Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych Id-10 (D-16) Warszawa, 2005 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych Id-10 (D-16) Warszawa, 2005 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 6/005 Zarządu K olskie inie Kolejowe.A. z dnia 0 marca 005 r. Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych Id-0 (D-6) Warszawa, 005 rok

2 Właściciel: K olskie inie Kolejowe.A. Wydawca: K olskie inie Kolejowe.A. Centrala Biuro Dróg Kolejowych ul. Targowa 74, Warszawa tel Wszelkie prawa zastrzeżone. Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji, bez uprzedniej zgody K olskie inie Kolejowe.A. są zabronione

3 K OKIE INIE KOEJOWE.A.

4 K OKIE INIE KOEJOWE.A.

5 I TREŚCI K OKIE INIE KOEJOWE.A. ROZDZIAŁ I OTANOWIENIA OGÓNE... 7 WTĘ ZAKRE INTRUKCJI CE I ZAKRE BADAŃ DEFEKTOKOOWYCH... 8 ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA BADAŃ ZYN RĘCZNYMI AARATAMI DEFEKTOKOOWYMI OBOWIĄZKI CENTRUM DIAGNOTYKI I GEODEZJI OBOWIĄZKI RACOWNIKÓW EKOZYTURY OMIARÓW GEODEZYJNYCH I DEFEKTOKOOWYCH OÓB RZEROWADZANIA BADAŃ DEFEKTOKOOWYCH W TORACH CZYNNYCH ZNAKOWANIE WYKRYTYCH WAD OBOWIĄZKI RACOWNIKÓW ZAKŁADU INII KOEJOWYCH I EKCJI EKOATACJI... ROZDZIAŁ III ORGANIZACJA BADAŃ ZYN WAGONEM DEFEKTOKOOWYM OBOWIĄZKI CENTRUM DIAGNOTYKI I GEODEZJI OBOWIĄZKI ODDZIAŁU REGIONANEGO, ZAKŁADU INII KOEJOWYCH I EKCJI EKOATACJI OBOWIĄZKI ZAŁOGI WAGONU DEFEKTOKOOWEGO.... OÓB ROWADZENIA BADAŃ WAGONEM DEFEKTOKOOWYM... ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA DEFEKTOKOOWYCH BADAŃ ZŁĄCZY ZYNOWYCH AWANYCH I ZGRZEWANYCH CE I ZAKRE BADAŃ ZŁĄCZY ZYNOWYCH AWANYCH I ZGRZEWANYCH OBOWIĄZKI RACOWNIKÓW ZEOŁU DO BADAŃ ZŁĄCZY ZYNOWYCH AWANYCH I ZGRZEWANYCH ORGANIZACJA BADAŃ ZŁĄCZY ZYNOWYCH... 3 ROZDZIAŁ V DOKUMENTACJA RACY I BADAŃ DOKUMENTACJA RACY DOKUMENTACJA Z BADAŃ RĘCZNYCH ROWADZONA RZEZ ZEÓŁ DEFEKTOKOOWY DOKUMENTACJA Z BADAŃ AUTOMATYCZNYCH ROWADZONYCH RZEZ ZAŁOGĘ WAGONU DEFEKTOKOOWEGO DOKUMENTACJA Z BADAŃ ZŁĄCZY ZYNOWYCH AWANYCH I ZGRZEWANYCH... 5 ROZDZIAŁ VI DOKUMENTACJA RAWOZDAWCZA ZETAWIENIA Z BADAŃ... 5 ROZDZIAŁ VII OTANOWIENIA KOŃCOWE stan na dzień 9 maja 005 r.

6 K OKIE INIE KOEJOWE.A. ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr ropozycje ustawienia zespołu defektoskopowego Załącznik Nr Oznakowanie wad... 9 Załącznik Nr 3 : Wzór nr Karta zapisu... Wzór nr Karta badania defektoskopowego szyn... Wzór nr 3 Karta badania złącza (spoiny, zgrzeiny)... 3 Wzór nr 4 Wykaz przebadanych złączy szynowych... 4 Wzór nr 5 Zestawienie wyników badań szyn... 5 Wzór nr 6 Zestawienie wyników badań defektoskopowych złączy spawanych i zgrzewanych... 6 Wzór nr 7 Karta badania szyny wagonem defektoskopowym... 7 ZMIANY stan na dzień 9 maja 005 r.

7 K OKIE INIE KOEJOWE.A. ROZDZIAŁ I ostanowienia ogólne Instrukcja jest podstawą do prowadzenia badań defektoskopowych szyn i złączy szynowych (zgrzewanych i spawanych) w torach kolejowych zarządzanych przez K K.A. oraz sporządzania dokumentacji i sprawozdawczości z przeprowadzonych badań. Wstęp. ostanowienia niniejszej instrukcji obowiązują w szczególności : ) pracowników Centrum Diagnostyki i Geodezji, ) pracowników jednostek organizacyjnych K K.A.. racowników zatrudnionych przy prowadzeniu badań defektoskopowych szyn, oprócz postanowień niniejszej instrukcji obowiązują: ) instrukcje obsługi sprzętu defektoskopowego stosowanego do badań, ) przepisy wewnętrzne dotyczące oceny oraz kwalifikacji wad wykrytych w szynach, zatwierdzone lub zalecone do stosowania przez K olskie inie Kolejowe.A., 3) wybrane zagadnienia z n/w przepisów i instrukcji: a) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id- (D-) b) Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych Id-7 (D-0) c) Instrukcja Wykaz linii Id- (D-9) d) Instrukcja o gospodarce naprawczej maszyn, urządzeń oraz sprzętu zmechanizowanego do robót torowych Id-5 (D-80) e) Norma branżowa BN 77/358-0 Badanie ultradźwiękowe szyn w eksploatacji f) Wytyczne ultradźwiękowych badań złączy szynowych zgrzewanych i spawanych Id-7 g) Wytyczne i zarządzenia Centrum Diagnostyki i Geodezji h) Katalog wad w szynach i) Instrukcja sygnalizacji na K Ie- (E-) j) Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznej Ie-4 (E-36) k) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir- (R-).. Instrukcja dotyczy:. Zakres instrukcji ) organizacji pracy zespołów defektoskopowych prowadzących badanie szyn ręcznymi aparatami defektoskopowymi, ) organizacji badań szyn wagonem defektoskopowym, 3) organizacji pracy zespołów defektoskopowych prowadzących badania złączy szynowych zgrzewanych i spawanych, 4) prowadzenia dokumentacji w czasie badań, 5) sprawozdawczości z badań, 6) postępowania z szynami wadliwymi wykrytymi w czasie badań. 7 stan na dzień 9 maja 005 r.

8 K OKIE INIE KOEJOWE.A.. Niniejsza instrukcja określa zakres obowiązków związanych z badaniami defektoskopowymi dla: ) pracowników Centrum Diagnostyki i Geodezji, ) pracowników jednostek organizacyjnych K K.A.. Cel i zakres badań defektoskopowych. Badania defektoskopowe szyn w torze mają na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu pociągów poprzez wykrywanie wad powstających w szynach i złączach szynowych zgrzewanych i spawanych, ocenę ich szkodliwości i wydanie na tej podstawie zaleceń dotyczących dalszego postępowania z wykrytymi wadami.. Badaniom defektoskopowym szyn podlegają wszystkie czynne linie normalnotorowe zarządzane przez K K.A. ujęte w Instrukcji Id- (D-9). 3. W obrębie stacji kolejowych badaniom podlegają tylko tory główne zasadnicze. 4. Zalecana częstotliwość badań poszczególnych linii zależy od maksymalnej dozwolonej prędkości: ) V 60 km/h 4 razy w roku, ) 0 km/h V < 60 km/h 3 razy w roku, 3) 00 km/h V < 0 km/h razy w roku, 4) V < 00 km/h raz w roku, lub rocznego obciążenia: 5) Q 0 Tg 3 razy w roku, 6) 0 Tg Q < 0 Tg razy w roku, 7) Q < 0 Tg raz w roku. 5. O częstotliwości badań defektoskopowych decyduje ten parametr eksploatacyjny, dla którego wymagana w ciągu roku ilość badań jest większa. zczegółowy grafik pomiarów przedstawia tabela: Q 0 Tg 3 0Tg Q < 0 Tg Q < 0 Tg V 60 0 V< V< 0 V< W szczególnych przypadkach Dyrektor Oddziału Regionalnego może wystąpić do Centrum Diagnostyki i Geodezji o przeprowadzenie dodatkowych badań defektoskopowych stan na dzień 9 maja 005 r.

9 K OKIE INIE KOEJOWE.A. ROZDZIAŁ II Organizacja badań szyn ręcznymi aparatami defektoskopowymi 3. Obowiązki Centrum Diagnostyki i Geodezji. Opracowanie rocznego planu badań defektoskopowych.. Analiza jakości badań i stanu technicznego aparatury. 3. Opracowywanie instrukcji technologicznych badań defektoskopowych szyn w zależności od stosowanej aparatury. 4. porządzanie sprawozdań z badań defektoskopowych. 5. rowadzenie kursów badań defektoskopowych oraz sprawdzanie kwalifikacji pracowników nie rzadziej niż co 3 lata. 4. Obowiązki pracowników Ekspozytury omiarów Geodezyjnych i Defektoskopowych. Organizacja i prowadzenie badań defektoskopowych zgodnie z instrukcjami i przepisami wymienionymi w Rozdziale I Wstęp ust.. niniejszej instrukcji, kwalifikacja wykrytych wad w oparciu o Katalog wad w szynach i wydane zarządzenia.. Informowanie Zakładów inii Kolejowych o planowanym terminie badań defektoskopowych co najmniej 4 dni przed ich rozpoczęciem. 3. owiadamianie przez mistrza zespołu defektoskopowego z trzydniowym wyprzedzeniem ekcji Eksploatacji o terminie badań prowadzonych na jej terenie, z podaniem: ) linii, numeru toru i kilometra, od którego rozpoczną się badania, ) planowanej godziny rozpoczęcia badań, 3) potrzebnej ilości sygnalistów. 4. porządzenie przed rozpoczęciem badań odpisów lokalizacji szyn z wadami zakwalifikowanymi do wymiany podczas poprzedniego badania danej linii. 5. Codzienne prowadzenie instruktażu z BH dla pracowników zespołu. 6. Codzienne prowadzenie kart zapisu (Wzór nr w Załączniku Nr 3) i dostarczanie ich raz w tygodniu naczelnikowi Ekspozytury omiarów Geodezyjnych i Defektoskopowych. 7. rowadzenie dokumentacji z badań według Wzoru nr w Załączniku Nr 3 oraz przekazywanie jej do Zakładu inii Kolejowych. 8. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez zwierzchnika. 9. Mistrz zespołu jest osobiście odpowiedzialny za jakość prowadzonych przez zespół badań oraz za bezpieczeństwo podległych pracowników. 5. posób przeprowadzania badań defektoskopowych w torach czynnych. Do ręcznych badań defektoskopowych szyn używane są jednotokowe aparaty ultradźwiękowe.. Zespół defektoskopowy powinien być wyposażony w radiotelefon przenośny z kanałem sieci drogowej oraz z niezbędnymi kanałami sieci pociągowej. 9 stan na dzień 9 maja 005 r.

10 K OKIE INIE KOEJOWE.A. 3. Minimalne składy zespołów defektoskopowych i ich ustawienie przedstawiono w Załączniku Nr Rysunki 4. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się pracę zespołu pomiarowego w składzie 3-osobowym. 4. W przypadku, gdy na linii dwutorowej wprowadzony zostanie ruch pociągów w obu kierunkach po badanym torze, mistrz zespołu obowiązany jest wyznaczyć dwóch sygnalistów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy zespołu z obu kierunków i prowadzić badania jak na linii jednotorowej. Czynności drugiego sygnalisty pełni operator. 5. rzed przystąpieniem do badań mistrz zespołu defektoskopowego lub wyznaczony w zastępstwie mistrza operator, obowiązany jest każdorazowo do: ) przeprowadzenia na torze bocznym, a w przypadku jego braku na torze głównym, przy współudziale operatorów, skalowania aparatury. arametry wyskalowanej aparatury z podaniem nazwiska skalującego należy odnotować w Karcie badania defektoskopowego szyn (Wzór nr w Załączniku Nr 3). Warunkiem przystąpienia do badań jest stwierdzenie właściwego stanu aparatów. ) uzyskania u dyżurnego ruchu informacji o aktualnej sytuacji ruchowej i zgłoszenia wyjścia zespołu na szlak. W czasie pracy mistrz obowiązany jest wykorzystywać każdą okazję do informowania się o aktualnej sytuacji ruchowej. 6. W czasie badań mistrz zespołu nadzoruje przebieg badań, spisuje wykryte wady, obserwuje i utrzymuje łączność z sygnalistami. W czasie, kiedy mistrz zespołu osobiście prowadzi badania, obowiązki te przejmuje operator. 7. Badań defektoskopowych nie prowadzi się w przypadku: ) ciągłych opadów atmosferycznych, ) temperatury poniżej 5 C, 3) zalegania dużej ilości śniegu na szlaku, 4) ograniczonej widzialności. 8. Na mostach i w tunelach dłuższych niż 00 m, nie posiadających możliwości bezpiecznego opuszczenia toru przez zespół wraz ze sprzętem defektoskopowym badania prowadzi się przy torze zamkniętym. 6. Znakowanie wykrytych wad. Do znakowania wykrytych wad należy używać kredek trudno zmywalnych. W zależności od rodzaju wady i jej kwalifikacji znakowanie wygląda następująco: ) Wady, których długość wzdłuż osi wzdłużnej szyny jest < 0 cm, zakwalifikowane do obserwacji, zaznacza się białą lub żółtą kreską na szyjce i stopce szyny od środka toru w miejscu wystąpienia wady. Z boku kreski należy napisać literę O (Załącznik Nr Rys. 5). ) Wady ciągłe zakwalifikowane do obserwacji zaznacza się dwoma białymi lub żółtymi kreskami na szyjce i stopce szyny od środka toru. Kreski te określają początek i koniec wykrytej wady. rostopadle do tych kresek rysuje się krótkie strzałki na szyjce w kierunku części wadliwej szyny. omiędzy kreskami należy napisać literę O (Załącznik Nr Rys. 6). 3) Wady, których długość wzdłuż osi wzdłużnej szyny jest < 0 cm, zakwalifikowane do wymiany zaznacza się tak jak wady do obserwacji, z tym że w takim przypadku używa się koloru czerwonego, a zamiast litery O pisze się literę W (Załącznik Nr Rys. 7). 0 stan na dzień 9 maja 005 r.

11 K OKIE INIE KOEJOWE.A. 4) Wady ciągłe zakwalifikowane do wymiany zaznacza się kolorem czerwonym w sposób podany w punkcie ), pisząc zamiast litery O literę W (Załącznik Nr Rys. 8).. W przypadku dużej ilości wad punktowych w małych odstępach na krótkim odcinku szyny, zaznacza się je jak wadę ciągłą, podając w Karcie badania defektoskopowego szyn (Wzór nr w Załączniku Nr 3) faktyczną ilość wad. 3. W przypadku wykrycia wady zagrażającej bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu pociągów, należy przerwać badania i powiadomić najbliższy posterunek ruchu o istniejącym zagrożeniu. 7. Obowiązki pracowników Zakładu inii Kolejowych i ekcji Eksploatacji. ekcja Eksploatacji przydziela niezbędną ilość sygnalistów do współpracy z zespołem defektoskopowym oraz ustala miejsce przechowywania sprzętu defektoskopowego, powiadamiając o tym mistrza zespołu.. Zakład inii Kolejowych przyjmuje wyniki badań defektoskopowych, kwitując odbiór w Karcie badania defektoskopowego szyn (Wzór nr w Załączniku Nr 3). 3. Zakład inii Kolejowych po dokonaniu analizy wyników badań przekazuje wnioski i zalecenia do ekcji Eksploatacji w celu podjęcia działań zapobiegawczych lub naprawczych. 4. ekcja Eksploatacji obowiązana jest do: ) dokonania wymiany lub zabezpieczenia szyn z wadami zakwalifikowanymi do wymiany, ) odnotowania w książce kontroli obchodów lokalizacji szyn zakwalifikowanych do obserwacji oraz wydania odpowiednich poleceń toromistrzom i dróżnikom obchodowym. 5. ekcja Eksploatacji ma obowiązek odnawiania znaków i symboli pozostawionych na szynach przez zespół defektoskopowy. ROZDZIAŁ III Organizacja badań szyn wagonem defektoskopowym 8. Obowiązki Centrum Diagnostyki i Geodezji. Opracowanie rocznego planu badań defektoskopowych.. Wystąpienie do K CARGO.A. lub innego dysponenta lokomotyw o przydział lokomotywy z dwuosobową drużyną trakcyjną, wyposażonej w radiotelefon z kanałem sieci pociągowym. 3. Wystąpienie do Oddziałów Regionalnych o opracowanie rozkładów jazdy dla poszczególnych linii i wysłanie telegramów powiadamiających o uruchomieniu pociągu do badań defektoskopowych. 4. owiadamianie Zakładu inii Kolejowych o prowadzonych badaniach. 5. porządzanie sprawozdań z badań defektoskopowych. stan na dzień 9 maja 005 r.

12 K OKIE INIE KOEJOWE.A. 9. Obowiązki Oddziału Regionalnego, Zakładu inii Kolejowych i ekcji Eksploatacji. Oddział Regionalny opracowuje rozkłady jazdy dla prowadzenia badań wagonem defektoskopowym na poszczególnych liniach, wysyła telegramy powiadamiające o uruchomieniu pociągu oraz powiadamia właściwą Ekspozyturę Kierowania Ruchem Centrum Kierowania rzewozami.. Zakład inii Kolejowych poleca ekcji Eksploatacji: ) przygotować tory do badań defektoskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczenia żłobków na przejazdach położonych na badanym odcinku, ) zorganizować postój wagonu w miejscach umożliwiających pobór energii elektrycznej i wody, 3) wyznaczyć pracownika do udziału w badaniach i odbioru ich wyników. W przypadku wykrycia wady zagrażającej bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu pociągów, pracownik ten powiadamia najbliższy posterunek ruchu o istniejącym zagrożeniu. 0. Obowiązki załogi wagonu defektoskopowego. rowadzenie badań defektoskopowych oraz nadzór nad działaniem aparatury i pracą operatorów.. Codzienne prowadzenie instruktażu z BH załogi wagonu defektoskopowego oraz innych osób biorących udział w badaniach. 3. Współpraca z dyżurnymi ruchu i dyspozytorami podczas prowadzenia badań. 4. Współpraca z drużyną trakcyjną, ustalanie sposobu jazdy i komunikacji z załogą wagonu defektoskopowego. 5. Informowanie na bieżąco naczelnika Ekspozytury omiarów Automatycznych i ojazdów pecjalnych o wszystkich przeszkodach w realizacji planu badań. 6. rowadzenie dokumentacji pracy oraz dokumentacji badań defektoskopowych. 7. rzygotowanie wyników każdorazowo po zakończeniu badań i przekazanie ich za pokwitowaniem do właściwego Zakładu inii Kolejowych.. posób prowadzenia badań wagonem defektoskopowym. Metodę badań, interpretację wyników badań oraz skalowanie aparatury określają odrębne instrukcje wydane przez producentów aparatury.. Wagon defektoskopowy przeznaczony do badania szyn w torach zarządzanych przez K K.A. posiada dwutokową aparaturę pomiarową, która jednocześnie bada, rejestruje i sygnalizuje na bieżąco wykrywane wady w szynach. 3. Nie prowadzi się badań w warunkach: ) temperatury poniżej 0 C, ) zalegania śniegu na torze. 4. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się badania przy temperaturze do 3 C. 5. W przypadku przerwy w badaniach spowodowanej uszkodzeniem dowolnej części wagonu defektoskopowego, przewidziany do badań w tym czasie odcinek toru należy stan na dzień 9 maja 005 r.

13 K OKIE INIE KOEJOWE.A. pominąć, tak aby badania mogły być prowadzone zgodnie z rozkładem jazdy. ominięty odcinek powinien być zbadany defektoskopami ręcznymi. ROZDZIAŁ IV Organizacja defektoskopowych badań złączy szynowych spawanych i zgrzewanych. Cel i zakres badań złączy szynowych spawanych i zgrzewanych. Badania złączy szynowych mają na celu wykrycie wad występujących w całym przekroju złącza.. Badaniom podlegają spoiny i zgrzeiny: ) wykonywane w trakcie napraw nawierzchni, ) inne w zależności od potrzeb. 3. Obowiązki pracowników zespołu do badań złączy szynowych spawanych i zgrzewanych. Zgłaszanie z trzydniowym wyprzedzeniem do ekcji Eksploatacji o terminie badań prowadzonych na ich terenie.. prawdzanie sprzętu defektoskopowego każdorazowo przed przystąpieniem do badań, zgodnie z normą BN-77/ rowadzenie badań defektoskopowych, kwalifikacja wykrytych wad wg Wytycznych ultradźwiękowych badań złączy szynowych zgrzewanych i spawanych i Katalogu wad w szynach oraz wydawanie zaleceń do dalszego postępowania z wykrytymi wadami. 4. Codzienne prowadzenie kart zapisu (Wzór nr w Załączniku Nr 3) i dostarczanie ich raz w tygodniu naczelnikowi Ekspozytury omiarów Geodezyjnych i Defektoskopowych. 5. rowadzenie dokumentacji z badań wg Wzorów nr 3 i 4 zawartych w Załączniku Nr Dopilnowanie właściwego zabezpieczenia sprzętu defektoskopowego po badaniach i w czasie transportu. 7. Utrzymywanie aparatury defektoskopowej w stanie pełnej sprawności technicznej. 8. Mistrz zespołu jest osobiście odpowiedzialny za jakość prowadzonych badań. 4. Organizacja badań złączy szynowych. Do badań złączy szynowych używane są ultradźwiękowe defektoskopy uniwersalne.. Zespół defektoskopowy powinien być wyposażony w radiotelefon przenośny z kanałem sieci drogowej oraz z niezbędnymi kanałami sieci pociągowej. 3. Minimalny skład zespołu: ) mistrz zespołu, ) dwóch operatorów, 3) sygnaliści przydzielani zgodnie z potrzebami przez ekcję Eksploatacji. 3 stan na dzień 9 maja 005 r.

14 . Celem prowadzenia dokumentacji jest: K OKIE INIE KOEJOWE.A. ROZDZIAŁ V Dokumentacja pracy i badań 5. Dokumentacja pracy ) ustalenie faktycznego czasu pracy zespołu prowadzącego badania defektoskopowe, ) określenie stanu osobowego zespołu prowadzącego badania.. Mistrzowie zespołów defektoskopowych, mistrzowie zespołów do badań złączy szynowych i mistrz wagonu defektoskopowego obowiązani są prowadzić Kartę zapisu (Wzór nr w Załączniku Nr 3). 6. Dokumentacja z badań ręcznych prowadzona przez zespół defektoskopowy. Celem prowadzenia dokumentacji jest: ) określenie lokalizacji wad, ) określenie rodzaju wad, 3) zalecenie dalszego postępowania z wadliwymi szynami.. Mistrz zespołu defektoskopowego lub w razie jego nieobecności wyznaczony pracownik, obowiązany jest do prowadzenia Karty badania defektoskopowego szyn (Wzór nr w Załączniku Nr 3). 3. Wytyczne wypełniania i postępowania z Kartą badania defektoskopowego szyn : ) Kartę badania wypełnia mistrz zespołu w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje do Zakładu inii Kolejowych, a drugi podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zakładu inii Kolejowych, przekazuje naczelnikowi Ekspozytury omiarów Geodezyjnych i Defektoskopowych piętnastego i ostatniego dnia miesiąca. ) W przypadku zakwalifikowania szyny lub złącza szynowego do wymiany, informacja o tym powinna być niezwłocznie (tego samego dnia) przekazana przedstawicielowi ekcji Eksploatacji, z podaniem rodzaju wady i jej lokalizacji. W Karcie badań należy odnotować datę, godzinę oraz nazwisko pracownika ekcji Eksploatacji, który przyjął zgłoszenie. 3) W przypadku nie wykrycia wad kwalifikujących szyny lub złącza szynowe do wymiany, Karty badań należy przekazywać do Zakładu inii Kolejowych nie rzadziej niż raz w tygodniu. 4) W Karcie badania nie zapisuje się wad uprzednio zabezpieczonych zgodnie z przepisami. 5) Opis wady zakwalifikowanej do wymiany należy wyróżnić kolorem czerwonym. 6) Karty badań naczelnik Ekspozytury omiarów Geodezyjnych i Defektoskopowych przechowuje przez okres pięciu lat. 4 stan na dzień 9 maja 005 r.

15 K OKIE INIE KOEJOWE.A. 7. Dokumentacja z badań automatycznych prowadzonych przez załogę wagonu defektoskopowego. Mistrz wagonu defektoskopowego obowiązany jest: ) dokonać potrzebnych wpisów we wszystkich książkach prowadzonych podczas badań. ) wydrukować (po przetworzeniu danych) protokół z badań defektoskopowych szyn (Wzór nr 7 w Załączniku Nr 3).. rotokół z badań defektoskopowych mistrz wagonu defektoskopowego przekazuje upoważnionemu przedstawicielowi Zakładu inii Kolejowych (ekcji Eksploatacji), biorącemu udział w badaniach. 8. Dokumentacja z badań złączy szynowych spawanych i zgrzewanych. Mistrz zespołu: ) wypełnia w dwóch egzemplarzach kartę badania dla każdego wadliwego złącza (Wzór nr 3 w Załączniku Nr 3), ) sporządza w dwóch egzemplarzach wykaz przebadanych złączy zakwalifikowanych jako dobre, do wymiany i do obserwacji (Wzór nr 4 w Załączniku Nr 3).. W przypadku wykrycia złącza szynowego do wymiany, informacja o tym powinna być niezwłocznie przekazana przedstawicielowi ekcji Eksploatacji z odnotowaniem w Karcie badań daty, godziny oraz nazwiska osoby przyjmującej zgłoszenie. 3. W przypadku nie wykrycia wad kwalifikujących złącza do wymiany, Karty badań wraz z wykazem przebadanych złączy należy przekazywać do Zakładu inii Kolejowych nie rzadziej niż raz w tygodniu. ROZDZIAŁ VI Dokumentacja sprawozdawcza 9. Zestawienia z badań. Centrum Diagnostyki i Geodezji sporządza następujące zestawienia: ) z badań defektoskopowych szyn roczne, po zakończeniu badania linii zarządzanych przez K K.A. (Wzór nr 5 w Załączniku Nr 3), ) z badań defektoskopowych złączy szynowych roczne (Wzór nr 6 w Załączniku Nr 3).. Zestawienia należy przesyłać do Biura Dróg Kolejowych Centrali K K.A. oraz właściwych Oddziałów Regionalnych. ROZDZIAŁ VII ostanowienia końcowe. Wszystkie sprawy związane z obsługą aparatury badawczej i pomiarowej oraz klasyfikacją szyn po badaniach, regulują odrębne instrukcje wydawane przez producentów aparatury lub opracowane przez instytuty naukowe i Centrum Diagnostyki i Geodezji. 5 stan na dzień 9 maja 005 r.

16 K OKIE INIE KOEJOWE.A.. prawy dotyczące organizacji i sprawozdawczości z badań defektoskopowych doświadczalnych, dodatkowych, specjalnych itp., nie ujęte w niniejszej instrukcji będą regulowane przez Centrum Diagnostyki i Geodezji w formie odrębnych zarządzeń. 6 stan na dzień 9 maja 005 r.

17 K OKIE INIE KOEJOWE.A. ropozycje ustawienia zespołu defektoskopowego. Załącznik Nr ygnalista II Mistrz zespołu defektoskopowego Operator Operator ygnalista I Kierunek badań x 00-50m 00-50m x Rys.. Ustawienie zespołu defektoskopowego podczas badań jednym aparatem jednotokowym na linii jednotorowej x - odległość regulowana przez mistrza zespołu, zależna od warunków terenowych ygnalista II Mistrz zespołu defektoskopowego Operatorzy Operator ygnalista I Kierunek badań x max. 30 m 00-50m 00-50m x Rys.. Ustawienie zespołu defektoskopowego podczas badań dwoma aparatami jednotokowymi na linii jednotorowej x - odległość regulowana przez mistrza zespołu, zależna od warunków terenowych 7 stan na dzień 9 maja 005 r.

18 K OKIE INIE KOEJOWE.A. Mistrz zespołu defektoskopowego Operator Operator ygnalista TOR Kierunek ruchu pociągów Kierunek badań 00-50m TOR Kierunek ruchu pociągów Rys. 3. Ustawienie zespołu defektoskopowego podczas badań jednym aparatem jednotokowym na linii dwutorowej Mistrz zespołu defektoskopowego Operatorzy Operator ygnalista TOR Kierunek ruchu pociągów Kierunek badań max. 30 m 00-50m TOR Kierunek ruchu pociągów Rys. 4. Ustawienie zespołu defektoskopowego podczas badań dwoma aparatami jednotokowym na linii dwutorowej 8 stan na dzień 9 maja 005 r.

19 K OKIE INIE KOEJOWE.A. Załącznik Nr Oznakowanie wad. kolor biały lub żółty O Rys. 5. Oznakowanie wady o długości < 0 cm kwalifikującej szynę do obserwacji kolor biały lub żółty O Rys. 6. Oznakowanie wady ciągłej kwalifikującej szynę do obserwacji 9 stan na dzień 9 maja 005 r.

20 K OKIE INIE KOEJOWE.A. kolor czerwony W Rys. 7. Oznakowanie wady o długości < 0 cm kwalifikującej szynę do wymiany kolor czerwony W Rys. 8. Oznakowanie wady ciągłej kwalifikującej szynę do wymiany 0 stan na dzień 9 maja 005 r.

21 K OKIE INIE KOEJOWE.A. Załącznik Nr 3 Wzór nr Karta zapisu Nr... eria H Nr (stempel komórki organizacyjnej) Data (dzień, miesiąc, rok) (nr działki, nazwisko i imię prowadzącego roboty) ouczono z przepisów BH w godz.... w zakresie... (podpisy dwóch pracowników) p. Nazwisko i imię Ilość godzin pracy oz. Dziennika robót Nr i pozycja normy. Opis i lokalizacja robót i ich ocena. iczba porządkowa pracowników wykonujących roboty. Zużyta ilość godzin Normalnych Nadliczbow W nocy W warunkach szkodliwych i niebezpiecznych Nr obiektu Razem Razem Uwagi:... porządził:... Zatwierdził:... stan na dzień 9 maja 005 r.

22 K OKIE INIE KOEJOWE.A. KARTA BADANIA DEFEKTOKOOWEGO ZYN WYK IZ IE WARZAWA IEDCE IEDCE Załącznik Nr 3 Wzór nr / 05/ 00./ badania prowadzono: Od dnia: Do dnia: inia nr WARZAWA CENTRANA TEREO zyny typu: RÓŻNE Tor nr zlak: MAŁAZEWICZE TEREO od km do km Tok prawy badał JAN KOWAKI aparatem nr 0003 typu U550 wzm. N: db : Tok lewy badał JAN KOWAKI aparatem nr 0004 typu U550 wzm. N: db : 4 p s s okalizacja wady Tok / Nr wady wg katalogu Opis oscylogramu WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA A N ZŁUZCZENIE WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA RYA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA ZŁUZCZENIE WYBUKOWANIA WYBUKOWANIA ZŁUZCZENIE WYBUKOWANIA 5. WYBUKOWANIA rzedstawiciel IE: WŁADYŁAW KONARKI Uwagi dotyczące badań szt długość [m] krot. Wykr. Cechy szyn lub nr spawacza K 80 IV UIC 60 K 80 IV UIC 60 UIC 60 UIC 60 K 80 IV UIC 60 K 80 IV UIC 60 K 80 IV UIC 60 K 80 IV UIC 60 HK 78 IV 60 A A 59 XII 49 A 75 III 49 H H A 75 II 49 H H H rodz. szyn Zalecenia wymiana Mistrz zespołu def. ieczątka nagłówkowa odbierającego Odbierający kartę.... (podpis) (data) (pieczątka imienna lub (data) czytelny podpis) objaśnienia skrótów: szyna surowa; C szyna z odlewania ciągłego; U szyna utwardzana stan na dzień 9 maja 005 r.

23 IZ DOK.. inia ytuacja K OKIE INIE KOEJOWE.A. KARTA BADANIA ZŁĄCZA (OINY, ZGRZEINY) 4 Z 4 y Obszar 4 B tor/tok km oś spoiny kier. kilometrażu Załącznik Nr 3 Wzór nr 3 stopka Obszar C oś podł. szyny 4 główka z z z 3 3 Obszar A 3 stopka y y y 3 szer.spoiny Nr wady Obszar Badanie I Wys. echa y/z dnia Wyniki kolejnych badań Klasa złącza Badanie II dnia Obsza r Wys. echa y/z Klasa złącz a złącza Badanie III dnia A* ) /- A 0.9 3/- 3 A.0 70/- W 4 B 0.9 -/ Obsza r Wys. echa egenda: - lewa strona spoiny - prawa strona spoiny y - odległość wady od osi szyny z - odległość wady od powierzchni tocznej szyny dla obszaru B lub od powierzchni stopki dla obszaru A i C - jeżeli h H - jeżeli h < H Otrzymał: Wykonał: (data i podpis) (data i podpis) y/z ymbol ymbol ymbol Klasa złącz a 3 stan na dzień 9 maja 005 r.

24 K OKIE INIE KOEJOWE.A. WYKAZ RZEBADANYCH ZŁĄCZY ZYNOWYCH... IZ... Załącznik Nr 3 Wzór nr /.../.../... Data badania.... Typ urządzenia... inia nr...zlak (stacja)... Km od... do... Typ szyny... Tor nr... Badania przeprowadził... aparatem nr... wzm. N...dB...dB rzedstawiciel IZ:... p. okalizacja wady (km nr przęsła). Tor nr Tok / Opis oscylogramu Zalecenia poina Zgrzeina Napoina Cechy szyn lub nr spawacza zgrzewarki Uwagi: otwierdzenie odbioru ieczątka nagłówka odbierającego Mistrz robót podpis data podpis data Uwagi 4 stan na dzień 9 maja 005 r.

25 K OKIE INIE KOEJOWE.A. IZ: 4 - Łódź inia nr Tor Od Ilość kilometrów ZETAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ ZYN W ROKU 004 Tok Ilość wadliwych szyn Załącznik Nr 3 Wzór nr 5 Wady w szynach Wybuksowania poiny i zgrzeiny O W O W O W Do Razem Σ O W N wsz N wsz N wsz N wsz N wsz N wsz Razem w IZ Łódź Zbadano kilometrów: Wadliwych szyn: Wykryto wad: W tym: Wybuksowań spoin i zgrzein pozostałych egenda O -ile wad do obserwacji N - ile nowych wad W - ile wad do wymiany wsz - ile wszystkich wad 5 stan na dzień 9 maja 005 r.

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Warszawa 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym MIĘDZYNARODOWE NORMY i ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA oraz PROCEDURY SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ (PANS) ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz 2006 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN Załącznik nr 1 Uchwały nr 53/2014 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. z dnia 07 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo