SPIS TREŚCI : Załączniki:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI : Załączniki:"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI : Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Rozdział XV Rozdział XVI Nazwa i adres Zamawiającego, Tryb udzielenia zamówienia, Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, Opis ofert częściowych jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków, Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie winni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, Termin związania ofertą, Opis sposobu przygotowania ofert, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, Opis sposobu obliczenia ceny, Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczenia ceny, Wymagania dotyczące wadium, Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Załączniki: Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy; Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 3 do SIWZ 3a, 3b, 3c1,2, 3d, 3e, 3f formularz techniczny dla każdej części przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.

3 ROZDZIAŁ I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, Warszawa (NIP: ) tel./fax. (0-22) , (www.warszawapraga.so.gov.pl) ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz i Nr 227, oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560) tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych. ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Sądu Okręgowego Warszawa Praga i Sądów Rejonowych: część przetargowa ilość przedmiot zamówienia nomenklatura CPV , opis CPV część nr 1 3 drukarki laserowe drukarka laserowa część nr 2 1 napęd taśmowy oprogramowanie użytkowe część nr 3 2 serwery komputerowe serwery część nr 4 2 firewall zapora sieciowa urządzenia sieciowe część nr 5 1 kompleksowy system do ochrony styku z Internetem Urządzenia sieciowe część nr 6 1 zasilacz awaryjny UPS analizator 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia minimalnych wymagań technicznych (specyfikacja techniczna sprzętu) opisany jest w załączniku: a) dla części 1 załącznik nr 3a b) dla części 2 załącznik nr 3b c) dla części 3 załącznik nr 3c 1, 2 d) dla części 4 załącznik nr 3d e) dla części 5 załącznik nr 3e f) dla części 6 załącznik nr 3f Strona 2 z 36

4 3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 14 dni od daty podpisania umowy. 5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (Pzp). 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Wykonawca jest obowiązany wskazać część zamówienia którą zamierza powierzyć podwykonawcy. ROZDZIAŁ IV OPIS OFERT CZĘŚCIOWYCH JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w sześciu następujących częściach: część przetargowa opis 1 drukarki 2 Napęd taśmowy 3 serwer komputerowy 1 serwer komputerowy 2 4 firewalle zapory sieciowe jednostka organizacyjna Zamawiającego Sąd Rejonowy w Wołominie Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Miejsce dostawy adres ul. Prądzyńskiego 3a ul. Terespolska 15a ul. Słowackiego Wołomin Warszawa Nowy Dwór Mazowiecki 5 kompleksowy system do ochrony styku z Internetem Sąd Okręgowy Warszawa- Praga Al. Solidarności Warszawa ROZDZIAŁ V 6 zasilacz awaryjny UPS Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego Nowy Dwór Mazowiecki WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania objętej niniejszym zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00zł 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki wymienione w ust. 1 pkt, 2), 3) podmioty składające ofertę wspólną winny spełniać łącznie. Dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1) i 4) składa każdy z Wykonawców. 3. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli przedstawi dokumenty w formie oraz o treści wymaganej niniejszą specyfikacją. Strona 3 z 36

5 ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE WINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w formie oryginału. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum ,00zł Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowania lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku nieuzupełnienia ww. dokumentów Wykonawca zostanie wykluczony a oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ VII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, faksem za pisemnym potwierdzeniem. 2. Zamawiający dopuszcza składanie pytań i odpowiedzi za pomocą faksu ( ). Każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania pisemnie. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. Strona 4 z 36

6 6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej. 7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Katarzyna Strzałkowska tel./ fax ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. ROZDZIAŁ IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził ofertę zgodnie z poniższym opisem. 1. Zamawiający wymaga, aby: 1) każdy Wykonawca złożył tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej ilości ofert, wszystkie oferty zostaną odrzucone ; 2) oferta i załączniki były sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę; 3) oferta obejmowała całość (wszystkie części) lub część przedmiotu zamówienia; 4) oferta była napisana na maszynie, komputerze lub w innej trwałej i czytelnej technice; 5) formularz oferty był wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywania w nim zmian. Załączniki dołączone do SIWZ wypełnione zostaną w formie przedstawionego wzoru graficznego; 6) wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których naniesiono zmiany (poprawki) były podpisane przez upoważnionego/nych przedstawiciela/li Wykonawcy. Osobą/ami upoważnioną/ymi do reprezentowania Wykonawcy będą osoby wskazane odpowiednio: w odpisie z właściwego rejestru, aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub które upoważniono do reprezentowania w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa; Z podpisu musi być możliwość odczytania co najmniej nazwiska podpisującego, a jeżeli znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) ten znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego. 7) załączniki były wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian. Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawione są w formie wzoru graficznego, który winien być zachowany. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 8) Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznaczenie: Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie, Warszawa, Al. Solidarności 127, Referat ds. Zamówień Publicznych pok. 80 Oferta na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądów Rejonowych ZP/OI/14/07/PN Nie otwierać przed dniem r., godziną 10:15 Strona 5 z 36

7 Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania. 9) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te będą umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczone klauzulą Tajemnica przedsiębiorstwa. Poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503). 10) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 11) Wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt. 9). 12) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o ww. okolicznościach zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 8, a koperta będzie dodatkowo oznaczona ZMIANA lub WYCOFANIE. 2. Na ofertę składają się: 1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony formularz techniczny (odpowiednio do części na którą składana jest oferta) załącznik nr 3a, 3b, 3c1,2, 3d, 3e, 3f, 3) dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ, 4) dowód wniesienia wadium, 5) oświadczenie wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia wymagania CE dla wszystkich części. Oświadczenie musi być złożone w formie oryginału. 6) oświadczenie potwierdzające, że serwer (do części 3 ): a) posiada Certyfikat Microsoft w zakresie kompatybilności z systemami Server oraz Microsoft Windows Server 2000 i 2003 b) jest obecny na liście Microsoft Hardware Compatibility List lub Windows Katalog, c) posiada Certyfikat ISO 9001 na cały proces produkcji, oświadczenie musi być złożone w formie oryginału. 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu jeżeli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. W przypadku oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006r Nr 225 poz. 1635) zamawiający podaje, iż opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić na konto Urzędu m.st. Warszawa Wola Al. Solidarności 90 w Warszawie. Nr konta (Odsyłamy na stronę Poświadczenie zapłaty należy dołączyć do oferty. Strona 6 z 36

8 ROZDZIAŁ X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w: Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie, Referat ds. Zamówień Publicznych, Warszawa, Al. Solidarności 127, pok Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie 10: Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu. 4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz. 10:15 w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, pok. 80 ROZDZIAŁ XI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym: 1) koszt transportu do siedziby Zamawiającego, 2) koszt wniesienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w jego siedzibie, 3) koszt wszelkich załadunków i rozładunków, 4) koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią, 5) podatek od towarów i usług VAT. 2. Wykonawca wypełni wszystkie pozycje formularza ofertowego podając odpowiednio dla każdej części przetargowej wpisze cenę jednostkową netto, cenę netto wynikającą z iloczynu ceny jednostkowej netto i ilości danego sprzętu komputerowego oraz wartość brutto. Brak wpisania ceny jednostkowej i wartości brutto dla którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 3. Wszystkie ceny jednostkowe netto, wartości netto i brutto należy podać w złotych polskich i należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom. 5. Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany. 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Sposób poprawiania omyłek rachunkowych określa art. 88 ustawy Pzp. 7. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, jego oferta zostanie odrzucona. 8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona 7 z 36

9 ROZDZIAŁ XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryterium oceny jest cena netto oferty waga 100% wg wzoru: najniższa oferowana cena netto Cena = x 100 cena netto badanej oferty 2. Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny wg ww. kryterium wynosi 100. ROZDZIAŁ XIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wysokość wadium wynosi: Dla wszystkich części przetargowych zł część 1 drukarki 590 zł część 2 Napęd taśmowy 120 zł część 3 serwery komputerowe 750 zł część 4 firewalle zapory sieciowe 180 zł część 5 kompleksowy system do ochrony styku z Internetem 720 zł część 6 Zasilacz awaryjny UPS 140 zł 2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr hasło: Dostawę sprzętu komputerowego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu Wykonawca winien wskazać numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 8. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być wystawione na druku jednostki dokonującej poręczenia lub wydającej gwarancję, w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom. 9. Na dowód wniesienia wadium należy załączyć w ofercie: a) kopię dokumentu dotyczącą wpłacenia wadium w pieniądzu, b) oryginał dokumentu (poza dowodem wpłaty pieniądza) dodatkowo, w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem WADIUM. 10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą Strona 8 z 36

10 b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert b) który został wykluczony z postępowania c) którego oferta została odrzucona. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 11 pkt b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. ROZDZIAŁ XIV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE WINNY BYĆ SPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED PODPISANIEM UMOWY Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. ROZDZIAŁ XV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy (załącznik nr 4). Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty. ROZDZIAŁ XVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także (przed upływem terminu do składania ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. 3. Protest dotyczący ogłoszenia, postanowień specyfikacji wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej. 4. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji, b) wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Strona 9 z 36

11 w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny niż wymieniony w pkt. 4a i 4b Zamawiający rozstrzyga w ciągu 10 dni od dnia ich wniesienia. 5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub wniesiony po zawarciu umowy. 7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 9. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest umieszczona specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze Stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany nie mogą oprotestować czynności Zamawiającego zgodnej z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu ani wnieść protest powołując się na te same okoliczności. 12. Brak rozstrzygnięcia protestu uznaje się za jego oddalenie. 13. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza go także na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ. 14. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie. Strona 10 z 36

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ F O R M U L A R Z O F E R T O W Y (pieczęć wykonawcy) NIP:... Regon:... Fax W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądów Rejonowych składamy niniejszą ofertę: część przetargowa opis Ilość cena jednostkowa netto cena netto cena brutto 1 drukarki 3 zł zł zł 2 napęd taśmowy 1 zł zł zł 3 serwer komputerowy 1 zł zł zł serwer komputerowy 1 zł zł zł 4 firewalle zapory sieciowe 2 zł zł zł 5 kompleksowy system do ochrony styku z Internetem 1 zł zł zł 6 zasilacz awaryjny UPS 1 zł zł zł Łączna wartość: zł zł VAT:... % zł (słownie wartość oferty brutto złotych:.) 2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, z 1996r. Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 88 poz. 554, z 1998r. Nr 106 poz.668, z 2000r. Nr 29 poz. 356 i Nr 93 poz. 1027). Strona 11 z 36

13 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zwarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że powierzamy wykonanie następującej części zamówienia... następującemu podwykonawcy.... *. W przypadku podwykonawcy należy wskazać którą część zamówienia będzie wykonywał podwykonawca, w przypadku braku podwykonawcy należy ten punkt skreślić. 6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych postanowieniach umowy. 7. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 8. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji w okresie związania ofertą oraz w okresie wykonywania umowy. Podane ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w tym koszty transportu, dojazdu, wniesienia oraz innych opłat i ewentualnych utrudnień związanych z wykonaniem w/w dostawy, a ceny brutto zawierają wszystkie w/w koszty i podatek VAT. 9. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne i jest zgodny z formularzem technicznym. 10. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt i części komputerowe są oryginalne i fabrycznie nowe oraz spełniają obowiązujące normy i parametry dopuszczające je do sprzedaży i używania na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. 11. Oświadczamy, że zgodnie o załącznikiem nr 3a, 3b, 3c1,2, 3d, 3e, 3f * do SIWZ dajemy gwarancję na: część 1..miesięcy (min. 36 miesięcy, gwarancja z obsługą w miejscu instalacji)* część 2..miesięcy (min. 36 miesięcy)* część 3 serwer 1..miesięcy (min. 36 miesięcy, typu on-site, na dostarczony przedmiot umowy + oddzielna gwarancja przedawaryjna na procesory, dyski i pamięci)* serwer 2..miesięcy (min. 36 mies. w miejscu instalacji w ciągu 4h, 24x7, wszystkie części i robocizna) część 4..miesięcy (min. 12 miesięcy)* część 5..miesięcy (min. 12 miesięcy)* część 6..miesięcy (min. 24 miesięcy)* 13. Oświadczamy, że zapewnimy dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 2 lat po upływie gwarancji. Załącznikami do niniejszej oferty są: * niepotrzebne skreślić... dnia r.... (podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania wykonawcy) Strona 12 z 36

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ OŚWIADCZENIE (pieczęć wykonawcy) Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE I SĄDÓW REJONOWYCH oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) : 1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia. 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... dnia r.... (podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania wykonawcy) Strona 13 z 36

15 ZAŁĄCZNIK NR 3a DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OPIS WYMAGAŃ MINIMALNYCH Część Nr 1 3 szt. drukarek laserowych, kod CPV Formularz techniczny Oferowany model*:...producent*:.. Lp. Parametr minimalne wymagania zamawiającego Oferowane parametry* 1 Nośniki Papier, koperty, folie do przeźroczy, kartony, naklejki 2 Format strony Podajnik nr 1: A4, A5, B5 Letter, Executive, formaty od 76 x 12 7mm do 216 x 356 mm, A4 Podajnik nr 2: A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5 oraz formaty niestandardowe 148 x 216 do 210 x 356 mm 3 Interfejsy 1 port równoległy ECP zgodny z IEEE 1284, 1 x USB 4 Panel LCD Wymagany (wyświetlane komunikaty w języku polskim) 5 Jakość druku w czerni Min x 1200 dpi 6 Podawanie papieru Automatyczne 7 Prędkość druku w czerni Min. 43 strony/minutę (A4) 8 Praca w sieci Tak, wbudowana karta Ethernet 10/100Base TX (RJ-45) 9 Język drukarki Kompatybilna z HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja PostScript Level 3 10 Normatywne obciążenie miesięczne stron/miesiąc 11 Druk dwustronny Automatyczny 12 Podajniki Ręczny na 100 arkuszy, 2 x 500 arkuszy 13 Pamięć 64 MB RAM z możliwością rozbudowy do 512 MB 14 Procesor 460 MHz Przycisk anulowania wydruku Dodatkowe oprogramowanie 17 Materiały eksploatacyjne 18 Sterowniki pod Windows NT/2000/XP w jęz. polskim 19 Dodatkowe wymagania Tak Oprogramowanie producenta do zarządzania, konfiguracji i zdalnej diagnostyki urządzeń w sieci lokalnej, obsługiwane w języku polskim Zintegrowany bęben z tonerem wymieniany jako cały zestaw Tak 20 Energy Star TAK Kabel łączący drukarkę z gniazdem UPT (linka) o długości 3m kat. 5, kabel USB, kabel Centronics dwukierunkowy 3m. Instrukcja obsługi w języku polskim. Oryginalny toner zapasowy 2 szt. (wersja pełna nie startowa). 21 Gwarancja 36 miesięcy, gwarancja z obsługą w miejscu instalacji. 22 Instrukcja obsługi W języku polskim. Strona 14 z 36

16 23 Certyfikaty *- wypełnia Wykonawca Zgodność z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne.... dnia r.... (podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania wykonawcy) Strona 15 z 36

17 ZAŁĄCZNIK NR 3b DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OPIS WYMAGAŃ MINIMALNYCH Formularz techniczny Część Nr 2 1 szt. - napęd taśmowy, kod CPV Oferowany model*:...producent*:.. Lp. Parametr minimalne wymagania zamawiającego Oferowane parametry* 1 Technologia Ultrium LTO-2 2 Rodzaj zapisu liniowy 3 Pojemność bez kompresji 200GB 4 z kompresją 400GB 5 transfer bez kompresji nie mniej niż 24MB/s 6 transfer z kompresją nie mniej niż 48MB/s 7 średni czas dostępu do pliku nie mniej niż 76sek 8 kompatybilne typy nośników zapis/odczyt LTO-1 i LTO-2 9 interfejs SCSI Ultra160 LVD/SE 10 obudowa do montażu wewnętrznego 11 rozmiar obudowy 1U 12 Transfer szczytowy (burst) 320 MB/s 13 Maksymalna Ilość przejść taśmy pod głowicą Żywotność głowicy godz. 15 MTBF- dla 100% obciążenia godz. 16 Gwarancja 36 miesięcy 17 Dodatkowe wyposażenie 10 szt. taśm LTO-2, taśma czyszcząca 18 Instrukcja obsługi W języku polskim lub angielskim *- wypełnia Wykonawca Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne.... dnia r.... (podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania wykonawcy) Strona 16 z 36

18 ZAŁĄCZNIK NR 3c 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OPIS WYMAGAŃ MINIMALNYCH Formularz techniczny Część Nr 3 2 szt. - Serwery, kod CPV: Serwer Nr 1. Oferowany model*:...producent*:.. L.p. Parametr minimalne wymagania zamawiającego Oferowane parametry 1 Obudowa Obudowa typu Rack, wysokość 1U. 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona trwale logiem producenta serwera jeden procesor typu IA32 z rozszerzeniami 64- bitowymi, używane w zestawach o wydajności min. 44,6 potwierdzonej oficjalnym wynikiem testu SPECint_rate2000 opublikowanym przez niezależną od producenta organizację SPEC. 2GB (4x512MB) Fully Buffered DIMM DDR2 667MHz z opcja mirroringu pamieci; obsadzone min 2 banki pamięci, min 8 slotów umożliwiających rozbudowe pamięci RAM do min. 16 GB Fully Buffered DIMM DDR2 667MHz 5 HDD 2 * dyski 73GB 15k SAS 3Gb/s, hot plug Kontroler SCSI Zintegrowany 8-portowy kontroler SAS 7 Kontroler RAID Zintegrowany kontroler RAID 0, 1 8 Złącza PCI min. 2 w tym przynajmniej 1x PCI-E x8 9 Napęd optyczny DVDRW ATAPI slimline: 10 Interfejsy sieciowe zintegrowane, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet 11 Porty 1x szeregowy, min 4x USB (w tym 2 na panelu frontowym serwera), 2x PS/2, VGA 12 Zasilacze Hot-plug, redundantne, min. 2 szt o mocy 650W 13 Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft: Windows 2003 Standard, Enterprise IA32 Edition; Microsoft: Windows 2003 Standard, Enterprise x64 Edition; Microsoft Windows 2003 Web Edition Microsoft: Windows 2000 Advanced Server; Server SUSE: Enterprise Server 9 for X86 and 10 x86 / x64 Red Hat: Enterprise Linux 4 for x86 / x64 Strona 17 z 36

19 Lp. Parametr minimalne wymagania zamawiającego Oferowane parametry 14 Certyfikaty 1. Microsoft Windows Server 2000 i 2003 (obecność produktu na liście Microsoft Hardware Compatibility List i Windows Catalog), 2. ISO 9001:2000 obejmujące miejsce produkcji serwera, 3. Zgodność z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE Oprogramowanie dodatkowe 1. Pakiet wspomagający instalację serwera, 2. Pakiet do serwisowania oraz zdalnej diagnostyki i umożliwiający współpracę ze sprzętowym systemem zdalnej diagnostyki, 3. Sterowniki. Oprogramowanie zarządzające i monitorujące komponenty serwera - wyprodukowane przez producenta serwera, oprogramowanie wspierające instalację systemu operacyjnego - wyprodukowane przez producenta serwera Dodatkowe wymagania 1. Możliwość zdalnego upgrade u BIOS u przez LAN 2. Oddzielna gwarancja przedawaryjna na procesory, dyski i pamięci 3. Wsparcie techniczne dla dostarczanych systemów operacyjnych Funkcje monitorowania Oprogramowanie producenta pozwalające na zarządzanie i monitorowanie komponentów serwera; oprogramowanie diagnostyczne producenta umożliwiające wykrycie potencjalnych usterek ważnych komponentów serwera (procesory, dyski, pamięć) - zaimplementowana technologia z prewencyjną analizą i wykrywaniem usterek z funkcją automatycznej rekonfiguracji i restartowaniem serwera; oprogramowanie producenta wspierające instalację systemu operacyjnego 18 Oprogramowanie - OS Bez systemu 19 Gwarancja 36 miesięcy, typu on-site, na dostarczony przedmiot umowy 20 Części zamienne Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji 21 Instrukcja obsługi Instrukcja dla każdego urządzenia, język: Polski lub Angielski Strona 18 z 36

20 22 Dokumentacja techniczna Dla każdego urządzenia, język: Polski lub Angielski 23 Inne Elementy, z których zbudowana jest serwer muszą być produktem producenta komputera lub być przez niego certyfikowane i posiadać jego gwarancję, (wymagane przedstawienie oświadczenie producenta) *- wypełnia Wykonawca Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne.... dnia r.... (podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania wykonawcy) Strona 19 z 36

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 198928-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego routera do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej centrali, dostawa 300 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz usługa bramki SMS wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl 1 z 6 2014-11-03 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl Warszawa: ZP/K/4/14 Dostawa bonów towarowych (znaków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i dysków twardych dla Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/0530

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/0530 Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/0530 Zbąszyń: Dostawa mebli wraz z montażem dla Państwowej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa PRZETARG NIEOGRANICZONY. na:

Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa PRZETARG NIEOGRANICZONY. na: Zamawiający: Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa PRZETARG NIEOGRANICZONY na: upgrade urządzenia firewall Fortigate FG-620B, dostawę urządzenia firewall Fortigate FG-300C oraz urządzenia firewall Fortigate

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo