urzędników Odpowiedzialność Adam Makosz Łukasz Sobiech BiBlioteka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "urzędników Odpowiedzialność Adam Makosz Łukasz Sobiech BiBlioteka"

Transkrypt

1 Odpowiedzialność urzędników 1 BiBlioteka Odpowiedzialność urzędników Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna Odpowiedzialność karna Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Adam Makosz Łukasz Sobiech

2 Autorzy Adam Makosz Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny Kinga Pisarczyk Korekta Barbara Redzyńska Skład i łamanie Joanna Archacka Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2011, grudzień 2011 r. ISBN Adres redakcji: Warszawa, ul. Okopowa 58/72 Biuro Obsługi Klienta: Marki, ul. Okólna 40 tel , , Druk: Totem

3 Spis treści WSTĘP...5 ROZDZIAŁ 1. Odpowiedzialność cywilna podmiotów publicznych...7 Znaczenie konstytucji...7 Model kodeksowy...11 Zadania zlecone Szkody legislacyjne Procedura cywilna Postępowanie przed organem Postępowanie karne Brak reakcji organu Brak aktu normatywnego Szkoda na osobie...28 Regulacje odrębne...29 Pozostałe przypadki odpowiedzialności...30 Elementy procesowe Uprawnienia prokuratorii Samorząd terytorialny ROZDZIAŁ 2. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Definicja funkcjonariusza publicznego Podstawy odpowiedzialności majątkowej Postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed sądem Ustalanie wysokości odszkodowania...67 ROZDZIAŁ 3. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy...79 Odpowiedzialność funkcjonariuszy służb mundurowych...79 Podstawowe zasady odpowiedzialności majątkowej Odpowiedzialność majątkowa żołnierzy ROZDZIAŁ 4. Pracownicza odpowiedzialność urzędników Odpowiedzialność porządkowa w kodeksie pracy Ograniczenia ustawowe...95 Odpowiedzialność materialna...98 Ustawowe rygory...99 Odpowiedzialność za mienie powierzone...104

4 ROZDZIAŁ 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej Przebieg postępowania Uprawnienia przełożonego Komisje dyscyplinarne Zadania komisji Przebieg postępowania ROZDZIAŁ 6. Odpowiedzialność urzędników państwowych Obowiązki urzędnika Odpowiedzialność urzędnika mianowanego Komisje i rzecznik Przebieg postępowania ROZDZIAŁ 7. Odpowiedzialność urzędników na gruncie prawa karnego Urzędnicy podlegający szczególnej odpowiedzialności karnej Łapownictwo bierne (sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną) Łapownictwo czynne (przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną) Rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego Nadużycie władzy przez urzędnika Płatna protekcja w urzędach Płatna protekcja czynna (przekupstwo pośrednika) Zakaz zajmowania stanowiska Skutki skazania samorządowca za popełnione przestępstwo Ochrona funkcjonariuszy publicznych ROZDZIAŁ 8. Odpowiedzialność urzędników za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Czyny zabronione Zasady odpowiedzialności Wymiar kary Przedawnienie oraz zatarcie ukarania Postępowanie przed organami Zasady postępowania Przebieg postępowania Co się zmieni USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa INDEKS...224

5 Wstęp Każdego dnia sprawami obywateli zajmuje się w Polsce ponad 300 tys. urzędników. Efektem ich pracy są tysiące decyzji, które oddziałują wprost lub pośrednio na interesy państwa i poszczególnych przedstawicieli naszego społeczeństwa. Niestety, wciąż zdarza się, że urzędnicze werdykty nie tylko naruszają przepisy prawa, ale również wyrządzają dotkliwe szkody zarówno obywatelom, jak i instytucjom zatrudniającym autorów błędnych decyzji. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny w kontekście obowiązującej od połowy roku ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Wprowadza ona po raz pierwszy wyraźny obowiązek występowania z roszczeniami regresowymi w stosunku do urzędników, których wadliwe rozstrzygnięcia doprowadziły do wypłaty odszkodowań przez organy administracji publicznej. Nie można bowiem zapominać, że dopiero ustalenie odpowiedzialności organu za błędne decyzje otwiera drogę do majątkowej i osobistej odpowiedzialności urzędnika. To jednak nie koniec. Książka o odpowiedzialności urzędników krok po kroku przedstawia procedurę postępowania zmierzającą do ustalenia odpowiedzialności materialnej, dyscyplinarnej (w tym odmiennie uregulowanej odpowiedzialności członków korpusu służby cywilnej i urzędników państwowych) i prawnokarnej przedstawicieli administracji publicznej. Znajdują się w niej również reguły odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W publikacji zostały omówione nie tylko sytuacje, które narażają funkcjonariuszy na konsekwencje przewidziane w prawie pracy, cywilnym czy karnym. Zawiera ona również cenne wskazówki, które pozwalają urzędnikom unikać zdarzeń, w wyniku których mogliby zostać posądzeni o naruszenie prawa czy przewinienie służbowe. Całość została wzbogacona poglądami doktryny i judykatury. Pozycji tej nie może zabraknąć na biurku żadnego urzędnika.

6

7 ROZDZIAŁ 1 Odpowiedzialność cywilna podmiotów publicznych Cechą charakterystyczną nowoczesnych systemów prawnych jest odpowiedzialność cywilna nie tylko osób fizycznych czy przedsiębiorców, ale również szeroko rozumianych podmiotów działających w imieniu państwa. Nie inaczej jest w naszym kraju. Podstawowym aktem prawnym przesądzającym o odpowiedzialności państwa za działania niezgodne z prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 77 ust. 1 każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Przyjęcie takiego rozwiązania w ustawie zasadniczej ostatecznie uniezależniło odpowiedzialność organu władzy publicznej za niezgodne z prawem działania od przesłanki winy funkcjonariusza działającego w jej imieniu. Nie można bowiem zapominać, że do czasu wejścia w życie konstytucji odpowiedzialność Skarbu Państwa uregulowana w kodeksie cywilnym (dalej KC) wchodziła w grę wyłącznie w przypadku stwierdzenia winy i bezprawności działania funkcjonariusza publicznego. Brak którejś ze wskazanych przesłanek wyłączał odpowiedzialność Skarbu Państwa 1 (por. uchwałę, która zawierała wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych i ukształtowała praktykę orzeczniczą w tym okresie). ZNACZENIE KONSTYTUCJI Prawo do odszkodowania za działania władzy publicznej było wielokrotnie interpretowane przez Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenia te miały bardzo duże znaczenie dla praktyki orzeczniczej w kontekście standardów konstytucyjnych. W wyroku z 4 grudnia 2001 r. 2 sąd konstytucyjny opowiedział się za kompleksowym uregulowaniem zasad odpowiedzialności Skarbu Państwa w konstytucji, a tym samym za przyznaniem pokrzywdzonym praw podmiotowych do dochodzenia odszkodowania za niezgodne z prawem działania władzy publicznej. W ten sposób Trybunał Konstytucyjny wskazał, że rozwiązanie przyjęte w ustawie zasadniczej wprowadza nowe samodzielne treści, które muszą być uwzględniane na poziomie regulacji ustawowej przede wszystkim zawartej w kodeksie cywilnym. Stanowisko to Trybunał Konstytucyjny potwierdzał i rozwijał w kolejnych orzeczeniach, mających istotne znaczenie do wła- 1 Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 15 lutego 1971 r., sygn. akt III CZP 33/70, LexPolonica nr Wyrok TK z 4 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 18/2000, LexPolonica nr

8 8 Odpowiedzialność urzędników ściwego odczytania tej normy konstytucyjnej. W wyroku z 20 stycznia 2004 r. 3 Trybunał Konstytucyjny potwierdza, że bezprawne wyrządzenie szkody przez władzę publiczną daje prawo do odszkodowania i że jest to prawo konstytucyjne. Okoliczności te mają podstawowe znaczenie dla właściwego odczytania treści art. 77 ust. 1 konstytucji. W ocenie sędziów przepis ten jednak sam w sobie nie wskazuje wyczerpująco, jaka szkoda i w jakich granicach ma podlegać naprawieniu, nie rozstrzyga też, co decyduje o wymaganej przesłance bezprawności. Co warto podkreślić, nie wskazuje też trybu, w którym może nastąpić realizacja prawa do odszkodowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że kwestie te powinien uregulować ustawodawca w aktach ustawowych. W konsekwencji w ocenie Trybunału nie podobna więc jednak w art. 77 ust. 1 konstytucji upatrywać generalnej, wyczerpującej i przede wszystkim wystarczającej podstawy do żądania pełnego odszkodowania, za każde zdarzenie powodujące szkodę, pozostającą nawet w odległym związku kauzalnym, za każdy rodzaj nieprawidłowości w zachowaniu władzy publicznej. Gdyby tak było, stawałaby się zbędna dalsza regulacja tych kwestii w ustawodawstwie zwykłym, co do zakresów pominiętych w samym normowaniu art. 77 ust. 1 konstytucji 4. Analizując zatem art. 77 ust. 1 ustawy zasadniczej, należy wskazać, że pierwszą przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej jest wystąpienie szkody. Co za tym idzie użyte w konstytucji pojęcie szkoda co do zasady powinno być rozumiane w taki sam sposób jak na gruncie prawa cywilnego, zwłaszcza zaś art. 361 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Jeżeli jednak nie ma odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umownego, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Innymi słowy, konstytucja, kształtując odpowiedzialność państwa, przyznaje prawo do odszkodowania za poniesiony uszczerbek w podlegających ochronie prawnej dobrach określonego podmiotu. Sam uszczerbek może mieć charakter majątkowy, jak i niemajątkowy. Z tych względów słusznie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego uznano, że nie jest wykluczona odpowiedzialność władzy publicznej nawet z tytułu dóbr osobistych czy roszczeń z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę 5. Z kolei pojęcie władza publiczna w rozumieniu omawianego przepisu ustawy zasadniczej obejmuje wszystkie władze w znaczeniu konstytucyjnym. Za taką uznawana jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Dodatkowo sędziowie podkreślił, że definicje pojęć organu państwa oraz organu władzy publicznej nie są tożsame. W tej drugiej definicji mieszczą się bowiem nie 3 Wyrok TK z 20 stycznia 2004 r., sygn. akt SK 26/2003, LexPolonica nr Ibidem. 5 Wyrok TK z 4 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 18/2000, LexPolonica nr

9 ROZDZIAŁ 1. Odpowiedzialność cywilna podmiotów publicznych 9 tylko instytucje państwowe lub samorządowe, ale także inne podmioty, pod warunkiem jednak że wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania im tych funkcji przez organ administracji państwowej lub samorządowej. Samo zaś wykonywanie władzy publicznej, w ocenie sędziów Trybunału, dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Co warte podkreślenia, wykonywanie takich funkcji co do zasady wiąże się również z możliwością władczego kształtowania sytuacji jednostki. Właśnie w tym obszarze, zdaniem Trybunału, może dojść do naruszenia praw i wolności jednostki ze strony władzy publicznej. Wyjaśniając znaczenie pojęcia organ władzy publicznej w rozumieniu ustawy zasadniczej, Trybunał Konstytucyjny odwołał się do instytucji oraz struktury organizacyjnej, jednostki władzy publicznej, z której działalnością wiąże się wyrządzenie szkody, nie zaś do organu osoby prawnej w rozumieniu prawa cywilnego. W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność oparta na tym przepisie obciąża strukturę (instytucję), a nie osoby z nią związane (jej funkcjonariuszy), wyrok TK z 4 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 18/2000. W konsekwencji podstawowe znaczenie ma ustalenie, czy działanie organu władzy publicznej jest związane z realizacją jego funkcji. To zaś, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, oznacza z jednej strony, że formalne powiązania występujące między bezpośrednim sprawcą szkody a władzą publiczną są mniej istotne, z drugiej zaś że ustalenie statusu osoby, która jest bezpośrednim sprawcą szkody, ułatwia przypisanie danego działania organowi władzy publicznej. Konstytucja nie definiuje też pojęcia działanie organu władzy publicznej. Nie ulega jednak wątpliwości, że podobnie jak w znaczeniu cywilistycznym działanie oznacza nie tylko czynne aktywne zachowanie się, ale również zaniechanie. Nie może zatem budzić wątpliwości, że pojęcie musi być interpretowane w odniesieniu do organu władzy publicznej. Za czynne działania organu władzy publicznej można zatem uznać np. indywidualne rozstrzygnięcia: decyzje, orzeczenia, zarządzenia itp., jak również rozstrzygnięcia mające odniesienie do większej liczby osób, np. przepisy porządkowe stanowione przez samorządy. Przeciwieństwem aktywnego działania organów władzy publicznej są natomiast ich zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej. Słusznie zatem Trybunał Konstytucyjny przyjął, że pojęcie to dotyczy wyłącznie tych sytuacji, w których obowiązek określonego działania władzy publicznej jest skonkretyzowany w przepisie prawa i można ustalić, na czym konkretnie miałoby polegać zachowanie organu władzy publicznej, aby do szkody nie doszło 6. Należy jednak podkreślić, że ustawa zasadnicza wiąże obowiązek naprawienia szkody jedynie z takim działaniem organu władzy publicznej, które jest niezgodne z prawem. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego pojęcie działanie niezgodne z prawem ma ugruntowane znaczenie. Jak wyjaśnili sędziowie 6 Ibidem.

10 10 Odpowiedzialność urzędników w cytowanym już wyroku z 4 grudnia 2001 r. w sprawie SK 18/2000, należy je rozumieć jako zaprzeczenie zachowania uwzględniającego nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej. Co ważne, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ta niezgodność z prawem w świetle art. 77 ust. 1 konstytucji musi być rozumiana ściśle, zgodnie z konstytucyjnym ujęciem źródeł prawa (por. art konstytucji). W konsekwencji, jak słusznie przyjął Trybunał Konstytucyjny, pojęcie to jest znacznie węższe niż tradycyjne ujęcie bezprawności na gruncie prawa cywilnego, które obejmuje obok naruszenia przepisów prawa również naruszenie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. WAŻNE Rozumienie art. 5 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zmierzające do całkowitego wyłączenia możliwości stosowania art. 160 kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), do oceny skutków decyzji nadzorczych wydanych po 31 sierpnia 2004 r. wydaje się lepsze, gdyż nawiązuje wyraźnie do przyjętych dla przepisów kodeksu cywilnego regulacji prawa międzyczasowego i unika zarzutu niejednolitego stosowania prawa w obrębie jednego przepisu. Dla zapobieżenia nadużywaniu prawa do wynagrodzenia szkód wyrządzonych ostateczną decyzją administracyjną należałoby poszukiwać drogi nie w niezgodnej z gwarantowanymi konstytucją wartościami interpretacji art KC i art KC, lecz w zmianie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego regulujących stwierdzenie niezgodności z prawem ostatecznej decyzji wyrządzającej szkodę, na wzór przepisów zawartych w kodeksie postępowania cywilnego (KPC). W państwie prawa, gdy obywatel ma gwarantowany dostęp do obsługi prawnej, która ułatwi mu wystąpienie do właściwego organu o stwierdzenie, czy decyzja jest niezgodna z prawem, jeżeli decyzja taka wyrządziła mu szkodę, powinien być zobowiązany, pod rygorem utraty prawa do odszkodowania, do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji nadzorczej w stosunkowo krótkim czasie dwóch lub trzech lat. Przedawnienie jego roszczenia powinno zaś biec od daty, gdy decyzja nadzorcza stanie się ostateczna (postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 2010 r., III CZP 4/2010 LexPolonica nr ). (...)

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 17/3A/2004 WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb przewodniczący Adam Jamróz Marek Safjan sprawozdawca Jerzy

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie 1. Konstytucyjne i konwencyjne prawo do odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności Jednym z postępowań po uprawomocnieniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII PRAWNYCH. Status prawny komisji śledczej. (informacja prawna) Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII PRAWNYCH. Status prawny komisji śledczej. (informacja prawna) Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII PRAWNYCH Status prawny komisji śledczej (informacja prawna) Luty 2003 Piotr Radziewicz Informacja Nr 952 BSiE 1 I. Podstawy prawne działania komisji

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisko:

przedstawiam następujące stanowisko: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. PG VIII TK 109/13 P 40/13 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w W., czy art. 62 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 *

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Dostęp do akt sądowych w postępowaniu karnym

Dostęp do akt sądowych w postępowaniu karnym Dostęp do akt sądowych w postępowaniu karnym 227 Krystyna Szczechowicz Dostęp do akt sądowych w postępowaniu karnym Słowa kluczowe: prawo, konstytucja, prawo karne, prawo prasowe, sprawy karne Key words:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 1/2010

Wiedza Prawnicza 1/2010 Wiedza Prawnicza 1/2010 S P I S T R E Ś C I: 1 Obrót wierzytelnościami w świetle obecnych i proponowanych przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług Michał Gargul 3 2 Tymczasowe aresztowanie

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka:

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka: 41/4/A/2012 WYROK z dnia 19 kwietnia 2012 r. Sygn. akt P 41/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne Sąd Najwyższy

Prawo Karne Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 7 1 k.k.... 7 18 1 k.k.... 7 42 2 k.k.... 7 115 2 k.k.... 8 190 1 k.k.... 8 231 1 k.k.... 9 280 2 k.k.... 9 294 1 k.k.... 9 7 k.p.k.... 10 28 3 k.p.k.... 10 40 3 k.p.k....

Bardziej szczegółowo

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r. PG VIII TK 30/14 SK 9/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Realizacja wybranych postanowień

Realizacja wybranych postanowień www.batory.org.pl Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce Grzegorz MAKOWSKI Celina NOWAK Anna WOJCIECHOWSKA-NOWAK Fundacja im. Stefana Batorego Realizacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s.

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym

Bardziej szczegółowo