SPIS TREŚCI : Załączniki:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI : Załączniki:"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI : Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Rozdział XV Rozdział XVI Nazwa i adres Zamawiającego, Tryb udzielenia zamówienia, Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, Opis ofert częściowych jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków, Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie winni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, Termin związania ofertą, Opis sposobu przygotowania ofert, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, Opis sposobu obliczenia ceny, Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczenia ceny, Wymagania dotyczące wadium, Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Załączniki: Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy; Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 3 do SIWZ 3a, 3b, 3c1,2, 3d, 3e, 3f formularz techniczny dla każdej części przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.

3 ROZDZIAŁ I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, Warszawa (NIP: ) tel./fax. (0-22) , (www.warszawapraga.so.gov.pl) ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz i Nr 227, oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560) tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych. ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Sądu Okręgowego Warszawa Praga i Sądów Rejonowych: część przetargowa ilość przedmiot zamówienia nomenklatura CPV , opis CPV część nr 1 3 drukarki laserowe drukarka laserowa część nr 2 1 napęd taśmowy oprogramowanie użytkowe część nr 3 2 serwery komputerowe serwery część nr 4 2 firewall zapora sieciowa urządzenia sieciowe część nr 5 1 kompleksowy system do ochrony styku z Internetem Urządzenia sieciowe część nr 6 1 zasilacz awaryjny UPS analizator 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia minimalnych wymagań technicznych (specyfikacja techniczna sprzętu) opisany jest w załączniku: a) dla części 1 załącznik nr 3a b) dla części 2 załącznik nr 3b c) dla części 3 załącznik nr 3c 1, 2 d) dla części 4 załącznik nr 3d e) dla części 5 załącznik nr 3e f) dla części 6 załącznik nr 3f Strona 2 z 36

4 3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 14 dni od daty podpisania umowy. 5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (Pzp). 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Wykonawca jest obowiązany wskazać część zamówienia którą zamierza powierzyć podwykonawcy. ROZDZIAŁ IV OPIS OFERT CZĘŚCIOWYCH JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w sześciu następujących częściach: część przetargowa opis 1 drukarki 2 Napęd taśmowy 3 serwer komputerowy 1 serwer komputerowy 2 4 firewalle zapory sieciowe jednostka organizacyjna Zamawiającego Sąd Rejonowy w Wołominie Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Miejsce dostawy adres ul. Prądzyńskiego 3a ul. Terespolska 15a ul. Słowackiego Wołomin Warszawa Nowy Dwór Mazowiecki 5 kompleksowy system do ochrony styku z Internetem Sąd Okręgowy Warszawa- Praga Al. Solidarności Warszawa ROZDZIAŁ V 6 zasilacz awaryjny UPS Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego Nowy Dwór Mazowiecki WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania objętej niniejszym zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00zł 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki wymienione w ust. 1 pkt, 2), 3) podmioty składające ofertę wspólną winny spełniać łącznie. Dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1) i 4) składa każdy z Wykonawców. 3. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli przedstawi dokumenty w formie oraz o treści wymaganej niniejszą specyfikacją. Strona 3 z 36

5 ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE WINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w formie oryginału. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00zł Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowania lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku nieuzupełnienia ww. dokumentów Wykonawca zostanie wykluczony a oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ VII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, faksem za pisemnym potwierdzeniem. 2. Zamawiający dopuszcza składanie pytań i odpowiedzi za pomocą faksu ( ). Każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania pisemnie. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. Strona 4 z 36

6 6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej. 7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Katarzyna Strzałkowska tel./ fax ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. ROZDZIAŁ IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził ofertę zgodnie z poniższym opisem. 1. Zamawiający wymaga, aby: 1) każdy Wykonawca złożył tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej ilości ofert, wszystkie oferty zostaną odrzucone ; 2) oferta i załączniki były sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę; 3) oferta obejmowała całość (wszystkie części) lub część przedmiotu zamówienia; 4) oferta była napisana na maszynie, komputerze lub w innej trwałej i czytelnej technice; 5) formularz oferty był wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywania w nim zmian. Załączniki dołączone do SIWZ wypełnione zostaną w formie przedstawionego wzoru graficznego; 6) wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których naniesiono zmiany (poprawki) były podpisane przez upoważnionego/nych przedstawiciela/li Wykonawcy. Osobą/ami upoważnioną/ymi do reprezentowania Wykonawcy będą osoby wskazane odpowiednio: w odpisie z właściwego rejestru, aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub które upoważniono do reprezentowania w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa; Z podpisu musi być możliwość odczytania co najmniej nazwiska podpisującego, a jeżeli znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) ten znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego. 7) załączniki były wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian. Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawione są w formie wzoru graficznego, który winien być zachowany. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 8) Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznaczenie: Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie, Warszawa, Al. Solidarności 127, Referat ds. Zamówień Publicznych pok. 80 Oferta na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądów Rejonowych ZP/OI/14/07/PN Nie otwierać przed dniem r., godziną 10:15 Strona 5 z 36

7 Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania. 9) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te będą umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczone klauzulą Tajemnica przedsiębiorstwa. Poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503). 10) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 11) Wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt. 9). 12) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o ww. okolicznościach zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 8, a koperta będzie dodatkowo oznaczona ZMIANA lub WYCOFANIE. 2. Na ofertę składają się: 1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony formularz techniczny (odpowiednio do części na którą składana jest oferta) załącznik nr 3a, 3b, 3c1,2, 3d, 3e, 3f, 3) dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ, 4) dowód wniesienia wadium, 5) oświadczenie wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia wymagania CE dla wszystkich części. Oświadczenie musi być złożone w formie oryginału. 6) oświadczenie potwierdzające, że serwer (do części 3 ): a) posiada Certyfikat Microsoft w zakresie kompatybilności z systemami Server oraz Microsoft Windows Server 2000 i 2003 b) jest obecny na liście Microsoft Hardware Compatibility List lub Windows Katalog, c) posiada Certyfikat ISO 9001 na cały proces produkcji, oświadczenie musi być złożone w formie oryginału. 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. W przypadku oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006r Nr 225 poz. 1635) zamawiający podaje, iż opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić na konto Urzędu m.st. Warszawa Wola Al. Solidarności 90 w Warszawie. Nr konta (Odsyłamy na stronę Poświadczenie zapłaty należy dołączyć do oferty. Strona 6 z 36

8 ROZDZIAŁ X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w: Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie, Referat ds. Zamówień Publicznych, Warszawa, Al. Solidarności 127, pok Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie 10: Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu. 4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz. 10:15 w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, pok. 80 ROZDZIAŁ XI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym: 1) koszt transportu do siedziby Zamawiającego, 2) koszt wniesienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w jego siedzibie, 3) koszt wszelkich załadunków i rozładunków, 4) koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią, 5) podatek od towarów i usług VAT. 2. Wykonawca wypełni wszystkie pozycje formularza ofertowego podając odpowiednio dla każdej części przetargowej wpisze cenę jednostkową netto, cenę netto wynikającą z iloczynu ceny jednostkowej netto i ilości danego sprzętu komputerowego oraz wartość brutto. Brak wpisania ceny jednostkowej i wartości brutto dla którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 3. Wszystkie ceny jednostkowe netto, wartości netto i brutto należy podać w złotych polskich i należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom. 5. Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany. 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Sposób poprawiania omyłek rachunkowych określa art. 88 ustawy Pzp. 7. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, jego oferta zostanie odrzucona. 8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona 7 z 36

9 ROZDZIAŁ XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryterium oceny jest cena netto oferty waga 100% wg wzoru: najniższa oferowana cena netto Cena = x 100 cena netto badanej oferty 2. Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny wg ww. kryterium wynosi 100. ROZDZIAŁ XIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wysokość wadium wynosi: Dla wszystkich części przetargowych zł część 1 drukarki 590 zł część 2 Napęd taśmowy 120 zł część 3 serwery komputerowe 750 zł część 4 firewalle zapory sieciowe 180 zł część 5 kompleksowy system do ochrony styku z Internetem 720 zł część 6 Zasilacz awaryjny UPS 140 zł 2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr hasło: Dostawę sprzętu komputerowego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu Wykonawca winien wskazać numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 8. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być wystawione na druku jednostki dokonującej poręczenia lub wydającej gwarancję, w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom. 9. Na dowód wniesienia wadium należy załączyć w ofercie: a) kopię dokumentu dotyczącą wpłacenia wadium w pieniądzu, b) oryginał dokumentu (poza dowodem wpłaty pieniądza) dodatkowo, w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem WADIUM. 10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą Strona 8 z 36

10 b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert b) który został wykluczony z postępowania c) którego oferta została odrzucona. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 11 pkt b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. ROZDZIAŁ XIV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE WINNY BYĆ SPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED PODPISANIEM UMOWY Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. ROZDZIAŁ XV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy (załącznik nr 4). Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty. ROZDZIAŁ XVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także (przed upływem terminu do składania ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. 3. Protest dotyczący ogłoszenia, postanowień specyfikacji wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej. 4. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji, b) wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Strona 9 z 36

11 w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny niż wymieniony w pkt. 4a i 4b Zamawiający rozstrzyga w ciągu 10 dni od dnia ich wniesienia. 5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub wniesiony po zawarciu umowy. 7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 9. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest umieszczona specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze Stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany nie mogą oprotestować czynności Zamawiającego zgodnej z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu ani wnieść protest powołując się na te same okoliczności. 12. Brak rozstrzygnięcia protestu uznaje się za jego oddalenie. 13. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza go także na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ. 14. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. Strona 10 z 36

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ F O R M U L A R Z O F E R T O W Y (pieczęć wykonawcy) NIP:... Regon:... Fax W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądów Rejonowych składamy niniejszą ofertę: część przetargowa opis Ilość cena jednostkowa netto cena netto cena brutto 1 drukarki 3 zł zł zł 2 napęd taśmowy 1 zł zł zł 3 serwer komputerowy 1 zł zł zł serwer komputerowy 1 zł zł zł 4 firewalle zapory sieciowe 2 zł zł zł 5 kompleksowy system do ochrony styku z Internetem 1 zł zł zł 6 zasilacz awaryjny UPS 1 zł zł zł Łączna wartość: zł zł VAT:... % zł (słownie wartość oferty brutto złotych:.) 2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, z 1996r. Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 88 poz. 554, z 1998r. Nr 106 poz.668, z 2000r. Nr 29 poz. 356 i Nr 93 poz. 1027). Strona 11 z 36

13 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zwarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że powierzamy wykonanie następującej części zamówienia... następującemu podwykonawcy.... *. W przypadku podwykonawcy należy wskazać którą część zamówienia będzie wykonywał podwykonawca, w przypadku braku podwykonawcy należy ten punkt skreślić. 6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych postanowieniach umowy. 7. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 8. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji w okresie związania ofertą oraz w okresie wykonywania umowy. Podane ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w tym koszty transportu, dojazdu, wniesienia oraz innych opłat i ewentualnych utrudnień związanych z wykonaniem w/w dostawy, a ceny brutto zawierają wszystkie w/w koszty i podatek VAT. 9. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne i jest zgodny z formularzem technicznym. 10. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt i części komputerowe są oryginalne i fabrycznie nowe oraz spełniają obowiązujące normy i parametry dopuszczające je do sprzedaży i używania na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. 11. Oświadczamy, że zgodnie o załącznikiem nr 3a, 3b, 3c1,2, 3d, 3e, 3f * do SIWZ dajemy gwarancję na: część 1..miesięcy (min. 36 miesięcy, gwarancja z obsługą w miejscu instalacji)* część 2..miesięcy (min. 36 miesięcy)* część 3 serwer 1..miesięcy (min. 36 miesięcy, typu on-site, na dostarczony przedmiot umowy + oddzielna gwarancja przedawaryjna na procesory, dyski i pamięci)* serwer 2..miesięcy (min. 36 mies. w miejscu instalacji w ciągu 4h, 24x7, wszystkie części i robocizna) część 4..miesięcy (min. 12 miesięcy)* część 5..miesięcy (min. 12 miesięcy)* część 6..miesięcy (min. 24 miesięcy)* 13. Oświadczamy, że zapewnimy dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 2 lat po upływie gwarancji. Załącznikami do niniejszej oferty są: * niepotrzebne skreślić... dnia r.... (podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania wykonawcy) Strona 12 z 36

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 wrkl@praca.gov.pl,

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU CZĘŚĆ I Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Ilość Wartość

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU Załącznik Nr 7 do SIWZ WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJI DO KTÓRYCH MA BYĆ DOSTARCZONY SPRZĘT Część I 1) Sąd Rejonowy w Gostyniu ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń 1 serwer 2) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. świrki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo