AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL."

Transkrypt

1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL DZIENNIK PRAKTYKI PRAKTYKA ZAWODOWA SPECJALNOŚĆ TRENER OUTDOOR IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA: ROK I RODZAJ STUDIÓW:. OPIEKUN DYDAKTYCZNY: dr Zarzycki Piotr ROK AKADEMICKI:.. Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej

2 IDEA, PROJEKT I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI: dr Piotr Zarzycki dr Anita Kaik-Woźniak dr Aneta Stosik dr Piotr Głowicki mgr Marek Guzowski wraz z zespołem Fundacji World Wise Leadership przy akceptacji Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Outdoor Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 2

3 SPIS TREŚCI ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE PRAKTYKI... 4 ORGANIZATOR...4 CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FIRMIE ORGANIZUJĄCEJ SZKOLENIA OUTDOOR...4 WAŻNE DATY:...4 WARUNKI ORGANIZACYJNE PRAKTYKI...4 ZADANIA DO REALIZACJI PODCZAS PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FIRMIE REALIZUJĄCEJ SZKOLENIA OUTDOOR. 5 WIEDZA (FIRMA SZKOLENIOWA)...5 UMIEJĘTNOŚCI...6 WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI...6 UWAGI:...7 CHARAKTERYSTYKA STUDENTA... 8 KARTA REALIZACJI PRAKTYKI W FIRMIE OUTDOOROWEJ DANE FIRMY SZKOLENIOWEJ (OPIS I CHARAKTERYSTYKA FIRMY, W KTÓRYM REALIZOWANO PRAKTYKĘ) CHARAKTERYSTYKA MODELU ZARZĄDZANIA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY SZKOLENIOWEJ KWALIFIKACJE ZAWODOWE, UPRAWNIENIA SPECJALISTYCZNE PRACOWNIKÓW I WŁAŚCICIELI FIRMY SZKOLENIOWEJ BAZA, URZĄDZENIA I SPRZĘT NA STANIE FIRMY SZKOLENIOWEJ CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZONYCH USŁUG (PROSZĘ ZASTOSOWAĆ PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA TREŚĆ, FORMĘ, MIEJSCE I SPOSÓB ORGANIZACJI) CHARAKTERYSTYKA CENOWA ŚWIADCZONYCH USŁUG, STOSOWANE RABATY I FORMY PŁATNOŚCI CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW USŁUG FIRMY SZKOLENIOWEJ (DOTYCZY PRZESZŁOŚCI JAK I CZASU PRAKTYKI) CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ FIRMY SZKOLENIOWEJ (MATERIAŁY PROMOCYJNE W ZAŁĄCZENIU)...18 HOSPITACJA ZAJĘĆ NR HOSPITACJA ZAJĘĆ NR ASYSTOWANIE ZAJĘĆ NR ASYSTOWANIE ZAJĘĆ NR ASYSTOWANIE ZAJĘĆ NR ASYSTOWANIE ZAJĘĆ NR KONSPEKT ZAJĘĆ NR KONSPEKT ZAJĘĆ NR KONSPEKT ZAJĘĆ NR KONSPEKT ZAJĘĆ NR EWALUACJA ZAJĘĆ NR EWALUACJA ZAJĘĆ NR ROZLICZENIE GODZIN PRAKTYKI ODBYWANEJ ZADANIOWO...43 PODSUMOWANIE PRAKTYKI I OPINIA TRENERA OUTDOOR...45 PODSUMOWANIE PRAKTYKI I OCENA WŁASNA PRAKTYKANTA...46 UWAGI I OCENA OPIEKUNA DYDAKTYCZNEGO...47 Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 3

4 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE PRAKTYKI ORGANIZATOR Akademia Wychowania Fizycznego, Instytut Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, Wrocław, Dział Praktyk i Obozów, tel. (071) CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FIRMIE ORGANIZUJĄCEJ SZKOLENIA OUTDOOR 1. Praktyka zawodowa w firmie organizującej szkolenia outdoor stanowi integralny element studiów II stopnia, posiadający rangę przedmiotu, którego celem jest konfrontacja wiedzy o działalności przedsiębiorstw świadczących usługi typu outdoor z dotychczasowymi wiadomościami zdobytymi na drugimi etapie kształcenia. 2. Rozpoznanie specyfiki funkcjonowania podmiotów organizujących szkolenia outdoor z ukierunkowaniem na konkretne wyjazdy pracownicze 3. Zdobycie doświadczenia u boku trenera outdoor poprzez aktywny udział w programowaniu, organizacji i obsłudze szkoleń outdoor WAŻNE DATY: do 15 maja 2015 r. (włącznie) złożenie dokumentów (karta praktyki wraz z potwierdzonym skierowaniem i porozumieniem) w Instytucie Turystyki i Rekreacji w budynku P-4, pokój 3/26 (Dział Organizacji Praktyk i Obozów), jest jednoznaczne z zapisem i możliwością uczestnictwa w praktyce. do 16 października 2015 r. (włącznie) termin złożenia dzienników praktyk w Instytucie Turystyki i Rekreacji w budynku P-4, pokój 3/26 (Dział Organizacji Praktyk i Obozów). do 11 grudnia 2015 r. termin rozmowy uwierzytelniającej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia i studentów odrabiających praktykę (indywidualnie wyznaczony przez opiekuna praktyki). do 15 stycznia 2016 r. (włącznie) termin ostatecznego zaliczenia praktyk; WARUNKI ORGANIZACYJNE PRAKTYKI 1. Wprowadzenie do praktyki: początek semestru drugiego (studia II stopnia). 2. Realizacja praktyki: praktyka śródroczna, 3. Zaliczenie praktyki: trzeci semestr (studia II stopnia). Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 4

5 4. Praktyka zawodowa w firmie organizującej szkolenia lub imprezy outdoor realizowana jest w wymiarze 60 godzin (studia stacjonarne i niestacjonarne). Podany wymiar praktyki stanowi minimum do jej zaliczenia. 5. Miejscem realizacji praktyki zawodowej są firmy organizującej szkolenia outdoor realizujące swoje projekty w różnorodnym środowisku. Praktyka realizowana jest w Polsce. W uzasadnionych przypadkach na wniosek firmy szkoleniowej istnieje możliwość wydania jednorazowej zgody dla praktykanta. 6. Student realizuje maksymalnie 6 godzin praktyki dziennie. Wyjątek stanowią godziny praktyki realizowane zadaniowo, tj. podczas szkoleń, spotkań integracyjnych lub rekonesansów. 7. Mając na uwadze charakter i specyfikę praktyki student otrzymuje propozycję wyboru firmy szkoleniowej lub też wybiera miejsce praktyki samodzielnie, na podstawie wskazówek przekazanych przez opiekuna praktyki. W razie wątpliwości konsultuje się z opiekunem praktyki. 8. Uczelnia (AWF Wrocław) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody zawinione czy niezawinione spowodowane przez studenta zaistniałe podczas realizacji praktyki. ZADANIA DO REALIZACJI PODCZAS PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FIRMIE REALIZUJĄCEJ SZKOLENIA OUTDOOR WIEDZA (FIRMA SZKOLENIOWA) 1. Poznanie specyfiki działania firmy szkoleniowej w jakim odbywa się praktyka i jej charakterystyka. 2. Poznanie specyfiki miejsc, w których realizowane są szkolenia outdoorowe. 3. Charakterystyka bazy, urządzeń i sprzętu wykorzystywanego podczas szkoleń outdoorowych. 4. Poznanie specyfiki klienta odbiorcy usług szkolenia outdoor. 5. Poznanie i charakterystyka spektrum świadczonych usług. 6. Charakterystyka cenowa świadczonych usług. 7. Charakterystyka ilościowa i jakościowa pracowników, w tym kadry szkoleniowej świadczącej usługi outdoor. 8. Charakterystyka działalności promocyjnej firmy szkoleniowej (materiały promocyjne należy załączyć do dziennika). 9. Charakterystyka modelu zarządzania firmą szkoleniową. Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 5

6 UMIEJĘTNOŚCI 1. Hospitowanie 2 zajęć zróżnicowanych pod względem treści (np. sportowo-rekreacyjne, animacyjne itp.), formy (gra scenariuszowa, gra symulacyjna itp.) oraz miejsca zajęć (indoor lub outdoor) 2. Asystowanie podczas realizacji 4 form zajęciowych zróżnicowanych pod względem treści (np. sportowo-rekreacyjne, animacyjne itp.), formy (gra scenariuszowa, gra symulacyjna itp.) oraz miejsca zajęć (indoor lub outdoor) 3. Projektowanie w formie konspektów zajęć 4 dowolnych szkoleń lub imprez integracyjnych outdoor (dwie z nich powinny odpowiadać zajęciom organizowanym w ramach asystowania; ich przygotowanie winno odbyć się przed imprezą i być sprawdzone przez trenera, z którym student współpracuje) 4. Przygotowanie ewaluacji z realizacji dwóch projektów szkoleniowych w których student brał udział. 5. Wykonanie dokumentacji fotograficznej z odbytej praktyki (na płycie CD fotografie powinny zawierać materiał ukazujący realizację wykonywanych podczas praktyki przez studenta) jedynie za zgodą kierownictwa firmy. WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI Zaliczenie z praktyk może uzyskać student, który: 1. Posiada status studenta Kierunku Turystyka i Rekreacja potwierdzony na aktualnej liście dziekańskiej. 2. Złoży w Katedrze Rekreacji dokumenty (informację na temat miejsca i terminu realizacji praktyki, skierowanie, porozumienie). 3. Złoży dziennik praktyk w wyznaczonym terminie. 4. Zrealizował zadania zawarte w dzienniku praktyk. Brak jednego zadania wiąże się z możliwym brakiem zaliczenia praktyki. 5. Ustnie potwierdził rzetelność odbycia praktyki podczas rozmowy z opiekunem dydaktycznym. 6.Wypełni ankietę ewaluacyjną według instrukcji i złoży ją w Dziale Organizacji Praktyk i Obozów ( lub wypełni ankietę w systemie e-ordo). Dodatkowo: 1. Nieprawidłowo wykonane zadanie wiąże się z obniżeniem oceny z praktyk o 0,5 stopnia. 2. Studenci, którzy będą posiadali w dzienniku identyczne treści - nie uzyskają zaliczenia z praktyk (nawet w przypadku odbywania praktyk przez dwie osoby w tym samym miejscu i w tym samym czasie, nie upoważnia studentów do posiadania identycznych Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 6

