SEKCJE POLSKIE WE FRANCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJE POLSKIE WE FRANCJI"

Transkrypt

1 SEKCJA POLSKA W «COLLÉGE ET LYCÉE MONTAIGNE» W PARYZU SEKCJA POLSKA W COLLÉGE «LES HAUTS GRILLETS» ET LYCÉE INTERNATIONAL SAINT-GRMAIN-EN-LAYE SEKCJE POLSKIE WE FRANCJI Przegląd zasad funkcjonowania i perspektywy na przyszłość Danuta Kozińska-Charlon Lidia Tarkowska-Beyrand Malmo, 9-11 października 2009

2 SYSTEM SEKCJ NARODOWYCH WE FRANCJI System Sekcji Międzynarodowych został zapoczątkowany we Francji jeszcze w latach 60-tych XX wieku, kiedy kraj ten był siedzibą NATO. Z tego powodu na terenie Francji w okolicach SaintGermain-en-Laye stacjonowały wojska państw członkowskich NATO i ich rodziny. Powstała więc konieczność zapewnienia dzieciom rezydujących obcokrajowców kontynuacji nauki w języku ojczystym i jednocześnie ich integracji we francuskim systememie edukacji. Tak zrodziła się idea utworzenia Sekcji Narodowych działających w szkołach francuskich. I choć wojska NATO już we Francji nie stacjonują, to idea podwójnego nauczania w Sekcjach Narodowych na trawałe zadomowiła się we francuskim systamie oświaty jako forma kompleksowego i skutecznego nauczania języków obcych z jednej strony, i jako struktura umożliwiająca łagodną adaptację przybywających do Francji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zasada podwójnego nauczania jest prosta: w tygodniowym planie zajęć uczniów Sekcji Narodowych przeznaczono w zależności od poziomu 6-8 godzin na nauczanie w językach narodowych i powierzono to nauczanie nauczycielom legitymującym się dyplomami odnośnych krajów. Najczęściej w językach narodowych wykładane są: historia, geografia oraz literatura. Możliwe jest również nauczanie innych przedmiotów. Programy nauczania realizowane w Sekcjach Narodowych zostały opracowywane są na podstawie tych obowiązującychn w kraju i oficjalnie zatwierdzane przez francuskie władze oświatowe (program Sekcji Polskich ogłoszony jest w Dzienniku Ustaw N 44 du ). Przy opracowywaniu tych programów uwzględniona została specyfika uczniów uczących się poza granicami kraju. Na zakończenie edukacji uczniowie Sekcji przystępują do francuskiego egzaminu dojrzałości w opcji międzynarodowej (OIB), w czasie którego zdają w językach narodowych ustnie i pisemnie dwa przedmioty : literaturę oraz historię z geografią. Dodać należy, że w większości szkół, w których działają Sekcje narodowe, istnieją struktury przeznaczone dla uczniów nie znających języka francuskiego. Młodzi ludzie przybywający do Francji mogą łączyć nauczanie narodowe (enseignement national), intensywną i na wysokim poziomie naukę języka francuskiego oraz realizować program podstawowych przedmiotów. Utworzenie Sekcji jest każdorazowo wynikiem bilateralnych porozumień a organizacja nauczania narodowego w publicznych Sekcjach Narodowych leży w kompetencji kierowników sekcji, ktorzy są delegowani do takiej pracy i podlegają bezpośrednio lub pośrednio właściwym Ministerstwom Oświaty. System nauczania w sekcjach narodowych wzbogaca zarówno uczniów jak i nauczycieli: podnosi atrakcyjność szkół poprzez poszerzenie jej oferty edukacyjnej pozwala uczniom na osiągnięcie dwujęzyczności Referat przygotowanyz na konferencję «Przyszłość szkoły polonijnej» pomyślne zdanie

3 francuskiej matury w opcji międzynarodowej (OIB) umożliwia podjęcie studiów na niemal wszystkich zagranicznych wyższych uczelniach przygotowuje młodzież do mobilności zawodowej umożliwia poznawanie różnych kultur i uczy wzajemnego poszanowania tych różnic przygotowuje do życia zawodowego młodych ludzi władających doskonale kilkoma językami, otwartych na innych, prawdziwych obywateli świata. sprawia, że w każdej chwili możliwe jest przejście (powrót) ucznia Sekcji do odnośnego systemu oświaty na poziom równoległy z realizowanym we Francji. Nauczanie w sekcjach to nie tylko przekazywanie uczniom wiadomości w języku ojczystym danej Sekcji, to również zapoznawanie z kulturą danego kraju. Dlatego właśnie Sekcje Narodowe w części programu wykładanego w języku ojczystym przewidują zapoznawanie uczniów z tradycjami, świętami i ważnymi dla życia kraju wydarzeniami, stwarzają również okazję do ich kultywowania. Co więcej, Sekcje w międzynarodowej społeczności szkoły są ambasadorami własnych państw, ponieważ przygotowywane i prezentowane na forum szkoły imprezy, wykłady czy koncerty zapoznają całą międzynarodową społeczność szkolną z bogatym dorobkiem i specyfiką kultury i języka własnego kraju. Ważnym elementem w tym procesie są również wyjazdy edukacyjne przygotowywane przez poszczególne Sekcje i dostępne często szerokiemu kręgowi braci szkolnej. Pozwala to uczestnikom na weryfikację poglądów na dany kraj i konfrontację z negatywnymi stereotypami na nim ciążącymi. ROZWÓJ SEKCJI NARODOWYCH Jak ilustruje to poniżej zamieszczony schemat rozmieszczenia na terytorium Francji i w regionie paryskim szkół z Sekcjami Narodowymi oraz dane statystyczne dotyczące ich rozwoju, system Sekcji Narodowych jest coraz bardziej atrakcyjny zarówno z punktu widzenia francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej jak i jego odpowiedników na całym świecie. Widać to doskonale po wzroście ilości otwieranych co roku kolejnych Sekcji Narodowych. Wzrost ten dotyczy zarówno placówek prowadzących już od wielu lat Sekcje Narodowe, jak i szkół, które decydują się na otwarcie swoich drzwi obcokrajowcom, bo widzą w tym okazję do poszerzenia swojej oferty edukacyjnej, podniesienia atrakcyjności i skuteczności nauczania, w tym przede wszystkim skutecznego i kompleksowego nauczania języków obcych.

4

5 W ciągu ostatnich trzech lat* we francuskich szkołach powstało: 6 sekcji chińskich, ( 7 w 2007)= 13 obecnie 5 sekcji brytyjskich (25 w 2007)= 30 obecnie 3 sekcje niemieckie (9 w 2007) = obecnie 2 sekcje włoskie (9 w 2007) = 11 obecnie 2 sekcje amerykańskie (7 w 2007) = 9 obecnie 1 sekcja portugalska (6 w 2007) = 7 obecnie 1 sekcja hiszpańska ( 14 w 2007) = 15 obecnie 1 sekcja duńska ( 1 w 2007) = 2 obecnie *źródło: dane statystyczne fdei.org i francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2009 roku. Wzrost ilości nowopowstałych Sekcji jest uderzający, spośród 14 państw posiadających już działające we Francji Sekcje Międzynarodowe 9 zdecydowało się otworzyć klasy w nowych placówkach edukacyjnych. Wiadomo jest również ( w załączonym materiale ikonograficznym danych na ten temat nie ma), że trwają usilne starania o uruchomienie w rejonie Saint-Germain-en-Laye nowych Sekcji Narodowych: Rosyjskiej i Węgierskiej SEKCJE POLSKIE WE FRANCJI Dzięki wysiłkom polskich władz oświatowych, polskich przedstawicielstw dyplomatycznych we Francji, wsparciu Polonii francuskiej oraz działaniom Rodziców, Rzeczpospolita Polska poczyniła konieczne starania, aby zapewnić swoim młodym obywatelom możliwość nauki w systemie Sekcji Narodowych. Starania te zakończone zostały sukcesem a dynamiczny rozwój wszystkich czterech Sekcji Polskich jest oczywistym dowodem na to, że była to słuszna decyzja i udana inwestycja. Jest to jednocześnie jedna z bardziej interesujących i skutecznych, jak się wydaje, form nauczania i propagowania języka polskiego i kultury polskiej we Francji. Być może warto byłoby podjąć refleksję i zbadać, czy podobnych rozwiązań nie można by zastosować również w innych krajach. Sekcje Polskie istnieją od 1995 roku, obecnie funkcjonują w czterech (wg kolejności powstania) prestiżowych liceach francuskich plasujących się wysoko w rankingu najlepszych liceów w tym kraju. Sekcja Polska w CSI (Cité Scolaire Internationale de Lyon) w Lyonie. Sekcja Polska w collège de l'esplanade Lycée des Pontonniers Strasbourg Sekcji Polskiej w Collège «Les Hauts Grillets» i Lycée International w SaintGermain-en-Laye. Oraz najliczniejsza i prężnie rozwijająca się Sekcja Polska w Collège et Lycée Montaigne w Paryżu

6 Sekcje Polskie stanowią przykład zintegrowania nauczania w języku polskim z nauczaniem francuskim. Wydaje się, że najważniejsze korzyści, jakie daje obecność Sekcji Polskich w Międzynarodowych Liceach francuskich są nas następujące : Międzynarodowe społeczności tych szkół zdobywają dodatkową wiedzę o naszym kraju, wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne do Polski, niejednokrotnie z własnej inicjatywy podejmują naukę naszego języka. Sekcje pełnią więc ważną funkcję integracyjną i informacyjną. Są ambasadorami polskości we Francji. Są jedną z najtańszych form nauczania, strona polska finansuje jedynie pensje nauczycieli a biorąc pod uwagę dotychczasowe warunki (26 godz. tygodniowo, ubezpieczenia zdrowotne i społeczne odprowadzane do Polski, itd.) są to koszty bardzo umiarkowane. W większości wspomnianych szkół istnieją struktury (klasy adaptacyjne) przeznaczone dla uczniów nie znających języka francuskiego. Ułatwia to szybką integrację uczniów polskich, a w razie potrzeby umożliwia swobodny powrót do polskiego systemu edukacji.

7 Fot: Wspólna Studniówka maturzystów z Liceum Montaigne i St Germain, luty 2009 I. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKCJI POLSKICH 1. Partnerzy francuscy Udostępnienie infrastruktury : Sekcje polskie działają w budynkach szkół francuskich, do dyspozycji Sekcji oddane są sale lekcyjne, w których prowadzone są zajęcia oraz w większości przypadków pomieszczenia biurowe. W wyposażeniu tych ostatnich najczęściej partycypują również partnerzy francuscy (linia telefoniczna, dostęp do fotokopiarki, niektóre materiały biurowe itp.) Zapewnienie warunków i organizowanie nauczania pozostałych przedmiotów obowiązujących na danym poziomie nauczania, w tym również klasy adaptacyjne, w których umożliwiana jest uczniom przybywającym do Francji intensywna nauka języka francuskiego.

8 Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej w czasie pobytu uczniów w szkole. 2. Strona polska Zatrudnianie i finansowanie nauczycieli. Trybu zatrudniania nie regulują jednak żadne odrębne przepisy. Podporządkowanie nauczycieli zatrudnionych w Sekcjach Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z 2 września 2004 r. (Dz.U ) nie uwzględnia specyfiki Sekcji i nie sprzyja stabilności grona pedagogicznego. Dzięki życzliwości i zaangażowaniu polskiego MEN Sekcje otrzymały w 2008 roku doraźną pomoc w wyposażeniu w książki, filmy edukacyjne i materiały dydaktyczne. Nie ma jednak miejsca systemowe zaopatrywanie Sekcji w materiały dydaktyczne i ksiązki do biblioteki Sekcji. Doraźnej pomocy finansowej i organizacyjnej udzielają przedstawicielstwa dyplomatyczne (Ambasada RP, Konsulat RP), środowisko polonii francuskiej i krajowe stowarzyszenia polonijne. 3. Rodzice uczniów Przy każdej z Sekcji działa Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej, którego celem jest finansowe (np. wyposażenie biura i sal lekcyjnych, współfinansowanie księgozbioru biblioteki Sekcji, dofinansowywanie wyjazdów edukacyjnych) i organizacyjne (pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, współdziałanie z innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie danej szkoły i miejscowości) wspomaganie funkcjonowania Sekcji. II. KADRA NAUCZAJĄCA Stojące przed nauczycielami Sekcji zadania (ocenianie w systemie 0-20 pkt, znajomość zasad funkcjonowania francuskiego systemu oświaty, znajomość regulaminów przeprowadzania egzaminów maturalnych i gimnazjalnych, znajomość metod nauczania stosowanych we francuskiej metodyce nauczania, itp.) wymagają od nich dodatkowych sprawności i kompetencji.

9 Wszyscy zatrudnieni w Sekcjiach Polskich nauczyciele rekrutowani są na miejscu a warunki ich ztrudnienia ustalone zostały na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z 2 września 2004 r. (Dz.U ), które nie przewiduje takiej formy kształcenia jaką są Sekcje Polskie. Doraźnie stosuje się więc ustalenia poczynione z myślą o szkołach przy Ambasadach RP, które funkcjonują w zupełnie innych warunkach i powołane są w innych celach. Dotychczas stosowane przy zatrudnianiu nauczycieli rozwiązania są następujące: Tygodniowy wymiar godzin w wysokości 26. Roczne umowy na czas określony (dopiero od tego roku szkolnego) podpisywane przez dyrektora ZS w Paryżu lub kierowników SPK działających przy przedstawicielstwach dyplomatycznych. Wynagrodzenie złożone z dwóch składników: wynagrodzenia zasadniczego (naliczane w złotówkach i przelewane na konta w kraju) oraz dodatku walutowego. Naliczanie wysokości odprowadzanych w Polsce składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne jedynie od wynagrodzenia zasadniczego z pominięciem dodatku walutowego. Wysokość podatku dochodowego odprowadzanego do polskich Urzędów Skarbowych naliczana jest od wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku walutowego. Podatek dochodowy odprowadzany jest do polskich Urzędów Skarbowych. Powoduje to niejednoznaczną sytuację nauczycieli polskich mieszkających i pracujących we Francji wobec francuskich urzędów skarbowych. Brak możliwości korzystania z opieki służby zdrowia w Polsce i brak ubezpieczenia zdrowotnego we Francji.

10 Fot: Wyjazd edukacyjny do Warszawy licealistów z St Geramin, październik 2008 III.KIEROWNICY SEKCJI Kierownictwo w istniejących Sekcjach Polskich sprawują nauczyciele, którym na wniosek Ambasadora RP lub Konsula RP powierzono obowiązki kierowania Sekcją Umowy z nauczycielami, którym powierzono obowiązki kierownika, zawiera Dyrektor ZS w Warszawie Za pełnienie tych obowiązków przyznawany jest ryczałt godzin, którego wysokość określona została przez dyrektora ZS w Warszawie i uzależniona od ilości uczniów w Sekcji Często funkcja kierownika Sekcji łączona jest z funkcją kierownika SPK Zakres obowiązków kierownika określony został po raz pierwszy w tym roku szkolnym. IV. WSÓŁPRACA MIĘDZY SEKCJAMI

11 Choć między wszystkimi Sekcjami Polskimi działającymi we Francji nie ma zależności strukturalnej i są one od siebie niezależne, to w codziennej pracy konieczne jest podejmowanie wspólnych działań i koordynowanie prac związanych z: Doroczną analizą wyników egzaminów maturalnych i brevet Koniecznością przygotowania przez każdą z Sekcji 3 propozycji zestawów tematów na egzaminy maturalne i brevet z każdego przedmiotu. Wymaga to wcześniejszego określenia wspólnego zakresu treści programowych i listy lektur, które będą obowiązywać na egzaminie Pracą nad przygotowaniem planowanych zmian programu nauczania języka polskiego oraz historii i geografii realizowanego w Sekcjach Polskich Obowiązkiem zgłaszanie kandydatów na egzaminatorów oraz organizowania i przeprowadzenia egzaminów ustnych w poszczególnych ośrodkach Wypracowaniem wspólnych kryteriów oceny prac maturalnych V. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE 1. Podmioty krajowe Ambasada RP w Paryżu Konsulat RP i Wydziały Konsularne we Francji Departament Współpracy Międzynarodowej MEN w Warszawie Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie ZS w Paryżu 2. Partnerzy francuscy Działalność Sekcji Polskich we Francji podlega takim samym prawom jak działalność innych Sekcji Narodowych i regulowana jest przez : a) Le décret n du 11 mai 1981 (BO n 22 du 4 juin 1981) modifié par le décret n du 28 septembre 2006 (BO n 38 du 19 octobre 2006) relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées reste en vigueur pour le seul article 7 : b) Zaś organizacja egzaminów maturalnych przez : note de service n du 24 octobre 2005 (BOEN n 40 du 3 novembre 2005) W codziennej działalności nauczyciele i kierownicy Sekcji współpracują z: Dyrektorami szkół francuskich.

12 Inspektorami Narodowej. SIEC (SERVICE INTERACADEMIQUE DES EXAMENS ET CONCOURS) instytucja powstała w 1982, której rolą jest organizowanie egzaminów państwowych i konkursów w tym egzaminu maturalnego w opcji międzynarodowej (OIB). SIEP ( Centre international d études pédagogiques) centralna instytucja użyteczności publicznej, której rolą jest udzielanie wszelkich informacji na temat różnorodnych form i metod oświaty ogólnej i zawodowej. DARIC (Délégué Academique aux Relations Internationales et à la Coopération) urząd ministerialny powołany do koordynowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty. poszczególnych Akademii i francuskiego Ministerstwa Edukacji KONKLUZJE W obecnej chwili trwają dyskusje na temat kształtu szkolnictwa polskiego poza granicami kraju. Warto byłoby, jak nam się zdaje, rozważyć, czy model Sekcji Narodowych lub niektóre z rozwiązań w nim zastosowanych, nie mogłyby stać się inspiracją w poszukiwaniu optymalnych form szkolnictwa polskiego w innych krajach. Skoro forma ta sprawdziła się we Francji, być może da się zdobyte doświadczenia wykorzystać również gdzie indziej? Naszym celem w tym wystąpieniu było właśnie spopularyzowanie tej skutecznej choć, niestety, zbyt mało jeszcze znanej formy nauczania języka polskiego, historii Polski i geografii Polski. Prowadzone dyskusje i planowane reformy to również odpowiedni czas, aby uporządkować sytuację Sekcji Polskich już od 14 lat istniejących we Francji. Przez te lata dzięki środkom przeznaczanym przez władze, bardzo dobrym wynikom uzyskiwanym przez uczniów, ofiarnej pracy nauczycieli i oddaniu Rodziców zyskały sobie Sekcje Polskie uznanie i bardzo dobrą opinią we Francji. Dobrze by było, by ta forma nauczania mogła dalęj się rozwijać i jak do tej pory skutecznie kształtować pozytywny wizerunek Polski i Polaków w międzynarodowych i wielonarodowościowych społecznościach francuskich szkół. I choć działań w zakresie kształtowania wizerunku jakiegoś narodu czy państwa za granicą nie da się wycenić, to zawsze można je docenić. Najlepszym, naszym zdaniem, sposobem docenienia wysiłków wielu ludzi i instytucji byłoby zapewnienie Sekcjom Polskim we Francji warunków dalszego funkcjonowania i rozwoju. Z powyżej przedstawionego przeglądu zasad, wg których zostały zorganizowane i dotychczas działają Sekcje Polskie we Francji, wynika, że niezbędne jest jak najszybsze: Umiejscowienie Sekcji Polskich w systemie szkolnictwa polskiego poza granicami RP

13 Określenie warunków zatrudnienia nauczycieli Sekcji w taki sposób, aby drastycznie nie odbiegały one od tych stosowanych we Francji wobec nauczycieli francuskich oraz nauczycieli innych Sekcji Narodowych Uznanie statusu uczniów Sekcji Polskich poprzez np. nadanie im prawa posiadania polskich legitymacji szkolnych Wydawanie absolwentom oficjalnego dokumentu potwierdzającego ich poziom znajomości języka. Brak rozwiązań w tym zakresie sprawia, że ci, którzy wybierają studiowanie w Polsce, często zmuszani są zdawać egzamin ze znajomości języka polskiego, mimo że nauka w Sekcji pozwoliła im na osiągnięcie doskonałej dwujęzyczności. Fot: Maturzyści 2008 z St Germain en Laye w dniu rozdania dyplomów Bibliografia: 1) Dane statystyczne francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej: strona internetowa 2) Strona internetowa Fundacji dla Rozwoju Nauczania Międzynarodowego 3) 4) Organisation des épreuves spécifiques de l option internationale du baccalauréat. Bulletin Officiel (BO) n 40 du 3 novembre 2005

14 5) Le décret n du 11 mai 1981 (BO n 22 du 4 juin 1981) modifié par le décret n du 28 septembre 2006 (BO n 38 du 19 octobre 2006) relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées 6) Programy nauczania języka polskiego w Sekcjach Polskich: BO n 44 du

Barbara Sikorowska-Geber Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w PARYŻU Filia z siedzibą w STRASBURGU

Barbara Sikorowska-Geber Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w PARYŻU Filia z siedzibą w STRASBURGU III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Młodzież polska na obczyźnie zadania edukacyjne 7-11 września 2011, Kraków, Polska Akademia Umiejętności Sesja III Wersja robocza, proszę nie cytować

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W 2000 r. Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska i Stany Zjednoczone Ameryki wyraziły, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE Konferencja Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w systemie oświaty rozwiązania systemowe i lokalne Góra Kalwaria, 5 lutego 2015 r. joanna.iwaszkiewicz@men.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO INFORMACJE OGÓLNE

SZKOLNICTWO INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE SZKOLNICTWO Szkolnictwo we Francji (nauczanie i organizacja) pozostaje pod ścisłą kontrolą państwa. Francja zapewnia obywatelom swobodę wyboru pomiędzy oświatą publiczną i prywatną. Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na interpelację nr 33922

Odpowiedź na interpelację nr 33922 DJE-WEK.054.46.2015.TK Warszawa, 21 sierpnia 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację nr 33922 Szanowna Pani Marszałek, składam na Pani

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej al. Szucha 25 00-918 Warszawa

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej al. Szucha 25 00-918 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO - 725408 - I/13/NC 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 67-3676- Poz. 756 i 757 5. 1. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO INFORMACJE OGÓLNE

SZKOLNICTWO INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE SZKOLNICTWO Szkolnictwo we Francji (nauczanie i organizacja) pozostaje pod ścisłą kontrolą państwa. Francja zapewnia obywatelom swobodę wyboru pomiędzy oświatą publiczną i prywatną. Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015 I. NOWELIZACJE Ustawy 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Projekt 28-01-2011 r. UZASADNIENIE

Projekt 28-01-2011 r. UZASADNIENIE Projekt 28-01-2011 r. UZASADNIENIE Konieczność wprowadzenia zmian w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały,

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2017 -czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2016 r. Określony Rozporządzeniem MEN z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniającym rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Krótki opis projektu Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw

Krótki opis projektu Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw Krótki opis projektu Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw I. Dotowana i powszechna edukacja przedszkolna dalszy wzrost liczby miejsc w przedszkolach W ostatnich latach nastąpił

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być

Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być Przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, obowiązujące od dnia 31 marca 2015 r. (Dz.U.2015.357) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW uchwalony dnia 07.09.2010r. uchwałą Nr 1/IX/2010 Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oddziałów dwujęzycznych w świetle prawa oświatowego. Sulejówek 2015

Tworzenie oddziałów dwujęzycznych w świetle prawa oświatowego. Sulejówek 2015 Tworzenie oddziałów dwujęzycznych w świetle prawa oświatowego. Sulejówek 2015 a. analiza stanu prawnego b. określenie celu, zapotrzebowania (zmienne) c. zaplecze kadrowe (minimum określone przepisami

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Turek w sprawie organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz trybu opracowania i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Pieczęć szkoły/placówki PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły/placówki ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki JOLANTA SKOCZYLAS Fax. e-mail Adres 26-600

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin Studiów Podyplomowych dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik do zarządzenia Nr 50 Rektora UMK z dnia 29 maja 2007 roku Regulamin Studiów Podyplomowych dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie

XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie Na podstawie dotychczas opublikowanych materiałów dokonano analizy: zdawalności egzaminów obowiązkowych średnich wyników na wszystkich poziomach zdawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIII/120/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących 2015

Oferta kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących 2015 Oferta kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących 2015 Kurs kwalifikacyjny z wiedzy o Polsce 40-godzinny Nabycie przez uczestników kursu kwalifikacji zgodnych z rozporządzeniem MEN z dnia 3.03.2012 r.

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Szkolnego

Regulamin Samorządu Szkolnego Regulamin Samorządu Szkolnego Samorząd uczniowski działa na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie, tworzą go wszyscy uczniowie szkoły, a organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole European Language Label Języki Obce w Szkole Krótko o konkursie ELL 1. Certyfikat przyznawany jest projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą.

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą. Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wybitny Polak przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego. Renata Lipniewska,

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego. Renata Lipniewska, Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty zebrała i opracowała: Elżbieta Rostkowska 2011 Ustawy i rozporządzenia awans zawodowy nauczyciela 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2016 -czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny od 2016 r. Określony Rozporządzeniem MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz Zmiany: Dz. U. z 2014 r., poz. 1150 Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst pierwotny:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 *** - Lubaczów, 2014-09-01 - ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE.

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 *** - Lubaczów, 2014-09-01 - ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE. ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Lp. Zadanie Data 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 01.09.2014 2. 75 rocznica śmierci gen. J. Kustronia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST- KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Scenariusz 2 MATURA 2008 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Załącznik do Uchwały Nr VIII/135/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2007 r. STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie Gimnazjum Dwujęzyczne I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z PRACODAWCAMI

WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z PRACODAWCAMI WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z PRACODAWCAMI korzyści dla ucznia, szkoły i pracodawcy Toruń 4 grudzień 2014 r. Współczesna szkoła zawodowa powinna realizować kształcenie zawodowe o wysokiej jakości, które między innymi:

Bardziej szczegółowo

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010

Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty. Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Matura 2011 obowiązki i prawa maturzysty Opole, 13 września 2010 Wrocław 15 i 16 września 2010 Czy znasz zasady zdawania egzaminu maturalnego w 2011 r.? Informacje dla maturzystów Informatory maturalne

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo