EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejk z kodem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejk z kodem"

Transkrypt

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 23 strony (zadania 1 24). Ewentualny brak zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 2. Arkusz zawiera trzy cz ci. Cz pierwsza arkusza to test, cz druga wymaga analizy materia ów ród owych, a cz trzecia napisania krótkiego wypracowania na jeden z podanych tematów. 3. Czynno ci zaplanuj tak, aby mo liwe by o rozwi zanie zada z trzech cz ci arkusza w ci gu 180 minut. 4. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym. 5. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 6. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 7. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie b d oceniane. 8. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk z kodem. 9. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla egzaminatora. Czas pracy: 180 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 MHI-R1_1P-102

2 2 CZ I (20 punktów) Zadanie 1. (2 pkt) Na podstawie ilustracji oraz w asnej wiedzy wykonaj polecenia. Fragment p askorze by zdobi cej uk Tytusa w Rzymie ród o: M. Jaczynowska, D. Musia, M. St pie, Historia staro ytna, Warszawa 2004, s A. Podaj termin, którym okre lano w staro ytnym Rzymie uroczysto przedstawion na p askorze bie. B. Uroczysto przedstawiona na p askorze bie odby a si po zdobyciu Jerozolimy. Uzasadnij to stwierdzenie, wskazuj c w a ciwy element p askorze by. Zadanie 2. (1 pkt) Na podstawie tekstu ród owego wykonaj polecenie. Stan wszy wówczas na czele mas w roku czwartym po usuni ciu tyranów [...] przede wszystkim przeprowadzi on podzia ca ej ludno ci na dziesi fyl, zamiast dotychczasowych czterech; chcia w ten sposób wymiesza ludno, a eby wi cej obywateli mog o wzi udzia w yciu politycznym. Nast pnie ustanowi rad, z o on z pi ciuset cz onków zamiast czterystu, po pi dziesi ciu z ka dej fyli, zamiast po stu, jak by o dotychczas. ród o: S. Sprawski, G. Chomicki, Staro ytno. Teksty ród owe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole redniej, Kraków 1999, s. 106.

3 3 Podkre l poprawne zako czenie zdania: Reformy polityczne w Atenach, o których mowa w ródle, przeprowadzi 1. Drakon. 2. Solon. 3. Klejstenes. 4. Perykles. Zadanie 3. (1 pkt) Na podstawie tekstów ród owych wykonaj polecenie. ród o 1. Fragment Roczników kwedlinburskich * Koronacja Boles awa Chrobrego Boles aw, ksi polski, dowiedziawszy si o mierci cesarza Henryka, pa a [ ] do tego stopnia pych, e przyw aszczy sobie nieprzystojnie koron [królewsk ] [ ]. Za t jego zuchwa o Bóg szybko go pokara, albowiem w krótkim czasie zmar [ ]. * roczniki spisywane w jednym z klasztorów niemieckich ród o 2. Fragment Kroniki Lamberta * Koronacja Boles awa Szczodrego Ksi Polski, trybutariusz naszych królów, [ ] gdy spostrzeg, e nasi panowie, zaj ci sprawami domowymi, nie maj wolnej r ki do wojowania z cudzoziemcami, [ ] uniesiony pych, przyw aszczy sobie godno i imi królewskie, przywdzia koron i w sam dzie Bo ego Narodzenia po wi ci o go pi tnastu biskupów. * Lambert hersfeldzki, kronikarz niemiecki, y w XI w. ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 5, Warszawa 1959, s. 35, 37. Wyja nij, co mog o mie wp yw na zaprezentowane w obu ród ach opinie o w adcach Polski. Zadanie 4. (1 pkt) Rozstrzygnij, które zdanie jest fa szywe. Obok tego zdania napisz s owo fa sz. 1. Bulla gnie nie ska wprowadzi a zwierzchno arcybiskupa magdeburskiego nad Ko cio em polskim. 2. Wielka Karta Swobód ogranicza a w adz królewsk w Anglii. 3. Z ota Bulla wydana przez Karola IV ustala a liczb elektorów, którzy mieli wybiera cesarza. Wype nia egzaminator Nr zadania 1.A. 1.B Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt

4 4 Zadanie 5. (1 pkt) Na podstawie róde wykonaj polecenie. ród o 1. Fragment biografii Jana Zamoyskiego Najwi ksze jego dzie o, miasto Zamo, ros o [...] powoli. Na papierze istnia plan miasta idealnego, zgodnego z now estetyk renesansu [...], pomnika ambicji, gustu i pot gi fundatora. [...] Wytyczono ulice, [...] dzia ki przy nich zabudowano drewnianym domkami, wznoszonymi na koszt fundatora, by zach ci nowych przybyszów. Mieli to by [...] w my l przywileju lokacyjnego wy cznie rzymscy katolicy. ród o: S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s ród o 2. Plan Zamo cia. Pierwsza po owa XVII w. ród o: Wielka historia Polski, t. 4, Kraków 2000, s Rozstrzygnij, czy ograniczenie dotycz ce osiedlania si w Zamo ciu, o którym mowa w ródle 1, znajduje potwierdzenie w ródle 2. Uzasadnij odpowied.

5 Pobrano ze strony 5 Zadanie 6. (2 pkt) W przedstawionym na fotografii koğciele moīna dostrzec elementy charakterystyczne dla dwóch stylów architektonicznych. Podaj nazwy tych stylów. Nazwy stylów architektonicznych: x... x... ħródáo: T. Chrzanowski, Z. ĩygulski, Polska. Skarby wieków, Kraków 2001, s. 31. Zadanie 7. (2 pkt) Na podstawie tekstu Ĩródáowego i wáasnej wiedzy wykonaj polecenia. My, Stanisáaw August, z áaski Boga król Polski, Wielki KsiąĪĊ Litewski, ksiąīċ Rusi, Prus etc. Nie mając w chwili objċcia tronu na uwadze Īadnego innego zaszczytu ani zamiaru, jak tylko ten, by staü siċ poīytecznym dla ojczyzny [...]. ZdecydowaliĞmy [...] ogáosiü [...], Īe rezygnujemy z wáasnej woli i bez przymusu z wszelkich bez wyjątku praw do korony Polski, Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego i wszystkich terenów zaleīnych [...]. ħródáo: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s A. Podaj termin okreğlający decyzjċ przedstawioną w tekğcie. B. Podaj termin, którym okreğla siċ pozbawienie panującego wáadzy monarszej. Nr zadania Wypeánia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt A. 1 7.B. 1

6 Pobrano ze strony 6 Zadanie 8. (1 pkt) Na podstawie treğci mapy zaproponuj dla niej tytuá. Uwaga: tytuá powinien zawieraü okreğlenie tematu, czasu i przestrzeni, np. Dziaáania zbrojne na terenie Królestwa Polskiego w czasie wojny z KrzyĪakami w 1331 r. Na podstawie: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s Tytuá mapy:... Zadanie 9. (2 pkt) Na podstawie fragmentu utworu satyrycznego napisanego w czasie powstania listopadowego oraz wáasnej wiedzy wykonaj polecenia.

7 7 Przez d ugi czas siedzia, duma, drzyma, Sze niedziel dyktatur w s abym r ku trzyma I z Lubeckim b d c w zmowie, Oczekiwa co Car powie... ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 30, Warszawa 1958, s. 7. A. Zidentyfikuj dyktatora, o którym mowa w wierszu. B. Wyja nij, w jakim celu wspomniany w tek cie Ksawery Drucki-Lubecki uda si do Petersburga w grudniu 1830 r. Zadanie 10. (1 pkt) Na podstawie ród a statystycznego wykonaj polecenie. Rok Ludno Zjednoczonego Królestwa w XIX w. (mln) Anglia i Walia 8,9 10,2 12,0 13,9 15,9 17,9 20,1 22,7 26,0 29,0 Szkocja 1,6 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0 Irlandia 5,4 5,9 6,8 7,8 8,2 6,6 5,8 5,4 5,2 4,7 Zjednoczone Królestwo (ogó em) 15,9 17,9 20,9 24,0 26,7 27,4 28,9 31,5 34,9 37,7 ród o: H. Zins, Historia Anglii, Wroc aw 2001, s Wymie cz Zjednoczonego Królestwa, w której tendencja zmian w liczbie ludno ci w drugiej po owie XIX w. by a inna ni w ca ym Zjednoczonym Królestwie. Podaj przyczyn tego zjawiska. Wype nia egzaminator Nr zadania 8. 9.A. 9.B. 10. Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt

8 8 Zadanie 11. (1 pkt) Rozstrzygnij, które wydarzenie mia o miejsce za panowania cara Miko aja I Romanowa. Obok tego wydarzenia postaw znak X. Wydarzenie Odpowied 1. Kongres wiede ski 2. Wybuch wojny krymskiej 3. Wybuch pierwszej wojny wiatowej Zadanie 12. (2 pkt) Na podstawie róde wykonaj polecenia. ród o 1. Fragment tablicy genealogicznej rodziny Kossaków Juliusz Kossak malarz & Zofia Ga czy ska Wojciech Kossak malarz & Maria Kisielnicka Tadeusz Kossak & Anna Kisielnicka Jadwiga Kossak & Zygmunt Unrug Jerzy Kossak malarz Maria Pawlikowska- Jasnorzewska poetka Magdalena Samozwaniec pisarka Jadwiga Unrug Witold Kossak Zofia Kossak- Szczucka pisarka Stefan Kossak Zygmunt Kossak Juliusz Kossak Na podstawie: A. Szatkowska, By dom. Wspomnienia, Kraków 2006, s. 350.

9 9 ród o 2. Fragment biografii jednego z przedstawicieli rodziny Kossaków Kiedy przyjecha na Kossakówk oficer [...] z propozycj wykonania portretu [...] Hansa Franka. [Malarz] zdecydowanie odmówi, zas aniaj c si [...] tym, e ju w a ciwie nie maluje, cho wokó sta o mnóstwo gotowych i zacz tych obrazów. Rzadko kto zdoby by si w owych latach na tak odwa ny gest. [...] [Malarz] wierzy, e doczeka ko ca wojny, kl ski Niemców i wolnej Polski. [...] D ug chorob znosi cierpliwie i w miar pogodnie. [...] [Jego] pogrzeb odby si [...] na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. [...] Ta mier wojenna, okupacyjna, min a wtedy niemal bez echa. W hekatombie strat kultury polskiej by a jedn z wielu, cho jak e dotkliw. ród o: K. Olsza ski, [...] Kossak, Wroc aw 1982, s A. Podaj imi przedstawiciela rodziny Kossaków, o którym mowa w ródle 2. B. Wyja nij, dlaczego autor biografii ( ród o 2.) uzna decyzj malarza za akt odwagi. Zadanie 13. (1 pkt) Na podstawie fragmentu mowy obro czej genera a Leopolda Okulickiego wykonaj polecenie. Proces ten ma charakter polityczny. [...] Temu nikt nie mo e zaprzeczy, nie mog by przytoczone przeciwko temu adne dowody, e polskie podziemie nie walczy o z Niemcami w ci gu pi ciu lat [...]. Oskar enie o wspó prac z Niemcami jest gorsze ni [...] pozbawienie honoru. Ale, Panie prokuratorze, takie powa ne oskar enie to [...] oskar enie trzystu tysi cy o nierzy Armii Krajowej [...]. ród o: M. Ney-Krwawicz, Komendanci Armii Krajowej, Warszawa 1992, s Podaj stosowan w historiografii nazw procesu s dowego, w czasie którego zosta a wyg oszona ta mowa. Wype nia egzaminator Nr zadania A. 12.B. 13. Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt

10 10 Zadanie 14. (1 pkt) Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie. Rewers banknotu kolekcjonerskiego ród o: T umaczenie: Totus Tuus Ca y Twój; Soli Deo Samemu Bogu Podaj imi i nazwisko postaci, do której papie Jan Pawe II w 1978 r. wypowiedzia s owa zacytowane na rewersie banknotu. Zadanie 15. (1 pkt) Rozstrzygnij, które zdanie jest fa szywe. Obok tego zdania napisz s owo fa sz. 1. Taktyka biernego oporu to sposób walki o wyzwolenie Indii propagowany przez Mahatm Gandhiego. 2. Rok Afryki to rok 1960, w którym niepodleg o uzyska y wszystkie pa stwa tego kontynentu. 3. Apartheid to doktryna g osz ca rozdzielenie ras, która by a podstaw polityki Republiki Po udniowej Afryki.

11 11 TEMAT: POLSKA I FRANCJA W EUROPIE OD REDNIOWIECZA DO XX W. CZ II Analiza róde wiedzy historycznej (10 punktów) ród o A Mapa. Podzia monarchii karoli skiej [w:] T. Manteuffel, Historia powszechna. redniowiecze, Warszawa 2002, s. 99. ród o B Fragment Kroniki polskiej Wincentego Kad ubka [w:] Mistrz Wincenty Kad ubek, Kronika polska, t. 1, Wroc aw 2003, s Wincenty Kad ubek (ok ) kronikarz, biskup krakowski. Gdy poczu, e [los] da ju od niego miertelnej powinno ci, poleca spisa dokumenty [...]. Przekazuje w nich w spadku czterem synom i to, co osi gni te zas ugami przodków, i nast pstwo w królestwie, wyznaczaj c sta e granice czterech dzielnic w ten sposób, e w r ku najstarszego mia o pozosta i ksi stwo dzielnicy krakowskiej i w adza zwierzchnia. Wype nia egzaminator Nr zadania Maks. liczba pkt 1 1 Uzyskana liczba pkt

12 12 Na podstawie róde A i B oraz w asnej wiedzy wykonaj polecenia. Zadanie 16. (1 pkt) Podaj nazw formy monarchii redniowiecznej, której zasady prawne umo liwia y dokonanie podzia ów terytorialnych przedstawionych w obu ród ach. Zadanie 17. (2 pkt) Uzupe nij zdania, podaj c stosowane w historiografii nazwy aktów prawnych. Akt prawny, na mocy którego dokonano podzia u terytorium pa stwa przedstawionego na mapie to:.... Akt prawny, na mocy którego dokonano podzia u terytorium pa stwa opisanego we fragmencie kroniki to:.... ród o C Fragment pracy François Rosseta o bohaterkach narodowych Polski i Francji [w:] F. Rosset, Drzewo Kraków. Mit polski w literaturze francuskiej , Kraków 1997, s François Rosset wspó czesny badacz historii i literatury polskiej, wyk adowca na uniwersytecie w Lozannie. Bohaterka z 1830 roku dawa a szans na po czenie Francji i Polski [...] w ramach wspólnych narodowych mitologii. I tak si rzeczywi cie sta o. Niemal natychmiast po mierci [...] Emilia Plater zacz a by porównywana ze sw starsz o cztery wieki siostr, równie odwa n i dziewicz [...]. Naszej [bohaterce] pisze Ballanche * dane by o spe ni sw szczytn misj i niejako ukonstytuowa francusk narodowo, reprezentowan przez Karola VII. Emilia Plater wierzy a, e podobne zadanie spe ni dla swej nieszcz snej ojczyzny. Tak jak [francusk bohaterk ], nie kierowa o ni adne inne uczucie poza ch ci spe nienia wi tej i szczytnej misji: to by o natchnieniem jedynym jej heroicznego ywota. Umar a wraz ze sw ukochan Polsk. * Pierre-Simon Ballanche ( ) francuski poeta i filozof. Na podstawie ród a C wykonaj polecenie. Zadanie 18. (1 pkt) Zidentyfikuj francusk bohaterk narodow, o której mowa w tek cie. ród o D Fragment artyku u, który ukaza si w Courrier Français 25 stycznia 1831 r. [w:] Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 30, Warszawa 1958, s. 32. Szczytny Manifest narodu polskiego [uznaj cy powstanie za narodowe] nowy da pop d powszechnemu zapa owi, jaki Francj od pierwszej wiadomo ci o pami tnym powstaniu w Polsce ogarn. Dobrowolne ofiary ze wszystkich stron niesione [s ] na r ce gen. Lafayette *. [...] Komitet Polski [...] dzi ostatecznie zawi za si i natychmiast zaj si

13 13 obmy leniem rodków dla pewnego przesy ania do Polski pomocy w broni i pieni dzach, i dla u atwienia podró y wielkiej liczbie oficerów i wojskowych [...], pragn cych wyp aci krwi swoj d ug wdzi czno ci, jaki Francja [...] zaci gn a. Francja [...] pami ta b dzie, i wspieraj c braci swych znad Wis y oddala od w asnych siedzib moskiewskie zagony, utrzymuje we w a ciwym o ysku wezbrany ten potok. * Maria-Józef Lafayette ( ) genera, polityk francuski. Na podstawie ród a D wykonaj polecenie. Zadanie 19. (1 pkt) Wyja nij, o jakich korzy ciach politycznych dla Francji jest mowa w ostatnim zdaniu tekstu. ród o E Fragment wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Francji Horacego Sebastianiego z 8 lutego 1831 r. [w:] S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe, Warszawa 2000, s Interes Polski obchodzi mocno Francj, ale nie godzi si rz dowi po wi ca interesu w asnego pa stwa interesowi obcego narodu. Francja nie mo e z w asn szkod nie or a w pomoc Polsce. Pod tym wzgl dem jestem zupe nie otwarty, bo nie chc, aby si Polska udzi a zbytkiem nadziei. Na podstawie róde D i E oraz w asnej wiedzy wykonaj polecenie. Zadanie 20. (1 pkt) Porównaj reakcje spo ecze stwa i rz du francuskiego na powstanie listopadowe i wyci gnij wniosek dotycz cy przyczyn zaprezentowanych reakcji. Wype nia egzaminator Nr zadania Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt

14 14 ród o F Depesza ministra spraw zagranicznych Francji Drouyn de Lhuys do ambasadora Francji w Petersburgu, ksi cia Montebello w sprawie polskiej z 10 kwietnia 1863 r. [w:] Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 35, Warszawa 1959, s Mo ci Ksi! Powstanie, którego terenem jest obecnie Królestwo Polskie, obudzi o w ród niewzruszonego, zdawa oby si, spokoju Europy ywy niepokój. [...] Rz d Jego Cesarskiej Mo ci spe nia wi c swój obowi zek, zwracaj c si do dworu rosyjskiego, by poczyni uwagi nad obecnym stanem rzeczy [...]. Powstaniu polskiemu, Mo ci Ksi, nadaje wyj tkowego znaczenia ta okoliczno, e nie jest ono skutkiem chwilowego kryzysu. [...] Te periodycznie powtarzaj ce si wstrz sy [...] dowodz [...] bezsilno ci kombinacji, przy pomocy których usi owano dot d pogodzi Polaków z nadanym im po o eniem. Z drugiej strony te zbyt cz ste zamieszki staj si za ka dym razem przedmiotem obaw i niepokoju. Poniewa Polska le y w rodku kontynentu, poruszenia na jej terenie przenosz si na kraje s siednie, a odbicie ich daje si odczu w ca ej Europie. [...] Wydarzenia te, [...] nie tylko niepokoj co podniecaj umys y, lecz gdy potrwaj d u ej, mog naruszy stosunki mi dzy rz dami [...]. Jest zatem w interesie wszystkich mocarstw stanowcze za egnanie stale powtarzaj cego si niebezpiecze stwa. Mamy nadziej, Mo ci Ksi, e dwór rosyjski przyjmie te spostrze enia z uwag [...]. Ufamy, e [...] uzna stosowno wyszukiwania rodków, by przywróci Polsce trwa y pokój. Zostawisz Wasza Ekscelencja ksi ciu Gorczakowowi * odpis tej depeszy. * Aleksander Gorczakow ( ) rosyjski polityk, w latach minister spraw zagranicznych Rosji. Na podstawie ród a F wykonaj polecenie. Zadanie 21. (1 pkt) Wska dwie mo liwe konsekwencje polityczne powstania styczniowego, na które zwróci uwag minister spraw zagranicznych Francji

15 15 ród o G Litografia zamieszczona w czasopi mie francuskim Le Charivari w okresie powstania styczniowego [w: ] Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 1966, s T umaczenie: POLOGNE Polska; NOTES DIPLOMATIQUES noty dyplomatyczne Na podstawie ród a G wykonaj polecenie. Zadanie 22. (2 pkt) Wyja nij wymow rysunku, interpretuj c jego elementy. Wype nia egzaminator Nr zadania Maks. liczba pkt 1 2 Uzyskana liczba pkt

16 16 ród o H Odpowiedzi Francuzów na ankiet dotycz c przygotowywanej pruskiej ustawy o przymusowym wyw aszczeniu Polaków w Pozna skiem i na Pomorzu z 1907 r. * [w:] K. Dunin-W sowicz, Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach , Warszawa 1999, s. 69. * Henryk Sienkiewicz w L Echo de Paris z 18 grudnia 1907 r. zamie ci apel z pro b o wypowiedzi przedstawicieli wiata zachodniego na temat przygotowywanej ustawy. Odpowiedzi udzieli o 254 respondentów. Odpowied 1. Mo emy si spodziewa, e podobne metody zastosowane b d przeciw naszym rodakom w Alzacji i Lotaryngii. Co by jednak powiedzieli prawnicy niemieccy, gdyby Rosjanie w Inflantach i Kurlandii, gdyby W grzy w Siedmiogrodzie stosowali wzgl dem swych poddanych niemieckich te same metody wyw aszczeniowe [...]. Nie pragn wcale, aby podobne pogwa cenie prawa dokonywa o si gdzie indziej, nawet w stosunku do Niemców. [...] Gdybym by Niemcem rumieni bym si z powodu takiej ustawy [...]. Odpowied 2. Nie czeka em na wymowny protest Pa ski, by ze wszystkich si protestowa przeciwko prze ladowaniom niemieckim w Polsce. [...] I nadal protestowa b d [...]. Jako Alzatczyk, nie mog zapomnie, e mój kraj jest chwilowo pod innym prawem ni francuskie. Na podstawie ród a H wykonaj polecenie. Zadanie 23. (1 pkt) Wyja n, co pomog o cytowanym respondentom zrozumie sytuacj Polaków w Pozna skiem i na Pomorzu.

17 17 CZ III Wypracowanie (20 punktów) Zadanie 24. (20 pkt) Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania. Temat I Porównaj funkcjonowanie w adzy monarszej we Francji i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku. Temat II Wyja n, w jakim stopniu mi dzynarodowe uwarunkowania wp yn y na stosunki polsko-francuskie w dwudziestoleciu mi dzywojennym. Wybieram temat:... Wype nia egzaminator Nr zadania Maks. liczba pkt 1 20 Uzyskana liczba pkt

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 BRUDNOPIS 23

24

25 WYPE NIA ZDAJ CY PESEL MHI-R1_1P-102 Nr zad. 1A 1B A 7B 8 9A 9B A 0 Punkty 1 2 W Y P E N I A E G Z A M I N A T O R Miejsce na naklejkê z nr PESEL Nr zad Punkty B ZADANIE 24 TEMAT: 1 2 Punkty poziom I 5 poziom II D J SUMA PUNKTÓW poziom III poziom IV

26 KOD EGZAMINATORA Czytelny podpis egzaminatora KOD ZDAJ CEGO

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji 1 I. Po latach odr twienia i przygn bienia, spowodowanego kl ska, roku 1831, zacz si kolo roku 1840 budzi

Bardziej szczegółowo

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl PRZEGL D NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZE STWA ROK III NUMER 4 (9) Pozna 2010 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodnicz cy) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Fro owicz Magdalena Gawro ska-garstka

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Bogus aw Ostapowicz Uniwersytet Szczeci ski WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI Streszczenie W artykule podj to rozwa

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

mgr Iwona Anio - Pianko

mgr Iwona Anio - Pianko mgr Iwona Anio - Pianko PROCES W NORYMBERDZE KWESTIA UDZIA U POLSKI W AKCIE S DZENIA ÓWNYCH ZBRODNIARZY HITLEROWSKICH Analizuj c skutki II wojny wiatowej, a dok adniej proces w Norymberdze, zastanawiamy

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Stanisław Tymiński TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje ycie wielokrotnie przesz o w asne oczekiwania i los wyznaczy mi zadanie, przed

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Maciej Doma ski Zezwolenie na zawarcie ma stwa osobie dotkni tej chorob psychiczn lub niedorozwojem umys owym Raport z badania Warszawa 2010 Spis tre ci I. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie N a r o d o w y B a n k P o l s k i Monety kolekcjonerskie 10 z 925/1000Ag oraz farby: czerwona, zielona i czarna 32,00 mm 14,14 g 40.000 szt. 2 z stop CuAl5Zn5Sn1 zwyk y 8,15 g 680.000 szt. Awers: Z lewej

Bardziej szczegółowo

In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom

In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom In ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jakoœæ tworzonym aplikacjom Autorzy: Bogdan Bereza-Jarociñski, Boles³aw Szomañski ISBN: 978-83-246-1948-1 Format: 158 235, stron: 328 Twórz rozwi¹zania najwy szej

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Osobiste zapiski Jana Pawła II to:

Osobiste zapiski Jana Pawła II to: 1 Karol Wojtyła, Jan Paweł II Jestem bardzo w rękach Bożych Notatki osobiste 1962 2003 Notatki osobiste, które Jan Pawe II prowadzi przez czterdzie ci lat, odkrywaj tajemnic jego duszy i ca kowitego oddania

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego

Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo