IX Kongres Ekonomistów Polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX Kongres Ekonomistów Polskich"

Transkrypt

1 Marta Pachocka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/Kolegium Ekonomiczno-Społeczne IX Kongres Ekonomistów Polskich RYNEK PRACY WE FRANCJI NA PRZEŁOMIE XX I XXI W. TENDENCJE I WYZWANIA Streszczenie: Celem artykułu jest opis i analiza wybranych aspektów dotyczących funkcjonowania rynku pracy we Francji na przełomie XX i XXI w. W pierwszej części opracowania przedstawiono krótką charakterystykę francuskiego rynku pracy w latach , uwzględniając podział ludności na aktywną i bierną zawodowo oraz pracującą i bezrobotną. W drugiej części omówiono sytuację absolwentów na rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności ich poziom wykształcenia. Pracę kończą wnioski. Wiodącą metodą badawczą jest metoda analizy francuskich dokumentów urzędowych i danych statystycznych. Materiał badawczy został uzupełniony w oparciu o literaturę przedmiotu. Summary: The objective of this article is to describe and analyse certain aspects of the French labour market at the turn of the 20 th and 21 st century. The first part of the paper contains a brief description of the labour market in France during , focusing on the division of the population into economically active and inactive as well as into the employed and the unemployed. In the second part of the study the situation of graduates (young people) on the labour market was discussed, taking into account their level of education. The article ends with some conclusions. The main research method is an analysis of French official documents and statistics. The research material is also based on the study of literature. Słowa kluczowe: rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie, poziom wykształcenia, system edukacji, absolwenci, Francja, XXI wiek Wprowadzenie Opracowanie przedstawia ogólną sytuację na francuskim rynku pracy na przełomie XX i XXI w., wskazując na najważniejsze tendencje i wybrane wyzwania. Z uwagi na ograniczony zakres pracy i złożony charakter problemu badawczego analiza została zawężona do dwóch głównych zagadnień. W pierwszej części artykułu dokonuję krótkiej charakterystyki rynku pracy we Francji w latach , uwzględniając podział ludności na aktywną i bierną zawodowo oraz pracującą i bezrobotną. W drugiej części koncentruję się na wyzwaniu, jakim jest niestabilna sytuacja młodych ludzi na rynku pracy, mając na uwadze ich poziom wykształcenia. Odwołując się do metody badawczej analizy dokumentów urzędowych, wykorzystuję przede wszystkim materiały Państwowego Instytutu Statystyki i Studiów Ekonomicznych (Institut National de la Statistique et des Études Économiques, INSEE) oraz wybranych ministerstw (m.in. Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań). Zebrany materiał został uzupełniony informacjami z literatury przedmiotu, zwłaszcza francuskojęzycznej. Podstawowy zakres czasowy opracowania wpisuje się w dwie ostatnie dekady. Zakres geograficzny pracy obejmuje Francję metropolitarną, a w uzasadnionych przypadkach również jej departamenty zamorskie. Charakterystyka francuskiego rynku pracy wybrane aspekty Rynek pracy obok rynku kapitału jest jednym z najważniejszych rynków czynników produkcji w każdej gospodarce narodowej. Dane statystyczne dla rynku pracy nie są jednolite, ponieważ zarówno państwa, jak i instytucje ponadpaństwowe (np. UE, OECD, ONZ), korzystają z różnych źródeł danych i metod ich zbierania oraz stosują różne definicje i metody pomiaru zjawisk społeczno-ekonomicznych. Innymi słowy, należy stwierdzić, iż nie istnieje obecnie zintegrowany system statystyki społecznej, którego przedmiotem zainteresowania jest również analizowany w referacie rynek pracy 1. Mówiąc o ludności w kontekście jej sytuacji na rynku pracy, w statystyce społecznej rozróżnia się trzy grupy osób: w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym, przy czym ludność w wieku przed- i poprodukcyjnym łącznie oznacza ludność w wieku nieprodukcyjnym. Jest to struktura ludności według ekonomicznych grup wieku. Granice dolna i górna wieku produkcyjnego są zróżnicowane między państwami, które stosują wewnętrzne uregulowania w tym zakresie. Co więcej, odmienne zasady mogą być wykorzystywane w porównaniach międzynarodowych. Ludność analizuje się ponadto z uwagi na jej aktywność zawodową, a informacje w tym obszarze pochodzą z trzech głównych źródeł: sprawozdawczości statystycznej, badań reprezentacyjnych oraz spisów powszechnych 2. Prowadzone w tej części opracowania rozważania dotyczą wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem francuskiego rynku pracy w latach W celu analizy aktywności zawodowej ludności wykorzystuję: miary bezwzględne (absolutne), tj. liczba aktywnych zawodowo, liczba pracujących, liczba bezrobotnych, liczba 1 Szerzej na ten temat, por. J. Kordos, Statystyczne badanie zjawisk społecznych, w: Statystyka społeczna, red. T. Panek, PWE, Warszawa 2007, s I. E. Kotowska, A. Matysiak, Rynek pracy, w: Statystyka społeczna, op.cit., s

2 biernych zawodowo, miary względne natężenia rozpatrywanych procesów, tj. współczynnik aktywności zawodowej ludności, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia, miary dotyczące struktury zatrudnienia w gospodarce narodowej z uwagi na różne kryteria (np. formę zatrudnia, sektor zatrudnienia). Na podstawie danych INSEE dotyczących ludności Francji metropolitarnej w wieku 15 lat i więcej, pochodzących z kolejnych serii badania Emploi (Zatrudnienie) 3, zrealizowanych w odpowiednich latach, można stwierdzić następujące prawidłowości: w latach liczba aktywnych zawodowo w tys. osób zdecydowanie przeważała nad biernymi zawodowo, przy czym obie liczby wykazywały trend rosnący w badanym okresie (rys. 1): - silniejszy trend rosnący charakteryzował aktywnych zawodowo, zwłaszcza na początku XXI w.; - realne zasoby pracy wzrosły z 24,8 do 28,4 mln osób; innymi słowy w 1991 r. zasoby te stanowiły 55,8% ludności w wieku 15 lat i więcej, a w 2011 r. ich udział wyniósł 56,5%; tym samym liczba aktywnych zawodowo wzrosła o 14,5% w 2011 r. w porównaniu do 1991 r.; - liczba biernych zawodowo wzrosła z 19,7 do 21,9 mln osób, a jej udział procentowy w populacji 15 lat i więcej zmniejszył się z 44,2 do 43,5%; liczba nieaktywnych zawodowo wzrosła o 11,2% w 2011 r. w porównaniu do 1991 r.; w latach liczba pracujących w tys. osób wykazywała słaby trend wzrostowy łącznie wzrosła ona o 11,6% z 22,8 mln osób w 1991 r. do 25,8 mln osób w dwie dekady później; w analogicznym okresie liczba bezrobotnych utrzymywała się na ustabilizowanym poziomie, lekko falując w przedziale od 2 do 3 mln, przy czym zmiana w kategoriach absolutnych w latach wyniosła ok osób; liczba biernych zawodowo była stale i znacznie niższa niż liczba zatrudnionych przewaga liczebna pracujących nad nieaktywnymi wahała się między 2,5 a 4,4 mln osób (rys. 2); w latach w zbiorowości biernych zawodowo odniesionej do populacji w wieku 15 lat i więcej interesująco przebiegały trendy dla dwóch skrajnych grup wiekowych lata oraz 65 lat i więcej, co odzwierciedla istotne przemiany demograficzne w strukturze ludności według wieku. W latach liczba biernych zawodowo w wieku 65 lat i więcej przeważała nad nieaktywnymi w wieku od 15 do 24 lat, jednak różnica ta stale wrastała na początku lat 90. XX w. wynosiła ok. 2,7 mln osób a w 2011 r. wyniosła już 5,4 mln osób; w tym czasie liczba osób nieaktywnych zawodowo w wieku lata była względnie stabilna (spadek o ok. 200 osób), a liczba nieaktywnych w najstarszej analizowanej grupie wiekowej wrosła o ok. 2,5 mln osób (rys. 3). w tys. osób Rysunek 1. Liczba aktywnych i biernych zawodowo (tys. osób) we Francji metropolitarnej w latach Aktywni zawodowo Bierni zawodowo Dane: badanie Emploi , zbiorowość gospodarstw domowych, ludność w wieku 15 lat i więcej Źródło: oprac. własne na podst.: Répartition de la population selon la situation sur le marché du travail en 2011 (Série longue depuis 1975), INSEE, septembre 2012, ( ). 3 Badanie Emploi (Zatrudnienie) jest realizowane przez INSEE od 1950 r. Od 2003 r. ma ono charakter kwartalny, a gromadzenie danych na próbie gospodarstw domowych jest prowadzone w sposób ciągły w każdym tygodniu danego kwartału. Podkreśla się, że umożliwia ono pomiar bezrobocia zgodnie z podejściem MOP. Por. definicja Emploi (Enquête), INSEE, ( ). 2

3 Rysunek 2. Liczba pracujących (zatrudnionych), bezrobotnych i biernych zawodowo (tys. osób) we Francji metropolitarnej w latach w tys. osób Dane: jak rys. 1. Źródło: jak rys Pracujący Bezrobotni Bierni zawodowo Rysunek Liczba biernych zawodowo (BZ) (tys. osób) w wybranych grupach wieku we Francji metropolitarnej w latach w tys. osób Dane: jak rys. 1. Źródło: jak rys BZ w wieku <15,24> lata BZ: 65 lat i więcej Do zmierzenia stopnia zaangażowania ludności na rynku pracy we Francji metropolitarnej odwołuję się następnie do miar względnych natężenia rozpatrywanych zjawisk. Interpretacja wartości współczynnika aktywności zawodowej musi być odniesiona do odpowiedniej populacji. Dla przykładu, na rys. 4 zestawiono wartości tej zmiennej w latach obliczone w dwojaki sposób: w odniesieniu do ludności 15 lat i więcej (a) oraz ludności w przedziale wiekowym <15 64> lata. Z porównania uzyskanych wartości wynika, że współczynnik osiąga wyższe wartości, gdy jest odnoszony do populacji w wieku produkcyjnym lat. Tak rozumiany współczynnik charakteryzuje się łagodnym trendem wzrostowym w ciągu ostatnich 20 lat z poziomu 67% w 1991 r. do 70,4% w 2011 r. W analogicznym okresie ten sam współczynnik liczony w oparciu o ludność w wieku 15+ systematycznie wykazywał niższe wartości na stosunkowo stałym poziomie, tj. nieznacznie powyżej 55%. 3

4 Rysunek 4. Współczynnik aktywności zawodowej ludności (średnioroczny, %) we Francji metropolitarnej w latach w ujęciu MOP w proc współczynnik aktywności zawodowej ludności w ujęciu MOP (średnioroczny) (a) ludność w wieku 15 lat i więcej (b) ludność w wieku <15,64> lat Źródło: oprac. własne na podst.: Banque de données macro économiques (BDM), INSEE, ( ). Rysunek 5 zestawia jednocześnie trzy miary obrazujące sytuację na francuskim rynku pracy w latach Punktem referencyjnym jest populacja Francji metropolitarnej w wieku od 15 do 64 lat włącznie, a uzyskane wyniki odpowiadają podejściu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Każda miara jest liczona zgodnie z właściwym jej schematem. Na podstawie rysunku można stwierdzić, że na przestrzeni dwóch ostatnich dekad zarówno współczynnik aktywności zawodowej (AZ /L ), jak i wskaźnik zatrudnienia (P /L ), charakteryzowały się nieznacznym trendem wzrostowym. Wartość pierwszej miary zwiększyła się w badanym okresie o 3,4 p.p. z 67 do 70,4%, podczas gdy druga wzrosła o 2,4 p.p. z 61,5 do 63,9%. W prezentowanym podejściu stopa bezrobocia (B /AZ ) w rozumieniu MOP wahała się wokół 10%, przy czym w latach przekroczyła ten próg, a w latach osiągała wartości między 9,2 a 9,4%. Rysunek 5. Współczynnik aktywności zawodowej (%), wskaźnik zatrudnienia (%) i stopa bezrobocia (%) we Francji metropolitarnej w latach w odniesieniu do ludności w wieku <15,64> lat w proc Źródło: jak rys Współczynnik aktywności zawodowej Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia Tabela 1 przedstawia rozkład pracujących we Francji metropolitarnej w wybranych latach ostatnich dwóch dekad według formy zatrudnienia. Na początku lat 90. XX w. najwięcej pracujących ponad ¾ posiadało umowę o pracę na czas nieokreślony. Sytuacja ta nie zmieniła się w kolejnych analizowanych latach: 1996, 2001, 2006 i W 1991 r. około 6% osób było zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas określony i umowy okresowe/sezonowe (sektor

5 publiczny i prywatny), a 16,2% pracujących wpisywało się w pozostałe formy zatrudnienia non-salariés 4. Umowy na zastępstwo i praktykanci stanowili ułamek po 0,7%. Dekadę później proporcje uległy niewielkim korektom: liczba non-salariés spadła o 4,4 p.p., a udział umów o pracę na czas określony i umów sezonowych wzrósł o 2,8 p.p. Odsetek pracujących na zastępstwo również zwiększył się z 0,7% w 1991 r. do 2% w 2001 r. W zakresie umów na czas nieokreślony sytuacja była ustabilizowana. W 2011 r. rozkład pracujących przypominał ten sprzed 10 lat. Największą dodatnią zmianę odnotowano w obszarze praktyk, z 0,9% w 2001 r. do 1,4% w 2011 r. Analogiczny co do wartości spadek (-0,5 p.p.) zaobserwowano w przypadku umów na czas nieokreślony. Reasumując, zmiany między 1991 a 2011 r. wskazują na względnie zbliżony poziom pewności zatrudnienia, wynikający ze zdecydowanej przewagi pracujących na czas nieokreślony (ponad 75%). W dwie dekady podwoił się odsetek pracujących w ramach praktyk, a także wzrósł prawie o 3 p.p. udział umów o pracę na czas określony i umów sezonowych. Jednocześnie trwałym trendem wydaje się redukcja innych form zatrudnienia. Tabela 1. Rozkład pracujących (%) w wieku 15 lat i więcej we Francji metropolitarnej w latach 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 według formy zatrudnienia Forma zatrudnienia Umowy o pracę na czas określony i umowy okresowe/sezonowe (sektor publiczny i prywatny) 5,7 7,9 8,5 8,2 8,4 Umowy o pracę na zastępstwo 0,7 0,9 2,0 2,1 2,1 Apprentis (praktykanci) 0,7 0,8 0,9 1,3 1,4 Umowy o pracę na czas nieokreślony 76,8 76,4 76, ,4 Non-salariés (pozostałe formy) 16, ,8 11,4 11,6 Dane: pracujący w rozumieniu MOP, dane średnioroczne Odsetki dla poszczególnych lat sumują się do 100 przy założeniu zapisu bez części dziesiętnych. Źródło: oprac. własne na podst.: Banque de données macro-économiques (BDM), INSEE, ( ). W analogicznym okresie, w latach , systematycznie, lecz łagodnie zwiększał się udział osób pracujących w trzecim sektorze francuskiej gospodarki, tj. w usługach, z 68,4 do 78,1% (rys. 6). Zatrudnienie w rolnictwie i przemyśle charakteryzował trend spadkowy, choć silniejszy w sektorze drugim. W przypadku budownictwa, które zostało w prezentowanym ujęciu INSEE wydzielone z przemysłu, trend nie był jednoznaczny. Między 1991 a 2001 r. zaobserwowano spadek o 1,2 p.p., a w kolejnej dekadzie wzrost z 5,9% w 2001 r. do poziomu 6,5% w 2011 r. Łączna analiza przemysłu i budownictwa jako jeden sektor pozwala zauważyć, że na początku lat 90. tak rozumiany sektor drugi zatrudniał około 30% wszystkich pracujących, w 2001 r. odpowiedni odsetek wyniósł już znacznie mniej, tj. 22,4%, a na koniec analizowanego okresu spadł poniżej 20%. 4 W języku francuskim emploi salarié lub salariés oznacza osoby pracujące na rzecz pracodawcy na podstawie umowy, które w zamian za wykonywaną pracę otrzymują stałą płacę (salaire) lub wynagrodzenie w innej formie. Kategoria non-salariés obejmuje osoby, które pracują, lecz są wynagradzane w inny sposób niż na podstawie stałej płacy lub jej odpowiednika. Źrodło: definicja emploi salarié, INSEE, ( ). 5

6 Rysunek 6. Rozkład pracujących ogółem (%) we Francji metropolitarnej w latach 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 według sektora ekonomicznego; stan na dzień 31 grudnia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Źródło: jak rys ,4 72,3 74,4 76,3 78,1 7,1 6,0 5,9 6,5 6,5 19,8 17,8 16,5 14,4 12,9 4,7 3,8 3,2 2,8 2, (23 206) 1996 (23 142) 2001 (25 378) 2006 (26 130) 2011 (26 336) rok (ogółem pracujących w danym roku w tys. osób) Rolnictwo Przemysł Budownictwo Sektor trzeci (usługi) Wykształcenie a sytuacja absolwentów na rynku pracy Mówiąc o problemach, których francuski rynek pracy doświadcza w ostatnich latach, zarówno opracowania naukowe, raporty instytucji administracji publicznej, jak i prasa codzienna, zwracają uwagę na rosnące bezrobocie młodzieży i jej niestabilną sytuację zawodową po wyjściu z systemu edukacji. Jednym z głównych celów procesu kształcenia dzieci i młodzieży w ramach krajowych systemów edukacji jest przygotowywanie ich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. Edukacja formalna z założenia powinna wyposażać młodych ludzi w takie umiejętności i umożliwiać zdobycie takiej wiedzy, dzięki którym będą oni mogli w jak najkrótszym czasie nie tylko wejść na rynek pracy, ale i stać się integralną częścią ludności aktywnej zawodowo, zwłaszcza pracującej. Jednak w XXI w. sytuacja młodzieży w Europie w tym obszarze jest coraz trudniejsza. Najczęstsze problemy dotyczą znalezienia pierwszej pracy (w tym takiej, która odpowiada kompetencjom kandydatów), trwałości i warunków zatrudnienia (forma i czas zatrudnienia, wynagrodzenie) oraz rosnącego bezrobocia. Wszystkie te elementy powodują, że proces edukacji i szkolenia nabiera w ostatnich latach kluczowego znaczenia dla przyszłości tej grupy społecznej. Zdaniem M. Gaini, A. Leduc i A. Vicard (INSEE) zła koniunktura gospodarcza ma szczególnie negatywny wpływ na sytuację młodzieży na rynku pracy. Stopa bezrobocia wśród młodych ludzi (tu: poniżej 25 r. życia) reaguje silniej na cykl gospodarczy niż w przypadku starszych pracowników. Niekorzystne warunki ekonomiczne przyczyniają się do redukcji ich zatrudnienia, wydłużają czas oczekiwania na pierwszą pracę i wpływają na poziom wynagrodzeń. We Francji w 2010 r. wskaźnik bezrobocia w zbiorowości osób poniżej 25 roku życia osiągnął 22,9% wobec 8,4% dla osób w wieku lat. Jako pewną naturalną prawidłowość próbuje się postrzegać fakt wyższego bezrobocia wśród młodzieży niż wśród dorosłych (tu: w wieku lat), ponieważ osoby kończące studia częściej szukają pracy niż dorośli, którzy w większości są już zatrudnieni. Ponadto, w grupie aktywnych zawodowo poniżej 25 roku życia nadreprezentowane są osoby o najniższym poziomie wykształcenia rezygnując z kontynuowania nauki, wchodzą one wcześniej na rynek pracy, a ich dostęp do zatrudnienia jest znaczenia trudniejszy 5. Jak pokazują zbiorcze wyniki badania ECMOSS i ankiet ACEMO 6 opublikowane w grudniu 2012 r. przez Dyrekcję Badań, Studiów i Statystyk (Direction de l Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques, DARES) 7, w 2010 r. 5 M. Gaini, A. Leduc, A. Vicard, Finir ses études en période de mauvaise conjoncture: un désavantage qui perdure?, Insee Analyses, février 2013, n 8, s. 1, ( ). 6 Dwa badania Activité et conditions d emploi de la main-d oeuvre (ACEMO, Aktywność i warunki zatrudnienia siły roboczej) zostały zrealizowane przez DARES, w tym ankieta kwartalna ACEMO dotyczyła przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników, a ankieta coroczna ACEMO objęła bardzo małe firmy o liczbie pracowników nie przekraczającej 9 osób. Z kolei badanie Enquête sur le coût de la main-d oeuvre et sur la structure des salaires (ECMOSS, Badanie kosztów pracy i struktury wynagrodzeń) jest prowadzone przez INSEE we współpracy z DARES. Dotyczy ono takich zagadnień jak wynagrodzenie, koszt pracy i czas pracy, które to konstytutywne elementy zostały zdefiniowane w sposób zharmonizowany na poziomie europejskim w 1999 i 2005 r. Badanie obejmuje określone podmioty sektora prywatnego z wyłączeniem osób prawnych i innych organizacji podlegających prawu administracyjnemu oraz pozostałych 6

7 tylko 6,7% pracowników tzw. salariés pozarolniczego sektora prywatnego (z wyłączeniem praktykantów apprentis oraz stażystów) we Francji metropolitarnej miało mniej niż 25 lat; przeważali natomiast najstarsi pracownicy, tj. w wieku 40 lat i więcej (52,6%). Ogółem, 29,6% osób poniżej 25 roku życia zatrudnionych w omawianym sektorze było wynagradzanych na podstawie SMIC 8, w tym 26,4% mężczyzn wobec 33,5% kobiet. W przypadku osób w wieku lat sytuacja ta dotyczyła już tylko 13,1% pracowników łącznie, natomiast w grupie wiekowej lat oraz w grupie 40 lat i więcej płacę opartą na SMIC otrzymywało odpowiednio jedynie 8,4% i 8,6% osób. W każdej z czterech wyróżnionych grup odsetek kobiet o podstawie wynagrodzenia odpowiadającej SMIC był wyższy niż mężczyzn, co jednoznacznie wskazuje na ich mniej korzystną sytuację. W końcu, 39,3% najmłodszych pracowników (<25 roku życia) pozarolniczego sektora prywatnego było zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy 9. Ważnym źródłem danych na temat relacji między systemem edukacji i późniejszym zatrudnieniem młodzieży we Francji jest Bilans Wykształcenie Zatrudnienie (Bilan Formation Emploi) udostępniany przez INSEE, który prezentuje dane opracowane we współpracy z Centrum Studiów i Badań nad Kwalifikacjami (Centre d Études et de Recherches sur les Qualifications, CEREQ), resortem edukacji i ministerstwem pracy. Jednym z najczęściej przywoływanych wskaźników makroekonomicznych w celu zobrazowania sytuacji młodzieży na rynku pracy jest stopa bezrobocia. Rysunek 7 przedstawia kształtowanie się kolejnych wartości tej miary począwszy od lat 90. XX w. w odniesieniu do zbiorowości młodych ludzi we Francji metropolitarnej, którzy wyszli z systemu edukacji w ciągu ostatnich 1 4 lat. W Bilansie stosuje się w tym kontekście francuski termin sortie de formation initiale, który można dosłownie tłumaczyć jako wyjście/opuszczenie systemu edukacji lub zakończenie kształcenia wstępnego/ edukacji wstępnej, przy czym initiale nie oznacza edukacji ograniczonej do poziomu szkolnictwa I stopnia, lecz odnosi się do ścieżki edukacji formalnej rozpoczętej na etapie przedszkola/szkoły podstawowej w ramach obowiązku szkolnego 10. Jak podaje francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, zakończenie kształcenia wstępnego dotyczy sytuacji, w której następuje pierwsze przerwanie nauki na okres dłuższy niż rok na dowolnym etapie kształcenia, tj. na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, centrum kształcenia praktycznego (zawodowego), liceum, uniwersytetu lub szkoły wyższej 11. W ostatnich dwóch dekadach skala bezrobocia w zbiorowości młodych ludzi we Francji w 1 4 lata po zakończeniu szkoły jest silnie uzależniona od ich poziomu wykształcenia. Jak wynika z rys. 7, do 1992 r. stopa bezrobocia młodzieży ogółem nie przekraczała 20%. W latach utrzymywała się powyżej tej wartości, osiągając nawet 26,6% w 1997 r. W latach zjawisko osłabło i wskaźnik obniżył się do poziomu między 16,6 a 18,9%. W 2003 r. nastąpiła zmiana metody wykorzystywanej w obliczeniach stopy bezrobocia, która od tej pory była zgodna z podejściem Eurostatu. W latach najniższą wartość wskaźnika zaobserwowano w 2008 r. (14,5%), jednak w dwóch kolejnych latach wzrosła ona gwałtownie powyżej 20%. W 2011 r. 19,1% młodych ludzi aktywnych zawodowo spośród tych, którzy stosunkowo niedawno zakończyli edukację, pozostawało bez pracy. Niezależnie od roku, zarówno w latach 90., jak i na początku XXI w., bezrobocie było przede wszystkim problemem osób o najniższych kwalifikacjach, które ukończyły co najwyżej gimnazjum niższy poziom szkolnictwa II stopnia. Bezrobocie w tej grupie zbliżało się dwukrotnie do bardzo wysokiej wartości 50% w latach 1997 i W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie przebieg wartości stopy bezrobocia był bardzo zbliżony do tego dla młodzieży ogółem. Najkorzystniej przedstawiała się natomiast sytuacja osób z instytucji publicznych. Badane przedsiębiorstwa muszą zatrudniać co najmniej 10 pracowników i być usytuowane we Francji metropolitarnej. Por. A. Chambki, D. D ly, Les emplois rémunérés sur la base du SMIC en 2010: souvent faiblement qualifiés, à temps partiel et à durée déterminée, Dares Analyses, décembre 2012, n 095, s. 12, ECMOSS: Enquête annuelle sur le coût de la main d oeuvre et la structure des salaires, INSEE, ACEMO: Aide à la réponse à l enquête trimestrielle sur l activité et les conditions d emploi de la main-d oeuvre (Acemo), Ministère du Travail, de l Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, e-acemo,711/etudes-recherches-statistiques-de,76/statistiques,78/salaires-et-epargne-salariale,86/aide-a-la-reponse-a-l-enqu ete,654/ ( ). 7 Jednostka administracji publicznej szczebla centralnego, powiązana z Ministerstwem Pracy, Zatrudnienia, Kształcenia Zawodowego i Dialogu Społecznego. 8 SMIC oznacza salaire minimum interprofessionnel de croissance, czyli międzyzawodową wzrostową płacę minimalną, która jest ustawową płacą minimalną we Francji metropolitarnej, w departamentach zamorskich i w zbiorowości terytorialnej Saint-Pierre-et-Miquelon. Została ustanowiona na mocy ustawy z dnia 2 stycznia 1970 r. i zastąpiła SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) międzyzawodową gwarantowaną płacę minimalną wprowadzoną w 1950 r. Por. definicja Salaire minimum de croissance/ SMIC, INSEE, ( ). 9 A. Chambki, D. D ly, op.cit. 10 We Francji obowiązek szkolny, który trwa 10 lat, obejmuje dzieci i młodzież w wieku 6 16 lat. Z kolei sam proces kształcenia może dotyczyć już dwulatków, a zgodnie z modelowym ujęciem kończyć się w 23 roku życia, przy czym górna granica wieku w rzeczywistości nie istnieje. 11 L insertion des jeunes sur le marché du travail, Note d information N mai 2012, MEN, ( ). 7

8 wyższym wykształceniem. W latach wskaźnik bezrobocia w tej zbiorowości oscylował wokół 10%, spadając nawet do 6,3% w 2008 r. Należy dodać, iż wskaźnik bezrobocia w analogicznym okresie ( ) przyjmował odpowiednio niższe wartości w przypadku młodzieży, która zakończyła edukację wstępną w ciągu ostatnich 5 10 lat, przy czym przedstawione dotychczas prawidłowości były spełnione również w tej zbiorowości. Rysunek 7. Stopa bezrobocia w latach we Francji metropolitarnej w 1 4 lata od momentu zakończenia kształcenia wstępnego według poziomu wykształcenia % Wyższe wykształcenie * Ukończony drugi cykl szkolnictwa II stopnia (liceum) - wykształcenie średnie Ukończone co najwyżej gimnazjum (posiadacze co najwyżej brevet) Ogółem * Zmiana szeregu czasowego z podejścia Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) na podejście Eurostatu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T06. Chômage en phase d insertion professionnelle, Tableaux sur l insertion des jeunes (T06 à T17), w: Bilan Formation-Emploi, INSEE, ( ). Pracująca młodzież aktywna zawodowo, która skończyła naukę w ciągu ostatnich 4 lat, jest zróżnicowana pod względem kategorii społeczno-zawodowych (CSP). Podobnie jak w przypadku stopy bezrobocia, również przynależność do danej kategorii CSP wiąże się z poziomem wykształcenia (tab. 2). Ogólnie rzecz ujmując, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, w 2011 r. prawie jedna trzecia badanej młodzieży Francji metropolitarnej (29,2%) wykonywała zawody pośrednie; wyższe kadry kierownicze i wyżsi pracownicy umysłowi reprezentowali 18% tej zbiorowości, a pracownicy wykwalifikowani stanowili nieznacznie mniejszy odsetek (16,2%). Udział robotników z kwalifikacjami i bez był porównywalny (ok. 10%), z niewielką przewagą tych pierwszych. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się kategoria ujęta jako rzemieślnicy, handlowcy (kupcy), szefowie firm (przedsiębiorcy). Absolwenci cyklu długiego studiów wyższych zajmowali w większości wysokie stanowiska kierownicze i byli pracownikami naukowymi (46,9%) lub wybierali zawody pośrednie (35,7%). W tej ostatniej profesji dominowały jednak osoby, które ukończyły cykl krótki szkolnictwa wyższego (60%). Młodzież ze średnim wykształceniem (maturalnym lub równorzędnym) rozkładała się względnie równomiernie między zawody pośrednie, pracowników niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych, z przewagą na rzecz tej trzeciej kategorii CSP. Młodzi ludzie o najniższych kwalifikacjach (DNB 12, CEP 13 lub brak dyplomu) najczęściej pracowali jako robotnicy niewykwalifikowani (27,1%) lub pracownicy niewykwalifikowani (25,8%). Tabela 2. Kategorie społeczno-zawodowe (CSP) osób aktywnych zawodowo pracujących według poziomu wykształcenia i czasu od zakończenia kształcenia wstępnego (w %) w 2011 r. we Francji metropolitarnej 12 DNB (diplôme national du brevet) nauka w gimnazjum (collège) kończy się egzaminem i przyznaniem państwowego świadectwa brevet. Jest to zarazem pierwszy państwowy egzaminem, do którego przystępują uczniowie we Francji. Otrzymanie świadectwa brevet nie stanowi warunku dostępu do kolejnych poziomów edukacji. 13 CEP (certificat d études primaires) to certyfikat ukończenia szkoły podstawowej/szkolnictwa I stopnia. 8

9 Studia wyższe cykl długi (1) Studia wyższe cykl krótki (2) 9 Matura i dyplomy równorzędne CAP (3), BEP (4) i dyplomy równorzędne Brevet, CEP (5) i brak dyplomu 1 4 lat po wyjściu z systemu kształcenia wstępnego Rzemieślnicy, 1,6 2,3 3,4 2,2 2,0 2,3 handlowcy (kupcy), szefowie firm (przedsiębiorcy) Wyższe kadry kierownicze i wyżsi pracownicy umysłowi 46,9 2,0 4,3 0,6 1,2 18,0 Zawody pośrednie 35,7 57,3 20,2 7,6 8,4 29,2 Pracownicy 9,5 22,0 22,6 14,3 16,0 16,2 wykwalifikowani Pracownicy 4,2 7,6 20,3 24,4 25,8 13,5 niewykwalifikowani Robotnicy 1,1 5,1 15,2 28,6 19,5 10,8 wykwalifikowani Robotnicy 0,9 3,7 14,1 22,3 27,1 10,0 niewykwalifikowani Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 (1) Dotyczy uzyskania dyplomów: licencjat, maîtrise (dyplom pośredni po ukończeniu pierwszego roku dwuletnich studiów magisterskich w trójstopniowym systemie studiów licencjat-magister-doktor, LMD, lub dyplom uzyskiwany po ukończeniu magisterskich studiów wyższych we francuskim systemie szkolnictwa wyższego przed reformą LMD), magister, DEA (diplôme d études approfondies, dyplom studiów zaawansowanych lub dyplom studiów pogłębionych przygotowujących do pracy badawczej; obowiązywał przed wprowadzaniem systemu LMD, w którym został zastąpiony przez dyplom master de recherche dla osób zainteresowanych pracą naukowo-badawczą), DESS (diplôme d études supérieures spécialisées, dyplom wyższych studiów specjalistycznych, który w systemie LMD został zastąpiony przez master professionnel magistra zawodowego ), doktorat, szkoła wyższa na poziomie licence, itp. (2) Dotyczy uzyskania dyplomów: DEUG (diplôme d études universitaires générales, dyplom ukończenia studiów wyższych/uniwersyteckich; w starym systemie francuskiego szkolnictwa wyższego wyróżniano trzy cykle, z których pierwszy cykl dwuletnie studia podstawowe i orientacyjne, dostępne dla posiadaczy matury, baccalauréat, potwierdzano dyplomem DEUG; obecnie nie jest oddzielnym dyplomem na poziomie matura+2 lata, lecz stanowi dyplom potwierdzający kwalifikacje pośrednie studenta po ukończeniu dwóch pierwszych lat studiów licencjackich w systemie LMD), DUT (diplôme universitaire de technologie, dyplom uniwersytecki w dziedzinie technologii uzyskiwany po dwóch latach studiów pomaturalnych w uniwersyteckich instytutach technologicznych), BTS (brevet de technicien supérieur, tytuł dyplomowanego technika), dyplom dla specjalistów ds. zdrowia (np. pielęgniarstwo) i pomocy społecznej (np. pracownik socjalny), itp. (3) CAP (certificat d aptitude professionnelle) certyfikat umiejętności zawodowych, świadectwo zawodowe w określonej specjalizacji. (4) BEP (brevet d études professionnelles) certyfikat zawodowy, świadectwo zawodowe w zakresie specjalizacji ogólnej. (5) CEP (certificat d études primaires) certyfikat ukończenia szkoły podstawowej/szkolnictwa I stopnia m Ogółe Źródło: T10. Catégories socioprofessionnelles, Tableaux sur l insertion des jeunes (T06 à T17), w: Bilan Formation Emploi, INSEE, ( ). W latach we Francji metropolitarnej wśród młodych ludzi, którzy mieli zatrudnienie po ukończeniu nauki oraz z perspektywy danego roku opuścili system edukacji w ciągu ostatnich czterech lat, osoby z wyższym wykształceniem pracowały w większości w sektorze usług (nie wliczając handlu). W 2003 r. dotyczyło to 39,3% spośród nich, a w 2011 r. już 43,4%. Ponad 30% osób w tej grupie było związanych w każdym badanym roku z sektorem ujętym jako nauczanie, zdrowie sprawy socjalne, administracja publiczna. Branża przemysłowa zatrudniała w zależności od roku między 10,6 a 13,2% osób z wyższym wykształceniem. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się budownictwo (nie więcej niż 3,6%) i rolnictwo (nie więcej niż 1%, z wyjątkiem 1,1% w 2006 r.). Młodzież z wykształceniem średnim maturalnym lub na poziomie CAP BEP również w większości (średnio 30% w latach ) zajmowała się usługami (bez handlu). Zainteresowanie pracą w handlu i w sektorze nauczanie, zdrowie sprawy socjalne, administracja publiczna było na porównywalnym średnim poziomie w analizowanym okresie odpowiednio 21,1% i 20,5%. Zatrudnienie w przemyśle wahało się, stopniowo obniżając z 17,8% w 2003 r. do 13,9% w 2010 r., a w 2011 r. wzrosło do 14,4%. W końcu osoby o niskich kwalifikacjach lub bez wykształcenia najczęściej pracowały w usługach. W 2003 r. dotyczyło to 31,3%, z kolei

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2010

Zatrudnienie w Polsce 2010 Zatrudnienie w Polsce 2010 Integracja i globalizacja Pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa 2011 Autorzy Redaktor naukowy: dr Maciej Bukowski Część I dr Maciej Bukowski Piotr Lewandowski Część II Iza

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Michał Polakowski Dorota Szelewa #8 Michał Polakowski Dorota Szelewa Bezrobocie w Polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Fundacja

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2004 2010

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2004 2010 Bezrobocie kobiet w województwie łódzkim w latach 2004 2010 189 Agata Łukasiewicz BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2004 2010 Wprowadzenie Bezrobocie w Polsce, jako problem społeczny i

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo