STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym zawartym przed notariuszem dr. Robertem Froncem w kancelarii notarialnej w Lublinie przy al. Racławickich 6/4a pod numerem repertorium A-Nr 4628/07 dnia r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu, 2. Fundacja może używać skróconej nazwy FIM, tłumaczenia nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Fundacja posiada osobowość prawną. 2 Siedzibą fundacji jest miasto Lublin. 3 Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej jak również zagranica, 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami realizującymi, odpłatnie jak i nieodpłatnie, cele podobne do celów Fundacji. Strona 1 z 12

2 6 Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci oddziałów, zakładów, filii, a także tworzyć spółki, przystępować do spółek, obejmować i nabywać udziały i akcje w spółkach. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH". 7 ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 8 1. Ideą Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i doradczej, inicjowanie, promowanie i wdrażanie wszelkich inicjatyw o charakterze menedżerskim służących usprawnianiu funkcjonowania instytucji trzech sektorów: publicznego, pozarządowego i komercyjnego oraz pomaganie ludziom w wyborze optymalnej drogi zawodowej, podnoszeniu kwalifikacji, spełnianiu się w życiu zawodowym i społecznym jak również propagowane i wspieranie przedsiębiorczości. 2. Celem Fundacji jest: 1) prowadzenie kształcenia ustawicznego, 2) organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów w formach pozaszkolnych, 3) przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym, 4) budowanie partnerstwa międzysektorowego, 5) promowanie idei partycypacji społecznej, 6) promowanie idei wolontariatu, 7) promowanie i wspieranie modelu uczenia się przez całe życie, 8) rozwój systemu edukacji, 9) rozwój rynku pracy i aktywizacji bezrobotnych, 10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 11) podnoszenie jakości ochrony zdrowia, 12) rozwój kultury, sportu i turystyki oraz ochrona dziedzictwa narodowego, Strona 2 z 12

3 13) wdrażanie innowacji w zarządzaniu, 14) rozwój konkurencyjności w wymiarze gospodarczym i społecznym, 15) rozwój i wspieranie przedsiębiorczości, 16) promowanie zasad zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska, 17) spójność społeczno-gospodarcza, 18) podnoszenie jakości życia, 19) upowszechnianie dobrych praktyk we współpracy międzynarodowej, szczególnie z partnerami ze Wschodu, 20) wzmocnienie integracji europejskiej, 21) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 22) promowanie przejrzystości w działaniach instytucji publicznych, pozarządowych i komercyjnych. 3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności: 1) szkoleniowej, 2) doradczej, 3) wydawniczej, 4) promocyjnej, 5) projektowej, 6) badawczej, 7) popularyzatorskiej, 8) wychowawczej, 9) dokumentacyjnej, 10) naukowej, 11) gwarancyjnej. 9 Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 10 Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność pożytku publicznego w zakresie: Strona 3 z 12

4 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2) działalności charytatywnej, 3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4) działalności na rzecz mniejszości narodowych, 5) ochrony i promocji zdrowia, 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 13) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 15) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 16) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 17) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 18) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 19) promocji i organizacji wolontariatu, 20) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Strona 4 z 12

5 ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 11 Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych przekazany przez Fundatora oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. 12 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 13 Fundacja finansuje swoją działalność z: 1) przychodów z Funduszu Założycielskiego, 2) darowizn, spadków, zapisów, 3) subwencji osób trzecich, 4) dotacji, 5) przychodów ze zbiórek i imprez publicznych, 6) przychodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 7) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 8) przychodów z innych źródeł. 14 Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku, 2. W przypadku gdy w chwili składania oświadczenia, o którym mowa w ust.1 nie jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Strona 5 z 12

6 16 Fundacja może ustanawiać nagrody, a także inne wyróżnienia, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi. 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, Fundator, pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich. 5. Ograniczenia wynikające z 17 ust. 1, 2 i 3 Statutu Fundacji nie dotyczą udzielania pożyczek, zabezpieczania zobowiązań oraz przekazywania majątku wobec osób prawnych i oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, w zakresie w jakim osoby wymienione w 17 ust. 1 Statutu Fundacji są członkami organów, wspólnikami, akcjonariuszami, prokurentami, pełnomocnikami tych osób prawnych i oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Strona 6 z 12

7 ROZDZIAŁ IV: ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI Organami Fundacji są: a) Rada Fundacji b) Zarząd 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, może być im wypłacony zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością, 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia, 4. W imieniu Fundacji umowy i porozumienia z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji, 5. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu. Dział I: RADA FUNDACJI Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych, 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat, 3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z następujących przyczyn: 1) złożenia rezygnacji, 2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji, 3) choroby lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 4) niepełnienia obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż rok, 5) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji, 6) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 20 Do Rady Fundacji należy: 1) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, Strona 7 z 12

8 2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 3) opiniowanie rocznych i wieloletnich kierunków działania Fundacji, 4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 5) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium, 7) podejmowanie uchwał w sprawie, połączenia oraz likwidacji Fundacji. 21 Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji i Sekretarza Rady Fundacji oraz uchwala regulamin Rady Fundacji Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu, 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się także na wniosek Zarządu Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, 3. W imieniu Rady Fundacji podpisy składa Przewodniczący Rady Fundacji, 4. Głosowania są jawne. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy. Strona 8 z 12

9 Dział II: ZARZĄD W skład Zarządu wchodzi od 1 do 5 osób powołanych na okres 5 lat przez Fundatora, a w razie śmierci Fundatora Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji, 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję, 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku: 1) złożenia rezygnacji, 2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, 3) choroby lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 4) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok, 5) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 6) istotnego naruszenia postanowień Statutu, 27 Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Radę Fundacji. Prezes Zarządu z grona członków Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji. 30 Zarząd: 1) reprezentuje Fundację na zewnątrz, 2) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy Fundacji, 3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 4) sprawuje zarząd nad jej majątkiem, Strona 9 z 12

10 5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy z zastrzeżeniem 15 ust. 1 i 2 Statutu Fundacji 6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, 7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, 8) podejmuje decyzje o tworzeniu i likwidacji spółek, przystępowaniu do spółek, obejmowaniu, nabywaniu i zbywaniu udziałów i akcji w spółkach, 9) występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie, połączenia oraz likwidacji Fundacji, 10) powołuje kierowników oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów, oddziałów, filii i innych jednostek organizacyjnych Fundacji. 31 Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. 32 Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. 33 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, wynikającego z umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej albo porozumienia o wolontariacie, 2. Wysokość i zasady wynagrodzenia członków Zarządu określa Przewodniczący Rady Fundacji. 34a 1. Prezes Zarządu może powołać Dyrektora Biura Fundacji, 2. Z Dyrektorem biura może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, wynikającego z umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej albo porozumienia o wolontariacie.. Strona 10 z 12

11 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Prezes Zarządu, W stosunku do pracowników Fundację reprezentuje Prezes Zarządu. ROZDZIAŁ V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): 1) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (22), 2) handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52), 3) hotele i restauracje (55), 4) działalność wspomagająca transport, działalność związana z turystyką (63), 5) informatyka (72), 6) działalność badawczo-rozwojowa (73), 7) działalność gospodarcza pozostała (74), 8) edukacja (80), 9) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (92). 2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych, 3. Decyzję o zakresie, zasadach i formach wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinach wymienionych w ust. 1 podejmuje Zarząd, 4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane koncesje, zezwolenia, pozwolenia, upoważnienia, zgody, licencje jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa. Strona 11 z 12

12 ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU 37 Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd. ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 38 Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu. 40 Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostanie majątek lub środki finansowe, zostanie on przekazany organizacjom o celach zbieżnych z celami Fundacji wskazanym przez Radę Fundacji. Strona 12 z 12

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I F u n d a c j a R o z w o j u I n f o r m a t y k i S t a t u t F u n d a c j i Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Rozwoju Informatyki zwana dalej Fundacją, zostaje utworzona przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI Tekst jednolity STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo