Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Decyzja wykonawcza Komisji z dnia r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia dla regionu kujawsko-pomorskiego w Polsce CCI 2014PL16M2OP002 Toruń, 12 stycznia 2015r.

2 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

3 Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale ujętych w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej lub w Kontrakcie Terytorialnym Potencjalni beneficjenci: Jednostki naukowe; Konsorcja naukowe jednostek naukowych; Konsorcja naukowe jednostek naukowych i przedsiębiorstw, pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest jednostka naukowa.

4 Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji Kierunkowe zasady wyboru projektów: Finansowanie publicznej infrastruktury B+R w ramach PI 1a będzie uzależnione od spełnienia kryteriów wsparcia infrastruktury B+R określonych w UP ; Wsparcie uzależnione od oceny Biznes Planu (studium wykonalności) obejmujące przyszłe wykorzystanie infrastruktury B+R i wykazania, że będzie ona używana przez, i na rzecz przedsiębiorców; Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR będzie zawierać wskaźnik rezultatu na poziomie projektu określającego zwiększenie przychodów związanych z realizacją badań na rzecz sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach danej jednostki naukowej. W przypadku braku osiągnięcia wskaźnika na projekt zostaną nałożone konsekwencje finansowe; Wsparcie z EFRR nie może być przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz kosztów związanych z utrzymaniem publicznej infrastruktury B+R.

5 Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 26 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych, Alokacja EURO

6 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Tworzenie infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego wraz z wyposażeniem związanego bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi; Projekty mające na celu zwiększenie dostępności wyników prac B+R+I dla MŚP; Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji; Inwestycje polegające na wdrożeniu nowej własnej technologii lub technologii nabytej; Działania dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi; Dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcie techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania podstawowe i rozwojowe, badania przemysłowe i eksperymentalne, prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi.

7 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Projekty dotyczące realizacji projektów celowych w obszarze innowacji technologicznej, produktowej i wdrożenia wyników prac B+R, obejmujące: prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w ramach działania; wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku projektów, prototypów realizowanych w ramach działania; zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne; zakup usług doradczych do wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w ramach działania; wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku projektów, prototypów realizowanych w ramach działania; zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, zakup usług doradczych.

8 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest przedsiębiorstwo z sektora prywatnego; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że ostatecznym odbiorcą końcowym wsparcia będą przedsiębiorstwa; podmiot wdrażający instrument finansowy Alokacja: Euro

9 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Kierunkowe zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy Wybór projektów w ramach PI 1b będzie zgodny z przewidzianymi w regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji mechanizmami zorientowanymi na zapewnienie, że interwencja publiczna w ramach PI 1b odpowiada na rzeczywiste potrzeby rynkowe w zakresie wsparcia innowacji; Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycje w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług jest uwarunkowane od przedstawienia przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R; Wsparcie w PI 1b skoncentrowane na MŚP; Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw uzależnione zostanie od wymogu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu; W przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa preferowane będą projekty podejmowanie wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i jednostkami naukowymi.

10 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 25 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe Intensywność pomocy dla poszczególnych beneficjentów nie przekracza: 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych. 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych, 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych, 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności.

11 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w określonych przypadkach (bonusy dla średnich 10/ dla miko, małych - 20, 15 za efektywną współpracę lub upowszechnienie wyników). Intensywność pomocy na studium wykonalności można zwiększyć o 10 pkt % w przypadku średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw.

12 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 28 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc dola MŚP na wspieranie innowacyjności intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych, W szczególnym przypadku, jakim jest pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, intensywność pomocy może zostać zwiększona do 100 % kosztów kwlaifkowalnych, pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia nie przekracza na jednostkę w dowolnym trzyletnim okresie

13 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 29 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne Intensywność pomocy nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku dużych przedsiębiorstw i 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku MŚP Pomoc dla dużych przedsiębiorstw kwalifikuje się tylko pod warunkiem, że skutecznie współpracują one z MŚP w zakresie działalności objętej pomocą, a współpracujące MŚP ponoszą przynajmniej 30 % całkowitych kosztów kwalifikowlanych.

14 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju (mikropożyczka), Budowa sieci współpracy dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej; Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami; Projekty mające na celu zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MŚP (platformy transferu technologii i innowacji); Wsparcie inwestycji w MŚP projekty inwestycyjne niezbędne dla przygotowania i wdrożenia nowych usług dla przedsiębiorców; Zakup usług szkoleniowych dotyczących metod wdrożenia nowych produktów wzorniczych, opracowania dokumentacji projektu koncepcyjnego, dokumentacji konstrukcyjnej i technicznotechnologicznej oraz wzorniczego projektu autorskiego. Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (uzbrojenie związane z dostarczeniem podstawowych mediów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz dróg wewnętrznych).

15 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej, w tym strefy aktywności gospodarczej o charakterze parku technologicznego w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalna całość z dotychczasowym obszarem strefy; Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie); Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej typu centra biznesowe, centra demonstracyjne, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs. Alokacja: euro

16 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw instytucje otoczenia biznesu JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne, podmiot wdrażający instrument finansowe. Kierunkowe zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy, Priorytetowo traktowane będą projektu przedsiębiorstw zakładające rozwój ekoinnowacji i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych, eko-zarządzanie przedsiębiorstwem oraz ekomarketing; Wsparcie IOB w zakresie profesjonalizacji oferowanych przez nie usług jest uwarunkowane od wykorzystania przez IOB-y dostępnych standardów świadczenia usług, przede wszystkim wypracowanych na poziomie krajowym;

17 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Bezpośrednie wsparcie finansowe na profesjonalizację oferowanych przez IOB usług uzależnione jest od spełnienia następujących wymogów: IOB posiada strategię, która zakłada prowadzenie działalności w warunkach rynkowych, działalności samowystarczalnej finansowo; IOB posiada roczny plan działania; IOB wykaże, że dostępne na poziomie krajowym, europejskim lub międzynarodowym standardy świadczenia usług zostaną zastosowane; W ciągu roku od zakończenia realizacji projektu IOB będzie musiała wykazać znaczne wykorzystanie nowych usług przez jej klientów. W incydentalnych i uzasadnionych przypadkach w PI 3a możliwe jest sfinansowanie projektów infrastrukturalnych IOB, z zastrzeżeniem jednak spełnienia warunków określonych w UP dla tego typu projektów; Projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej będą realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany;

18 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Przed podjęciem decyzji o dalszych inwestycjach w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej IZ podejmie niezbędne działania w odniesieniu do beneficjentów w celu zagwarantowania, że tereny inwestycyjne/infrastruktura biznesowa utworzone w perspektywie finansowej zostały w pełni wykorzystane; Jeżeli IZ uzna za konieczne podjęcie dalszych inwestycji w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, każda taka inwestycja oprócz spełnienia warunków przewidzianych w Umowie Partnerstwa , będzie poddana następującym wymogom: uzyskane dofinansowanie z EFRR na projekty w zakresie terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, zostanie pomniejszone w zakresie, w jakim sfinansowana przy jego wsparciu powierzchnia nie została wypełniona zgodnie z projektem; uzyskane dofinansowanie z EFRR na projekty w zakresie terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, zostanie pomniejszone w zakresie, w jakim sfinansowana przy jego wsparciu powierzchnia jest wykorzystywana przez duże przedsiębiorstwa Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR będzie zawierać wskaźnik rezultatu na poziomie projektu określającego poziom wykorzystania wytworzonej infrastruktury. W przypadku braku osiągnięcia wskaźnika na projekt zostaną nałożone konsekwencje finansowej

19 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 18 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowlanych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

20 Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej; Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych; Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą; Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym; Tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych firm (poprzez np. elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych) Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes); Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem; Unowocześnienie działalności przedsiębiorstwa poprzez informatyzację (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, usługi elektroniczne, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do ICT dla MŚP i ich wydajnemu użytkowaniu).

21 Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw; instytucje otoczenia biznesu; JST, ich związki i stowarzyszenia; samorządowe jednostki organizacyjne; podmiot wdrażający instrument finansowy. Kierunkowe zasady wyboru projektów: Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w zakresie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w tym w targach branżowych za granicą jest obowiązane przedstawić strategię biznesową, która zakłada, że działania na które ubiega się o dofinansowanie, stanowią element strategii w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

22 Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 18 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowlanych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

23 Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Podstawa udzielania pomocy publicznej art. 19 Pomoc na udział MŚP w targach za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych. Alokacja: euro

24 Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Wsparcie wdrażania innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R; Nowe rozwiązania organizacyjne służące poprawie produktywności i efektywności (marketingowe, logistyczne, z zakresu dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); Wsparcie inwestycji w MŚP projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferty poprzez: -rozbudowę przedsiębiorstwa; - rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa; - działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; - zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych; - zmianę wyrobu i usługi, w tym zmianę sposobu świadczenia usługi.

25 Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw; podmiot wdrażający instrument finansowy. Kierunkowe zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy; Preferencją zostaną objęte projekty dotyczące wdrożenia nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcje kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystywanie surowców. Projekty zakładające wdrożenie ekoinnowacji w MŚP także uzyskają preferencję; W PI 3c dofinansowanie ukierunkowane bezpośrednio jest co do zasady na rozwój potencjału i innowacyjności funkcjonujących przedsiębiorstw.

26 Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Alokacja: euro

27 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

28 PI 4a - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Typy przedsięwzięć: wsparcie instalacji do produkcji energii wykorzystującej odnawialne źródła energii, budowa i modernizacja instalacji służących do produkcji biokomponentów i biopaliw, inwestycje w instalacje służące dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia poniżej 110 kv), dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

29 PI 4a - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Rodzaje beneficjentów: przedsiębiorstwa; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; organy władzy, administracji rządowej; państwowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe. Alokacja: ,00 euro Przewiduje się zastosowanie instrumentów finansowych.

30 PI 4a - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Planowany program pomocowy: Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych art. 41 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną art. 48 Rozporządzenia 651/2014

31 PI 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Typy przedsięwzięć: Inwestycje służące wzrostowi efektywności energetycznej przedsiębiorstw przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwach, w tym m.in.: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii, zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służące poprawie efektywności energetycznej, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, zastosowanie technologii odzysku energii w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.

32 PI 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Rodzaje beneficjentów: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa w których większość udziałów lub akcji posiada władza regionalna, działające w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu oraz pod warunkiem lokalizacji inwestycji na obszarze objętym ochroną uzdrowiskową lub ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody (dotyczy obszarów Natura 2000 i parków krajobrazowych). Alokacja: ,00 euro Przewiduje się zastosowanie instrumentów finansowych.

33 PI 4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Wybrane uwarunkowania dot. realizacji projektów: wymagane przeprowadzenie audytu energetycznego. Planowany program pomocowy: Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą art. 22 Rozporządzenia 651/2014

34 Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy

35 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Typy przedsięwzięć: Cel szczegółowy 1: zapewnienie dostępu do usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników: Wsparcie funkcjonowania systemu usług rozwojowych dla MŚP. działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności, wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

36 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Cel szczegółowy 2: poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym: Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach. kompleksowe programy outplacementowe obejmujące m.in. szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, studia podyplomowe, poradnictwo psychologiczne, subsydiowane zatrudnienie, dodatek relokacyjny, wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, doradztwo, wsparcie pomostowe.

37 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Potencjalni beneficjenci: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Grupa docelowa: przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz ich pracownicy, osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Alokacja: euro

38 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Uwarunkowania dot. realizacji projektów: Ograniczenie wsparcia EFS wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Wsparcie będzie koncentrować się przede wszystkim na sektorach o najwyższym potencjale do generowania miejsc pracy (tzw. sektorach szybkiego wzrostu), które będą wskazywane w oparciu o regionalne badania i analizy oraz inteligentne specjalizacje określone w RSI; Pomoc będzie koncentrować się również na pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. w wieku powyżej 50 r. ż. i o niskich kwalifikacjach; Przewidziany w ramach programów typu outplacement minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie;

39 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Uwarunkowania dot. realizacji projektów: Oparcie systemu dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wspieranie adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników na podejściu popytowym - centralnym podmiotem wsparcia jest przedsiębiorstwo i jego potrzeby; Wdrożenie Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (PSF), gwarantującego odbiorcom wsparcia możliwość samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także szybką reakcję na występujące potrzeby (tzw. usługi szyte na miarę) -OPERATOR; Dofinansowanie wyłącznie usług wpisanych do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) prowadzonego przez PARP;

40 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): System podażowy Instytucja szkoleniowa Oferta Przedsiębiorca System popytowy Przedsiębiorca Potrzeba Instytucja szkoleniowa

41 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): MŚP IZ RPO Wybór Operatora Operator / Beneficjent MŚP RUR Umowa o dofinansowanie projektu Umowa wsparcia MŚP

42 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): gwarantuje przedsiębiorstwu możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w RUR, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa; jest zintegrowany z RUR wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem RUR, po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (numer ID wsparcia); W przypadku braku w ofercie RUR usługi odpowiadającej na potrzeby przedsiębiorcy (np. wąski zakres, specjalistyczny charakter usługi), przedsiębiorca ma możliwość generowania popytu na konkretną usługę poprzez zgłoszenie w RUR zapotrzebowania na jej realizację giełda usług ; Brak ograniczeń geograficznych odnoszących się do podmiotów świadczących usługi rozwojowe przedsiębiorca ma swobodę wyboru usług świadczonych na terenie całego kraju, niezależnie od obszaru realizacji projektu PSF;

43 PI 8v - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF): Umowa wsparcia zawierana pomiędzy Operatorem (Beneficjentem) a przedsiębiorcą nie jest umową dotacyjną; Mechanizm finansowania zostanie oparty na refundacji kosztów usługi połączonej z promesą lub na systemie voucherów szkoleniowych; Przedsiębiorca pokrywa koszty usługi rozwojowej na poziomie miniumum 50% wartości usługi, przy czym IZ RPO może określić wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej w szczególności w odniesieniu do branż, sektorów, typów działalności, rodzajów przedsiębiorstw, kategorii pracowników których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej; Pomoc de minimis oraz pomoc publiczna udzielana zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach krajowych i unijnych;.

44 Zakres zastosowania instrumentów finansowych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego Zgodnie z art. 37 CPR wsparcie w postaci instrumentów finansowych oparte jest na wynikach analizy ex-ante. Dokument prezentujący wyniki analizy dostępny jest na stronie (http://mojregion.eu/programowanie /menuc/inzynieria-finansowa/dokumenty.html)

45 Priorytet inwestycyjny 1b - wejścia kapitałowe PI: 1b Cel instrumentu: Uruchamianie (kapitalizacja) nowych przedsiębiorstw (z możliwością preinkubacji) w oparciu o rezultaty prac badawczo-rozwojowych i ich wdrażania do praktyki biznesowej (eliminacja luki w dostępie do kapitału zalążkowego Od: 200 tys. zł Do: tys. zł na: Dezinwestycja, szacunkowo po okresie 5-10 lat Finanse i wskaźniki Wejścia kapitałowe: 40 Przeciętna wartość wejścia kapitałowego: 0,75 mln zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 35 Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: spółki z udziałem pomysłodawców oraz pośrednika finansowego (funduszu inwestycyjnego) W przypadku niniejszego instrumentu, wybór przedsięwzięć podlegających finansowaniu (celu inwestycyjnego) powinien opierać na dwóch głównych kryteriach: (i) ocenie potencjału rozwojowego spółki oraz (ii) realności dezinwestycji w okresie maksymalnie 5-10 lat. Zasadniczym zadaniem instrumentu kapitałowego będzie, dzięki przeprowadzeniu wejścia i dostarczeniu kapitału, budowanie / maksymalizacja wartości biznesowej sfinansowanego przedsięwzięcia. Wartość ta decydować będzie o efektywności inwestycji, wynikającej z rezultatów dezinwestycji.

46 Priorytet inwestycyjny 1b pożyczki na wdrażanie wyników prac B+R PI: 1b Cel instrumentu: Pożyczki Pożyczki na finansowanie wdrożeń wyników prac B+R Od: 200 tys. zł Do: tys. zł na: do 10 lat Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 40 Przeciętna pożyczka: 1,0 mln zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 40 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: przedsiębiorcy (w przypadku dużych przedsiębiorstw wyłącznie finansowanie projektów zapewniających dyfuzję wyników prac badawczych do gospodarki regionu, z preferencją dla projektów podejmowanych wspólnie z MŚP lub przewidujących (gwarantujących) współpracę z MŚP, instytucjami badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu. Finansowanie dotyczyć będzie przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji regionalnych. Oprocentowanie preferencyjne na poziomie stopy bazowej (dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji regionu).

47 Instrumenty finansowe w ramach 3a i 3c Priorytet inwestycyjny 3a Mikropożyczki Cel instrumentu: Zmniejszenie luki finansowej mikro i małych przedsiębiorstw Od: 0 zł do: 70 tys. zł na: maks. 7 lat Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 730 Średnia wartość pożyczki: 39 tys. zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 25,5 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: tylko mikroprzedsiębiorcy do dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Preferencyjne oprocentowanie, możliwe niskie wymogi co do zabezpieczeń. Priorytet inwestycyjny 3c Poręczenia Cel instrumentu: Zmniejszenie luki finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Od: 0 zł do: 300 tys. zł* na: maks. 7 lat Finanse i wskaźniki Udzielone poręczenia (mnożnik 3): 988 Średnia wartość poręczenia: 110 tys. zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 24,1 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: tylko mikro- i małe przedsiębiorstwa.

48 Instrumenty finansowe w ramach 3c i 3b Priorytet inwestycyjny 3c Cel instrumentu: Pożyczki inwestycyjne Zachęty dla inwestycji w ramach RIS. Od: 300 tys. zł do: 1 mln zł* na: maks. 7 lat ** Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 50 Średnia wartość pożyczki: Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): Odbiorcy: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RIS. Preferencje: preferencje dla projektów wpisujących się w RIS. Priorytet inwestycyjny 3b Cel instrumentu: Preferencje i grupa docelowa Pożyczki inwestycyjne Zachęty dla inwestycji proeksportowych/nowych modeli biznesowych. Od: 300 tys. zł do: 1 mln zł* na: maks. 7 lat ** Finanse i wskaźniki 1 mln zł 50 mln zł Udzielone pożyczki: 69 Średnia wartość pożyczki: Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): Odbiorcy: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferencje i grupa docelowa 1 mln zł 69,2 mln zł Preferencje: preferencje dla projektów dotyczących opracowania i wdrożenia nowych modeli biznesowych, w szczególności poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju i poprawy efektywności działania przedsiębiorstw, a także projektów polegających na wsparciu inwestycyjnym międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw.

49 Instrumenty finansowe w ramach 4a Priorytet inwestycyjny 4a Pożyczki preferencyjne Cel instrumentu: wypełnienie luki finansowej Od: 100 tys. zł do: 2 mln zł na: maks. 10 lat Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 37 Przeciętne pożyczka: 1 mln zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 37,6 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: przedsiębiorcy (do rozważenia wykluczenie niektórych technologii np. energetyki wiatrowej). Ewentualne zachęty w zależności od typu technologii.

50 Instrumenty finansowe w ramach 4b Priorytet inwestycyjny 4b Pożyczki preferencyjne Cel instrumentu: zmniejszenie luki finansowej i wytworzenie efektu zachęty Od: 200 tys. zł do: 1 mln zł na: maks. 10 lat Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 250 Średnia wartość pożyczki: 500 tys. zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 125,4 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunki preferencyjne udokumentowanie efektu ekologicznego przy pomocy audytu energetycznego.

51 Modele wdrażania instrumentów finansowych a) Wdrażanie za pośrednictwem IZ RPO WK-P, ogłaszającej konkursy na pośredników finansowych. b) Wdrażanie za pośrednictwem tzw. funduszu funduszy (model wdrażania zbliżony do obecnego modelu w ramach inicjatywy JEREMIE), ogłaszającego konkursy na pośredników finansowych. c) Zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań dla poszczególnych osi priorytetowych Według analizy ex- ante najbardziej racjonalne jest rozwiązanie b lub c), ale generalnie wszystkie rozwiązania są absolutnie dopuszczalne.

52 Możliwe opcje wdrożeniowe

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Instrumenty Finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 1WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU

OŚ PRIORYTETOWA 1WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU Możliwości wsparcia przedsiębiorców i współpracy między biznesem i nauką w ramach RPO WKP 2014-20202020 Toruń, 15.06.2015 OŚ PRIORYTETOWA 1WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Konferencja Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w województwie kujawsko-pomorskim Bydgoszcz, 3 grudnia 2015 r.

Konferencja Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w województwie kujawsko-pomorskim Bydgoszcz, 3 grudnia 2015 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Konferencja Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w województwie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach RPO WKP 2014-2020. szkolenia i doradztwo dla firm oraz start-upów

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach RPO WKP 2014-2020. szkolenia i doradztwo dla firm oraz start-upów Możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach RPO WKP 2014-2020 szkolenia i doradztwo dla firm oraz start-upów Toruń, 23.04.2015 OŚ PRIORYTETOWA 8 AKTYWNI NA RYNKU PRACY EFS Cel tematyczny 8 Promowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Główne cele: wsparcie skoncentrowane na pracach B+R

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

09-03-2015. D e p a r t a m e n t R o z w o j u R e g i o n a l n e g o

09-03-2015. D e p a r t a m e n t R o z w o j u R e g i o n a l n e g o Możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 09-03-2015 Osie priorytetowe EFS

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedsiębiorcami Lubicz, 17.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła finansowania i rodzaje projektów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Numer działania 2.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Nazwa działania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. Obecne konkursy i nowa perspektywa

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. Obecne konkursy i nowa perspektywa Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. Obecne konkursy i nowa perspektywa Aleksandrów Kujawski, 10 lutego 2014 r. 1 Struktura Sieci PIFE

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Instrumenty wsparcia innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Instrumenty wsparcia innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 1 O Małopolskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Plan finansowy RPO WD 2014-2020 w podziale na osie priorytetowe Fundusz Wstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny WD 2014 2020 - działania wspierające rozwój obszarów wiejskich

Regionalny Program Operacyjny WD 2014 2020 - działania wspierające rozwój obszarów wiejskich Regionalny Program Operacyjny WD 2014 2020 - działania wspierające rozwój obszarów wiejskich Dolny Śląsk w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 otrzymał ponad 2 miliardy euro (dokładnie 2 252 546

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw Wsparcie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw Wsparcie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw Wsparcie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 02.03.2016 r. Umowa Partnerstwa Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 "Działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 możliwości rozwoju sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej UE" Dr Jerzy Tutaj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R RPO Lubuskie 2020, OP 1 PI 1b Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje Priorytet inwestycyjny 1b: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE

F U N D U S Z E EUROPEJSKIE F U N D U S Z E EUROPEJSKIE w nowej perspektywie 2014-2020 Izabela Byzdra Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Głównym celem rozwojowym Polski na najbliższe lata jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Rafał Solecki Dyrektor MCP

Rafał Solecki Dyrektor MCP Rafał Solecki Dyrektor MCP 1 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, powołaną 29 października 2007 r. do wdrażania: Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w perspektywie do roku 2020 Ryszard Boguszewski EuroCompass Sp. z o.o. Janów Lubelski, 8 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Fundusze na projekty dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 realizowane przez DIP

Fundusze na projekty dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 realizowane przez DIP Fundusze na projekty dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 realizowane przez DIP Robert Hadaś Kierownik Wydziału Rozliczeń i Kontroli Dolnośląska Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W PERSPEKTYWIE 2014-2020

WSPARCIE DLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W PERSPEKTYWIE 2014-2020 WSPARCIE DLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W PERSPEKTYWIE 2014-2020 WSPARCIE DLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W PERSPEKYWIE 2014-2020 Wyróżnia się trzy główne grupy tych instytucji: Ośrodki przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo