Zbigniew Hałat Health Risk Management & Communication Wpływ przemysłowych ferm trzody chlewnej na zdrowie ludzi Jedną z form aktywności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbigniew Hałat Health Risk Management & Communication www.halat.pl Wpływ przemysłowych ferm trzody chlewnej na zdrowie ludzi Jedną z form aktywności"

Transkrypt

1 bigniew Hałat Health isk Management & Communication Wpłw przemsłowch ferm trzod chlewnej na zdrowie ludzi Jedną z form aktwności Health isk Management & Communication w Warszawie jest prowadzenie badań terenowch pod nazwą Health Surves Poland. W dniach września 2003r. na terenie wsi Więckowice, gmina Dopiewo, województwo wielkopolskie, zespół badawcz Health isk Management & Communication przeprowadził badanie pilotażowe o charakterze szbkiej ocen epidemiologicznej (apid pidemiological Assessment - A) poprzedzające badania epidemiologiczne nad wpłwem hodowli przemsłowej na zdrowie mieszkańców. Do badania pilotażowego wkorzstano kwestionariusz zawierając w części mertorcznej następujące ptania: 1. Ile metrów od Pani/a okna znajduje się hodowla przemsłowa? 2. Jak bardzo denerwuje Panią/Pana (w skali 0 - nie denerwuje mnie wcale do 10 - jest nie do wtrzmania) pochodzące z hodowli przemsłowej zanieczszczenie powietrza na zewnątrz domu a. (a)...kied trzma Pan/i okna otwarte? b. (b)...kied trzma Pan/i okna zamknięte? 3. Skąd pobiera Pan/i wodę do spożcia przez ludzi, gotowania potraw, mcia i prania? 3.1 z wodociągu 3.2 ze studni przdomowej kopanej 3.3 ze studni przdomowej wierconej 3.4 ze strumienia, rzeki, jeziora 4. Cz miał/a Pan/i następujące dolegliwości w czasie ostatnich 3 miesięc? (z wróżnieniem trzech wariantów określającch częstotliwość zdarzeń: co najmniej 1 raz w tgodniu, co najmniej 1-3 raz w miesiącu, rzadziej niż 1 raz na miesiąc): 4.1 ból głow 4.2 zatkan nos 4.3 cieknąc nos. 4.4 piekąc nos 4.5 ból gardła 4.6 zatkane usz i/lub szum i inne dźwięki w uszach 4.7 drapanie w gardle 4.8 wkrztuszanie flegm 4.9 kaszel 4.10 krótki oddech 4.11 ściskanie klatki piersiowej 4.12 świst w klatce piersiowej 4.13 gwizd lub inne dziwne dźwięki prz oddchaniu 4.14 zgaga nudności i/lub wmiot 4.16 brak apettu 4.17 biegunka 4.18 piekące ocz 4.19 łzawiące ocz 4.20 sucha lub złuszczająca się skóra 4.21 wspka lub podrażnienie skór 4.22 czerwone plam na skórze 4.23 bóle mięśni i/lub stawów

2 4.24 zmęczenie bez wraźnej przczn 4.25 widzenie jak za mgłą 4.26 zawrot głow 4.27 zaburzenia słuchu 4.28 ból w klatce piersiowej 4.29 gorączka i/lub dreszcze 4.30 omdlenia 5. Cz z powodu zanieczszczenia powietrza na zewnątrz domu pochodzącego z hodowli przemsłowej jest Pan/i zmuszona/ (z wróżnieniem trzech wariantów określającch częstotliwość zdarzeń: co najmniej 1 raz w tgodniu, co najmniej 1-3 raz w miesiącu, rzadziej niż 1 raz na miesiąc): nie otwierać okien? nie wchodzić z domu? Treść ptania 4. pochodzi z kwestionariusza epidemiologów amerkańskich wkorzstanego w badaniu zleconm przez Department of Health and Human Services stanu Północna Karolina - odpowiednik polskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-pidemiologicznej (Steve Wing i Susanne Wolf: Intensive Livestock Operations, Health and ualit of Life Among astern orth Carolina esidents Department of pidemiolog, School of Public Health, Universit of orth Carolina at Chapel Hill. A report prepared for orth Carolina Department of Health and Human Services, Division of Public Health, Ma 6, 1999). Badanie ankietowe przeprowadzono w domach mieszkańców Więckowic. Pod nieobecność respondentów rejestrowano odpowiedzi dorosłch domowników (wwiad rodzinn). W przpadku nieobecności dorosłego domownika lub odmow udzielania odpowiedzi informację o mieszkańcach pozskiwano od miejscowego działacza organizacji ekologicznej, arbitralnie przpisując im brak skarg i dolegliwości. Analizą objęto 177 osób, w tm 89 respondentów zamieszkałch w odległości do 700 m od przemsłowej hodowli trzod chlewnej i 88 w dalszej odległości. Odpowiedzi na ptanie 4., w tm zestawione z wnikami z badań Wing i Wolf 1999 roku w stanie Północna Karolina (C, USA), przedstawiają kolejne wkres. Mieszkańc Więckowic potwierdzili wstąpienie w okresie lipiec wrzesień 2004r. zwkle co najmniej raz w tgodniu bólu głow w 43 przpadkach, kaszlu w 38 przpadkach, piekącch i łzawiącch oczu w 31 przpadkach, bólów mięśni i stawów w 30 przpadkach oraz zatkania nosa w 29 przpadkach, zmęczenia bez wraźnej przczn w 27 przpadkach i cieknącego nosa w 25 przpadkach. a zatkan nos i cieknąc nos, piekące i łzawiące ocz oraz ból głow znacznie częściej skarżli się respondenci zamieszkali w odległości do 700 m od hodowli przemsłowej niż zamieszkali w dalszej odległości. Odsetki osób z potwierdzonmi objawami odniesiono do wników badań Wing i Wolf obejmującch trz grup respondentów (a) zamieszkałch w okolic hodowli przemsłowej bdła, (b) zamieszkałch w okolic hodowli przemsłowej trzod chlewnej i (c) bez hodowli przemsłowej w okolic (grupa kontrolna). Uderzająco częstsze wstępowanie objętch kwestionariuszem objawów u respondentów z Wielkopolski w porównaniu z respondentami z Północnej Karolin wnikać może z większej ekspozcji Wielkopolan wnikającej z bliskiej odległości źródła skażenia powietrza od ich siedzib. Ta różnica nie wstępuje w przpadku odpowiedzi na ptania kontrolne, według badań Wing i Wolf obejmujące objaw ewidentnie nie związane z wpłwem hodowli przemsłowej a dotczące bólów mięśni i stawów, zmęczenia bez wraźnej przczn, widzenia jak za mgłą, cz zgagi. Wniki badania pilotażowego A bł już skutecznie wkorzstane jako argument działacz organizacji ekologicznej z Więckowic w protestach do władz i przed sądem. Dla celów naukowch i odszkodowawczch potrzebne jest jednak główne badanie epidemiologiczne nad wpłwem hodowli przemsłowej na zdrowie mieszkańców Polski.

3 Wśród odorów gnojowic trzod chlewnej zidentfikowano od 100 do 200 substancji zapachowch. Progi wkrwalności mogą bć aż tak niskie, jak 1 na miliard (10-9 )a nawet 1 na trlion (10-12 ). Co najmniej 30 spośród tch związków to związki szczególnie cuchnące o progach wkrwalności poniżej 1 mikrograma na metr sześcienn: merkaptan, siarczki organiczne, amin, kwas organiczne, aldehd i keton. Dla siarkowodoru wznaczono progi tokskologiczne: agrożenia zdrowia w zależności od stężenia siarkowodoru w powietrzu [ppm] 0,01 0,7 próg wkrwalności węchem 3 5 odrażając odór (5 ppm TLV 8-godz.) 10 podrażnienie oczu, w tm spojówek (TLV 15-min.) 20 podrażnienie innch śluzówek i płuc podrażnienie układu oddechowego 150 porażenie nerwu węchowego 200 ból głow, zawrot głow nudności, pobudzenie pscho-ruchowe, utrata prztomności zgon TLV -Threshold Limit Value, The American Conference of overnmental Industrial Hgienists (ACIH) Tokskologia siarkowodoru w powietrzu, w tm atmosfercznm, daleko wkracza poza powższe zestawienie i nadal krje wiele niewiadomch, wśród którch uwzględnia się udział w powstawaniu raka, chorób układu krążenia, zaburzeń hormonalnch i żołądkowojelitowch oraz wzrastania i rozwoju, zmian hematologicznch (w obszarze czerwonch i białch ciałek krwi, metabolizmu żelaza, hemostaz), a także patologii wątrob, układu immunologicznego, skór i błon śluzowch (w tm przzębia, układu pokarmowego i oka), układu nerwowego (zaburzenia lipidowe, wpłw na neuromodulację, neurochemię, wzrost komórki nerwowej, enzm i neurotransmiter układu nerwowego), nerek, układu rozrodczego oraz oddechowego, w tm obrzęku płuc, stanu zapalnego i nadmiernej reaktwności dróg oddechowch oraz przewlekłej chorob płuc (Sheldon oth, erona oodwin: Health ffects of itrogen Sulphide: Knowledge aps, 2002). Poważne znaczenie w patologii człowieka ma też duż wolumen powstającego w hodowlach przemsłowch aerozolu mikrobiologicznego, amoniaku i odorów. fekt skażenia gnojowicą powierzchniowch i podziemnch zbiorników wod są z natur rzecz odległe i mało dostrzegalne przez odbiorców wod pozskiwanej z tch źródeł (chba, że dojdzie do padnięć zwierząt domowch w następstwie ostrego zatrucia nieusuwalnmi w procesie uzdatniania mikrocstnami, methemoglobinemii u niemowląt albo przekroczenia dopuszczalnch stężeń azotanów i azotnów w wodzie studziennej pobieranej w ramach nadzoru nad warunkami hodowli). Wbrew jednoznacznie negatwnemu stanowisku lekarz medcn, lekarze weternarii na całm świecie współuczestniczą w niezwkle groźnm dla wszstkich - t. j. zarówno pracowników, mieszkańców, jak i konsumentów - procederze nadużwania antbiotków, którch stosowanie pozwala przeżć średnio 80 procentom zwierząt hodowanch w warunkach odległch od dobrostanu. Padlina co piątego zwierzęcia trafia do środowiska, tamże 25-75% przepasażowanch antbiotków, związki arsenu i innch metali dodawanch do pasz. W stczniu 2004r. Amerkańskie Stowarzszenie drowia Publicznego (American Public Health Association - APHA) ogłosiło rezolucję wzwającą władze do wprowadzenia powodowanego zasadą ostrożności moratorium na wszelkie nowe lokalizacje przemsłowch ferm trzod chlewnej oraz do podjęcia i wsparcia badań naukowch nad wpłwem na zdrowie ludzi skażenia powietrza i wod.

4 KODSU]HPVáD WU]FKOHHM VD HLHSLHWU]D VLDUUHPLDPLDLHP VD HLH SLHU]FKLFK D]WDDPL FLHSOHLVá FX JDáWU]M VLLF FDDFWHU VD HLH UDHM PLUFVW VD HLH S]LHPFK D]WDDPL VD HLH UDHMD]WDDPL L D]WDPL

5 %DDLDHSLHPLOJLF]HDSáHPKOLSU]HPVáHMD]ULHPLHV]D F /LF]DPLHV]D F:L FLF:LHOSOVFH SWLHU]DM FFKVW SDLHOHJOL FL ]OHFDMPLHMUD]WJLX UHVLHOLSLHF U]HVLH U á OJ DV]HO F] FH LH S F] FH L á]d VWD LOX L L OHP V D ]DW F] U] HMS UD H] LH F]H ]P V F FLH OH DU J LH D UDS UD V FDVL V]F]DM ]áx DOX FK VX á J W U ]D ád DU OJ WX HW DS UD P LHIOHJ V]D U]WX V]DFK X L L H LL P V]X LOX V] HX D ]DW X D LHJ J á ]DP LHMD ]H L HFK L W U U LHV LH UD S S DOX V HM LHUVL LS ODW LH FL V D HM LHUVL ODWFHS O D DJ ]J LX D FK U] LS L H ]L H L OX L] J W L P LOX F L X UHV]F]H DLOX F] U J U]H DV ODP HS F]HU HM LHUVL ODWFHS L V W X FK LDVáX X U]H ]D V F LH S LD OH P

6 %DDLDHSLHPLOJLF]HDSáHPKOLSU]HPVáHMD]ULHPLHV]D F OJá ]DWDV FLH FV SLH FV OJDUáD ]DWDHXV]LOXV]XPLLH L LXV]DFK UDSDLHJDUOH U]WXV]DLHIOHJP DV]HO UWLHFK FLVDLHODWLSLHUVLHM LVWODWFHSLHUVLHM JL]OXLH]LH L LSU]FKDLX ]JDJD X FLLOXPLW UDDSHWWX LHJXD SLH FHF] á]dl FHF] VXFKDOX]áXV]F]DM FDVL VUD VSDOXSUD LHLHVU F]HUHSODPDVU]H OHPL LLOXVWD ]P F]HLHH]UD HMSU]F] L]HLHMD]DPJá ]DUWJá ]DXU]HLDVáXFKX OODWFHSLHUVLHM JU F]DLOXUHV]F]H POHLD OHJá ü PLHV]DLD KOLSU]HPVáHM P SDP /LF]D PLHV]D F :L FLF :LHOSOVFH SWLHU]DM FFK VW SDLH OHJOL FL ]OH FDMPLHM UD]WJLX UHVLH OLSLHF U]HVLH U

7 %DDLDHSLHPLOJLF]HDSáHPKOLSU]HPVáHMD]ULHPLHV]D F 2VHWHV]MDDPL]JUFKUJHFKFK]DW H]KOLSU]HPVáHMOLF1&86$ OLFKODSU]HPVáDáD1&86$ OLFKODSU]HPVáDWU]FKOHHM1&86$ OLFKODSU]HPVáDWU]FKOHHM:LHOSOVD OJá ]DWDV FLH FV SLH FV OJDUáD ]DWDHXV] LOXV]XPL LH L L :LJD:OI+DáDW XV]DFK UDSDLH JDUOH

8 %DDLDHSLHPLOJLF]HDSáHPKOLSU]HPVáHMD]ULHPLHV]D F 2VHWHV]MDDPL]OFKUJHFKFK H]KOLSU]HPVáHMOLF1&86$ OLFKODSU]HPVáDáD1&86$ OLFKODSU]HPVáDWU]FKOHHM1&86$ OLFKODSU]HPVáDWU]FKOHHM:LHOSOVD U]WXV]DLH IOHJP :LJD:OI+DáDW DV]HO UWLHFK FLVDLHODWL SLHUVLHM LVWODWFH SLHUVLHM JL]OXLH ]LH L L SU]FKDLX

9 %DDLDHSLHPLOJLF]HDSáHPKOLSU]HPVáHMD]ULHPLHV]D F 2VHWHV]MDDPL]XáDXSDUPHJ H]KOLSU]HPVáHMOLF1&86$ OLFKODSU]HPVáDáD1&86$ OLFKODSU]HPVáDWU]FKOHHM1&86$ OLFKODSU]HPVáDWU]FKOHHM:LHOSOVD ]JDJD X FLLOX PLW UDDSHWWX LHJXD :LJD:OI+DáDW

10 %DDLDHSLHPLOJLF]HDSáHPKOLSU]HPVáHMD]ULHPLHV]D F 2VHWHV]MDDPL]DUHVLHF]XLVU H]KOLSU]HPVáHMOLF86$ KODSU]HPVáDáD1&86$ KODSU]HPVáDWU]FKOHHM1&86$ KODSU]HPVáDWU]FKOHHM:LHOSOVD SLH FHF] á]dl FHF] VXFKDOX ]áxv]f]dm FDVL :LJD:OI+DáDW VUD VSDOX SUD LHLHVU F]HUHSODPD VU]H

11 %DDLDHSLHPLOJLF]HDSáHPKOLSU]HPVáHMD]ULHPLHV]D F 2VHWHV]LPLMDDPL H]KOLSU]HPVáHMOLF1&86$ OLFKODSU]HPVáDáD1&86$ OLFKODSU]HPVáDWU]FKOHHM1&86$ OLFKODSU]HPVáDWU]FKOHHM:LHOSOVD OHPL L LOXVWD ]P F]HLHH] UD HM SU]F] L]HLHMD ]DPJá ]DUWJá ]DXU]HLD VáXFKX OODWFH SLHUVLHM JU F]DLOX UHV]F]H POHLD :LJD:OI+DáDW

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Lekarz Rodzinny PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 Zrealizowano dzięki grantowi European

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Revolade 25 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera eltrombopag

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Andreas Markom Niels Hjorth Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

FAKTY I MITY NA TEMAT

FAKTY I MITY NA TEMAT magazyn o zdrowiu i medycynie Wady wzroku Choroby uszu Piperyna - cenny przybysz z Indii Nietolerancja laktozy O co chodzi z tym mlekiem? TEMAT 04/2015 FAKTY I MITY NA TEMAT Szczepień r e k l a m a Orofar

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu

Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. Systematyczna i rozsądnie uprawiana aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zevalin 1,6 mg/ml zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt Zevalin

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Choroby zakaźne Wprowadzenie Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Zapalenie wątroby (Hepatitis) Choroby przenoszone drogą płciową HIV/AIDS Gruźlica Zakażenia i zatrucia pokarmowe 1 2 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY BORELIOZY POCHODZENIA ZAWODOWEGO W ramach W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli. środowiska pracy. UWAGI WSTĘPNE

Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli. środowiska pracy. UWAGI WSTĘPNE Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 2(68), s. 5 21 dr hab. EDWARD WIĘCEK Przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Pyłów Przemysłowych Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Tetrachlorek węgla. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego

Tetrachlorek węgla. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 2(48), s.189-214 prof. dr hab. MAREK JAKUBOWSKI Instytut Medycyny Pracy im.prof.dr.med.jerzego Nofera 90-950 Łódź ul. św. Teresy 8 Tetrachlorek węgla Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 1 (3) styczeń 2007 nakład 352 tys.

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 1 (3) styczeń 2007 nakład 352 tys. OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE ZDROWIE dlakazdego www.zdrowiedlakazdego.pl nr 1 (3) styczeń 2007 nakład 352 tys. ISSN 1896-3781 W NUMERZE: Czym

Bardziej szczegółowo

Heksan. n-heksan, wchłania się przez skórę, najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS). n-hexane, skin notation, MAC-value.

Heksan. n-heksan, wchłania się przez skórę, najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS). n-hexane, skin notation, MAC-value. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 1(47), s. 109-129 prof. dr hab. MAREK JAKUBOWSKI Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera 90-950 Łódź ul. św. Teresy 8 Heksan Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

4,4 -Metylenodianilina

4,4 -Metylenodianilina Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2005, nr 2(44), s. 131-161 mgr MAŁGORZATA GOŁOFIT-SZYMCZAK Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 4,4

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie

TEMATY NA CZASIE. Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic. s. 4. Z Damianem przez całe życie TEMATY NA CZASIE Mammografia s. 3 Grypa bez tajemnic Z Damianem przez całe życie s. 4 Drodzy Czytelnicy, przez ostatni rok tworzyliśmy razem z Wami biuletyn Centrum Medycznego Damiana Poradnik. Sztuka

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 1.4.2009 r. SEC(2009) 416 WEWNĘTRZNY DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI Dokument uzupełniający BIAŁĄ KSIĘGĘ Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania Wpływ

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia nr 2/56 rok XV kwartalnik wiosna 2013 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia - tego

Bardziej szczegółowo

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO i ECDC z 28 lipca 2014 r. i jest aktualna na dzień dzisiejszy

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO i ECDC z 28 lipca 2014 r. i jest aktualna na dzień dzisiejszy Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii, Kamerunu, Gwinei Równikowej, Afganistanu, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii i Nigerii w odniesieniu do poliomyelitis Informacja opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM Informator CDT MEDICUS z Medicusem LUBIN JAWOR POLKOWICE LEGNICA GŁOGÓW BOLESŁAWIEC ZŁOTORYJA Temat numeru PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA s.8 NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. Oddajemy w Państwa ręce drugi raport Stowarzyszenia Otwarte Klatki opisujący rzeczywistość hodowli zwierząt na futro w Polsce.

1. WPROWADZENIE. Oddajemy w Państwa ręce drugi raport Stowarzyszenia Otwarte Klatki opisujący rzeczywistość hodowli zwierząt na futro w Polsce. DRAPIEŻNY BIZNES Stowarzyszenie Otwarte Klatki powstała w 2012 r. ogólnopolska inicjatywa na rzecz praw zwierząt. Jej celem jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian

Bardziej szczegółowo

Koncentrat jest przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem.

Koncentrat jest przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DOCETAXEL KABI, 160 mg/8 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg docetakselu (bezwodnego). Fiolka

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAŁOPOLSKIE Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie ISSN 2300-2093 Kraków, nr 9, maj-czerwiec 2014 Szanowni Państwo! Miesiąc maj w sposób świąteczny

Bardziej szczegółowo