7 treści, ponieważ oprócz informacji podstawowych, które student uzyskuje i opisuje, dodatkowo komentuje i analizuje je we własny, oryginalny sposób). 3. Wszystkie materiały potwierdzające rzetelne odbycie praktyki (foldery, fotografie, dokumentację z imprez, itp.), student zbiera w skoroszycie w formie książkowej (każda kartka osobno nie należy wkładać materiałów do ofertówek). Skoroszyt (wraz z dziennikiem zamieszcza w białej teczce, którą podpisuje na grzbiecie grubym czarnym flamastrem, np. KWIATKOWSKA KAROLINA II rok, 3 sem., SUM TiR - OZO 2015/ Student zobowiązany jest potwierdzić wykonywane zadania we wszystkich wskazanych miejscach. Brak jednego potwierdzenia wiąże się z obniżeniem oceny z praktyki o 0,5 stopnia. 5. Student zobowiązany jest do przygotowania się merytorycznego do praktyki. 6. Do rozmowy uwierzytelniającej student musi być przygotowany, tzn. musi znać treści zawarte w dzienniku, powinien potrafić je zinterpretować i omówić ze szczegółami. UWAGI: 1. Jeżeli miejsce praktyk wybrane przez studenta nie pozwala mu na realizację zadań wynikających z programu praktyk, student powinien z takiego miejsca zrezygnować (dotyczy to firm, które student sam wskazał na miejsce praktyki). 2. Wszystkie informacje w dzienniku praktyk powinny być wpisane własnoręcznie przez właściciela dziennika. 3. W tym samym miejscu, i w tym samym czasie, na praktykach mogą przebywać tylko dwie osoby, w każdym innym przypadku należy wcześniej skonsultować to z opiekunem dydaktycznym praktyk. 4. Zmianę miejsca praktyk należy bezwzględnie zgłosić do Specjalisty ds. praktyk w Instytucie Turystyki i Rekreacji (Dział Praktyk i Obozów, w budynku P-4, pokój 3/26) i dokonać formalności związanych z wypełnieniem dokumentów: skierowania, porozumienia i karty praktyki. Student, który tego nie uczyni nie będzie miał zaliczonej praktyki. 5. Dziennik praktyk należy wydrukować w formacie A-4, a po wydrukowaniu należy go zbindować nie będą oceniane dzienniki, których kartki nie będą tworzyły zwartej całości. 6. Należy dbać o estetykę dziennika. Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 7

8 CHARAKTERYSTYKA STUDENTA Fotografia * Student nie ma obowiązku zamieszczania w dzienniku swoich fotografii, ani danych, które naruszałyby jego prywatność. Imię i nazwisko studenta... Tryb studiów Grupa Miejsce zamieszkania (miejscowość, województwo) DOTYCHCZAS REALIZOWANE PRAKTYKI (NA POZIOMIE LICENCJACKIM): Czas trwania Charakter Miejsce realizacji 1. ZDOBYTE UPRAWNIENIA, ODBYTE KURSY, UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W PRACY TRENERA OUTDOOR ITP PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 8

9 KARTA REALIZACJI PRAKTYKI W FIRMIE OUTDOOROWEJ Nazwa firmy szkoleniowej:... Adres jednostki:... Telefon kontaktowy:... Termin praktyki:... Imię i Nazwisko opiekuna praktyki :... Imię i Nazwisko Dyrektora:... Pieczątka i podpis Dyrektora:. KARTA DODATKOWA Nazwa firmy szkoleniowej:... Adres jednostki:... Telefon kontaktowy:... Termin praktyki:... Imię i Nazwisko opiekuna praktyki :... Imię i Nazwisko Dyrektora:... Pieczątka i podpis Dyrektora:. Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 9

10 ZADANIA TEORETYCZNE 1. Dane firmy szkoleniowej (opis i charakterystyka firmy, w którym realizowano praktykę) Nazwa firmy:... Adres firmy: Charakterystyka lokalizacji firmy: Nr telefonu/faksu, ... Właściciel firmy.: Forma własności: Nazwisko i imię osoby kierującej firmą: Numer wpisu w EDG:... Przedmiot działania zgodnie z zezwoleniem: Zakres działania zgodnie z zezwoleniem: Rodzaj posiadanych gwarancji ubezpieczeniowych Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 10

11 2. Charakterystyka modelu zarządzania, struktura organizacyjna firmy szkoleniowej Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 11

12 3. Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia specjalistyczne pracowników i właścicieli firmy szkoleniowej Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 12

13 4. Baza, urządzenia i sprzęt na stanie firmy szkoleniowej Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 13

14 5. Charakterystyka świadczonych usług (proszę zastosować podział ze względu na treść, formę, miejsce i sposób organizacji) Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 14

15 4. Charakterystyka świadczonych usług (proszę zastosować podział ze względu na treść, formę, miejsce i sposób organizacji) c. d. Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 15

16 5. Charakterystyka cenowa świadczonych usług (opcjonalnie), stosowane rabaty i formy płatności Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 16

17 6. Charakterystyka odbiorców usług firmy szkoleniowej (dotyczy przeszłości jak i czasu praktyki) Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 17

18 7. Charakterystyka działalności promocyjnej firmy szkoleniowej (materiały promocyjne w załączeniu) Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 18

19 HOSPITACJA ZAJĘĆ nr 1 1. Cel szkolenia: Rodzaj zajęć: Termin: 4. Miejsce sugerowane przez klienta:.. 5. Miejsce wskazane przez firmę szkoleniową: Czas trwania:. 7. Charakterystyka uczestników zajęć (grupa pracownicza, wiek, struktura płci, liczba): 8. Charakterystyka miejsca zajęć (np. sali, plener, warunki materialno techniczne): 9. Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Krótka charakterystyka głównych części zajęć (proszę uwzględnić je w opisie)... Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 19

20 Mocne strony szkolenia: Słabe strony szkolenia:.. Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis trenera: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 20

21 HOSPITACJA ZAJĘĆ nr 2 1. Cel szkolenia: Rodzaj zajęć: Termin: 4. Miejsce sugerowane przez klienta: Miejsce wskazane przez firmę szkoleniową: Czas trwania:. 7. Charakterystyka uczestników zajęć (grupa pracownicza, wiek, struktura płci, liczba): 8. Charakterystyka miejsca zajęć (np. sali, plener, warunki materialno techniczne): 9. Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Krótka charakterystyka głównych części zajęć (proszę uwzględnić je w opisie). Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 21

22 Mocne strony szkolenia 13. Słabe strony szkolenia Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis trenera: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 22

23 ASYSTOWANIE ZAJĘĆ nr 1 1. Cel szkolenia: Rodzaj zajęć:.. 3. Termin: Miejsce:.. 5. Czas trwania:. 6. Charakterystyka uczestników zajęć (grupa pracownicza, wiek, struktura płci, liczba): 7. Charakterystyka miejsca zajęć (np. sali, plener, warunki materialno techniczne): 8. Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość:. 9. Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Krótka charakterystyka głównych części zajęć (proszę uwzględnić je w opisie) Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 23

24 Zaobserwowane dobre praktyki :... Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis trenera: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 24

25 ASYSTOWANIE ZAJĘĆ nr 2 1. Cel szkolenia: Rodzaj zajęć:.. 3. Termin: Miejsce:.. 5. Czas trwania:. 6. Charakterystyka uczestników zajęć (grupa pracownicza, wiek, struktura płci, liczba): 7. Charakterystyka miejsca zajęć (np. sali, plener, warunki materialno techniczne): 8. Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość:. 9. Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Krótka charakterystyka głównych części zajęć (proszę uwzględnić je w opisie) Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 25

26 Zaobserwowane dobre praktyki :... Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis trenera: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 26

27 ASYSTOWANIE ZAJĘĆ nr 3 1. Cel szkolenia: Rodzaj zajęć:.. 3. Termin: Miejsce:.. 5. Czas trwania:. 6. Charakterystyka uczestników zajęć (grupa pracownicza, wiek, struktura płci, liczba): 7. Charakterystyka miejsca zajęć (np. sali, plener, warunki materialno techniczne): 8. Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość:. 9. Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Krótka charakterystyka głównych części zajęć (proszę uwzględnić je w opisie) Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 27

28 Zaobserwowane dobre praktyki :... Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis trenera: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 28

29 ASYSTOWANIE ZAJĘĆ nr 4 1. Cel szkolenia: Rodzaj zajęć:.. 3. Termin: Miejsce:.. 5. Czas trwania:. 6. Charakterystyka uczestników zajęć (grupa pracownicza, wiek, struktura płci, liczba): 7. Charakterystyka miejsca zajęć (np. sali, plener, warunki materialno techniczne): 8. Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość:. 9. Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Krótka charakterystyka głównych części zajęć (proszę uwzględnić je w opisie) Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 29

30 Zaobserwowane dobre praktyki :... Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis trenera: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 30

31 KONSPEKT ZAJĘĆ nr 1 1. Kontekst organizacyjny klienta: Cel szkolenia:. 3. Zakładane efekty szkoleniowe:.. 4. Rodzaj zajęć:. 5. Czas trwania:.. 6. Miejsce rodzaj sali, plener, wymiary, warunki materialno techniczne: Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość:.. 8. Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość:... Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 31

32 9. Liczba uczestników: Scenariusz zajęć (proszę w nawiasach wskazywać miejsca, w których realizujemy wskazane cele i efekty):. Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis zwierzchnika praktyk: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 32

33 KONSPEKT ZAJĘĆ nr 2 1. Kontekst organizacyjny klienta: Cel szkolenia:. 3. Zakładane efekty szkoleniowe: 4. Rodzaj zajęć:. 5. Czas trwania: Miejsce rodzaj sali, plener, wymiary, warunki materialno techniczne: Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość:... Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 33

34 9. Liczba uczestników: Scenariusz zajęć (proszę w nawiasach wskazywać miejsca, w których realizujemy wskazane cele i efekty):. Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis zwierzchnika praktyk: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 34

35 KONSPEKT ZAJĘĆ nr 3 1. Kontekst organizacyjny klienta: Cel szkolenia:. 3. Zakładane efekty szkoleniowe: 4. Rodzaj zajęć:. 5. Czas trwania: Miejsce rodzaj sali, plener, wymiary, warunki materialno techniczne: Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość:... Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 35

36 9. Liczba uczestników: Scenariusz zajęć (proszę w nawiasach wskazywać miejsca, w których realizujemy wskazane cele i efekty):. Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis zwierzchnika praktyk: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 36

37 KONSPEKT ZAJĘĆ nr 4 1. Kontekst organizacyjny klienta: Cel szkolenia:. 3. Zakładane efekty szkoleniowe: 4. Rodzaj zajęć:. 5. Czas trwania: Miejsce rodzaj sali, plener, wymiary, warunki materialno techniczne: Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość:... Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 37

38 9. Liczba uczestników: Scenariusz zajęć (proszę w nawiasach wskazywać miejsca, w których realizujemy wskazane cele i efekty):. Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis zwierzchnika praktyk: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 38

39 EWALUACJA ZAJĘĆ nr 1 1. Cel szkolenia: Rodzaj zajęć: Miejsce (adres):.. 4. Czas trwania:.. 5. Miejsce rodzaj sali, plener, wymiary, warunki materialno techniczne: Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość:.. 7. Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Liczba uczestników: Krótki opis zajęć:... Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 39

40 10. Opis osiągniętych efektów szkolenia (m.in. jak zajęcia przyczyniły się do osiągnięcia celów, jakie wartości zostały osiągnięte, jakie standardy bezpieczeństwa zostały spełnione, jakie dobre praktyki zachowano itp.) Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis zwierzchnika praktyk: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 40

41 EWALUACJA ZAJĘĆ nr 2 1. Cel szkolenia: Rodzaj zajęć: Miejsce (adres):.. 4. Czas trwania:.. 5. Miejsce rodzaj sali, plener, wymiary, warunki materialno techniczne: Urządzenia wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość:.. 7. Sprzęt i akcesoria wykorzystywane podczas realizacji zajęć rodzaj, ilość: Liczba uczestników: Krótki opis zajęć:... Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 41

42 10. Opis osiągniętych efektów szkolenia (m.in. jak zajęcia przyczyniły się do osiągnięcia celów, jakie wartości zostały osiągnięte, jakie standardy bezpieczeństwa zostały spełnione, jakie dobre praktyki zachowano itp.) Potwierdzenie:. Czytelny podpis studenta Data:..... Pieczątka jednostki i podpis zwierzchnika praktyk: Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 42

43 ROZLICZENIE GODZIN PRAKTYKI ODBYWANEJ ZADANIOWO FIRMA SZKOLENIOWA Nazwa jednostki [adres] Ilość godzin przeznaczona na realizację zadania Termin realizacji Realizowane zadanie Pieczęć i podpis trenera Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 43

44 Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 44

45 PODSUMOWANIE PRAKTYKI I OPINIA TRENERA OUTDOOR (w tym m.in.: umiejętność adaptowania zajęć do terenu, przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, umiejętność dobierania technik do celów zajęć i rodzajów grup) Data i podpis studenta odbywającego praktykę Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 45

46 PODSUMOWANIE PRAKTYKI I OCENA WŁASNA PRAKTYKANTA.. Pieczęć i podpis Dyrektora jednostki. Podpis trenera Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 46

47 UWAGI I OCENA OPIEKUNA DYDAKTYCZNEGO Ocena końcowa z praktyk:... Data i podpis opiekuna dydaktycznego praktyki Praktyka zawodowa w firmie outdoorowej 47

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL. 0-71 347 3262 DZIENNIK PRAKTYKI PRAKTYKA ZAWODOWA SPECJALNOŚĆ TRENER OUTDOOR

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL. 0-71 347 3262 DZIENNIK PRAKTYKI PRAKTYKA ZAWODOWA SPECJALNOŚĆ TRENER OUTDOOR

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL. 0-71 347 3507 DZIENNIK PRAKTYKI PRAKTYKA ZAWODOWA SPECJALNOŚĆ TRENER OUTDOOR

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL DZIENNIK PRAKTYKI

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL DZIENNIK PRAKTYKI AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL. 0-71 347 3250 DZIENNIK PRAKTYKI PRAKTYKA ZAWODOWA W FIRMIE REKREACYJNEJ IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL. 0-71 347 3270 DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ SPECJALNOŚĆ ORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘĆ REKREACYJNYCH IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA WDROŻENIOWA DO PRAKTYK PRZEDMIOTOWYCH. Kierunek studiów: USŁUGI REKREACYJNE I RELAKSACYJNE

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA WDROŻENIOWA DO PRAKTYK PRZEDMIOTOWYCH. Kierunek studiów: USŁUGI REKREACYJNE I RELAKSACYJNE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA WDROŻENIOWA DO PRAKTYK PRZEDMIOTOWYCH Kierunek studiów: USŁUGI REKREACYJNE I RELAKSACYJNE Specjalność: USŁUGI W ZAKRESIE FITNESS I

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu INSTYTUT SPORTU Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Al. Ignacego Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. 0713473306 Dziennik Praktyki Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA REKREACJI AL. I. J.PADEREWSKIEGO 35 TEL. 0-71 347 3262 DZIENNIK PRAKTYKI PRAKTYKA ZAWODOWA SPECJALNOŚĆ TRENER OUTDOOR

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Al. Ignacego Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. 0713473306 Dziennik Menedżerskiej Praktyki

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Al. Ignacego Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. 0713473306 Dziennik Praktyki Specjalistycznej Specjalność Menedżer

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dziennik Praktyki Specjalistycznej

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dziennik Praktyki Specjalistycznej Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Zakład Organizacji i Zarządzania Al. Ignacego Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. 0713473306 Dziennik Praktyki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA TURYSTYKI AL. I. J. PADEREWSKIEGO 35 TEL.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA TURYSTYKI AL. I. J. PADEREWSKIEGO 35 TEL. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA TURYSTYKI AL. I. J. PADEREWSKIEGO 35 TEL. 0-71 347 3250 DZIENNIK PRAKTYKI PRAKTYKA ZAWODOWA SPECJALNOŚĆ HOTELARSTWO IMIĘ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ PRAKTYKA ZAWODOWA W INSTYTUCJACH NOCLEGOWYCH (imię i nazwisko studenta) (kierunek

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Wydział Turystyki i Rekreacji Imię i nazwisko:. Rok studiów:.. Tryb studiów:.. Grupa:. Rok akademicki... W a r

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ PRAKTYKA ZAWODOWA W BIURACH PODRÓŻY (imię i nazwisko studenta) (kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ PRAKTYKA ZAWODOWA W INSTYTUCJACH W OBSZARZE REKREACJI RUCHOWEJ (imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ PRAKTYKA ZAWODOWA W INSTYTUCJACH NOCLEGOWYCH (imię i nazwisko studenta) (kierunek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ PRAKTYKA ZAWODOWA W INSTYTUCJACH W OBSZARZE ODNOWY BIOLOGICZNEJ (imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział Wychowania Fizycznego. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Studia stacjonarne / niestacjonarne * *Niepotrzebne skreślić

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział Wychowania Fizycznego. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Studia stacjonarne / niestacjonarne * *Niepotrzebne skreślić Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Wychowania Fizycznego Kierunek: TURYSTYKA i REKREACJA STUDIA II STOPNIA Specjalność:... DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko... Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI UCZNIOWSKIEJ

DZIENNIK PRAKTYKI UCZNIOWSKIEJ DZIENNIK PRAKTYKI UCZNIOWSKIEJ PRAKTYKA ZAWODOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH INSTALACYJNYCH LUB DYSTRYBUCYJNYCH URZĄDZENIA HYDRAULICZNE, WENTYLACYJNE, ELEKTRYCZNE, PRZETWARZAJĄCE BIOMASĘ (imię i nazwisko ucznia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Wydział Turystyki i Rekreacji Imię i nazwisko:. Rok studiów:.. Tryb studiów:.. Grupa:. Rok akademicki... W a r

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIKI RELAKSACYJNE W REKREACJI. Wrocław 2016

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIKI RELAKSACYJNE W REKREACJI. Wrocław 2016 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIKI RELAKSACYJNE W REKREACJI Imię i nazwisko... Nr indeksu... Rok Akademicki... Opiekun praktyki... Wrocław 2016 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ PRAKTYKA ZAWODOWA W BIURACH PODRÓŻY (imię i nazwisko studenta) (kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA WDROŻENIOWA W KLUBIE FITNESS

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA WDROŻENIOWA W KLUBIE FITNESS AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA WDROŻENIOWA W KLUBIE FITNESS Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Specjalność: trener personalny Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 Strona 1 z 6 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA MEDIACJI I NEGOCJACJI Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na kierunku

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką STUDIA II STOPNIA ... ...

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką STUDIA II STOPNIA ... ... Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką STUDIA II STOPNIA Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA... Specjalność:... DZIENNIK PRAKTYK... Imię i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział Wychowania Fizycznego. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Studia stacjonarne / niestacjonarne * *Niepotrzebne skreślić

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział Wychowania Fizycznego. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Studia stacjonarne / niestacjonarne * *Niepotrzebne skreślić Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Wychowania Fizycznego Kierunek: TURYSTYKA i REKREACJA STUDIA I STOPNIA Specjalność:... DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko... Nr

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia II stopnia Specjalność: Funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: BHP z metodyką Studia: STACJONARNE / NIESTACJONARNE Edycja 2012 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka zawodowa na kierunku pedagogika,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP ORGANIZACJA PRAKTYKI Studia: NIESTACJONARNE Edycja 2013 1. Praktyka zawodowa na kierunku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI UCZNIOWSKIEJ

DZIENNIK PRAKTYKI UCZNIOWSKIEJ DZIENNIK PRAKTYKI UCZNIOWSKIEJ PRAKTYKA ZAWODOWA W BIURACH PODRÓŻY, GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH, HOTELACH I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (imię i nazwisko ucznia )... (termin odbycia praktyki). (nazwa i

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 1. Uregulowania ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: AUDYT I KONTROLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Studia: NIESTACJONARNE Edycja 2013

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: AUDYT I KONTROLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Studia: NIESTACJONARNE Edycja 2013 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: AUDYT I KONTROLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA PRAKTYKI Studia: NIESTACJONARNE Edycja 2013 1. Praktyka zawodowa na kierunku Zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIKI RELAKSACYJNE W REKREACJI. Imię i nazwisko... Wrocław 2017

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIKI RELAKSACYJNE W REKREACJI. Imię i nazwisko... Wrocław 2017 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIKI RELAKSACYJNE W REKREACJI Imię i nazwisko... Nr indeksu... Rok Akademicki... Opiekun praktyki... Wrocław 2017 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA STUDENCKA SPECJALNOŚCIOWA

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA STUDENCKA SPECJALNOŚCIOWA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA STUDENCKA SPECJALNOŚCIOWA Specjalność: Trening w otyłości i chorobach przewlekłych DZIENNIK PRAKTYK KIERUNEK: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

II. Cele praktyk. III. Formy praktyk. 1. Ustala się następujące formy praktyk:

II. Cele praktyk. III. Formy praktyk. 1. Ustala się następujące formy praktyk: Szczegółowe zasady odbywania praktyk studenckich na kierunku Praca socjalna w Instytucie Socjologii, Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ PRAKTYKA ZAWODOWA W PODMIOTACH GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I JEDNOSTKACH SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w BIURZE PODRÓŻY w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ...

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w BIURZE PODRÓŻY w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ... Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Instytut Turystyki i Rekreacji SPRAWOZDANIE z studenckiej praktyki zawodowej w BIURZE PODRÓŻY w roku akademickim... imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Dziennik Praktyk Specjalistycznych Zawodowych

Dziennik Praktyk Specjalistycznych Zawodowych Dziennik Praktyk Specjalistycznych Zawodowych dla specjalności Techniki Relaksacyjne w Rekreacji Kierunek Turystyka i Rekreacja Wydział Wychowania Fizycznego AWF Wrocław Imię i nazwisko...nr indeksu...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK TRENERSKICH

DZIENNIK PRAKTYK TRENERSKICH Akademia Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ul Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek: SPORT Specjalność: TRENER OSOBISTY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Załącznik nr 5 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA Studia II

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką STUDIA I STOPNIA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką STUDIA I STOPNIA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką STUDIA I STOPNIA Kierunek:... Specjalność:... DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko... Nr albumu Studia

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku. REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA studia stacjonarne, pierwszego stopnia

Akademia Pomorska w Słupsku. REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA studia stacjonarne, pierwszego stopnia Akademia Pomorska w Słupsku REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA studia stacjonarne, pierwszego stopnia CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ Praktyka zawodowa jest częścią składową procesu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Wydział Turystyki i Rekreacji Studia drugiego stopnia Imię i nazwisko: Semestr studiów:. Tryb studiów:.. Termin

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych I. Uregulowania ogólne Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna 1. Studenci studiów drugiego stopnia kierunku Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Regulamin praktyki pedagogicznej na kierunku PEDAGOGIKA 1. Cele praktyki Praktyka stanowi integralną część kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach na kierunku PEDAGOGIKA Praktyka

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA PEDAGOGICZNA GIMNASTYKA KOREKCYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA PEDAGOGICZNA GIMNASTYKA KOREKCYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYKA PEDAGOGICZNA GIMNASTYKA KOREKCYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Specjalność: Gimnastyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE STUDIA: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPECJALIZACJA POLICYJNA

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna I. Uregulowania ogólne 1. Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE SPECJALNOŚĆ: COACHING I ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Studia: STACJONARNE/NIESTACJONARNE Edycja 2014 ORGANIZACJA PRAKTYKI 1. Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM REKTOR dr Andrzej ZDUNIAK PROGRAM

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach OGÓLNA PRAKTYKA STUDENCKA DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach OGÓLNA PRAKTYKA STUDENCKA DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach OGÓLNA PRAKTYKA STUDENCKA DZIENNIK PRAKTYK Student: KIERUNEK: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA I STOPNIA Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek: Pedagogika REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH STUDIA: STACJONARNE/

Bardziej szczegółowo

5.Do liczby godzin praktyki nie wlicza się czasu przeznaczonego przez studenta na niezbędne przygotowanie się do zajęć w danej placówce.

5.Do liczby godzin praktyki nie wlicza się czasu przeznaczonego przez studenta na niezbędne przygotowanie się do zajęć w danej placówce. PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE EDYCJA 2015 I.ORGANIZACJA PRAKTYKI 1.Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 26/11/15 z dnia 15 marca 2012 r. REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE Cel regulaminu: Ujednolicenie zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE STUDIA: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla kierunku studiów FIZYKA studia stacjonarne, pierwszego stopnia Instytut Fizyki: Tel. +48 59 8405338 ul. Arciszewskiego 22b, 76-200 Słupsk Fax

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI DZIENNIK PRAKTYKI STUDENCKIEJ PRAKTYKA ZAWODOWA W INSTYTUCJACH W OBSZARZE TURYSTYKI ZDROWOTNEJ I SPA (imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW Załącznik do Zarządzenia nr 43/2016 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 15.12.2016 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW WSZECHNICY POLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE I.

Bardziej szczegółowo

c) zapoznać się i rozwinąć umiejętność udzielania porad w zakresie planowania karier edukacyjno-zawodowych

c) zapoznać się i rozwinąć umiejętność udzielania porad w zakresie planowania karier edukacyjno-zawodowych Koordynator praktyk specjalności edizk: dr Monika Christoph WYTYCZNE DLA STUDENTÓW EDUKACJI DOROSŁYCH I ZARZĄDZANIA KARIERĄ REALIZUJĄCYCH PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W INSTYTUCJACH EDUKACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH, DOSKONALĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim I. Uregulowania ogólne 1. Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE STUDIA: STACJONARNE/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Kierunki: NAUKI O POLITYCE, ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA I OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ I DYPLOMOWEJ

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA I OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ I DYPLOMOWEJ ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA I OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ I DYPLOMOWEJ Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK z zakresu: Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu. Praktyka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ. STUDIA II STOPNIA Specjalność: DYRYGENTURA CHÓRALNA

DZIENNIK PRAKTYK WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ. STUDIA II STOPNIA Specjalność: DYRYGENTURA CHÓRALNA WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: DYRYGENTURA CHÓRALNA DZIENNIK PRAKTYK imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK STUDENCKICH NA STUDIACH

Bardziej szczegółowo

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq specjalność: TRENER PERSONALNY PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE STUDIA:

Bardziej szczegółowo

2.Studenci po II semestrze odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni.

2.Studenci po II semestrze odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni. PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Specjalność: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPECJALNOŚC POLICYJNA Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE EDYCJA 2013 I.ORGANIZACJA PRAKTYKI 1.Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GLIWICACH KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA STUDIA: STACJONARNE/NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta... Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalność: ODNOWA PSYCHOSOMATYCZNA I TRENING ZDROWOTNY Nabór: 2016-2019 Miejsce realizowania praktyki... Termin

Bardziej szczegółowo

ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH PRAKTYKI ZAWODOWE dla kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie Zgodnie z obowiązującymi planami studiów integralną częścią

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko- pedagogiczna w szkołach podstawowych lub gimnazjach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (0-2P-2a)

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: EDUKACJA MUZYCZNA D Z I E N N I K P R A K T Y K imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU STUDIA: STACJONARNE/

Bardziej szczegółowo

3. Studentów obowiązuje praktyka w wybranej firmie lub instytucji świadczącej usługi w zakresie copywritingu/pr/rekalmy (40 godzin).

3. Studentów obowiązuje praktyka w wybranej firmie lub instytucji świadczącej usługi w zakresie copywritingu/pr/rekalmy (40 godzin). WYTYCZNE W SPRAWIE PRAKTYKI SPECJALIZACYJNEJ studentów studiów 2. stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej (studia stacjonarne) specjalność: copywriting i community manager 1. W ramach przygotowywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK. kierunek: filologia polska specjalność: edytorsko-medialna

DZIENNICZEK PRAKTYK. kierunek: filologia polska specjalność: edytorsko-medialna DZIENNICZEK PRAKTYK kierunek: filologia polska specjalność: edytorsko-medialna 1. Imię i nazwisko:... 2. Rok i tryb studiów: rok/ 1 st. studia stacjonarne 3. Miejsce odbywania praktyki (adres i telefon)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM REKTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki przedmiotowo metodycznej. dla studentów specjalności zarządzanie w sporcie i rekreacji

PROGRAM praktyki przedmiotowo metodycznej. dla studentów specjalności zarządzanie w sporcie i rekreacji UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ PROGRAM praktyki przedmiotowo metodycznej dla studentów specjalności zarządzanie

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA I STOPNIA D Z I E N N I K P R A K T Y K AUDYCJE MUZYCZNE I KSZTAŁCENIE SŁUCHU imię i nazwisko: nr albumu: 1 Audycje muzyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna I. Uregulowania ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki przedmiotowo metodycznej. dla studentów specjalności zarządzanie w sporcie i rekreacji

PROGRAM praktyki przedmiotowo metodycznej. dla studentów specjalności zarządzanie w sporcie i rekreacji UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ PROGRAM praktyki przedmiotowo metodycznej dla studentów specjalności zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe Studia: STACJONARNE / NIESTACJONARNE Edycja 2012 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: PSYCHOLOGIA SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA MEDIACJI I NEGOCJACJI STUDIA: STACJONARNE/NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH AKADEMIA ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - PROFIL PRAKTYCZNY IM.

REGULAMIN OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH AKADEMIA ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - PROFIL PRAKTYCZNY IM. AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REGULAMIN OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW NA KIERUNKACH STUDIÓW PROWADZONYCH W WYDZIALE ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika 1 Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia, łączny wymiar czasu praktyki na studiach I stopniach (studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE STUDIA: STACJONARNE/NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne I. Cel praktyk Praktyki studenckie z założenia stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność: media regionalne

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność: media regionalne DZIENNIK PRAKTYK kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność: media regionalne 1. Imię i nazwisko:... 2. Rok i tryb studiów: I rok/ 1 st. studia stacjonarne 3. Miejsce odbywania praktyki

Bardziej szczegółowo

Informacja o praktykach

Informacja o praktykach Załącznik do 17 p. 1.3e do Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. Informacja o praktykach Lp. Wyszczególnienie Treść 1. Krótka charakterystyka praktyk

Bardziej szczegółowo