Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 21/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu roku ( w godz ) W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Byczyny, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Z-ca Skarbnika. Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. Otwarcia posiedzenia komisji dokonała Przewodnicząca Komisji Iwona Sobania, witając przybyłych Radnych, po czym w oparciu o listę obecności stwierdziła ( udział wziął 5 osobowy skład ), że komisja może podejmować prawomocne opinie i ustalenia. Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. Przewodnicząca Komisji przedstawiła zebranym porządek obrad i zapytała o propozycję zmian. Z-ca Burmistrza poprosiła zebranych o zamianę kolejności rozpatrywania dwóch projektów uchwał tj. druku nr 178 na 182 i na odwrót. Następnie Z-ca Burmistrza poprosiła również o uwzględnię dodatkowego projektu uchwały na druku nr 183 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Razem ku przyszłości w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z kolei Przewodnicząca Komisji poprosiła, o uwzględnienie dwóch dodatkowych punktów obrad komisji. Mianowicie, w pkt.5 Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas szóstych, w pkt. 6 Dopracowanie narzędzi badawczych pomocnych przy strategii rozwoju g.byczyna. W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji przystąpiła do przegłosowania zaproponowanych zmian. Zaproponowane zmiany zostały przegłosowane jednogłośnie ( 5 głosów za ). Nowy porządek obrad z wcześniej przegłosowanymi zmianami, został przyjęty jednogłośnie ( 5 głosów za ). Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco : 1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) ) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna ( druk nr 173 ), b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( druk nr 174 ), c) rozpatrzenia skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny ( druk nr 175 ), d) rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny ( druk nr 176 ), e) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : Mój Rynek

2 w Byczynie w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ( druk nr 177 ), f) zmiany uchwały ( druk nr 178 ), g) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata ( druk nr 179 ), h )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 180 ), i) zmiany uchwały ( druk nr 181 ), j)przystąpienia Gminy Byczyna/Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji projektu pod nazwą: Twoje życie-nasza wspólna sprawa ; Priorytet: VII. Promocja Integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 182 ). 4. Organizacja wypoczynku letniego na terenie g.byczyna oferty Ośrodka Kultury i PSP, PP. 5. Wolne wnioski-sprawy bieżące. 6. Zakończenie posiedzenia. Nowy porządek obrad przedstawiał się następująco : 1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie : a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna ( druk nr 173 ), b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( druk nr 174 ), c) rozpatrzenia skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny ( druk nr 175 ), d) rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny ( druk nr 176 ), e) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : Mój Rynek w Byczynie w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ( druk nr 177 ), f)przystąpienia Gminy Byczyna/Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji projektu pod nazwą: Twoje życie-nasza wspólna sprawa ; Priorytet: VII. Promocja Integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 178 ).

3 g) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata ( druk nr 179 ), h )zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 180 ), i) zmiany uchwały ( druk nr 181 ), j) zmiany uchwały ( druk nr 182 ), k) przyjęcia do realizacji projektu pn. Razem ku przyszłości w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 183 ). 4. Organizacja wypoczynku letniego na terenie g.byczyna oferty Ośrodka Kultury i PSP, PP. 5. Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas szóstych. 6. Dopracowanie narzędzi badawczych pomocnych przy strategii rozwoju g.byczyna. 7. Wolne wnioski-sprawy bieżące. 8. Zakończenie posiedzenia. Ad.3 Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: W dalszym ciągu obrad przystąpiono do opiniowania projektów uchwał sprawdzonych pod względem formalno prawnym przez radcę prawnego urzędu oraz zawierających szczegółowe uzasadnienie: a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna ( druk nr 173 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) zaopiniowany przez Komisję. b) Na wstępie Przewodnicząca Komisji zadała pytanie, dlaczego mieszkania w Byczynie są tańsze, niż na terenie gminy. Z-ca Burmistrza odpowiedziała, że w głównej mierze chodzi o stan techniczny danego lokalu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( druk nr 174 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) zaopiniowany przez Komisję. c) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Radny Zdzisław Biliński stwierdził, że stanowisko Komisji Rewizyjnej w omawianej sprawie jest nader poprawne i zgodne z literą prawa. Kontynuując wypowiedz Radny Zdzisław Biliński stwierdził, że mimo wszystko, stanowisko mieszkańców w tej sprawie jest odmienne. W związku z powyższym, wstrzyma się od głosowania w tej sprawie. Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny za bezzasadną ( druk nr 175 ), nie został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 5 głosów wstrzymujących się ) zaopiniowany przez Komisję.

4 d) Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny za bezzasadną ( druk nr 176 ), nie został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 5 głosów wstrzymujących się ) zaopiniowany przez Komisję. e) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Radna Urszula Bilińska poprosiła o przybliżenie omawianego projektu i o co chodzi, z tą zamianą placu targowego. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że generalnie będzie przebudowany cały rynek, w postaci zabrukowania kostką granitową i przeniesienia placu targowego, na byczyński rynek. Przedmiotowe targowisko urządzone będzie w formie zadaszonych straganów. Powyższe przedsięwzięcie podyktowane jest troską stworzenia możliwości czynienia tańszych zakupów przez mieszkańców. Z kolei Radna Urszula Bilińska zadała pytanie, czy Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu wyrazi zgodę na tak futurystyczne stragany, oraz na taką fontannę. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że w/w koncepcja była już konsultowana z WKZ w Opolu i wstępnie uzyskała pozytywną akceptację. Następnie Radna Iwona Sobania zadała pytanie, dlaczego przymierzamy się do remontu rynku, w przypadku nie załatwienia sprawy byczyńskiej hali. Zgodnie z przeprowadzoną ostatnio ankietą wśród absolwentów 6 klas, głównym powodem nie kontynuowania nauki w byczyńskim gimnazjum, jest brak hali. Problem istnieje, a my staramy się zamieść ten temat pod dywan. Z kolei Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy w takim przypadku, nie warto by było, zastanowić się nad zakupem namiotu przenośnej hali sportowej. W/w namiot kosztuje w granicach 2 mln.zł., czyli trochę więcej, niż planujemy przeznaczyć na remont rynku. Natomiast Burmistrz Byczyny stwierdził, że sprawą hali będzie aktualna, ale dopiero po wyroku sądowym, natomiast sprawa rynku jest nader pilna, że względu na kończące się możliwości pozyskania środków z zewnątrz. Następnie Z-ca Burmistrza stwierdziła, że na razie uczniowie byczyńskiego gimnazjum mogą ćwiczyć na sali Ośrodka Kultury, jak również w Polanowicach. Przewodnicząc Komisji stwierdziła, że takie rozwiązanie wchodzi w grę, pod warunkiem odpowiedniego zaadaptowania w/w sali. Następnie Burmistrz Byczyny stwierdził, że w byczyńskim gimnazjum nie należycie przestrzegana dyscyplina pracy, jak również polityki kadrowej. Powodem takiego stwierdzenia, że strony Burmistrza Byczyny, są ostatnie przypadki jednej z Pań nauczycielek. Z kolei Radna Urszula Bilińska stwierdziła, że jeden przypadek, nie może rzutować na prace pozostałych pedagogów w byczyńskim gimnazjum. Z kolei Skarbnik Gminy stwierdziła, że w 2014r. będzie wolne miejsce w WPF-ie na w/w przedsięwzięcie. Na koniec Przewodnicząca Komisji wyraziła poważne obawy, czy aby na pewno stać nas na w/w inwestycję. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą : Mój Rynek w Byczynie w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ( druk nr 177), nie został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 1 głos za, 4 głosy wstrzymujące się ) zaopiniowany przez Komisję. f) Na wstępie Burmistrz Byczyny stwierdził, że jest to bardzo dobry projekt, ponieważ finansowany jest w 100%. Z kolei Skarbnik Gminy dodała, że w ramach w/w projektu będzie 600 uczestników. Z kolei Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że nie podobają się jej proporcje zawarte w w/w projekcie. Mianowicie, ,50 zł. idzie na wynagrodzenia i pochodne,

5 a tylko kwota: ,50 zł. przeznaczona będzie na pomoc osobom wykluczonym. Wg. Przewodniczącej Komisji w/w proporcje są bardzo zachwiane, na niekorzyść osób potrzebujących. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna/Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji projektu pod nazwą: Twoje życie-nasza wspólna sprawa ; Priorytet: VII. Promocja Integracji społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 178 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) zaopiniowany przez Komisję. g) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały na druku nr 179 Przewodnicząca Komisji poprosił o omówienie proponowanych zmian w WPF, jak również zmian w budżecie gminy na 2012r. na druku nr 180. Następnie Skarbnik Gminy w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła proponowane zmiany. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata ( druk nr 179), został zwykłą większością głosów pozytywnie ( 3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos przeciw ) zaopiniowany przez Komisję. h) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. ( druk nr 180 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) zaopiniowany przez Komisję. i) ) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 181 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) zaopiniowany przez Komisję. j) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ( druk nr 182 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) zaopiniowany przez Komisję. k) Przed zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały Radny Zdzisław Biliński zadał pytanie, ile osób będzie objętych tym projektem. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że 15 osób, w tym jedna osoba niepełnosprawna. P rojekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Razem ku przyszłości w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 183 ), został jednogłośnie pozytywnie ( 5 głosów za ) zaopiniowany przez Komisję. Ad.4 Organizacja wypoczynku letniego na terenie g.byczyna oferty Ośrodka Kultury i PSP, PP. Na wstępie Z-ca Burmistrza zakomunikowała zebranym, że doposażenie lodowiska zostało uwzględnione w projekcie unijnym dot. zagospodarowania kompleksu sportowego w starym

6 parku. Z kolei Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że sprawa organizacji wypoczynku letniego, zostanie odpowiednio rozplakatowana i nagłośniona. Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła, o przygotowanie stosownej informacji po zakończeniu okresu wakacyjnego, jaka ilość dzieci uczestniczyła w zorganizowanych zajęciach. Organizacja wypoczynku letniego na terenie g.byczyna oferty Ośrodka Kultury PSP, PP została przez członków Komisji pozytywnie zaakceptowana. i 5. Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas szóstych. Na wstępie głos zabrała Przewodnicząca Komisji i stwierdziła, że są dwa główne powody odpływu młodzieży z byczyńskiego gimnazjum tj. niski poziom nauczania i brak hali. Następnie Przewodnicząca Komisji, dla zobrazowania sytuacji podała następujące cyfry. Na 59 absolwentów klas szóstych PSP Byczyna, aż 15 absolwentów nie wybrało byczyńskiego gimnazjum. Następnie Przewodnicząca Komisji zadała pytanie, dlaczego w byczyńskim gimnazjum, jest tak niski poziom nauczania. Burmistrz Byczyny odpowiedział, że powodem jest niski materiał nauczania. Z kolei Radny - Sławomir Nędza zadał pytanie, to co zrobić, żeby podnieść poziom nauczania. Z ca Burmistrza odpowiedziała, że tak w sumie, nie wiadomo. Burmistrz Byczyny zadała pytanie, dlaczego jest tak wielki problem z zajęciami pozalekcyjnymi. Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że zajęci te, to tak w sumie, nikomu nie są potrzebne i dlatego robione są byle jak. Następnie Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że należy dołożyć wszelkich starań, aby w 2013r. znalazły się środki finansowe na adaptowanie sali przy Ośrodku Kultury. 6. Dopracowanie narzędzi badawczych pomocnych przy strategii rozwoju g.byczyna. W tej części obrad Przewodnicząca Komisji utajniła obrady, tylko i wyłącznie dla członków komisji. Wypracowane wnioski dot. danego zagadnienia, stanowić będą załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 7 Wolne wnioski-sprawy bieżące. Brak Ad. 8. Zakończenie posiedzenia. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała zebranym za udział, po czym zamknęła posiedzenie. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Iwona Sobania Protokolant : Marek Rychlicki Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu.

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 28. 05. 2012 r. 1 Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: I. Część uroczysta z okazji Dnia Samorządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.4.2015.ŁB projekt Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.04.2015 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo