Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz. 1201

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz. 1201"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa sposób podziału środków finansowych, o których mowa w: 1) art. 365 pkt 1 lit. a c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej ustawą, 2) art. 365 pkt 2 lit. a d ustawy, 3) art. 459 pkt 5 ustawy, na realizację zadań związanych z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobycia specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz diagnostów laboratoryjnych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej ministrem Ze środków finansowych, o których mowa w 1 pkt 1 i 2, wyodrębnia się część zasadniczą i część uzupełniającą. 2. Sposób podziału części zasadniczej przeznaczonej dla uczelni medycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, na rozwój zawodowy pracowników uczelni, a także na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 3. Sposób podziału środków na realizację zadań związanych z kształceniem podyplomowym w celu zdobycia specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4. Część uzupełniającą środków finansowych, o których mowa w 1 pkt 1 i 2, przeznacza się na: 1) uzupełnienia i korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego; 2) uzupełnienia subwencji wynikające z 3; 3) zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy; 4) subwencję dla nowo utworzonej uczelni medycznej przyznawaną w roku jej utworzenia. 1) 2) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie może być: 1) niższa niż 98%, 2) wyższa niż 106% wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych. 2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonej uczelni medycznej nadzorowanej przez ministra przez okres trzech lat następujących po roku jej utworzenia W latach wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a c i pkt 2 lit. a d ustawy, dla uczelni medycznych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym: 1) w 2019 r.: a) w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Dp i oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm. 3) ), w części przeznaczonej na dofinasowanie remontów domów i stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, oraz dotacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni medycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych, b) składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru: (, + 6_, + 1,5, + ) =, + 6_, + 1,5, +! " x ks k Ls k,i y kd d oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej, oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni medycznej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Ld_styp d,i oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, otrzymujących stypendia doktoranckie, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, Ld d,i oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, nieotrzymujących stypendiów doktoranckich albo otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz oraz z 2019 r. poz. 39 i 534), zwanej dalej ustawą wprowadzającą, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

3 Dziennik Ustaw 3 Poz ks k=min Lbk i d i oznacza najniższy współczynnik kosztochłonności występujący w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru: n 1,0 % ' = # ( ' * ) % % > ' M oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach medycznych, SSR i oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru: % = +, ,./ Ss i oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, Sn i oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej publicznej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, Ds i oznacza liczbę doktorantów w i-tej uczelni medycznej, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, Dn i oznacza liczbę doktorantów w i-tej uczelni medycznej, którzy rozpoczęli niestacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, Na i oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, oznacza liczbę uczelni medycznych, c) składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym: Lna i oblicza się według wzoru:,/ = 2, h + 1, Lprof i oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających tytuł profesora, Ldh i oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego,

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Ldr i oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających stopień naukowy doktora, Lmgr i oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, LZprof i oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora w instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej uczelni medycznej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy), n oznacza liczbę uczelni medycznych, d) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym: Ldpc i oznacza liczbę doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, n oznacza liczbę uczelni medycznych, e) składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym: K j oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą: 1,50 dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+, 1,00 dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A, 0,70 dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B, n oznacza liczbę uczelni medycznych, f) składnik projektowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru: 1/: + 2;/61 + 4h + 4=h 9 = (1/: + 2;/61 + 4h + 4=h ) gdzie elementy wzoru zachowują oznaczenia opisane ust. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym n oznacza liczbę uczelni medycznych, g) wysokość subwencji dla i-tej uczelni medycznej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinasowanie remontów domów i stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, oraz dotacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni medycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych; 2) w latach w składniku badawczym uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej, ustaloną według wzoru: >? = C D+, E,?, 1,25 A D, 1,25 > E,?, 0,85 B H, 0,85 > E,?, 0,55 I, 0,55 > E,?, Wkn j,i oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej w i-tej uczelni medycznej, obliczany według wzoru: E,?, = 1,5.3?, +./?, + 0,7.?, + 0,4.K?,.3?, +./?, +.?, +.K?,

5 Dziennik Ustaw 5 Poz Nf j,i oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej, Na j,i oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej, Nb j,i oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej, Nc j,i oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej; 3) w latach składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym K j oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą: a) 1,50 dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+, b) 1,00 dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A, c) 0,70 dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B; 4) w latach : a) składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w pkt 1 lit. b, przy czym ks k oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy, b) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Ldpc i oznacza sumę liczby doktorantów w szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną będących cudzoziemcami oraz liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji. 2. W latach wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi: 1) w roku 2019: a) 0,60 dla stałej przeniesienia C, b) 0,40 dla składnika studenckiego Ws, c) 8 dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M, d) 0,40 dla składnika kadrowego Wk, e) 0,05 dla składnika umiędzynarodowienia Wu, f) 0,05 dla składnika badawczego Wb, g) 0,00 dla składnika doktoranckiego Wd, h) 0,05 dla składnika badawczo-rozwojowego Wn, i) 0,05 dla składnika projektowego Wp;

6 Dziennik Ustaw 6 Poz ) w roku 2020: a) 0,57 dla stałej przeniesienia C, b) 0,38 dla składnika studenckiego Ws, c) 8 dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M, d) 0,35 dla składnika kadrowego Wk, e) 0,05 dla składnika umiędzynarodowienia Wu, f) 0,10 dla składnika badawczego Wb, g) 0,02 dla składnika doktoranckiego Wd, h) 0,05 dla składnika badawczo-rozwojowego Wn, i) 0,05 dla składnika projektowego Wp; 3) w roku 2021: a) 0,53 dla stałej przeniesienia C, b) 0,36 dla składnika studenckiego Ws, c) 8 dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M, d) 0,30 dla składnika kadrowego Wk, e) 0,05 dla składnika umiędzynarodowienia Wu, f) 0,10 dla składnika badawczego Wb, g) 0,04 dla składnika doktoranckiego Wd, h) 0,10 dla składnika badawczo-rozwojowego Wn, i) 0,05 dla składnika projektowego Wp; 4) w roku 2022: a) 0,50 dla stałej przeniesienia C, b) 0,34 dla składnika studenckiego Ws, c) 7,5 dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M, d) 0,25 dla składnika kadrowego Wk, e) 0,05 dla składnika umiędzynarodowienia Wu, f) 0,15 dla składnika badawczego Wb, g) 0,06 dla składnika doktoranckiego Wd, h) 0,10 dla składnika badawczo-rozwojowego Wn, i) 0,05 dla składnika projektowego Wp; 5) w roku 2023: a) 0,45 dla stałej przeniesienia C, b) 0,32 dla składnika studenckiego Ws, c) 7,5 dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M, d) 0,25 dla składnika kadrowego Wk, e) 0,05 dla składnika umiędzynarodowienia Wu, f) 0,15 dla składnika badawczego Wb,

7 Dziennik Ustaw 7 Poz g) 0,08 dla składnika doktoranckiego Wd, h) 0,10 dla składnika badawczo-rozwojowego Wn, i) 0,05 dla składnika projektowego Wp. 5. Rozporządzenie stosuje się do podziału środków finansowych od dnia 1 stycznia 2019 r. 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4) Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: 1) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na zadania związane z prowadzeniem przez uczelnie medyczne podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163), 2) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz oraz z 2017 r. poz. 1495) które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

8 Dziennik Ustaw 8 Poz Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2019 r. (poz. 1201) Załącznik nr 1 SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO ORAZ POTENCJAŁU BADAWCZEGO DLA UCZELNI MEDYCZNYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA 1. Część zasadnicza środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra dzielona jest według algorytmu: -L = -L M -ᵢ -ᵢ I + (1 I) (E ᵢ+E >ᵢ+EL =ᵢ+E Hᵢ+E -ᵢ+E,.ᵢ+E 9 )P Du i oznacza wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, zwanych dalej subwencją, z części zasadniczej dla i-tej uczelni medycznej w danym roku, Du oznacza kwotę przyjętą do obliczania części zasadniczej dla uczelni medycznych w danym roku, Dp i oznacza wysokość subwencji dla i-tej uczelni medycznej w poprzednim roku, w warunkach porównywalnych, C oznacza stałą przeniesienia, Ws oznacza wagę składnika studenckiego, S i oznacza składnik studencki i-tej uczelni medycznej, Wk oznacza wagę składnika kadrowego, K i oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej, Wu oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia, U i oznacza składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej, Wb oznacza wagę składnika badawczego, B i oznacza składnik badawczy i-tej uczelni medycznej, Wd oznacza wagę składnika doktoranckiego, D i oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni medycznej, Wn oznacza wagę składnika badawczo-rozwojowego, N i oznacza składnik badawczo-rozwojowy i-tej uczelni medycznej, Wp oznacza wagę składnika projektowego, P i oznacza składnik projektowy i-tej uczelni medycznej, n oznacza liczbę uczelni medycznych. x ks k 2. Składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru: (, + ) =, +! " oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej, oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy, Ls k,i oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, ks k=min oznacza najniższy współczynnik kosztochłonności występujący w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

9 Dziennik Ustaw 9 Poz Lbk i oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, d i oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru: 1,0 % ' = # ( ' * ) % % > ' SSR i oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru: n % = +,./ Ss i oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, Sn i oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, Na i oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, M oznacza referencyjną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach medycznych, oznacza liczbę uczelni medycznych. 3. Składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru: > =,/,/ Lna i oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:,/ = 2, L + 1,5/ +, Lprof i oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej, Lpu i La i Lpn i oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej, oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej, oznacza przeciętną liczbę pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej, LZprof i oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora w instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej uczelni medycznej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy), n oznacza liczbę uczelni medycznych.

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru: L K + 5, + 6K = = (L K + 5, + 6K ) Lsu i oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów w i-tej uczelni medycznej, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię medyczną, Lsp i oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów z zagranicznych uczelni, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej kształcenie w i-tej uczelni medycznej trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię medyczną, Lspc i oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni medycznej będących cudzoziemcami, z wyłączeniem osób uwzględnionych w Lsn i, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, Lsn i oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni medycznej będących cudzoziemcami, pobierających stypendium przyznane przez Ministra Zdrowia lub Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, Ldpc i oznacza liczbę doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię medyczną będących cudzoziemcami według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, n oznacza liczbę uczelni medycznych. 5. Składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:?,?.,? >? H = Q,?.,? >? R? y oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna prowadzi działalność naukową i w których posiada kategorię naukową wyższą niż C, kdn j oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy, N i,j oznacza liczbę pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej, prowadzących działalność naukową w j-tych dyscyplinach naukowych (z uwzględnieniem czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), w których i-ta uczelnia posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli w i-tej uczelni oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, K j oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą: 1,75 dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+, 1,25 dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A, 1,00 dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B+, 0,75 dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B, n oznacza liczbę uczelni medycznych. 6. Składnik doktorancki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru: - =,,!),,! " y oznacza liczbę szkół doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię medyczną, Ld i,d oznacza liczbę doktorantów w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni medycznej w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

11 Dziennik Ustaw 11 Poz kdn d oznacza średni współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tych dyscyplinach naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną, zaokrąglony w dół do jednego miejsca po przecinku, obliczany według wzoru:, = S?? l oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej, k j oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy, d d oznacza sumę dyscyplin naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną, n oznacza liczbę uczelni medycznych. 7. Składnik badawczo-rozwojowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:. =.1.1 Nbr i oznacza wysokość nakładów wewnętrznych poniesionych przez i-tą uczelnię medyczną na działalność badawczo- -rozwojową wykazanych w PNT-01/s Sprawozdaniu o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, n oznacza liczbę uczelni medycznych. 8. Składnik projektowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru: 1/: + 2;/ h + 5=h 9 = (1/: + 2;/ h + 5=h ) Lkraj i oznacza liczbę projektów w i-tej uczelni medycznej realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych oraz projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, Lzagr i oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORYZONT 2020 oraz w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORYZONT EUROPA, Lh i Uh i n oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną samodzielnie lub w ramach konsorcjum, jeżeli i-ta uczelnia była jego liderem, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORYZONT 2020 lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORYZONT EUROPA, oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną jako członka konsorcjum, niebędącego liderem tego konsorcjum, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORYZONT 2020 lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORYZONT EUROPA, oznacza liczbę uczelni medycznych.

12 Dziennik Ustaw 12 Poz Dla poszczególnych parametrów i składników we wzorach, o których mowa w niniejszym załączniku, określa się następujące wartości: a) 0,40 dla stałej przeniesienia C, b) 0,30 dla składnika studenckiego Ws, c) 7 dla parametru referencyjnej liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M, d) 0,20 dla składnika kadrowego Wk, e) 0,05 dla składnika umiędzynarodowienia Wu, f) 0,20 dla składnika badawczego Wb, g) 0,10 dla składnika doktoranckiego Wd, h) 0,10 dla składnika badawczo-rozwojowego Wn, i) 0,05 dla składnika projektowego Wp.

13 Dziennik Ustaw 13 Poz Załącznik nr 2 SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM PODYPLOMOWYM W CELU ZDOBYCIA SPECJALIZACJI PRZEZ LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH 1. Dotacja na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych dzielona jest dla uczelni medycznych według wzoru: W V - - = TU V 6 V W ( TU V 6 V V ) Dp i oznacza kwotę dotacji na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych dla i-tej uczelni medycznej w danym roku, Dp oznacza kwotę dotacji dla uczelni w danym roku na zadania związane z prowadzeniem s-tego rodzaju podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji, s oznacza rodzaj kształcenia podyplomowego, odpowiednio: s = 1 kursy specjalizacyjne dla lekarzy, s = 2 kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów, s = 3 kursy specjalizacyjne dla farmaceutów, s = 4 kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych, s = 5 kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych, n oznacza liczbę uczelni medycznych, l si oznacza liczbę uczestników s-tego rodzaju kształcenia podyplomowego prowadzonego w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji, g si oznacza liczbę godzin (według programu) s-tego rodzaju kształcenia podyplomowego przypadającą na jednego uczestnika w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji. 2. Dane dotyczące liczby uczestników i liczby godzin kursów, o których mowa w ust. 1, w podziale na kształcenie podyplomowe służące zdobywaniu specjalizacji przez: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych, które były finansowane w ramach przyznanej przez Ministra Zdrowia dotacji, wynikają z danych przekazanych przez poszczególne uczelnie medyczne prowadzące kształcenie podyplomowe. )

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz. 2508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2019 r. Poz. 1838

Warszawa, dnia 26 września 2019 r. Poz. 1838 Warszawa, dnia 26 września 2019 r. Poz. 1838 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

z dnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

z dnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia Projekt z dnia 30 kwietnia 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 września 2018 r. z dnia 2018 r.

Projekt z dnia 14 września 2018 r. z dnia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 14 września 2018 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 listopada 2017 r. Poz. 2163

Warszawa, dnia 23 listopada 2017 r. Poz. 2163 Warszawa, dnia 23 listopada 2017 r. Poz. 2163 OBWIESZCZENIE MINISTRa NaUKI I SZKOLNICTWa WYŻSZEGO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów

Załącznik 1. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych z dnia 8 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 202) (zm.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 159 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 159 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 159 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych

Koncepcja zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych Koncepcja zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Zasady podziału dotacji z cz. 38 budżetu państwa stan na 2016 r.... 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 25 września 2018 r.

Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 25 września 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 1850 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni

Bardziej szczegółowo

) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie

) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie Na podstawie art. 402 pkt 1,217 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(dz. U. póz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje: l. Rozporządzenie określa: l) sposób podziału

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 SPOSÓB PODZIAŁU I TRYB PRZEKAZYWANIA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK KNOW, W TYM Z TYTUŁU DODATKU DO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Dz.U.2015.159 z dnia 2015.01.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 13 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 13 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 13 czerwca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: określenia zasad podziału środków finansowych z dotacji budżetowych przydzielanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 230 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 230 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 230 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

I.Dotacją zasadniczą jest dotacja wynikająca z podziału dotacji podstawowej uczelni na poszczególne jednostki organizacyjne.

I.Dotacją zasadniczą jest dotacja wynikająca z podziału dotacji podstawowej uczelni na poszczególne jednostki organizacyjne. Algo,ytm podziaht dotacji 2017 Załącznik do uchwały nr$ /2017 Senatu PWSZ w Ciechanowie z 19.04.2017 ZASADY PODZIAŁU DOTACJI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, KSZTAŁCENIEM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 75/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. Uchwała nr 75/XII/009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 grudnia 009 r. w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 009. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 789 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 10 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 789 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 10 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 789 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Poz. 515 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Poz. 515 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Poz. 515 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Projekt nowego algorytmu podziału dotacji budżetowej (DD) dla uczelni publicznych

Projekt nowego algorytmu podziału dotacji budżetowej (DD) dla uczelni publicznych podziału dotacji budżetowej (DD) dla uczelni publicznych Uniwersytecka Komisja Nauki Katowice, 26.11.2016. Stanisław Kistryn Uniwersytet Jagielloński Algorytm obecny stała przeniesienia (0,65) jakości

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 73 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po Dział I. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 74 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Dział I. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

AGH: Wdrażanie przepisów U2.0. Andrzej R. Pach, Spotkanie Władz AGH,

AGH: Wdrażanie przepisów U2.0. Andrzej R. Pach, Spotkanie Władz AGH, AGH: Wdrażanie przepisów U2.0 Andrzej R. Pach, Spotkanie Władz AGH, 12.09.2018 Podstawowe obszary zmian» Finansowanie uczelni» Algorytm podziału środków» Ewaluacja działalności naukowej» Składanie oświadczeń»

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO FINANSOWY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NA ROK 2008

PLAN RZECZOWO FINANSOWY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NA ROK 2008 PLAN RZECZOWO FINANSOWY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NA ROK 008 Plan rzeczowo-finansowy Politechniki Krakowskiej na rok 008 przedstawia załącznik nr. Plan obejmuje wszystkie rodzaje działalności uczelni i

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. Upoważnienie do wydania rozporządzenia i przepisy dotychczasowe Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w

UZASADNIENIE I. Upoważnienie do wydania rozporządzenia i przepisy dotychczasowe Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w UZASADNIENIE I. Upoważnienie do wydania rozporządzenia i przepisy dotychczasowe Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 402 pkt 1, 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do koncepcji nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich

Uwagi do koncepcji nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich Jan L. Cieśliński, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki Białystok, 28.09.2016 Uwagi do koncepcji nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich Opis zmian, ocena zmian, propozycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz z dnia 13 września 2018 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz z dnia 13 września 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2024 USTAWA z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Wejście w życie 1 października 2018 r. 1 stycznia 2022 r.) Ewaluacja jakości działalności naukowej: Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniającym

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. Suma kontrolna: 445c dec6 4615 3a b7bc ca88 8f1b c262 Pieczątka uczelni Warszawski Uniwersytet Medyczny Plan rzeczowofinansowy na 2016 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Państwowa Wyższ Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Załącznik do Uchwały Nr /XXII/05 z dnia 8..05 Państwowa Wyższ Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r. Pieczątka uczelni Warszawski Uniwersytet Medyczny Plan rzeczowofinansowy na 2014 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku A. Przychody z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2017 r. Poz. 1495 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 04 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 04 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2010 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2010 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2010 rok Toruń, maj 2010 r. Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2010 [w tys. PLN] ŁĄCZNY PLAN UMK 1 2 A. Przychody działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lutego 2019 r. Poz. 202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1941 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. ... (pieczątka uczelni) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Projekt planu rzeczowo-finansowego na 07 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 07 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. Pieczątka uczelni Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Plan rzeczowofinansowy na 2013 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nazwa uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nazwa uczelni (pieczątka uczelni) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nazwa uczelni Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 20 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Przy wydatkowaniu dotacji przyznanej na prowadzenie działalności obowiązują następujące zasady:

Przy wydatkowaniu dotacji przyznanej na prowadzenie działalności obowiązują następujące zasady: Załącznik nr 1 do uchwały Nr 130/2012 r. Senatu ASP w Gdańsku ZASADY PODZIAŁU DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W FORMACH STACJONARNYCH ORAZ OBLICZANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W FORMACH STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

WZORY SKŁADNIKÓW ALGORYTMU, WARTOŚCI ICH WAG, STAŁEJ PRZENIESIENIA ORAZ PARAMETRÓW DODATKOWYCH

WZORY SKŁADNIKÓW ALGORYTMU, WARTOŚCI ICH WAG, STAŁEJ PRZENIESIENIA ORAZ PARAMETRÓW DODATKOWYCH Załączik r 1 do uchwały r 27/15 WZORY SKŁADNIKÓW ALGORYTMU, WARTOŚCI ICH WAG, STAŁEJ PRZENIESIENIA ORAZ PARAMETRÓW DODATKOWYCH 1) SKŁADNIK STUDENCKO-DOKTORANCKI Si = ks k x Ls k,i kd d y - ozacza wskaźik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 998 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich

S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-9 Warszawa, al. Niepodległości Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-1 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 06 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2019. Senatu AGH z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uchwała nr 1/2019. Senatu AGH z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała nr 1/2019 Senatu AGH z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie PROWIZORIUM BUDŻETOWEGO na 2019 rok. Na podstawie art. 23 ust.1 i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Proszę wpisać nazwę uczelni nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 06 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni Pełna nazwa: REGON: Dane adresowe siedziby uczelni: Telefon: Faks: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie uczelni w świetle przepisów KdN

Finansowanie uczelni w świetle przepisów KdN Finansowanie uczelni w świetle przepisów KdN www.konstytucjadlanauki.gov.pl www.konstytucjadlanauki.gov.pl www.facebook.com/mnisw WALORYZACJA ŚRODKÓW 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 16 114 23 782 24

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 753 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 753 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 130 7752 Poz. 753 Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r. Poz. 402 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 6 lutego 2018 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r. Poz. 402 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 6 lutego 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r. Poz. 402 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na podstawie art. 92 i art. 98 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0

Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0 Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0 www.konstytucjadlanauki.gov.pl www.konstytucjadlanauki.gov.pl www.facebook.com/mnisw WALORYZACJA ŚRODKÓW 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 16 114 23

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 179 10430 Poz. 1066 1066 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego. z dnia 13 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego. z dnia 13 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 485 OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0

Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0 Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0 www.konstytucjadlanauki.gov.pl www.konstytucjadlanauki.gov.pl www.facebook.com/mnisw WALORYZACJA ŚRODKÓW 30 000 25 000 20 000 15 000 16 114 23 782 24

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 65 5606 Poz. 414 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH Materiał dla Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA POLITYKI FINANSOWEJ WEWNĄTRZ UCZELNI PROF. DR HAB. INŻ. BOGUSŁAW ŁAZARZ, PROREKTOR DS. OGÓLNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA

REALIZACJA POLITYKI FINANSOWEJ WEWNĄTRZ UCZELNI PROF. DR HAB. INŻ. BOGUSŁAW ŁAZARZ, PROREKTOR DS. OGÓLNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA REALIZACJA POLITYKI FINANSOWEJ WEWNĄTRZ UCZELNI PROF. DR HAB. INŻ. BOGUSŁAW ŁAZARZ, PROREKTOR DS. OGÓLNYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA PLAN PREZENTACJI WPROWADZENIE PREZENTACJA WEWNĘTRZNEGO ALGORYTMU PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. w sprawie współczynników kosztochłonności

z dnia 2018 r. w sprawie współczynników kosztochłonności Projekt z dnia 23 listopada 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2018 r. w sprawie współczynników kosztochłonności Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S według stanu w dniu 31 XII 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa

S według stanu w dniu 31 XII 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej S-12 Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY PUNKTACJI WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO UCZESTNIKOM DRUGIEGO I KOLEJNYCH LAT DOKTORANCKICH STUDIÓW STACJONARNYCH

ZASADY PUNKTACJI WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO UCZESTNIKOM DRUGIEGO I KOLEJNYCH LAT DOKTORANCKICH STUDIÓW STACJONARNYCH Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ZASADY

Bardziej szczegółowo

DOKTORAT WDROŻENIOWY. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ Warszawa \ tel. +48 (22) \ fax +48 (22)

DOKTORAT WDROŻENIOWY. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ Warszawa \ tel. +48 (22) \ fax +48 (22) DOKTORAT WDROŻENIOWY ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl Jednostka naukowa Praca wdrożeniowa Doktorant Przedsiębiorca 2 \

Bardziej szczegółowo

S-12. Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych

S-12. Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny - REGON S-12 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 r. Poz. 1150 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 74/2008

Zarządzenie nr 74/2008 Zarządzenie nr 74/2008 z dnia 24 listopada 2008r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2008. Na podstawie art. 92 i art. 98 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 150/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 150/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do opracowania programów kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 859 USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

Lp. Działanie Termin realizacji

Lp. Działanie Termin realizacji Załącznik do uchwały nr 294 Senatu UŚ z dnia 30 października 2018 r. Zakresy zadań i terminy ich realizacji, wynikające z ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2193 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r. Poz. 2183

Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r. Poz. 2183 Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r. Poz. 2183 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach

Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach 2008-2012 W latach 2008-2010 dotacja na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych przyznawana była na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst. Rozdział I

Jednolity tekst. Rozdział I Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 19 z dnia 12 kwietnia 2010 r. Rektora UŚ Zarządzenie nr 108/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Kraków, Warszawa, marzec Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Kraków, Warszawa, marzec Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Kraków, Warszawa, marzec 2019 Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP

Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP 11 lipca 2013 r. Pałac Prezydencki Opracowanie: Biuro Projektów Programowych KPRP Nadchodzi kryzys

Bardziej szczegółowo

Wykaz składników uwzględnionych w wartości wskaźnika dla wyliczenia wysokości dotacji stacjonarnej na danym Wydziale w bieżącym roku budżetowym.

Wykaz składników uwzględnionych w wartości wskaźnika dla wyliczenia wysokości dotacji stacjonarnej na danym Wydziale w bieżącym roku budżetowym. Załączik r 1 do zarządzeia r 128 Rektora UŚ z dia 6 grudia 2016 r. Wkaz składików uwzględioch w wartości wskaźika dla wliczeia wsokości dotacji stacjoarej a dam Wdziale w bieżącm roku budżetowm. S i =

Bardziej szczegółowo

TRYB I ZAKRES WDRAŻANIA. USTAWA Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

TRYB I ZAKRES WDRAŻANIA. USTAWA Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 1 TRYB I ZAKRES WDRAŻANIA USTAWA Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Ustawa z 20 lipca 2018 r. Dz.U. 2018.1668 z 30.08.2018 oprac. Marek Górski 3 PRZEDMIOT ANALIZY Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 stycznia 2019 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 23 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2019 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 23 stycznia 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 stycznia 2019 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

z dnia.. 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 24.07.2014 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Grupa stanowisk badawczych:

Załącznik nr 6. Grupa stanowisk badawczych: Załącznik nr 6 Grupa stanowisk badawczych: I. Profesor Na stanowisku profesora w grupie stanowisk badawczych może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora oraz wybitne osiągnięcia naukowe lub

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich.

Regulamin rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich. Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy UEW Regulamin rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich. 1 1. Za pełną realizację pensum dydaktycznego oraz równomierne obciążenie pracowników zajęciami

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 8 czerwca 2017 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 8 czerwca 2017 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31

Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, 2015.03.31 Praktyczny profil kształcenia oferta dydaktyczna Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie Sulechów, 2015.03.31 Kierunki 1. Administracja 2. Energetyka 3. Ogrodnictwo 4. Technologia żywności i żywienie

Bardziej szczegółowo