Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Decyzja wykonawcza Komisji z dnia r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia dla regionu kujawsko-pomorskiego w Polsce CCI 2014PL16M2OP002 Toruń, 12 stycznia 2015r.

2 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

3 Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale ujętych w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej lub w Kontrakcie Terytorialnym Potencjalni beneficjenci: Jednostki naukowe; Konsorcja naukowe jednostek naukowych; Konsorcja naukowe jednostek naukowych i przedsiębiorstw, pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest jednostka naukowa.

4 Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji Kierunkowe zasady wyboru projektów: Finansowanie publicznej infrastruktury B+R w ramach PI 1a będzie uzależnione od spełnienia kryteriów wsparcia infrastruktury B+R określonych w UP ; Wsparcie uzależnione od oceny Biznes Planu (studium wykonalności) obejmujące przyszłe wykorzystanie infrastruktury B+R i wykazania, że będzie ona używana przez, i na rzecz przedsiębiorców; Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR będzie zawierać wskaźnik rezultatu na poziomie projektu określającego zwiększenie przychodów związanych z realizacją badań na rzecz sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach danej jednostki naukowej. W przypadku braku osiągnięcia wskaźnika na projekt zostaną nałożone konsekwencje finansowe; Wsparcie z EFRR nie może być przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz kosztów związanych z utrzymaniem publicznej infrastruktury B+R.

5 Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 26 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych, Alokacja EURO

6 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Tworzenie infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego wraz z wyposażeniem związanego bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi; Projekty mające na celu zwiększenie dostępności wyników prac B+R+I dla MŚP; Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji; Inwestycje polegające na wdrożeniu nowej własnej technologii lub technologii nabytej; Działania dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi; Dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcie techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania podstawowe i rozwojowe, badania przemysłowe i eksperymentalne, prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi.

7 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Projekty dotyczące realizacji projektów celowych w obszarze innowacji technologicznej, produktowej i wdrożenia wyników prac B+R, obejmujące: prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w ramach działania; wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku projektów, prototypów realizowanych w ramach działania; zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne; zakup usług doradczych do wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w ramach działania; wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku projektów, prototypów realizowanych w ramach działania; zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, zakup usług doradczych.

8 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest przedsiębiorstwo z sektora prywatnego; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że ostatecznym odbiorcą końcowym wsparcia będą przedsiębiorstwa; podmiot wdrażający instrument finansowy Alokacja: Euro

9 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Kierunkowe zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy Wybór projektów w ramach PI 1b będzie zgodny z przewidzianymi w regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji mechanizmami zorientowanymi na zapewnienie, że interwencja publiczna w ramach PI 1b odpowiada na rzeczywiste potrzeby rynkowe w zakresie wsparcia innowacji; Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycje w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług jest uwarunkowane od przedstawienia przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R; Wsparcie w PI 1b skoncentrowane na MŚP; Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw uzależnione zostanie od wymogu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu; W przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa preferowane będą projekty podejmowanie wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i jednostkami naukowymi.

10 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 25 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe Intensywność pomocy dla poszczególnych beneficjentów nie przekracza: 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych. 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych, 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych, 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności.

11 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w określonych przypadkach (bonusy dla średnich 10/ dla miko, małych - 20, 15 za efektywną współpracę lub upowszechnienie wyników). Intensywność pomocy na studium wykonalności można zwiększyć o 10 pkt % w przypadku średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw.

12 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 28 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc dola MŚP na wspieranie innowacyjności intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych, W szczególnym przypadku, jakim jest pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, intensywność pomocy może zostać zwiększona do 100 % kosztów kwlaifkowalnych, pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia nie przekracza na jednostkę w dowolnym trzyletnim okresie

13 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 29 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne Intensywność pomocy nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku dużych przedsiębiorstw i 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku MŚP Pomoc dla dużych przedsiębiorstw kwalifikuje się tylko pod warunkiem, że skutecznie współpracują one z MŚP w zakresie działalności objętej pomocą, a współpracujące MŚP ponoszą przynajmniej 30 % całkowitych kosztów kwalifikowlanych.

14 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju (mikropożyczka), Budowa sieci współpracy dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej; Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami; Projekty mające na celu zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MŚP (platformy transferu technologii i innowacji); Wsparcie inwestycji w MŚP projekty inwestycyjne niezbędne dla przygotowania i wdrożenia nowych usług dla przedsiębiorców; Zakup usług szkoleniowych dotyczących metod wdrożenia nowych produktów wzorniczych, opracowania dokumentacji projektu koncepcyjnego, dokumentacji konstrukcyjnej i technicznotechnologicznej oraz wzorniczego projektu autorskiego. Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (uzbrojenie związane z dostarczeniem podstawowych mediów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz dróg wewnętrznych).

15 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej, w tym strefy aktywności gospodarczej o charakterze parku technologicznego w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalna całość z dotychczasowym obszarem strefy; Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie); Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej typu centra biznesowe, centra demonstracyjne, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs. Alokacja: euro

16 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw instytucje otoczenia biznesu JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne, podmiot wdrażający instrument finansowe. Kierunkowe zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy, Priorytetowo traktowane będą projektu przedsiębiorstw zakładające rozwój ekoinnowacji i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych, eko-zarządzanie przedsiębiorstwem oraz ekomarketing; Wsparcie IOB w zakresie profesjonalizacji oferowanych przez nie usług jest uwarunkowane od wykorzystania przez IOB-y dostępnych standardów świadczenia usług, przede wszystkim wypracowanych na poziomie krajowym;

17 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Bezpośrednie wsparcie finansowe na profesjonalizację oferowanych przez IOB usług uzależnione jest od spełnienia następujących wymogów: IOB posiada strategię, która zakłada prowadzenie działalności w warunkach rynkowych, działalności samowystarczalnej finansowo; IOB posiada roczny plan działania; IOB wykaże, że dostępne na poziomie krajowym, europejskim lub międzynarodowym standardy świadczenia usług zostaną zastosowane; W ciągu roku od zakończenia realizacji projektu IOB będzie musiała wykazać znaczne wykorzystanie nowych usług przez jej klientów. W incydentalnych i uzasadnionych przypadkach w PI 3a możliwe jest sfinansowanie projektów infrastrukturalnych IOB, z zastrzeżeniem jednak spełnienia warunków określonych w UP dla tego typu projektów; Projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej będą realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany;

18 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Przed podjęciem decyzji o dalszych inwestycjach w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej IZ podejmie niezbędne działania w odniesieniu do beneficjentów w celu zagwarantowania, że tereny inwestycyjne/infrastruktura biznesowa utworzone w perspektywie finansowej zostały w pełni wykorzystane; Jeżeli IZ uzna za konieczne podjęcie dalszych inwestycji w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, każda taka inwestycja oprócz spełnienia warunków przewidzianych w Umowie Partnerstwa , będzie poddana następującym wymogom: uzyskane dofinansowanie z EFRR na projekty w zakresie terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, zostanie pomniejszone w zakresie, w jakim sfinansowana przy jego wsparciu powierzchnia nie została wypełniona zgodnie z projektem; uzyskane dofinansowanie z EFRR na projekty w zakresie terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, zostanie pomniejszone w zakresie, w jakim sfinansowana przy jego wsparciu powierzchnia jest wykorzystywana przez duże przedsiębiorstwa Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR będzie zawierać wskaźnik rezultatu na poziomie projektu określającego poziom wykorzystania wytworzonej infrastruktury. W przypadku braku osiągnięcia wskaźnika na projekt zostaną nałożone konsekwencje finansowej

19 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 18 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowlanych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

20 Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej; Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych; Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą; Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym; Tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych firm (poprzez np. elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych) Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes); Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem; Unowocześnienie działalności przedsiębiorstwa poprzez informatyzację (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, usługi elektroniczne, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do ICT dla MŚP i ich wydajnemu użytkowaniu).

21 Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw; instytucje otoczenia biznesu; JST, ich związki i stowarzyszenia; samorządowe jednostki organizacyjne; podmiot wdrażający instrument finansowy. Kierunkowe zasady wyboru projektów: Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w zakresie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w tym w targach branżowych za granicą jest obowiązane przedstawić strategię biznesową, która zakłada, że działania na które ubiega się o dofinansowanie, stanowią element strategii w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

22 Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 18 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowlanych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

23 Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 19 Pomoc na udział MŚP w targach za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych. Alokacja: euro

24 Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Wsparcie wdrażania innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R; Nowe rozwiązania organizacyjne służące poprawie produktywności i efektywności (marketingowe, logistyczne, z zakresu dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); Wsparcie inwestycji w MŚP projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferty poprzez: -rozbudowę przedsiębiorstwa; - rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa; - działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; - zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych; - zmianę wyrobu i usługi, w tym zmianę sposobu świadczenia usługi.

25 Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw; podmiot wdrażający instrument finansowy. Kierunkowe zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy; Preferencją zostaną objęte projekty dotyczące wdrożenia nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcje kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystywanie surowców. Projekty zakładające wdrożenie ekoinnowacji w MŚP także uzyskają preferencję; W PI 3c dofinansowanie ukierunkowane bezpośrednio jest co do zasady na rozwój potencjału i innowacyjności funkcjonujących przedsiębiorstw.

26 Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Alokacja: euro

27 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

28 PI 4a - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Typy przedsięwzięć: wsparcie instalacji do produkcji energii wykorzystującej odnawialne źródła energii, budowa i modernizacja instalacji służących do produkcji biokomponentów i biopaliw, inwestycje w instalacje służące dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia poniżej 110 kv), dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

29 PI 4a - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Rodzaje beneficjentów: przedsiębiorstwa; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; organy władzy, administracji rządowej; państwowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe. Alokacja: ,00 euro Przewiduje się zastosowanie instrumentów finansowych.

30 PI 4a - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Planowany program pomocowy: Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych art. 41 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną art. 48 Rozporządzenia 651/2014

31 PI 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Typy przedsięwzięć: Inwestycje służące wzrostowi efektywności energetycznej przedsiębiorstw przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwach, w tym m.in.: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służące poprawie efektywności energetycznej, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, zastosowanie technologii odzysku energii w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.

32 PI 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Rodzaje beneficjentów: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa w których większość udziałów lub akcji posiada władza regionalna, działające w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu oraz pod warunkiem lokalizacji inwestycji na obszarze objętym ochroną uzdrowiskową lub ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody (dotyczy obszarów Natura 2000 i parków krajobrazowych). Alokacja: ,00 euro Przewiduje się zastosowanie instrumentów finansowych.

33 PI 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Wybrane uwarunkowania dot. realizacji projektów: wymagane przeprowadzenie audytu energetycznego. Planowany program pomocowy: Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą art. 22 Rozporządzenia 651/2014

34 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy

35 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Typy przedsięwzięć: Cel szczegółowy 1: zapewnienie dostępu do usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników: Wsparcie funkcjonowania systemu usług rozwojowych dla MŚP. działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności, wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

36 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Cel szczegółowy 2: poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym: Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach. kompleksowe programy outplacementowe obejmujące m.in. szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, studia podyplomowe, poradnictwo psychologiczne, subsydiowane zatrudnienie, dodatek relokacyjny, wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, doradztwo, wsparcie pomostowe.

37 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Potencjalni beneficjenci: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupa docelowa: przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz ich pracownicy, osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Alokacja: euro

38 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Uwarunkowania dot. realizacji projektów: Ograniczenie wsparcia EFS wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Wsparcie będzie koncentrować się przede wszystkim na sektorach o najwyższym potencjale do generowania miejsc pracy (tzw. sektorach szybkiego wzrostu), które będą wskazywane w oparciu o regionalne badania i analizy oraz inteligentne specjalizacje określone w RSI; Pomoc będzie koncentrować się również na pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. w wieku powyżej 50 r. ż. i o niskich kwalifikacjach; Przewidziany w ramach programów typu outplacement minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie;

39 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Uwarunkowania dot. realizacji projektów: Oparcie systemu dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wspieranie adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników na podejściu popytowym - centralnym podmiotem wsparcia jest przedsiębiorstwo i jego potrzeby; Wdrożenie Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (PSF), gwarantującego odbiorcom wsparcia możliwość samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także szybką reakcję na występujące potrzeby (tzw. usługi szyte na miarę) -OPERATOR; Dofinansowanie wyłącznie usług wpisanych do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) prowadzonego przez PARP;

40 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): System podażowy Instytucja szkoleniowa Oferta Przedsiębiorca System popytowy Przedsiębiorca Potrzeba Instytucja szkoleniowa

41 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): MŚP IZ RPO Wybór Operatora Operator / Beneficjent MŚP RUR Umowa o dofinansowanie projektu Umowa wsparcia MŚP

42 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): gwarantuje przedsiębiorstwu możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w RUR, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa; jest zintegrowany z RUR wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem RUR, po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (numer ID wsparcia); W przypadku braku w ofercie RUR usługi odpowiadającej na potrzeby przedsiębiorcy (np. wąski zakres, specjalistyczny charakter usługi), przedsiębiorca ma możliwość generowania popytu na konkretną usługę poprzez zgłoszenie w RUR zapotrzebowania na jej realizację giełda usług ; Brak ograniczeń geograficznych odnoszących się do podmiotów świadczących usługi rozwojowe przedsiębiorca ma swobodę wyboru usług świadczonych na terenie całego kraju, niezależnie od obszaru realizacji projektu PSF;

43 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): Umowa wsparcia zawierana pomiędzy Operatorem (Beneficjentem) a przedsiębiorcą nie jest umową dotacyjną; Mechanizm finansowania zostanie oparty na refundacji kosztów usługi połączonej z promesą lub na systemie voucherów szkoleniowych; Przedsiębiorca pokrywa koszty usługi rozwojowej na poziomie miniumum 50% wartości usługi, przy czym IZ RPO może określić wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej w szczególności w odniesieniu do branż, sektorów, typów działalności, rodzajów przedsiębiorstw, kategorii pracowników których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej; Pomoc de minimis oraz pomoc publiczna udzielana zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach krajowych i unijnych;.

44 Zakres zastosowania instrumentów finansowych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego Zgodnie z art. 37 CPR wsparcie w postaci instrumentów finansowych oparte jest na wynikach analizy ex-ante. Dokument prezentujący wyniki analizy dostępny jest na stronie (http://mojregion.eu/programowanie /menuc/inzynieria-finansowa/dokumenty.html)

45 Priorytet inwestycyjny 1b - wejścia kapitałowe PI: 1b Cel instrumentu: Uruchamianie (kapitalizacja) nowych przedsiębiorstw (z możliwością preinkubacji) w oparciu o rezultaty prac badawczo-rozwojowych i ich wdrażania do praktyki biznesowej (eliminacja luki w dostępie do kapitału zalążkowego Od: 200 tys. zł Do: tys. zł na: Dezinwestycja, szacunkowo po okresie 5-10 lat Finanse i wskaźniki Wejścia kapitałowe: 40 Przeciętna wartość wejścia kapitałowego: 0,75 mln zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 35 Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: spółki z udziałem pomysłodawców oraz pośrednika finansowego (funduszu inwestycyjnego) W przypadku niniejszego instrumentu, wybór przedsięwzięć podlegających finansowaniu (celu inwestycyjnego) powinien opierać na dwóch głównych kryteriach: (i) ocenie potencjału rozwojowego spółki oraz (ii) realności dezinwestycji w okresie maksymalnie 5-10 lat. Zasadniczym zadaniem instrumentu kapitałowego będzie, dzięki przeprowadzeniu wejścia i dostarczeniu kapitału, budowanie / maksymalizacja wartości biznesowej sfinansowanego przedsięwzięcia. Wartość ta decydować będzie o efektywności inwestycji, wynikającej z rezultatów dezinwestycji.

46 Priorytet inwestycyjny 1b pożyczki na wdrażanie wyników prac B+R PI: 1b Cel instrumentu: Pożyczki Pożyczki na finansowanie wdrożeń wyników prac B+R Od: 200 tys. zł Do: tys. zł na: do 10 lat Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 40 Przeciętna pożyczka: 1,0 mln zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 40 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: przedsiębiorcy (w przypadku dużych przedsiębiorstw wyłącznie finansowanie projektów zapewniających dyfuzję wyników prac badawczych do gospodarki regionu, z preferencją dla projektów podejmowanych wspólnie z MŚP lub przewidujących (gwarantujących) współpracę z MŚP, instytucjami badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu. Finansowanie dotyczyć będzie przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji regionalnych. Oprocentowanie preferencyjne na poziomie stopy bazowej (dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji regionu).

47 Instrumenty finansowe w ramach 3a i 3c Priorytet inwestycyjny 3a Mikropożyczki Cel instrumentu: Zmniejszenie luki finansowej mikro i małych przedsiębiorstw Od: 0 zł do: 70 tys. zł na: maks. 7 lat Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 730 Średnia wartość pożyczki: 39 tys. zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 25,5 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: tylko mikroprzedsiębiorcy do dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Preferencyjne oprocentowanie, możliwe niskie wymogi co do zabezpieczeń. Priorytet inwestycyjny 3c Poręczenia Cel instrumentu: Zmniejszenie luki finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Od: 0 zł do: 300 tys. zł* na: maks. 7 lat Finanse i wskaźniki Udzielone poręczenia (mnożnik 3): 988 Średnia wartość poręczenia: 110 tys. zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 24,1 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: tylko mikro- i małe przedsiębiorstwa.

48 Instrumenty finansowe w ramach 3c i 3b Priorytet inwestycyjny 3c Cel instrumentu: Pożyczki inwestycyjne Zachęty dla inwestycji w ramach RIS. Od: 300 tys. zł do: 1 mln zł* na: maks. 7 lat ** Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 50 Średnia wartość pożyczki: Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): Odbiorcy: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RIS. Preferencje: preferencje dla projektów wpisujących się w RIS. Priorytet inwestycyjny 3b Cel instrumentu: Preferencje i grupa docelowa Pożyczki inwestycyjne Zachęty dla inwestycji proeksportowych/nowych modeli biznesowych. Od: 300 tys. zł do: 1 mln zł* na: maks. 7 lat ** Finanse i wskaźniki 1 mln zł 50 mln zł Udzielone pożyczki: 69 Średnia wartość pożyczki: Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): Odbiorcy: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferencje i grupa docelowa 1 mln zł 69,2 mln zł Preferencje: preferencje dla projektów dotyczących opracowania i wdrożenia nowych modeli biznesowych, w szczególności poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju i poprawy efektywności działania przedsiębiorstw, a także projektów polegających na wsparciu inwestycyjnym międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw.

49 Instrumenty finansowe w ramach 4a Priorytet inwestycyjny 4a Pożyczki preferencyjne Cel instrumentu: wypełnienie luki finansowej Od: 100 tys. zł do: 2 mln zł na: maks. 10 lat Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 37 Przeciętne pożyczka: 1 mln zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 37,6 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: przedsiębiorcy (do rozważenia wykluczenie niektórych technologii np. energetyki wiatrowej). Ewentualne zachęty w zależności od typu technologii.

50 Instrumenty finansowe w ramach 4b Priorytet inwestycyjny 4b Pożyczki preferencyjne Cel instrumentu: zmniejszenie luki finansowej i wytworzenie efektu zachęty Od: 200 tys. zł do: 1 mln zł na: maks. 10 lat Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 250 Średnia wartość pożyczki: 500 tys. zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 125,4 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunki preferencyjne udokumentowanie efektu ekologicznego przy pomocy audytu energetycznego.

51 Modele wdrażania instrumentów finansowych a) Wdrażanie za pośrednictwem IZ RPO WK-P, ogłaszającej konkursy na pośredników finansowych. b) Wdrażanie za pośrednictwem tzw. funduszu funduszy (model wdrażania zbliżony do obecnego modelu w ramach inicjatywy JEREMIE), ogłaszającego konkursy na pośredników finansowych. c) Zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań dla poszczególnych osi priorytetowych Według analizy ex- ante najbardziej racjonalne jest rozwiązanie b lub c), ale generalnie wszystkie rozwiązania są absolutnie dopuszczalne.

52 Możliwe opcje wdrożeniowe

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo