Ogólne Warunki Sprzedaży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Sprzedaży"

Transkrypt

1

2

3 Ogólne Warunki Sprzedaży Postanowienia ogólne 1.Ogólne warunki sprzedaży dotyczą sprzedaży wyrobów przez firmę Fart-Produkt z siedzibą w Toruniu przy ulicy Towarowej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotów gospodarczych, współpracujących z Fart-Produkt, zwanych dalej Partnerami Handlowymi. 3.Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 4.Partner Handlowy jest odrębnym, niezależnym od Fart-Produkt podmiotem gospodarczym. 5.Partner handlowy prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. 6.Używanie przez Partnera Handlowego znaków towarowych Fart-Produkt może się odbywać wyłącznie za zgodą Fart-Produkt lub w celu wskazania Fart-Produkt jako producenta wyrobu. 7.Wszelkie informacje handlowe uzyskane od Fart-Produkt mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane przez Partnera Handlowego osobom trzecim. 8.Dni robocze w rozumieniu niniejszych Warunków Sprzedaży to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Obowiązki Partnera Handlowego 1.Posiadanie niezbędnej wiedzy do optymalnego doboru produktów z oferty Fart-Produkt. 2.Posiadanie niezbędnej wiedzy do prawidłowego montażu produktów z oferty Fart-Produkt. 3.Udzielanie klientom prawdziwych informacji na temat produktów z oferty Fart-Produkt. 4.Eksponowanie materiałów reklamowych i informacji o Fart-Produkt jako producencie wyrobów. 5.Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym. 6.Świadczenie serwisu pogwarancyjnego wg indywidualnych ustaleń z klientem. 7.Rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez klientów, dotyczących wyrobów Fart-Produkt, zgodnie z procedurą reklamacyjną. 8.Dbanie o dobre imię i wizerunek Fart-Produkt poprzez rzetelną obsługę, prawidłowy montaż oraz serwisowanie produktów z oferty Fart-Produkt. 9.Dbanie o zachowanie prawidłowych warunków przechowywania dostarczonych produktów Fart-Produkt, w tym również ekspozycji wyrobów Fart-Produkt. Ceny 1.Ceny na wyroby Fart-Produkt zawarte są w obowiązującym na dany dzień cenniku. Podane ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego. 2.Ceny zawarte w cennikach Fart-Produkt wyrażone są w złotych polskich (PLN). 3.Ceny zawarte w cennikach Fart-Produkt są sugerowanymi cenami detalicznymi, od których przysługuje rabat dla Partnera Handlowego. Rabaty ustalane są indywidualnie. 4.Ceny zawarte w cennikach nie uwzględniają montażu. 5.Fart-Produkt zastrzega sobie prawo zmiany cennika. O zmianie cennika Partnerzy Handlowi będą informowani poprzez stronę 'e oraz za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Fart-Produkt. Zamówienia 1.Zamówienia Partner Handlowy składa w formie pisemnej na drukach zamówień, przygotowanych przez Fart-Produkt. 2.Druki zamówień dostarczane są wraz z cennikami oraz są dostępne na stronie 3.Dopuszcza się przyjmowanie zamówień za pomocą faksu lub internetu. Składając zamówienie Partner Handlowy akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży i ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamówienia. 4.Zamówienia składane w innej formie niż druki zamówień wydłużają termin realizacji zamówienia, a Fart-Produkt nie ponosi odpowiedzialności za interpretację zawartych w nich danych. 5.Wszelkie poprawki dotyczące zamówień wymagają zachowania formy pisemnej i wydłużają termin realizacji zamówienia. 6.Jeżeli zamówienie jest w trakcie realizacji koszty związane ze zmianą zamówienia obciążają Partnera Handlowego. 7.Zamówienia nietypowe oraz zamówienia, które wymagają lakierowania elementów gotowego wyrobu wydłużają termin realizacji do 3 tygodni. 8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży. Warunki płatności 1.Za zamówione i zakupione produkty Partner Handlowy jest zobowiązany zapłacić w terminie wskazanym na fakturze. Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego Fart-Produkt. 2.Warunki, takie jak: zaliczki, forma i termin zapłaty będą ustalane indywidualnie dla każdego Partnera Handlowego. 3.Przekroczenie terminu zapłaty przez Partnera Handlowego może skutkować naliczeniem przez Fart-Produkt ustawowych odsetek za zwłokę, wstrzymania realizacji kolejnych zamówień, odmowy wydania zamówionych towarów, zmiany warunków płatności. 4.W przypadku przekroczenia terminu zapłaty i konieczności przymusowego egzekwowania kwoty należnej Fart-Produkt przez firmy windykacyjne, Partner Handlowy upoważnia Fart-Produkt do obciążenia Partnera Handlowego kosztami związanymi z windykacją należnej kwoty. Gwarancja 1.Fart-Produkt udziela Partnerowi Handlowemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone towary. 2.Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury Partnerowi Handlowemu. 3.Gwarancja udzielana przez Fart-Produkt jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym zakup produktu tj. faktura VAT lub paragon. 4.Partner Handlowy pełni wobec klienta obowiązki Gwaranta. 5.Montaż wyrobów Fart-Produkt powinien być wykonany przez wyspecjalizowane i przeszkolone grupy montażowe pod rygorem utraty prawa do gwarancji. 6.Gwarancja nie obejmuje: -uszkodzeń powstałych z winy Partnera Handlowego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność oraz osób trzecich -naturalnego zużycia się produktów, wadliwego montażu, wadliwego uruchomienia, wadliwego obchodzenia się z produktem, oddziaływania wpływów zewnętrznych -odbarwień oraz innych zmian właściwości powierzchni elementów spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych oraz różnic w odcieniu pomiędzy wzornikiem a rzeczywistym gotowym wyrobem. -wad polegających na wgnieceniach, zarysowaniach, uszkodzeniach, jeśli powstały one wskutek własnego transportu przez Partnera Handlowego -uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, powódź, itp.) -uszkodzeń wynikających z niewłaściwego składowania wyrobów przez Partnera Handlowego -produktów ponadgabarytowych zamówionych na specjalne życzenie Partnera Handlowego 7.Koszty dojazdu do miejsca reklamacji ponosi Partner Handlowy. 8.W przypadku nieuzasadnionego wezwania rzeczoznawcy Fart- Produkt na miejsce reklamacji, Fart-Produkt obciąży Partnera Handlowego poniesionymi kosztami. 9.Ingerowanie w stronę wizualną wyrobów tj. usuwanie naklejek, logo, tabliczek znamionowych jest równoznaczne z utratą prawa do gwarancji 10.Partner handlowy traci prawo do gwarancji w przypadku podjęcia przez niego lub osoby trzecie jakichkolwiek przeróbek lub samodzielnych napraw wyrobu. 11. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy firmy kurierskiej jedynie w przypadku sporządzenia przez Partnera Handlowego odpowiedniego protokołu w obecności kuriera. Postanowienia końcowe 1.Spory mogące wynikać między Fart-Produkt, a Partnerem Handlowym, o ile nie zostaną rozwiązane polubownie, rozpatrywane będą przez Sądy powszechne, właściwe dla siedziby Fart-Produkt 2.W sprawach nie uregulowanych Umową Współpracy lub Ogólnymi Warunkami Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego P.P.U.H. Fart-Produkt, ul. Towarowa 3, Toruń, tel , fax ,

4 SPIS TREŚCI ŻALUZJE POZIOME Żaluzje poziome, 25mm, białe.. 1 Żaluzje poziome, 25mm, kolory jednolite... 2 Żaluzje poziome, 25mm, kolory niestandardowe... 3 Żaluzje poziome, 16mm, wszystkie kolory dostępne w wersji 16mm... 4 Venus, 16mm i 25mm, kolory jednolite...5 Venus Standard, 16mm i 25mm, kolory jednolite Venus Standard, 25mm, kolory niestandardowe.. 7 Venus 25mm, taśma w kolorach niestandardowych mm, grupa mm, grupa mm, grupa Drewniane / bambusowe 25mm 11 Drewniane / bambusowe 50mm. 12 Sterowanie elektryczne do żaluzji 50mm 13 MOSKITIERY Ramkowa okienna Ramkowa drzwiowa na zawiasach...15 Moskitiery rolowane Ramkowa przesuwna ROLETY MATERIAŁOWE BEZ KASET Vegas Mini...22 Dzień noc mini..23 Ø Ø Ø ROLETY MATERIAŁOWE Z KASETAMI I PROWADNICAMI Gracja PCW, białe..29 Gracja PCW, drewnopodobne...31 Gracja, Vegas Classic, ALU, białe i brązowe Gracja ALU, drewnopodobne..35 Gracja dzień noc..37 Vegas Profil ALU.. 38 Vegas Profil Dzień i Noc 40 Capri ALU.. 41 Capri PCW. 43 Luisa ALU..45 Dzień noc Maxi.46 SkyLux aluminiowe rolety do okien dachowych...48 POZOSTAŁE Wertikale..49 Wertikale PCW 50 Żaluzje plisowane 51 Zasłony rzymskie i austriackie 55 Panel Track..56 Sterowania Panel Track.57 Cennik przeróbek i części zamiennych..58 Ograniczenia w wysokości rolet Wzory falban do rolet materiałowych Wzory zamówień

5 Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900) do/do Cena zawiera: mechanizm szwedzki (przekładnia ślimakowa + hamulec) zaczepy górne w zależności od szerokości żaluzji: do 110cm - 2 szt cm - 3 szt cm - 4 szt.(do wyboru: biały, przeźroczysty lub twist) zaczepy dolne (wspornik + zaślepka z bolcem) - 1 kpl Dopłaty: maskownica górnej rynny, 14,- zł/mb w kolorach jednolitych i 24,- zł/mb w kolorach drewnopodobnych (złoty dąb, orzech, mahoń) mechanizm koralikowy: 19,-zł/szt prowadzenie żyłkowe, dopłata 10% żaluzja bezotworowa, dopłata 25% Uwagi: ceny netto kolor żaluzji może się nieznacznie różnić od przedstawionego we wzorniku Strona 1 zaczep górny biały lub przeźroczysty w cenie żaluzji zaczep górny metalowy twist w cenie żaluzji zaczep górny bezinwazyjny z twistem dodatkowo płatny 12,- zł netto/szt. B C dolne uchwyty przy prowadzeniu żyłkowym

6 Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: kolory jednolite do/do zaczep górny biały lub przeźroczysty w cenie żaluzji zaczep górny metalowy twist w cenie żaluzji zaczep górny bezinwazyjny z twistem dodatkowo płatny 12,- zł netto/szt. B C dolne uchwyty przy prowadzeniu żyłkowym Cena zawiera: mechanizm szwedzki (przekładnia ślimakowa + hamulec) zaczepy górne w zależności od szerokości żaluzji: do 110cm - 2 szt cm - 3 szt cm - 4 szt.(do wyboru: biały, przeźroczysty lub twist) zaczepy dolne (wspornik + zaślepka z bolcem) - 1 kpl Dopłaty: maskownica górnej rynny, 14,- zł/mb w kolorach jednolitych i 24,- zł/mb w kolorach drewnopodobnych (złoty dąb, orzech, mahoń) mechanizm koralikowy: 19,-zł/szt żaluzja bezotworowa, dopłata 25% prowadzenie żyłkowe, dopłata 10% Uwagi: ceny netto kolor żaluzji może się nieznacznie różnić od przedstawionego we wzorniku Strona 2

7 Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: (kolory niestandardowe nr.: 7326, 7328, 7344, 7325, 7346, 7332, , 4459, 4806,1858, , , , ) do/do Cena zawiera: mechanizm szwedzki (przekładnia ślimakowa + hamulec) zaczepy górne w zależności od szerokości żaluzji: do 110cm - 2 szt cm - 3 szt cm - 4 szt.(do wyboru: biały, przeźroczysty lub twist) zaczepy dolne (wspornik + zaślepka z bolcem) - 1 kpl Dopłaty: maskownica górnej rynny, 14,- zł/mb w kolorach jednolitych i 24,- zł/mb w kolorach drewnopodobnych (złoty dąb, orzech, mahoń) mechanizm koralikowy: 19,-zł/szt żaluzja bezotworowa, dopłata 25% prowadzenie żyłkowe, dopłata 10% Uwagi: ceny netto kolor żaluzji może się nieznacznie różnić od przedstawionego we wzorniku Strona 3 zaczep górny biały lub przeźroczysty w cenie żaluzji zaczep górny metalowy twist w cenie żaluzji zaczep górny bezinwazyjny z twistem dodatkowo płatny 12,- zł netto/szt. B C dolne uchwyty przy prowadzeniu żyłkowym

8 Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 16mm na rynnie 25x25mm Kolor: kolory jednolite do/do zaczep górny biały lub przeźroczysty w cenie żaluzji zaczep górny metalowy twist w cenie żaluzji zaczep górny bezinwazyjny z twistem dodatkowo płatny 12,- zł netto/szt. B C dolne uchwyty przy prowadzeniu żyłkowym Cena zawiera: mechanizm szwedzki (przekładnia ślimakowa + hamulec) zaczepy górne w zależności od szerokości żaluzji: do 110cm - 2 szt cm - 3 szt cm - 4 szt.(do wyboru: biały, przeźroczysty lub twist) zaczepy dolne (wspornik + zaślepka z bolcem) - 1 kpl Dopłaty: maskownica górnej rynny, 14,- zł/mb w kolorach jednolitych i 24,- zł/mb w kolorach drewnopodobnych (złoty dąb, orzech, mahoń) mechanizm koralikowy: 19,-zł/szt prowadzenie żyłkowe, dopłata 10% Uwagi: ceny netto kolor żaluzji może się nieznacznie różnić od przedstawionego we wzorniku Strona 4

9 wysokość /mm/ wysokość /mm/ szerokość /mm/ CENNIK ŻALUZJI POZIOMYCH - VENUS - szer. taśmy 16mm (Sterowanie mechanizmem koralikowym) do/do szerokość /mm/ CENNIK ŻALUZJI POZIOMYCH - VENUS - szer. taśmy 25mm (Sterowanie mechanizmem koralikowym) do/do UWAGI: 1. Ceny netto 2. Maksymalną szerokość oraz wysokość żaluzji określa tabela. 3. Rynny i osprzęt dostępne są w kolorach: biały RAL 9016, beżowy RAL 1011, srebrny RAL 9006, brązowy RAL Rynny i osprzęt w kolorach: złoty dąb, orzech za dopłatą +33zł za mb szerokości żaluzji 4. Żaluzje bezotworowe - dopłata 25% - dostępne tylko do taśmy 25mm. 5. Cennik na żaluzje z taśmy w jednolitym kolorze. 6. Żaluzje z taśmy w kolorach nr.: 7326, 7328, 7344, 7325, 7346, 7332, , 4459, 4806,1858, , , , liczymy z innego cennika 7. Żaluzja posiada prowadzenie żyłkowe Strona 5

10 wysokość /mm/ wysokość /mm/ CENNIK ŻALUZJI POZIOMYCH - VENUS STANDARD - szer. taśmy 16mm (Sterowanie mechanizmem szwedzkim za pomocą sznurka i pokrętła) szerokość /mm/ do/do CENNIK ŻALUZJI POZIOMYCH - VENUS STANDARD - szer. taśmy 25mm (Sterowanie mechanizmem szwedzkim za pomocą sznurka i pokrętła) szerokość /mm/ do/do UWAGI: 1. Ceny netto 2. Maksymalną szerokość oraz wysokość żaluzji określa tabela. 3. Rynny i osprzęt dostępne są w kolorach: biały RAL 9016, beżowy RAL 1011, srebrny RAL 9006, brązowy RAL Rynny i osprzęt w kolorach: złoty dąb, orzech za dopłatą +33zł za mb szerokości żaluzji 4. Żaluzje bezotworowe - dopłata 25% - dostępne tylko do taśmy 25mm. 5. Cennik na żaluzje z taśmy w jednolitym kolorze. 6. Żaluzje z taśmy w kolorach nr.: 7326, 7328, 7344, 7325, 7346, 7332, , 4459, 4806,1858, , , , liczymy z innego cennika 7. Żaluzja posiada prowadzenie żyłkowe Strona 6

11 CENNIK ŻALUZJI POZIOMYCH - VENUS STANDARD - szer. taśmy 25mm wysokość /mm/ wysokość /mm/ (kolory niestandardowe nr.: 7326, 7328, 7344, 7325, 7346, 7332, , 4459, 4806,1858, , , , ) szerokość /mm/ do/do CENNIK ŻALUZJI POZIOMYCH - VENUS - szer. taśmy 25mm (kolory niestandardowe nr.: 7326, 7328, 7344, 7325, 7346, 7332, , 4459, 4806,1858, , , , ) szerokość /mm/ do/do UWAGI: 1. Ceny netto 2. Maksymalną szerokość oraz wysokość żaluzji określa tabela. 3. Rynny i osprzęt dostępne są w kolorach: biały RAL 9016, beżowy RAL 1011, srebrny RAL 9006, brązowy RAL Rynny i osprzęt w kolorach: złoty dąb, orzech za dopłatą +33zł za mb szerokości żaluzji 4. Żaluzje bezotworowe - dopłata 25% - dostępne tylko do taśmy 25mm. 5. Żaluzja posiada prowadzenie żyłkowe Strona 7

12 Cennik aluminiowych żaluzji poziomych z taśmy 50mm Grupa 1 numery kolorów: 50001, , , 50005, , , , do/do Uwagi: 1. Ceny netto 2. Dopłata do systemu retro 156,- zł netto 3. Prowadzenie żyłkowe, dopłata 10% 4. Maksymalna szerokość systemu retro to 2400 mm 5. Drewniana maskownica rynny górnej: 40,- zł netto /mb, maksymalna szerokość 2400 mm 6. Istnieje możliwość zastosowania silnika elektrycznego (za dopłatą strona 13) Maksymalna szerokość do której można zastosować system retro Strona 8

13 Cennik aluminiowych żaluzji poziomych z taśmy 50mm Grupa 2 numery kolorów: , , , , , , 50200P, 50199P do/do Uwagi: 1. Ceny netto 2. Dopłata do systemu retro 156,- zł netto 3. Prowadzenie żyłkowe, dopłata 10% 4. Maksymalna szerokość systemu retro to 2400 mm 5. Drewniana maskownica rynny górnej: 40,- zł netto /mb, maksymalna szerokość 2400 mm 6. Istnieje możliwość zastosowania silnika elektrycznego (za dopłatą - strona 13) Maksymalna szerokość do której można zastosować system retro Strona 9

14 Cennik aluminiowych żaluzji poziomych z taśmy 50mm Grupa 3 numery kolorów: DP-50093, DP-50082, DP-50085, DP-50095, , , , , , , , Maksymalna szerokość do której można zastosować system retro Uwagi: 1. Ceny netto 2. Dopłata do systemu retro 156,- zł netto 3. Prowadzenie żyłkowe, dopłata 10% 4. Maksymalna szerokość systemu retro to 2400 mm 5. Drewniana maskownica rynny górnej: 40,- zł netto /mb, maksymalna szerokość 2400 mm 6. Istnieje możliwość zastosowania silnika elektrycznego (za dopłatą - strona 13) Strona 10

15 Cennik drewnianych/bambusowych żaluzji poziomych szerokość listewek 25mm do/do max. szerokość żaluzji bambusowej Uwagi: 1. Ceny netto 2. Dopuszczalna jest rozbieżność odcieni listew drewnianych/bambusowych ze względu na naturalny surowiec używane do produkcji żaluzji 3. Istnieje możliwośc niewielkiego odkształcania żaluzji drewnianych/bambusowych ze względu na naturalny surowiec 4. Prowadzenie żyłkowe, dopłata 10%. 5. Pakiet listew drewnianych żaluzji po podniesieniu zajmuje 160mm na 1000mm wysokości żaluzji + 40 mm górnej i dolnej rynny. 6. Pakiet listew bambusowych żaluzji po podniesieniu zajmuje 100mm na 1000mm wysokości żaluzji + 40 mm górnej i dolnej rynny. 7. Ww. ceny zawierają maskownice rynny Strona 11

16 Cennik drewnianych/bambusowych żaluzji poziomych szerokość listewek 50mm do/do Uwagi: 1. Podane ceny są cenami netto 2. Za system RETRO do ceny netto należy doliczyć 156zł 3. Dopuszczalna jest rozbieżność odcieni listew drewnianych ze względu na naturalne drewno używane do produkcji żaluzji 4. Prowadzenie żyłkowe dopłata do ceny netto + 10% 5. Pakiet listew drewnianych żaluzji w systemie STANDARD ( na drabince sznurkowej) po podniesieniu zajmuje 80mm na 1000mm wysokości żaluzji + 80 mm górnej rynny. 6. Pakiet listew drewnianych żaluzji w systemie STANDARD ( na drabince taśmowej) po podniesieniu zajmuje 100mm na 1000mm wysokości żaluzji + 80 mm górnej rynny. 7. Pakiet listew drewnianych żaluzji w systemie RETRO ( na drabince taśmowej) po podniesieniu zajmuje 100mm na 1000mm wysokości żaluzji + 90 mm górnej rynny. 8. Minimalna szerokość żaluzji: w systemie RETRO 450mm, w systemie STANDARD 400mm 9. W/w ceny zawierają maskownice rynny w systemie STANDARD Strona 12

17 Cennik sterowania elektrycznego do żaluzji 50mm Silniki elektryczne do żaluzji AL. 50 mm i do DR 50mm Silnik sonesse 40 PA 3/30 - do 2,5 m 2 DR50, do 3 m 2 AL50 Silnik sonesse 40 PA 6/20 - do 5 m 2 DR50, do 6 m 2 AL50 Silnik sonesse 40 RTS 3/30 - do 2,5 m 2 DR50, do 3 m 2 AL50 Silnik sonesse 40 RTS 6/20 - do 5 m 2 DR50, do 6 m 2 AL50 648,60 zł 666,10 zł 917,30 zł 971,80 zł kablowy radiowy wyposażenie rynny górnej 50mm w osprzęt dodatkowy pod silnik elektryczny szerokośc żaluzji w mm dopłata [zł] ilośc sznurków do 1200 od 1201 do 1600 od 1601 do 2100 od 2101 do 2700 od 2701 do ,00 zł 160,00 zł 194,00 zł 228,00 zł 260,00 zł sterowanie elektryczne pilot telis 1 Mod/Var RTS Pure - do jednej żaluzji lub do jednej grupy pilot telis 4 Mod/Var RTS Pure - do pięciu żaluzji lub do pięciu grup włącznik klawiszowy Inis Uno VB - do jednej żaluzji włącznik klawiszowy Inis Duo VB - do dwóch żaluzji Solaris Mod/Var Slim Receiver RTS (odbiornik radiowy) - służy do sterowania radiowego przy zastosowaniu silnika kablowego przekaźnik MR-2 - służy do sterowania jedną żaluzją dwoma włącznikami sterownik TR-2 - słuzy do sterowania dwoma żaluzjami jednym włącznikiem 288,30 zł 382,20 zł 68,00 zł 98,00 zł 491,40 zł 185,60 zł 255,50 zł UWAGI: - wszystkie ceny sa cenami netto - minimalna szerokość żaluzji z silnikiem elektrycznym Sonesse 700mm - istnieje możliwośc zastosowania innego silnika elektrycznego, innego producenta Strona 13

18 Cennik moskitier ramkowych okiennych. profil z kołnierzem lub lesta wysokość szerokość do/do ,5 64,4 68,2 72,0 73,9 75,8 79,6 81,5 83,4 89,1 102,4 106,2 108,1 130,9 132,8 136,6 138,5 142, ,4 68,2 70,1 73,9 77,7 79,6 81,5 85,3 87,2 92,9 106,2 110,0 111,9 134,7 138,5 142,3 144,2 146, ,2 70,1 73,9 77,7 79,6 81,5 85,3 87,2 91,0 96,7 111,9 113,8 117,6 140,4 142,3 146,1 149,9 151, ,0 73,9 77,7 81,5 83,4 87,2 89,1 92,9 94,8 102,4 117,6 119,5 123,3 146,1 148,0 151,8 155,6 157, ,9 77,7 79,6 83,4 87,2 89,1 92,9 94,8 98,6 106,2 121,4 123,3 127,1 149,9 153,7 157,5 159,4 163, ,8 79,6 81,5 87,2 89,1 92,9 94,8 98,6 100,5 111,9 125,2 129,0 130,9 155,6 157,5 161,3 165,1 167, ,6 81,5 85,3 89,1 92,9 94,8 98,6 102,4 104,3 115,7 129,0 132,8 136,6 159,4 163,2 167,0 170,8 172, ,4 87,2 92,9 96,7 100,5 106,2 110,0 113,8 117,6 119,5 134,7 136,6 140,4 163,2 167,0 170,8 174,6 178, ,2 91,0 94,8 100,5 104,3 108,1 111,9 115,7 121,4 123,3 138,5 142,3 144,2 168,9 172,7 176,5 180,3 182, ,1 92,9 96,7 102,4 106,2 111,9 115,7 119,5 123,3 129,0 144,2 148,0 151,8 176,5 180,3 186,0 189,8 195, ,4 106,2 111,9 117,6 121,4 125,2 129,0 134,7 138,5 144,2 159,4 163,2 167,0 191,7 195,5 201,2 205,0 210, ,2 110,0 113,8 119,5 123,3 129,0 132,8 136,6 142,3 148,0 163,2 167,0 170,8 195,5 199,3 205,0 210,7 214, ,1 111,9 117,6 123,3 127,1 130,9 136,6 140,4 144,2 151,8 167,0 170,8 174,6 199,3 203,1 208,8 214,5 218, ,9 134,7 140,4 146,1 149,9 155,6 159,4 163,2 168,9 176,5 191,7 195,5 199,3 224,0 227,8 233,5 239,2 243, ,8 138,5 142,3 148,0 153,7 157,5 163,2 167,0 172,7 180,3 195,5 199,3 203,1 227,8 231,6 237,3 243,0 246, ,6 142,3 146,1 151,8 157,5 161,3 167,0 170,8 176,5 186,0 201,2 205,0 208,8 233,5 237,3 262,0 246,8 252, ,5 144,2 149,9 155,6 159,4 165,1 170,8 174,6 180,3 189,8 205,0 210,7 214,5 239,2 243,0 246,8 252,5 256, ,3 146,1 151,8 157,5 163,2 167,0 172,7 178,4 182,2 195,5 210,7 214,5 218,3 243,0 246,8 252,5 256,3 260,1 Uwagi: 1. ceny netto 2. standardowe kolory ramek: biały (RAL 9003) i brązowy (RAL 8017) 3. profil z kołnierzem występuje również w kolorach antracyt (RAL 7016), orzech (okleina), złoty dąb (okleina), mahoń (okleina), winchester (okleina) dąb bagienny (okleina) za dopłatą 30% 4. kolory siatek: szary i czarny 5. Poprzeczki stosujemy: Lesta od 1000mm wysokości Profil z kołnierzem od 1600mm wysokości 6. moskitierę z profilu Lesta można zamontować na magnesy, za dopłatą 13,20 zł netto/kpl 7. siatka antyalergiczna, dopłata 30% 8. moskitiera o kształtach nieprostokątnych dopłata +265% (do wyceny należy przyjąć najdłuższą szerokość i najdłuższą wysokość) 9. dostępne blaszki to: 0mm, 6mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm 10. w przypadku zastosowania narożników wewnętrznych dopłata + 30zł netto za sztukę moskitiery (nie obowiązuje moskitier lakierowanych) 11. ramka moskitiery dostepna jest w dowolnym kolorze palety RAL za dopłatą + 50zł za sztukę (uwaga dłuższy termin realizacji) Strona 14

19 Cennik na moskitierę drzwiową ramkową wysokość szerokość do/do zawias PCV zawias AL samozamykacz PCV magnes okrągły ceny netto Opis produktu: Siatka wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (opcjonalnie czarna, bez dopłaty) Rama aluminiowa w kolorze białym RAL9003 lub brązowym RAL8017 Moskitiera wyposażona jest standardowo w 3 zawiasy PCW, magnes okrągły oraz pochwyt do otwierania Rama moskitiery (od wewnątrz po obwodzie) wyposażona jest w szczotkę uszczelniającą o długości włosia 8mm Poprzeczka o wysokości 33 mm montowana jest na wysokości 967mm do osi(możliwość zmiany w trakcie zamówienia) Moskitiery o wymiarach powyżej 1100 x 2300 mm wykonujemy bez gwarancji Maksymalna szerokość moskitiery z wypełnieniem dolnym to 1250mm Wymiary zamówieniowe nie obejmują szerokości zawiasów/samozamykaczy Zalecany zakład profilu moskitiery na ramę okienną min. 20mm Standardowo moskitiera wykonana jest z poprzeczką oraz z wypełnieniem dolnym Moskitierę drzwiową bez szprosu lub bez wypełnienia dolnego wykonujemy bez gwarancji na wyraźne życzenie klienta Dopłaty: Dopłata do oklein złoty dąb, orzech + 50% Dopłata do lakierowania na niestandardowy kolor: 60zł netto za sztukę Dopłata do zawiasów aluminiowych 22,50zł za kpl(3sztuki) Dopłata do samozamykaczy 36zł za kpl (3sztuki) Strona 15

20 Moskitiery rolowane Pionowa z listwą hakową lub z zatrzaskiem do/do Pozioma drzwiowa pojedyńcza do/do ceny netto Opis produktu: Kaseta aluminiowa o wysokości 49mm prowadnice aluminiowe o szerokości 32mm (za dopłatą z odsadzeniem) wałek z systemem sprężynowym siatka wykonana z włókna szklanego pokrytego PCW występuje w kolorze szarym elementy wykonane z PCW(oprócz siatki) są dostępne wyłącznie w kolorach: białym i brązowym kaseta, prowadnice i listwa dolna w kolorach biały RAL 9003, brązowy RAL orzech (dopłata), złoty dąb(dopłata) maksymalne wymiary określa tabela Dopłaty: spowalniacz, 35,- zł netto/szt. prowadnice z odsadzeniem, dopłata 5% kolory drewnopodobne orzech, złoty dąb, dopłata 45% dowolny kolor z palety RAL (oprócz perłowych, metalizowanych, fluorescencyjnych, dopłata 60,- zł netto/szt Strona 16

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Postanowienia ogólne 1.Ogólne warunki sprzedaży dotyczą sprzedaży wyrobów przez firmę Fart-Produkt z siedzibą w Toruniu przy ulicy Towarowej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Cennik aluminiowych "żaluzji poziomych" z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900)

Cennik aluminiowych żaluzji poziomych z taśmy 25mm na rynnie 25x25mm Kolor: biały (nr.: taśmy 900) SPIS TREŚCI ŻALUZJE POZIOME Żaluzje poziome, 25mm, białe.. 1 Żaluzje poziome, 25mm, kolory jednolite... 2 Żaluzje poziome, 25mm, kolory niestandardowe... 3 Żaluzje poziome, 16mm, wszystkie kolory dostępne

Bardziej szczegółowo

CENA Z MONTAŻEM Żaluzje 25 mm 1 Żaluzje poziome kolorowe m 2 44,00 zł 52,00 zł 2 Żaluzje poziome "25" kolor - 01,02,03 m 2 55,00 zł 63,00 zł

CENA Z MONTAŻEM Żaluzje 25 mm 1 Żaluzje poziome kolorowe m 2 44,00 zł 52,00 zł 2 Żaluzje poziome 25 kolor - 01,02,03 m 2 55,00 zł 63,00 zł ŻALUZJE POZIOME 1. Ceny brutto, zawierają 23% podatku VAT. 2. Żaluzje 25 mm - min. powierzchnia 0,6 m 2. 3. Żaluzje MIKRO 16 mm - min. powierzchnia 0,6 m 2. 4. Żaluzje 16 i 25 zaciemniające do ceny należy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ŻALUZJE ALUMINIOWE V10...2 V13 z mechanizmem MonoMagic...3 V13...4 50 mm...13. ŻALUZJE DREWNIANE 25mm...18 50mm...20

SPIS TREŚCI. ŻALUZJE ALUMINIOWE V10...2 V13 z mechanizmem MonoMagic...3 V13...4 50 mm...13. ŻALUZJE DREWNIANE 25mm...18 50mm...20 SPIS TREŚCI ŻALUZJE ALUMINIOWE V10...2 V13 z mechanizmem MonoMagic...3 V13...4 50 mm...13 ŻALUZJE DREWNIANE 25mm...18 50mm...20 ŻALUZJE TYPU ISOTRA Aluminiowa...24 Drewniana...27 Plisowana nowość...29

Bardziej szczegółowo

Cennik rolety "Dzień i Noc" system Mini

Cennik rolety Dzień i Noc system Mini Cennik rolety "Dzień i Noc" system Mini do/do 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 do/do 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 500 116 127 139 150 162 173 184 196 207 218 500 131 143 156

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2017

CENNIK PRODUKTÓW 2017 CENNIK PRODUKTÓW 2017 1 2 3 4 5 6 CENNIK NA TKANINY, TAŚMY DWUSTRONNE, DRUK, LAKIEROWANIE. Tkanina do rolet sprzedawana w mb. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE DREWNIANE 50mm

ŻALUZJE DREWNIANE 50mm ŻALUZJE DREWNIANE 50mm Naturalne Żaluzje nadają wnętrzu niepowtarzalny klimat. Precyzyjnie regulują ilość światła przenikającego do wnętrza bez konieczności podnoszenia żaluzji. Wykonanie żaluzji ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. 1 2 3 4 CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Podane ceny są cenami netto . ZALUZJE DREWNIANE /2010 6/20

CENNIK. Podane ceny są cenami netto . ZALUZJE DREWNIANE /2010 6/20 CENNIK Podane ceny są cenami netto. ZALUZJE DREWNIANE 6/20 /2010 Obowiązuje od 15.11.2010 1 TYP B25-A śaluzje POZIOME BAMBUSOWE I DREWNIANE 25 MM BASSWOOD SYSTEM AMARANT (RYNNA GÓRNA 24X25 MM) Zalecana

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW WEWNĘTRZNYCH 2018 wydanie pierwsze 03.04.2018 Wyjątkowe osłony okienne VERTEX Aranżacja wnętrza to swego rodzaju sztuka, a dobrze skomponowana przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 1

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 1 Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 1 Spis treści Rolety mini Slim... 4 Rolety mini VEGAS z prowadnicą żyłkową... 6 Rolety wolnowiszące... 8 Rolety w kasecie PCV Vegas Classic...10 Rolety w kasecie

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. A B C D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus 25 % Taśma dwustronnie klejąca

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Pisla Group Member Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW WEWNĘTRZNYCH 2015 SPIS TREŚCI ŻALUZJE ALUMINIOWE 16 i 25 MM 4 CENNIK - ŻALUZJE ALUMINIOWE 25 MM W SYSTEMIE V10 LUB V13 6 CENNIK

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE DREWNIANE 25mm

ŻALUZJE DREWNIANE 25mm ŻALUZJE DREWNIANE 25mm Wykaz listew drewnianych do żaluzji poziomych: Żaluzje drewniane to niezwykle nastrojowe i klimatyczne osłony, które komponują się zarówno w nowoczesnych, jak i stylowych wnętrzach.

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE POZIOME SOLAR

ŻALUZJE POZIOME SOLAR ŻALUZJE POZIOME SOLAR Żaluzja pozioma jest to najbardziej popularna forma ochrony wnętrz przed nasłonecznieniem. Stosowane jako element uzupełniający okna jak również element dekoracyjny, Żaluzje te są

Bardziej szczegółowo

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm

MOSKITIERY R AMKOWA NA KOŁNIERZ RAMKOWA NA KOŁNIERZ DREWNOPODOBNA. szerokość w cm. wysokość w cm R AMKOWA NA KOŁNIERZ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 40 45 47 50 52 57 59 62 64 67 70 72 76 79 60 50 53 55 58 63 65 68 71 74 77 79 84 86 80 57 60 63 66 70 73 76 79 82 85 88 92 95 100 62 65

Bardziej szczegółowo

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y

Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2017.01 Moskitiery c e n n i k d e t a l i c z n y 2 0 1 7 1 2 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz 4 MRK - Moskitiera ramkowa na kołnierz - drewnopodobna 5 MRM - Moskitiera na magnes 7 MRS - Moskitiera

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Pisla Group Member Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW WEWNĘTRZNYCH 2016 SPIS TREŚCI ŻALUZJE ALUMINIOWE 16 i 25 MM 4 CENNIK - ŻALUZJE ALUMINIOWE 25 MM W SYSTEMIE V10 LUB V13 6 CENNIK

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI KOLORYSTYKA I DOPŁATY DO KOLORÓW NIESTANDARDOWYCH...2 CENNIK ROLET ZEWNĘTRZNYCH W SKRZYNKACH ALUMINIOWYCH...4 I. Skrzynka standard...5 II. Skrzynka półokrągła...7

Bardziej szczegółowo

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Toruń 01-02-2013 Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Opis Bramy Standardowy pancerz bramy wykonany jest z aluminiowych profili wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, na dole zakończony aluminiową

Bardziej szczegółowo

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery. Producent Systemów Osłonowych

Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery.  Producent Systemów Osłonowych Cennik Hurtowy Rolety -Żaluzje -Moskitiery www.koboproducent.pl Producent Systemów Osłonowych Ogólne Warunki Sprzedaży 1.Wszystkie ceny w cenniku są wyrażone w złotówkach oraz są cenami netto (nie zawierają

Bardziej szczegółowo

edycja VII_2015 Rolety, zasłony panelowe cennik produktów

edycja VII_2015 Rolety, zasłony panelowe cennik produktów edycja VII_2015 Rolety, zasłony panelowe cennik produktów INFMACJE DO CENNIKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. CENA Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w PLN i są cenami netto za jeostkę (szt/kpl ) towaru (nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Żaluzje plisowane Standardy wykonania

Żaluzje plisowane Standardy wykonania Żaluzje plisowane Standardy wykonania 1. Tkaniny Żaluzje plisowane wykonywane są z tkaniny o szerokości plis 20 mm. Posiadamy w ofercie: plisy - pojedyncza harmonijka, duette - podwójną harmonijka (w przekroju

Bardziej szczegółowo

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. MAX SZER. - 120 cm. PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM

Bardziej szczegółowo

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY

ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY ROLETY TEKSTYLNE MOSKITIERY Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Żaluzje aluminiowe Standardy wykonania

Żaluzje aluminiowe Standardy wykonania Żaluzje aluminiowe Standardy wykonania 1. Rodzaje żaluzji - Międzyszybowe - Naszybowe - ISSO DESIGN - Pełna przesłona (niewidoczne otwory na sznurki i na prowadzenie boczne) tylko lamele 25mm - Monomagic

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzedaży

Zasady i warunki sprzedaży 1. Definicje Zasady niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży. Klient osoba fizyczna, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, która jest nabywcą produktów od FLDRUK. Produkt obwód drukowany (płytka) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY CAPRICORN S.A.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY CAPRICORN S.A. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY CAPRICORN S.A. sekretariat@capricorn. sales@capricorn. zamówienia@capricorn. CAPRICORN S.A. z siedzibą w Świebodzicach zwany dalej Gwarantem, udziela gwarancji Kupującemu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, Tuczno reprezentowana przez.. Burmistrza, zwana dalej Zamawiającym zwanymi łącznie Stronami,

WZÓR UMOWY. Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, Tuczno reprezentowana przez.. Burmistrza, zwana dalej Zamawiającym zwanymi łącznie Stronami, Załącznik nr 5 Zapytanie Ofertowe z dn. 06.12.2017 WZÓR UMOWY zawarta dnia w pomiędzy: [ ], zwanym dalej Wykonawcą oraz Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno reprezentowana przez. Burmistrza, zwana

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Cennik 1 Ogólne warunki handlowe CENY Ceny podane są na bazie loco magazyn Firmy LEON, chyba że umowa stanowi inaczej. Do transakcji przekraczającej kwotę 500 zł wyroby o długości do 2500 mm i wadze nie

Bardziej szczegółowo

Umowa. Gmina Mniów, ul. Centralna 9, Mniów, NIP: , REGON:

Umowa. Gmina Mniów, ul. Centralna 9, Mniów, NIP: , REGON: Znak sprawy: RGIUE.271.10.2011 ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór umowy Umowa zawarta dnia... r. w Mniowie pomiędzy: Gmina Mniów,, NIP: 9591679518, REGON: 291010346 reprezentowaną przez: Wójt Gminy - Leonard Świerczyński

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór. UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO nr 891/10

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór. UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO nr 891/10 ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO nr 891/10 zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy: Buran sp. z o.o., 91-140 Łódź, ul. Grabieniec 13, KRS 0000216953 prowadzony przez XX Wydział KRS Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015

obowiązuje od: 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 Bramy Segmentowe CENNIK Detaliczny 01.01.2015 CENNIK BRAM GARAŻOWYCH TYPOWYCH AUTOMATYCZNYCH Przetłoczenie poziome niskie, kolory widoczne od zewnątrz Nadproże min. 250mm Kolor Wymiar Brąz (RAL8014) Orzech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia...

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 2/2018/RPOWP Ogólne Warunki Umowy 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż środków trwałych: Stacja robocza (szt. 3) wraz z wyposażeniem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 3.0

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 3.0 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 3.0 (tekst jednolity, obowiązujący od 1.08.2017) Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, ujednolicają i regulują oraz mają zastosowanie do wszystkich umów kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013 ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE

CENNIK 2013 ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE CENNIK 2013 ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE 36 ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE 1. Cena końcowa plisy składa się z dwóch części: cena osprzętu (patrz tabela) + cena tkaniny (m 2 ); 2. Za dopłatą istnieje możliwość

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL INTEGRO ROLETA ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL 1. Minimalna powierzchnia rolety wynosi 1. 2. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT. 3. Kolory podstawowe skrzynek i prowadnic: biały, brąz jasny, brąz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM

SYSTEM www.shadow-system.pl SYSTEM Orientacyjna wysokość pakietu żaluzji Standard 50 mm / Drewno żaluzji [cm] pakietu podciągniętych żaluzji [cm] Drabinaka taśmowa Drabinaka sznurkowa 100 19 17 150 24 21 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Rolety Rzymskie. Zasłony i firany

Rolety Rzymskie. Zasłony i firany Rolety Rzymskie Modele 2 Wykończenia 3 Sposoby wymiarowania 4 Cennik 5-8 System elektryczny 9 Dopłaty i informacje 10 System 11 Formularz zamówienia 12 Zasłony i firany Wykończenia i taśmy 13 Cennik 14

Bardziej szczegółowo

LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE PLUS - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt.

LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE PLUS - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. LATERNE MINI - cennik rolet tkaninowych dzień-noc w zł/szt. grupa A Tkaniny z grupy A: SOFT S-05 Ivory, S-09 Orange, S-15 Chocolate, S-17 Black 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,6 64 71

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170

Moskitiery. Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM System GS43 170 Moskitiery Ramkowe 166 Drzwiowe 167 System GM17 168 System GS43 170 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech winchester Cena w tabeli obejmuje

Bardziej szczegółowo

DOUROLETY DECOMATIC SYSTEM MEDIUM Grupa cenowa

DOUROLETY DECOMATIC SYSTEM MEDIUM Grupa cenowa Strona 1 z 3 Wysokość S DOUROLETY DECOMATIC SYSTEM MEDIUM Grupa cenowa Data wydania: 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 100 244 262 277 299 316 333 351 368 388 436

Bardziej szczegółowo

Żaluzje poziome VENTEX/SKÓRA 50MM - SYSTEM BASIC 26 ALUMINIUM/VENTEX/SKÓRA 50MM - SYSTEM RETRO 28

Żaluzje poziome VENTEX/SKÓRA 50MM - SYSTEM BASIC 26 ALUMINIUM/VENTEX/SKÓRA 50MM - SYSTEM RETRO 28 Żaluzje poziome ALUMINIUM 16/25MM - SYSTEM V13 14 ALUMINIUM 16/25MM - SYSTEM ISOTRA HIT 18 ALUMINIUM 35MM - SYSTEM DIPLOMAT 20 ALUMINIUM MM - SYSTEM BASIC 22 VENTEX/SKÓRA MM - SYSTEM BASIC 26 ALUMINIUM/VENTEX/SKÓRA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/18

WZÓR UMOWY DZI-271-2/18 WZÓR UMOWY DZI-271-2/18 Zadanie I / II Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2018 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. /2013 zawarta w dniu...2013 r. w Poznaniu pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. /2013 zawarta w dniu...2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. /2013 zawarta w dniu...2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Strona 1 ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719 Poznań NIP: 783-11-21-773 REGON: 630705827 tel. +48618584360 fax +48618584362

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w. reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego Umowa nr zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Wolsztyn, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, NIP: 923-165-81-41 Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Obrze, ul. Szkolna 19, 64-211

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE. Strona 38

ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE. Strona 38 ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE Strona 38 ŻALUZJE PLISOWANE COSIMO ONE 1. Cena końcowa plisy składa się z dwóch części: cena osprzętu (patrz tabela) + cena tkaniny (m 2 ); 2. Za dopłatą istnieje możliwość

Bardziej szczegółowo

DRZWI PRZESUWNE DRZWI ALUMINIOWE CENNIK

DRZWI PRZESUWNE DRZWI ALUMINIOWE CENNIK DRZWI PRZESUWNE DRZWI ALUMINIOWE CENNIK OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE CENY : Ceny podane są na bazie loco magazyn Firmy LEON, chyba że umowa stanowi inaczej. Do transakcji przekraczającej kwotę 500 zł netto

Bardziej szczegółowo

Umowa nr EZ / 8/ 2015

Umowa nr EZ / 8/ 2015 Umowa nr EZ / 8/ 2015 Umowa zawarta w dniu września 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS

ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS ROLETKI MATERIAŁOWE ZWYKŁE, BIS 1. Ceny brutto za 1 m 2 zawierają 23% podatku VAT. 2. Minimalny wymiar to szer. 1m, wys. 1 m. 4. Czas oczekiwania do 3 dni roboczych. 5. W cenę detaliczną nie jest wliczony

Bardziej szczegółowo

ROLETY MATERIAŁOWE PLUS ZAMÓWIENIE

ROLETY MATERIAŁOWE PLUS ZAMÓWIENIE FORMULARZE ZAMÓWIEŃ ROLETY MATERIAŁOWE PLUS ZAMÓWIENIE Plus Plus mini ** Uchwyt magnetyczny Prowadzenie Ŝyłkowe Listwa magnetyczna szer.** wys. sterow a-nie (P/L) typ szerokości: - szer. materiału - szer.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia...

Ogólne Warunki Umowy. 2. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną Ofertą z dnia... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 19/2018/CBR Ogólne Warunki Umowy 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż Testera bezpieczeństwa elektrycznego wraz z wyposażeniem, dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Be inspired. Wzornik żaluzji aluminiowych Venetian blinds samples 2018

Be inspired. Wzornik żaluzji aluminiowych Venetian blinds samples 2018 Wzornik żaluzji aluminiowych 2018 Venetian blinds samples 2018 Be inspired * Uwaga: Kolory tkanin mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora. Notice: Fabric`s colours may be different

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn r., poz. 1020).

Umowa została zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn r., poz. 1020). UMOWA nr 2018/ZP zawarta w dniu 2018r. w Zagórzu, pomiędzy: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu, 05-462 Wiązowna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Znak sprawy:

UMOWA Nr.. Znak sprawy: UMOWA Nr.. Znak sprawy: zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Opolskim, Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: ) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Przedmiot zamówienia

UMOWA. Powiatem Opolskim, Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: ) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Przedmiot zamówienia UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 7543023121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL ROLETA ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL 1. Minimalna powierzchnia rolety wynosi 1. 2. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 8% dla osób fizycznych, 23% dla firm. MEGA MAKRO ANTYWŁAMANIOWYM WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI (Dalej: OWG ) 1. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI (Dalej: OWG ) 1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI (Dalej: OWG ) 1. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Gwarancji określają wyłącznie zasady gwarancji udzielonej przez Selt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Dalej: Gwarant

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. TALMEX Sp. z o.o. w Jaworznie. z dnia & 1. Postanowienia Ogólne

Obowiązujące OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. TALMEX Sp. z o.o. w Jaworznie. z dnia & 1. Postanowienia Ogólne Obowiązujące OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA TALMEX Sp. z o.o. w Jaworznie z dnia 30.06.2016 & 1. Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Zamówienia zwane dalej OWZ określają ogólne zasady, na których Talmex

Bardziej szczegółowo

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M

CENNIK INTER SYSTEMY MOSKITIER S Y S T E M CENNIK INTER S Y S T E M SYSTEMY MOSKITIER Możliwość zastosowania w każdym budynku Wysoka jakość, solidność, piękno Odporność na zmienne warunki atmosferyczne MOSKITIERY PLISOWANE Moskitiera pozioma Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. W dniu 2019 r., w Łodzi pomiędzy:

Wzór umowy. W dniu 2019 r., w Łodzi pomiędzy: Wzór umowy W dniu 2019 r., w Łodzi pomiędzy: Miastem Łódź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW OBOWIĄZUJĄCE W SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 1. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW OBOWIĄZUJĄCE W SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW OBOWIĄZUJĄCE W SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Postanowienia ogólne 1. Przez Nabywcę rozumie się Podmiot składający zamówienie w przedmiocie wyrobów

Bardziej szczegółowo

OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr

OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr OAK.KCB.2631/1/16 Załącznik nr 3a do SIWZ- Wzór umowy do części I. UMOWA nr zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie REGON: 060271146

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania Ogólne Warunki Zakupów Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej Warunki ) mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez Odbiorcę. Odmienne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

OBOWIĄZUJĄCE OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA OBOWIĄZUJĄCE OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Bielsko Biała, dn. 01.01.2018 1. Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Zamówienia zwane dalej OWZ określają ogólne zasady, na których Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Sprzedający i Kupujący zwani są również w dalszej części Umowy łącznie Stronami lub każdy z nich indywidualnie Stroną.

UMOWA. Sprzedający i Kupujący zwani są również w dalszej części Umowy łącznie Stronami lub każdy z nich indywidualnie Stroną. UMOWA zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej Sprzedającym, a Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną, ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym.

zwaną dalej Zamawiającym. Załącznik nr 5 UMOWA NR /2015. zawarta w dniu w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) Umowa nr FDZP.226.21.2019 pakiet nr... zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, NIP 622-22-56-387, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-16/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

CENNIK PLISY, MOSKITIERY

CENNIK PLISY, MOSKITIERY CENNIK PLISY, MOSKITIERY Spis treści: PLISY COMFORT: DOSTĘPNE MODELE PLISY COMFORT... 3 DOSTĘPNE MATERIAŁY... 3 CENNIK PLISY COMFORT... 4 CENNIK PLISY COMFORT Z PROWADNICAMI DO OKIEN DACHOWYCH... 6 CENNIK

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA nr.. /FIN/.. zawarta w dniu... pomiędzy:

-PROJEKT- UMOWA nr.. /FIN/.. zawarta w dniu... pomiędzy: -PROJEKT- UMOWA nr.. /FIN/.. zawarta w dniu... pomiędzy: Egz. Nr Skarbem Państwa - 22 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Olsztynie, ul. Saperska 1, NIP 739 382 77 91, REGON 280 603 684, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy: suma (6) 1. materiał 1. Cena Wys.1,91-2,40 (4)

Formularz cenowy: suma (6) 1. materiał 1. Cena Wys.1,91-2,40 (4) Formularz cenowy: 1.1 Cennik żaluzji pionowych - wskazana cena winna być ceną w PLN, za 1 m² brutto (wraz z podatkiem VAT) zawierającą wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia w tym

Bardziej szczegółowo

Projekt pod nazwą: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3 Nr umowy o dofinansowanie: RPOP /16 UMOWA

Projekt pod nazwą: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3 Nr umowy o dofinansowanie: RPOP /16 UMOWA UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 7543023121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:,, a,, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa. NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości zł opłaconym w całości reprezentowaną przez

Umowa. NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości zł opłaconym w całości reprezentowaną przez Umowa zawarta w Lublinie w dniu 2013 r. pomiędzy: Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Adres do doręczeń: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21 040 Świdnik, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Rolety. KASETOWE Uni 19 mm 68 Luisa 25/28 mm 72 Absolute S 74 Absolute M 77 Absolute L 80. DACHOWE Dekolux 25 mm 82 Dekolux Plus 25 mm 84

Rolety. KASETOWE Uni 19 mm 68 Luisa 25/28 mm 72 Absolute S 74 Absolute M 77 Absolute L 80. DACHOWE Dekolux 25 mm 82 Dekolux Plus 25 mm 84 Rolety WOLNOWISZĄCE Mini 19 mm 46 Midi 25/28 mm 47 Absolute S 48 Absolute M Absolute L 54 RT 32 mm 56 RT 40 mm 58 RT 45 mm RT mm 64 RT mm 66 KASETOWE Uni 19 mm 68 Luisa 25/28 mm 72 Absolute S 74 Absolute

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-951, Al. Korfantego 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

REGULAMIN 1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REGULAMIN Regulamin sprzedaży Velago określa wzajemne zobowiązania Stron umów sprzedaży, zasady składania zamówień oraz dostawy produktów oferowanych przez Velago. Regulamin dostępny jest w siedzibie firmy.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą.

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... reprezentowanym przez. zwanym dalej Wykonawcą. WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2011 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H.

SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. SPOSOBY POMIARU ROLET WEWNĘTRZNYCH FIRMY KARPOL P.P.H. 2014 ROLETA MINI 2. Dokonując pomiaru należy podać szerokość materiału, podany wymiar powinien być o około 4cm większy od szerokości szyby, 3. Roleta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Definicje

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Definicje OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Definicje 1. Sprzedawca - Bobrek sp. z o.o. z siedzibą w Klęku 2. Kupujący przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, który w ramach prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY UMOWA Zawarta w dniu 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW PORTOS ROLETKA MATERIAŁOWA 1. Roletka wolnowisząca MINI, MAXI...................... 5 2. Roletka w kasetce w systemie DELUX.................... 23 3. Roletka

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo