REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jest samorządową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako organ wykonawczy Województwa realizuje swoje zadania. 2) Urząd jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Siedzibą Urzędu jest Miasto Toruń. Urząd działa na podstawie: 2 3 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.); 2) Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r., Nr 34, poz. 514); 3) niniejszego Regulaminu; 4) Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 5) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje samorządu Województwa. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 4 1) Regulamin - Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 2) Urząd - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3) Województwo Województwo Kujawsko-Pomorskie; 4) Sejmik - Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 5) radny - radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 6) Komisji - należy przez to rozumieć komisje Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 7) Marszałek - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 8) Wicemarszałek Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 9) Zarząd - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 10) Członek Zarządu oznacza odpowiednio Marszałka, Wicemarszałka lub innego członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 11) Skarbnik - Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 1

2 12) departament odpowiednio: departament, wydział, biuro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 13) dyrektor departamentu - osoba kierująca odpowiednio: departamentem; wydziałem obsługi Sejmiku lub wydziałem kontroli i audytu - w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 14) Naczelnik osoba kierująca wydziałem; 15) przedstawicielstwo - należy przez to rozumieć komórkę zamiejscową Urzędu; 16) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Zarządu lub Marszałka; 17) Budżecie należy przez to rozumieć budżet Województwa. 5 Regulamin określa zasady realizacji zadań i kierowania Urzędem, strukturę organizacyjną Urzędu, zakresy działania departamentów oraz tryb załatwiania spraw w Urzędzie Urząd realizuje zadania samorządu województwa pod kierownictwem Marszałka i merytorycznym nadzorem właściwego Członka Zarządu. 2. W zakresie nadzorowanych zadań, do obowiązków Członków Zarządu należy w szczególności: 1) nadzorowanie pracy w zakresie realizacji merytorycznych zadań właściwych departamentów; 2) wykonywanie nadzoru nad właściwymi wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi; 3) nadzorowanie realizacji uchwał Sejmiku i Zarządu; 4) Urząd zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjnobiurową Sejmiku, komisji, Zarządu i Marszałka. Rozdział 2. Kierownictwo Urzędu 7 1. Marszałek jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 2. Marszałek organizuje pracę Zarządu i Urzędu, kieruje bieżącymi sprawami Województwa oraz reprezentuje Województwo na zewnątrz. 3. Marszałek kieruje pracą Urzędu przy pomocy Wicemarszałków, członków Zarządu, skarbnika, dyrektora departamentu administracji oraz dyrektorów pozostałych departamentów. 4. Marszałek wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 5. W czasie nieobecności Marszałka, Jego obowiązki wykonuje wyznaczony Wicemarszałek. 6. Marszałek sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: skarbnika oraz dyrektorów podległych mu departamentów; 7. Marszałek upoważnia pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt Pracą Wydziału Obsługi Sejmiku kieruje dyrektor pod merytorycznym nadzorem Przewodniczącego Sejmiku. 2. Czynności z zakresu prawa pracy (z wyjątkiem czynności dotyczących zmiany albo rozwiązania umowy o pracę) wobec pracowników Wydziału Obsługi Sejmiku wykonuje Dyrektor Departamentu Administracji na wniosek Przewodniczącego Sejmiku. 2

3 9 1. Członkowie Zarządu kierują w imieniu Marszałka określonymi grupami spraw. 2. W zakresie powierzonych zadań członkowie Zarządu zapewniają kompleksowe rozwiązywanie problemów oraz nadzorują działalność departamentów Urzędu (komórek równorzędnych) i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielstw. 3. Powierzone zadania członkowie Zarządu realizują poprzez podległe im departamenty, zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Skarbnik wykonuje obowiązki Głównego Księgowego Budżetu Województwa, szczegółowo określone w odrębnych przepisach. 2. Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Województwa; 2) analizowanie realizacji planu finansowego (budżetu) Województwa; 3) opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych; 4) wstępne kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu; 5) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu; 6) kontrolowanie gospodarki finansowej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 3. Marszałek w razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Skarbnika, udziela innym osobom (wskazanym przez Skarbnika) upoważnienia do kontrasygnowania czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania pieniężne W Urzędzie tworzy się stanowisko Dyrektora Departamentu Administracji. 2. Dyrektor Departamentu Administracji, z upoważnienia Marszałka, wykonuje funkcję kierownika Urzędu, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, a także prawidłową organizację pracy. 3. Do zadań i kompetencji Dyrektora Departamentu Administracji należy w szczególności: 1) koordynacja współpracy departamentów; 2) koordynowanie procesu przygotowywania projektów aktów prawnych organów województwa i Marszałka przez departamenty; 3) przygotowywanie posiedzeń Zarządu; 4) sprawowanie nadzoru nad organizacją i czasem pracy pracowników Urzędu; 5) prowadzenie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Urzędu; 6) przygotowywanie dla Marszałka propozycji rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych w Urzędzie; 7) koordynacja działań departamentów w zakresie współpracy Urzędu z organami administracji państwowej; 8) nadzorowanie realizacji planu finansowego w zakresie funkcjonowania Urzędu; 9) nadzorowanie realizacji wniosków pokontrolnych; 10) nadzorowanie oraz kontrolowanie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie; 11) organizowanie obsługi narad i spotkań Marszałka z dyrektorami departamentów i kierownikami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; 12) dokonywanie okresowej oceny pracowników Urzędu w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach podlegających bezpośrednio Marszałkowi; 13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Marszałka; 14) wykonywanie zadań zleconych przez członków Zarządu w zakresie zadań, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 2 i 3. 3

4 15) realizowanie polityki kadrowej, w tym dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji; 16) kieruje Departamentem Administracji, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania oraz nadzoruje pracę Urzędu. 3. Dyrektor Departamentu Administracji nadzoruje pracę Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Pracą departamentów (komórek równorzędnych) Urzędu kierują dyrektorzy departamentów, przy pomocy naczelników wydziałów lub kierowników biur, o ile stanowiska takie zostały określone w strukturze departamentu. 2. Dyrektor departamentu wykonuje swoje zadania pod merytorycznym nadzorem właściwego Członka Zarządu. 3. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników departamentu, organizuje jego pracę, ustala zakresy czynności pracowników oraz kontroluje i ocenia ich realizację. 4. Dyrektorzy departamentów są odpowiedzialni za należytą organizację pracy w kierowanym departamencie oraz prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań. 5. Jeżeli dyrektor departamentu nie może pełnić obowiązków służbowych, funkcję tę pełni w czasie nieobecności dyrektora, wyznaczony przez Marszałka na wniosek dyrektora naczelnik wydziału lub kierownik biura, albo inny pracownik departamentu, uzgodniony z właściwym Członkiem Zarządu, albo Dyrektorem Departamentu Administracji. 13 Do zakresu działania dyrektora departamentu należy w szczególności: 1) kierowanie pracami departamentu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i poleceniami Marszałka oraz poleceniami właściwego Członka Zarządu; 2) organizowanie pracy w departamencie oraz nadzór nad prawidłową, terminową i skuteczną oraz zgodną z przepisami prawa realizacją zadań, w tym z niniejszym Regulaminem, Statutem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innymi uchwałami Sejmiku i Zarządu; 3) prezentowanie stanowiska Zarządu lub Marszałka, na posiedzeniach komisji Sejmiku; 4) załatwianie na podstawie upoważnienia Marszałka określonych spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 5) realizacja planu finansowego Urzędu w części którą prowadzi departament, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 6) zapewnianie ochrony informacji niejawnych; 7) zapewnianie dostępu do informacji publicznej; 8) ustalanie zadań dla wewnętrznych komórek organizacyjnych departamentu i stanowisk pracy oraz zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników; 9) przeprowadzanie okresowej oceny naczelników wydziałów i kierowników biur, wieloosobowych stanowisk pracy oraz pracowników bezpośrednio im podległych; 10) przedkładanie wniosków w sprawie awansowania, nagradzania i karania podległych pracowników; 11) zapewnianie sprawnej obsługi interesantów; 12) organizowanie narad z pracownikami w sprawach dotyczących działalności danego departamentu; 13) wykonywanie zadań zleconych przez członków Zarządu w zakresie zadań, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 2 i Dyrektor departamentu ponosi odpowiedzialność w szczególności za: 1) prawidłową, rzetelną oraz terminową realizację zadań, o których mowa w ust. 1, a także za zaniechanie niezbędnego działania lub za działania nieprawidłowe jak również za brak nadzoru, w zakresie realizacji tych zadań przypisanych nadzorowanemu departamentowi; 4

5 2) porządek i dyscyplinę pracy w departamencie; 3) podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności pracy departamentu; 4) terminowe i należyte przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu; 3. Dyrektor departamentu sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań przypisanych przedstawicielstwom, w zakresie zadań przypisanych departamentowi. 4. Dyrektor departamentu realizuje swoje zadania i obowiązki przy pomocy kierowników wydziałów i biur danego departamentu. 5. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez dyrektora departamentu obowiązków służbowych, w zakres praw i obowiązków dyrektora departamentu wchodzi wyznaczony naczelnik wydziału lub kierownik biura Marszałek, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami organizacji pracy Urzędu, może ustanowić pełnomocnika do prowadzenia spraw w zakresie oznaczonym w pełnomocnictwie. 2. Zakres pełnomocnictwa nie może pokrywać się z zakresem działania jednego departamentu. Rozdział 3. Struktura organizacyjna Urzędu W skład Urzędu wchodzą następujące departamenty: 1) Departament Administracji; 2) Wydział Obsługi Sejmiku; 3) Departament Finansów; 4) Departament Komunikacji Społecznej i Promocji; 5) Departament Polityki Regionalnej; 6) Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego; 7) Departament Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego; 8) Departament Polityki Zdrowotnej; 9) Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 10) Departament Spraw Społecznych; 11) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki; 12) Departament Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji; 13) Departament Środowiska i Geologii ; 14) Departament Infrastruktury; 15) Departament Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej; 16) Wydział Kontroli i Audytu. 2. Schemat struktury organizacyjnej Urzędu określa załącznik do Regulaminu. 1. W skład departamentu mogą wchodzić: wydziały, biura oraz wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska pracy, określone w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych departamentów. 2. Wydziałem kieruje naczelnik, natomiast biurem kierownik. 3. Wieloosobowym stanowiskiem pracy kieruje koordynator. 4. Departamenty i wydziały w trakcie realizacji zadań, przy znakowaniu spraw używają symboli: 16 5

6 1) Wydział Obsługi Sejmiku WOS 2) Departament Administracji AD 3) Departament Komunikacji Społecznej i Promocji KSP 4) Departament Polityki Regionalnej PR 5) Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego PSG 6) Departament Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego INW 7) Departament Finansów FK 8) Departament Spraw Społecznych SP 9) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki EST 10) Departament Polityki Zdrowotnej ZD 11) Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego KN 12) Departament Infrastruktury TD 13) Departament Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej IG 14) Departament Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji RG 15) Departament Środowiska i Geologii ŚG 16) Wydział Kontroli i Audytu KA 5. W departamentach tworzy się następujące komórki organizacyjne: 1) Departament Administracji a) Wydział Organizacyjny AD.I. - Biuro Organizacji Pracy Zarządu ADZ. - Biuro Organizacji i Nadzoru ADN. b) Wydział Kadr i Spraw Obronnych AD.II. - Biuro Spraw Pracowniczych ADP. - Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego ADO. - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych AD.III. c) Biuro Obsługi Prawnej AD.IV. d) Biuro Zamówień Publicznych AD.V. e) Biuro Informatyzacji AD.VI. f) Biuro Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej Urzędu AD.VII. g) Obsługa zamiejscowa Urzędu Marszałkowskiego: - Przedstawicielstwo w Bydgoszczy - Przedstawicielstwo we Włocławku - Przedstawicielstwo w Grudziądzu - Przedstawicielstwo w Inowrocławiu 6 AD.B. AD.W. AD.G. AD.I. 2) Departament Komunikacji Społecznej i Promocji a) Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej KSP.I. b) Wydział Informacji KSP.II. c) Biuro Marszałka KSP.III. 3) Departament Polityki Regionalnej a) Wydział Komunikacji i Pomocy Technicznej - Biuro Promocji - Biuro Pomocy Technicznej b) Wydział Zarządzania PROW - Biuro Wyboru Projektów - Biuro Wdrażania Projektów - Biuro Kontroli c) Wydział Zarządzania PO KL - Biuro Wyboru Projektów - Biuro Wdrażania Projektów - Biuro Kontroli PRT. PRT.I. PRT.II. PRW. PRW.I. PRW.II. PRW.III PRC. PRC.I. PRC.II. PRC.III. d) Wydział Zarządzania RPO PRO.

7 - Biuro Programowania i Ewaluacji - Biuro Wyboru Projektów - Biuro Wdrażania Projektów - Biuro Kontroli 7 PRO.I. PRO.II. PRO.III. PRO.IV. e) Biuro Koordynacji PRK. f) Biuro Informacyjne w Brukseli PRI. 4) Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego a) Biuro Strategii i Planowania Regionalnego PSG.I. b) Biuro Analiz i Monitorowania Programów Strategicznych PSG.II. c) Biuro Planowania Przestrzennego PSG.III. 5) Departament Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego a) Biuro Inwestycji INW.I. b) Biuro Nadzoru Właścicielskiego INW.II. c) Biuro Mienia Województwa INW.III. 6) Departament Finansów a) Wydział Planowania, Finansowania Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości FK.I. Budżetowej b) Wydział Księgowości Funduszy Unijnych FK.II. c) Wydział Księgowości Urzędu i Funduszy Celowych FK.III. 7) Departament Spraw Społecznych a) Wydział Polityki Społecznej, Prorodzinnej i Rynku Pracy SPS. I. - Biuro Współpracy z organizacjami pozarządowymi SPS.II. - Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych SPN. - Biuro Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi SPA. - Rzecznik Praw Ofiar SPO. b) Biuro Studiów, Projektów i Analiz SPS.III. 8) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki a) Wydział Edukacji EST.I. b) Wydział Sportu EST.II. c) Wydział Turystyki EST.III. 9) Departament Polityki Zdrowotnej a) Wydział Nadzoru nad Jednostkami Służby Zdrowia ZD.I. b) Wydział Koordynacji Polityki Zdrowotnej ZD.II. - Biuro Projektów ZDP. 10) Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego a) Wydział Kultury KN.I. b) Biuro Dotacji KN.II. 11) Departament Infrastruktury a) Wydział Transportu i Drogownictwa TD.I. b) Wydział Sieci Przesyłowych TD.II. 12) Departament Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej a) Wydział Monitorowania Działalności Gospodarczej IG.I. b) Centrum Obsługi Inwestora IG.II. 13) Departament Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji a) Wydział Rolnictwa RG.I. b) Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich RG.II. c) Biuro Geodety Województwa RG.III. 14) Departament Środowiska i Geologii a) Wydział Ochrony Środowiska ŚG. I.

8 - Biuro Opłat i Bazy Danych ŚG.II. b) Biuro Geologa Wojewódzkiego ŚG.III. 15) Wydział Kontroli i Audytu a) Biuro Kontroli KA.I. b) Biuro Audytu KA.II Stanowiskami kierowniczymi w Urzędzie są stanowiska dyrektorów: 1) Dyrektora Departamentu Administracji, 2) Dyrektora Wydziału Obsługi Sejmiku, 3) Dyrektora Departamentu Finansów, 4) Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji, 5) Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, 6) Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego, 7) Dyrektora Departamentu Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego, 8) Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej, 9) Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 10) Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, 11) Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, 12) Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji, 13) Dyrektora Departamentu Środowiska i Geologii, 14) Dyrektora Departamentu Infrastruktury, 15) Dyrektora Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej, 16) Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu. Rozdział 4. Zadania departamentów 18 Do zadań departamentów należy realizacja zadań samorządu Województwa zgodnie z podziałem tych zadań określonym w Regulaminie, a w szczególności: 1) współdziałanie z: a) jednostkami samorządu terytorialnego, b) samorządem gospodarczym i zawodowym, c) administracją rządową, d) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi, e) wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi; 2) opracowywanie projektów aktów prawnych Sejmiku, Zarządu lub Marszałka oraz projektów innych dokumentów z zakresu działania departamentu; 3) przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z opracowywaniem projektu uchwały budżetowej, w tym opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu Województwa w części dotyczącej zadań departamentu; 4) prowadzenie ewidencji zaangażowanych środków budżetowych i sporządzania sprawozdań w tym zakresie; 5) wdrażanie, monitorowanie, raportowanie programów europejskich lub inicjatyw wspólnotowych zleconych do realizacji przez Zarząd; 6) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych analiz i bieżącej informacji, o realizacji zadań, w szczególności dla potrzeb Sejmiku, Zarządu i Marszałka; 7) udział w przygotowywaniu projektów programów wojewódzkich; 8) załatwianie spraw indywidualnych w ustalonym zakresie; 9) przygotowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej; 8

9 10) współdziałanie z rzecznikiem prasowym; 11) współdziałanie z innymi departamentami w sprawach wymagających uzgodnień. 19 Do zakresu działania Wydziału Obsługi Sejmiku należy obsługa działalności Sejmiku, a w szczególności: 1) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Sejmiku i zapewnianie ich terminowego doręczania radnym oraz zawiadamianie radnych o terminach i planowanym porządku posiedzeń Sejmiku; 2) zapewnianie techniczno - organizacyjnych warunków pracy radnych, działalności biur radnych oraz klubów radnych; 3) dokumentowanie posiedzeń Sejmiku; 4) prowadzenie obsługi organizacyjnej komisji Sejmiku; 5) współdziałanie z departamentami i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania materiałów i informacji dla potrzeb Sejmiku, radnych i komisji Sejmiku; 6) obsługa prawna radnych, komisji oraz posiedzeń Sejmiku 20 Do zakresu działania Departamentu Finansów należy w szczególności: 1) opracowywanie projektu budżetu Województwa, układu wykonawczego wraz z harmonogramem realizacji dochodów i wydatków, nadzorowanie jego wykonania oraz zmian; 2) przygotowywanie sprawozdań z realizacji budżetu Województwa; 3) współdziałanie z organami nadzoru w sprawach planowania i wykonywania budżetu Województwa; 4) współdziałanie z dysponentami środków budżetowych w sprawach budżetowych; 5) koordynowanie wykonania prac związanych z obsługą bankową Województwa; 6) współdziałanie z urzędami skarbowymi w sprawach podatkowych oraz z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych; 7) prowadzenie księgowości budżetu Województwa i Urzędu; 8) sprawowanie nadzoru finansowego nad wojewódzkimi osobami prawnymi; 9) obsługa finansowo-księgowa Urzędu pełniącego rolę Instytucji Wdrażającej w imieniu samorządu Województwa. 21 Do zakresu działania Departamentu Administracji należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu; 2) zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynowanie załatwiania spraw w Urzędzie; 3) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; 4) prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z pracą Zarządu, obsługiwanie posiedzeń, spotkań i narad Zarządu; 5) wykonywanie pomocy prawnej, w tym wydawanie opinii prawnych w zakresie wypełniania zadań organów samorządu Województwa; 6) prowadzenia spraw z zakresu udzielania przez Urząd zamówień publicznych; 7) koordynowanie przygotowywania propozycji opinii do projektów aktów prawnych naczelnych organów administracji państwowej i organów administracji rządowej; 8) projektowanie i realizacja działań dotyczących rozwoju informatyki; 9

10 9) projektowanie i koordynowanie działań z zakresu łączności w celu sprawnego funkcjonowania Urzędu; 10) realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych; 11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie; 12) nadzór nad prowadzeniem spraw obronnych i obrony cywilnej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; 13) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; 14) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych; 15) opracowywanie planu finansowego zadań administracyjno-gospodarczych Urzędu; 16) gospodarowanie mieniem Urzędu; 17) administrowanie budynkami Urzędu i innymi nieruchomościami użytkowanymi przez Urząd na podstawie odrębnych umów oraz prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi w Urzędzie; 18) realizacja zadań z zakresu spraw socjalnych pracowników i byłych pracowników Urzędu Marszałkowskiego; 19) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.; 20) zapewnienie właściwej organizacji pracy przedstawicielstw zamiejscowych Urzędu. 22 Do zakresu działania Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji należy w szczególności: 1) realizacji założeń polityki informacyjnej; 2) opracowywanie serwisów informacyjnych, jednolitych dla mediów i ich publikacja na portalu internetowym oraz w biuletynie informacji; 3) współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i organizacjami; 4) społecznymi, zawodowymi oraz szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi; 5) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju regionalnego województwa kujawsko pomorskiego; 6) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie udzielania informacji w procesie wdrażania funduszy strukturalnych UE; 7) organizowanie kontaktów Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu z parlamentarzystami, samorządami lokalnymi oraz instytucjami życia społecznego, gospodarczego, związkowego i kulturalnego; 8) prowadzenie zadań z zakresu promocji Województwa, w tym promocji wewnętrznej; 9) współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Województwa, Urzędu, administracji rządowej, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie realizacji współpracy zagranicznej Województwa. 23 Do zakresu działania Departamentu Polityki Regionalnej należy w szczególności: 1) koordynacja ogólna realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2) zarządzanie programowaniem i wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego ; 3) zarządzanie procesem wyboru projektów realizowanych w ramach PROW; 4) zarządzanie procesem monitoringu i sprawozdawczości dla projektów realizowanych w ramach PROW; 5) zarządzanie procesem kontroli projektów realizowanych w ramach PROW; 6) zarządzanie wdrażaniem zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ; 7) zarządzanie wdrażaniem zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 10

11 8) zarządzanie procesem wyboru projektów realizowanych w ramach PO KL; 9) zarządzanie procesem wdrażania projektów realizowanych w ramach PO KL; 10) zarządzanie procesem monitoringu i sprawozdawczości dla projektów realizowanych w ramach PO KL; 11) zarządzanie procesem komunikacji i promocji PROW, PO KL oraz RPO; 12) zarządzanie procesem realizacji pomocy technicznej dla PROW, PO KL oraz RPO; 13) koordynacja ogólna realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 14) zarządzanie procesem współpracy międzyregionalnej realizowanej w ramach projektów Interreg, Equal oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej; 15) nadzór nad funkcjonowaniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Brukseli. 24 Do zakresu działania Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego należy w szczególności: 1) określanie celów strategicznych województwa i narzędzi ich realizacji (zarządzanie poprzez cele); 2) współpraca z właściwymi jednostkami w procedurze oceny i wyboru projektów; 3) prowadzenie spraw dotyczących budowania struktur partnerstwa regionalnego i lokalnego w województwie; 4) podejmowanie inicjatyw na rzecz budowy spójności społecznej i terytorialnej; 5) uczestniczenie w tworzeniu programów branżowych i operacyjnych i nadzór w zakresie określania ich celowości; 6) koordynacja i pomoc w zakresie przygotowania programów rozwoju lokalnego przez gminy i powiaty oraz ich spójności z wojewódzkimi dokumentami programowymi; 7) monitorowanie realizacji strategii rozwoju województwa; 8) monitoring procesu wdrażania projektów współfinansowanych przez fundusze strukturalne i środki krajowe i analiza ich efektywności w procesie realizacji strategii rozwoju województwa; 9) prowadzenie badań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie; 10) wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa - mapy rozwoju województwa; 11) koordynacja zadań związanych z realizacją planu zagospodarowania przestrzennego województwa w kontekście koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i polityki przestrzennej UE (Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego); 12) koordynacja polityki przestrzennej województwa z politykami przestrzennymi samorządów lokalnych; 13) współdziałanie w zakresie przygotowania programów w ramach inicjatyw europejskich z pozostałymi biurami i departamentami; 14) wspomaganie projektowania w ramach programów strukturalnych w zakresie zgodności z planem wojewódzkim i planami miejscowymi oraz współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie planowania przestrzennego; 15) planowanie i koordynacja funkcjonowania funduszu pomocy dla najuboższych gmin. 11

12 Do zakresu działania Departamentu Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności: 25 1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Województwa oraz związanych z pozyskiwaniem nowych nieruchomości, zbywaniem, wynajmowaniem i wydzierżawianiem majątku wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych podległych samorządowi Województwa; 2) nadzór i koordynacja gospodarowania mieniem Województwa; 3) opracowywanie informacji o stanie mienia wojewódzkiego; 4) regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących w zasobie Województwa; 5) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 6) przygotowywanie projektów decyzji oraz uchwał Zarządu i Sejmiku w sprawach związanych z dysponowaniem mieniem w zakresie: a) sprzedaży prawa własności, b) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, c) przekazania w użytkowanie i ustanowienia innych ograniczonych praw rzeczowych, d) przekazania w trwały zarząd, ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste i trwały zarząd; 7) prowadzenie procedur związanych z wyceną nieruchomości, ustalaniem cen, ogłaszaniem przetargów na ich sprzedaż i negocjacjami warunków sprzedaży bez przetargowej; 8) prowadzenie spraw związanych z najmem, dzierżawą nieruchomości stanowiących zasób Województwa oraz innych form ich zagospodarowania przewidzianych w przepisach prawa; 9) opracowywanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji oraz wprowadzanie zmian w zakresie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego; 10) rozliczanie zrealizowanych i oddanych do użytku zadań inwestycyjnych; 11) przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Województwa informacji o stanie realizacji i zaawansowania realizowanych inwestycji; 12) prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją inwestycji będących w gestii Samorządu Województwa; 13) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Województwo posiada udziały lub akcje; 14) prowadzenie ewidencji spółek oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów; 15) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Województwo posiada udziały lub akcje; 16) przygotowywanie uchwał zarządu o powoływaniu i odwoływaniu wskazanych osób jako członków rad nadzorczych; 17) monitorowanie sytuacji rynkowej i finansowej spółek oraz przygotowywanie materiałów i analiz dla reprezentantów Województwa na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy; 18) przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia akcjonariuszy; 19) koordynacja zadań i prowadzenie dokumentacji w zakresie dysponowania prawami majątkowymi z akcji i udziałów należących do Województwa w spółkach oraz przystępowania do spółek nowo powstałych; 20) prowadzenie spraw majątkowych związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym sprawowanie nadzoru finansowego nad tymi procesami. 12

13 26 Do zakresu działania Departamentu Polityki Zdrowotnej należy w szczególności: 1) kreowanie regionalnej polityki zdrowotnej; 2) realizowanie wojewódzkich programów promocji zdrowia i polityki zdrowotnej; 3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją zakładów opieki zdrowotnej; 4) nadzór nad działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których Województwo pełni funkcję organu tworzącego; 5) prowadzenie spraw związanych z organizacją i zapewnieniem odbycia stażu podyplomowego lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych w tym wyznacza listy zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży; 6) promocja zdrowia; 7) rozpoznawanie potrzeb Województwa w zakresie opieki psychiatrycznej, organizacja i wykonanie czynności związanych z prowadzeniem psychiatrycznych zakładów opieki zdrowotnej; 8) realizacja zadań w zakresie medycyny pracy; 9) kierowanie osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych, dla których Województwo jest organem założycielskim; 10) prowadzenie działań i ich koordynacja zmierzająca do wdrożenia i monitorowania programu oddłużenia i całościowej restrukturyzacji służby zdrowia; 11) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących, w szczególności: a) upoważnień lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, b) zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego. 27 Do zakresu działania Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy w szczególności: 1) realizacja zadań związanych z działaniem na rzecz pielęgnowania polskości, rozwoju i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców oraz zachowania wartości środowiska kulturowego; 2) sprawowanie mecenatu w zakresie wspierania i promowania twórczości artystycznej na terenie Województwa; 3) inicjowanie, koordynowanie i wspieranie działalności w zakresie upowszechniania kultury na terenie Województwa; 4) ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego Województwa, przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 5) promocja dziedzictwa kulturowego Województwa w kraju i za granicą; 6) tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju bazy jednostek kultury na terenie Województwa; 7) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych kultury, wobec których Województwo pełni funkcję organu tworzącego; 8) prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą w jednostkach organizacyjnych kultury. 28 Do zakresu działania Departamentu Spraw Społecznych należy w szczególności: 1) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Marszałkowi Województwa w zakresie polityki społecznej i rynku pracy; 13

14 2) koordynacja współpracy w zakresie polityki społecznej, prorodzinnej i pracy, pomiędzy jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wskazanymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do opracowywania przez jednostki organizacyjne wspólnych programów z zakresu polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 4) koordynowanie i inicjowanie działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych; 5) gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących działalności jednostek organizacyjnych podległych Marszałkowi Województwa w zakresie polityki społecznej i rynku pracy w celu monitoringu realizowanych programów oraz bieżącej działalności; 6) gromadzenie informacji na temat dobrych praktyk dotyczących realizacji polityki społecznej stosowanych przez inne jednostki działające w tym obszarze, również na terenie innych województw; 7) międzynarodowa współpraca z instytucjami i organizacjami w obszarze zadań Departamentu; 8) prezentowanie Zarządowi Województwa oraz Sejmikowi Województwa raportów z działalności departamentu oraz jednostek organizacyjnych podległych Marszałkowi Województwa w zakresie polityki społecznej i rynku pracy; 9) konsultowanie projektów zmian w przepisach prawa, wytycznych instytucji zarządzających programami operacyjnymi itp. niezbędnych do poprawy warunków wdrażania i realizacji programów w zakresie polityki społecznej; 10) podejmowanie działań na rzecz wypracowania nowych rozwiązań organizacyjno prawnych sprzyjających realizowaniu zadań w zakresie polityki społecznej; 11) prowadzenie polityki informacyjnej oraz publikowanie cyklicznego biuletynu obejmującego całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem polityki społecznej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego; 12) udzielanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie Województwa; 13) współudział i monitorowanie realizacji zadań wynikających z krajowego i wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii, skutkom alkoholizmu oraz w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym; 14) realizacja zadań wynikających z ustaw: a) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zatrudnieniu socjalnym, b) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, c) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, d) o przeciwdziałaniu narkomanii; 15) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 29 Do zakresu działania Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki należy w szczególności: 1) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli przy współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi; 2) prowadzenie spraw związanych z działaniem jednostek oświatowych samorządu Województwa, w tym w szczególności: zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół i placówek o znaczeniu regionalnym; 3) współdziałanie z Sejmikiem oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzenia spraw dotyczących uczelni zawodowych; 4) sprawowanie nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego; 14

15 5) prowadzenie ewidencji egzaminatorów uprawnionych do przeprowadzania egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem oraz nadzorowanie przeprowadzania tych egzaminów; 6) sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy, 7) prowadzenie kontroli w zakresie przeprowadzanych badań lekarskich i wydawania orzeczeń dla kandydatów na kierowców, 8) przygotowywanie planów i programów w zakresie organizacji i rozwoju kultury fizycznej oraz rozbudowy bazy sportowej w Województwie; 9) koordynowanie działań stowarzyszeń kultury fizycznej w realizacji zadań o charakterze wojewódzkim; 10) podejmowanie działań z zakresu upowszechniania turystyki w Województwie; 11) tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju bazy turystycznej na terenie Województwa; 12) prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą w turystyce. 30 Do zakresu działania Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji należy w szczególności: 1) współudział w kształtowaniu polityki i kierunków rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Województwie; 2) prowadzenie działań z zakresu rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych; 3) prowadzenie spraw z zakresu propagowania alternatywnej produkcji rolniczej, rolnictwa ekologicznego w tym realizacja Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego ; 4) opracowywanie analiz, studiów i programów dotyczących rozwoju i modernizacji terenów wiejskich i gospodarki wodnej, we współpracy z administracją rządową, samorządem gminnym i powiatowym; 5) prowadzenie spraw w zakresie kształtowania i realizacji polityki rolno-środowiskowej Województwa; 6) realizacja zadań z zakresu funkcjonowania grup producentów rolnych; 7) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego; 8) wdrażanie działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 9) prowadzenie spraw z zakresu organizacji rynków rolnych; 10) realizacja zadań z zakresu nasiennictwa; 11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych; 12) merytoryczna obsługa Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W Departamencie Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji działa geodeta Województwa. Do zakresu działania Geodety Województwa należy realizacja zadań Marszałka, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1998 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz z późn. zm.) oraz innych ustawach. Marszałek może powierzyć Geodecie Województwa realizację innych zadań. 31 Do zakresu działania Departamentu Środowiska i Geologii należy w szczególności: 1) wykonywanie funkcji organu podatkowego w zakresie ochrony środowiska; 2) kontrola i windykacja należności z tytułu: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane; 15

16 3) prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji i zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, opłatami za substancje kontrolowane; 4) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku, w zakresie zadań Departamentu; 5) współpraca z organizacjami ekologicznymi, jednostkami pomocniczymi samorządu gminnego, samorządu powiatowego oraz jednostkami ochotniczych straży pożarnych w dziedzinie ochrony środowiska na obszarze Województwa; 6) współpraca z właściwymi instytucjami w realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska w zakresie zadań samorządu województwa; 7) prowadzenie bazy danych o odpadach na terenie Województwa i współpraca z Departamentem Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji w tym zakresie; 8) prowadzenie spraw z zakresu krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS); 9) realizowanie zadań z zakresu łowiectwa; 10) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt wolno żyjących (dzikich). W Departamencie Środowiska i Geologii, działa Geolog Wojewódzki. Do zakresu działania Geologa Wojewódzkiego należy realizacja zadań Marszałka, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, Nr 189, poz i Nr 175, poz. 1462) oraz w innych ustawach. 32 Do zakresu działania Departamentu Infrastruktury należy w szczególności: 1) wykonywanie niektórych funkcji zarządcy dróg wojewódzkich; 2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich i funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 3) prowadzenie spraw związanych z przewozem towarów niebezpiecznych; 4) prowadzenie spraw z zakresu regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych na terenie Województwa; 5) prowadzenie spraw z zakresu transportu i komunikacji drogowej na terenie Województwa; 6) wydawanie decyzji zezwalających na produkcję tablic rejestracyjnych; 7) nadzór i kontrola przestrzegania przez przewoźników wymagań ustawowych i warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób; 8) sprawowanie nadzoru nad Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz prowadzenie kontroli wykonania zadań rzeczowych i finansowych; 9) współdziałanie przy opracowywaniu planów i budżetu oraz realizacji robót w zakresie inwestycji, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich; 10) współdziałanie przy opracowywaniu planów i budżetu oraz realizacji robót w zakresie inwestycji, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich; 11) sprawowanie nadzoru na obszarze województwa nad zgodnością założeń i planów zaopatrzenia w ciepło gmin i powiatów z polityką energetyczną państwa i obowiązującymi przepisami; 12) współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie upowszechniania technologii i rozwiązań energooszczędnych; 13) sprawowanie nadzoru na obszarze województwa nad zgodnością planów rozwoju oraz budowy sieci infrastrukturalnych gmin i powiatów zgodnie z założeniami rozwoju województwa i obowiązującymi przepisami; 14) współdziałanie w opracowywaniu planów działania na wypadek klęsk żywiołowych w zakresie dróg i mostów oraz sieci przesyłowych; 15) nadzór nad prowadzeniem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, finansowanych z budżetu Województwa, 16

17 33 Do zakresu działania Departamentu Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej należy w szczególności: 1) koordynowanie działań samorządu Województwa w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 2) promocja gospodarcza Województwa; 3) ocena realizacji strategii i programów rozwoju Województwa w kontekście wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy regionu; 4) współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego i organizacjami naukowo-zawodowymi; 5) stymulowanie innowacji i transferu technologii, postępu technicznego i technologicznego oraz wspieranie sektora nowych technologii; 6) prowadzenie analiz rozwoju sytuacji społeczno - gospodarczej Województwa; 7) przygotowywanie opinii w zakresie udzielania koncesji dotyczących gospodarki paliwowej oraz energetycznej; 8) inspirowanie aktywności gospodarczej; 9) wydawanie zezwoleń na podjęcie działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji i współpraca w tym zakresie z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych; 10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych; 11) przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru albo upoważnienie innych organów lub jednostek wyspecjalizowanych do przeprowadzania tych kontroli; 12) prowadzenie spraw z zakresu obsługi inwestorów zagranicznych; 13) tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield (jak hale i budynki) oraz udostępnienie ich Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zwanej dalej PAIiIZ; 14) dostarczanie PAIiIZ wszelkich informacji mogących mieć wpływ na promocję Województwa lub klimat inwestycyjny regionu, a w szczególności o: a) misjach handlowych lub inwestycyjnych, b) konferencjach gospodarczych z udziałem inwestorów i władz regionu, c) planach ekspansji zagranicznych inwestorów z regionu, d) formach i efektach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez COI i władze regionu, e) znaczącej poprawie infrastruktury w regionie, a także innych określonych przez PAIiIZ. 34 Do zakresu działania Wydziału Kontroli i Audytu należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów procedur przeprowadzania kontroli Urzędu w zakresie określonym przez Marszałka lub Dyrektora Departamentu Administracji, a także przeprowadzania kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa; 2) współdziałanie z właściwymi komisjami Sejmiku oraz organami kontroli państwowej w zakresie działalności kontrolnej; 17

18 W strukturze Wydziału Kontroli i Audytu funkcjonuje Biuro Audytu: Biurem Audytu kieruje Audytor Wewnętrzny: 3) Audytor Wewnętrzny jest odpowiedzialny za przedkładanie bezpośrednio Marszałkowi: a) sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, b) rocznego planu audytu wewnętrznego na dany rok, c) programu zadania audytowego, Prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego. Rozdział 6. Załatwianie spraw w Urzędzie Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu szczególnej troski o przestrzeganie konstytucyjnie zagwarantowanych obywatelom praw i wolności. 2. Odpowiedzialność za terminowe, zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego załatwianie spraw ponoszą dyrektorzy departamentów, zastępcy dyrektorów departamentów, kierownicy wydziałów i biur, kierownicy przedstawicielstw oraz pracownicy, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków. 36 Pracownik Urzędu jest zobowiązany, w szczególności do: 1) należytej znajomości i właściwego stosowania przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu Województwa, innych przepisów prawa z zakresu działania departamentu oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Urzędzie; 2) terminowego i prawidłowego załatwiania powierzonych mu spraw; 3) właściwej obsługi interesantów; 4) dbania o wyposażenie Urzędu. Rozdział 7. Zasady postępowania przy opracowywaniu i wnoszeniu projektów aktów prawnych pod obrady Zarządu Województwa Pod obrady Zarządu Województwa wnoszone są projekty aktów prawnych: - uchwał Sejmiku, - uchwał Zarządu, - postanowień Zarządu, - decyzji Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej. 2. Podstawą opracowania projektu aktu jest upoważnienie do wydania aktu zawarte w ustawach lub przepisach wykonawczych do ustaw. 3. Opracowanie projektu aktu następuje na podstawie polecenia Członka Zarządu, Skarbnika lub z inicjatywy właściwego departamentu. 4. Opracowujący projekt aktu ma obowiązek: 1) opracować projekt prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno prawnym oraz uzgodnić z dyrektorami departamentów i innych jednostek organizacyjnych mających bezpośredni wpływ na jego realizację, 2) dołączyć do projektu uzasadnienie obejmujące: 18

19 a) przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu, b) wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym oraz charakterystykę przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych, a także finansowych związanych z wejściem aktu w życie oraz źródeł finansowania, 1) omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i dokonanych uzgodnień, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 5. Projekt aktu, po przeprowadzeniu postępowania uzgadniającego z dyrektorami właściwych merytorycznie departamentów, podlega zaopiniowaniu pod względem formalno prawnym i redakcyjnym przez radcę prawnego, a w zakresie zaangażowania środków finansowych w jego realizację, wpływanie na kształt uchwały budżetowej lub jakiegokolwiek związku z finansami publicznymi przez Skarbnika oraz akceptacji właściwego Członka Zarządu. 6. Potwierdzenie postępowania uzgadniającego projektu aktu następuje na ostatniej stronie wg następującego wzoru: KARTA UZGODNIEŃ: projektu w sprawie 1/ projekt opracował 2/ z inicjatywy-polecenia 3/ uzgodnienia komórek organizacyjnych 4/ opinia prawna 5/ akceptacja członka Zarządu 6/ akceptacja Skarbnika Województwa w punktach 1-6 należy wpisać datę wykonania czynności. 7. Projekt aktu przedkłada się w Biurze Obsługi Pracy Zarządu Departamentu Administracji na 3 dni przed terminem posiedzenia Zarządu, które ewidencjonuje projekt i nadaje numer druku. 8. Po podjęciu aktu, Biuro Obsługi Pracy Zarządu nadaje mu numer, wpisuje do ewidencji i prowadzi zbiór. 9. Akty podlegające realizacji przez departamenty Urzędu względnie inne jednostki organizacyjne są im przekazywane za pokwitowaniem. 10. Projekty aktów prawnych Sejmiku przekazywane są po przyjęciu przez Zarząd Przewodniczącemu Sejmiku celem przedłożenia komisjom do zaopiniowania. 11. W projektach decyzji Zarządu wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji. 19

20 Rozdział 8. Organizacja przeprowadzania kontroli Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują Marszałek lub z jego upoważnienia Dyrektor Departamentu Administracji. 2. Kontrola wewnętrzna odbywa się w oparciu o roczny plan kontroli, przygotowany przez Dyrektora Wydziału Kontroli, zaopiniowany przez Dyrektora Departamentu Administracji i zatwierdzony przez Marszałka. 3. W przypadku uzasadnionej potrzeby Marszałek lub Dyrektor Departamentu Administracji, mogą polecić przeprowadzenie kontroli doraźnej. 4. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie, Marszałek i Dyrektor Departamentu Administracji sprawują przy pomocy Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Rozdział 9. Organizacja przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków Skargi i Wnioski wpływające do Urzędu rozpatrują i załatwiają: 1) Marszałek - w sprawach dotyczących Skarbnika, Dyrektora Departamentu Administracji oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Województwa, a także na działalność dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu bezpośrednio Jemu podporządkowanych. 2) Wicemarszałkowie oraz pozostali członkowie Zarządu, Skarbnik i Dyrektor Departamentu Administracji w sprawach objętych zakresem działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Województwa. 3) Dyrektorzy Departamentów i Wydziałów - w sprawach dotyczących działalności podległych komórek organizacyjnych Urzędu i pracowników Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów samorządu Województwa i Urzędu, podlegają rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Wydziale Organizacyjnym Departamentu Administracji. Po zarejestrowaniu skarga lub wnioski załatwiane są przez właściwe ze względu na ich przedmiot komórki organizacyjne Urzędu. 2. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się: 1) Wydziałowi Organizacyjnemu Departamentu Administracji w zakresie dotyczącym spraw podlegających rozpatrzeniu przez Marszałka, Dyrektora Departamentu Administracji oraz obejmującym działania kilku komórek organizacyjnych Urzędu, 2) Dyrektorom Departamentów w zakresie spraw podlegających rozpatrzeniu przez Wicemarszałka, Członka Zarządu, Skarbnika oraz dotyczących właściwości podległych komórek organizacyjnych Urzędu. 3. Skargę lub wniosek zwraca się wraz z kopią zawiadomienia o sposobie ich załatwienia do Wydziału Organizacyjnego Departamentu Administracji. 4. Szczegółowy sposób oraz dni i godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków ustala Marszałek. 20

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo