Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku"

Transkrypt

1 Udana promocja: komponenty trafnej komunikacji PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji, stosowane przez czo³owych graczy na rynku wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa Jak dostosowaæ ofertê promocyjn¹ do potrzeb œwiadomego klienta Praktyczne i skuteczne metody wspierania nowego produktu Potencja³ Internetu i mediów spo³ecznoœciowych w promowaniu marki Czym skutecznie wspieraæ sprzeda i dystrybucjê: efektywne planowanie przestrzeni promocyjnej w sklepie Najnowsze trendy w interaktywnej i mobilnej promocji Konkurs, sprzeda premiowa i gra losowa: aspekty prawne w organizacji akcji promocyjnych Jak skutecznie zarz¹dzaæ kategori¹ produktu. CatMan a prawo konkurencji Br¹zowy partner Br¹zowy partner Patronat medialny: Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing, ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: , Prelegenci Konferencji: Pawe³ Bil Kierownik Marketingu Handlowego, Topex Rafa³ Cholewczyñski Dyrektor Strategiczny, Ambient Polska Adam Miko³ajczyk Marketing Director, Maspex dr Tomasz Makaruk Prezes Zarz¹du, Agencja Marketingu Zintegrowanego Inmark360 Dariusz Materek Doradca zarz¹du ds. e-marketingu, Kolporter Marek M³odzikowski Dyrektor Sprzeda y, Hochland Polska Micha³ Rogowski Client Service Director, Pentor Research International Miko³aj Sarrach V-ce Prezes Zarz¹du ds. Sprzeda y i Marketingu, WOMIR-SPA Rafa³ Stêpieñ Sales & Category Development Manager, Diageo Polska Sp. z o.o. Katarzyna Sudbury Cz³onek Zarz¹du, Ambient Polska Ma³gorzata Surdek Adwokat i Partner, CMS Cameron McKenna Adam Szymczak Research Team Manager, Pentor Research International Aleksander Œmigielski Dyrektor Mediów w Europie Œrodkowej i Wschodniej, Unilever Maciej Topolski Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Public Relations, Kolporter Holding Dorota Walerjan Doradca Podatkowy, Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spó³ka partnerska) Oddzia³ w Polsce Przemys³aw Wojak Managing Partner i Executive Creative Director TEQUILA\Polska Borys Wróbel Group Account Director, Cz³onek Zarz¹du, mobijoy!

2 , wtorek PROGRAM KONFERENCJI , wtorek 9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie Promocja a marketing. Istota i komponenty komunikacji Shopper Marketing w praktyce Diageo Polska Rafa³ Stêpieñ, Diageo Polska Dlaczego Shopper Marketing Elementy efektywnego Shopper Marketingu Przyk³ady dzia³añ Promocja dÿwigni¹ handlu i du ym wyzwaniem Maspex Adam Miko³ajczyk, Maspex Dla kogo, jak i kiedy. O skutecznym wprowadzaniu nowego produktu na rynek Komunikacja a promocja: skuteczne metody informowania o nowym Projekt akcji promocyjnej co jest wa ne, a co wa niejsze Przerwa na kawê Promocja a branding Katarzyna Sudbury, Ambient Polska Rafa³ Cholewczyñski, Ambient Polska Promowaæ: tak dezawuowaæ: nie. Wartoœæ marki na pierwszym miejscu Jak m¹drze zaplanowaæ promocjê, nie za wszelk¹ cenê Jak wybraæ w³aœciwe media do promowania konkretnej marki Rabaty, upusty, sampling, bandling Hochland Marek M³odzikowski, Hochland Polska Czas siewów a czas zbiorów, czyli jak zaplanowaæ inwestycjê Ile kosztuje efektywna promocja i czy zawsze koñczy siê sukcesem I efektywnie, i efektownie. Czym zaskoczyæ œwiadomego klienta Lunch Dialog z prosumentem. Potencja³ Internetu i mediów spo³ecznoœciowych w promowaniu marki e-clicto Maciej Topolski, Kolporter Dariusz Materek, Kolporter Social media: przemyœlany pomys³ na biznes Które formy promocji w Sieci s¹ skuteczne i dlaczego wiêkszoœæ Jak po³¹czyæ kreatywny pomys³ z mierzalnym celem Efektywnoœæ fan page'a w planowaniu i egzekucji promocji produktowej Ewolucja rynku promocji w Polsce w latach dr Tomasz Makaruk, Inmark 360 Ranking kategorii produktowych, które wykorzystuj¹ promocje Wp³yw zmian przepisów ustawy o grach hazardowych na iloœæ loterii i konkursów Ranking oferowanych nagród w promocji Sezonowoœæ promocji w ujêciu kwartalnym Œredni czas trwania akcji promocji Przerwa na kawê Interaktywne, mobilne wsparcie Borys Wróbel, mobijoy! Mobile Ÿród³a sukcesu jako kana³u komunikacji marketingowej Promocje sms vs mobilne aplikacje ró ne drogi do efektywnej Geolokalizacja, czyli jak zdobyæ konsumenta Komunikacja na pierwszym miejscu Unilever Aleksander Œmigielski, Unilever Perspektywa reklamodawcy, g³ównie telewizyjnego, na dobór mediów do kampanii reklamowej Trendy w wykorzystaniu mediów spo³ecznoœciowych w strategii komunikacji Zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, Warszawa

3 , œroda PROMOCJA SPRZEDA Y PROGRAM KONFERENCJI , œroda 9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie Integracja dzia³ów marketingu i w kanale. Metody efektywnej promocji produktu Integracja dzia³añ marketingowych jako klucz do efektywnego wsparcia Topex Pawe³ Bil, Topex Ukierunkowana komunikacja w promocji sposobem na zainteresowanie sprzedawcy i konsumenta Oddzia³ywanie na ca³y ³añcuch dystrybucyjny poprzez jednoczesne zastosowanie mechanizmów pull i push (promocja, promocja konsumencka, reklama) Interaktywnoœæ i zaanga owanie konsumenta (u ytkownika koñcowego) jako klucz do sukcesu w punkcie Planowanie akcji promocyjnej Dobrawa Miko³aj Sarrach, WOMIR-SPA Jak planowaæ akcje promocyjne w ujêciu rocznego planu handlowego Wspó³praca miêdzy dostawc¹ a sieci¹ w zakresie planowania promocji Efektywne planowanie przestrzeni promocyjnej w sklepie Wdro enie planu do sklepu znaczenie komunikacji wewnêtrznej Lunch Zakres us³ugi zarz¹dzania kategori¹ wybrane modele wspó³pracy pomiêdzy detalist¹ a kapitanem kategorii CATMAN a potencjalne zagro enia dla mechanizmu konkurencji Przyk³ady dobrych praktyk w zarz¹dzaniu kategori¹ Podstawowe aspekty prawno-podatkowe organizacji akcji promocyjnych Dorota Walerjan, Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spó³ka partnerska) Oddzia³ w Polsce Konkurs, sprzeda premiowa, gra losowa co decyduje o kwalifikacji prawnej Wybrane regulacje podatkowe w zakresie wydatków promocyjnych Promocje a problemy podatkowe Dorota Walerjan, Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spó³ka partnerska) Oddzia³ w Polsce Jak zorganizowaæ promocjê efektywn¹ podatkowo Wspó³praca z agencj¹ reklamow¹: jak zoptymalizowaæ dzia³ania Przyk³ady konkretnych rozwi¹zañ w zakresie dzia³añ promocyjno-reklamowych Praktyczne przyk³ady w³aœciwego dokumentowania akcji promocyjnych Przerwa na kawê Myœlenie strategiczne w planowaniu promocji Przemys³aw Wojak,TEQUILA\Polska Ile strategii w strategii, czyli co to znaczy planowanie strategiczne w przypadku promocji Promo Mix, czyli strategiczny koktajl promocyjny: marka plus komunikacja (komunikat, kana³y) plus efektywnoœæ (mechanizm, nagrody) Po co robiæ promocje i dlaczego nie tylko po to, aby podnieœæ wyniki? Optymalizacja prawno-podatkowa promocji Zarz¹dzanie kategori¹ w zgodzie z prawem ochrony konkurencji Ma³gorzata Surdek, CMS Cameron Mc Kenna Przerwa na kawê Co dzia³a na klienta Preferencje zakupowe grup klienckich Micha³ Rogowski, Pentor Research International Adam Szymczak, Pentor Research International Œwiadomoœæ zakupowa klienta Tendencje i kierunki zmian Klient a nowy produkt: jak przebiæ siê przez barierê pierwszego wypróbowania Co dzia³a a co nie dzia³a w promocjach Mechanizm psychologiczny promocji a specyfika ró nych grup konsumenckich Podatnoœæ poszczególnych grup konsumentów na formy promocji Preferencje konsumenta w zakresie nagród Zakoñczenie Konferencji, wrêczenie certyfikatów tel.: fax:

4 KTO powinien wzi¹æ udzia³ Dyrektorzy, management odpowiadaj¹cy za obszary: marketing sprzeda promocje trade marketing customer marketing supply chain merchandising product management brand management category management POS/ BTL management Specjaliœci ds. Przedstawiciele handlowi Managerowie i specjaliœci ds. controllingu Managerowie i specjaliœci marketingu, wspó³pracuj¹cy z dzia³ami ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji Bartosz Kaczmarczyk - Project Manager tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax Promocje to jedne z popularniejszych technik komunikacji z klientem umiejêtnie zaplanowane i m¹drze poprowadzone mog¹ skutecznie zachêciæ konsumenta do siêgniêcia po konkretny produkt na sklepowej pó³ce. W dobie coraz wiêkszej œwiadomoœci zakupowej i wzrastaj¹cych wymagañ klientów, zaprojektowanie ciekawych dzia³añ promocyjnych to nie³atwe zadanie. Dobra promocja musi byæ przemyœlana i spójna z ca³¹ strategi¹ marketingow¹ produktu: powinna przynosiæ natychmiastowe wyniki, odbywaæ siê okreœlonym czasie, powodowaæ zmianê percepcji promowanych produktów, tak aby ich wartoœæ znacznie wzros³a. Dla producentów oznacza to coraz wiêksze wyzwania w dotarciu do klientów. Ci bowiem deklaruj¹ zmêczenie standardowymi akcjami marketingowymi. Oczekuj¹ promocji aktywnych, niestandardowych, daj¹cych poczucie indywidualnego podejœcia. "Promocja Sprzeda y", do udzia³u w której serdecznie zapraszam, to wydarzenie, w trakcie którego: Spotkaj¹ siê Pañstwo z doœwiadczonymi praktykami dziêki ich radom zdobêd¹ Pañstwo unikaln¹ wiedzê, jak testowaæ dzia³ania promocyjne, by nie straciæ pieniêdzy i czasu na nieudan¹ kampaniê Zaprezentujemy ró nice miêdzy organizacj¹ promocji w tradycyjnych kana³ach dystrybucji a kampaniami z wykorzystaniem nowoczesnych mediów Na przyk³adzie praktycznych case studies takich firm, jak: Kolporter, Maspex, Hochland, mobijoy, Diageo, Unilever, Dobrawa, Topex dowiedz¹ siê Pañstwo jak efektywnie przygotowaæ skuteczn¹ akcjê promocyjn¹, by przynios³a wymiern¹ korzyœæ Uczestnicy Konferencji uzyskaj¹ odpowiedÿ na zasadnicze pytanie: jak poprzez udan¹ kampaniê promocyjn¹ pomóc marce zarówno nowej, wchodz¹cej na rynek, jak równie marce znanej, ale maj¹cej siln¹ konkurencjê Szeroko omówiony zostanie najnowszy raport Zwyczaje zakupowe Polaków, przygotowany przez Pentor Research International Promocja Sprzeda y to wydarzenie, którego nie mo na przegapiæ. Bartosz Kaczmarczyk Project Manager Wszystkie treœci zawarte w programie Konferencji stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. O NAS ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Polska Sp. z o.o. lidera na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. Informedia jest czêœci¹ grupy Bonnier, koncernu medialnego ³¹cz¹cego wiedzê i doœwiadczenie 175 firm w 20 krajach. www

5 prelegenci konferencji Pawe³ Bil Kierownik Marketingu Handlowego, Topex Posiada ponad 5-letnie doœwiadczenie w dziedzinie marketingu. Obecne stanowisko zajmuje od 2009 r. W firmie TOPEX odpowiada za projekty z zakresu marketingu handlowego na rynku polskim i zagranicznym. Wczeœniej by³ odpowiedzialny za dzia³ania marketingowe i trade marketingowe w firmie BIC. W latach pracowa³ w firmie ICI Polska (producent farb Dulux, Hammerite, Pillak), gdzie zdoby³ doœwiadczenie w zakresie dzia³añ trade marketingowych zarówno w kanale nowoczesnym, jak i tradycyjnym oraz odpowiada³ za rozwój systemu CRM. PROMOCJA SPRZEDA Y Rafa³ Stêpieñ Sales & Category Development Manager, Diageo Polska Sp. z o.o. Dziesiêcioletnie doœwiadczenie sprzeda owe oraz marketingowe w Diageo Polska, firmie która jest globalnym liderem rynku alkoholi premium (miêdzy innymi marki Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys, Sheridan s). Doœwiadczenie na ró nych stanowiskach zarówno w dziale jak i Customer Marketingu. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdro enie strategii we wszystkich kana³ach dystrybucji oraz tworzeniu i implementacji procesu Zarz¹dzania Kategori¹ u kluczowych klientów Diageo Polska. Rafa³ Cholewczyñski Dyrektor Strategiczny, Ambient Polska W reklamie od 2001 roku. Doœwiadczenie zdobywa³ m.in w dzia³ach obs³ugi klienta agencji Publicis, Leo Burnett i TBWA. Kampanie, przy których pracowa³, zdoby³y wiele nagród m.in. KTR w kategorii Active Advertising, czy EFFIE. W Ambient Polska odpowiada za strategiê i nadzór nad kluczowymi projektami. dr Tomasz Makaruk Prezes Zarz¹du, Agencja Marketingu Zintegrowanego Inmark360 W trakcie 15 letniej pracy zawodowej zorganizowa³ ponad 50 akcji promocji i nadzorowa³ ponad 200 losowañ posiadaj¹c Œwiadectwo Zawodowe Ministerstwa Finansów. Absolwent Kolegium Nauk o Przedsiêbiorstwie SGH (rozprawa doktorska z zakresu promocji ) oraz kursu Executive Education Leading Professional Service Firms Harvard Business School. Autor wielu artyku³ów prasowych z zakresu promocji oraz bloga Dariusz Materek Doradca zarz¹du ds. e-marketingu, Kolporter Odpowiedzialny za przygotowywanie analiz, planów i strategii marketingowych dla spó³ek Grupy, wspieranie dzia³añ PR i wdra anie nowych technologii PR, nadzór merytoryczny nad stronami internetowymi spó³ek Grupy Kapita³owej Kolporter. W Kolporterze od grudnia 2005 roku. Wczeœniej wspó³pracowa³ z redakcjami S³owa (z-ca redaktora naczelnego), ycia (redaktor naczelny), Gazeta Bezp³atna i Metro (redaktor naczelny), Polska Prasa Bezp³atna SA (pe³nomocnik zarz¹du, dyrektor ds. wydawniczych). Adam Miko³ajczyk Marketing Director, Maspex Posiada 14-to letnie doœwiadczenie zawodowe w pracy w obszarze marketingu. Od 11 lat Marketing Director w Grupie Maspex. Odpowiedzialny za ponowne wprowadzenie na Polski rynek marek: Kubuœ, Tymbark oraz za tworzenie i wdra anie strategii firmy w Regionie Œrodkowo-Wschodniej Europy. Absolwent SGH kierunek Zarz¹dzanie i Marketing. Marek M³odzikowski Dyrektor Sprzeda y, Hochland Polska Od ponad 6 lat w firmie, bêd¹cej bezsprzecznym liderem na rynku serów w Polsce, odpowiedzialny za dzia³y, eksportu i logistyki. Od 12 lat na stanowiskach kierowniczych w dzia³ach. W przesz³oœci pracowa³ m. in. w Colgate Palmolive Polska, czy Merloni Indesit Polska. Posiada doœwiadczenie zarówno w FMCG, jak i B2B przewodzi³ wielu innowacyjnym projektom sprzeda owym i dystrybucyjnym. Zwolennik elastycznoœci i innowacyjnoœci w biznesie opartych o rzeteln¹ analizê danych i trendów. Autor i prowadz¹cy programów szkoleniowych z zakresu strategii i taktyki opartych o Sztukê wojny Sun Tzu, oraz Gorin no-sho Musashi Miyamoto. Matematyk i kulturoznawca, cz³onek MENSA Micha³ Rogowski Client Service Director, Research International, Pentor W badania rynku zaanga owany od kilku lat, obecnie odpowiedzialny za badania konsumenckie w RI Pentor. Zajmuje siê g³ównie projektami dotycz¹cymi innowacji produktowych oraz strategii rynkowej. Tak e wspó³autor kluczowych standardów badañ mystery shopperowych dla rynku telekomunikacyjnego w Pentor RI. Miko³aj Sarrach V-ce Prezes Zarz¹du ds. Sprzeda y i Marketingu WOMIR-SPA Sp. z o.o. producent wody DOBRAWA Posiada ponad 15 letnie doœwiadczenie zawodowe w pracy w dzia³ach i marketingu firm dzia³aj¹cych w obszarze FMCG. Zajmowa³ stanowiska kierownicze w takich firmach jak: Rolnik, Scandic Food, Jamar. Od 7 lat opracowuje i wdra a strategie sprzeda owe i marketingowe w podleg³ych dzia³ach zarówno w kanale dystrybucji nowoczesnej jak i tradycyjnej. Tworzy równie bud ety dla podleg³ych dzia³ów. Obecnie kieruje dzia³em i marketingu w firmie Womir-Spa producenta wody Dobrawa. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ma³gorzata Surdek Adwokat i Partner, CMS Cameron McKenna Ma³gorzata Surdek jest adwokatem i partnerem w kancelarii CMS Cameron McKenna, gdzie kieruje Departamentem Prawa Gospodarczego i Zagadnieñ Regulacyjnych. Jest równie liderem Grupy ds. Obs³ugi Sektora FMCG w oœmiu jurysdykcjach Europy Œrodkowo - Wschodniej. Doradza klientom z sektorów FMCG, energetycznego, telekomunikacyjnego, finansowego i farmaceutycznego w sprawach dotycz¹cych umów ograniczaj¹cych konkurencjê, nadu ywania pozycji dominuj¹cej, ochrony konsumenta, kontroli koncentracji, pomocy publicznej i zamówieñ publicznych. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz wspó³pracownikiem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) przy Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Katarzyna Sudbury Cz³onek Zarz¹du, Ambient Polska W bran y reklamowej od 1994 r. Dyrektor Reklamy Warsaw Business Journal. Od 2000 do 2003 Dyrektor Sprzeda y w Newsoutdoor. W tym czasie Newsoutdoor awansowa³a w rankingu firm reklamy zewnêtrznej z 7 na 1 miejsce (ranking firm OOH w ocenie domów mediowych). Od 2004 r. prowadzi³a w³asn¹ dzia³alnoœæ. Wspó³pracowa³a m.in. z Clear Channel, sieci¹ Kaufland (budowa oferty reklamowej), realizowa³a pierwsze kampanie dla Provident, Visa i Coca Cola w sieciach oraz centrach handlowych. Autorka koncepcji wykorzystania galerii handlowych do komunikacji marketingowej, której efekt to pierwsza i jak dot¹d najwiêksza w galeriach handlowych kampania dla Fiata, trwaj¹ca nieprzerwanie od 2007 r. W Ambient Polska odpowiada za sprzeda i kontakty z kluczowymi klientami oraz partnerami biznesowymi. Adam Szymczak Research Team Manager, Pentor Research International Absolwent Wydzia³u Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, od roku 1997 r. zajmuje siê jakoœciowymi badaniami rynku specjalizuj¹c siê w komunikacji i wizerunku marki, innowacji oraz satysfakcji pracowników i klientów. Obecnie kieruje zespo³em badañ jakoœciowych w Pentor Research International. Aleksander Œmigielski Dyrektor Mediów w Europie Œrodkowej i Wschodniej w Unileverze Absolwent SGH. Z bran ¹ mediow¹ zwi¹zany od 2000 roku. Przez 7 lat pracowa³ w domu mediowym OMD, z czego przez ostatnie 3 na stanowisku Dyrektora Zarz¹dzaj¹cego Optimum Media OMD. Doœwiadczenie zdobywa³ pracuj¹c dla wielu marek polskich i zagranicznych. Interesuj¹ go metody pomiaru efektywnoœci kampanii reklamowych. Maciej Topolski Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Public Relations Kolporter Holding, Rzecznik Prasowy wszystkich spó³ek Grupy Kolporter Odpowiedzialny za public relations i komunikacjê wewnêtrzn¹ w Grupie Kapita³owej Kolporter. Absolwent Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu ódzkiego. Absolwent podyplomowego studium Public Relations przy Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, IFiS PAN. Posiadacz Z³otej Odznaki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Dorota Walerjan Doradca Podatkowy, Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spó³ka partnerska) Oddzia³ w Polsce Zajmuje siê doradztwem podatkowym od Specjalizuje siê w kompleksowej obs³udze podatkowej, prawnej i finansowo-biznesowej lokalnych i miêdzynarodowych klientów. Do pocz¹tku 2006 r. pracowa³a jako doradca podatkowy, a nastêpnie Dyrektor w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers, odpowiedzialna za kierowanie i rozwój Sektora FMCG. Od marca 2007 wspó³pracuje z Kancelari¹ Lovells. Przeprowadzi³a kilkadziesi¹t edycji warsztatów i szkoleñ z zakresu prawa i podatków. Jest autork¹ i wspó³autork¹ szeregu publikacji podatkowych, w tym trzech ksi¹ ek na temat podatkowych aspektów dzia³añ marketingowych, a tak e licznych artyku³ów prasowych. Przemys³aw Wojak Managing Partner i Executive Creative Director TEQUILA\Polska Od stycznia 2010 roku stoi na czele TEQUILA\Polska - wczeœniej piastowa³ stanowiska Dyrektora Kreatywnego (od 2000r.) oraz Partnera Zarz¹dzaj¹cego (od 2007r.). Jest cenionym specjalist¹ w bran y reklamowej. Nale y do presti owego London Institute of Direct Marketing, by³ cz³onkiem jury festiwalu reklamy Cannes Lions oraz ADC*E. Jest autorem licznych artyku³ów w prasie bran owej. Wspó³tworzy³ wiele nagradzanych projektów agencji, doprowadzaj¹c TEQUILA\Polska do znacz¹cych sukcesów. Miêdzy innymi pod jego kierownictwem agencja zdoby³a dziesiêciokrotnie tytu³ Agencji Roku. Zosta³ jej przyznany szeœciokrotnie przez œrodowisko reklamowe w bran owym konkursie Impactor oraz czterokrotnie przez miesiêcznik Media i Marketing Polska. Absolwent neofilologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, hispanista. Borys Wróbel Group Account Director, Cz³onek Zarz¹du, mobijoy! Koordynuje pracê dzia³u Client Service mobijoy! Odpowiada za kluczowe projekty, aktywnie dzia³a na rzecz rozwoju propagowania nowych interaktywnych i mobilnych kana³ów komunikacji marketingowej. Ekspert w zakresie wykorzystania nowych mediów w komunikacji marketingowej. Od roku 2000 zwi¹zany z bran ¹ reklamow¹. Doœwiadczenie zdobywa³ pracuj¹c dla takich agencji jak DougFaberFamily (Change) oraz Lowe GGK, gdzie do koñca 2004 r.zajmowa³ siê m.in. komunikacj¹ marek personal care Unilever w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Od 2005 r. zwi¹zany jest z mobijoy!

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY PROMOCJA SPRZEDA Y wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Konferencji PROMOCJA SPRZEDA Y Termin: wrzeœnia 2010 r. Cena 3295 PLN + 22% VAT do 20 sierpnia 2010 r. Cena 3795 PLN + 22% VAT po 20 sierpnia 2010 r. Preferujê materia³y w wersji: Papierowej, segregator z prezentacjami P³yta CD + notatnik TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o Konferencji PROMOCJA SPRZEDA Y Termin: wrzeœnia 2010 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach dla dzia³ów i marketingu. Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Osoba kontaktowa:... Tel: Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 3295 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 20 sierpnia 2010 r., 3795 PLN + 22% VAT przy rejestracji po 20 sierpnia 2010 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Konferencji. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: FORTIS BANK POLSKA SA ul. Suwak 3,Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 27 sierpnia 2010 r. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 450 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 27 sierpnia 2010 r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Konferencji powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Konferencji mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Konferencji. ECU Marketing jest czêœci¹ Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: www www. ecu-marketing.pl www. informedia-polska.pl

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 03:20:33 Numer KRS: 0000041303 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW ECB Firma Doradczo - Consultingowa Biuro: 05-825 Grodzisk Maz. ul. Okrężna 7 tel., (022) 724 78 32 0 604 264 524 fax (0-22) 724 14 77 www.ecbconsulting.pl e-mail: biuro@ecbconsulting.pl NIP: 534-207-07-04

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA POPIK PORTFOLIO. magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32

MAGDALENA POPIK PORTFOLIO. magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32 MAGDALENA POPIK PORTFOLIO magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32 FACEBOOK.COM/RAIFFEISENPOLBANK TWITTER.COM/RAIFFEISENP budowa i nadzór nad prowadzeniem oficjalnych profili banku Stworzenie procesu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły

Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły 22 03.2013 Warszawa Ogólnopolska Konferencja Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły Pod patronatem czasopisma Doradca Dyrektora Szkoły W czasie kongresu zostaną szczegółowo omówione 4 obszary

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

ENERGIA I KREATYWNOSC

ENERGIA I KREATYWNOSC ENERGIA I KREATYWNOSC ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY HERON TO KREATYWNOŒÆ, ODPOWIEDZIALNOŒÆ ORAZ DBA OŒÆ O JAKOŒ US UG I SATYSFAKCJÊ KLIENTÓW, KTÓRYCH ZADOWOLENIE MOTYWUJE NAS DO SOLIDNEJ PRACY. DOK ADAMY WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r.

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE KONFERENCJA I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH 21 22 maja 2015 r. HOTEL WOLIN Ul. NOWOMYŚLIWSKA 76 72-500 MIĘDZYZDROJE ZAPROSZENIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2126B-74/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online. Ochronainformacji.pl zaprasza na XIII edycję konferencji z cyklu Składowanie i archiwizacja backup online dokumentów elektronicznych Data: 3 grudnia 2009 r. Miejsce: Warszawa Backup, chociaż jest czynnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rankingu Złoty Bankier

Regulamin Rankingu Złoty Bankier Regulamin Rankingu Złoty Bankier I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem rankingu Złoty Bankier ( Ranking ) jest spółka pod firmą: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności SEMINARIUM SZKOLENIOWE Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Alergeny w zakładzie produkcyjnym Zagrożenia fizyczne i chemiczne Pasteryzacja

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA OCHRONY KONKURENCJI Jak bezpiecznie budować relacje z konsumentami w zmieniającej się rzeczywistości prawnej

NOWELIZACJA PRAWA OCHRONY KONKURENCJI Jak bezpiecznie budować relacje z konsumentami w zmieniającej się rzeczywistości prawnej WARSZTATY NOWELIZACJA PRAWA OCHRONY KONKURENCJI Jak bezpiecznie budować relacje z konsumentami w zmieniającej się rzeczywistości prawnej 20 listopada 2015, Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO.

Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO. [Wpisz tekst] Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję warsztatów skierowanych do pracowników branży AGRO. FLOW AGRO to firma stworzona po to, by wprowadzić

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Tradycyjny marketing mówi do ludzi. Content marketing z nimi rozmawia

Tradycyjny marketing mówi do ludzi. Content marketing z nimi rozmawia WARSZTATY Tradycyjny marketing mówi do ludzi. Content marketing z nimi rozmawia Doug Kessler Content marketing coraz szerzej dyskutowany jest w różnych kategoriach. Strategia ta może przynieść każdej firmie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zarządzanie marką

Innowacyjne zarządzanie marką Innowacyjne zarządzanie marką Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7330 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 22,73 zł Cena brutto za godzinę 22,73 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego Marek Śliwiński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w O F E R T A S P O N S O R S K A PMI Poland Chapter Oddział Łódź P R O J E C T M A N A G E M E N T I N S T I T U T E - Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki sprzedaży - jak sprzedawać więcej i efektywniej

Skuteczne techniki sprzedaży - jak sprzedawać więcej i efektywniej Skuteczne techniki sprzedaży - jak sprzedawać więcej i efektywniej Miejsce: Warszawa Termin: 09-10.02.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

REKLAMA LEKÓW. Najnowsze zmiany w reklamie leków i produktów granicznych WARSZTATY. www.cooperconferences.pl ÓWNE ZAGADNIENIA:

REKLAMA LEKÓW. Najnowsze zmiany w reklamie leków i produktów granicznych WARSZTATY. www.cooperconferences.pl ÓWNE ZAGADNIENIA: www.cooperconferences.pl PARTNER: WARSZTATY REKLAMA LEKÓW GŁ ÓWNE ZAGADNIENIA: NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W REKLAMIE LEKÓW. WYROKI TS, ZMIANY USTAWOWE Kancelaria Prawno - Patentowa KONDRAT WPŁYW NAJNOWSZEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego.

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. 1 Celem ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe i prawne. Zarządzanie strategiczne i operacyjne

Zagadnienia finansowe i prawne. Zarządzanie strategiczne i operacyjne DARMOWE SZKOLENIA Centrum Kształcenia w Bienicach zaprasza wszystkich chętnych do darmowego korzystania ze szkoleń e-learningowych Chcesz poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje? Bezpłatnie korzystaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Jak wypracować strategię rozwoju OSiR

Jak wypracować strategię rozwoju OSiR TERMIN: 16-17 WRZEŚNIA 2010 MIEJSCE KONFERENCJI: LUBLIN Hotel Unia ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BYSTRZYCA W LUBLINIE TEMAT GŁÓWNY KONFERENCJI: Jak wypracować strategię rozwoju OSiR Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu POS

Wprowadzenie do systemu POS Wprowadzenie do systemu POS Wrocław, 10 marzec 2016 r. Slajd 1 Plan prezentacji 1. Główne założenia prezentacji 2. Nagrody wyróżnienia UNIQA TU. 3. Logowania. 4. Strona POS nawigacja, podstawowe funkcjonalności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego Wygraj bilet na Search Marketing Day 2014, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 06.04.2005 r. Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR, które ukazały się w okresie od 1 do 31 marca 2005 roku. Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Nowa perspektywa finansowa 014-00. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę o nowej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 2005

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców maj 005 Ostro w dół Majowy raport PRoto zawiera analizę 6 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. W porównaniu z poprzednimi miesiącami to niewiele - o 8 ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo