REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jest samorządową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako organ wykonawczy Województwa realizuje swoje zadania. 2) Urząd jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Siedzibą Urzędu jest Miasto Toruń. Urząd działa na podstawie: 2 3 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.); 2) Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r., Nr 34, poz. 514); 3) niniejszego Regulaminu; 4) Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 5) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje samorządu Województwa. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 4 1) Regulamin - Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 2) Urząd - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3) Województwo Województwo Kujawsko-Pomorskie; 4) Sejmik - Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 5) radny - radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 6) Komisji - należy przez to rozumieć komisje Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 7) Marszałek - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 8) Wicemarszałek Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 9) Zarząd - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 10) Członek Zarządu oznacza odpowiednio Marszałka, Wicemarszałka lub innego członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 11) Skarbnik - Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 1

2 12) departament odpowiednio: departament, wydział, biuro w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 13) dyrektor departamentu - osoba kierująca odpowiednio: departamentem; wydziałem obsługi Sejmiku lub wydziałem kontroli i audytu - w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 14) Naczelnik osoba kierująca wydziałem; 15) przedstawicielstwo - należy przez to rozumieć komórkę zamiejscową Urzędu; 16) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Zarządu lub Marszałka; 17) Budżecie należy przez to rozumieć budżet Województwa. 5 Regulamin określa zasady realizacji zadań i kierowania Urzędem, strukturę organizacyjną Urzędu, zakresy działania departamentów oraz tryb załatwiania spraw w Urzędzie Urząd realizuje zadania samorządu województwa pod kierownictwem Marszałka i merytorycznym nadzorem właściwego Członka Zarządu. 2. W zakresie nadzorowanych zadań, do obowiązków Członków Zarządu należy w szczególności: 1) nadzorowanie pracy w zakresie realizacji merytorycznych zadań właściwych departamentów; 2) wykonywanie nadzoru nad właściwymi wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi; 3) nadzorowanie realizacji uchwał Sejmiku i Zarządu; 4) Urząd zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjnobiurową Sejmiku, komisji, Zarządu i Marszałka. Rozdział 2. Kierownictwo Urzędu 7 1. Marszałek jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 2. Marszałek organizuje pracę Zarządu i Urzędu, kieruje bieżącymi sprawami Województwa oraz reprezentuje Województwo na zewnątrz. 3. Marszałek kieruje pracą Urzędu przy pomocy Wicemarszałków, członków Zarządu, skarbnika, dyrektora departamentu administracji oraz dyrektorów pozostałych departamentów. 4. Marszałek wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 5. W czasie nieobecności Marszałka, Jego obowiązki wykonuje wyznaczony Wicemarszałek. 6. Marszałek sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: skarbnika oraz dyrektorów podległych mu departamentów; 7. Marszałek upoważnia pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt Pracą Wydziału Obsługi Sejmiku kieruje dyrektor pod merytorycznym nadzorem Przewodniczącego Sejmiku. 2. Czynności z zakresu prawa pracy (z wyjątkiem czynności dotyczących zmiany albo rozwiązania umowy o pracę) wobec pracowników Wydziału Obsługi Sejmiku wykonuje Dyrektor Departamentu Administracji na wniosek Przewodniczącego Sejmiku. 2

3 9 1. Członkowie Zarządu kierują w imieniu Marszałka określonymi grupami spraw. 2. W zakresie powierzonych zadań członkowie Zarządu zapewniają kompleksowe rozwiązywanie problemów oraz nadzorują działalność departamentów Urzędu (komórek równorzędnych) i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielstw. 3. Powierzone zadania członkowie Zarządu realizują poprzez podległe im departamenty, zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Skarbnik wykonuje obowiązki Głównego Księgowego Budżetu Województwa, szczegółowo określone w odrębnych przepisach. 2. Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Województwa; 2) analizowanie realizacji planu finansowego (budżetu) Województwa; 3) opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych; 4) wstępne kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu; 5) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu; 6) kontrolowanie gospodarki finansowej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 3. Marszałek w razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Skarbnika, udziela innym osobom (wskazanym przez Skarbnika) upoważnienia do kontrasygnowania czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania pieniężne W Urzędzie tworzy się stanowisko Dyrektora Departamentu Administracji. 2. Dyrektor Departamentu Administracji, z upoważnienia Marszałka, wykonuje funkcję kierownika Urzędu, zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, a także prawidłową organizację pracy. 3. Do zadań i kompetencji Dyrektora Departamentu Administracji należy w szczególności: 1) koordynacja współpracy departamentów; 2) koordynowanie procesu przygotowywania projektów aktów prawnych organów województwa i Marszałka przez departamenty; 3) przygotowywanie posiedzeń Zarządu; 4) sprawowanie nadzoru nad organizacją i czasem pracy pracowników Urzędu; 5) prowadzenie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Urzędu; 6) przygotowywanie dla Marszałka propozycji rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych w Urzędzie; 7) koordynacja działań departamentów w zakresie współpracy Urzędu z organami administracji państwowej; 8) nadzorowanie realizacji planu finansowego w zakresie funkcjonowania Urzędu; 9) nadzorowanie realizacji wniosków pokontrolnych; 10) nadzorowanie oraz kontrolowanie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie; 11) organizowanie obsługi narad i spotkań Marszałka z dyrektorami departamentów i kierownikami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; 12) dokonywanie okresowej oceny pracowników Urzędu w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach podlegających bezpośrednio Marszałkowi; 13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Marszałka; 14) wykonywanie zadań zleconych przez członków Zarządu w zakresie zadań, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 2 i 3. 3

4 15) realizowanie polityki kadrowej, w tym dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji; 16) kieruje Departamentem Administracji, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania oraz nadzoruje pracę Urzędu. 3. Dyrektor Departamentu Administracji nadzoruje pracę Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Pracą departamentów (komórek równorzędnych) Urzędu kierują dyrektorzy departamentów, przy pomocy naczelników wydziałów lub kierowników biur, o ile stanowiska takie zostały określone w strukturze departamentu. 2. Dyrektor departamentu wykonuje swoje zadania pod merytorycznym nadzorem właściwego Członka Zarządu. 3. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników departamentu, organizuje jego pracę, ustala zakresy czynności pracowników oraz kontroluje i ocenia ich realizację. 4. Dyrektorzy departamentów są odpowiedzialni za należytą organizację pracy w kierowanym departamencie oraz prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań. 5. Jeżeli dyrektor departamentu nie może pełnić obowiązków służbowych, funkcję tę pełni w czasie nieobecności dyrektora, wyznaczony przez Marszałka na wniosek dyrektora naczelnik wydziału lub kierownik biura, albo inny pracownik departamentu, uzgodniony z właściwym Członkiem Zarządu, albo Dyrektorem Departamentu Administracji. 13 Do zakresu działania dyrektora departamentu należy w szczególności: 1) kierowanie pracami departamentu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i poleceniami Marszałka oraz poleceniami właściwego Członka Zarządu; 2) organizowanie pracy w departamencie oraz nadzór nad prawidłową, terminową i skuteczną oraz zgodną z przepisami prawa realizacją zadań, w tym z niniejszym Regulaminem, Statutem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innymi uchwałami Sejmiku i Zarządu; 3) prezentowanie stanowiska Zarządu lub Marszałka, na posiedzeniach komisji Sejmiku; 4) załatwianie na podstawie upoważnienia Marszałka określonych spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 5) realizacja planu finansowego Urzędu w części którą prowadzi departament, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 6) zapewnianie ochrony informacji niejawnych; 7) zapewnianie dostępu do informacji publicznej; 8) ustalanie zadań dla wewnętrznych komórek organizacyjnych departamentu i stanowisk pracy oraz zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników; 9) przeprowadzanie okresowej oceny naczelników wydziałów i kierowników biur, wieloosobowych stanowisk pracy oraz pracowników bezpośrednio im podległych; 10) przedkładanie wniosków w sprawie awansowania, nagradzania i karania podległych pracowników; 11) zapewnianie sprawnej obsługi interesantów; 12) organizowanie narad z pracownikami w sprawach dotyczących działalności danego departamentu; 13) wykonywanie zadań zleconych przez członków Zarządu w zakresie zadań, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 2 i Dyrektor departamentu ponosi odpowiedzialność w szczególności za: 1) prawidłową, rzetelną oraz terminową realizację zadań, o których mowa w ust. 1, a także za zaniechanie niezbędnego działania lub za działania nieprawidłowe jak również za brak nadzoru, w zakresie realizacji tych zadań przypisanych nadzorowanemu departamentowi; 4

5 2) porządek i dyscyplinę pracy w departamencie; 3) podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności pracy departamentu; 4) terminowe i należyte przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu; 3. Dyrektor departamentu sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań przypisanych przedstawicielstwom, w zakresie zadań przypisanych departamentowi. 4. Dyrektor departamentu realizuje swoje zadania i obowiązki przy pomocy kierowników wydziałów i biur danego departamentu. 5. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez dyrektora departamentu obowiązków służbowych, w zakres praw i obowiązków dyrektora departamentu wchodzi wyznaczony naczelnik wydziału lub kierownik biura Marszałek, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami organizacji pracy Urzędu, może ustanowić pełnomocnika do prowadzenia spraw w zakresie oznaczonym w pełnomocnictwie. 2. Zakres pełnomocnictwa nie może pokrywać się z zakresem działania jednego departamentu. Rozdział 3. Struktura organizacyjna Urzędu W skład Urzędu wchodzą następujące departamenty: 1) Departament Administracji; 2) Wydział Obsługi Sejmiku; 3) Departament Finansów; 4) Departament Komunikacji Społecznej i Promocji; 5) Departament Polityki Regionalnej; 6) Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego; 7) Departament Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego; 8) Departament Polityki Zdrowotnej; 9) Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 10) Departament Spraw Społecznych; 11) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki; 12) Departament Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji; 13) Departament Środowiska i Geologii ; 14) Departament Infrastruktury; 15) Departament Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej; 16) Wydział Kontroli i Audytu. 2. Schemat struktury organizacyjnej Urzędu określa załącznik do Regulaminu. 1. W skład departamentu mogą wchodzić: wydziały, biura oraz wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska pracy, określone w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych departamentów. 2. Wydziałem kieruje naczelnik, natomiast biurem kierownik. 3. Wieloosobowym stanowiskiem pracy kieruje koordynator. 4. Departamenty i wydziały w trakcie realizacji zadań, przy znakowaniu spraw używają symboli: 16 5

6 1) Wydział Obsługi Sejmiku WOS 2) Departament Administracji AD 3) Departament Komunikacji Społecznej i Promocji KSP 4) Departament Polityki Regionalnej PR 5) Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego PSG 6) Departament Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego INW 7) Departament Finansów FK 8) Departament Spraw Społecznych SP 9) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki EST 10) Departament Polityki Zdrowotnej ZD 11) Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego KN 12) Departament Infrastruktury TD 13) Departament Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej IG 14) Departament Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji RG 15) Departament Środowiska i Geologii ŚG 16) Wydział Kontroli i Audytu KA 5. W departamentach tworzy się następujące komórki organizacyjne: 1) Departament Administracji a) Wydział Organizacyjny AD.I. - Biuro Organizacji Pracy Zarządu ADZ. - Biuro Organizacji i Nadzoru ADN. b) Wydział Kadr i Spraw Obronnych AD.II. - Biuro Spraw Pracowniczych ADP. - Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego ADO. - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych AD.III. c) Biuro Obsługi Prawnej AD.IV. d) Biuro Zamówień Publicznych AD.V. e) Biuro Informatyzacji AD.VI. f) Biuro Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej Urzędu AD.VII. g) Obsługa zamiejscowa Urzędu Marszałkowskiego: - Przedstawicielstwo w Bydgoszczy - Przedstawicielstwo we Włocławku - Przedstawicielstwo w Grudziądzu - Przedstawicielstwo w Inowrocławiu 6 AD.B. AD.W. AD.G. AD.I. 2) Departament Komunikacji Społecznej i Promocji a) Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej KSP.I. b) Wydział Informacji KSP.II. c) Biuro Marszałka KSP.III. 3) Departament Polityki Regionalnej a) Wydział Komunikacji i Pomocy Technicznej - Biuro Promocji - Biuro Pomocy Technicznej b) Wydział Zarządzania PROW - Biuro Wyboru Projektów - Biuro Wdrażania Projektów - Biuro Kontroli c) Wydział Zarządzania PO KL - Biuro Wyboru Projektów - Biuro Wdrażania Projektów - Biuro Kontroli PRT. PRT.I. PRT.II. PRW. PRW.I. PRW.II. PRW.III PRC. PRC.I. PRC.II. PRC.III. d) Wydział Zarządzania RPO PRO.

7 - Biuro Programowania i Ewaluacji - Biuro Wyboru Projektów - Biuro Wdrażania Projektów - Biuro Kontroli 7 PRO.I. PRO.II. PRO.III. PRO.IV. e) Biuro Koordynacji PRK. f) Biuro Informacyjne w Brukseli PRI. 4) Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego a) Biuro Strategii i Planowania Regionalnego PSG.I. b) Biuro Analiz i Monitorowania Programów Strategicznych PSG.II. c) Biuro Planowania Przestrzennego PSG.III. 5) Departament Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego a) Biuro Inwestycji INW.I. b) Biuro Nadzoru Właścicielskiego INW.II. c) Biuro Mienia Województwa INW.III. 6) Departament Finansów a) Wydział Planowania, Finansowania Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości FK.I. Budżetowej b) Wydział Księgowości Funduszy Unijnych FK.II. c) Wydział Księgowości Urzędu i Funduszy Celowych FK.III. 7) Departament Spraw Społecznych a) Wydział Polityki Społecznej, Prorodzinnej i Rynku Pracy SPS. I. - Biuro Współpracy z organizacjami pozarządowymi SPS.II. - Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych SPN. - Biuro Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi SPA. - Rzecznik Praw Ofiar SPO. b) Biuro Studiów, Projektów i Analiz SPS.III. 8) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki a) Wydział Edukacji EST.I. b) Wydział Sportu EST.II. c) Wydział Turystyki EST.III. 9) Departament Polityki Zdrowotnej a) Wydział Nadzoru nad Jednostkami Służby Zdrowia ZD.I. b) Wydział Koordynacji Polityki Zdrowotnej ZD.II. - Biuro Projektów ZDP. 10) Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego a) Wydział Kultury KN.I. b) Biuro Dotacji KN.II. 11) Departament Infrastruktury a) Wydział Transportu i Drogownictwa TD.I. b) Wydział Sieci Przesyłowych TD.II. 12) Departament Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej a) Wydział Monitorowania Działalności Gospodarczej IG.I. b) Centrum Obsługi Inwestora IG.II. 13) Departament Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji a) Wydział Rolnictwa RG.I. b) Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich RG.II. c) Biuro Geodety Województwa RG.III. 14) Departament Środowiska i Geologii a) Wydział Ochrony Środowiska ŚG. I.

8 - Biuro Opłat i Bazy Danych ŚG.II. b) Biuro Geologa Wojewódzkiego ŚG.III. 15) Wydział Kontroli i Audytu a) Biuro Kontroli KA.I. b) Biuro Audytu KA.II Stanowiskami kierowniczymi w Urzędzie są stanowiska dyrektorów: 1) Dyrektora Departamentu Administracji, 2) Dyrektora Wydziału Obsługi Sejmiku, 3) Dyrektora Departamentu Finansów, 4) Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji, 5) Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, 6) Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego, 7) Dyrektora Departamentu Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego, 8) Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej, 9) Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 10) Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, 11) Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, 12) Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji, 13) Dyrektora Departamentu Środowiska i Geologii, 14) Dyrektora Departamentu Infrastruktury, 15) Dyrektora Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej, 16) Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu. Rozdział 4. Zadania departamentów 18 Do zadań departamentów należy realizacja zadań samorządu Województwa zgodnie z podziałem tych zadań określonym w Regulaminie, a w szczególności: 1) współdziałanie z: a) jednostkami samorządu terytorialnego, b) samorządem gospodarczym i zawodowym, c) administracją rządową, d) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi, e) wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi; 2) opracowywanie projektów aktów prawnych Sejmiku, Zarządu lub Marszałka oraz projektów innych dokumentów z zakresu działania departamentu; 3) przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z opracowywaniem projektu uchwały budżetowej, w tym opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu Województwa w części dotyczącej zadań departamentu; 4) prowadzenie ewidencji zaangażowanych środków budżetowych i sporządzania sprawozdań w tym zakresie; 5) wdrażanie, monitorowanie, raportowanie programów europejskich lub inicjatyw wspólnotowych zleconych do realizacji przez Zarząd; 6) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań, w tym statystycznych analiz i bieżącej informacji, o realizacji zadań, w szczególności dla potrzeb Sejmiku, Zarządu i Marszałka; 7) udział w przygotowywaniu projektów programów wojewódzkich; 8) załatwianie spraw indywidualnych w ustalonym zakresie; 9) przygotowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej; 8

9 10) współdziałanie z rzecznikiem prasowym; 11) współdziałanie z innymi departamentami w sprawach wymagających uzgodnień. 19 Do zakresu działania Wydziału Obsługi Sejmiku należy obsługa działalności Sejmiku, a w szczególności: 1) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Sejmiku i zapewnianie ich terminowego doręczania radnym oraz zawiadamianie radnych o terminach i planowanym porządku posiedzeń Sejmiku; 2) zapewnianie techniczno - organizacyjnych warunków pracy radnych, działalności biur radnych oraz klubów radnych; 3) dokumentowanie posiedzeń Sejmiku; 4) prowadzenie obsługi organizacyjnej komisji Sejmiku; 5) współdziałanie z departamentami i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania materiałów i informacji dla potrzeb Sejmiku, radnych i komisji Sejmiku; 6) obsługa prawna radnych, komisji oraz posiedzeń Sejmiku 20 Do zakresu działania Departamentu Finansów należy w szczególności: 1) opracowywanie projektu budżetu Województwa, układu wykonawczego wraz z harmonogramem realizacji dochodów i wydatków, nadzorowanie jego wykonania oraz zmian; 2) przygotowywanie sprawozdań z realizacji budżetu Województwa; 3) współdziałanie z organami nadzoru w sprawach planowania i wykonywania budżetu Województwa; 4) współdziałanie z dysponentami środków budżetowych w sprawach budżetowych; 5) koordynowanie wykonania prac związanych z obsługą bankową Województwa; 6) współdziałanie z urzędami skarbowymi w sprawach podatkowych oraz z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych; 7) prowadzenie księgowości budżetu Województwa i Urzędu; 8) sprawowanie nadzoru finansowego nad wojewódzkimi osobami prawnymi; 9) obsługa finansowo-księgowa Urzędu pełniącego rolę Instytucji Wdrażającej w imieniu samorządu Województwa. 21 Do zakresu działania Departamentu Administracji należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu; 2) zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynowanie załatwiania spraw w Urzędzie; 3) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; 4) prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z pracą Zarządu, obsługiwanie posiedzeń, spotkań i narad Zarządu; 5) wykonywanie pomocy prawnej, w tym wydawanie opinii prawnych w zakresie wypełniania zadań organów samorządu Województwa; 6) prowadzenia spraw z zakresu udzielania przez Urząd zamówień publicznych; 7) koordynowanie przygotowywania propozycji opinii do projektów aktów prawnych naczelnych organów administracji państwowej i organów administracji rządowej; 8) projektowanie i realizacja działań dotyczących rozwoju informatyki; 9

10 9) projektowanie i koordynowanie działań z zakresu łączności w celu sprawnego funkcjonowania Urzędu; 10) realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych; 11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie; 12) nadzór nad prowadzeniem spraw obronnych i obrony cywilnej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; 13) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; 14) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych; 15) opracowywanie planu finansowego zadań administracyjno-gospodarczych Urzędu; 16) gospodarowanie mieniem Urzędu; 17) administrowanie budynkami Urzędu i innymi nieruchomościami użytkowanymi przez Urząd na podstawie odrębnych umów oraz prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi w Urzędzie; 18) realizacja zadań z zakresu spraw socjalnych pracowników i byłych pracowników Urzędu Marszałkowskiego; 19) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.; 20) zapewnienie właściwej organizacji pracy przedstawicielstw zamiejscowych Urzędu. 22 Do zakresu działania Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji należy w szczególności: 1) realizacji założeń polityki informacyjnej; 2) opracowywanie serwisów informacyjnych, jednolitych dla mediów i ich publikacja na portalu internetowym oraz w biuletynie informacji; 3) współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i organizacjami; 4) społecznymi, zawodowymi oraz szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi; 5) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju regionalnego województwa kujawsko pomorskiego; 6) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie udzielania informacji w procesie wdrażania funduszy strukturalnych UE; 7) organizowanie kontaktów Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu z parlamentarzystami, samorządami lokalnymi oraz instytucjami życia społecznego, gospodarczego, związkowego i kulturalnego; 8) prowadzenie zadań z zakresu promocji Województwa, w tym promocji wewnętrznej; 9) współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Województwa, Urzędu, administracji rządowej, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie realizacji współpracy zagranicznej Województwa. 23 Do zakresu działania Departamentu Polityki Regionalnej należy w szczególności: 1) koordynacja ogólna realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2) zarządzanie programowaniem i wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego ; 3) zarządzanie procesem wyboru projektów realizowanych w ramach PROW; 4) zarządzanie procesem monitoringu i sprawozdawczości dla projektów realizowanych w ramach PROW; 5) zarządzanie procesem kontroli projektów realizowanych w ramach PROW; 6) zarządzanie wdrażaniem zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ; 7) zarządzanie wdrażaniem zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 10

11 8) zarządzanie procesem wyboru projektów realizowanych w ramach PO KL; 9) zarządzanie procesem wdrażania projektów realizowanych w ramach PO KL; 10) zarządzanie procesem monitoringu i sprawozdawczości dla projektów realizowanych w ramach PO KL; 11) zarządzanie procesem komunikacji i promocji PROW, PO KL oraz RPO; 12) zarządzanie procesem realizacji pomocy technicznej dla PROW, PO KL oraz RPO; 13) koordynacja ogólna realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 14) zarządzanie procesem współpracy międzyregionalnej realizowanej w ramach projektów Interreg, Equal oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej; 15) nadzór nad funkcjonowaniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Brukseli. 24 Do zakresu działania Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego należy w szczególności: 1) określanie celów strategicznych województwa i narzędzi ich realizacji (zarządzanie poprzez cele); 2) współpraca z właściwymi jednostkami w procedurze oceny i wyboru projektów; 3) prowadzenie spraw dotyczących budowania struktur partnerstwa regionalnego i lokalnego w województwie; 4) podejmowanie inicjatyw na rzecz budowy spójności społecznej i terytorialnej; 5) uczestniczenie w tworzeniu programów branżowych i operacyjnych i nadzór w zakresie określania ich celowości; 6) koordynacja i pomoc w zakresie przygotowania programów rozwoju lokalnego przez gminy i powiaty oraz ich spójności z wojewódzkimi dokumentami programowymi; 7) monitorowanie realizacji strategii rozwoju województwa; 8) monitoring procesu wdrażania projektów współfinansowanych przez fundusze strukturalne i środki krajowe i analiza ich efektywności w procesie realizacji strategii rozwoju województwa; 9) prowadzenie badań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie; 10) wyznaczanie kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa - mapy rozwoju województwa; 11) koordynacja zadań związanych z realizacją planu zagospodarowania przestrzennego województwa w kontekście koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i polityki przestrzennej UE (Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego); 12) koordynacja polityki przestrzennej województwa z politykami przestrzennymi samorządów lokalnych; 13) współdziałanie w zakresie przygotowania programów w ramach inicjatyw europejskich z pozostałymi biurami i departamentami; 14) wspomaganie projektowania w ramach programów strukturalnych w zakresie zgodności z planem wojewódzkim i planami miejscowymi oraz współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie planowania przestrzennego; 15) planowanie i koordynacja funkcjonowania funduszu pomocy dla najuboższych gmin. 11

12 Do zakresu działania Departamentu Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności: 25 1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Województwa oraz związanych z pozyskiwaniem nowych nieruchomości, zbywaniem, wynajmowaniem i wydzierżawianiem majątku wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych podległych samorządowi Województwa; 2) nadzór i koordynacja gospodarowania mieniem Województwa; 3) opracowywanie informacji o stanie mienia wojewódzkiego; 4) regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących w zasobie Województwa; 5) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 6) przygotowywanie projektów decyzji oraz uchwał Zarządu i Sejmiku w sprawach związanych z dysponowaniem mieniem w zakresie: a) sprzedaży prawa własności, b) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, c) przekazania w użytkowanie i ustanowienia innych ograniczonych praw rzeczowych, d) przekazania w trwały zarząd, ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie, użytkowanie wieczyste i trwały zarząd; 7) prowadzenie procedur związanych z wyceną nieruchomości, ustalaniem cen, ogłaszaniem przetargów na ich sprzedaż i negocjacjami warunków sprzedaży bez przetargowej; 8) prowadzenie spraw związanych z najmem, dzierżawą nieruchomości stanowiących zasób Województwa oraz innych form ich zagospodarowania przewidzianych w przepisach prawa; 9) opracowywanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji oraz wprowadzanie zmian w zakresie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego; 10) rozliczanie zrealizowanych i oddanych do użytku zadań inwestycyjnych; 11) przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Województwa informacji o stanie realizacji i zaawansowania realizowanych inwestycji; 12) prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją inwestycji będących w gestii Samorządu Województwa; 13) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Województwo posiada udziały lub akcje; 14) prowadzenie ewidencji spółek oraz dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów; 15) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Województwo posiada udziały lub akcje; 16) przygotowywanie uchwał zarządu o powoływaniu i odwoływaniu wskazanych osób jako członków rad nadzorczych; 17) monitorowanie sytuacji rynkowej i finansowej spółek oraz przygotowywanie materiałów i analiz dla reprezentantów Województwa na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy; 18) przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii i informacji na zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia akcjonariuszy; 19) koordynacja zadań i prowadzenie dokumentacji w zakresie dysponowania prawami majątkowymi z akcji i udziałów należących do Województwa w spółkach oraz przystępowania do spółek nowo powstałych; 20) prowadzenie spraw majątkowych związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym sprawowanie nadzoru finansowego nad tymi procesami. 12

13 26 Do zakresu działania Departamentu Polityki Zdrowotnej należy w szczególności: 1) kreowanie regionalnej polityki zdrowotnej; 2) realizowanie wojewódzkich programów promocji zdrowia i polityki zdrowotnej; 3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją zakładów opieki zdrowotnej; 4) nadzór nad działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których Województwo pełni funkcję organu tworzącego; 5) prowadzenie spraw związanych z organizacją i zapewnieniem odbycia stażu podyplomowego lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych w tym wyznacza listy zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży; 6) promocja zdrowia; 7) rozpoznawanie potrzeb Województwa w zakresie opieki psychiatrycznej, organizacja i wykonanie czynności związanych z prowadzeniem psychiatrycznych zakładów opieki zdrowotnej; 8) realizacja zadań w zakresie medycyny pracy; 9) kierowanie osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych, dla których Województwo jest organem założycielskim; 10) prowadzenie działań i ich koordynacja zmierzająca do wdrożenia i monitorowania programu oddłużenia i całościowej restrukturyzacji służby zdrowia; 11) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących, w szczególności: a) upoważnień lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, b) zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego. 27 Do zakresu działania Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy w szczególności: 1) realizacja zadań związanych z działaniem na rzecz pielęgnowania polskości, rozwoju i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców oraz zachowania wartości środowiska kulturowego; 2) sprawowanie mecenatu w zakresie wspierania i promowania twórczości artystycznej na terenie Województwa; 3) inicjowanie, koordynowanie i wspieranie działalności w zakresie upowszechniania kultury na terenie Województwa; 4) ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego Województwa, przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 5) promocja dziedzictwa kulturowego Województwa w kraju i za granicą; 6) tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju bazy jednostek kultury na terenie Województwa; 7) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych kultury, wobec których Województwo pełni funkcję organu tworzącego; 8) prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą w jednostkach organizacyjnych kultury. 28 Do zakresu działania Departamentu Spraw Społecznych należy w szczególności: 1) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Marszałkowi Województwa w zakresie polityki społecznej i rynku pracy; 13

14 2) koordynacja współpracy w zakresie polityki społecznej, prorodzinnej i pracy, pomiędzy jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wskazanymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do opracowywania przez jednostki organizacyjne wspólnych programów z zakresu polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 4) koordynowanie i inicjowanie działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych; 5) gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących działalności jednostek organizacyjnych podległych Marszałkowi Województwa w zakresie polityki społecznej i rynku pracy w celu monitoringu realizowanych programów oraz bieżącej działalności; 6) gromadzenie informacji na temat dobrych praktyk dotyczących realizacji polityki społecznej stosowanych przez inne jednostki działające w tym obszarze, również na terenie innych województw; 7) międzynarodowa współpraca z instytucjami i organizacjami w obszarze zadań Departamentu; 8) prezentowanie Zarządowi Województwa oraz Sejmikowi Województwa raportów z działalności departamentu oraz jednostek organizacyjnych podległych Marszałkowi Województwa w zakresie polityki społecznej i rynku pracy; 9) konsultowanie projektów zmian w przepisach prawa, wytycznych instytucji zarządzających programami operacyjnymi itp. niezbędnych do poprawy warunków wdrażania i realizacji programów w zakresie polityki społecznej; 10) podejmowanie działań na rzecz wypracowania nowych rozwiązań organizacyjno prawnych sprzyjających realizowaniu zadań w zakresie polityki społecznej; 11) prowadzenie polityki informacyjnej oraz publikowanie cyklicznego biuletynu obejmującego całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem polityki społecznej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego; 12) udzielanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie Województwa; 13) współudział i monitorowanie realizacji zadań wynikających z krajowego i wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii, skutkom alkoholizmu oraz w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym; 14) realizacja zadań wynikających z ustaw: a) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zatrudnieniu socjalnym, b) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, c) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, d) o przeciwdziałaniu narkomanii; 15) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 29 Do zakresu działania Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki należy w szczególności: 1) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli przy współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi; 2) prowadzenie spraw związanych z działaniem jednostek oświatowych samorządu Województwa, w tym w szczególności: zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół i placówek o znaczeniu regionalnym; 3) współdziałanie z Sejmikiem oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzenia spraw dotyczących uczelni zawodowych; 4) sprawowanie nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego; 14

15 5) prowadzenie ewidencji egzaminatorów uprawnionych do przeprowadzania egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem oraz nadzorowanie przeprowadzania tych egzaminów; 6) sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy, 7) prowadzenie kontroli w zakresie przeprowadzanych badań lekarskich i wydawania orzeczeń dla kandydatów na kierowców, 8) przygotowywanie planów i programów w zakresie organizacji i rozwoju kultury fizycznej oraz rozbudowy bazy sportowej w Województwie; 9) koordynowanie działań stowarzyszeń kultury fizycznej w realizacji zadań o charakterze wojewódzkim; 10) podejmowanie działań z zakresu upowszechniania turystyki w Województwie; 11) tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju bazy turystycznej na terenie Województwa; 12) prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą w turystyce. 30 Do zakresu działania Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji należy w szczególności: 1) współudział w kształtowaniu polityki i kierunków rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Województwie; 2) prowadzenie działań z zakresu rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych; 3) prowadzenie spraw z zakresu propagowania alternatywnej produkcji rolniczej, rolnictwa ekologicznego w tym realizacja Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego ; 4) opracowywanie analiz, studiów i programów dotyczących rozwoju i modernizacji terenów wiejskich i gospodarki wodnej, we współpracy z administracją rządową, samorządem gminnym i powiatowym; 5) prowadzenie spraw w zakresie kształtowania i realizacji polityki rolno-środowiskowej Województwa; 6) realizacja zadań z zakresu funkcjonowania grup producentów rolnych; 7) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego; 8) wdrażanie działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 9) prowadzenie spraw z zakresu organizacji rynków rolnych; 10) realizacja zadań z zakresu nasiennictwa; 11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych; 12) merytoryczna obsługa Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W Departamencie Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji działa geodeta Województwa. Do zakresu działania Geodety Województwa należy realizacja zadań Marszałka, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1998 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz z późn. zm.) oraz innych ustawach. Marszałek może powierzyć Geodecie Województwa realizację innych zadań. 31 Do zakresu działania Departamentu Środowiska i Geologii należy w szczególności: 1) wykonywanie funkcji organu podatkowego w zakresie ochrony środowiska; 2) kontrola i windykacja należności z tytułu: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane; 15

16 3) prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji i zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, opłatami za substancje kontrolowane; 4) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku, w zakresie zadań Departamentu; 5) współpraca z organizacjami ekologicznymi, jednostkami pomocniczymi samorządu gminnego, samorządu powiatowego oraz jednostkami ochotniczych straży pożarnych w dziedzinie ochrony środowiska na obszarze Województwa; 6) współpraca z właściwymi instytucjami w realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska w zakresie zadań samorządu województwa; 7) prowadzenie bazy danych o odpadach na terenie Województwa i współpraca z Departamentem Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji w tym zakresie; 8) prowadzenie spraw z zakresu krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS); 9) realizowanie zadań z zakresu łowiectwa; 10) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt wolno żyjących (dzikich). W Departamencie Środowiska i Geologii, działa Geolog Wojewódzki. Do zakresu działania Geologa Wojewódzkiego należy realizacja zadań Marszałka, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, Nr 189, poz i Nr 175, poz. 1462) oraz w innych ustawach. 32 Do zakresu działania Departamentu Infrastruktury należy w szczególności: 1) wykonywanie niektórych funkcji zarządcy dróg wojewódzkich; 2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich i funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 3) prowadzenie spraw związanych z przewozem towarów niebezpiecznych; 4) prowadzenie spraw z zakresu regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych na terenie Województwa; 5) prowadzenie spraw z zakresu transportu i komunikacji drogowej na terenie Województwa; 6) wydawanie decyzji zezwalających na produkcję tablic rejestracyjnych; 7) nadzór i kontrola przestrzegania przez przewoźników wymagań ustawowych i warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób; 8) sprawowanie nadzoru nad Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz prowadzenie kontroli wykonania zadań rzeczowych i finansowych; 9) współdziałanie przy opracowywaniu planów i budżetu oraz realizacji robót w zakresie inwestycji, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich; 10) współdziałanie przy opracowywaniu planów i budżetu oraz realizacji robót w zakresie inwestycji, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich; 11) sprawowanie nadzoru na obszarze województwa nad zgodnością założeń i planów zaopatrzenia w ciepło gmin i powiatów z polityką energetyczną państwa i obowiązującymi przepisami; 12) współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie upowszechniania technologii i rozwiązań energooszczędnych; 13) sprawowanie nadzoru na obszarze województwa nad zgodnością planów rozwoju oraz budowy sieci infrastrukturalnych gmin i powiatów zgodnie z założeniami rozwoju województwa i obowiązującymi przepisami; 14) współdziałanie w opracowywaniu planów działania na wypadek klęsk żywiołowych w zakresie dróg i mostów oraz sieci przesyłowych; 15) nadzór nad prowadzeniem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, finansowanych z budżetu Województwa, 16

17 33 Do zakresu działania Departamentu Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej należy w szczególności: 1) koordynowanie działań samorządu Województwa w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 2) promocja gospodarcza Województwa; 3) ocena realizacji strategii i programów rozwoju Województwa w kontekście wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy regionu; 4) współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego i organizacjami naukowo-zawodowymi; 5) stymulowanie innowacji i transferu technologii, postępu technicznego i technologicznego oraz wspieranie sektora nowych technologii; 6) prowadzenie analiz rozwoju sytuacji społeczno - gospodarczej Województwa; 7) przygotowywanie opinii w zakresie udzielania koncesji dotyczących gospodarki paliwowej oraz energetycznej; 8) inspirowanie aktywności gospodarczej; 9) wydawanie zezwoleń na podjęcie działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji i współpraca w tym zakresie z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych; 10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych; 11) przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru albo upoważnienie innych organów lub jednostek wyspecjalizowanych do przeprowadzania tych kontroli; 12) prowadzenie spraw z zakresu obsługi inwestorów zagranicznych; 13) tworzenie i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield i brownfield (jak hale i budynki) oraz udostępnienie ich Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zwanej dalej PAIiIZ; 14) dostarczanie PAIiIZ wszelkich informacji mogących mieć wpływ na promocję Województwa lub klimat inwestycyjny regionu, a w szczególności o: a) misjach handlowych lub inwestycyjnych, b) konferencjach gospodarczych z udziałem inwestorów i władz regionu, c) planach ekspansji zagranicznych inwestorów z regionu, d) formach i efektach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez COI i władze regionu, e) znaczącej poprawie infrastruktury w regionie, a także innych określonych przez PAIiIZ. 34 Do zakresu działania Wydziału Kontroli i Audytu należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów procedur przeprowadzania kontroli Urzędu w zakresie określonym przez Marszałka lub Dyrektora Departamentu Administracji, a także przeprowadzania kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa; 2) współdziałanie z właściwymi komisjami Sejmiku oraz organami kontroli państwowej w zakresie działalności kontrolnej; 17

18 W strukturze Wydziału Kontroli i Audytu funkcjonuje Biuro Audytu: Biurem Audytu kieruje Audytor Wewnętrzny: 3) Audytor Wewnętrzny jest odpowiedzialny za przedkładanie bezpośrednio Marszałkowi: a) sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, b) rocznego planu audytu wewnętrznego na dany rok, c) programu zadania audytowego, Prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego. Rozdział 6. Załatwianie spraw w Urzędzie Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu szczególnej troski o przestrzeganie konstytucyjnie zagwarantowanych obywatelom praw i wolności. 2. Odpowiedzialność za terminowe, zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego załatwianie spraw ponoszą dyrektorzy departamentów, zastępcy dyrektorów departamentów, kierownicy wydziałów i biur, kierownicy przedstawicielstw oraz pracownicy, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków. 36 Pracownik Urzędu jest zobowiązany, w szczególności do: 1) należytej znajomości i właściwego stosowania przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu Województwa, innych przepisów prawa z zakresu działania departamentu oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Urzędzie; 2) terminowego i prawidłowego załatwiania powierzonych mu spraw; 3) właściwej obsługi interesantów; 4) dbania o wyposażenie Urzędu. Rozdział 7. Zasady postępowania przy opracowywaniu i wnoszeniu projektów aktów prawnych pod obrady Zarządu Województwa Pod obrady Zarządu Województwa wnoszone są projekty aktów prawnych: - uchwał Sejmiku, - uchwał Zarządu, - postanowień Zarządu, - decyzji Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej. 2. Podstawą opracowania projektu aktu jest upoważnienie do wydania aktu zawarte w ustawach lub przepisach wykonawczych do ustaw. 3. Opracowanie projektu aktu następuje na podstawie polecenia Członka Zarządu, Skarbnika lub z inicjatywy właściwego departamentu. 4. Opracowujący projekt aktu ma obowiązek: 1) opracować projekt prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno prawnym oraz uzgodnić z dyrektorami departamentów i innych jednostek organizacyjnych mających bezpośredni wpływ na jego realizację, 2) dołączyć do projektu uzasadnienie obejmujące: 18

19 a) przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu, b) wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym oraz charakterystykę przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych, a także finansowych związanych z wejściem aktu w życie oraz źródeł finansowania, 1) omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i dokonanych uzgodnień, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 5. Projekt aktu, po przeprowadzeniu postępowania uzgadniającego z dyrektorami właściwych merytorycznie departamentów, podlega zaopiniowaniu pod względem formalno prawnym i redakcyjnym przez radcę prawnego, a w zakresie zaangażowania środków finansowych w jego realizację, wpływanie na kształt uchwały budżetowej lub jakiegokolwiek związku z finansami publicznymi przez Skarbnika oraz akceptacji właściwego Członka Zarządu. 6. Potwierdzenie postępowania uzgadniającego projektu aktu następuje na ostatniej stronie wg następującego wzoru: KARTA UZGODNIEŃ: projektu w sprawie 1/ projekt opracował 2/ z inicjatywy-polecenia 3/ uzgodnienia komórek organizacyjnych 4/ opinia prawna 5/ akceptacja członka Zarządu 6/ akceptacja Skarbnika Województwa w punktach 1-6 należy wpisać datę wykonania czynności. 7. Projekt aktu przedkłada się w Biurze Obsługi Pracy Zarządu Departamentu Administracji na 3 dni przed terminem posiedzenia Zarządu, które ewidencjonuje projekt i nadaje numer druku. 8. Po podjęciu aktu, Biuro Obsługi Pracy Zarządu nadaje mu numer, wpisuje do ewidencji i prowadzi zbiór. 9. Akty podlegające realizacji przez departamenty Urzędu względnie inne jednostki organizacyjne są im przekazywane za pokwitowaniem. 10. Projekty aktów prawnych Sejmiku przekazywane są po przyjęciu przez Zarząd Przewodniczącemu Sejmiku celem przedłożenia komisjom do zaopiniowania. 11. W projektach decyzji Zarządu wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji. 19

20 Rozdział 8. Organizacja przeprowadzania kontroli Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują Marszałek lub z jego upoważnienia Dyrektor Departamentu Administracji. 2. Kontrola wewnętrzna odbywa się w oparciu o roczny plan kontroli, przygotowany przez Dyrektora Wydziału Kontroli, zaopiniowany przez Dyrektora Departamentu Administracji i zatwierdzony przez Marszałka. 3. W przypadku uzasadnionej potrzeby Marszałek lub Dyrektor Departamentu Administracji, mogą polecić przeprowadzenie kontroli doraźnej. 4. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie, Marszałek i Dyrektor Departamentu Administracji sprawują przy pomocy Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Rozdział 9. Organizacja przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków Skargi i Wnioski wpływające do Urzędu rozpatrują i załatwiają: 1) Marszałek - w sprawach dotyczących Skarbnika, Dyrektora Departamentu Administracji oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Województwa, a także na działalność dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu bezpośrednio Jemu podporządkowanych. 2) Wicemarszałkowie oraz pozostali członkowie Zarządu, Skarbnik i Dyrektor Departamentu Administracji w sprawach objętych zakresem działania nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Województwa. 3) Dyrektorzy Departamentów i Wydziałów - w sprawach dotyczących działalności podległych komórek organizacyjnych Urzędu i pracowników Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów samorządu Województwa i Urzędu, podlegają rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Wydziale Organizacyjnym Departamentu Administracji. Po zarejestrowaniu skarga lub wnioski załatwiane są przez właściwe ze względu na ich przedmiot komórki organizacyjne Urzędu. 2. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się: 1) Wydziałowi Organizacyjnemu Departamentu Administracji w zakresie dotyczącym spraw podlegających rozpatrzeniu przez Marszałka, Dyrektora Departamentu Administracji oraz obejmującym działania kilku komórek organizacyjnych Urzędu, 2) Dyrektorom Departamentów w zakresie spraw podlegających rozpatrzeniu przez Wicemarszałka, Członka Zarządu, Skarbnika oraz dotyczących właściwości podległych komórek organizacyjnych Urzędu. 3. Skargę lub wniosek zwraca się wraz z kopią zawiadomienia o sposobie ich załatwienia do Wydziału Organizacyjnego Departamentu Administracji. 4. Szczegółowy sposób oraz dni i godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków ustala Marszałek. 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Zatwierdzony Zarządzeniem nr 22 / 2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Polkowicach Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach Podstawa prawna: Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

Uchwała Nr Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Uchwała Nr Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2008 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Rady Gminy Puck Nr XVIII/28/16 z dnia 31 marca 2016 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację i zakresy działania podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu. 2 1. Instytut jest

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo,20 16-07 -15 ZRO.0050.63.2016 Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2891 UCHWAŁA NR XXI/367/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo