Regulamin świadczenia krajowych i międzynarodowych usług przewozu towarów przez Leader Logistics Sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2012r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia krajowych i międzynarodowych usług przewozu towarów przez Leader Logistics Sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2012r."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia krajowych i międzynarodowych usług przewozu towarów przez Leader Logistics Sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2012r. Preambuła Zważywszy, że: spółka Leader Logistic Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Leader Logistics), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS prowadzi działalność w zakresie magazynowania oraz spedycji towarów. wprowadza się następujące postanowienia: Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady wykonywania krajowych i międzynarodowych usług przewozu towarów przez Leader Logistics Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 2. Zleceniodawca podpisując zlecenie przewozu, potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 3. Podpisanie zlecenia przewozu stanowi dowód zawarcia umowy na warunkach określonych w regulaminie. 4. Regulamin ma zastosowanie do zarobkowego przewozu towarów w krajowym oraz międzynarodowym przewozie. Koszt usługi przewozu określany jest indywidualnie w zleceniu przewozu, zgodnie z obowiązującym cennikiem Leader Logistics Sp. z o.o. oraz z uwzględnieniem odległości adresu odbioru i dostawy. 5. Do zlecenia przewozu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia r.- Prawo przewozowe Dz. U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 ze zm. wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, ustawy z dnia r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874 ze zm.), przepisy Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR) z dnia r. (Dz. U. z 1962r., Nr 49, poz. 238), przepisy Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980r. (Dz. U Nr 34, poz. 158), ustawy z dnia 1

2 r. Kodeks morski (Dz. U. z 2001r., Nr 138, poz. 1545), przepisy Porozumienia Montrealskiego z dnia r., przepisy Konwencji Warszawskiej z dnia r., Protokół Haski z dnia r. zmieniający Konwencję Warszawską, ustawy z dnia r. Prawo celne oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie spółki Leader Logistics oraz na stronie internetowej Leader Logistics pod adresem: Może być przesłany drogą korespondencyjną lub elektroniczną na pisemny wniosek złożony przez Klienta. Rozdział II Definicje Wymienione niżej pojęcia i wyrażenia otrzymują przypisane im poniżej znaczenie: 1. Zleceniodawca (Klient)- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zlecająca Leader Logistics wykonanie usługi przewozu towaru 2. Zleceniobiorca (Przewoźnik)- Leader Logistics Sp. z o.o. wykonujący przewóz na podstawie zlecenia przewozu zgłoszonego przez Klienta lub innego przewoźnika bądź Dalszego przewoźnika, któremu Leader Logistics powierza wykonanie przewozu towaru lub jego części. 3. Dalszy przewoźnik- przewoźnik, któremu Zleceniobiorca powierza wykonanie usługi przewozu towaru lub jego części w jego imieniu w trybie krajowym lub międzynarodowym. 4. Zlecenie przewozu- dokument sporządzony w formie pisemnej, ustalonej przez Leader Logistics, na podstawie którego wykonywana jest usługa przewozu towaru. 5. Przewóz krajowy- przewóz towaru za pomocą pojazdów samochodowych (bądź pojazdu samochodowego z naczepą lub przyczepą), drogą kolejową, droga morską bądź lotniczą, odbywający się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Przewóz międzynarodowy- przewóz towaru odbywający się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pomocą pojazdów samochodowych (bądź pojazdu samochodowego z naczepą lub przyczepą), samolotów, przy wykorzystaniu transportu morskiego lub kolejowego, przy czym odbiór towaru odbywa się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a jego dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2

3 7. Przewóz- przewóz krajowy lub przewóz międzynarodowy dokonywany przez Leader Logistics lub Dalszego przewoźnika; 8. Dokument przewozowy- dokument Przewoźnika, stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu i dostarczenia towaru do Odbiorcy, według danych wskazanych w Zleceniu przewozu. 9. Nadawca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przekazuje towar Zleceniobiorcy celem wykonania usługi przewozu. 10. Odbiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje towar doręczony przez Zleceniobiorcę lub Dalszego przewoźnika w ramach realizowanej usługi przewozu towaru. 11. Towar (przesyłka towarowa)- rzeczy (przedmioty materialne) przyjęte do przewozu od jednego Zleceniodawcy i przeznaczone do jednego Odbiorcy, na podstawie dokumentu przewozowego. 12. Giełda Transportowa TRANS (Giełda Transportowa)- platforma internetowa, za pomocą której Leader Logistics uzyskuje informacje o wolnych załadunkach, przewoźnikach oraz pojazdach transportowych, celem zlecenia przewozu krajowego i /lub/ międzynarodowego przewoźnikowi lub Dalszemu przewoźnikowi. Rozdział III Zakres zlecenia przewozu 1. Leader Logistics świadczy usługi przewozowe towarów w oparciu o niniejszy regulamin oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowego i międzynarodowego prawa przewozowego. 2. Przewóz towarów dokonywany jest na podstawie pisemnego zlecenia przewozu. 3. Leader Logistics wyłącza z przewozu następujące towary: towary niebezpieczne w rozumieniu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z dnia r. (Dz. U. z 2002r., Nr 194, poz. 1629), w tym: a. klasa 1 (1.1, 1.2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6) materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie wybuchem lub rozrzutem, wydzielające ciepło promieniowania, i pozostałe materiały pirotechniczne; b. klasa 2 (2.1, 2.2, 2.3) gazy palne, niepalne oraz gazy trujące; 3

4 c. klasa 3 (materiały ciekłe zapalne zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternach w ilości większej niż 3000 litrów); d. klasa 4.1, 4.2, 4.3 (materiały stałe zapalne, samoreaktywne, materiały samozapalne oraz materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne) e. klasa 5.1, 5.2, (materiały utleniające, nadtlenki organiczne zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternach w ilości większej niż 3000 litrów); f. klasa 6.1, 6.2 (materiały trujące i materiały zakaźne kategorii A); g. klasa 7 (materiały promieniotwórcze wszystkich kategorii) h. klasa 8 (materiały żrące zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternach w ilości większej niż 3000 litrów). pojazdy samochodowe; towary wartościowe, jak: złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i półszlachetne, syntetyczne i perły, platyna i pozostałe metale z grupy platynowców, dzieła sztuki, zbiory filatelistyczne i numizmatyczne, krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki i weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, banderole, akcyzy, żetony, bilety komunikacyjne, losy loteryjne; towary listowe, listy wartościowe i inne, które na podstawie odrębnych przepisów zastrzeżone są dla Poczty Polskiej; inne towary, jeśli ich przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów; artykuły spożywcze, w tym produkty szybko psujące się lub wymagające transportu w warunkach chłodniczych, a także towary wyłączone z przewozu na podstawie przepisów ustawy Prawo przewozowe (dz. U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.); dokumenty, papiery wartościowe oraz wartości pieniężne; narkotyki i substancje psychotropowe; żywe zwierzęta; towary zawierające odpady; towary zawierające organy, zwłoki lub szczątku ludzkie. 4

5 inne towary, które ze względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność lub mogą uszkodzić bądź zniszczyć inne przesyłki; 4. Klient każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego określenia towaru, którego dotyczy zlecenie przewozu. 5. W przypadku naruszenia postanowień o towarach niebezpiecznych bądź nadania przez Zleceniodawcę bądź Nadawcę jakiegokolwiek towaru wymienionego w ust. 3, bez poinformowania o tym Leader Logistics, Zleceniodawca bądź Nadawca zostanie obciążony kara umowną w wysokości dziesięciokrotnej kwoty za usługę przewozu. Leader Logistics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, ubytek, zniszczenie lud uszkodzenie powstałe w trakcie realizacji usługi przewozu. 6. Zapłata kary określona w ust. 5 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Leader Logistics odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość kary umownej. 7. Leader Logistics zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dalszej realizacji umowy przewozu w sytuacjach wskazanych w ust. 3 oraz ust. 5 oraz pozostawienia towaru do dyspozycji Klienta. 8. Leader Logistics zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia przewozu towarów bez podania przyczyny, jak również prawo odmowy przewozu towarów, jeśli jej stan nie zapewnia zachowania nienaruszalności w trakcie przewozu. 9. Klient dokonuje zapłaty za przewóz towaru przed jej wykonaniem. Leader Logistics akceptuje płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy bądź gotówką, płatną w siedzibie Leader Logistics. 10. Leader Logistics nie uwzględnia możliwości zmiany adresu dostawy w trakcie faktycznego przewozu towaru pod pierwotnie wskazany adres, bez wystawienia nowego zlecenia przewozu. 11. Leader Logistics dołoży starań celem zrealizowania przewozu towaru w terminie wskazanym w zleceniu przewozu. Jeśli w zleceniu przewozu ustalono przedziały godzinowe dostawy zleconego towaru, niedochowanie tych terminów nie może stanowić podstawy reklamacji. Stanowią one jedynie preferowany czas dostawy zleconego towaru. 5

6 Rozdział IV Dalszy przewóz 1. Leader Logistics może zlecić wykonanie usługi przewozu towaru Dalszym przewoźnikom, na podstawie oddzielnego dokumentu zlecenie przewozu, ustalonego przez Leader Logistics. 2. Leader Logistics ponosi odpowiedzialność za działania Dalszego przewoźnika wobec Zleceniodawcy. 3. Dalszy przewoźnik dostarcza Leader Logistics dokumenty przewozowe w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi przewozu. Dalszy przewoźnik jest zobowiązany dostarczyć fakturę VAT do końca miesiąca w którym została wykonana usługa przewozu. 4. W przypadku niezrealizowania obowiązku w wskazanego w ust. 3 w powyższym terminie, Leader Logistics przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Dalszego przewoźnika kary umownej w wysokości do 25% wartości należnego wynagrodzenia. 5. Płatność na rzecz Dalszego Przewoźnika następuje w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Leader Logistics oryginałów dokumentów przewozowych oraz faktury VAT. 6. W przypadku niewykonania przez Dalszego przewoźnika zlecenia przewozu albo niewykonania go we wskazanym terminie bądź w wykonania go w innym terminie, niż określony w zleceniu przewozu, Leader Logistics nie wypłaci wynagrodzenia Dalszemu przewoźnikowi oraz obciąży go kosztami reklamacji Klienta bądź Nadawcy. 7. Kierowca, dokonujący przewozu towaru w imieniu Dalszego przewoźnika odpowiada za zgodność dokumentu przewozowego z przewożonym towarem. 8. W przypadku wystąpienia opóźnień lub innych przeszkód w wykonaniu zlecenia przewozu przez dalszego przewoźnika bądź osoby upoważnionego przez niego, Dalszy przewoźnik jest zobligowany niezwłocznie powiadomić o tym Leader Logistics i postępować według jego wskazówek. 9. Leader Logistics zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od kar umownych opisanych w niniejszym rozdziale, w szczególności co do roszczeń kierowanych wobec Leader Logistics przez Klienta bądź Nadawcę. 6

7 10. Zleceniobiorca, Dalszy przewoźnik bądź ich kierowcy lub osoby przez nich upoważnione do wykonania zlecenia przewozu, bezwzględnie nie mogą w okresie dwóch lat od dnia przyjęcia zlecenia świadczyć bezpośrednio lub pośrednio usług transportowych lub spedycyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w zleceniu pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości ,00 zł. Rozdział V Przewóz krajowy 1. Przewóz krajowy towaru realizowany jest dla Klientów Leader Logistics oraz dla Klientów pozostałych na pisemne zlecenie przewozu. 2. Klient przesyła do działu transportu Leader Logistics zlecenie przewozu w ustalonej formie. Po otrzymaniu zlecenia osoba upoważniona przez Leader Logistics weryfikuje poprawność danych, z uwzględnieniem właściwości towaru określonych przez Leader Logistics i potwierdza przyjęcie zlecenia przewozu do realizacji bądź odmowę. 3. Zlecenie przewozu powinno zawierać następujące informacje: a. oznaczenie Klienta i Odbiorcy (dane teleadresowe); b. rodzaj towaru, będącego przedmiotem przewozu z określeniem jego ilości, wagi, szczególnych właściwości, wymiarów; c. datę godzinę i miejsce odbioru towaru bądź wysyłki towaru; d. datę, godzinę i miejsce dostawy towaru; e. szczególne zalecenia dla Leader Logistics 4. Leader Logistics organizuje środek przewozu odpowiedni dla danego przewozu, wykorzystując własnych przewoźników bądź dalszych przewoźników oraz Giełdę Transportową TRANS. 5. Leader Logistics odmawia przewozu towarów opisanych w rozdziale III, pkt. 3 niniejszego regulaminu. 6. Leader Logistics odmawia przewozu uszkodzonego towaru bądź jego opakowania, towaru niezgodnego w ilości i rodzaju określonego w zleceniu przewozu lub towaru w niedostatecznym opakowaniu chyba, że na wyraźne wskazanie Klienta. Uwagi o niezgodnościach muszą zostać wpisane do dokumentów przewozowych. 7. Po dostarczeniu towaru na adres wskazany w zleceniu przewozu, Odbiorca własnoręcznym podpisem potwierdza jego odbiór oraz zgodność stanu faktycznego ze stanem wskazanym w dokumencie przewozowym. Jeżeli oryginalne opakowanie nie 7

8 zostało uszkodzone, Odbiorca nie jest upoważniony do sprawdzenia towaru przed poświadczeniem jego odbioru. 8. W razie braku możliwości dokonania przewozu towaru z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, Nadawca lub Odbiorca, poinformować o tym fakcie Klienta powinien Leader Logistics oraz postępować z jego instrukcjami, potwierdzonymi w formie pisemnej. Koszty dodatkowe ustalone z Klientem, zostaną uznane w fakturze VAT za dokonaną usługę przewozu. 9. W przypadku przyjęcia przez Leader Logistics towaru niewłaściwie opakowanego, Leader Logistics nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z jego uszkodzeniem. 10. Leader Logistics posiada aktualną polisę Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora. Rozdział VI Przewóz międzynarodowy 1. Przewóz międzynarodowy towaru realizowany jest dla Klientów Leader Logistics oraz dla pozostałych Klientów na pisemne zlecenie przewozu. 2. Przewóz międzynarodowy może odbywać się za przy wykorzystaniu pojazdów samochodowych, drogą lotniczą, morską lub kolejową. 3. Przewoźnik, któremu Leader Logistics powierza przewóz jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub odpowiedzialności cywilnej spedytora w ruchu międzynarodowym. Niezgodne z prawdą oświadczenie Przewoźnika o fakcie posiadania polisy, jej aktywności i dostępności limitu polisy, traktowane będzie jako umyślne, nienależyte wykonanie umowy. 4. Przewoźnik, któremu Leader Logistics powierza przewóz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z całkowitego lub częściowego zaginięcia towaru bądź za jego uszkodzenie, które powstało w czasie pomiędzy przyjęciem towaru przez Przewoźnika, a jego wydaniem Odbiorcy, jak również za opóźnienie w dostawie towaru. 5. Pojazd samochodowy musi posiadać odpowiednią licencję, ubezpieczenia, aktualny przegląd techniczny oraz inne zezwolenia niezbędne do prawidłowego wykonana zlecenia przewozu. Dotyczy to również innych środków transportowych służących zrealizowaniu usługi przewozu, w tym samolotów, przewozu dokonywanego za pomocą kolei oraz drogą morską. 8

9 6. Klient przesyła do działu transportu Leader Logistics zlecenie przewozu w ustalonej formie. Po otrzymaniu zlecenia osoba upoważniona przez Leader Logistics weryfikuje poprawność danych, z uwzględnieniem właściwości towaru określonych przez Leader Logistics i potwierdza przyjęcie zlecenia przewozu do realizacji bądź odmowę. 7. Zlecenie przewozu powinno zawierać następujące informacje: f. oznaczenie Klienta i Odbiorcy (dane teleadresowe); g. rodzaj towaru, będącego przedmiotem przewozu z określeniem jego ilości, wagi, szczególnych właściwości, wymiarów; h. datę godzinę i miejsce odbioru towaru bądź wysyłki towaru; i. datę, godzinę i miejsce dostawy towaru; j. szczególne zalecenia dla Leader Logistics 8. Leader Logistics organizuje środek przewozu odpowiedni dla danego przewozu, wykorzystując własnych przewoźników bądź dalszych przewoźników oraz Giełdę Transportową TRANS. 9. Leader Logistics zleca Zleceniobiorcy (Dalszemu przewoźnikowi) dokonanie przewozu towaru zleconego przez Klienta i jego dostawę do wskazanego w zleceniu Odbiorcy. 10. Przyjęcie zlecenia przez Zleceniobiorcę (Dalszego przewoźnika) oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz warunków zlecenia. 11. Zleceniobiorca (Dalszy przewoźnik) potwierdza przyjęcia zlecenia drogą mailową bądź faksową na adres wskazany w zleceniu. 12. Brak przesłania potwierdzenia przez Zleceniobiorcę (Dalszego przewoźnika) przyjmuje się jako wyrażenie zgody na realizację przewozu. 13. Zleceniobiorca (Dalszy przewoźnik) ponosi odpowiedzialność prawną oraz finansową za towar przewożony na zlecenie Leader Logistics. 14. Z chwilą przyjęcia towaru na wskazany w zleceniu środek transportu, Zleceniobiorca (Dalszy przewoźnik) przyjmuje ryzyko i wszelkie koszty powstałe w trasie przewozu towaru, aż do momentu jego dostarczenie Odbiorcy. 15. Dowodem zawarcia umowy przewozu jest dokument przewozowy oraz zlecenie przewozu. 16. Kierowca Zleceniobiorcy ma obowiązek obecności przy załadunku. rozładowaniu towaru oraz zabezpieczenia towaru, tak, aby nie uległ on zniszczeniu lub uszkodzeniu w czasie przewozu 17. Kierowca Zleceniobiorcy przyjmując towar oraz przekazując go do transportu drogą 9

10 kolejową, morską lub lotniczą w porcie przeznaczenia ma obowiązek sprawdzenia czy towar jest zgodny ze zleceniem Leader Logistics pod względem ilościowym, jakościowym, wagowym oraz sposobu jego opakowania. W przypadku wystąpienia różnić kierowca Zleceniobiorcy jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Leader Logistics w miejscu załadunku towaru. 18. W przypadku niedotrzymania terminu załadunku lub rozładunku towaru z przyczyn niedotyczących Zleceniobiorcy lub jego kierowcy, Zleceniobiorca powinien powiadomić poinformować Leader Logistics drogą faksową lub mailową i potwierdzić ten fakt wraz ze wskazaniem przyczyny opóźnienia na dokumencie przewozowym. Brak informacji o opóźnieniu, uszkodzeniu towaru bądź jego rozbieżności, spowoduje obciążenie Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 100% stawki frachtu. 19. Za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy bądź kierowcy Zleceniobiorcy, uszkodzenie towaru w czasie przewozu bądź wystąpienia rozbieżności towaru, Zleceniobiorca będzie obciążony kara umowną w wysokości 100% stawki frachtu. Leader Logistics zastrzega sobie prawo do regresu w przypadku powstałych kar z powodu opóźnienia. 20. Wszelkie zmiany warunków zlecenia przewozu wymagają pisemnego potwierdzenia. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku, konsekwencje ponosi Zleceniobiorca. 21. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie przewozu bądź złożenia reklamacji przez Leader Logistics co do jakości wykonanej usługi płatność na rzecz Zleceniobiorcy nastąpi po rozpatrzeniu reklamacji. 22. W przypadku wystąpienia szkody Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Leader Logistics. 23. Wszelkie koszty związane z niewykonaniem zlecenia przewozu ponosi Zleceniobiorca. W przypadku nie podjęcia potwierdzonego zlecenia bądź jego niewykonania Leader Logistics może zlecić przewóz innemu przewoźnikowi na koszt Zleceniobiorcy. Rozdział VII Reklamacje 1. W przypadku uszkodzenia opakowania towaru stwierdzonego podczas jego dostawy, Odbiorca zobowiązany jest oświadczyć o fakcie uszkodzenia w dokumencie przewozowym wraz ze szczegółowym określeniem zakresu powstałych uszkodzeń 10

11 oraz sporządzić protokół rozbieżności. Przewoźnik bądź Dalszy przewoźnik ma prawo do ustosunkowania się na dokumencie przewozowym do zastrzeżeń Odbiorcy. 2. W przypadku ukrytych uszkodzeń po przyjęciu towaru, Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Leader Logistics w firmie pisemnej, nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru (dostawy) przesyłki. 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 powinna być złożona w siedzibie spółki Leader Logistics Sp. z o.o. 4. Reklamacja powinna zawierać: a. dane adresowe składającego reklamację; b. podstawę reklamacji wraz z uzasadnieniem; c. protokół rozbieżności; d. kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem e. kopię dokumentu przewozowego; f. Leader Logistics zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia innych dokumentów niż wymienione wyżej. 5. Leader Logistics udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jej przyjęcia bądź od dnia przyjęcia uzupełnionej reklamacji, w przypadku wystąpienia braków formalnych reklamacji. 6. Reklamacji nie podlegają szkody wynikłe z: a. wad własnych przewożonych towarów lub ich naturalnych właściwości; b. niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia opakowania, w którym przewożony jest towar; c. wad ukrytych, które zostały zgłoszone przez Leader Logistics; d. braku lub niedostatecznej informacji, co do sposobu przewożenia towaru, jeśli z uwagi na jego właściwości wymaga on szczególnych warunków w czasie przewozu; e. wskazania przez Klienta błędnych informacji co do miejsca lub terminu odbioru towaru. 7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty za usługę przewozu towaru. 11

12 Rozdział VIII Postanowienia końcowe 1. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone w każdym czasie z inicjatywy Leader Logistics, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa polskiego lub unijnego, rozwoju technologicznego w zakresie przewozu towarów, zmienionych warunków technicznych usługi przewozu. 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić także w celu doprecyzowania postanowień, które budzą wątpliwości Stron zlecenia przewozu. 3. W przypadku wystąpienia sporów, strony sporu będą dążyć jego polubownego rozwiązania. 4. Ewentualne spory sądowe będą rozpatrywane przez sąd powszechny we Wrocławiu, właściwy ze względu na siedzibę Leader Logistics. 5. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 czerwiec

Regulamin świadczenia krajowych i międzynarodowych usług spedycyjnych przez Leader Logistics Sp. z o.o. z dnia

Regulamin świadczenia krajowych i międzynarodowych usług spedycyjnych przez Leader Logistics Sp. z o.o. z dnia Regulamin świadczenia krajowych i międzynarodowych usług spedycyjnych przez Leader Logistics Sp. z o.o. z dnia 09.09.206 Preambuła Zważywszy, że: spółka Leader Logistic Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 1. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEWOZU Warunki przewozu TOP-TRANS Piotr Dąbrowa spółka jawna, zwane w dalszej części Warunkami, znajdują

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY 2 TRYB REALIZACJI USŁUG

1 PRZEDMIOT UMOWY 2 TRYB REALIZACJI USŁUG Załącznik 3. Umowa projekt Zawarta w dniu. 2010 roku pomiędzy: ORLEN OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, kod pocztowy 30-150 Kraków, posiadającą nr

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCHY UNIQ LOGISTIC

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCHY UNIQ LOGISTIC REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCHY UNIQ LOGISTIC Niniejszy regulamin świadczenia usług przewozowych przez UNIQ LOGISTIC Sp. Z o.o. spółka jawna (zwany dalej Regulaminem z siedzibą w Łodzi, 93-231

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

logistics tel.: tel.: arkatrans-logistics.eu

logistics tel.: tel.: arkatrans-logistics.eu OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU) aktualne dla wszystkich zleceń spedycyjnych i transportowych udzielanych przez Spółkę Arkatrans Logistics Sp z o.o. z siedzibą, ul Studzienna 12/14 1. Czas na odmowę przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych nr Zawarta w dniu 2012 roku w Krakowie pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Regulamin skupu metali szlachetnych

Regulamin skupu metali szlachetnych Regulamin skupu metali szlachetnych 1. Definicje 1. RALF-MET z siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu metali szlachetnych pod adresem Marcina z Wrocimowic 12E/15

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS I. ZAKRES ZOBOWIĄZYWANIA Niniejsze Ogólne Warunki Świadczeni Usług Spedycyjnych i Transportowych ( Ogólne Warunki Spedycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług podwykonawców

Regulamin usług podwykonawców Załącznik nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.12.2015r. Regulamin usług podwykonawców 1 Niniejszy regulamin usług podwykonawców (zwany dalej jako: RUP ) ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL UMOWA DYSTRYBUCYJNA zawarta w,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu.. r. we Wrocławiu

UMOWA nr. zawarta w dniu.. r. we Wrocławiu UMOWA nr. pomiędzy: zawarta w dniu.. r. we Wrocławiu Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 zwaną dalej Zamawiającym" i reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr. ... z siedzibą w.. przy ul..., wpisanym do., NIP. REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY UMOWA Nr. ... z siedzibą w.. przy ul..., wpisanym do., NIP. REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zawarta w dniu. w Gliwicach pomiędzy: Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37/3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU Ogólne Warunki Wykonywania Usług Przewozowych ( OWUP ) Polonia Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 1 (42-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska.

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska. Regulamin Świadczenia Usług Transportowych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE

Regulamin usług. ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE Regulamin usług ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie sformułowania, w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają: a) Towar mienie powierzone firmie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY BOCHNIA,

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY BOCHNIA, Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami:

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Strona1 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Załącznik nr 6 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa./DK/2017 zawarta r.

Umowa./DK/2017 zawarta r. Umowa./DK/2017 zawarta... 2017 r. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowę poniższą zawarto pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGON: NIP: )... 2)...

REGON: NIP: )... 2)... Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. 2016r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą 32 700 Bochnia,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2012

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR na dostawę artykułów spożywczych UMOWA NR na dostawę artykułów spożywczych Zwarta w dniu r. w Miłkowie, pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie 58-535 Miłków 138 NIP: 611-16-83-353, REGON: 000291836 reprezentowanym przez :

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA Załącznik Nr 5 do Zaproszenia Wzór umowy UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA zawarta w dniu...2014 roku w Słupsku, pomiędzy: Miastem Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

3 UMOWA NR.. /NS/2017

3 UMOWA NR.. /NS/2017 Załącznik nr 3 UMOWA NR.. /NS/2017 zawarta w dniu r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o., przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania ekspresowych krajowych usług przewozowych i pocztowych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 UMOWA DOSTAWY

Strona 1 z 6 UMOWA DOSTAWY Strona 1 z 6 UMOWA DOSTAWY Umowa nr RARR/CES/.../2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARCIE UMOWY. 2. ZłoŜenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS przez kontrahenta.

1. ZAWARCIE UMOWY. 2. ZłoŜenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS przez kontrahenta. Ogólne Warunki SprzedaŜy INTER CARS S.A. (zwane dalej OWS) dla klientów sieci dystrybucyjnej IC Przemysł ustalone w oparciu o art.384 kodeksu cywilnego 1. ZAWARCIE UMOWY 1. Zamówienie kontrahenta moŝe

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 6 do WZ UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu... 2017 r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 700 BOCHNIA, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KANCELARII IURIDICA OSPTN RISING STAR ESTA NA PRZESTRZENI LAT SLAJD

ROZWÓJ KANCELARII IURIDICA OSPTN RISING STAR ESTA NA PRZESTRZENI LAT SLAJD 1 ROZWÓJ KANCELARII NA PRZESTRZENI LAT IURIDICA OSPTN RISING STAR ESTA 2007 2014 2015 2016 2 NASZ ZESPÓŁ NIE BOIMY SIĘ WYZWAŃ NASZYM CELEM JEST SUKCES KLIENTÓW 3 SPOTKANIA TRANSPORTOWE 2016 ŁUKASZ CHWALCZUK

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem

Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem Definicje Sprzedawca - Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wołczyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr./2012

PROJEKT UMOWY Nr./2012 Nr sprawy: MW/ZP/1/11 Załącznik nr 6 PROJEKT UMOWY Nr./2012 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo