SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II 1. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II z siedzibą w Gdynia przy ul. Kornela Ujejskiego 40 jest organizacją pożytku publicznego. NIP Stowarzyszenie nie posiada innych jednostek organizacyjnych. 3. Podstawowy przedmiot działalności według PKD 9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana. 4. Sąd Rejonowy dla Gdyni, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji w KRS r. pod nr KRS w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Stowarzyszenia i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało roku. REGON nr Zarząd Stowarzyszenia FCKG Bogna Swiłło - Prezes Zarządu Stowarzyszenia FCKG Danuta Stefańczyk - Skarbnik Stowarzyszenia FCKG Przemysław Skiba - Sekretarz Stowarzyszenia 6. Określenie celów statutowych organizacji: Celem Stowarzyszenia jest: Wspieranie rozwoju kultury polskiej, a w szczególności działalności i twórczości artystycznej, inspirowanej wiarą chrześcijańską. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Dbałość o zachowanie dziedzictwa kultury polskiej, europejskiej i otwartość na kulturę całego świata. Edukacja i twórczość kulturalna. Promowanie kultury, szczególnie działań młodych artystów, a także osób niepełnosprawnych. Dialog międzykulturowy i międzyreligijny. Wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, artystycznymi i społecznymi w kraju i za granicą. Wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie odpowiedzialności za Ojczyznę z jednoczesnym poszanowaniem godności i wolności każdego narodu. Promowanie postaw proekologicznych.

3 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Podejmowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Organizowanie i obsługa imprez kulturalnych (w tym m.in. koncertów, wystaw, prezentacji). Wspieranie działań instytucji kulturalnych i artystycznych, np. teatrów, zespołów artystycznych. Współpracę z instytucjami, organizacjami, fundacjami, urzędami, środkami masowego przekazu. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej poprzez organizowanie kursów, seminariów, warsztatów. Wydawanie książek, albumów, czasopism, publikacji, materiałów promocyjnych oraz płyt kompaktowych w zakresie objętym celami Stowarzyszenia. Współpraca z nauczycielami, pedagogami, naukowcami i artystami. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej służącej realizacji celów statutowych. Podejmowanie pracy twórczej z zakresu kompozycji muzycznych, projektów scenograficznych, sztuk plastycznych. Inicjowanie działań zmierzających do powstawania nowych jednostek artystycznych. Organizowanie konferencji i seminariów kulturalnych, naukowych, oświatowych w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Stowarzyszenia. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą - zainteresowanymi realizacją celów Stowarzyszenia. 7. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony. 8. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres do r. 9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby nie istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 10. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Stowarzyszenie nie zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedmiotów i praw o wartości nabycia nie przekraczającej 3.500,00 zł. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Do 2008r kontrolę i ewidencję przedmiotów nie będących środkami trwałymi o wartości od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł prowadziło się pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Od 2009r kontrolę i ewidencję przedmiotów nie będących środkami trwałymi o wartości od 100,00 zł do 3 500,00 zł prowadzi się pozaksięgowo w sposób

4 umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Środki trwałe, są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiąc, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej pod datą przekazania do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych według zasad opisanych wyżej dla środków trwałych. Krajowe środki pieniężne gotówka i środki zgromadzone na rachunkach bankowych wykazuje się w ich wartości nominalnej. Transakcję w walutach obcych wycenia się: wpływy po kursie kupna z dnia wpływu banku prowadzącego rachunek, rozchody wg kursu sprzedaży tego banku. Na dzień bilansowy waluty obce na rachunkach bankowych wycenia się wg kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień. Te same zasady stosuje się do walut obcych w kasie jednostki. Różnice kursowe w ciągu roku jak i na dzień bilansowy z tytułu wyceny walut zalicza się odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub do kosztów (ujemne) finansowych. W ciągu roku bieżąca wycena operacji gospodarczych rozrachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności w wyniku systematycznej analizy sald, uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się na koszty lub przychody finansowe. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie z 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący: materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby statutowe oraz paliwo w transporcie gospodarczym i na cele grzewcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupów, towary stanowiące zapasy w magazynach wprowadza się do ksiąg rachunkowych w cenach zakupu (nabycia), zaś koszty związane z ich nabyciem jako nie mające istotnego ujemnego wpływu na wartość zapasów i wynik finansowy zalicza się do kosztów handlowych. Towary podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Rozchód w/w składników aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które spółka najwcześniej nabyła. Ewidencje i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji na kontach: 710 (działalność administracyjna) oraz 711, 712 (działalność statutowa) wraz z analityką dla różnych działalności statutowych.

5 Przychody z działalności statutowej prowadzi się odpowiednio na kontach: 720, 721. Przeniesienie kosztów za pośrednictwem konta 490, na odpowiednie stanowiska kosztów w na kontach 710, 711, 712 następuje równolegle z zapisem na kontach zespołu 4. Usługi w toku wycena według rzeczywistego kosztu wytworzenia obejmującego płace bezpośrednie z narzutami, zużycie materiałów i usług bezpośrednich. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów zarządu i kosztów sprzedaży. Zarówno czynne jak i bierne rozliczenia międzyokresowe winny być rozliczane z zachowaniem zasady ostrożności. W ciągu roku i na dzień bilansowy wycenia się w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Wycenia się w ciągu roku i na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie wartości. Jednostka stosuje uproszczoną formę bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej określoną w 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz ze zm.) W sprawach nieuregulowanych przepisami ww rozporządzenia oraz nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości, krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Fundusz statutowy - wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, Udziały w obcych jednostkach - wycenia się według wartości nominalnej, Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego. Wynik finansowy zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku.

6 Informacja dodatkowa za 2010 r. I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Według ceny nabycia (zakupu) obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększonej w przypadku importu o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia. b) Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - Dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń. c) Finansowe aktywa trwałe - Wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. d) Należności - Wycenia się w wartości nominalnej, zgodnie z 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności. e) Inwestycje krótkoterminowe - Wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia f) Środki pieniężne - Według wartości nominalnej. g) Zobowiązania - Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie z 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności. h) Fundusz statutowy - Wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. i) Udziały w obcych jednostkach - Według wartości nominalnej. W 2010 roku nie nastąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów. Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach rachunkowych.

7 II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach 1) Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych trwałych: a) środki trwałe wartość początkowa: Wyszczególnieni e wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu: zakupów aktualizacji inne Zmniejszenia wartości początkowej w zł i gr. Stan na koniec roku Środki trwałe razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 b) umorzenia środków trwałych: Wyszczególnieni e wg pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przyjętych z zakupu - pozostałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych w zł i gr. Stan na koniec roku Umorzenie środków trwałych razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 c) wartości niematerialne i prawne wartość początkowa: w zł i gr. Wyszczególnieni e wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu: nowych zakupów inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na koniec roku Wartości niematerialne i prawne razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr. Wyszczególnieni e wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

8 e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: - nie dotyczy 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na dzień r. wyniosła: 0,00 zł 3) Środki trwałe używane na podstawie najmu lub dzierżawy - nie dotyczy 4) Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli wyniosła: 0,00 zł 5) podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty- nie wystąpiły na dzień bilansowy 6) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty - nie wystąpiły na dzień bilansowy 7) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne- nie wystąpiły na dzień bilansowy 8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie wystąpiły na dzień bilansowy 9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych- nie wystąpiły w 2010 roku 10) Zatrudnienie i wynagrodzenie - nie było w 2010 roku osób zatrudnionych na umowę o pracę Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2010 r z tyt. Umów o dzieło lp Miesiąc kwota (w zł) 1 Styczeń 0,00 2 Luty 0,00 3 Marzec 0,00 4 Kwiecień 450,00 5 Maj 0,00 6 Czerwiec 0,00 7 Lipiec 5 680,00 8 Sierpień 0,00 9 Wrzesień 0,00 10 Październik 0,00 11 Listopad 0,00 12 Grudzień ,00 Razem ,00 Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2010 r z tyt. Umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą nie wystąpiły w 2010r. a) informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - nie wystąpiły w 2010 roku

9 11) Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość A. Przychody z działalności statutowej ,60 I. Składki brutto określone statutem 100,00 II. Darowizny pieniężne 1 000,00 III. Darowizny 1 800,00 IV. Zbiórki publiczne 0,00 V. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 8 680,00 Konkurs Gdynia po godzinach 5 680,00 X Dzień Papieski w Gdyni 3 000,00 VI. Przychody z działalności statutowej finansowanej dotacjami ,00 Prowincja Św. Kolbe Braci Mniejszych ,00 Urząd Miasta Gdyni dotacja CHÓR ,00 VII. Wpłaty 1 % podatku 1 917,60 VII. Pozostałe przychody określone statutem 0,00 VIII. Wpłaty od członków stowarzyszenia 0,00 B. Pozostałe przychody 0,00 C. Przychody finansowe 0,43 Razem przychody ,03 12) Informacje o strukturze kosztów A. Koszty realizacji zadań statutowych ,49 I. Świadczenia pieniężne ,49 II. Świadczenia niepieniężne 1 800,00 III. Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 8 680,00 Konkurs Gdynia po godzinach 5 680,00 X Dzień Papieski w Gdyni 3 000,00 B. Koszty administracyjne 2 547,29 I. Amortyzacja 0,00 II. Zużycie materiałów i energii 0,00 III. Usługi obce 147,29 IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 - podatek akcyzowy 0,00 V. Wynagrodzenia 2 400,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 C. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,04 D. Koszty finansowe 0,00 Razem koszty ,82 13) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego- nie wystąpiły

10 14) Zmiana w przychodach i kosztach oraz aktywach i pasywach w ciągu 2010 r. 1. Przychody w 2010 roku w porównaniu do 2009 r. kwoty zł przychody ze składek członkowskich - 250,00 przychody z darowizn pieniężnych ,00 przychody od członków Rady Stowarzyszenia 0,00 przychody z darowizn rzeczowych 0,00 zbiórki publiczne 0,00 Wpłaty 1 % podatku ,40 nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne 0,00 przychody z działalności statutowej odpłatnej ,00 Przychody z działalności statutowej finansowanej dotacjami ,00 przychody finansowe - 0,16 pozostałe przychody 0,00 2. Koszty za 2010 rok w porównaniu do 2009 r, Świadczenia pieniężne ,36 Świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty z działalności statutowej odpłatnej ,80 koszty administracyjne ,51 pozostałe koszty + 0,04 koszty finansowe 0,00 3. Zmiany w składnikach majątku (aktywach) w ciągu 2010 rzeczowe aktywa trwałe 0,00 inwestycje długoterminowe 0,00 Należności 0,00 środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ,21 pozostałe aktywa finansowe 0,00 4. Zmiany w źródłach finansowania majątku (pasywach) w ciągu 2010 r. fundusze własne 0,00 Zobowiązania 0,00 15) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił. 16) Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych nie dotyczy. 17) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe Stowarzyszenie nie dokonywało w 2010 roku odpisów aktualizujących środki trwałe. 19) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Stowarzyszenie nie dokonywało w 2010 roku odpisów aktualizujących zapasy. 20) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym zaniechanie działalności nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.

11 21) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto dochody z działalności Stowarzyszenia są wolne od podatku zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych a wydatki niezwiązane z działalnością statutową w 2010 roku nie wystąpiły. 22) Istotne zdarzenia dotyczące roku i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły. 23) Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym - Stowarzyszenie, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, otrzymało informację o korekcie prowizji bankowych za lata: w wysokości: 428,00 zł(słownie: czterysta dwadzieścia osiem złoty) na korzyść Stowarzyszenia. Skutki zdarzenia ujęto w księgach rachunkowych roku ) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. A zatem te zdarzenia, które zostały uwzględnione w księgach rachunkowych bieżącego roku nie wymagają dodatkowych objaśnień w tej części informacji dodatkowej. 25). Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego - nie wystąpiły. 26). Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy dane zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2010 rok są porównywalne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym za 2009 r. 27) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności w latach następnych. 28) W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje - nie dotyczy. Gdynia, dnia 30 marca 2011 roku Bogna Swiłło Prezes Zarządu Danuta Stefańczyk Skarbnik. Przemysław Skiba Sekretarz.

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej.

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej. INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje ogólne Raport kwartalny Q-4/2009 został sporządzony dla emitenta SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47 posiadającego Regon 471121807, NIP

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 i) odsetki od własnych lokat i depozytów,. ii) odsetki od środków pieniężnych klientów. b) wysokość i wyjaśnienie przyczyn nie planowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo