw... 3 Spis treści 1. Szczegóły efektywnej realizacji doboru próby... 3 1.1. Liczebność warstw... 3 1.1.1. Wymiar pogrupowanych sekcji i działów PKD... 5 1.1.2. Wymiar podregionalny... 6 1.1.3. Wymiar wielkości

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo