Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku"

Transkrypt

1 Udana promocja: komponenty trafnej komunikacji PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji, stosowane przez czo³owych graczy na rynku wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa Jak dostosowaæ ofertê promocyjn¹ do potrzeb œwiadomego klienta Praktyczne i skuteczne metody wspierania nowego produktu Potencja³ Internetu i mediów spo³ecznoœciowych w promowaniu marki Czym skutecznie wspieraæ sprzeda i dystrybucjê: efektywne planowanie przestrzeni promocyjnej w sklepie Najnowsze trendy w interaktywnej i mobilnej promocji Konkurs, sprzeda premiowa i gra losowa: aspekty prawne w organizacji akcji promocyjnych Jak skutecznie zarz¹dzaæ kategori¹ produktu. CatMan a prawo konkurencji Br¹zowy partner Br¹zowy partner Patronat medialny: Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing, ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: , Prelegenci Konferencji: Pawe³ Bil Kierownik Marketingu Handlowego, Topex Rafa³ Cholewczyñski Dyrektor Strategiczny, Ambient Polska Adam Miko³ajczyk Marketing Director, Maspex dr Tomasz Makaruk Prezes Zarz¹du, Agencja Marketingu Zintegrowanego Inmark360 Dariusz Materek Doradca zarz¹du ds. e-marketingu, Kolporter Marek M³odzikowski Dyrektor Sprzeda y, Hochland Polska Micha³ Rogowski Client Service Director, Pentor Research International Miko³aj Sarrach V-ce Prezes Zarz¹du ds. Sprzeda y i Marketingu, WOMIR-SPA Rafa³ Stêpieñ Sales & Category Development Manager, Diageo Polska Sp. z o.o. Katarzyna Sudbury Cz³onek Zarz¹du, Ambient Polska Ma³gorzata Surdek Adwokat i Partner, CMS Cameron McKenna Adam Szymczak Research Team Manager, Pentor Research International Aleksander Œmigielski Dyrektor Mediów w Europie Œrodkowej i Wschodniej, Unilever Maciej Topolski Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Public Relations, Kolporter Holding Dorota Walerjan Doradca Podatkowy, Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spó³ka partnerska) Oddzia³ w Polsce Przemys³aw Wojak Managing Partner i Executive Creative Director TEQUILA\Polska Borys Wróbel Group Account Director, Cz³onek Zarz¹du, mobijoy!

2 , wtorek PROGRAM KONFERENCJI , wtorek 9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie Promocja a marketing. Istota i komponenty komunikacji Shopper Marketing w praktyce Diageo Polska Rafa³ Stêpieñ, Diageo Polska Dlaczego Shopper Marketing Elementy efektywnego Shopper Marketingu Przyk³ady dzia³añ Promocja dÿwigni¹ handlu i du ym wyzwaniem Maspex Adam Miko³ajczyk, Maspex Dla kogo, jak i kiedy. O skutecznym wprowadzaniu nowego produktu na rynek Komunikacja a promocja: skuteczne metody informowania o nowym Projekt akcji promocyjnej co jest wa ne, a co wa niejsze Przerwa na kawê Promocja a branding Katarzyna Sudbury, Ambient Polska Rafa³ Cholewczyñski, Ambient Polska Promowaæ: tak dezawuowaæ: nie. Wartoœæ marki na pierwszym miejscu Jak m¹drze zaplanowaæ promocjê, nie za wszelk¹ cenê Jak wybraæ w³aœciwe media do promowania konkretnej marki Rabaty, upusty, sampling, bandling Hochland Marek M³odzikowski, Hochland Polska Czas siewów a czas zbiorów, czyli jak zaplanowaæ inwestycjê Ile kosztuje efektywna promocja i czy zawsze koñczy siê sukcesem I efektywnie, i efektownie. Czym zaskoczyæ œwiadomego klienta Lunch Dialog z prosumentem. Potencja³ Internetu i mediów spo³ecznoœciowych w promowaniu marki e-clicto Maciej Topolski, Kolporter Dariusz Materek, Kolporter Social media: przemyœlany pomys³ na biznes Które formy promocji w Sieci s¹ skuteczne i dlaczego wiêkszoœæ Jak po³¹czyæ kreatywny pomys³ z mierzalnym celem Efektywnoœæ fan page'a w planowaniu i egzekucji promocji produktowej Ewolucja rynku promocji w Polsce w latach dr Tomasz Makaruk, Inmark 360 Ranking kategorii produktowych, które wykorzystuj¹ promocje Wp³yw zmian przepisów ustawy o grach hazardowych na iloœæ loterii i konkursów Ranking oferowanych nagród w promocji Sezonowoœæ promocji w ujêciu kwartalnym Œredni czas trwania akcji promocji Przerwa na kawê Interaktywne, mobilne wsparcie Borys Wróbel, mobijoy! Mobile Ÿród³a sukcesu jako kana³u komunikacji marketingowej Promocje sms vs mobilne aplikacje ró ne drogi do efektywnej Geolokalizacja, czyli jak zdobyæ konsumenta Komunikacja na pierwszym miejscu Unilever Aleksander Œmigielski, Unilever Perspektywa reklamodawcy, g³ównie telewizyjnego, na dobór mediów do kampanii reklamowej Trendy w wykorzystaniu mediów spo³ecznoœciowych w strategii komunikacji Zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, Warszawa

3 , œroda PROMOCJA SPRZEDA Y PROGRAM KONFERENCJI , œroda 9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie Integracja dzia³ów marketingu i w kanale. Metody efektywnej promocji produktu Integracja dzia³añ marketingowych jako klucz do efektywnego wsparcia Topex Pawe³ Bil, Topex Ukierunkowana komunikacja w promocji sposobem na zainteresowanie sprzedawcy i konsumenta Oddzia³ywanie na ca³y ³añcuch dystrybucyjny poprzez jednoczesne zastosowanie mechanizmów pull i push (promocja, promocja konsumencka, reklama) Interaktywnoœæ i zaanga owanie konsumenta (u ytkownika koñcowego) jako klucz do sukcesu w punkcie Planowanie akcji promocyjnej Dobrawa Miko³aj Sarrach, WOMIR-SPA Jak planowaæ akcje promocyjne w ujêciu rocznego planu handlowego Wspó³praca miêdzy dostawc¹ a sieci¹ w zakresie planowania promocji Efektywne planowanie przestrzeni promocyjnej w sklepie Wdro enie planu do sklepu znaczenie komunikacji wewnêtrznej Lunch Zakres us³ugi zarz¹dzania kategori¹ wybrane modele wspó³pracy pomiêdzy detalist¹ a kapitanem kategorii CATMAN a potencjalne zagro enia dla mechanizmu konkurencji Przyk³ady dobrych praktyk w zarz¹dzaniu kategori¹ Podstawowe aspekty prawno-podatkowe organizacji akcji promocyjnych Dorota Walerjan, Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spó³ka partnerska) Oddzia³ w Polsce Konkurs, sprzeda premiowa, gra losowa co decyduje o kwalifikacji prawnej Wybrane regulacje podatkowe w zakresie wydatków promocyjnych Promocje a problemy podatkowe Dorota Walerjan, Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spó³ka partnerska) Oddzia³ w Polsce Jak zorganizowaæ promocjê efektywn¹ podatkowo Wspó³praca z agencj¹ reklamow¹: jak zoptymalizowaæ dzia³ania Przyk³ady konkretnych rozwi¹zañ w zakresie dzia³añ promocyjno-reklamowych Praktyczne przyk³ady w³aœciwego dokumentowania akcji promocyjnych Przerwa na kawê Myœlenie strategiczne w planowaniu promocji Przemys³aw Wojak,TEQUILA\Polska Ile strategii w strategii, czyli co to znaczy planowanie strategiczne w przypadku promocji Promo Mix, czyli strategiczny koktajl promocyjny: marka plus komunikacja (komunikat, kana³y) plus efektywnoœæ (mechanizm, nagrody) Po co robiæ promocje i dlaczego nie tylko po to, aby podnieœæ wyniki? Optymalizacja prawno-podatkowa promocji Zarz¹dzanie kategori¹ w zgodzie z prawem ochrony konkurencji Ma³gorzata Surdek, CMS Cameron Mc Kenna Przerwa na kawê Co dzia³a na klienta Preferencje zakupowe grup klienckich Micha³ Rogowski, Pentor Research International Adam Szymczak, Pentor Research International Œwiadomoœæ zakupowa klienta Tendencje i kierunki zmian Klient a nowy produkt: jak przebiæ siê przez barierê pierwszego wypróbowania Co dzia³a a co nie dzia³a w promocjach Mechanizm psychologiczny promocji a specyfika ró nych grup konsumenckich Podatnoœæ poszczególnych grup konsumentów na formy promocji Preferencje konsumenta w zakresie nagród Zakoñczenie Konferencji, wrêczenie certyfikatów tel.: fax:

4 KTO powinien wzi¹æ udzia³ Dyrektorzy, management odpowiadaj¹cy za obszary: marketing sprzeda promocje trade marketing customer marketing supply chain merchandising product management brand management category management POS/ BTL management Specjaliœci ds. Przedstawiciele handlowi Managerowie i specjaliœci ds. controllingu Managerowie i specjaliœci marketingu, wspó³pracuj¹cy z dzia³ami ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji Bartosz Kaczmarczyk - Project Manager tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax Promocje to jedne z popularniejszych technik komunikacji z klientem umiejêtnie zaplanowane i m¹drze poprowadzone mog¹ skutecznie zachêciæ konsumenta do siêgniêcia po konkretny produkt na sklepowej pó³ce. W dobie coraz wiêkszej œwiadomoœci zakupowej i wzrastaj¹cych wymagañ klientów, zaprojektowanie ciekawych dzia³añ promocyjnych to nie³atwe zadanie. Dobra promocja musi byæ przemyœlana i spójna z ca³¹ strategi¹ marketingow¹ produktu: powinna przynosiæ natychmiastowe wyniki, odbywaæ siê okreœlonym czasie, powodowaæ zmianê percepcji promowanych produktów, tak aby ich wartoœæ znacznie wzros³a. Dla producentów oznacza to coraz wiêksze wyzwania w dotarciu do klientów. Ci bowiem deklaruj¹ zmêczenie standardowymi akcjami marketingowymi. Oczekuj¹ promocji aktywnych, niestandardowych, daj¹cych poczucie indywidualnego podejœcia. "Promocja Sprzeda y", do udzia³u w której serdecznie zapraszam, to wydarzenie, w trakcie którego: Spotkaj¹ siê Pañstwo z doœwiadczonymi praktykami dziêki ich radom zdobêd¹ Pañstwo unikaln¹ wiedzê, jak testowaæ dzia³ania promocyjne, by nie straciæ pieniêdzy i czasu na nieudan¹ kampaniê Zaprezentujemy ró nice miêdzy organizacj¹ promocji w tradycyjnych kana³ach dystrybucji a kampaniami z wykorzystaniem nowoczesnych mediów Na przyk³adzie praktycznych case studies takich firm, jak: Kolporter, Maspex, Hochland, mobijoy, Diageo, Unilever, Dobrawa, Topex dowiedz¹ siê Pañstwo jak efektywnie przygotowaæ skuteczn¹ akcjê promocyjn¹, by przynios³a wymiern¹ korzyœæ Uczestnicy Konferencji uzyskaj¹ odpowiedÿ na zasadnicze pytanie: jak poprzez udan¹ kampaniê promocyjn¹ pomóc marce zarówno nowej, wchodz¹cej na rynek, jak równie marce znanej, ale maj¹cej siln¹ konkurencjê Szeroko omówiony zostanie najnowszy raport Zwyczaje zakupowe Polaków, przygotowany przez Pentor Research International Promocja Sprzeda y to wydarzenie, którego nie mo na przegapiæ. Bartosz Kaczmarczyk Project Manager Wszystkie treœci zawarte w programie Konferencji stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. O NAS ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Polska Sp. z o.o. lidera na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia jest czêœci¹ grupy Bonnier, koncernu medialnego ³¹cz¹cego wiedzê i doœwiadczenie 175 firm w 20 krajach. www

5 prelegenci konferencji Pawe³ Bil Kierownik Marketingu Handlowego, Topex Posiada ponad 5-letnie doœwiadczenie w dziedzinie marketingu. Obecne stanowisko zajmuje od 2009 r. W firmie TOPEX odpowiada za projekty z zakresu marketingu handlowego na rynku polskim i zagranicznym. Wczeœniej by³ odpowiedzialny za dzia³ania marketingowe i trade marketingowe w firmie BIC. W latach pracowa³ w firmie ICI Polska (producent farb Dulux, Hammerite, Pillak), gdzie zdoby³ doœwiadczenie w zakresie dzia³añ trade marketingowych zarówno w kanale nowoczesnym, jak i tradycyjnym oraz odpowiada³ za rozwój systemu CRM. PROMOCJA SPRZEDA Y Rafa³ Stêpieñ Sales & Category Development Manager, Diageo Polska Sp. z o.o. Dziesiêcioletnie doœwiadczenie sprzeda owe oraz marketingowe w Diageo Polska, firmie która jest globalnym liderem rynku alkoholi premium (miêdzy innymi marki Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Sheridan s). Doœwiadczenie na ró nych stanowiskach zarówno w dziale jak i Customer Marketingu. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdro enie strategii we wszystkich kana³ach dystrybucji oraz tworzeniu i implementacji procesu Zarz¹dzania Kategori¹ u kluczowych klientów Diageo Polska. Rafa³ Cholewczyñski Dyrektor Strategiczny, Ambient Polska W reklamie od 2001 roku. Doœwiadczenie zdobywa³ m.in w dzia³ach obs³ugi klienta agencji Publicis, Leo Burnett i TBWA. Kampanie, przy których pracowa³, zdoby³y wiele nagród m.in. KTR w kategorii Active Advertising, czy EFFIE. W Ambient Polska odpowiada za strategiê i nadzór nad kluczowymi projektami. dr Tomasz Makaruk Prezes Zarz¹du, Agencja Marketingu Zintegrowanego Inmark360 W trakcie 15 letniej pracy zawodowej zorganizowa³ ponad 50 akcji promocji i nadzorowa³ ponad 200 losowañ posiadaj¹c Œwiadectwo Zawodowe Ministerstwa Finansów. Absolwent Kolegium Nauk o Przedsiêbiorstwie SGH (rozprawa doktorska z zakresu promocji ) oraz kursu Executive Education Leading Professional Service Firms Harvard Business School. Autor wielu artyku³ów prasowych z zakresu promocji oraz bloga Dariusz Materek Doradca zarz¹du ds. e-marketingu, Kolporter Odpowiedzialny za przygotowywanie analiz, planów i strategii marketingowych dla spó³ek Grupy, wspieranie dzia³añ PR i wdra anie nowych technologii PR, nadzór merytoryczny nad stronami internetowymi spó³ek Grupy Kapita³owej Kolporter. W Kolporterze od grudnia 2005 roku. Wczeœniej wspó³pracowa³ z redakcjami S³owa (z-ca redaktora naczelnego), ycia (redaktor naczelny), Gazeta Bezp³atna i Metro (redaktor naczelny), Polska Prasa Bezp³atna SA (pe³nomocnik zarz¹du, dyrektor ds. wydawniczych). Adam Miko³ajczyk Marketing Director, Maspex Posiada 14-to letnie doœwiadczenie zawodowe w pracy w obszarze marketingu. Od 11 lat Marketing Director w Grupie Maspex. Odpowiedzialny za ponowne wprowadzenie na Polski rynek marek: Kubuœ, Tymbark oraz za tworzenie i wdra anie strategii firmy w Regionie Œrodkowo-Wschodniej Europy. Absolwent SGH kierunek Zarz¹dzanie i Marketing. Marek M³odzikowski Dyrektor Sprzeda y, Hochland Polska Od ponad 6 lat w firmie, bêd¹cej bezsprzecznym liderem na rynku serów w Polsce, odpowiedzialny za dzia³y, eksportu i logistyki. Od 12 lat na stanowiskach kierowniczych w dzia³ach. W przesz³oœci pracowa³ m. in. w Colgate Palmolive Polska, czy Merloni Indesit Polska. Posiada doœwiadczenie zarówno w FMCG, jak i B2B przewodzi³ wielu innowacyjnym projektom sprzeda owym i dystrybucyjnym. Zwolennik elastycznoœci i innowacyjnoœci w biznesie opartych o rzeteln¹ analizê danych i trendów. Autor i prowadz¹cy programów szkoleniowych z zakresu strategii i taktyki opartych o Sztukê wojny Sun Tzu, oraz Gorin no-sho Musashi Miyamoto. Matematyk i kulturoznawca, cz³onek MENSA Micha³ Rogowski Client Service Director, Research International, Pentor W badania rynku zaanga owany od kilku lat, obecnie odpowiedzialny za badania konsumenckie w RI Pentor. Zajmuje siê g³ównie projektami dotycz¹cymi innowacji produktowych oraz strategii rynkowej. Tak e wspó³autor kluczowych standardów badañ mystery shopperowych dla rynku telekomunikacyjnego w Pentor RI. Miko³aj Sarrach V-ce Prezes Zarz¹du ds. Sprzeda y i Marketingu WOMIR-SPA Sp. z o.o. producent wody DOBRAWA Posiada ponad 15 letnie doœwiadczenie zawodowe w pracy w dzia³ach i marketingu firm dzia³aj¹cych w obszarze FMCG. Zajmowa³ stanowiska kierownicze w takich firmach jak: Rolnik, Scandic Food, Jamar. Od 7 lat opracowuje i wdra a strategie sprzeda owe i marketingowe w podleg³ych dzia³ach zarówno w kanale dystrybucji nowoczesnej jak i tradycyjnej. Tworzy równie bud ety dla podleg³ych dzia³ów. Obecnie kieruje dzia³em i marketingu w firmie Womir-Spa producenta wody Dobrawa. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ma³gorzata Surdek Adwokat i Partner, CMS Cameron McKenna Ma³gorzata Surdek jest adwokatem i partnerem w kancelarii CMS Cameron McKenna, gdzie kieruje Departamentem Prawa Gospodarczego i Zagadnieñ Regulacyjnych. Jest równie liderem Grupy ds. Obs³ugi Sektora FMCG w oœmiu jurysdykcjach Europy Œrodkowo - Wschodniej. Doradza klientom z sektorów FMCG, energetycznego, telekomunikacyjnego, finansowego i farmaceutycznego w sprawach dotycz¹cych umów ograniczaj¹cych konkurencjê, nadu ywania pozycji dominuj¹cej, ochrony konsumenta, kontroli koncentracji, pomocy publicznej i zamówieñ publicznych. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz wspó³pracownikiem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) przy Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Katarzyna Sudbury Cz³onek Zarz¹du, Ambient Polska W bran y reklamowej od 1994 r. Dyrektor Reklamy Warsaw Business Journal. Od 2000 do 2003 Dyrektor Sprzeda y w Newsoutdoor. W tym czasie Newsoutdoor awansowa³a w rankingu firm reklamy zewnêtrznej z 7 na 1 miejsce (ranking firm OOH w ocenie domów mediowych). Od 2004 r. prowadzi³a w³asn¹ dzia³alnoœæ. Wspó³pracowa³a m.in. z Clear Channel, sieci¹ Kaufland (budowa oferty reklamowej), realizowa³a pierwsze kampanie dla Provident, Visa i Coca Cola w sieciach oraz centrach handlowych. Autorka koncepcji wykorzystania galerii handlowych do komunikacji marketingowej, której efekt to pierwsza i jak dot¹d najwiêksza w galeriach handlowych kampania dla Fiata, trwaj¹ca nieprzerwanie od 2007 r. W Ambient Polska odpowiada za sprzeda i kontakty z kluczowymi klientami oraz partnerami biznesowymi. Adam Szymczak Research Team Manager, Pentor Research International Absolwent Wydzia³u Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, od roku 1997 r. zajmuje siê jakoœciowymi badaniami rynku specjalizuj¹c siê w komunikacji i wizerunku marki, innowacji oraz satysfakcji pracowników i klientów. Obecnie kieruje zespo³em badañ jakoœciowych w Pentor Research International. Aleksander Œmigielski Dyrektor Mediów w Europie Œrodkowej i Wschodniej w Unileverze Absolwent SGH. Z bran ¹ mediow¹ zwi¹zany od 2000 roku. Przez 7 lat pracowa³ w domu mediowym OMD, z czego przez ostatnie 3 na stanowisku Dyrektora Zarz¹dzaj¹cego Optimum Media OMD. Doœwiadczenie zdobywa³ pracuj¹c dla wielu marek polskich i zagranicznych. Interesuj¹ go metody pomiaru efektywnoœci kampanii reklamowych. Maciej Topolski Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Public Relations Kolporter Holding, Rzecznik Prasowy wszystkich spó³ek Grupy Kolporter Odpowiedzialny za public relations i komunikacjê wewnêtrzn¹ w Grupie Kapita³owej Kolporter. Absolwent Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu ódzkiego. Absolwent podyplomowego studium Public Relations przy Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, IFiS PAN. Posiadacz Z³otej Odznaki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Dorota Walerjan Doradca Podatkowy, Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spó³ka partnerska) Oddzia³ w Polsce Zajmuje siê doradztwem podatkowym od Specjalizuje siê w kompleksowej obs³udze podatkowej, prawnej i finansowo-biznesowej lokalnych i miêdzynarodowych klientów. Do pocz¹tku 2006 r. pracowa³a jako doradca podatkowy, a nastêpnie Dyrektor w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers, odpowiedzialna za kierowanie i rozwój Sektora FMCG. Od marca 2007 wspó³pracuje z Kancelari¹ Lovells. Przeprowadzi³a kilkadziesi¹t edycji warsztatów i szkoleñ z zakresu prawa i podatków. Jest autork¹ i wspó³autork¹ szeregu publikacji podatkowych, w tym trzech ksi¹ ek na temat podatkowych aspektów dzia³añ marketingowych, a tak e licznych artyku³ów prasowych. Przemys³aw Wojak Managing Partner i Executive Creative Director TEQUILA\Polska Od stycznia 2010 roku stoi na czele TEQUILA\Polska - wczeœniej piastowa³ stanowiska Dyrektora Kreatywnego (od 2000r.) oraz Partnera Zarz¹dzaj¹cego (od 2007r.). Jest cenionym specjalist¹ w bran y reklamowej. Nale y do presti owego London Institute of Direct Marketing, by³ cz³onkiem jury festiwalu reklamy Cannes Lions oraz ADC*E. Jest autorem licznych artyku³ów w prasie bran owej. Wspó³tworzy³ wiele nagradzanych projektów agencji, doprowadzaj¹c TEQUILA\Polska do znacz¹cych sukcesów. Miêdzy innymi pod jego kierownictwem agencja zdoby³a dziesiêciokrotnie tytu³ Agencji Roku. Zosta³ jej przyznany szeœciokrotnie przez œrodowisko reklamowe w bran owym konkursie Impactor oraz czterokrotnie przez miesiêcznik Media i Marketing Polska. Absolwent neofilologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, hispanista. Borys Wróbel Group Account Director, Cz³onek Zarz¹du, mobijoy! Koordynuje pracê dzia³u Client Service mobijoy! Odpowiada za kluczowe projekty, aktywnie dzia³a na rzecz rozwoju propagowania nowych interaktywnych i mobilnych kana³ów komunikacji marketingowej. Ekspert w zakresie wykorzystania nowych mediów w komunikacji marketingowej. Od roku 2000 zwi¹zany z bran ¹ reklamow¹. Doœwiadczenie zdobywa³ pracuj¹c dla takich agencji jak DougFaberFamily (Change) oraz Lowe GGK, gdzie do koñca 2004 r.zajmowa³ siê m.in. komunikacj¹ marek personal care Unilever w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Od 2005 r. zwi¹zany jest z mobijoy!

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY PROMOCJA SPRZEDA Y wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Konferencji PROMOCJA SPRZEDA Y Termin: wrzeœnia 2010 r. Cena 3295 PLN + 22% VAT do 20 sierpnia 2010 r. Cena 3795 PLN + 22% VAT po 20 sierpnia 2010 r. Preferujê materia³y w wersji: Papierowej, segregator z prezentacjami P³yta CD + notatnik TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o Konferencji PROMOCJA SPRZEDA Y Termin: wrzeœnia 2010 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach dla dzia³ów i marketingu. Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Osoba kontaktowa:... Tel: Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 3295 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 20 sierpnia 2010 r., 3795 PLN + 22% VAT przy rejestracji po 20 sierpnia 2010 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Konferencji. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: FORTIS BANK POLSKA SA ul. Suwak 3,Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 27 sierpnia 2010 r. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 450 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 27 sierpnia 2010 r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Konferencji powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Konferencji mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Konferencji. ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: www www. ecu-marketing.pl www. informedia-polska.pl

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa

PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa www.trioconferences.pl PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY Efektywna komunikacja w tradycyjnych i nowych kanałach W ród prelegentów mi dzy innymi: W programie mi dzy innymi: 1 Selling stories - czyli

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: PRZEMÓWIENIA KLUCZOWE: Inspiruj¹ce i kreatywne prelekcje osób znanych

Bardziej szczegółowo

13-14 grudnia 2011 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa. Sympozjum MARKETING DLA KOBIET

13-14 grudnia 2011 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa. Sympozjum MARKETING DLA KOBIET 13-14 grudnia 2011 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa Sympozjum MARKETING DLA KOBIET 1. Wszystko o skutecznych kampaniach w dobie nowych mediów Jakimi ONE są nabywcami, gdzie 3. poszukują informacji najważniejsze

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

X Kongres Public Relations i Komunikacji

X Kongres Public Relations i Komunikacji X Kongres Public Relations i Komunikacji 20-21 października 2014 r., Warszawa hotel Marriott Relacje z agencją PR Relacje z dziennikarzami Efektywność działań PR CSR PR Kryzysowy Etyka PR Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr 2015 POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI branża w wehikule czasu pomiędzy tradycyjnym a nowym pr SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprosić do udziału w PR FORUM 2015. W tym roku zmierzymy się z wyzwaniami, do jakich

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak optymalizować działania marketingowe w trudnych ekonomicznie czasach

Jak optymalizować działania marketingowe w trudnych ekonomicznie czasach Jedna z 4 Konferencji Intelligence in Business 17-18 września 2009 Hotel Marriott, Warszawa Konferencja Marketing Intelligence Jak optymalizować działania marketingowe w trudnych ekonomicznie czasach TYLKO

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

E-M@RKETING & MOBILE STRATEGIES FOR PHARMA

E-M@RKETING & MOBILE STRATEGIES FOR PHARMA 25-26 PAŹDZIERNIKA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III KONFERENCJA E-M@RKETING & MOBILE STRATEGIES FOR PHARMA Optymalne wykorzystanie Internetu i mobile w strategii marketingowo-sprzedażowej

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

IV e-m@rketing & MOBILE STRATEGIES FOR PHARMA

IV e-m@rketing & MOBILE STRATEGIES FOR PHARMA 5-6-7 listopada 2013, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV e-m@rketing & MOBILE STRATEGIES FOR PHARMA Razem off-line by ulepszyć strategie on-line! Innowacje w komunikacji marketingowo-sprzedażowej

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo