Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "01.01.2014-31.12.2014"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w GiŜycku Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 1 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu, szkolenie bezrobotnych i poszukujących, staŝ i przygotowanie zawodowe dorosłych Wysłać do 12. dnia roboczego w styczniu 215 r. z danymi za 214 r. do wojewódzkiego urzędu i do 14. dnia roboczego w styczniu 215 r. z danymi za 214 r. do Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Powiat: 286 Dział 1. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA 1.1. Korzystający z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej (z wyjątkiem młodzieŝy uczącej się do ukończenia 18 lat) Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe liczba zorganizowane grupy liczba osób, liczba wizyt liczba osób, liczba osób, liczba osób, liczba udzielonych liczba liczba osób które skorzystały w ramach które skorzystały liczba które skorzystały które skorzystały przeprow. indywidualnych grup uczestniczących z rozmowy porady z porady grup z porady z badań badań informacji w spotkaniach wstępnej indywidualnej indywidualnej grupowej testowych testowych zawodowych grupowych razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem (w.2 do 4) z bezrobotni X X X X poszukujący tego X X X X inni X X X X 1 Wybrane kategorie bezrobotnych (z wiersza 2) Bezrobotni do 25 roku Ŝycia X X X X Bezrobotni powyŝej 5 roku Ŝycia X X X X Bezrobotni do 6 miesięcy X X X X Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy X X X X 2 11 Bezrobotni powyŝej X X X X miesięcy Zamieszkali na wsi X X X X Niepełnosprawni X X X X 3 1 Cudzoziemcy X X X X Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 1

2 1.2 Osoby (z wyjątkiem młodzieŝy uczącej się do ukończenia 18 lat) korzystające z poradnictwa indywidualnego według poziomu wykształcenia osób korzystających z usług poradnictwa indywidualnego razem w tym kobiety bezrobotni w tym kobiety Ogółem (w do 18) z tego wyŝszym z policealnym i średnim zawodowym wyksz- średnim ogólnokształcącym tałce- zasadniczym zawodowym niem gimnazjalnym i poniŝej Pomoc pracodawcom i przedsiębiorcom korzystającym z poradnictwa zawodowego według wielkości przedsiębiorstw Wspieranie rozwoju zawodowego przedsiębiorcy, pracodawcy i jego pracowników liczba wniosków o udzielenie pomocy w rozwoju zawodowym sektor publiczny sektor prywatny liczba osób zgłoszonych we wnioskach o udzielenie pomocy sektor publiczny sektor prywatny liczba osób, które skorzystały z pomocy w rozwoju zawodowym sektor sektor Dobór kandydatów do spośród bezrobotnych i poszukujących oraz pomoc w określaniu wymagań dotyczących stanowisk liczba wniosków o pomoc w doborze kandydatów do sektor publiczny sektor prywatny liczba wniosków o pomoc w określeniu wymagań, dotyczących stanowisk sektor publiczny publiczny prywatny Ogółem (w.2+w.21) 19 z tego przedsiębiorcy nie będący pracodawcami 2 X X X X X Pracodawcy 21 (w ) z od 1 do 9 osób 22 pracodawców od 1 do 49 osób 23 zatrudniający: od 5 do 249 osób i więcej osób 25 sektor prywatny Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 2

3 1.4. Opracowywanie lokalnych informacji zawodowych opisanych zawodów, dla których instytucji edukacyjnych opracowano informację lokalną 1 2 Szkoły wyŝsze i studia podyplomowe 26 X Szkoły średnie i policealne 27 X Zasadnicze szkoły zawodowe 28 X Inne instytucje szkolące 29 X Informacje o szansach zatrudnienia 3 X Informacje o płacach 31 X Informacje o podnoszeniu kwalifikacji 32 X Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 3

4 Dział 2. POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY (KLUBY PRACY) Organizatorzy i uczestnicy szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania oraz zajęć aktywizacyjnych klubów uczestników szkoleń w klubie z tego bezrobotni poszukujący objęci programem zwolnień monitorowa -nych uczestników zajęć aktywizacyj -nych bezrobotni z tego poszukujący objęci programem zwolnień monitorowa -nych Ogółem (w ) 1 PUP samodzielnie 2 X z tego kluby instytucje i organizacje 3 X zorgani- współpracujące z PUP zowane przez: instytucje i organizacje, którym 4 X PUP zlecił realizacje usługi Centra Informacji i Planowania Kariery 5 X X X X X Zawodowej WUP inni 2.2. Struktura uczestników szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania (szkolenia w klubach ) uczestników szkoleń ogółem bezrobotni poszukujący z tego Wybrane kategorie uczestników ( z rubryki 2 ) objęci programem zwolnień monitorowa -nych kobiety zamieszkali na wsi długotrwale bezrobotni niepełnosprawni cudzo -ziemcy do 25 roku Ŝycia Ogółem lata 7 X X Wiek X X X X 45 lat i więcej 1 X X wyŝsze 11 Wykształ- policealne i średnie zawodowe 12 cenie średnie ogólnokształcące 13 zasadnicze zawodowe 14 gimnazjalne i poniŝej 15 do 1 roku StaŜ ogółem X 2 lat i więcej 2 X bez staŝu 21 X Czas pozo- do 6 miesięcy 22 X stawania X bez powyŝej X powyŝej 5 roku Ŝycia Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 4

5 2.3. Struktura uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu uczestników zajęć aktywizacyjnych ogółem bezrobotni poszukujący z tego Wybrane kategorie uczestników ( z rubryki 2 ) objęci programem zwolnień monitorowanych inni kobiety zamieszkali na wsi długotrwale bezrobotni niepełnosprawni cudzoziemcy do 25 roku Ŝycia Ogółem lata 26 X X Wiek X X X X 45 lat i więcej 29 X X wyŝsze 3 Wykształ- policealne i średnie zawodowe 31 cenie średnie ogólnokształcące 32 zasadnicze zawodowe 33 gimnazjalne i poniŝej 34 do 1 roku StaŜ ogółem X 2 lat i więcej 39 X bez staŝu 4 X Czas pozo- do 6 miesięcy 41 X X stawania X X bez powyŝej X X powyŝej 5 roku Ŝycia Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 5

6 Dział 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYśEJ 3.1. Kategorie bezrobotnych, poszukujących oraz pracowników w wieku 45 lat i powyŝej kierowanych na szkolenia Osoby, które rozpoczęły szkolenie ukończyły szkolenie podjeły pracę Osoby szkolone ogółem w trakcie szkolenia w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem (w ) uczestniczący w szkoleniach z wskazanych przez wiersza zainteresowanego 1 uczestniczący w szkoleniach częściowo sfinansowanych bezrobotni (bez niepełnosprawnych) razem (w. 6+7 do 12) 5 w okresie wypowiedzenia 6 zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość poszukujący 7 (bez otrzymujący świadczenie niepełnosprawnych) przysługujące na urlopie socjalne 8 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w 9 z Centrum Integracji Społecznej tego Ŝołnierze rezerwy 1 pobierający świadczenie 11 szkoleniowe podlegający ubezpieczeniu 12 społecznemu rolników razem (w do 17) z bezrobotni tego poszukujący i niepełnospra niepozostający w zatrudnieniu wni pobierający rentę szkoleniową pracownicy w okresie wypowiedzenia 17 pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyŝej 18 X X X X Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 6

7 3.2 Obszary szkoleń ukończyły szkolenie Osoby, które podjęły pracę w trakcie szkolenia w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem osoby szkolone (w do 53) podstawowe programy ogólne (w tym: kształcenie umiejętności 2 pisania, czytania i liczenia rozwój osobowościowy i kariery zawodowej 21 szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu 22 sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 23 nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w tym: 24 ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia) języki obce 25 dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 26 sprzedaŝ, marketing, public relations, handel nieruchomościami rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna zarządzanie i administrowanie 29 prace sekretarskie i biurowe 3 prawo 31 nauki o Ŝyciu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, 32 z chemia, fizyka) tego matematyka i statystyka 33 informatyka i wykorzystanie komputerów technika i handel artykułami technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów) 35 górnictwo i przetwórstwo przemysłowe (w tym: przemysł 36 spoŝywczy, lekki, chemiczny) architektura i budownictwo rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo weterynaria 39 opieka zdrowotna opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) ochrona własności i osób 42 1 ochrona środowiska 43 usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja usługi gastronomiczne usługi fryzjerskie, kosmetyczne usługi krawieckie, obuwnicze 47 usługi stolarskie, szklarskie 48 usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy pozostałe usługi BHP 51 nauka aktywnego poszukiwania 52 inne obszary szkoleń Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 7

8 3.3. Osoby, które ukończyły szkolenie według wieku i poziomu wykształcenia wiek (lata) wykształcenie policealne i śred średnie ogól- zasadnicze i więcej wyŝsze -nie zawodowe nokształcące zawodowe Razem (w ) bezrobotni (bez niepełnosprawnych) poszukujący (bez niepełnosprawnych) z tego niepełnosprawni w tym bezrobotni pracownicy w wieku 45 lat i powyŝej 3.4. PoŜyczki szkoleniowe 59 X X X Osoby, którym udzielono poŝyczek szkoleniowych Osoby, które ukończyły szkolenie finansowane z poŝyczki szkoleniowej w trakcie szkolenia Osoby, które podjęły pracę gimnazjalne i poniŝej w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Razem (w ) 6 bezrobotni (bez niepełnosprawnych) poszukujący (bez niepełnosprawnych) z tego niepełnosprawni 63 w tym bezrobotni 64 pracownicy w wieku 45 lat i powyŝej 3.5. Refundacja pracodawcom kosztów szkolenia pracowników 65 X X X X Pracownicy, na których szkolenie przyznano pracodawcy refundację Pracownicy, którzy rozpoczęli szkolenie objęte refundacją kosztów szkolenia Pracownicy, którzy ukończyli szkolenie objęte refundacją kosztów szkolenia Pracodawcy, którym przyznano refundację kosztów szkolenia razem kobiety razem kobiety razem kobiety Razem w tym pracownicy w wieku 45 lat i powyŝej Szkolenie w ramach urlopów szkoleniowych i bezrobotni skierowani na zastępstwo Pracodawcy, którym przyznano refundację Pracownicy na urlopach szkoleniowych, kosztów szkolenia pracowników dla których zrefundowano koszty szkolenia Bezrobotni zatrudnieni na zastępstwo, dla których zrefundowano wynagrodzenie Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 8

9 na urlopach szkoleniowych razem kobiety razem kobiety Rolnicy, którym sfinansowano koszty szkolenia, oraz bezrobotni, którym zrefundowano koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej Rolnicy zatrudnieni w trakcie lub po Bezrobotni, którzy otrzymali refundację Rolnicy, którzy otrzymali zgodę Rolnicy, którzy ukończyli szkolenie ukończeniu szkolenia kosztów pomocy prawnej, konsultacji i na sfinansowanie kosztów szkolenia sfinansowane z Funduszu Pracy sfinansowanego z Funduszu Pracy doradztwa razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Bezrobotni, którzy otrzymali stypendium na kontynuowanie nauki Ogółem bezrobotni, którzy otrzymali stypendium na kontynuowanie nauki w tym w szkołach ponadgimnazjalnych Bezrobotni, którzy podjęli pracę w trakcie nauki Bezrobotni, którzy podjęli pracę w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu nauki razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Bezrobotni, którzy rozpoczęli naukę 7 Bezrobotni, którzy kontynuują naukę 71 Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 9

10 3.9. Osoby, którym sfinansowano koszty egzaminów umoŝliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych, certyfikatów lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu Osoby, którym sfinansowano Osoby, które podjęły pracę z Funduszu Pracy koszty w okresie do 3 miesięcy egzaminów lub licencji po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu licencji razem kobiety razem kobiety Razem (w ) 72 bezrobotni (bez niepełnosprawnych) 73 poszukujący 74 z (bez niepełnosprawnych) tego niepełnosprawni 75 w tym bezrobotni 76 pracownicy w wieku 45 lat i powyŝej Bezrobotni, którzy bez skierowania starosty uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez inny podmiot Bezrobotni, którzy rozpoczęli szkolenie Bezrobotni, którzy ukończyli szkolenie w trakcie szkolenia Bezrobotni, którzy podjęli pracę w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Razem w tym bezrobotni niepełnosprawni i czas trwania szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących osób, zakończonych szkoleń które ukończyły szkolenie 1 2 Razem (w do 85) do 3 godzin z od 31 godzin do 8 godzin tego od 81 godzin do 15 godzin od 151 godzin do 3 godzin powyŝej 3 godzin Osoby, którym sfinansowano z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych Osoby, które uzyskały zgodę starosty na współfinansowanie kosztów studiów podyplomowych osoby, które rozpoczęły studia osoby, które ukończyły studia osoby, które podjęły pracę podyplomowe podyplomowe w trakcie studiów podyplomowych osoby, które podjęły pracę w okresie do 3 miesięcy po ich ukończeniu razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Razem (w ) bezrobotni (bez niepełnosprawnych) z poszukujący 88 Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 1

11 tego niepełnosprawni w tym bezrobotni 89 9 pracownicy wieku 45 lat i powyŝej Instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących Instytucje szkoleniowe Instytucji szkoleniowych zakończonych szkoleń osób, które ukończyły szkolenie ogółem Ogółem (w do 12) szkoła średnia, policealna 93 szkoła wyŝsza 94 centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego z ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego tego placówka naukowa, naukowo-badawcza, ośrodek 97 badawczo rozwojowy zakład 98 stowarzyszenie, fundacja oraz inna osoba prawna 99 osoba fizyczna specjalistyczny ośrodek szkoleniowo - rehabilitacyjny 11 inna forma kobiety Wnioski o skierowania na wybrane formy aktywizacji poszukujących bezrobotnych pracodawców rolników razem kobiety razem kobiety skierowanie na szkolenie X X Osoby, które poŝyczkę szkoleniową 14 X X złoŝyły refundację kosztów szkolenia 15 X X X X X wniosek o: refundację kosztów szkolenia 16 X X X X X pracowników na urlopach szkoleniowych sfinansowanie kosztów szkolenia 17 X X X X X sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych X X sfinansowanie z FP kosztów egzaminów lub licencji 19 X X Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 11

12 Dział 4. STAś U PRACODAWCY I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH 4.1. Kategorie bezrobotnych oraz niepełnosprawnych poszukujących i niepozostających w zatrudnieniu, uczestniczących w programie staŝu Osoby, które rozpoczęły ukończyły z tego trwający: podjęły pracę w trakcie staŝ staŝ od 3 do 6 miesięcy powyŝej 6 do 12 miesięcy lub w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu staŝu razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem (w ) bezrobotni (bez niepełnosprawnych) z niepełnosprawni tego bezrobotni niepełnosprawni poszukujący i nie pozostający w zatrud. Z ogółem osoby podejmujące staŝ w gospodarstwie rolnym Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 12

13 4.2. Kategorie osób bezrobotnych oraz poszukujących uczestniczących w programie przygotowania zawodowego dorosłych z uwzględnieniem jego formy rozpoczęły program ukończyły program zdobyły świadectwa, dyplom lub zaświadczenie podjęły pracę w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu programu razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Osoby uczestniczące w programie ogółem (w.7+15) razem (w.8+9) bezrobotni Praktyczn a poszukujący (w.1+11 do 14) 9 otrzymujący świadczenie 1 nauka z socjalne zawodu tego uczestniczący w zajęciach w 11 z Centrum Integracji Społecznej tego Ŝołnierze rezerwy 12 pobierający rentę szkoleniową 13 pobierający świadczenie 14 szkoleniowe razem (w.16+17) 15 bezrobotni 16 Przyuczen poszukujący (w do 22) 17 ie do z tego otrzymujący świadczenie 18 socjalne uczestniczący w zajęciach w 19 z Centrum Integracji Społecznej tego Ŝołnierze rezerwy 2 pobierający rentę szkoleniową 21 pobierający świadczenie 22 szkoleniowe Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 13

14 4.3. Osoby, które ukończyły staŝ i przygotowanie zawodowe dorosłych według wieku, poziomu wykształcenia i czasu trwania programu Osoby, które ukończyły przygotowanie z tego staŝ zawodowe praktyczną naukę zawodu przyuczenie do dorosłych ogółem bezrobotni poszukujący bezrobotni Ogółem wiek lat i więcej wyŝsze policealne i średnie 29 1 wyk- zawodowe ształ- średnie ogólnokształcące 3 3 cenie zasadnicze zawodowe 31 3 gimnazjalne i poniŝej czas X X X X trwania X X X X programu X X X X w miesiącach X X X X X X X X ogółem z tego ogółem z tego poszukujący Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 14

15 4.4. Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program staŝu lub przygotowania zawodowego dorosłych osoby, które ukończyły staŝ podjęły pracę w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu staŝu ukończyły przygotowanie zawodowe dorosłych z tego praktyczną naukę zawodu podjęły pracę w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych z tego praktyczną naukę zawodu razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem osoby uczestniczące w programie (w do 68) szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu 39 sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 4 nauki humanistyczne (bez języków obcych) i społeczne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia) 41 języki obce 42 dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 43 sprzedaŝ, marketing, public relations, handel nieruchomościami 44 rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza 45 inwestycyjna zarządzanie i administrowanie 46 z prace sekretarskie i biurowe 47 tego prawo 48 nauki o Ŝyciu i nauki przyrodnicze 49 (w tym: biologia, zoologia, chemia, fizyka) matematyka i statystyka 5 informatyka i wykorzystanie komputerów 51 technika i handel artykułami technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów) 52 górnictwo i przetwórstwo przemysłowe (w tym: przemysł 53 spoŝywczy, lekki, chemiczny) architektura i budownictwo rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 55 weterynaria 56 opieka zdrowotna 57 opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami 58 niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) ochrona własności i osób 59 ochrona środowiska 6 usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 61 usługi gastronomiczne 62 usługi fryzjerskie, kosmetyczne 63 usługi krawieckie, obuwnicze 64 usługi stolarskie, szklarskie 65 usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy) 66 pozostałe usługi 67 inne obszary zawodowe Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 15

16 4.5. Osoby, które ubiegały się o staŝ lub przygotowanie zawodowe dorosłych Osoby ubiegające się o staŝ lub przygotowanie zawodowe dorosłych ogółem (w ) bezrobotnych poszukujących razem kobiety razem kobiety z tego ubiegające się o staŝ w tym w gospodarstwie rolnym 7 71 ubiegające się o uczestnictwo praktycznej nauki zawodu ubiegające się o uczestnictwo w przyuczeniu do Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) 18 Czas na wypełnienie formularza (min) 12 Syriusz: GiŜycko - wyk. Roman śmijewski dn Strona 16

Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - 01

Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku Numer identyfikacyjny REGON 6798452 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01. za 2013 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01. za 2013 rok Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Numer identyfikacyjny REGON 2596542 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 1 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w UPPK CALY Powiaty Razem Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa ZAŁĄCZNIK do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń Osoby, które rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy

Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Przekazać/wysłać do 12 dnia Opole roboczego po mies. kończą-

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Krzempek dn. 13.03.12 Strona 1 z 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - Powiatowy Urz d Pracy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego

Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa w...piszu... Numer identyfikacyjny REGON 5 1 9 3 1 6 3 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa ZA CZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - Powiatowy Urz d Pracy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 1420

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 1420 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Płońsk Wojewódzki Urząd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 130433310 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKU PRACY DANE STATYSTYCZNE

DEPARTAMENT RYNKU PRACY DANE STATYSTYCZNE DEPARTAMENT RYNKU PRACY DANE STATYSTYCZNE 2002-2007 Autor: Elżbieta Strojna Współpraca: Halina Iżycka, Paulina Noińska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Powiat słubicki Numer identyfikacyjny REGON Dział. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA Poradnictwo indywidualne liczba wizyt w ramach porady indywidualnej MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w UPPK CALY Powiaty Razem Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa ZAŁĄCZNIK do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Numer identyfikacyjny REGON 21028216 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 4 do sprawozdania MPiPS 01

Objaśnienia do załącznika nr 4 do sprawozdania MPiPS 01 Objaśnienia do załącznika nr 4 do sprawozdania MPiPS 01 Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne pracowników Powiatowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-1 w... Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 1417

Gmina: Miejscowość: Powiat: 1417 Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku Numer identyfikacyjny REGON 16261716 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS - 1 Termin

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń Osoby, które rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa. w okresie sprawozdawczym. razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa. w okresie sprawozdawczym. razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Krzempek dn. 02.03.12 Strona 1 z 14 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby,

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Luty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji realizowanych przez PUP I. Zasady ogólne: 1. Ustawa o promocji

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Ostrzeszowie MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 250965637 październik

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa z wiersza 9 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661 Powiatowy Urąd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON 030884889 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 0.04.2010 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrych Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 891074830 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

2. Osoby bezrobotne posiadające oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia danej osoby po ukończonym szkoleniu.

2. Osoby bezrobotne posiadające oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia danej osoby po ukończonym szkoleniu. Powiatowy Urząd Pracy Szkolenia Powiatowy Urząd Pracy realizuje organizację szkoleń, udzielając osobom uprawnionym pomocy w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2011 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Rzeszów 2015 Wstęp Niniejsza

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, tel./fax (29) 760 45 62, 760 33 77 e-mail: kancelaria@pup-ostroleka.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy

Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Czerewko dn. 29.06.10 Strona 1 z 8 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fa: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdańsk 2014 Wstęp Szkolenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU Zgodnie z projektem Planu Finansowego Funduszu Pracy ustalonego na rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu planuje przeznaczyć w roku bieżącym na poszczególne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRAC 1) z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRAC 1) z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wy łącznie charakter pomocniczy Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dziennikach Ustaw DzU042362365 Dz U 102411620 Dz U 12 1535

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Halina Iżycka, Barbara Jaworska, Elżbieta Strojna. Opracowanie redakcyjne: Hanna Stankiewicz. Projekt graficzny: Estrella Sp. z o.o.

Autorzy: Halina Iżycka, Barbara Jaworska, Elżbieta Strojna. Opracowanie redakcyjne: Hanna Stankiewicz. Projekt graficzny: Estrella Sp. z o.o. Autorzy: Halina Iżycka, Barbara Jaworska, Elżbieta Strojna Opracowanie redakcyjne: Hanna Stankiewicz Projekt graficzny: Estrella Sp. z o.o. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wydawca: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r Poz 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. Dz U 2012, poz 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz U z dnia 31 grudnia 2012 r)

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim Stosowanie instrumentów rynku pracy: skorzystały z instrumentów rynku pracy staże I.1.1 roboty publiczne prace społecznie-użyteczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE CUKIERNIK - kod 751201 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2010 r. Opracowanie: Barbara Milewska - specjalista do spraw rozwoju zawodowego stażysta Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 1. Wstęp Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Regulamin rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w CIECHANOWCU na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 22 ROKU Konin, styczeń 23 r. S P I S T R E Ś C I I. Analiza bezrobocia w 22 r... 3 1. Sytuacja na rynku pracy... 3 2. Struktura osób bezrobotnych...

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści

Zasady rekrutacji 2016/2017 do liceum, technikum i szkoły zawodowej. Spis treści Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie Spis treści 1. Etapy rekrutacji... 2 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, -513 Warszawa W Lwówku Śląskim Numer identyfikacyjny REGON 2 3 8 8 2 3 9 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za m-c marzec

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji: Elbląg, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze ZASADY finansowania z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ R O Z D Z I A Ł I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e 1 1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016

Bardziej szczegółowo

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU ...... / pieczęć firmowa organizatora / / miejscowość data / Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu ul. Węgierska 146 33-300 Nowy Sącz WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w art. 53 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE ul. Słowackiego 8 tel. (032) 753 38 50 Centrum Aktywizacji Zawodowej Chrzanów, dnia.. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ na zasadach

Bardziej szczegółowo