Słowo. Od Redakcji. Materiały kaznodziejskie oraz dla grup biblijnych. numer 52 kwiecień Drogi czytelniku,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo. Od Redakcji. Materiały kaznodziejskie oraz dla grup biblijnych. numer 52 kwiecień 2015. Drogi czytelniku,"

Transkrypt

1 Słowo Materiały kaznodziejskie oraz dla grup biblijnych numer 52 kwiecień 2015 Adres wydawcy: Augustinus Skr. Pocztowa Zgorzelec 4 Autorzy: Tomasz Pieczko: Pedro Snoeijer: Strony internetowe: Od Redakcji Drogi czytelniku, Otrzymałe kolejny numer naszego biuletynu zatytułowanego Słowo. Oczywi cie chodzi tu o odniesienie do Słowa Bo ego, którego głoszenie jest jednym z podstawowych zadań Ko cioła. W naszej pracy chcemy - na miarę naszych mo liwo ci - pomóc tym, którzy zajmują się głoszeniem Słowa (np. głoszą kazania), a tak e tym, którzy prowadzą studia czy spotkania biblijne. Chcemy tak e naszym biuletynem podać nieco informacji tym, którzy prowadzą własne refleksje biblijne. Chcemy ich zachęcić, a jednocze nie nieco ułatwić im ich poszukiwania. W biuletynie nie chcemy i celowo unikamy wykładu typowo akademickiego. Chcemy natomiast dostarczyć informacji (a tak e inspiracji) tym, którzy być mo e z ró nych powodów nie mogą udać się do biblioteki, nie mogą zbyt łatwo zdobyć poszukiwanych pozycji ksią kowych, lub po prostu muszą przygotować kazanie lub studium biblijne, mając czas nader ograniczony. Je li macie pytania, sugestie, zawsze jeste my otwarci na Wasz głos. Waszymi pytaniami, czy wskazówkami, związanymi z Waszymi oczekiwaniami, mo ecie współtworzyć z nami to skromne pisemko. Pragniemy jednak nade wszystko, aby Słowo Biblii, jedyne nieomylne, stało się tre cią ycia praktycznego tych, którzy zajmują się Jego głoszeniem, tych, którzy prowadzą zajęcia biblijne w Ko ciołach lokalnych - w zborach, tych, którzy poszukują ycia w prawdzie. Tego zatem Wam yczymy drodzy CzytelnicyŚ niech Wam błogosławi nasz Pan Wszechmogący i niech Was prowadzi w lekturze i rozwa aniu Jego Słowa, w Waszym yciu Słowu temu podporządkowanym. Redakcja. SŁOWO nr 52 1 kwiecień 2015

2 Studium Biblijne 1 Koryntian 12:12-31 Apostoł Paweł u ywa ró nych metafor (analogii) Ko ciołaś ko ciół, jako pole uprawne (3:5-9), budynek (3:9-15), a teraz jako ciało (12Ś12-31). Apostoł pisze o Ko ciele, jako ywym organizmie, co jest te metaforą znaną z filozofii i polityki greckiej. Metafora organizmu pokazuje, e podziały są mieszne i szkodliwe. aden chrze cijan nie mo e yć bez Ko ciołaś nie jest mo liwym być indywidualnym chrze cijaninem nie będąc członkiem lokalnego Ko cioła / zboru. Ciało nie jest przypadkowym zbiorem ró nych elementów, ale jest organizmem, składającym się z ró nych członków, które potrzebują siebie wzajemnie. Zbiór organów i członków jeszcze nie tworzy ciała. Aby ciało mogło funkcjonować potrzebna jest zarówno jedno ć jak i współpraca. Tekst ten nie zawiera systematycznego wykładu o Ko ciele, lecz reakcję Apostoła na konkretny problem, mianowicie nadmierne podkre lenie pewnych darów przez elity oraz lekcewa enie innych. Paweł potępia my l, e na podstawie posiadania jednego szczególnego daru mo na twierdzić, czy kto ma Ducha więtego czy nie. Chrze cijan mo e i powinien pragnąć darów, ale nigdy nie ma prawa na poszczególne dary. Struktura 12:12-14 ciało jest jedno, ale ma wiele członków 12:15-20 ró norodno ć członków wewnątrz ciała 12:21-26 wzajemna zale no ć członków ciała 12:27-31 ró ne funkcje wewnątrz ciała w Paweł ju wcze niej pisał, e Chrystus jest jednym CiałemŚ czy rozdzielony jest Chrystus? (1Ś13). Ko ciół nie jest zgromadzeniem chrze cijan, lecz jest Ciałem Chrystusa. Ko ciół nie oznaczaś jedno ć w ró norodno ci, leczś jedno ć stoi nad ró norodno cią, co oznacza, e ró norodno ć ma sens i jest konstruktywna. Wszyscy jeste my ochrzczeni w Duchu więtym, lub te mo na tłumaczyćś zanurzeni w Duchu to mocne do wiadczenie ka dego chrze cijanina przy nawróceniu się. Nie istnieje osobne do wiadczenie tzw. chrztu w Duchu więtym. Ka dy wierzący do wiadczył ju tego chrztu przy samym nawróceniu się. Oznacza to, e przez nawrócenie się, człowiek zmienia się całkowicie, stając się nowym stworzeniem (2 Kor. 5:17). Wszyscy zostali my napojeni Duchem więtym, lub te mo na tłumaczyćś polani Duchem (por. Gal. 3:26-28). U yty czasownik mo e znaczyćś dać wody, lać wodę, polewać. Pojęcie pić Ducha więtego jest obce w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie znajdujemy proroctwo wylania Ducha więtego (np. Iz. 29Ś10ś źz. 36Ś25-27; Joel 2:28; por. Rz. 5:5). W Ewangelii wg Jana czytamy o wodzie jako symbolu Ducha więtego (Jan 4Ś10-14; 7:37-39). Wyraz chrzest w Duchu więtym, który znajdujemy w innych miejscach w Biblii, ma inną formę gramatyczną (Mat. 3Ś11ś Mk 1Ś8ś Łk 3Ś16ś Jan 1Ś33ś Dz. Ap. 1Ś5). Znaczenie nie jest całkiem jasne, ale niewątpliwym jest, e jest to do wiadczenie ka dego wierzącego. Chrzest włącza ludzi do Ko cioła. żrecki tekst podkre la, ze wszyscy chrze cijanie zostali ochrzczeni w jednym Duchu, co oznacza, e wszyscy chrze cijanie zostali ochrzczeni w jednym ciele. Chrzest wymywa te wszelkie podziały i ró nice. Chrzest wymyje wszelkie podziały społeczne. Podziały społeczne lub etniczne nie mają znaczenia w ko ciele, poniewa w Chrystusie nie ma ani yda, ani żreka (por. Gal. 3:28). w Noga nie powie, e chciałaby być ręką, lecz uwa a, e poniewa nie jest ręką, nie jest godna być członkiem ciała. Pewne członki czują się niegodnymi, aby być czę cią ciała, ale ka dy członek ma swoje własne miejsce w cieleś je li noga byłaby ręką, ciało byłoby niepełnosprawne. SŁOWO nr 52 2 kwiecień 2015

3 W Koryncie istniał problem elitaryzmuś pewni członkowie uwa ali, e otrzymali więcej od Ducha więtego, czuli się lepszymi i wydawało im się, e nie potrzebują innych. Dobrze funkcjonujące ciało potrzebuje wszystkich ró nych członków i ich działania. Je li jeden mały członek nie funkcjonuje lub go brakuje, człowiek jest chory lub niepełnosprawny. Wersety przedstawiają metaforę, a od wersetu 18 Paweł przedstawia sytuację rzeczywistą. aden członek nie mo e twierdzić, e jest najwa niejszym członkiem ciała. Podobnie jak nie ka dy członek ludzkiego ciała ma dar słuchania (jak ucho), tak nie ka dy członek Ko cioła ma dar prorokowania lub mówienia językami. w W ciele Chrystusa nie mo e być rozdwojenia (gr.: schizma), lecz powinno być widoczne przeciwieństwo rozdwojeniaś troska członków o siebie wzajemnie. Zachowanie Koryntian przy Wieczerzy Pańskiej pokazuje, e istniało rozdwojenie i brakowało wzajemnej troski (11Ś17-34). Bogaci my leli, e Ko ciół mo e te istnieć bez biednych członków. Jednak całe Ciało do wiadczało cierpienia z tego powodu. (11:30). Tak jak w przypadku naszego własnego ciała, troszczymy się o wszystkie jego czę ci, podobnie powinno być w Ko ciele. Okazuje się prawdą twierdzenie PlatonaŚ Je li boli cię palec, mówisz, e boli mnie palec. Nie tylko palec cierpi, ale cały człowiek cierpi. w Oko nie mo e powiedzieć, e nie potrzebuje ręki. To była dokładnie postawa niektórych Koryntian, którzy uwa ali, e nie potrzebują innych, w ich oczach mniej wa nych członków. Członki słabe, których nie widzimy, czyli wnętrzno ci, są bardzo istotne. Człowiek mo e yć bez ręki, ale nie mo e yć bez ołądka lub płuc. Członki mniej zacne (w. 23) mo na te tłumaczyć, jako członki wstydliwe, genitalia. Są to członki ciała, których nie pokazujemy, ale które są bardzo wa ne, aby prze yć. Tak samo członkowie Ko cioła, posiadający dary, które nie są widoczne dla innych, są bardzo wa ni dla funkcjonowania całego Ko cioła. Ko ciół jest i powinien być całkiem inny ni społeczeństwo. W społeczeństwie istnieją podziały na podstawie pieniędzy, statusu społecznego, siły i wpływu. W Ko ciele podziały na podstawie tego, kim kto jest lub co posiada (pieniądze lub dary Ducha więtego) nie mogą istnieć. To, e są ró ne członki ciała, ró ni członkowie ko cioła mający ró ne miejsce i funkcje jest Bo ym zamiarem. To, co jest słabsze i na ostatnim miejscu, okazuje się często wa ne i stoi na pierwszym miejscu w oczach Boga (por. 1:27; 4:10; 9:22). w Ko ciół jest jednym ciałem Chrystusa posiadającym wiele członków. To znaczy, e ka dy wierzący ma relacje z Chrystusem tak samo jak ze wszystkimi innymi wierzącymi. Apostoł wymienia kilka darów, ale bez hierarchii, choć niektóre dary są wa niejsze dla funkcjonowania Ko cioła. Nie mo na wnioskować na podstawie tych wersetów pewnego porządku, co do darów. W innych miejscach Paweł podaje inną kolejno ć (np.12:9-10). Wygląda na to, e Paweł zaprzecza samemu sobie, gdy poprzednio powiedział, e nie ma ró nicy. Ale w rozdz. 14 wyra a pogląd, e niektóre dary są wa niejsze ni inne dla poprawnego funkcjonowania Ko cioła. Dlatego na przykład prorokowanie jest wa niejsze ni mówienie językami. Kryterium jest u yteczno ć dla budowania Ko cioła (nauczania) oraz ewangelizacji. SŁOWO nr 52 3 kwiecień 2015

4 Apostołowie nie mają wy szego statusu w Ko ciele, lecz są (tylko) pierwszymi chronologicznie (są fundatorami ko ciołów). Nie, jako osoby są wa niejsi, lecz ich funkcja jest wa niejsza ze względu na sytuację, mianowicie, fundowanie Ko cioła. Nale y pamiętać, e Apostoł wymienia funkcje związane z darami, nie wymienia ludzi mających te dary i funkcje. Dar niesienia pomocy w Nowym Testamencie występuje tylko tu i oznacza wszelkiego rodzaju czyny pomocy lub te wsparcie. Mo e być związane z pomaganiem biednym i potrzebującym (por. Dz. Ap. 20:35; Rz. 12:8). W całej argumentacji Pawła nie znajdujemy nic dotyczącego autorytetu. Paweł nie okre la, kto ma autorytet, nad kim. Nie wspomina o autorytecie apostołów, proroków lub nauczycieli (o tym wspomina w innych miejscach, ale nie w tym tek cie), poniewa dary Ducha więtego nie są związane z autorytetem. w. 31 Ten werset sprawia problemy, mo na go interpretować na ró ne sposoby. Z pewno cią jest wersetem przej ciowym między 12Ś13-30 a 13:1-13. Dary Ducha w. nie działają automatycznie. Nie są zawsze aktywne, to zale y od nas. Dary nigdy nie są moją stałą własno cią, nie są moimi darami. Zdarza się, e wierzący gasi Ducha więtego i lekcewa y dary (1 Tes. 5:19). Czasami musimy na nowo rozpalić dar, który stał się nieaktywny (2 Tym. 1:6). Wierzący nie musi biernie czekać, a dary zaczyną automatycznie działać, lecz musi starać się aktywnie ich u ywać. Kierowania, dosł.ś czyny prowadzenia. Ten grecki wyraz u ywany jest, gdy mowa o sterowaniu i kierowaniu statku, szczególnie podczas sztormu (Dz. Ap. 27:11). Nie wskazuje po prostu na zdolno ci administracyjne, lecz na dar prowadzenia wspólnoty, jak przywódca. Kto, kto umie planować i formułować strategie dla przyszło ci ko cioła. Na końcu listu znajdujemy ró ne języki. Być mo e, poniewa jest najmniej wa nym lub dlatego, e wła nie ten dar będzie dalej szczegółowo omawiany. Większymi darami są te, które budują Ko ciół. Ale dary nie mają znaczenia, je li nie są u ywane w miło ci. Miło ć nie jest większym darem, ani nie jest czym, co wierzący ma mieć zamiast darów. Miło ć jest owocem ducha więtegoś ka dy wierzący powinien mieć miło ć, ale nie ka dy wierzący ma ka dy dar. Dalsze rozwa ania biblijne oraz inne artykuły teologiczne na blogu autora Pedro Snoeijer SŁOWO nr 52 4 kwiecień 2015

5 Rozważanie Ewangelii wg Jana 10, Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz ycie swoje kładzie za owce. 12 Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie nale ą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, 13 poniewa jest najemnikiem i nie zale y mu na owcach. 14 Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. 15 Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i ycie swoje kładę za owce. 16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarniś równie i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. 17 Dlatego Ojciec miłuje mnie, i Ja kładę ycie swoje, aby je znowu wziąć. 18 Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskaćś taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Ja jestem dobry Pasterz, mówi Jezus. Izrael był ludem pasterskim. Nie jest zatem zaskakującym, e tak często jego refleksja krą yła wokół figury pasterza i owiec. Od początku historii biblijnej, jeden z synów Adama i źwy był pasterzemś nazywał się Abel. Abraham, przodek ludu Izraela, był pasterzem, a podobnie Jakub. Nie nale y zapominać, e nawet wtedy, kiedy lud wybrany był niewolnikiem w źgipcie, miał swoje stada owiec. I w chwili, kiedy Moj esz miał wizję krzewu gorejącego, która miała uczynić z niego wyzwoliciela ludu, był w trakcie strze enia owiec swojego te cia (2 Moj eszowa/wyj cia 3,1). I kiedy Samuel, na rozkaz Przedwiecznego, stawił się u Jessego, aby wybrać nowego króla, wybraniec, młody Dawid, był w trakcie pasienia stad swojego ojca (1 Samuela 16,11). Wyobra enie pasterza jest zastosowane tak e i w sposób naturalny do Boga, Psalm 23,2-4: (2) Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. (3) Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie cie kami sprawiedliwo ci Ze względu na imię swoje. (4) Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, bo Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają). Po wygnaniu do Babilonu, Bóg działa jak pasterz, mówi Izajasz 40,11: Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostro nie. Kiedy Bóg deleguje swoją odpowiedzialno ć pasterza ludziom, ci nie zawsze są wierni ich powołaniu i ciągają na siebie gniew Przedwiecznego. Ezechiela 34,8-10: (8) Jakom yw - mówi Wszechmocny Pan - poniewa moje owce stały się łupem i poniewa moje owce były erem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdy nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się pa li pasterze, a moich owiec nie pa li, (9) dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! (10) Tak mówi Wszechmocny PanŚ Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom i za ądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą ju pa ć samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczyś nie będą ju ich erem. Kiedy zatem Jezus mów o sobie, e jest dobrym pasterzem, jest solidnie osadzony w tradycji ydowskiej. I kiedy opowiada przypowie ć o zagubionej owcy (Łukasza 15,3-8), dokonuje bezpo redniego odniesienia do tekstu Ezechiela, który zacytowali my. Jego słuchacze nie mogli mieć najmniejszego problemu z rozumieniem tego, co chciał im powiedzieć Pan Jezus. Ale nie wystarczy zrozumieć język i jego znaczenie symboliczne, aby chcieć yć w wierno ci Panu. Dlatego te wła nie Jezus podkre la z mocą konflikt, którego jest obiektem. Konflikt ju zaanonsowany od początku czwartej Ewangelii: - Jana 1,5: A wiatło ć wieci w ciemno ci, lecz ciemno ć jej nie przemogła; - Jana 1,11: Do swej własno ci przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Ten konflikt Jezus charakteryzuje przez swoją opozycję do najemnikówś ci umykają SŁOWO nr 52 5 kwiecień 2015

6 przed zagro eniem ze strony wilkówś On, Jezus, oddaje swoje ycie za swe owce. Najemnicy nie przejmują się zanadto owcamiś On, zna je i Jego owce żo znają. Czwarta źwangelia zebrała z dbało cią słowa Jezusa, które zwiastują ten konflikt, gdy, w czasie, gdy źwangelia ta była pisana, ju rozpoczęły się prze ladowania przeciwko chrze cijanom. To dlatego Jezus będzie mógł powiedziećś Jana 15,18: Je li wiat was nienawidzi, wiedzcie, e mnie wpierw ni was znienawidził. Nie chodzi tutaj o złych pasterzy cywilnych, jakich było wielu w ciągu wieków. Nie chodzi o tych odpowiedzialnych za ró nego nieszczę cia ludu. Jezus mówi tutaj o odpowiedzialnych religijnych, o funkcjonariuszach wiątyni Jerozolimskiej, którzy uczynili z religii ich zawód. I którzy tak naprawdę nie troszczyli się o zbawienie mę czyzn i kobiet, którzy tworzyli ich lud. Mówi o tych, którzy widzieli w Jezusie intruza, którzy czuli się zagro eni przez Jego autorytet i którzy nie mieli innego pragnienia, jak - pozbyć się żo. Krzy wzniesiony na żolgocie ju wyłania się w tych słowach Jezusa. Jego mierć jest ju zaprogramowana. Jezus wie to, ale tak e i z wyprzedzeniem niejako - Jezus podaje znaczenie swojej mierciś Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskaćś taki rozkaz wziąłem od Ojca mego (Jana 10,18). Jan stre cił posługę Jezusa w tych słowach, które są jak serce źwangelii (Jana 3,16): Albowiem tak Bóg umiłował wiat, e Syna swego jednorodzonego dał, aby ka dy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał ywot wieczny. Pamiętajmy, e je eli Jezus zwiastuje swoją mierć, oferowaną dla zbawienia ludzko ci, zwiastuje tak e swoje zmartwychwstanie, Jana 10,18 Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskaćś taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Wobec tych, którzy są nieposłuszni Panu, którzy są niewierni ich powołaniu dzier ących ró nego rodzaju odpowiedzialno ć strukturalną, Jezus potwierdza swoją doskonałą zgodno ć z wolą Ojca. Ale tych słów Jezusa Jego przeciwnicy nie chcą usłyszećś nie bez racji opowiadanie to umieszczone jest bezpo rednio po tym, które relacjonuje uzdrowienie niewidomego od urodzeniaś ludzie pobo ni, faryzeusze, którzy byli wiadkami tego uzdrowienia, zamiast cieszyć się, czynili Jezusowi wyrzuty i wyrzucili Go na zewnątrz. Nie chcieli oni miłosierdzia Bo ego, ani dla nich samych, ani dla innych. Wyobra ali sobie, e oni sami mogli dokonać ich zbawienia, poprzez jako ć zało onego przez siebie do realizacji posłuszeństwa. Więcej - ich pyszna postawa prowadzi ich samych do surowego osądzania innych. Jezus nie przyszedł, aby sądzić i potępić, ale aby zbawić. Zatem Jezus chce nas wyzwolić z przymusu, który niektórzy chcą tak e dzisiaj narzucać w ich systemach religijnych. Dla ydów, cały dzień był poukładany przez reguły religijne, przez 613 nakazów i zakazów, które rabini wyłonili z ich lektury tekstów biblijnych. Stworzyli uregulowania, które miały ochronić to samo ć wybranego w momencie, gdy nie mógł się on chronić granicami naturalnymi; w chwili, gdy wygnanie babilońskie, a następnie rozproszenie po wiecie pogańskim stawiały ich w kontakcie ze wszystkimi rodzajami idolatrii obecnych w religiach pogańskich. Ale te reguły, które miały naznaczać kształt wolno ci, stały się przymusem, który zaczęto zachowywać dla niego samego. SŁOWO nr 52 6 kwiecień 2015

7 Jezus wyzwala nas z tych reguł, ustanawiając pomiędzy Nim i nami wię zaufania, wię miło ci. I je eli jeste my Mu posłuszni, to nie przez strach, ale dlatego, e żo kochamy. Jezus, akceptując swą mierć, podaje miarę swojej miło ci, która jest miło cią bez miary; miło cią, która nie jest proporcjonalna do naszego posłuszeństwa. Nie jest mierzalna adną z naszych zasług, ale jest nam ofiarowana z łaski. Zdefiniowawszy w ten sposób nowe relacje pomiędzy Nim, a ka dym z nas, Jezus poszerza swój zamysł. Jezus my li o Ko ciele, który będzie rezultatem Jego działania: Mam i inne owce, które nie są z tej owczarniś równie i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz - Jana 10,16. Jezus miał na my li owce pochodzące z ludów pogańskich. źwangelia Mateusza przynosi nam te słowa Chrystusa zmartwychwstałego - Mateusza 28,19: Id cie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha więtego. W tych wszystkich narodach znajdujemy tak e naszych przodków, tych, którzy przyjęli wiarę w Boga w Jezusie Chrystusie. Jezus wiedział z wyprzedzeniem, e On, ukrzy owany, odrzucony, będzie pewnego dnia kamieniem węgielnym zbawienia wiata. Jego wizja Ko cioła doprowadziła Apostołów do stania się misjonarzami, do miało ci zmierzenia się z wieloma przeszkodami, aby głosić Dobrą Nowinę zbawienia. Kiedy pomy limy o przeszkodach, które musieli przezwycię yć, mo emy powiedzieć, e nie mamy najmniejszego usprawiedliwienia dla nas, by utracić odwagę dla naszego powołania do wiadectwa Panu: pierwsi uczniowie Jezusa byli przecie tylko niewielką mniejszo cią, w wiecie wrogim im, ale byli o ywieni wielką wiarą. Jaki to dla nas przykład! Poniewa być owieczką Pana nie oznacza tworzenia stada beczącego ze zrezygnowaniem, ale lud w drodze, pod przewodnictwem dobrego Pasterza. Mamy dzisiaj nowe wyzwania do podniesienia, gdy wobec społeczeństw, które tracą swe warto ci, które wbrew pozorom nie mają ju istotnych punktów odniesienia chrze cijańskich, które zaczynają przypominać społeczeństwa antyczne, drą one zepsuciem, mamy przywilej posiadania Pana, który jest tak e naszym Zbawicielem. I który - pomimo mylących pozorów pozostaje Zbawicielem wiata. A zatem wyobra enie pasterza opisuje naszą relację z BogiemŚ naszą relacją jako jednostek, ale tak e naszą relację jako Ko cioła. Nie jest zadziwiającym, e najstarsza znana próba graficznego przedstawienia Jezusa, ukazuje Go jako pasterza, niosącego na barkach owieczkęś jest to rysunek z pierwszego wieku, oczywi cie niezgrabny, ale jak e znaczący. Jezus nas kocha i je eli to my oddalili my się z drogi, którą powinni my byli podą ać, i je eli to my oddalili my się od stada, to On sam nas szuka dopóty, dopóki nie znajdzie nas i nie doprowadzi na wła ciwą drogę, a tak e do stada i to na swoich barkach. Niech będzie Pan pochwalony za taką miło ć! Tomasz Pieczko Dalsze rozwa ania biblijne oraz inne artykuły teologiczne na blogu autora: SŁOWO nr 52 7 kwiecień 2015

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię W co naprawdę wierzy nasza młodzież? Badania pokazują, że 64% młodzieży chodzącej do kościoła wierzy, że Chrystus przyszedł na ziemię, aby nauczyć

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29).

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Jedynemu Bogu, Panu i mojemu Zbawicielowi, JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, dziękuję. Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Nie znam większej radości, niż radość pisania o naszym Bogu, Panu

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty œw. Tomasz z Akwinu* O Królowaniu królowi Cypru fragmenty Rozdzia³ 15: O tym, e pojêcie rz¹dów zaczerpniête zosta³o z rz¹dów boskich 15.1. I jak za³o enia miasta lub królestwa odpowiednio zaczerpniêto

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina 8, 1-11

Lectio Divina 8, 1-11 Lectio Divina 8, 1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym Chrzest w Duchu Świętym Niniejszy traktat, w formie pytań i odpowiedzi, omawia zagadnienie chrztu w Duchu Świętym. Jako taki stanowi on niejako część I względem traktatu Dary Ducha Świętego. Chrzest w

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

CO S YCHAÆ W BETANII?

CO S YCHAÆ W BETANII? CO S YCHAÆ W BETANII? Kwiecieñ 2013 PROSTO Z BIURKA PASTORA Oddajemy do r¹k betañczyków kolejne, wiosenne Halo z kalendarzem wydarzeñ na najbli sze miesi¹ce. Po okresie d³ugiej zimy i pochmurnych dni czas

Bardziej szczegółowo

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE opracł: Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Świat o-życie na odstawie wyd. 3. roboczego Dyrektorium dusz asterstwa służby liturgicznej MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie za powołanie mnie do apostolstwa

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Co mnie łączy z Adamem? KSIĘGA RODZAJU ROZDZIAŁ 2

Co mnie łączy z Adamem? KSIĘGA RODZAJU ROZDZIAŁ 2 Co mnie łączy z Adamem? KSIĘGA RODZAJU ROZDZIAŁ 2 4 A oto dzieje nieba i ziemi podczas ich tworzenia, w dniu, kiedy PAN, Bóg, stworzył już ziemię i niebo, 5 ale na jej polach nie pojawił się jeszcze żaden

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST PRZYJĘCIE JEZUSA CHRYSTUSA? CO ONO OZNACZA I CZYM JEST?

CO TO JEST PRZYJĘCIE JEZUSA CHRYSTUSA? CO ONO OZNACZA I CZYM JEST? CO TO JEST PRZYJĘCIE JEZUSA CHRYSTUSA? CO ONO OZNACZA I CZYM JEST? PRZYJĘCIE JEZUSA JAKO SWEGO KRÓLA 1.) Przyjęcie miłości Boga i Jego łaski przebaczenia oraz przyjęcia życia wiecznego do swojego serca

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka wiary. Droga Światowych Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży weszły w życie Kościoła. I Światowy Dzień Młodzieży

Pielgrzymka wiary. Droga Światowych Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży weszły w życie Kościoła. I Światowy Dzień Młodzieży Pielgrzymka wiary. Droga ch Dni Pielgrzymka wiary. Droga ch Dni Światowe Dni weszły w życie Kościoła. 1986 I Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w. (1 P 3, 15) Rzymie i w 23 1986 1/6 Pielgrzymka

Bardziej szczegółowo

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2 SPOTKANIE 2 JEZUS CHRYSTUS Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: ŚLAD Sen miałem wczoraj. We śnie szedłem brzegiem

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach

VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach Ostatni dzwonek Autor: LJ 01.05.2010. Zmieniony 01.05.2010. W pi±tek, 30 kwietnia br. mia³a miejsce w szkole uroczysto æ zakoñczenia nauki w klasach trzecich. Teraz abiturientów czeka ju za kilka dni matura.

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 3. Przeczytaj wiersz 3 i 5 i napisz W ASNYMI S OWAMI, co nie podoba siê Bogu.

1. 2. 3. 3. Przeczytaj wiersz 3 i 5 i napisz W ASNYMI S OWAMI, co nie podoba siê Bogu. zas na ibliê Pamiêtaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu: Wiek...Data urodzenia... Nazwisko i imiê... dres (kod pocztowy)......... Nazwisko prowadz¹cego grupê... Pocztowa zko³a iblijna Wydzia³

Bardziej szczegółowo

Prawda o Duchu Świętym

Prawda o Duchu Świętym Prawda o Duchu Świętym Truth about the Holy Ghost WSTĘP: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście?" (Dz Ap 19:2). Jeśli nie, to nie otrzymaliście tego daru, którego Bóg dał wszystkim w Niego

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja SAKRAMENT POJEDNANIA Celebracja SESJA 2 dla RODZICÓW Ponowne Spotkanie Rozpoczynając tę sesję powiedz osobie, która jest obok ciebie, co zapamiętałeś z poprzedniej rodzicielskiej sesji? Co było pomocne

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

Czego szukacie? J 1,38

Czego szukacie? J 1,38 Koło modlitwy Czego szukacie? J 1,38 Panie, naucz nas się modlić. Łk 11,1 We wszystkich wielkich religiach drogą do odkrycia głębokiej i prawdziwej mądrości jest modlitwa. Według pierwszych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW Teksty biblijne: Dz. Ap. 6, 1 7 Tekst pamięciowy: Gal. 6, 10 ( ) dobrze czyńmy wszystkim ( ) Nikt nie jest za mały, aby pomagać innym! Zastosowanie: * Pan Bóg pragnie, abyśmy otoczyli

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia. Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl

Modlitwa zawierzenia. Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl Modlitwa zawierzenia Redakcja czasopisma Miłujcie się! redakcja@milujciesie.org.pl Miłujcie się! jest pismem formacyjnym RCS, które regularnie publikuje artykuły, świadectwa i informacje dotyczące Ruchu.

Bardziej szczegółowo

APOSTOŁ PAWEŁ I SYLAS

APOSTOŁ PAWEŁ I SYLAS APOSTOŁ PAWEŁ I SYLAS Tekst biblijny: Dz. Ap. 16, 11 22 Tekst pamięciowy: 2 Kor. 5, 17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Boże

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI

WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI Modlitwa na Listopad 2015 1.- Wprowadzenie W obecnych czasach, słowo świętość wydaje się nie mieć żadnego znaczenia w chrześcijańskim świecie. Materializm sprawia, że ludzie "gonią

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

1. Pismo Święte. Stary Testament:

1. Pismo Święte. Stary Testament: 1. Pismo Święte Pismo Święte jest w pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym.

Bardziej szczegółowo

www.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa

www.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa www.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa DEFINICJA SYTUACJI pojęcie z teorii dramaturgicznej Ervinga Goffmana: obecność innych przekształca zachowanie ludzkie w przedstawienie, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie trzeciego oka

Umiejscowienie trzeciego oka Umiejscowienie trzeciego oka Tilak czerwony, cynobrowy znak, wprowadzono jako wskaÿnik i symbol nieznanego œwiata. Nie mo na go na³o yæ gdziekolwiek i tylko ktoœ, kto potrafi przy³o yæ rêkê do czo³a i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Kochamy Pana Jezusa Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Copyright by Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej 1 O słuchaniu Boga.

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 11,25-36

Lectio Divina Rz 11,25-36 1. Czytanie Lectio Divina Rz 11,25-36 Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu św. - weźmy do rąk Pismo św. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Goniec Niepokalanej. Nr 2 (14)

Goniec Niepokalanej. Nr 2 (14) Goniec Niepokalanej Nr 2 (14) 2012 Od redakcji Duchowość 4 6 8 10 14 16 18 Wędrówki Gońca 20 23 Kultura 26 29 Krucjata Niepokalanej 31 32 3 Duchowość 4 Nazywacie się i jesteście Rycerkami Niepokalanej.

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN

WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN Teksty biblijne: Dz. Ap. 4, 32 37, Ew. Mat. 6, 19 21 Tekst pamięciowy: Ks. Przyp. 14, 21; Ew. Mat. 6, 21 ( ) Szczęśliwy ten, kto lituje się nad ubogimi Albowiem, gdzie jest skarb

Bardziej szczegółowo

Prorok Habakuk. Cel. Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki

Prorok Habakuk. Cel. Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki Cel Przybliżenie dzieciom postaci proroka Habakuka. Kolejne kroki Cieszymy się z obecności wszystkich i mamy nadzieję, że wszyscy wytrwamy w naszym modlitewnym czuwaniu. Przypominamy proroka Nahuma, którego

Bardziej szczegółowo

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO?

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? 1.Naśladuj pełną pokory i słuŝebności postawę Jezusa Chrystusa. 2.Przygotuj się przez modlitwę. Proś Pana, aby był przy tobie obecny i błogosławił tych, którzy będą cię słuchać.

Bardziej szczegółowo

Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej

Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej Mieć czy Być? Materializm naszego społeczeństwa kładzie w centrum życia co ja chcę. Jest skłonny traktować innego, w tym Boga, jedynie jako obiekt widziany pod

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzcie na pytania w jednym okienku tabeli, a następnie kartkę przekażcie dalej.

Odpowiedzcie na pytania w jednym okienku tabeli, a następnie kartkę przekażcie dalej. Odpowiedzcie na pytania w jednym okienku tabeli, a następnie kartkę przekażcie dalej. 1. Jak nazywa się to naczynie? 2. Kiedy jest używane? 3. Do czego służy? 1. 2. 3. Odpowiedzcie na pytania w jednym

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1: Ludzie, których spotka³ Pan Jezus - Chora kobieta. 2. Teœciowa Szymona mia³a wysok¹. 3. Poproszono Jezusa, aby j¹.

Lekcja 1: Ludzie, których spotka³ Pan Jezus - Chora kobieta. 2. Teœciowa Szymona mia³a wysok¹. 3. Poproszono Jezusa, aby j¹. Czas na Bibliê Pamiêtaj o wpisaniu swojego imienia, nazwiska i adresu: Wiek...Data urodzenia... Nazwisko i imiê... Adres (kod pocztowy)......... Nazwisko prowadz¹cego grupê... Pocztowa Szko³a Biblijna

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB

PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB PROGRAM NAUCZANIA BIBLIJNEGO DLA KLAS I DO III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr Programu nadany przez KChB: PNB/I-III/08/KB Program Nauczania Biblijnego dla klas 1 do 3 szkoły podstawowej jest realizowany w podręcznikach:

Bardziej szczegółowo

Słowo. Od Redakcji. Materiały kaznodziejskie oraz dla grup biblijnych. numer 54 czerwiec 2015. Drogi czytelniku,

Słowo. Od Redakcji. Materiały kaznodziejskie oraz dla grup biblijnych. numer 54 czerwiec 2015. Drogi czytelniku, Słowo Materiały kaznodziejskie oraz dla grup biblijnych numer 54 czerwiec 2015 Adres wydawcy: Augustinus Skr. Pocztowa 28 59-902 Zgorzelec 4 E-mail: augustinus@irs.nu Autorzy: Tomasz Pieczko: ttjpieczko@gmail.com

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo