Dodatkowe wyjaśnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dodatkowe wyjaśnienia"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Dodatkowe wyjaśnienia 1. Wydatki niekwalifikowane Należy mieć na uwadze, iż niekwalifikowane w ramach działania 5.1 B System oświaty są m. in.: wydatki związane z budową sieci dostępowej, wydatki związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem obiektów oraz wyposażenia, zakup środków transportu, wydatki związane z informatyzacją systemu zarządzania placówką np. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb administracyjnych i księgowych placówki, wydatki na obiekty sportowe nie służące placówkom oświaty do działalności edukacyjnej (wsparcie tego rodzaju obiektów przewidziane jest w działaniu 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna), wydatki na roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest administracja podmiotu wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia ruchomego, nie stanowiących środków trwałych. Wydatki związane z zakupem wyposażenia mogą zostać uznane jako koszt kwalifikowany projektu pod warunkiem, że służyć będą celom dydaktycznym. Możliwe jest zatem dofinansowanie wyposażenia sal dydaktycznych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (ławki, krzesła, szafki, komputery wraz z oprogramowaniem itp.). Niekwalifikowalne są wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia ruchomego: - nie stanowiących środków trwałych oraz - poniżej 1500 zł, tj. niekwalifikowany będzie jednorodny asortyment na poziomie faktury (pozycje na jednej fakturze) o wartości mniejszej niż 1500 zł brutto. Powyższe zasady oznaczają, iż w przypadku np. zakupu krzeseł tego samego rodzaju, gdzie jedno krzesło ma cenę 150 zł brutto, kwalifikowanym wydatkiem będzie zakup 10 takich krzeseł na łączną wartość 1500 zł brutto. Niekwalifikowalny będzie wydatek na zakup 9 krzeseł na łączną wartość 1350 zł, gdyż łączna wartość jest mniejsza niż określony próg wynoszący 1500 zł. 2. Czy wydatkiem kwalifikowanym projektu obejmującego modernizację i wyposażenie hali sportowej, będzie zakup strojów sportowych do reprezentacji szkoły? Nie, zakup strojów nie będzie wydatkiem kwalifikowanym projektu. Kosztu zakupu strojów nie można uznać za niezbędny dla realizacji projektu ponieważ nie mają one wpływu na 1

2 funkcjonowanie obiektu, a związane są z bieżącą działalnością szkoły (udział w różnego rodzaju imprezach sportowych). 3. Czy, gdy przedmiotem wniosku jest remont przedszkola, w zakres rzeczowy projektu może wchodzić wyposażenie placu zabaw służące dzieciom oraz zieleń? Projekty realizowane w ramach wspomnianego działania mogą dotyczyć nie tylko obiektów dydaktycznych, ale także obiektów infrastruktury towarzyszącej. W związku z powyższym wydatki obejmujące zagospodarowanie terenu otaczającego budynki (np. budowa/wyposażenie placu zabaw, zieleń na placu), stanowiące element wniosku o dofinansowanie, mogą zostać uznane za kwalifikowane w ramach wspomnianego działania. 4. Czy kwalifikowane są wydatki w odniesieniu do pomieszczeń, zajmowanych przez administrację szkoły? Nie, wydatki na roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie pomieszczeń, w których prowadzona jest administracja podmiotu, w tym np. sekretariat, gabinet dyrektora są wydatkami niekwalifikowanymi. Przykład: wydatkiem niekwalifikowanym będą koszty montażu nowej podłogi, czy malowanie ścian w pokoju dyrektora placówki, zakup komputera do sekretariatu. 5. Czy wszystkie koszty można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych w sytuacji, gdy dana infrastruktura będzie wykorzystywana w ramach publicznego systemu oraz komercyjnie np. sale lekcyjne w zmodernizowanym budynku szkoły wynajmowane będą prywatnej szkole językowej lub szkole nauki jazdy? Opracowane przez Instytucję Koordynującą RPO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stanowisko w sprawie sposobu oceny występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych z dnia 1 kwietnia 2010 r. zawiera zapisy stanowiące, iż w sytuacji gdy na infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu będzie prowadzona działalność wykraczająca poza cele statutowe finansowane ze środków publicznych należy zastosować mechanizm ograniczający wielkość wsparcia. Instytucja Koordynująca RPO zaproponowała przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym przyznanie środków będzie dokonywane w sposób proporcjonalny do zakresu, w jakim infrastruktura wytworzona w ramach projektu będzie wykorzystywana do zadań podstawowych (wydatki kwalifikowalne proporcjonalnie). W ramach powyższego proponuje się rozważenie dwóch sposobów wyliczania proporcji, w jakiej dana infrastruktura będzie wykorzystywana w ramach publicznego systemu oraz komercyjnie: a) na podstawie szacunkowej kalkulacji proporcji, w jakiej dana infrastruktura będzie wykorzystywana w ramach systemu finansowanego ze środków publicznych i komercyjnie (na przykład w przypadku sal lekcyjnych wyliczenia osobogodzin tj. liczba osób korzystających pomnożona przez liczbę godzin planowanych do wykorzystania w ramach systemu publicznego i komercyjnie), 2

3 b) na podstawie kalkulacji proporcji przychodów uzyskiwanych ze środków publicznych oraz przychodów uzyskiwanych w związku z działalnością komercyjną (w zakresie, w jakim dotyczy to przedmiotu projektu). Zadeklarowany przez wnioskodawcę stosunek działalności komercyjnej do działalności publicznej związanej z infrastrukturą wytworzoną w ramach projektu będzie musiał być utrzymany w okresie trwałości projektu, tak aby nie doszło do nadmiernego wykorzystania infrastruktury do działalności komercyjnej. Stanowisko w sprawie sposobu oceny występowania pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dostępne jest na stronie internetowej /pl/rpo/vademecum 6. Zasady wnoszenia i rozliczania dodatkowych źródeł zewnętrznych w montażu finansowym projektu Wnoszenie dodatkowych źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych do montażu finansowego w projekcie Wnoszenie dodatkowych źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych do montażu finansowego w projekcie jest dozwolone na warunkach przedstawionych poniżej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, wkład krajowy w projekcie nie może w 100% pochodzić z dodatkowych źródeł zewnętrznych (np. PFRON, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, itd.) jednostki te muszą przynajmniej 5% całkowitych kosztów projektu wnieść ze środków własnych lub pożyczek. Pozostali wnioskodawcy mogą natomiast wkład krajowy w projekcie wykazać w całości z dodatkowych pozyskanych dotacji, dotacje wymagają udokumentowania - wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem o dofinansowanie umowę dotacji lub decyzję, potwierdzającą fakt pozyskania zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie dodatkowego źródła zewnętrznego, dotacje udzielone z budżetu Województwa Podkarpackiego lub z innych źródeł (np. PFRON), będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych województwa podkarpackiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony podmiotu udzielającego dotacji, iż dotacja ta może stanowić część wkładu własnego w projekcie. Pisemne potwierdzenie należy przedstawić wraz z wnioskiem o dofinansowanie, pozostałe dotacje (np. z budżetu Ministra Sportu i Turystyki) nie wymagają ww. potwierdzenia. W przypadku jednak, gdy umowa dotacji lub decyzja zawierałaby zapis zakazujący wykorzystania dotacji, jako wkładu własnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, wówczas taka dotacja nie będzie mogła zostać włączona w montaż finansowy projektu, dodatkowe dotacje należy uwzględnić przy zachowaniu warunków określonych powyżej - we wniosku o dofinansowanie (tab. D.7 i D.8 Źródła finansowania kosztów). 3

4 Rozliczanie dodatkowych źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych w ramach wniosków o płatność Przy rozliczaniu wniosków o płatność, na poziomie faktury nie ma konieczności zachowania montażu finansowego określonego w umowie o dofinansowanie, tj. możliwe jest wykazanie we wniosku o płatność faktur zapłaconych nawet w 100% z dodatkowej pozyskanej przez beneficjenta dotacji. Konieczne jest jednak zachowanie montażu finansowego wynikającego z umowy o dofinansowanie na poziomie danego wniosku o płatność. Wszelkie faktury zapłacone przez beneficjenta ze środków zewnętrznych, gdzie udział tych środków w danej fakturze przewyższa udział wkładu krajowego w projekcie powinny być skumulowane we wniosku o płatność z fakturami nie płaconymi z takiej dotacji, tak, by w sumie we wniosku o płatność łączny udział tych dotacji nie przewyższał %-owego udziału krajowego w projekcie. Na przykład w projekcie, w którym dofinansowanie z RPO WP wynosi 70% wydatków kwalifikowanych, a pozostałe 30% to wkład krajowy (w całości dotyczący wydatków kwalifikowanych) możliwe jest ujęcie we wniosku o płatność wydatków w 100% sfinansowanych z zewnętrznego źródła krajowego (faktura 1 i faktura 2) w poniższy sposób: Wniosek o płatność Źródło, z którego sfinansowano RAZEM wydatki objęte fakturami, przed ich refundacją ze środków RPO WP krajowa dotacja zewnętrzna środki własne beneficjenta faktura ,00 zł 0,00 zł ,00 zł faktura ,00 zł 0,00 zł ,00 zł faktura 3 0,00 zł ,00 zł ,00 zł faktura 4 0,00 zł ,00 zł ,00 zł faktura 5 0,00 zł ,00 zł ,00 zł SUMA ,00 zł ,00 zł ,00 zł 30% 70% Wydatki nie podlegające refundacji ze środków RPO WP Wydatki, które mogą być zrefundowane w 100% ze środków RPO WP 7. Realizacja projektu siłami własnymi Ponieważ realizacja projektu tzw. siłami własnymi od początku realizacji RPO jest problematyczna i powoduje liczne trudności (brak możliwości weryfikacji spełnienia zasady racjonalności wydatku, liczne braki i wady w dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac i poniesienie wydatków), w ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości realizacji projektu siłami własnymi. 8. Wskazówki dotyczące wskaźników produktu i rezultatu Należy zwrócić uwagę, iż konieczne jest uzupełnienie we wniosku o dofinansowanie wszystkich wskaźników z rozwijanej listy umieszczonej we wniosku, które odpowiadają 4

5 zakresowi rzeczowemu projektu. Oznacza to np., że w przypadku, gdy projekt obejmuje swymi rezultatami wyłącznie uczniów z terenów wiejskich, to we wniosku o dofinansowanie muszą w tym względzie zostać ujęte dwa nw. wskaźniki: - Wskaźnik kluczowy: R infrastruktury wspartej w wyniku realizacji. - Wskaźnik regionalny: RR korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji, Ponieważ w powyższym przykładzie projekt obejmuje swymi rezultatami wyłącznie uczniów z terenów wiejskich, oba ww. wskaźniki będą miały identyczną wartość. Takie ujęcie wskaźników zapewni prawidłową agregację danych na potrzeby sprawozdań kierowanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Komisji Europejskiej, w których sumuje się wielkości poszczególnych wskaźników. Pominięcie jednego ze wskaźników (najczęściej popełniany błąd polega na podaniu wyłącznie wskaźnika szczegółowego, tutaj: Liczba uczniów z terenów wiejskich korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji, z pominięciem wskaźnika ogólnego: infrastruktury wspartej w wyniku realizacji ) powoduje nieprawidłową agregację danych na poziomie programu, gdyż w takim wypadku wartość wskaźnika liczby uczniów ogółem nie zawiera w sobie, w których nie wykazano tego właśnie wskaźnika ogólnego, a jedynie szczegółowy, związany z uczniami z terenów wiejskich. Przykłady skutków braku ujęcia wskaźników we wniosku o dofinansowanie POZIOM PROJEKTÓW SUMA NA POZIOMIE PROGRAMU Projekt 1 Projekt 2 infrastruktury wspartej w wyniku realizacji korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji infrastruktury wspartej w wyniku realizacji Nie podano we wniosku o dof. 100 os. 500 os. JEST: infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 500 os., korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 350 os. POWINNO BYĆ: korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 250 os. infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 600 os., korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji os. Ponadto wybierając wskaźniki kluczowe należy mieć na uwadze, iż wskaźnikom produktu o kodzie P.75.1 odpowiada wskaźnik rezultatu o kodzie R.75.1 (analogicznie w przypadku wskaźników P.75.2 i R.75.2). 5

6 W związku z powyższym w przypadku projektu polegającego np. na: 1) dobudowie skrzydła szkoły podstawowej - należy wybrać wskaźnik kluczowy produktu P Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół i odpowiadający mu wskaźnik kluczowy rezultatu R infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 2) zakupie wyposażenia dydaktycznego - należy wybrać wskaźnik kluczowy produktu P Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki i odpowiadający mu wskaźnik kluczowy rezultatu R infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji 3) równocześnie dobudowie skrzydła szkoły podstawowej i zakupie wyposażenia dydaktycznego należy wybrać wszystkie wskaźniki kluczowe wskazane w pkt. 1) i 2). Nr kat int. Nazwa kategorii interwencji Kod typu projek tu Nazwa typu Kod wskaźnika produktu Nazwa wskaźnika produktu j.m. Kod wskaźnika rezultatu Nazwa wskaźnika rezultatu j.m. P Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół 75 Infrastruktura systemu oświaty 75.1 Budowa/Przebudo wa obiektów infrastruktury szkolnictwa wyższego/pozostał ych szkół P P Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół R Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji osoby 75.2 Wyposażenie w aparaturę naukowobadawczą na potrzeby dydaktyki P Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki R Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji osoby 9. Wskazówki dotyczące kosztów dokumentacji Określając kategorie wydatków związane z przygotowaniem dokumentacji, należy pamiętać, iż zawężenie nazwy kategorii wydatków do konkretnego dokumentu opisanego w przepisach prawa (np. projekt budowlany) uniemożliwia rozliczenie kosztu jakiegokolwiek innego niż projekt budowlany dokumentu (np. kosztorysu, przedmiaru, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru). Dlatego prosi się, by albo w sposób wyczerpujący wymienić w ramach odrębnych kategorii kosztów wszystkie dokumenty, w tym m. in: - Projekt budowlany, - Projekt wykonawczy, - Mapa do celów projektowych, - Kosztorys, - Przedmiar, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru, - SIWZ, 6

7 - Opłaty za uzgodnienia przez ZUD, albo zastosować jedną ogólną kategorię, np. Dokumentacja (techniczna i przetargowa). 10. Wydatki bieżące, wydatki majątkowe W przypadku uzyskania dofinansowania, na etapie kontraktacji projektu każdy beneficjent zobowiązany jest określić właściwą klasyfikację budżetową wydatków. Kilkakrotnie zdarzało się, iż beneficjenci określali wydatki w projekcie, jako bieżące. W niemal wszystkich tych przypadkach, na późniejszym etapie realizacji projektu wnioskowali o zmianę klasyfikacji wydatków na majątkowe, co niejednokrotnie okazało się z uwagi na zamknięcie roku budżetowego niemożliwe do wykonania poprzez przeksięgowanie. Występowały także przypadki odwrotne, gdy na etapie realizacji projektu wnioskowano o wydatki inwestycyjne, podczas gdy wydatki ponoszone były jako bieżące np. wydatki na remonty. Prosi się z tych względów o przemyślenie klasyfikacji budżetowej celem uniknięcia problemów związanych z ewentualną zmianą. 11. Projekty realizowane w partnerstwie W przypadku realizowanych w partnerstwie partnerów należy wybierać zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z późn. zm. Szczegółowe uregulowania ww. kwestii zawierają Wytyczne w zakresie zawierania umów / porozumień o partnerstwie dla realizowanych w ramach osi priorytetowych II VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata dostępne na stronie internetowej 7

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r.

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r. Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Karniowice, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji: - wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z - wybrane sekcje wniosku (cel operacji, opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo