EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejk z kodem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejk z kodem"

Transkrypt

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 23 strony (zadania 1 24). Ewentualny brak zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 2. Arkusz zawiera trzy cz ci. Cz pierwsza arkusza to test, cz druga wymaga analizy materia ów ród owych, a cz trzecia napisania krótkiego wypracowania na jeden z podanych tematów. 3. Czynno ci zaplanuj tak, aby mo liwe by o rozwi zanie zada z trzech cz ci arkusza w ci gu 180 minut. 4. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym. 5. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 6. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 7. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie b d oceniane. 8. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk z kodem. 9. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla egzaminatora. Czas pracy: 180 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 MHI-R1_1P-102

2 2 CZ I (20 punktów) Zadanie 1. (2 pkt) Na podstawie ilustracji oraz w asnej wiedzy wykonaj polecenia. Fragment p askorze by zdobi cej uk Tytusa w Rzymie ród o: M. Jaczynowska, D. Musia, M. St pie, Historia staro ytna, Warszawa 2004, s A. Podaj termin, którym okre lano w staro ytnym Rzymie uroczysto przedstawion na p askorze bie. B. Uroczysto przedstawiona na p askorze bie odby a si po zdobyciu Jerozolimy. Uzasadnij to stwierdzenie, wskazuj c w a ciwy element p askorze by. Zadanie 2. (1 pkt) Na podstawie tekstu ród owego wykonaj polecenie. Stan wszy wówczas na czele mas w roku czwartym po usuni ciu tyranów [...] przede wszystkim przeprowadzi on podzia ca ej ludno ci na dziesi fyl, zamiast dotychczasowych czterech; chcia w ten sposób wymiesza ludno, a eby wi cej obywateli mog o wzi udzia w yciu politycznym. Nast pnie ustanowi rad, z o on z pi ciuset cz onków zamiast czterystu, po pi dziesi ciu z ka dej fyli, zamiast po stu, jak by o dotychczas. ród o: S. Sprawski, G. Chomicki, Staro ytno. Teksty ród owe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole redniej, Kraków 1999, s. 106.

3 3 Podkre l poprawne zako czenie zdania: Reformy polityczne w Atenach, o których mowa w ródle, przeprowadzi 1. Drakon. 2. Solon. 3. Klejstenes. 4. Perykles. Zadanie 3. (1 pkt) Na podstawie tekstów ród owych wykonaj polecenie. ród o 1. Fragment Roczników kwedlinburskich * Koronacja Boles awa Chrobrego Boles aw, ksi polski, dowiedziawszy si o mierci cesarza Henryka, pa a [ ] do tego stopnia pych, e przyw aszczy sobie nieprzystojnie koron [królewsk ] [ ]. Za t jego zuchwa o Bóg szybko go pokara, albowiem w krótkim czasie zmar [ ]. * roczniki spisywane w jednym z klasztorów niemieckich ród o 2. Fragment Kroniki Lamberta * Koronacja Boles awa Szczodrego Ksi Polski, trybutariusz naszych królów, [ ] gdy spostrzeg, e nasi panowie, zaj ci sprawami domowymi, nie maj wolnej r ki do wojowania z cudzoziemcami, [ ] uniesiony pych, przyw aszczy sobie godno i imi królewskie, przywdzia koron i w sam dzie Bo ego Narodzenia po wi ci o go pi tnastu biskupów. * Lambert hersfeldzki, kronikarz niemiecki, y w XI w. ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 5, Warszawa 1959, s. 35, 37. Wyja nij, co mog o mie wp yw na zaprezentowane w obu ród ach opinie o w adcach Polski. Zadanie 4. (1 pkt) Rozstrzygnij, które zdanie jest fa szywe. Obok tego zdania napisz s owo fa sz. 1. Bulla gnie nie ska wprowadzi a zwierzchno arcybiskupa magdeburskiego nad Ko cio em polskim. 2. Wielka Karta Swobód ogranicza a w adz królewsk w Anglii. 3. Z ota Bulla wydana przez Karola IV ustala a liczb elektorów, którzy mieli wybiera cesarza. Wype nia egzaminator Nr zadania 1.A. 1.B Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt

4 4 Zadanie 5. (1 pkt) Na podstawie róde wykonaj polecenie. ród o 1. Fragment biografii Jana Zamoyskiego Najwi ksze jego dzie o, miasto Zamo, ros o [...] powoli. Na papierze istnia plan miasta idealnego, zgodnego z now estetyk renesansu [...], pomnika ambicji, gustu i pot gi fundatora. [...] Wytyczono ulice, [...] dzia ki przy nich zabudowano drewnianym domkami, wznoszonymi na koszt fundatora, by zach ci nowych przybyszów. Mieli to by [...] w my l przywileju lokacyjnego wy cznie rzymscy katolicy. ród o: S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s ród o 2. Plan Zamo cia. Pierwsza po owa XVII w. ród o: Wielka historia Polski, t. 4, Kraków 2000, s Rozstrzygnij, czy ograniczenie dotycz ce osiedlania si w Zamo ciu, o którym mowa w ródle 1, znajduje potwierdzenie w ródle 2. Uzasadnij odpowied.

5 Pobrano ze strony 5 Zadanie 6. (2 pkt) W przedstawionym na fotografii koğciele moīna dostrzec elementy charakterystyczne dla dwóch stylów architektonicznych. Podaj nazwy tych stylów. Nazwy stylów architektonicznych: x... x... ħródáo: T. Chrzanowski, Z. ĩygulski, Polska. Skarby wieków, Kraków 2001, s. 31. Zadanie 7. (2 pkt) Na podstawie tekstu Ĩródáowego i wáasnej wiedzy wykonaj polecenia. My, Stanisáaw August, z áaski Boga król Polski, Wielki KsiąĪĊ Litewski, ksiąīċ Rusi, Prus etc. Nie mając w chwili objċcia tronu na uwadze Īadnego innego zaszczytu ani zamiaru, jak tylko ten, by staü siċ poīytecznym dla ojczyzny [...]. ZdecydowaliĞmy [...] ogáosiü [...], Īe rezygnujemy z wáasnej woli i bez przymusu z wszelkich bez wyjątku praw do korony Polski, Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego i wszystkich terenów zaleīnych [...]. ħródáo: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s A. Podaj termin okreğlający decyzjċ przedstawioną w tekğcie. B. Podaj termin, którym okreğla siċ pozbawienie panującego wáadzy monarszej. Nr zadania Wypeánia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt A. 1 7.B. 1

6 Pobrano ze strony 6 Zadanie 8. (1 pkt) Na podstawie treğci mapy zaproponuj dla niej tytuá. Uwaga: tytuá powinien zawieraü okreğlenie tematu, czasu i przestrzeni, np. Dziaáania zbrojne na terenie Królestwa Polskiego w czasie wojny z KrzyĪakami w 1331 r. Na podstawie: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s Tytuá mapy:... Zadanie 9. (2 pkt) Na podstawie fragmentu utworu satyrycznego napisanego w czasie powstania listopadowego oraz wáasnej wiedzy wykonaj polecenia.

7 7 Przez d ugi czas siedzia, duma, drzyma, Sze niedziel dyktatur w s abym r ku trzyma I z Lubeckim b d c w zmowie, Oczekiwa co Car powie... ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 30, Warszawa 1958, s. 7. A. Zidentyfikuj dyktatora, o którym mowa w wierszu. B. Wyja nij, w jakim celu wspomniany w tek cie Ksawery Drucki-Lubecki uda si do Petersburga w grudniu 1830 r. Zadanie 10. (1 pkt) Na podstawie ród a statystycznego wykonaj polecenie. Rok Ludno Zjednoczonego Królestwa w XIX w. (mln) Anglia i Walia 8,9 10,2 12,0 13,9 15,9 17,9 20,1 22,7 26,0 29,0 Szkocja 1,6 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0 Irlandia 5,4 5,9 6,8 7,8 8,2 6,6 5,8 5,4 5,2 4,7 Zjednoczone Królestwo (ogó em) 15,9 17,9 20,9 24,0 26,7 27,4 28,9 31,5 34,9 37,7 ród o: H. Zins, Historia Anglii, Wroc aw 2001, s Wymie cz Zjednoczonego Królestwa, w której tendencja zmian w liczbie ludno ci w drugiej po owie XIX w. by a inna ni w ca ym Zjednoczonym Królestwie. Podaj przyczyn tego zjawiska. Wype nia egzaminator Nr zadania 8. 9.A. 9.B. 10. Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt

8 8 Zadanie 11. (1 pkt) Rozstrzygnij, które wydarzenie mia o miejsce za panowania cara Miko aja I Romanowa. Obok tego wydarzenia postaw znak X. Wydarzenie Odpowied 1. Kongres wiede ski 2. Wybuch wojny krymskiej 3. Wybuch pierwszej wojny wiatowej Zadanie 12. (2 pkt) Na podstawie róde wykonaj polecenia. ród o 1. Fragment tablicy genealogicznej rodziny Kossaków Juliusz Kossak malarz & Zofia Ga czy ska Wojciech Kossak malarz & Maria Kisielnicka Tadeusz Kossak & Anna Kisielnicka Jadwiga Kossak & Zygmunt Unrug Jerzy Kossak malarz Maria Pawlikowska- Jasnorzewska poetka Magdalena Samozwaniec pisarka Jadwiga Unrug Witold Kossak Zofia Kossak- Szczucka pisarka Stefan Kossak Zygmunt Kossak Juliusz Kossak Na podstawie: A. Szatkowska, By dom. Wspomnienia, Kraków 2006, s. 350.

9 9 ród o 2. Fragment biografii jednego z przedstawicieli rodziny Kossaków Kiedy przyjecha na Kossakówk oficer [...] z propozycj wykonania portretu [...] Hansa Franka. [Malarz] zdecydowanie odmówi, zas aniaj c si [...] tym, e ju w a ciwie nie maluje, cho wokó sta o mnóstwo gotowych i zacz tych obrazów. Rzadko kto zdoby by si w owych latach na tak odwa ny gest. [...] [Malarz] wierzy, e doczeka ko ca wojny, kl ski Niemców i wolnej Polski. [...] D ug chorob znosi cierpliwie i w miar pogodnie. [...] [Jego] pogrzeb odby si [...] na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. [...] Ta mier wojenna, okupacyjna, min a wtedy niemal bez echa. W hekatombie strat kultury polskiej by a jedn z wielu, cho jak e dotkliw. ród o: K. Olsza ski, [...] Kossak, Wroc aw 1982, s A. Podaj imi przedstawiciela rodziny Kossaków, o którym mowa w ródle 2. B. Wyja nij, dlaczego autor biografii ( ród o 2.) uzna decyzj malarza za akt odwagi. Zadanie 13. (1 pkt) Na podstawie fragmentu mowy obro czej genera a Leopolda Okulickiego wykonaj polecenie. Proces ten ma charakter polityczny. [...] Temu nikt nie mo e zaprzeczy, nie mog by przytoczone przeciwko temu adne dowody, e polskie podziemie nie walczy o z Niemcami w ci gu pi ciu lat [...]. Oskar enie o wspó prac z Niemcami jest gorsze ni [...] pozbawienie honoru. Ale, Panie prokuratorze, takie powa ne oskar enie to [...] oskar enie trzystu tysi cy o nierzy Armii Krajowej [...]. ród o: M. Ney-Krwawicz, Komendanci Armii Krajowej, Warszawa 1992, s Podaj stosowan w historiografii nazw procesu s dowego, w czasie którego zosta a wyg oszona ta mowa. Wype nia egzaminator Nr zadania A. 12.B. 13. Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt

10 10 Zadanie 14. (1 pkt) Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie. Rewers banknotu kolekcjonerskiego ród o: T umaczenie: Totus Tuus Ca y Twój; Soli Deo Samemu Bogu Podaj imi i nazwisko postaci, do której papie Jan Pawe II w 1978 r. wypowiedzia s owa zacytowane na rewersie banknotu. Zadanie 15. (1 pkt) Rozstrzygnij, które zdanie jest fa szywe. Obok tego zdania napisz s owo fa sz. 1. Taktyka biernego oporu to sposób walki o wyzwolenie Indii propagowany przez Mahatm Gandhiego. 2. Rok Afryki to rok 1960, w którym niepodleg o uzyska y wszystkie pa stwa tego kontynentu. 3. Apartheid to doktryna g osz ca rozdzielenie ras, która by a podstaw polityki Republiki Po udniowej Afryki.

11 11 TEMAT: POLSKA I FRANCJA W EUROPIE OD REDNIOWIECZA DO XX W. CZ II Analiza róde wiedzy historycznej (10 punktów) ród o A Mapa. Podzia monarchii karoli skiej [w:] T. Manteuffel, Historia powszechna. redniowiecze, Warszawa 2002, s. 99. ród o B Fragment Kroniki polskiej Wincentego Kad ubka [w:] Mistrz Wincenty Kad ubek, Kronika polska, t. 1, Wroc aw 2003, s Wincenty Kad ubek (ok ) kronikarz, biskup krakowski. Gdy poczu, e [los] da ju od niego miertelnej powinno ci, poleca spisa dokumenty [...]. Przekazuje w nich w spadku czterem synom i to, co osi gni te zas ugami przodków, i nast pstwo w królestwie, wyznaczaj c sta e granice czterech dzielnic w ten sposób, e w r ku najstarszego mia o pozosta i ksi stwo dzielnicy krakowskiej i w adza zwierzchnia. Wype nia egzaminator Nr zadania Maks. liczba pkt 1 1 Uzyskana liczba pkt

12 12 Na podstawie róde A i B oraz w asnej wiedzy wykonaj polecenia. Zadanie 16. (1 pkt) Podaj nazw formy monarchii redniowiecznej, której zasady prawne umo liwia y dokonanie podzia ów terytorialnych przedstawionych w obu ród ach. Zadanie 17. (2 pkt) Uzupe nij zdania, podaj c stosowane w historiografii nazwy aktów prawnych. Akt prawny, na mocy którego dokonano podzia u terytorium pa stwa przedstawionego na mapie to:.... Akt prawny, na mocy którego dokonano podzia u terytorium pa stwa opisanego we fragmencie kroniki to:.... ród o C Fragment pracy François Rosseta o bohaterkach narodowych Polski i Francji [w:] F. Rosset, Drzewo Kraków. Mit polski w literaturze francuskiej , Kraków 1997, s François Rosset wspó czesny badacz historii i literatury polskiej, wyk adowca na uniwersytecie w Lozannie. Bohaterka z 1830 roku dawa a szans na po czenie Francji i Polski [...] w ramach wspólnych narodowych mitologii. I tak si rzeczywi cie sta o. Niemal natychmiast po mierci [...] Emilia Plater zacz a by porównywana ze sw starsz o cztery wieki siostr, równie odwa n i dziewicz [...]. Naszej [bohaterce] pisze Ballanche * dane by o spe ni sw szczytn misj i niejako ukonstytuowa francusk narodowo, reprezentowan przez Karola VII. Emilia Plater wierzy a, e podobne zadanie spe ni dla swej nieszcz snej ojczyzny. Tak jak [francusk bohaterk ], nie kierowa o ni adne inne uczucie poza ch ci spe nienia wi tej i szczytnej misji: to by o natchnieniem jedynym jej heroicznego ywota. Umar a wraz ze sw ukochan Polsk. * Pierre-Simon Ballanche ( ) francuski poeta i filozof. Na podstawie ród a C wykonaj polecenie. Zadanie 18. (1 pkt) Zidentyfikuj francusk bohaterk narodow, o której mowa w tek cie. ród o D Fragment artyku u, który ukaza si w Courrier Français 25 stycznia 1831 r. [w:] Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 30, Warszawa 1958, s. 32. Szczytny Manifest narodu polskiego [uznaj cy powstanie za narodowe] nowy da pop d powszechnemu zapa owi, jaki Francj od pierwszej wiadomo ci o pami tnym powstaniu w Polsce ogarn. Dobrowolne ofiary ze wszystkich stron niesione [s ] na r ce gen. Lafayette *. [...] Komitet Polski [...] dzi ostatecznie zawi za si i natychmiast zaj si

13 13 obmy leniem rodków dla pewnego przesy ania do Polski pomocy w broni i pieni dzach, i dla u atwienia podró y wielkiej liczbie oficerów i wojskowych [...], pragn cych wyp aci krwi swoj d ug wdzi czno ci, jaki Francja [...] zaci gn a. Francja [...] pami ta b dzie, i wspieraj c braci swych znad Wis y oddala od w asnych siedzib moskiewskie zagony, utrzymuje we w a ciwym o ysku wezbrany ten potok. * Maria-Józef Lafayette ( ) genera, polityk francuski. Na podstawie ród a D wykonaj polecenie. Zadanie 19. (1 pkt) Wyja nij, o jakich korzy ciach politycznych dla Francji jest mowa w ostatnim zdaniu tekstu. ród o E Fragment wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Francji Horacego Sebastianiego z 8 lutego 1831 r. [w:] S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe, Warszawa 2000, s Interes Polski obchodzi mocno Francj, ale nie godzi si rz dowi po wi ca interesu w asnego pa stwa interesowi obcego narodu. Francja nie mo e z w asn szkod nie or a w pomoc Polsce. Pod tym wzgl dem jestem zupe nie otwarty, bo nie chc, aby si Polska udzi a zbytkiem nadziei. Na podstawie róde D i E oraz w asnej wiedzy wykonaj polecenie. Zadanie 20. (1 pkt) Porównaj reakcje spo ecze stwa i rz du francuskiego na powstanie listopadowe i wyci gnij wniosek dotycz cy przyczyn zaprezentowanych reakcji. Wype nia egzaminator Nr zadania Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt

14 14 ród o F Depesza ministra spraw zagranicznych Francji Drouyn de Lhuys do ambasadora Francji w Petersburgu, ksi cia Montebello w sprawie polskiej z 10 kwietnia 1863 r. [w:] Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 35, Warszawa 1959, s Mo ci Ksi! Powstanie, którego terenem jest obecnie Królestwo Polskie, obudzi o w ród niewzruszonego, zdawa oby si, spokoju Europy ywy niepokój. [...] Rz d Jego Cesarskiej Mo ci spe nia wi c swój obowi zek, zwracaj c si do dworu rosyjskiego, by poczyni uwagi nad obecnym stanem rzeczy [...]. Powstaniu polskiemu, Mo ci Ksi, nadaje wyj tkowego znaczenia ta okoliczno, e nie jest ono skutkiem chwilowego kryzysu. [...] Te periodycznie powtarzaj ce si wstrz sy [...] dowodz [...] bezsilno ci kombinacji, przy pomocy których usi owano dot d pogodzi Polaków z nadanym im po o eniem. Z drugiej strony te zbyt cz ste zamieszki staj si za ka dym razem przedmiotem obaw i niepokoju. Poniewa Polska le y w rodku kontynentu, poruszenia na jej terenie przenosz si na kraje s siednie, a odbicie ich daje si odczu w ca ej Europie. [...] Wydarzenia te, [...] nie tylko niepokoj co podniecaj umys y, lecz gdy potrwaj d u ej, mog naruszy stosunki mi dzy rz dami [...]. Jest zatem w interesie wszystkich mocarstw stanowcze za egnanie stale powtarzaj cego si niebezpiecze stwa. Mamy nadziej, Mo ci Ksi, e dwór rosyjski przyjmie te spostrze enia z uwag [...]. Ufamy, e [...] uzna stosowno wyszukiwania rodków, by przywróci Polsce trwa y pokój. Zostawisz Wasza Ekscelencja ksi ciu Gorczakowowi * odpis tej depeszy. * Aleksander Gorczakow ( ) rosyjski polityk, w latach minister spraw zagranicznych Rosji. Na podstawie ród a F wykonaj polecenie. Zadanie 21. (1 pkt) Wska dwie mo liwe konsekwencje polityczne powstania styczniowego, na które zwróci uwag minister spraw zagranicznych Francji

15 15 ród o G Litografia zamieszczona w czasopi mie francuskim Le Charivari w okresie powstania styczniowego [w: ] Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 1966, s T umaczenie: POLOGNE Polska; NOTES DIPLOMATIQUES noty dyplomatyczne Na podstawie ród a G wykonaj polecenie. Zadanie 22. (2 pkt) Wyja nij wymow rysunku, interpretuj c jego elementy. Wype nia egzaminator Nr zadania Maks. liczba pkt 1 2 Uzyskana liczba pkt

16 16 ród o H Odpowiedzi Francuzów na ankiet dotycz c przygotowywanej pruskiej ustawy o przymusowym wyw aszczeniu Polaków w Pozna skiem i na Pomorzu z 1907 r. * [w:] K. Dunin-W sowicz, Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach , Warszawa 1999, s. 69. * Henryk Sienkiewicz w L Echo de Paris z 18 grudnia 1907 r. zamie ci apel z pro b o wypowiedzi przedstawicieli wiata zachodniego na temat przygotowywanej ustawy. Odpowiedzi udzieli o 254 respondentów. Odpowied 1. Mo emy si spodziewa, e podobne metody zastosowane b d przeciw naszym rodakom w Alzacji i Lotaryngii. Co by jednak powiedzieli prawnicy niemieccy, gdyby Rosjanie w Inflantach i Kurlandii, gdyby W grzy w Siedmiogrodzie stosowali wzgl dem swych poddanych niemieckich te same metody wyw aszczeniowe [...]. Nie pragn wcale, aby podobne pogwa cenie prawa dokonywa o si gdzie indziej, nawet w stosunku do Niemców. [...] Gdybym by Niemcem rumieni bym si z powodu takiej ustawy [...]. Odpowied 2. Nie czeka em na wymowny protest Pa ski, by ze wszystkich si protestowa przeciwko prze ladowaniom niemieckim w Polsce. [...] I nadal protestowa b d [...]. Jako Alzatczyk, nie mog zapomnie, e mój kraj jest chwilowo pod innym prawem ni francuskie. Na podstawie ród a H wykonaj polecenie. Zadanie 23. (1 pkt) Wyja n, co pomog o cytowanym respondentom zrozumie sytuacj Polaków w Pozna skiem i na Pomorzu.

17 17 CZ III Wypracowanie (20 punktów) Zadanie 24. (20 pkt) Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania. Temat I Porównaj funkcjonowanie w adzy monarszej we Francji i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku. Temat II Wyja n, w jakim stopniu mi dzynarodowe uwarunkowania wp yn y na stosunki polsko-francuskie w dwudziestoleciu mi dzywojennym. Wybieram temat:... Wype nia egzaminator Nr zadania Maks. liczba pkt 1 20 Uzyskana liczba pkt

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 BRUDNOPIS 23

24

25 WYPE NIA ZDAJ CY PESEL MHI-R1_1P-102 Nr zad. 1A 1B A 7B 8 9A 9B A 0 Punkty 1 2 W Y P E N I A E G Z A M I N A T O R Miejsce na naklejkê z nr PESEL Nr zad Punkty B ZADANIE 24 TEMAT: 1 2 Punkty poziom I 5 poziom II D J SUMA PUNKTÓW poziom III poziom IV

26 KOD EGZAMINATORA Czytelny podpis egzaminatora KOD ZDAJ CEGO

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY DATA: 9

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 1 3 1 7 WPISUJE ZDAJ 1 7CY KOD Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz 1 7cia egzaminu. PESEL 1 7 1 7 miejsce na naklejk 1 7 MJR 2015 dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-061 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1 stron.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHS-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdaj cego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdającego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Czas pracy 170 minut

Czas pracy 170 minut ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MARZEC ROK 013 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron.. W zadaniach od

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem Dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ II Czas pracy 150 minut ARKUSZ II STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić czy arkusz

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw P POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla pisz cego 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 17 stron.. W zadaniach od 1. do 0. s podane 4 odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dyskalkulia dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. pobrano z www.sqlmedia.pl Uk ad graficzny CKE 00 KOD Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 POZIOM

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI Styczeń 2013 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron. 2. W zadaniach od 1. do 25. są

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin maturalny maj 2009 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza podstawowego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy Wypełnia uczeń Numer PESEL Kod ucznia Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 0 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy Poziom podstawowy Informacje dla ucznia. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów: Zad. 1- Zad. 2- Zad. 3- Zad.4- Zad.5- R A Z E M : pkt. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 13. 03. 2014 R. 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Egzamin gimnazjalny z języka francuskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26

Bardziej szczegółowo

Czas pracy 170 minut

Czas pracy 170 minut ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW LICEUM MARZEC ROK 015 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron..

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Spis treści LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych... 3 Potęgowanie liczb.. 8 Przykłady pierwiastków 12 Działania na ułamkach zwykłych... 13 Ułamki zwykłe i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik archiwista Symbol cyfrowy zawodu: 348[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 348[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 5 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

KOD UCZNIA PESEL EGZAMIN. jedna. zadaniach. 5. W niektórych. Czas pracy: do. 135 minut T N. miejsce. Powodzeni GM-M7-132. z kodem. egzaminu.

KOD UCZNIA PESEL EGZAMIN. jedna. zadaniach. 5. W niektórych. Czas pracy: do. 135 minut T N. miejsce. Powodzeni GM-M7-132. z kodem. egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. J. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa www.cke.edu.pl sekret.cke@cke.edu.pl SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Cześć! W kwietniu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 014 Czas pracy: 170 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr

Bardziej szczegółowo

Śladami Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej

Śladami Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej Śladami Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej Szkoła Podstawowa Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie Przygotował zespół w składzie: Anna Grotowska Honorata Jagodzińska Elżbieta Kalicka Agnieszka Kraszewska

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

NUMER IDENTYFIKATORA:

NUMER IDENTYFIKATORA: Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana IB WORLD SCHOOL 53 ul. Raszyńska, 0-06 Warszawa, tel./fax 668 54 5 www.ib.bednarska.edu.pl / e-mail: liceum.ib@rasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PR 0 7BNEJ MATURY Z OPERONEM J 0 0ZYK ROSYJSKI

ARKUSZ PR 0 7BNEJ MATURY Z OPERONEM J 0 0ZYK ROSYJSKI 1 3Miejsce na identyfikacj 0 1 szko 0 0y ARKUSZ PR 0 7BNEJ MATURY Z OPERONEM J 0 0ZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdaj 0 2cego 1. Sprawd 0 2, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Monta systemów suchej zabudowy Oznaczenie kwalifikacji: B. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu umer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj cy Miejsce

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM Na podstawie przepisów Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: wojewódzki 4 marca 2013 r. 120 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie

ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ANALIZA EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 7/8 WSTĘP Egzamin maturalny w roku szkolnym 7/8 w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z J

REGULAMIN KONKURSU Z J REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAŁA MATURA I. Założenia ogólne 1. Organizatorzy. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu, 2. Regulamin szczegółowy konkursu języka

Bardziej szczegółowo

Arkusz GH-A7-052 Nasze miejsce w Europie klucz odpowiedzi i schemat punktowania. 1. Odp. C 0 1 2. Odp. B 0 1 3. Odp. D 0 1

Arkusz GH-A7-052 Nasze miejsce w Europie klucz odpowiedzi i schemat punktowania. 1. Odp. C 0 1 2. Odp. B 0 1 3. Odp. D 0 1 Arkusz GH-A7-052 Nasze miejsce w Europie klucz odpowiedzi i schemat punktowania Nr zadania poprawne typowe poprawne nietypowe poprawne mimo usterek niepoprawne Punktacja 1. Odp. C 0 1 2. Odp. B 0 1 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE Z MATEMATYKI

MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE Z MATEMATYKI MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE Z MATEMATYKI LUTY 01 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera strony (zadania 1 ).. Arkusz zawiera 4 zadania zamknięte i 9

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV Kod ucznia ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV dysleksja Czas pracy: 40 minut Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz państw Ligi Arabskiej. W piątek 6 lipca odbyła się w Paryżu trzecia konferencja Przyjaciół Syrii, w której wziął udział między innymi prezydent Francji François Hollande oraz amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA / SCENARIUSZ 3 / KARTA PRACY NR. Karta pracy nr 1

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA / SCENARIUSZ 3 / KARTA PRACY NR. Karta pracy nr 1 01 nr 1 Za chwilę obejrzysz trzy krótkie filmy Polskiej Kroniki Filmowej z 1966 r., na których pokazano obchody Millenium Chrztu Polski i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz w Poznaniu. Podczas

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA TEST 4 Zadanie 1 Dane są punkty A = ( 1, 1) oraz B = (3, 2). Jaką długość ma odcinek AB? Wybierz odpowiedź

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy I. Dane dotyczące pracodawcy krajowego. 1. Nazwa pracodawcy... 2. Adres pracodawcy... nr tel.... nr faksu... e-mail...

Bardziej szczegółowo