SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ"

Transkrypt

1 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, Kraków tel , fax ; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2.1.Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, Kraków; tel ; fax ; 2) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655). 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi metodą tradycyjną i on-line. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: , Terminale płatnicze będą umieszczone w następujących 15 punktach, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości tych punktów o maksymalnie 4 miejsca/terminale : Lp Nazwa punktu Ulica Kod Miasto pocztowy 1 Biuro Organizacji Imprez UJ (I) ul. Czapskich Kraków 2 Biuro Organizacji Imprez UJ (II) ul. Czapskich Kraków 3 Szkoła Języka i Kultury Polskiej ul. Piastowska Kraków 4 Szkoła Języka i Kultury Polskiej ul. Garbarska 7a Kraków 5 Dom Gościnny UJ Przegorzały ul. Jodłowa Kraków 6 Dom Gościnny ul. Floriańska Kraków 7 Bursa Pigonia ul. Garbarska 7a Kraków 8 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki ul. Reymonta Kraków Strona 1 z 22

2 Stosowanej 9 Ośrodek Konferencyjny UJ Pod ul. Grunwaldzka Zakopane Berłami 10 Biblioteka Jagiellońska (I) al. Mickiewicza Kraków 11 Biblioteka Jagiellońska (II) al. Mickiewicza Kraków 12 Jagiellońskie Centrum Językowe UJ ul. Krupnicza Kraków 13 Wszechnica UJ ul. Sławkowska Kraków 14 Bursa Jagiellońska ul. Śliska Kraków 15 Bursa Jagiellońska ul. Kamionka Kraków 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odpowiednio dla IV części SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub wszystkie części. Zamawiający zastrzega, że w przypadku w którym ten sam Wykonawca zostanie wybrany do realizacji więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci jedynie za najem jednego terminala płatniczego część I przedmiotu zamówienia: obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi typu VISA, VISA ELEKTRON, MASTERCARD, MAESTRO, MASTERCARD ELECTRONIC, 4.2. część II przedmiotu zamówienia: obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi typu JCB część III przedmiotu zamówienia: obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi typu Diners Club część IV przedmiotu zamówienia: Autoryzacja kart płatniczych on-line. 5. W szczególności w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wliczenie w kwotę prowizji poniższych czynności za cały okres trwania umowy: 5.1. Instalacja urządzeń i czytników kart płatniczych: terminali POS stacjonarnych, terminali przenośnych (GPRS), 5.2. Świadczenie usług takich jak - serwis i materiały eksploatacyjne, - szkolenia podstawowe i dodatkowe, - raporty kasowe podstawowe i dodatkowe, - obsługa reklamacji, uznanie, - wypożyczenie dodatkowych terminali np. na czas trwania konferencji, 5.3. Autoryzacja kart płatniczych metodą tradycyjną, tj. przy użyciu terminala 5.4. Monitorowanie transakcji, 5.5. Czas uruchomienia nowego punktu - nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Czas serwisu - 24h od chwili zgłoszenia, 5.7. Termin rozliczania transakcji do max 2 dni roboczych po dokonaniu transakcji, 6. Szacunkowa wartość rocznych obrotów wynosi około: - dla części I ,00 PLN, - dla części II ,00 PLN, - dla części III ,00 PLN, - dla części IV ,00 PLN. 7. W przypadku obniżki wartości prowizji w okresie trwania umowy wykonawca zobowiązany będzie do obniżenia jej wysokości do poziomu oferowanych dla innych klientów. Strona 2 z 22

3 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt na wskazany w umowie adres w Krakowie. 9. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do rozliczania transakcji z kart płatniczych na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz tzw. regulaminie akceptacji kart płatniczych lub zgodnie z procedurami obsługi kart i bezpieczeństwa obrotu kartowego. W przypadku niezgodności regulaminu, procedur z zapisami istotnych postanowień umowy pierwszeństwo mają zapisy istotnych postanowień umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi transakcji opłacanych kartami płatniczymi typu American Express, czyli udostępni terminale płatnicze do obsługi tych transakcji bez możliwości ich rozliczania Wykonawca zobowiązuje się do obsługi transakcji w walucie karty DCC (Dynamic Currency Conversion) co umożliwi Klientom Zamawiającego wybór waluty transakcji przy dokonywaniu płatności za produkty i usługi, tzn. Klient ma możliwość dokonania zakupu w PLN lub w walucie rachunku karty, którą chcę dokonać zakupu. Transakcja w walucie karty (DCC) będzie dostępna wyłącznie dla okazicieli ważnych międzynarodowych kart systemu Visa oraz MasterCard, wydanych w walutach EUR, USD lub GBP. Usługa jest zupełnie dobrowolna dla okazicieli kart, tzn. nawet jeśli karta Klienta ma funkcjonalność DCC, Klient ma zawsze prawo wyboru pomiędzy transakcją w walucie sprzedawcy (PLN) a transakcją w walucie karty (DCC). Kursy walut są aktualizowane codziennie w dni robocze. 12. wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi sprzedaży korespondencyjnej Mail Order i Telephone Order przy użyciu kart płatniczych, wymienionych w części I. Sprzedaż korespondencyjna może być wykonywana za pomocą terminala POS lub za pomocą przesyłanego pliku do autoryzacji wsadowej. 13. w części IV Wykonawca zobowiązuje się do autoryzacji kart płatniczych on-line, tj. za pośrednictwem Internetu, przy czym obsługa transakcji dokonywanych kartami kredytowymi poprzez strony WWW powinna zapewniać standard kart Visa Mastercard, kwota ewentualnych opłat początkowych powinna zostać wliczona w cenę prowizji, kodowanie SSL-128 Bit, całodobowy monitoring transakcji, raporty przesyłane z danymi do właściciela punktu w układzie odpowiadającym zamawiającemu, środki z transakcji przekazywane na następny dzień po potrąceniu prowizji z karty klienta, raportowanie transakcji comiesięczne tj. do 15 dnia każdego miesiąca oraz dodatkowo na życzenie pisemnie i em. Wykonawca udostępni online listę transakcji dokonywanych w internecie wraz z opisem ich statusu osobno dla każdego terminala wirtualnego. 14. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik A do SIWZ. 15. Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w trakcie realizacji zamówienia posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową. 4) Termin wykonania zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy, tj. od r. do r. Strona 3 z 22

4 5) Opis warunków (podmiotowych i przedmiotowych) udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak też nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie lub aktualnie realizują co najmniej jedną usługę polegającą na obsługiwaniu przez co najmniej rok co najmniej jednego podmiotu o obrocie z czynności objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto rocznie każda. A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. B. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone. 6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1.1.oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich; 1.2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich wykaz wykonanych lub aktualnie realizowanych usług w okresie ostatnich trzech lat o zamówienie publiczne, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie na potwierdzenie spełnienia warunku o którym mowa w pkt według wzoru stanowiącego załącznik nr dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, o których mowa w pkt. 6)1.3, (np. referencje). A. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów o charakterze podmiotowym, o których mowa w pkt 6) niniejszej SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie dołączenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Ponadto do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty i oświadczenia: 2.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 2 (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym można podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy), zawierające Strona 4 z 22

5 część oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków z pkt 5) niniejszej SIWZ; 2.2 Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj. wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum; 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Forma dokumentów: 4.1. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt 6) (oprócz pkt 6) niniejszej SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). Powyższy zapis nie dotyczy Pełnomocnictw, które muszą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik. 7) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego albo faksu lub drogą elektroniczną potwierdzonych w formie pisemnej np. listu poleconego, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 12) SIWZ. 2. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Strona 5 z 22

6 - w zakresie formalno prawnym: mgr Wojciech Kochan, mgr Agnieszka Zubel, Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, Kraków; tel , ; fax ; 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej np. listu poleconego. 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ. 5. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 9. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 10. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. 11. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 8) Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający nie przewiduje konieczności złożenia wadium. 9) Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. 10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość lub całość oferowanych części przedmiotu zamówienia. 2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę dla całości lub całości oferowanych części przedmiotu zamówienia. 3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być Strona 6 z 22

7 udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy. 4. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 5. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym w sposób czytelny i trwały. 7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 7.1. osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.; 7.2. osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 7.3. osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 7.4. w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich uczestników konsorcjum, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych uczestników konsorcjum; 7.5. w przypadku wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 11. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u zamawiającego. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez wykonawców zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej cena wynosi brutto kwotę 00,00 zł. 12. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżona część oferty. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Strona 7 z 22

8 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm). 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/9, Kraków, IV p., w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r. do godziny 9: Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na adres podany w pkt 12) 1., która będzie posiadać następujące oznaczenia: Oferta na obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CRZP/UJ/ 70 /2008) - nie otwierać przed dniem 30 kwietnia 2008 r. godz. 11:00 oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową wykonawcy. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30 kwietnia 2008 r. o godzinie 11:00 w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/9, Kraków, IV p. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości i poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach odpowiednio dla oferowanych części przedmiotu zamówienia. 9. Informacje, o których mowa w pkt 12) 7. i 8. zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert odpowiednio dla oferowanych części przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z zapisami art. 88 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty odpowiednio dla oferowanych części przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający wyklucza wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 PZP odpowiednio dla oferowanych części przedmiotu zamówienia. 13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 8 PZP odpowiednio dla oferowanych części przedmiotu zamówienia. 14. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 PZP odpowiednio dla oferowanych części przedmiotu zamówienia. Strona 8 z 22

9 15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wykluczeniu wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne. 12) Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę oferty należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, tj. należy wypełnić załącznik do Formularza Oferty, dla całości lub odpowiednio dla oferowanych części przedmiotu zamówienia, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić. 2. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę wyliczoną w oparciu o zamieszczony w pkt 14) siwz wzór oraz: a) Procentową wartość prowizji naliczanej i płatnej od łącznej wartości transakcji zrealizowanych przy pomocy elektronicznych kart płatniczych na wszystkich terminalach Zamawiającego; b) Miesięczną cenę (koszt) dzierżawy jednego terminala do obsługi elektronicznych kart płatniczych netto, brutto oraz stawkę podatku VAT (w %). 4. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom ( ), Dz. U. Nr 95, poz Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy. 6. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 7. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną za całość lub całość oferowanej części przedmiotu zamówienia. 8. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego oraz dostarczenia faktury. 13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ odpowiednio dla oferowanych części przedmiotu zamówienia. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Oferty będą oceniane według kryterium: najniższa cena 100% Wykonawca poda wartości D i P (wymienione w formularzu oferty - załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz cenę oferty obliczoną o następujący wzór: Strona 9 z 22

10 C = (D x 15 x 36) + (P x Oy zł) Zamawiający zastrzega, że w przypadku w którym ten sam Wykonawca zostanie wybrany do realizacji więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci jedynie za dzierżawę jednego terminala płatniczego. Dla części I : C = (D x 15 x 36) + (P x ) Dla części II : C = (D x 15 x 36) + (P x ) Dla części III : C = (D x 15 x 36) + (P x ) Przy czym dla części IV: C = P x gdzie: C cena oferty (brutto); D cena brutto dzierżawy jednego Zestawu POS za miesiąc wyrażona w zł; 15 ilość Zestawów POS (czy tez terminali); 36 czas trwania umowy w miesiącach; P wysokość prowizji wyrażona w % z dokładnością do dwóch znaków po przecinku; Oy zł przewidywana wartość wpłat dokonanych kartami płatniczymi w ciągu 36 miesięcy (okresu czasu, na jaki zostanie zawarta umowa) dla poszczególnych części zamówienia, ustalona w oparciu o szacunkową wartość rocznych obrotów podanych w pkt.3)6 SIWZ. Punkty przyznawane za kryterium najniższa cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (C naj : C o ) x 100 punktów przy czym 1 pkt odpowiada 1% gdzie: C - liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj najniższa cena spośród ważnych ofert, C o - cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany, Po dokonaniu oceny ofert przez komisję przetargową zostaną zsumowane punkty, które następnie zostaną przemnożone przez wagę kryterium. Oferta z najniższą ceną, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem pkt. 13)6 specyfikacji, spełniająca warunki i wymagania określone w niniejszej SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie uznana za najkorzystniejszą. 4.1 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawrze umowę lub umowy odpowiednio dla części w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą Strona 10 z 22

11 spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 PZP. 15) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty do złożenia zamawiającemu projektu umowy (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej). Umowa pomiędzy stronami będzie musiała obejmować wszystkie zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w specyfikacji oraz nie będzie mogła być z nimi sprzeczna a także zawierać regulamin, o którym mowa w pkt 7 istotnych postanowień umowy. Zapisy umowy będą uzgodnione przez strony w zakresie szczegółowych kwestii technicznych oraz kwestii nieobjętych ww. istotnymi postanowieniami umowy. 16) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci protestu. 2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. 3. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg. 18) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 19) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP. 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 20) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 21) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego z uwagi na fakt, iż dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną ) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 1. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w PLN. 23) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 24) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 25) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 26) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Strona 11 z 22

12 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, Kraków; Jednostka prowadząca sprawę Biuro Zamówień Publicznych UJ ul. Straszewskiego 25/9, Kraków Nazwa (Firma) Wykonawcy., Adres siedziby, Adres do korespondencji, Tel. -...; fax -...; ...; NIP -...; REGON -...; Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dzierżawę terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi metodą tradycyjną i on-line, składamy poniższą ofertę zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami: 1.oferujemy realizację części I przedmiotu zamówienia za cenę: brutto:... złotych, (słownie:...zł) netto:... złotych (słownie:...zł) W tym: - opłata prowizyjna od łącznej wartości transakcji zrealizowanych na wszystkich terminalach wynosi...%; w tym podatek VAT w wysokości %. - miesięczny cena dzierżawy jednego terminala do obsługi elektronicznych kart płatniczych wynosi brutto:... zł (słownie:.....) w tym podatek VAT w wysokości %. - termin rozliczenia transakcji wynosi... dni; Strona 12 z 22

13 2.oferujemy realizację części II przedmiotu zamówienia za cenę: brutto:... złotych, (słownie:...zł) netto:... złotych (słownie:...zł) W tym: - opłata prowizyjna od łącznej wartości transakcji zrealizowanych na wszystkich terminalach wynosi...%; w tym podatek VAT w wysokości %. - miesięczny cena dzierżawy jednego terminala do obsługi elektronicznych kart płatniczych wynosi brutto:... zł (słownie:.....) w tym podatek VAT w wysokości %. - termin rozliczenia transakcji wynosi... dni; 3.oferujemy realizację części III przedmiotu zamówienia za cenę: brutto:... złotych, (słownie:...zł) netto:... złotych (słownie:...zł) W tym: - opłata prowizyjna od łącznej wartości transakcji zrealizowanych na wszystkich terminalach wynosi...%; w tym podatek VAT w wysokości %. - miesięczny cena dzierżawy jednego terminala do obsługi elektronicznych kart płatniczych wynosi brutto:... zł (słownie:.....) w tym podatek VAT w wysokości %. - termin rozliczenia transakcji wynosi... dni; 4.oferujemy realizację części IV przedmiotu zamówienia za cenę: brutto:... złotych, (słownie:...zł) netto:... złotych (słownie:...zł) W tym: Strona 13 z 22

14 -opłata prowizyjna od łącznej wartości transakcji zrealizowanych na wszystkich terminalach wynosi...%; w tym podatek VAT w wysokości %. - termin rozliczenia transakcji wynosi... dni; Szczegółowy sposób przygotowania indywidualnej kalkulacji cenowej zawiera załącznik do Formularza Oferty 3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 36 miesięcy, tj. od dnia r. do r. 4. Części zamówienia, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy): oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania oraz zawartymi w niej istotnymi postanowieniami umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 6. oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie na czas obowiązywania umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 7. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia, 8. oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 9. oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujmy się do podpisania umowy na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i dołączonych do specyfikacji istotnych postanowień umowy. 10. oferta liczy... kolejno ponumerowanych kart, 11. załącznikami do niniejszego formularza oferty są: załącznik nr 1 oświadczenie wykonawcy, załącznik nr 2 wykaz usług inne.... Miejscowość... dnia roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Strona 14 z 22

15 Załącznik do Formularza Oferty zawierający szczegółowy sposób przygotowania indywidualnej kalkulacji cenowej: Nn - cena netto dzierżawy jednego Zestawu POS za m-c wyrażona w zł VAT w % N - cena brutto dzierżawy jednego Zestawu POS za m-c wyrażona w zł P - wysokość prowizji wyrażona % z dokładnością do dwóch znaków po przecinku Część I Cnetto = (Nn x 15 x 36) + (Pn x ) C = (N x 15 x 36) + (P x ) Część II Cnetto = (Nn x 15 x 36) + (Pn x ) C = (N x 15 x 36) + (P x ) Część III Cnetto = (Nn x 15 x 36) + (Pn x ) C = (N x 15 x 36) + (P x ) Część IV nie dotyczy Cnetto = Pn x C = P x (data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, Kraków; tel , fax , Strona 15 z 22

16 (Pieczęć firmowa wykonawcy) Załącznik nr 1 do formularza oferty OŚWIADCZENIE Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dzierżawę terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi metodą tradycyjną i on-line, oświadczamy, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 10 i ust. 2 pkt 1 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655). Miejscowość... dnia roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, Kraków; tel , fax , Strona 16 z 22

17 Załącznik nr 2 do formularza oferty (Pieczęć firmowa wykonawcy) Wykaz usług Składając ofertę w przetargu nieograniczonym dla UJ w Krakowie oświadczamy, że: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) - na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 5) wykonaliśmy następujące zadania odpowiadające przedmiotowi zamówienia: 1. Rodzaj i zakres usług 2. Nazwa, adres zleceniodawcy 3. Roczny obrót z czynności objętych przedmiotem zamówienia (brutto) 4. czas realizacji Lp. Rodzaj i zakres usług Nazwa, adres zleceniadowacy Roczny obrót z czynności objętych przedmiotem zamówienia (brutto) Czas realizacji od - do (dzieńmiesiąc-rok) W celu poświadczenia spełnienie powyższego warunku, do wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje). Miejscowość... dnia roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, Kraków; tel , fax , Strona 17 z 22

18 Załącznik A Załącznik A do SIWZ przedstawia istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 1. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zadania w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi. 3. Wykonawca zapewnia realizację autoryzacji kart płatniczych:.. metodą tradycyjną, przy pomocy terminali POS (i)..., jak również monitorowanie transakcji. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona oferta Wykonawcy oraz dokumentacja postępowania przetargowego, które są integralną częścią niniejszej umowy. 4. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz niniejszych istotnych postanowieniach umowy, przy zachowaniu należytej staranności. 5. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w odpłatne używanie Zestaw Terminala POS z PIN - Padem w ilości 15 sztuk. Zestaw Terminala POS z PIN - Padem zwany będzie dalej Zestawem POS lub terminalem. 6. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do: 6.1.wyposażenia Zamawiającego we wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do przyjmowania zapłaty kartami płatniczymi, 6.2.instalacji urządzeń i czytników kart płatniczych POS stacjonarnych oraz terminali przenośnych (GPRS) oraz do świadczenia takich usług jak: serwis i materiały eksploatacyjne, szkolenia podstawowe i dodatkowe, raporty kasowe podstawowe i dodatkowe, obsługa reklamacji, uznanie, wypożyczanie terminali na czas trwania np. konferencji. 6.3.przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników, w uzgodnionych przez Strony terminach, nie później niż do 7 dni od przekazania Zestawu POS, w zakresie przeprowadzania transakcji przy użyciu kart płatniczych i obsługi Terminala POS zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Instrukcji Obsługi Terminala POS dołączonej do Zestawu POS oraz udzieli Zamawiającemu wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych. 6.4.obsługi procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych. 6.5.Przetwarzania informacji i przekazywania transakcji. Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, Kraków; tel , fax , Strona 18 z 22

19 6.6.Kontroli i monitorowania ryzyka oraz zapobiegania oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy użyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywanie oszustw. 6.7.Przetwarzania reklamacji przetwarzania i wymiany zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi (MKSP). 6.9.Wskazania osoby do kontaktu w sprawach związanych z obsługą techniczną transakcji oraz monitorowania usuwania ew. awarii - w celu zapewnienia optymalnej obsługi klienta. 7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do rozliczania transakcji z kart płatniczych na warunkach określonych w procedurach obsługi kart lub tzw. regulaminie akceptacji kart płatniczych obowiązującym u Wykonawcy, zwanym dalej Regulaminem. 7.1.W przypadku niezgodności regulaminu z zapisami umowy pierwszeństwo mają zapisy umowy. 7.2.Wykonawca będzie czynił starania, aby eliminować lub ograniczać zmiany Regulaminu, a wprowadzając je będzie uwzględniał interes Zamawiającego oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników obrotu kartowego. 7.3.Pełny tekst wprowadzanych zmian w Regulaminie będzie niezwłocznie wysyłany przez Wykonawcę na wskazany przez Zamawiajacego adres wraz z podaniem daty wejścia w życie zmian. 7.4.Zmiany Regulaminu muszą być doręczone Zamawiającemu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru nie później niż na 14 dni przed początkiem ich wejścia w życie. 8. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować zapłatę płatniczymi systemów: w ramach prowadzonej działalności. 9. W razie opóźnienia w przekazaniu Zestawów POS Strony uzgadniają, iż Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia od każdego nie przekazanego Zestawu POS. 10. Zamawiający zobowiązuje się przyjąć od Wykonawcy do używania Zestaw POS potwierdzając jego otrzymanie podpisem złożonym na Protokole Przekazania i Instalacji Zestawu POS dostarczonym przez Wykonawcę wraz z każdym Zestawem POS. Do każdego Zestawu POS powinien być dołączony Regulamin lub instrukcje obsługi transakcji płatniczych kartami płatniczymi. 11. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, Kraków; tel , fax , Strona 19 z 22

20 12. Wyposażenie Zamawiajacego w terminale płatnicze przekazane przez Wykonawcę odpłatnie, stanowi własność Wykonawcy i w przypadku jego utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Zamawiający pokryje koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę. 13. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 14. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową. 15. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia nowego punktu nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia. 16. Strony ustalają termin rozliczania transakcji w ciągu. dni roboczych po dokonaniu transakcji. 17. Zamawiający oznaczy emblematami systemów kart płatniczych wszystkie swoje punkty akceptujące karty. 18. Obsługę klientów płacących kartami płatniczymi prowadzić będą wyłącznie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. 19. Wszelkie awarie zestawu POS Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Wykonawcy w formie listu poleconego lub faxu, a skutki niewykonania tego obowiązku obciążają Zamawiającego. 20. W przypadku awarii zestawu POS Wykonawca zobowiązany jest do najszybszego usunięcia awarii lub wymiany terminala na nowy nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymaniu zawiadomienia o awarii. 21. W razie opóźnienia w wymianie Zestawu POS Strony uzgadniają, iż Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia od każdego nie wymienionego Zestawu POS. 22. Dokonanie naprawy terminala lub wymiana na nowy w przypadku zgłoszenia awarii w dni wolne od pracy nastąpi w pierwszym następującym dniu roboczym. 23. Zamawiający odpowiada za otrzymane materiały i urządzenia oraz zobowiązuje się do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz wskazaniami Wykonawcy. 24. Podstawą dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu uszkodzeń będzie Protokół sporządzony przy udziale przedstawicieli obu stron umowy. 25. Po zakończeniu Umowy Zamawiający zobowiązany jest do wydania na wezwanie Wykonawcy Zestawów POS w stanie technicznym wynikającym z prawidłowego używania w terminie określonym przez Wykonawcę. Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, Kraków; tel , fax , Strona 20 z 22

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo