SEKCJE POLSKIE WE FRANCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJE POLSKIE WE FRANCJI"

Transkrypt

1 SEKCJA POLSKA W «COLLÉGE ET LYCÉE MONTAIGNE» W PARYZU SEKCJA POLSKA W COLLÉGE «LES HAUTS GRILLETS» ET LYCÉE INTERNATIONAL SAINT-GRMAIN-EN-LAYE SEKCJE POLSKIE WE FRANCJI Przegląd zasad funkcjonowania i perspektywy na przyszłość Danuta Kozińska-Charlon Lidia Tarkowska-Beyrand Malmo, 9-11 października 2009

2 SYSTEM SEKCJ NARODOWYCH WE FRANCJI System Sekcji Międzynarodowych został zapoczątkowany we Francji jeszcze w latach 60-tych XX wieku, kiedy kraj ten był siedzibą NATO. Z tego powodu na terenie Francji w okolicach SaintGermain-en-Laye stacjonowały wojska państw członkowskich NATO i ich rodziny. Powstała więc konieczność zapewnienia dzieciom rezydujących obcokrajowców kontynuacji nauki w języku ojczystym i jednocześnie ich integracji we francuskim systememie edukacji. Tak zrodziła się idea utworzenia Sekcji Narodowych działających w szkołach francuskich. I choć wojska NATO już we Francji nie stacjonują, to idea podwójnego nauczania w Sekcjach Narodowych na trawałe zadomowiła się we francuskim systamie oświaty jako forma kompleksowego i skutecznego nauczania języków obcych z jednej strony, i jako struktura umożliwiająca łagodną adaptację przybywających do Francji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zasada podwójnego nauczania jest prosta: w tygodniowym planie zajęć uczniów Sekcji Narodowych przeznaczono w zależności od poziomu 6-8 godzin na nauczanie w językach narodowych i powierzono to nauczanie nauczycielom legitymującym się dyplomami odnośnych krajów. Najczęściej w językach narodowych wykładane są: historia, geografia oraz literatura. Możliwe jest również nauczanie innych przedmiotów. Programy nauczania realizowane w Sekcjach Narodowych zostały opracowywane są na podstawie tych obowiązującychn w kraju i oficjalnie zatwierdzane przez francuskie władze oświatowe (program Sekcji Polskich ogłoszony jest w Dzienniku Ustaw N 44 du ). Przy opracowywaniu tych programów uwzględniona została specyfika uczniów uczących się poza granicami kraju. Na zakończenie edukacji uczniowie Sekcji przystępują do francuskiego egzaminu dojrzałości w opcji międzynarodowej (OIB), w czasie którego zdają w językach narodowych ustnie i pisemnie dwa przedmioty : literaturę oraz historię z geografią. Dodać należy, że w większości szkół, w których działają Sekcje narodowe, istnieją struktury przeznaczone dla uczniów nie znających języka francuskiego. Młodzi ludzie przybywający do Francji mogą łączyć nauczanie narodowe (enseignement national), intensywną i na wysokim poziomie naukę języka francuskiego oraz realizować program podstawowych przedmiotów. Utworzenie Sekcji jest każdorazowo wynikiem bilateralnych porozumień a organizacja nauczania narodowego w publicznych Sekcjach Narodowych leży w kompetencji kierowników sekcji, ktorzy są delegowani do takiej pracy i podlegają bezpośrednio lub pośrednio właściwym Ministerstwom Oświaty. System nauczania w sekcjach narodowych wzbogaca zarówno uczniów jak i nauczycieli: podnosi atrakcyjność szkół poprzez poszerzenie jej oferty edukacyjnej pozwala uczniom na osiągnięcie dwujęzyczności Referat przygotowanyz na konferencję «Przyszłość szkoły polonijnej» pomyślne zdanie

3 francuskiej matury w opcji międzynarodowej (OIB) umożliwia podjęcie studiów na niemal wszystkich zagranicznych wyższych uczelniach przygotowuje młodzież do mobilności zawodowej umożliwia poznawanie różnych kultur i uczy wzajemnego poszanowania tych różnic przygotowuje do życia zawodowego młodych ludzi władających doskonale kilkoma językami, otwartych na innych, prawdziwych obywateli świata. sprawia, że w każdej chwili możliwe jest przejście (powrót) ucznia Sekcji do odnośnego systemu oświaty na poziom równoległy z realizowanym we Francji. Nauczanie w sekcjach to nie tylko przekazywanie uczniom wiadomości w języku ojczystym danej Sekcji, to również zapoznawanie z kulturą danego kraju. Dlatego właśnie Sekcje Narodowe w części programu wykładanego w języku ojczystym przewidują zapoznawanie uczniów z tradycjami, świętami i ważnymi dla życia kraju wydarzeniami, stwarzają również okazję do ich kultywowania. Co więcej, Sekcje w międzynarodowej społeczności szkoły są ambasadorami własnych państw, ponieważ przygotowywane i prezentowane na forum szkoły imprezy, wykłady czy koncerty zapoznają całą międzynarodową społeczność szkolną z bogatym dorobkiem i specyfiką kultury i języka własnego kraju. Ważnym elementem w tym procesie są również wyjazdy edukacyjne przygotowywane przez poszczególne Sekcje i dostępne często szerokiemu kręgowi braci szkolnej. Pozwala to uczestnikom na weryfikację poglądów na dany kraj i konfrontację z negatywnymi stereotypami na nim ciążącymi. ROZWÓJ SEKCJI NARODOWYCH Jak ilustruje to poniżej zamieszczony schemat rozmieszczenia na terytorium Francji i w regionie paryskim szkół z Sekcjami Narodowymi oraz dane statystyczne dotyczące ich rozwoju, system Sekcji Narodowych jest coraz bardziej atrakcyjny zarówno z punktu widzenia francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej jak i jego odpowiedników na całym świecie. Widać to doskonale po wzroście ilości otwieranych co roku kolejnych Sekcji Narodowych. Wzrost ten dotyczy zarówno placówek prowadzących już od wielu lat Sekcje Narodowe, jak i szkół, które decydują się na otwarcie swoich drzwi obcokrajowcom, bo widzą w tym okazję do poszerzenia swojej oferty edukacyjnej, podniesienia atrakcyjności i skuteczności nauczania, w tym przede wszystkim skutecznego i kompleksowego nauczania języków obcych.

4

5 W ciągu ostatnich trzech lat* we francuskich szkołach powstało: 6 sekcji chińskich, ( 7 w 2007)= 13 obecnie 5 sekcji brytyjskich (25 w 2007)= 30 obecnie 3 sekcje niemieckie (9 w 2007) = obecnie 2 sekcje włoskie (9 w 2007) = 11 obecnie 2 sekcje amerykańskie (7 w 2007) = 9 obecnie 1 sekcja portugalska (6 w 2007) = 7 obecnie 1 sekcja hiszpańska ( 14 w 2007) = 15 obecnie 1 sekcja duńska ( 1 w 2007) = 2 obecnie *źródło: dane statystyczne fdei.org i francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2009 roku. Wzrost ilości nowopowstałych Sekcji jest uderzający, spośród 14 państw posiadających już działające we Francji Sekcje Międzynarodowe 9 zdecydowało się otworzyć klasy w nowych placówkach edukacyjnych. Wiadomo jest również ( w załączonym materiale ikonograficznym danych na ten temat nie ma), że trwają usilne starania o uruchomienie w rejonie Saint-Germain-en-Laye nowych Sekcji Narodowych: Rosyjskiej i Węgierskiej SEKCJE POLSKIE WE FRANCJI Dzięki wysiłkom polskich władz oświatowych, polskich przedstawicielstw dyplomatycznych we Francji, wsparciu Polonii francuskiej oraz działaniom Rodziców, Rzeczpospolita Polska poczyniła konieczne starania, aby zapewnić swoim młodym obywatelom możliwość nauki w systemie Sekcji Narodowych. Starania te zakończone zostały sukcesem a dynamiczny rozwój wszystkich czterech Sekcji Polskich jest oczywistym dowodem na to, że była to słuszna decyzja i udana inwestycja. Jest to jednocześnie jedna z bardziej interesujących i skutecznych, jak się wydaje, form nauczania i propagowania języka polskiego i kultury polskiej we Francji. Być może warto byłoby podjąć refleksję i zbadać, czy podobnych rozwiązań nie można by zastosować również w innych krajach. Sekcje Polskie istnieją od 1995 roku, obecnie funkcjonują w czterech (wg kolejności powstania) prestiżowych liceach francuskich plasujących się wysoko w rankingu najlepszych liceów w tym kraju. Sekcja Polska w CSI (Cité Scolaire Internationale de Lyon) w Lyonie. Sekcja Polska w collège de l'esplanade Lycée des Pontonniers Strasbourg Sekcji Polskiej w Collège «Les Hauts Grillets» i Lycée International w SaintGermain-en-Laye. Oraz najliczniejsza i prężnie rozwijająca się Sekcja Polska w Collège et Lycée Montaigne w Paryżu

6 Sekcje Polskie stanowią przykład zintegrowania nauczania w języku polskim z nauczaniem francuskim. Wydaje się, że najważniejsze korzyści, jakie daje obecność Sekcji Polskich w Międzynarodowych Liceach francuskich są nas następujące : Międzynarodowe społeczności tych szkół zdobywają dodatkową wiedzę o naszym kraju, wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne do Polski, niejednokrotnie z własnej inicjatywy podejmują naukę naszego języka. Sekcje pełnią więc ważną funkcję integracyjną i informacyjną. Są ambasadorami polskości we Francji. Są jedną z najtańszych form nauczania, strona polska finansuje jedynie pensje nauczycieli a biorąc pod uwagę dotychczasowe warunki (26 godz. tygodniowo, ubezpieczenia zdrowotne i społeczne odprowadzane do Polski, itd.) są to koszty bardzo umiarkowane. W większości wspomnianych szkół istnieją struktury (klasy adaptacyjne) przeznaczone dla uczniów nie znających języka francuskiego. Ułatwia to szybką integrację uczniów polskich, a w razie potrzeby umożliwia swobodny powrót do polskiego systemu edukacji.

7 Fot: Wspólna Studniówka maturzystów z Liceum Montaigne i St Germain, luty 2009 I. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKCJI POLSKICH 1. Partnerzy francuscy Udostępnienie infrastruktury : Sekcje polskie działają w budynkach szkół francuskich, do dyspozycji Sekcji oddane są sale lekcyjne, w których prowadzone są zajęcia oraz w większości przypadków pomieszczenia biurowe. W wyposażeniu tych ostatnich najczęściej partycypują również partnerzy francuscy (linia telefoniczna, dostęp do fotokopiarki, niektóre materiały biurowe itp.) Zapewnienie warunków i organizowanie nauczania pozostałych przedmiotów obowiązujących na danym poziomie nauczania, w tym również klasy adaptacyjne, w których umożliwiana jest uczniom przybywającym do Francji intensywna nauka języka francuskiego.

8 Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej w czasie pobytu uczniów w szkole. 2. Strona polska Zatrudnianie i finansowanie nauczycieli. Trybu zatrudniania nie regulują jednak żadne odrębne przepisy. Podporządkowanie nauczycieli zatrudnionych w Sekcjach Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z 2 września 2004 r. (Dz.U ) nie uwzględnia specyfiki Sekcji i nie sprzyja stabilności grona pedagogicznego. Dzięki życzliwości i zaangażowaniu polskiego MEN Sekcje otrzymały w 2008 roku doraźną pomoc w wyposażeniu w książki, filmy edukacyjne i materiały dydaktyczne. Nie ma jednak miejsca systemowe zaopatrywanie Sekcji w materiały dydaktyczne i ksiązki do biblioteki Sekcji. Doraźnej pomocy finansowej i organizacyjnej udzielają przedstawicielstwa dyplomatyczne (Ambasada RP, Konsulat RP), środowisko polonii francuskiej i krajowe stowarzyszenia polonijne. 3. Rodzice uczniów Przy każdej z Sekcji działa Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej, którego celem jest finansowe (np. wyposażenie biura i sal lekcyjnych, współfinansowanie księgozbioru biblioteki Sekcji, dofinansowywanie wyjazdów edukacyjnych) i organizacyjne (pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, współdziałanie z innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie danej szkoły i miejscowości) wspomaganie funkcjonowania Sekcji. II. KADRA NAUCZAJĄCA Stojące przed nauczycielami Sekcji zadania (ocenianie w systemie 0-20 pkt, znajomość zasad funkcjonowania francuskiego systemu oświaty, znajomość regulaminów przeprowadzania egzaminów maturalnych i gimnazjalnych, znajomość metod nauczania stosowanych we francuskiej metodyce nauczania, itp.) wymagają od nich dodatkowych sprawności i kompetencji.

9 Wszyscy zatrudnieni w Sekcjiach Polskich nauczyciele rekrutowani są na miejscu a warunki ich ztrudnienia ustalone zostały na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z 2 września 2004 r. (Dz.U ), które nie przewiduje takiej formy kształcenia jaką są Sekcje Polskie. Doraźnie stosuje się więc ustalenia poczynione z myślą o szkołach przy Ambasadach RP, które funkcjonują w zupełnie innych warunkach i powołane są w innych celach. Dotychczas stosowane przy zatrudnianiu nauczycieli rozwiązania są następujące: Tygodniowy wymiar godzin w wysokości 26. Roczne umowy na czas określony (dopiero od tego roku szkolnego) podpisywane przez dyrektora ZS w Paryżu lub kierowników SPK działających przy przedstawicielstwach dyplomatycznych. Wynagrodzenie złożone z dwóch składników: wynagrodzenia zasadniczego (naliczane w złotówkach i przelewane na konta w kraju) oraz dodatku walutowego. Naliczanie wysokości odprowadzanych w Polsce składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne jedynie od wynagrodzenia zasadniczego z pominięciem dodatku walutowego. Wysokość podatku dochodowego odprowadzanego do polskich Urzędów Skarbowych naliczana jest od wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku walutowego. Podatek dochodowy odprowadzany jest do polskich Urzędów Skarbowych. Powoduje to niejednoznaczną sytuację nauczycieli polskich mieszkających i pracujących we Francji wobec francuskich urzędów skarbowych. Brak możliwości korzystania z opieki służby zdrowia w Polsce i brak ubezpieczenia zdrowotnego we Francji.

10 Fot: Wyjazd edukacyjny do Warszawy licealistów z St Geramin, październik 2008 III.KIEROWNICY SEKCJI Kierownictwo w istniejących Sekcjach Polskich sprawują nauczyciele, którym na wniosek Ambasadora RP lub Konsula RP powierzono obowiązki kierowania Sekcją Umowy z nauczycielami, którym powierzono obowiązki kierownika, zawiera Dyrektor ZS w Warszawie Za pełnienie tych obowiązków przyznawany jest ryczałt godzin, którego wysokość określona została przez dyrektora ZS w Warszawie i uzależniona od ilości uczniów w Sekcji Często funkcja kierownika Sekcji łączona jest z funkcją kierownika SPK Zakres obowiązków kierownika określony został po raz pierwszy w tym roku szkolnym. IV. WSÓŁPRACA MIĘDZY SEKCJAMI

11 Choć między wszystkimi Sekcjami Polskimi działającymi we Francji nie ma zależności strukturalnej i są one od siebie niezależne, to w codziennej pracy konieczne jest podejmowanie wspólnych działań i koordynowanie prac związanych z: Doroczną analizą wyników egzaminów maturalnych i brevet Koniecznością przygotowania przez każdą z Sekcji 3 propozycji zestawów tematów na egzaminy maturalne i brevet z każdego przedmiotu. Wymaga to wcześniejszego określenia wspólnego zakresu treści programowych i listy lektur, które będą obowiązywać na egzaminie Pracą nad przygotowaniem planowanych zmian programu nauczania języka polskiego oraz historii i geografii realizowanego w Sekcjach Polskich Obowiązkiem zgłaszanie kandydatów na egzaminatorów oraz organizowania i przeprowadzenia egzaminów ustnych w poszczególnych ośrodkach Wypracowaniem wspólnych kryteriów oceny prac maturalnych V. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE 1. Podmioty krajowe Ambasada RP w Paryżu Konsulat RP i Wydziały Konsularne we Francji Departament Współpracy Międzynarodowej MEN w Warszawie Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie ZS w Paryżu 2. Partnerzy francuscy Działalność Sekcji Polskich we Francji podlega takim samym prawom jak działalność innych Sekcji Narodowych i regulowana jest przez : a) Le décret n du 11 mai 1981 (BO n 22 du 4 juin 1981) modifié par le décret n du 28 septembre 2006 (BO n 38 du 19 octobre 2006) relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées reste en vigueur pour le seul article 7 : b) Zaś organizacja egzaminów maturalnych przez : note de service n du 24 octobre 2005 (BOEN n 40 du 3 novembre 2005) W codziennej działalności nauczyciele i kierownicy Sekcji współpracują z: Dyrektorami szkół francuskich.

12 Inspektorami Narodowej. SIEC (SERVICE INTERACADEMIQUE DES EXAMENS ET CONCOURS) instytucja powstała w 1982, której rolą jest organizowanie egzaminów państwowych i konkursów w tym egzaminu maturalnego w opcji międzynarodowej (OIB). SIEP ( Centre international d études pédagogiques) centralna instytucja użyteczności publicznej, której rolą jest udzielanie wszelkich informacji na temat różnorodnych form i metod oświaty ogólnej i zawodowej. DARIC (Délégué Academique aux Relations Internationales et à la Coopération) urząd ministerialny powołany do koordynowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty. poszczególnych Akademii i francuskiego Ministerstwa Edukacji KONKLUZJE W obecnej chwili trwają dyskusje na temat kształtu szkolnictwa polskiego poza granicami kraju. Warto byłoby, jak nam się zdaje, rozważyć, czy model Sekcji Narodowych lub niektóre z rozwiązań w nim zastosowanych, nie mogłyby stać się inspiracją w poszukiwaniu optymalnych form szkolnictwa polskiego w innych krajach. Skoro forma ta sprawdziła się we Francji, być może da się zdobyte doświadczenia wykorzystać również gdzie indziej? Naszym celem w tym wystąpieniu było właśnie spopularyzowanie tej skutecznej choć, niestety, zbyt mało jeszcze znanej formy nauczania języka polskiego, historii Polski i geografii Polski. Prowadzone dyskusje i planowane reformy to również odpowiedni czas, aby uporządkować sytuację Sekcji Polskich już od 14 lat istniejących we Francji. Przez te lata dzięki środkom przeznaczanym przez władze, bardzo dobrym wynikom uzyskiwanym przez uczniów, ofiarnej pracy nauczycieli i oddaniu Rodziców zyskały sobie Sekcje Polskie uznanie i bardzo dobrą opinią we Francji. Dobrze by było, by ta forma nauczania mogła dalęj się rozwijać i jak do tej pory skutecznie kształtować pozytywny wizerunek Polski i Polaków w międzynarodowych i wielonarodowościowych społecznościach francuskich szkół. I choć działań w zakresie kształtowania wizerunku jakiegoś narodu czy państwa za granicą nie da się wycenić, to zawsze można je docenić. Najlepszym, naszym zdaniem, sposobem docenienia wysiłków wielu ludzi i instytucji byłoby zapewnienie Sekcjom Polskim we Francji warunków dalszego funkcjonowania i rozwoju. Z powyżej przedstawionego przeglądu zasad, wg których zostały zorganizowane i dotychczas działają Sekcje Polskie we Francji, wynika, że niezbędne jest jak najszybsze: Umiejscowienie Sekcji Polskich w systemie szkolnictwa polskiego poza granicami RP

13 Określenie warunków zatrudnienia nauczycieli Sekcji w taki sposób, aby drastycznie nie odbiegały one od tych stosowanych we Francji wobec nauczycieli francuskich oraz nauczycieli innych Sekcji Narodowych Uznanie statusu uczniów Sekcji Polskich poprzez np. nadanie im prawa posiadania polskich legitymacji szkolnych Wydawanie absolwentom oficjalnego dokumentu potwierdzającego ich poziom znajomości języka. Brak rozwiązań w tym zakresie sprawia, że ci, którzy wybierają studiowanie w Polsce, często zmuszani są zdawać egzamin ze znajomości języka polskiego, mimo że nauka w Sekcji pozwoliła im na osiągnięcie doskonałej dwujęzyczności. Fot: Maturzyści 2008 z St Germain en Laye w dniu rozdania dyplomów Bibliografia: 1) Dane statystyczne francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej: strona internetowa 2) Strona internetowa Fundacji dla Rozwoju Nauczania Międzynarodowego 3) 4) Organisation des épreuves spécifiques de l option internationale du baccalauréat. Bulletin Officiel (BO) n 40 du 3 novembre 2005

14 5) Le décret n du 11 mai 1981 (BO n 22 du 4 juin 1981) modifié par le décret n du 28 septembre 2006 (BO n 38 du 19 octobre 2006) relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées 6) Programy nauczania języka polskiego w Sekcjach Polskich: BO n 44 du

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie

Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Walidacja efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej jako nowe wyzwanie dla polityki na rzecz uczenia się przez całe życie Warszawa 2014 Autor: dr Ewa Bacia Konsultacje merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo