Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA"

Transkrypt

1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" Adres obiektu budowlanego, oraz jednostka ewidencyjna, obręb i numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany: Pl. Adama Asnyka, Poznań, dz. nr 1 Grupy Klasy Kategorie robót: Grupa Kategoria Klasa robót robót robót Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty instalacyjne w budynkach Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe Wznoszenie ogrodzeń Usługi usuwania chwastów Usługi utrzymania parków Usługi utrzymania gruntów Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Nazwa i adres Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań Spis zawartości dokumentacji projektowej- wg spisu treści Nazwa i adres podmiotu opracowującego dokumentację projektową: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu, ul. K. Makuszyńskiego 7/21, Legnica Imiona i nazwiska osób opracowujących dokumentację projektową: TOM I BRANŻA ARCHITEKTONICZNA mgr inż. architekt krajobrazu Joanna Kosenko mgr inż. arch. Jerzy Skupień, Nr Uprawnień.: 1/79/Lw Data opracowania: Poznań, 25 lipca 2013 r. 1

2 Spis zawartości dokumentacji projektowej - SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA....str. nr Przedmiot zadania str. nr Istniejący stan zagospodarowania terenu...str. nr Historia miejsca....str. nr Projektowane zagospodarowanie terenu str. nr Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania...str. nr Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków..... str. nr Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.. str. nr Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.....str. nr 6 2. OPIS PROJEKTU.....str. nr Wykaz robót.... str. nr Rozwiązania budowlane.... str. nr ALEJE PARKOWE str. nr ŚCIEŻKA RZYMSKA... str. nr NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA str. nr WYPIĘTRZENIA NAWIERZCHNI.str. nr KOSZE NA ŚMIECI..... str. nr TABLICE INFORMACYJNE..... str. nr OGRODZENIE str. nr KRATKA POD DRZEWO..... str.nr PLAC ZABAW str. nr SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA str. nr UTOMATYCZNE NAWADNIANIE str. nr RENOWACJA SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO ORAZ POMPY RĘCZNEJ... str. nr WYMIANA OPRAW I SŁUPOW OŚWIETLENIOWYCH... str. nr PROJEKT SZATY ROŚLINNEJ str. nr Kryteria doboru oraz opis projektowanej szaty roślinnej str. nr Pielęgnacja szaty roślinnej..... str. nr Wykaz roślinności projektowanej- tab str. nr INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY, ORAZ PLANU BIOZ str. nr 21 CZĘŚĆ GRAFICZNA- wykaz rysunków Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu-rzut w kolorze Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu - SKALA POWIĘKSZONA Rys. nr 3. Projekt tablic informacyjnych grawerowanym w szkle metodą 3D- rzut pionowy, przekrój, widok z boku Rys. nr 4. Ozdobny wzór-a i B Rys. nr 5. Projekt tablic informacyjnych ze zdjęciem grawerowanym w szkle metodą 3D- detal C Rys. nr 6. Projekt tablic informacyjnych ze zdjęciem grawerowanym w szkle metodą 3D- DETAL D Rys. nr 7. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2a."- przekrój A-A, widok z boku, widok frontowy Rys. nr 8. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2a."- rzut poziomy, przekrój podłużny Rys. nr 9. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2b."- przekrój A-A, widok z boku, widok frontowy Rys. nr 10. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2b."- rzut poziomy, przekrój podłużny Rys. nr 11. Projekt kraty osłaniającej pod drzewo Rys. nr 12. Przekroje nawierzchni projektowanych Rys. nr 13. Wizualizacje Rys. nr 14. Projekt automatycznego nawadniania Załącznik Nr 1- zdjęcia do graweru laserem 3D- Wykonawcy dostarczy Zamawiający 5.ZAŁĄCZNIKI 5.1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego (Jerzy Skupień) 5.2. Zaświadczenie o przynależności do DORIA (Jerzy Skupień) 5.3. Oświadczenie projektanta (branża architektoniczna) 5.4. Certyfikat legalności oprogramowania ZwCad nr 9B64C32B 5.5. Karty techniczne produktów. 2

3 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. PRZEDMIOT ZADANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania terenu w ramach zadania: Rewitalizacja Placu Adama Asnyka", które obejmuje projekty: układów komunikacyjnych ciągów pieszych, małej architektury w tym projekt placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla osób dorosłych, projektów tablic informacyjnych- galerii zdjęć na taflach szklanych wykonanych metodą grawerowania laserem z efektem 3D, projekt szaty roślinnej, oraz projektu szaty roślinnej. OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz tekst jednolity wraz z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U nr 202 poz wraz z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462) Materiały wyjściowe: Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 (do celów niniejszego opracowania powiększona do skali 1:250), konsultacje z Inwestorem, wizja w terenie w miesiącach maj, czerwiec oraz lipiec 2013 r., aktualne przepisy i normatywy projektowania. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.) definiuje obiekty małej architektury jako niewielkie obiekty budowlane, a w szczególności: obiekty kultu religijnego: kapliczki, krzyże przydrożne, figury; posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki czy śmietniki. Definicja obiektu małej architektury ma charakter otwarty- katalog wskazany w ustawie prawo budowlane został sformułowany w sposób przykładowy, zatem przedmiotową inwestycję można zaliczyć do obiektów małej architektury. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 Prawa budowlanego, budowa obiektów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3

4 Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" Teren opracowania stanowi plac zlokalizowany na placu Adama Asnyka 1 w Poznaniu- działka o 2 numerze ewidencyjnym 1, zajmujący powierzchnię 2256 m. Na obszarze opracowania zlokalizowane są urządzenia do zabaw z drewna dla dzieci (19 sztuk), ławki (10 sztuk) oraz jeden kosz na śmieci. oraz kamień pamiątkowy- memoriał historii tego miejsca- w centralnej części istniejącego ogrodzenia. Fot.1. kamień pamiątkowy na placu A. Asnyka (źródło własne) Nawierzchnię bezpieczną pod istniejącymi zabawkami stanowi piasek, który niestety nie spełnia norm bezpieczeństwa, jego warstwa jest niewystarczająca w stosunku do wysokości upadku z urządzeń, ponadto zlokalizowane tutaj urządzenia zabawowe również nie spełniają wymogów dotyczących zabawek dla dzieci. Fot.2. Istniejące urządzenia zabawowe na terenie opracowania (źródło własne) 2 Powierzchnia terenu opracowania zajmuje ok m, istniejący plac zabaw w obrębie 2 istniejącego ogrodzenia zajmuje powierzchnię ok m, nawierzchnia betonowa zajmuje ok m, nawierzchnia bezpieczna z piasku ok. 100 m, pozostałą cześć zajmują zdewastowane trawniki. Na placu zinwentaryzowano piękne okazy starodrzewu złożonego z lip drobnolistnych (Tilia cordata) oraz klonów jaworów (Acer pseudoplatanus), ponadto wzdłuż ogrodzenia posadzono żywotniki zachodnie oraz po zewnętrznej stronie- głogi jednoszyjkowe odm. Compacta (Crataegus monogyna 'Compacta'). Fot.2. Widok na teren opracowania od wejścia północno- zachodniego (źródło własne) Teren opracowania charakteryzuje się łagodnym regularnym spadkiem terenu ok. 1%. Plac zabaw jest ogrodzony płotem z płaskowników i siatki w kątownikach stalowych, ogrodzenie to przebiega około 1 metr od granic działki nr 1, istnieją 3 wejścia na teren placu zabaw: od strony północo-zachodniej (do zachowania), drugie od strony północno- wschodniej (do zachowania), oraz trzecie- od strony południowej stanowiące zagrożenie dla użytkowników, zwłaszcza dla dzieci wychodzące z placu, ponieważ parkowane wzdłuż południowej granicy samochody utrudniają komunikację piesza oraz widoczność. Działka nr 1 jest częściowo uzbrojona, zinwentaryzowano na niej sieci oświetlenia parkowegowskazane do remontu (oprawy opraw i słupów, zalecane w systemie LED) HISTORIA MIEJSCA 4

5 Weronika Jeske poślubiła Joahanna Kosickiego. Ogromna pracowitość jak i przedsiębiorczość Johanna Kosickiego pozwoliła im pozyskać spore zasoby majątkowe. Do dnia dzisiejszego jeden z nielicznych zachowanych reliktów wiejskiej zabudowy w śródmieściu Poznania należał do Johanna Kosickiego. Wpisany został do księgi wieczystej w 1871 roku. Do rodziny Kosickich należały również kamienice wokół dzisiejszego placu Asnyka. Przez wiele lat nieruchomość o areale m 2 służyła rodzinie Kosickich jako ogród rodzinny. Z uroków tego miejsca przez lata korzystała rodzina. 1 Fot.2. Weronika i Jan Kosiccy (źródło: album rodzinny Pani Anny Meisnerowskiej z domu Kosickiej) W 1930 r. rodzina przekazała nieruchomość miastu. W testamencie znalazło się zastrzeżenie, iż teren zawsze ma pełnić rolę miejsca odpoczynku dla mieszkańców i nigdy nie zostać zabudowany. Projekt zakłada utworzenie wzdłuż głównej osi kompozycyjnej galerii zdjęć powstałych na przestrzeni lat obrazujących genezę miejsca i jego darczyńców, gdyż należy pamiętać, iż teren opracowania był ogrodem rodzinnym i posiada piękną i barwną historię PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Celem projektu jest rewitalizacja Placu A. Asnyka polegająca na utrzymaniu jego głównej istniejącej funkcji- placu zabaw przy jednoczesnym przekształceniu go w Secesyjny salon miejski. Proponuje się utworzenie układu subtelnie nawiązującego do miękkich linii secesyjnych architektury kamienic stojących wokół. Ponadto główną ideą projektową było stworzenie wnętrza krajobrazowego i stworzenia spójnego pod stylistycznie założenia kompozycyjnego. Cały układ kompozycyjny opiera się na podziale placu na kwatery różniące się funkcją plac zabaw dla dzieci 3-7 lat, plac rekreacyjny z galerią zdjęć, siłownia dla seniorów oraz fakturą- na niektórych występuje miękka nawierzchnia- trawnik i roślinność piętrowa, na pozostałych kostka granitowa w różnych kolorach: szarym, oraz beżowym, wymiary kostki 6x6 cm; podział terenu na sektory umożliwi oddzielenie części placu zabaw od pozostałych stref. Linie dzielące teren na poszczególne kwateryobrzeża z kostki granitowej czarnej 10x10 cm- w projekcie sugeruje się poprowadzenie krzywizn nawierzchni aż na chodniki przy ul. Słowackiego oraz Asnyka. Ponadto pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi wśród nawierzchni z kostki granitowej proponuje się zbudowanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu (dostosowanego do wysokości upadku) w kolorze zielonym RAL 6011, wykonanego metodą natrysku na miejscu lub układanych z płyt (kolor zielony ma nawiązywać do organicznej nawierzchni trawników). Furtki- utrzymanie wejść północno- zachodniego oraz północno- wschodniego oraz nieznaczne przesunięcie bramy wjazdowej rozwieralnej o szerokości 3,0 m w stronę południową granicy opracowania. Ponadto planuje się docelowe rozebranie istniejącego ogrodzenia i przesunięcie przebiegu projektowanego ogrodzenia wzdłuż granic działki. Główna oś kompozycyjna poprowadzona została od strony północo- zachodniej działki dzieląc ja na 2 niemal równe części, wzdłuż której proponuje się utworzyć galerię zdjęć grawerowanych w szkle metodą laseru 3D, nasadzeń kwitnących i wieloletnich krzewów oraz małych drzewek kolumnowych (wiśnia piłkowana Amanogawa ) w wydzielonych klombach obramowanych czarną kostką granitową o wym. 10x10 cm. 1 Anna Meisnerowska z Kosickich, Krótka historia Placu Asnyka. Niegdysiejszy ogród rodziny Kosickich, Jednodniówka Nr 9/50, Poznań

6 Ponieważ teren opracowania charakteryzuje minimalnymi spadkami, nie ma potrzeby zmiany jego ukształtowania. Planowane elementy zagospodarowania terenu (wg projektu): 1- galeria zdjęć 3d- stare i współczesne zdjęcia przedstawiające historię placu grawerowane za pomocą laseru w taflach szklanych o wym. 0,5 x 0,5x 0,012 m, podświetlone listwami led (zalecane), podwieszone na tablicach - 5 sztuk, 2- wypiętrzenia nawierzchni z betonu architektonicznego pokryte poliuretanem w kolorze zielonym, wysokość maksymalna 0,75m, 2a-typ dłuższy o dł.1126cm-4 szt., 2b-typ krótszy o dł. 823cm-3 sztuki, 3- plac zabaw dla dzieci 3-7 lat, wyróżnione strefy: 3a-"małych jeźdźców"- bujaki, wysokość upadku 0,45 m, 3b-"karuzela", wysokość upadku 0,73m oraz 3c-"zabaw dynamicznych", maksymalna wysokość upadku 1,25 m: - bujak- typu "kura"- szerokość 0,29 m,długość 0,96 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa hdpe, wysokość upadku 0,45 m, - bujak- typu "zebra"- szerokość 0,29 m, długość 1,18 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa hdpe, - bujak podwójny typu "smok" z tworzywa hdpe, szerokość 0,29 m, długość 2,12 m, wysokość 0,83 m - huśtawka podwójna wahadłowa z jednym siedziskiem kubełkowym, nogi metalowe, szerokość 1,95 m, długość 3,25 m, wysokość 2,41 m, - huśtawka ważka z odbojnicami, bez oparcia, szerokość 0,43 m,długość 3,00 m, wysokość 0,90-1 sztuka, - karuzela tarczowa, 3 siedziska, barierka i kierownica, podstawa ryflowana, szerokość 1,40, wysokość upadku 0,73m, 4- siłownia zewnętrzna: - rowerek- 1 sztuka, - wyciskacz podwójny- 1 sztuka, - prasa nożna- 1 sztuka. Wszystkie proponowane rośliny są wieloletnie oraz mało wymagające siedliskowo. Niniejsze założenie projektowe zakłada utworzenie prostych kompozycji-nasadzeń, które spełniałyby nie tylko funkcje estetyczne oraz podkreślałyby układ ciągów komunikacyjnych i całej kompozycji ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA lp projektowana nawierzchnia lub elementy nawierzchni powierzchnia [m 2 ] lub długość [mb] 1 powierzchnia terenu objętego opracowaniem ok m 2 2 kostka granitowa płomieniowana kolor jasnoszary 506 m 2 6 x 6 cm 3 kostka granitowa płomieniowana kolor beżowy 6 x 6 cm 397 m 2 4 nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu, kolor zielony, kolor RAL 6011, hic 1,30, 5 obrzeża chodnikowe- kostka granitowa 10x10x10 cm osadzona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 (grubość 5 cm) w ławie z betonu C12/15 6 Ścieżka rzymska 1-płyty granitowe gr. 4-5 cm płomieniowane 2- podsypka cementowo- piaskowa (1:4)- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm, 3- podbudowa o grubości 15 cm, z tłucznia frakcji mm, 7 Ściółka z kory drzew iglastych na agrotkaninie czarnej gramatury 90g, grubość warstwy kory 5-10 cm, zapas agrotkaniny min. 10% 71 m 2 255,4 mb 27 mb 26 m 2 8 projektowane ogrodzenie szacowana długość łącznie z dwoma furtkami o 6

7 9 trawa 1233 m 2 szerokości 1,20m oraz bramą o szerokości 3,0m (dopuszcza się nieznaczne zmiany w trakcie realizacji ogrodzenia)182 mb 1.5. DANE INFORMACYJNE, CZY TEREN INEWSTYCJI JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie zespołu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania pod nr A239 decyzją z dnia r. i objętego ochroną konserwatorską (Zespoły urbanistyczno-architektoniczne najstarszych dzielnic miasta wraz z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi, założeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury przemysłowej i kamienicami)- zamierzenia oraz koncepcje projektowe zostały uzgodnione z właściwymi służbami konserwatorskimi DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO. Działka nie znajduję się w granicach terenu górniczego INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKT. BUDYNKU I OTOCZENIA. Uciążliwość projektowanej inwestycji zamknie się w granicach terenu opracowania, a inwestycja nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na tereny sąsiednie. Teren opracowania nie zawiera się w granicach obszaru Natura Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie uporządkowanego systemu zieleni piętrowej (krzewy, drzewa), co korzystnie wpłynie na krajobraz, ponadto tylko nieznacznie zmniejszy powierzchnię biologicznie czynną. Realizacja inwestycji nie wywoła znaczących zmian w środowisku przyrodniczym, nie wpłynie negatywnie na naruszenie powiązań przyrodniczych, nie zakłóci naturalnych obiegów, nie spowoduje naruszenia terenów zieleni i nie wpłynie negatywnie na kształtowanie warunków mikroklimatu. 2. OPIS PROJEKTU: 2.1. WYKAZ ROBÓT: Klasy grupy kategorie robót: Grupa robót Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty instalacyjne w budynkach Klasa robót Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Kategoria robót Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe Wznoszenie ogrodzeń 7

8 Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi usuwania chwastów Usługi utrzymania parków Usługi utrzymania gruntów Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 2.2. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE ALEJE PARKOWE Projekt zakłada uporządkowanie układu komunikacji na placu. W przekroju poprzecznym alejek należy wyprofilować nadając spadki dwustronne o wartości 2 % w kierunku nawierzchni trawiastej. Sposób odprowadzenia wód opadowych- grawitacyjnie do powierzchni biologicznie czynnych. Alejki będą ograniczone kostką granitową czarną o wymiarach 10x10x10 cm. Obrzeża z kostki 10x10x10 cm osadzić na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 (gr 5 cm) w ławie z betonu C12/15. Budowa nawierzchni z kostki granitowej: 1- kostka granitowa kolor jasnoszary/ beżowy 6x6 cm, obrzeża- kostka granitowa 10x10x10 cm, 2- podsypka cementowo- piaskowa 1:4- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm, 3- podbudowa o grubości 15 cm, z tłucznia frakcji mm, 4.- warstwa odsączająca- z piasku frakcji 2 mm, grubość 10 cm w szczelinach suchy piasek- frakcja 1-2 mm Wzór ułożenia kostki wg Rys ŚCIEŻKA RZYMSKA długość łączna 27 mb. 1- płyta granitowa płomieniowana, długości 52 cm (4-5 cm) 2- podsypka cementowo- piaskowa 1:4- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm, 3- podbudowa o grubości 15 cm, z tłucznia frakcji mm, NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: W przypadku urządzeń o wysokości poniżej 1 metra na ogół każda nawierzchnia, może być bezpieczna dla użytkowników, oczywiście pod warunkiem, że jest dobrze utrzymana. Z reguły, z niskich urządzeń korzystają bardzo małe dzieci, wówczas wskazane jest, aby sprzęt dla nich znajdował się w wydzielonej części placu, aby utrudnić korzystanie z urządzeń, które nie są przeznaczone dla maluchów a także uniknąć dewastacji przez starsze dzieci. Pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw zlokalizowanymi na wśród nawierzchni z kostki; zbudowana z płyt elastycznych z granulatu SBR i EPDM, zalecana nawierzchnia typu PORPLASTIC FUN 40 HIC 1,30 lub o równoważnych parametrach technicznych, kolor: RAL Budowa nawierzchni: 1. warstwa użytkowa- wykonana z granulatu EPDM z pierwotnej produkcji posiadający jednolity kolor w swoim przekroju i kleju PU; aplikacja ręczna lub mechaniczna, 2. warstwa bazowa amortyzująca siłę upadków. Jest to mieszanina kleju PU oraz granulatu SBR przygotowana na miejscu, aplikowana ręcznie lub mechanicznie za pomocą rozkładarki (o ile pozwalają warunki na budowie). Granulat EPDM musi spełniać następujące wymagania środowiskowe, gwarantujące ich bezpieczeństwo:). DOC mg/l <20 EOX mg/l <10 PAH mg/kg <0,1 8

9 Ołów mg/l <0,04 Kadm mg/l <0,005 Chrom mg/l <0,05 Rtęć mg/l <0,001 Cynk mg/l <0,5 Cyna mg/l <0, WYPIĘTRZENIA NAWIERZCHNI Projektuje się wypiętrzenia nawierzchni wykonane z betonu architektonicznego (wzbogaconego włóknem szklanym), zbrojonego, pełniące funkcję siedzisk o wymiarach: 2a- (szerokość x długość x wysokość) 100,8x1126x75 cm oraz 2b- 115,8x823x75 cm zbudowane następująco: 1.beton architektoniczny (wzbogacony włóknem szklanym) 2. warstwa impregnująco- wiążąca 3.warstwa poliuretanu kolor RAL 6011 Stopa fundamentowa beton C16/20. zbrojenie stóp wykonać z prętów podłużnie 4#16 A-III połączone strzemionami 6A-0/20 co 30 cm/25cm (tyb 2b) KOSZE NA ŚMIECI Śmietniki to wymóg niezbędny, aby zachować miejsca zabaw w ładzie i porządku. Zrezygnowano z umieszczenia koszy w odległości od 2 do 3 metrów od ławek oraz wejść, aby nie były wykorzystywane do zabawy. Dodatkowo, śmietniki tuż przy ławkach lub wejściach mogą dodatkowo narażać użytkowników placu na ataki owadów. Kosze powinny być dobrze przytwierdzone do podłoża i wskazane jest, aby posiadały mechanizm umożliwiający ich opróżnianie tylko przez osoby upoważnione przez administratora. Projekt zakłada lokalizację sześciu koszy na śmieci- modelu numer PK-OZ/N-003-KOMS-C z Katalogu Mebli Miejskich Poznania. Budowa projektowanego kosza na śmieci: 9

10 - Całość ocynkowana i pomalowana na kolor czarny, - komora kosza o pojemności 50 l - Pojemnik ze stali malowanej proszkowo z wewnętrzną wkładką i otwartym wiekiem; średnica 59 cm, wysokość 70 cm; Tablice informacyjne Projekt zakłada stworzenie wzdłuż głównej osi kompozycyjnej galerii starych i współczesnych zdjęć przedstawiających historię placu grawerowanych laserem metodą 3D w taflach szklanych o wymiarach (szerokość x wysokość x grubość) 50x 50 x 12cm, podświetlone listwami led (zalecane), podwieszone na tablicach - 5 sztuk. Zaleca się przyjęcie autorskiego projektu tablicy informacyjnej lub wariantowo nośnika reklamymodelu numer OZ-OZ/N-002-PROD-C z Katalogu Mebli Miejskich Poznania. Budowa projektowanej tablicy informacyjnej: - wymiary tablic (szerokość x wysokość x grubość):75x170x15 cm - 2 ściany wykonane ze stali corten- A o grubości 4mm, boczne ściany o szerokości 15 cm również ze stali corten-a o grubości 4mm, górna ściana ruchoma-przykręcana od góry 4 śrubami zamkowymi (po dwie na każdym końcu) z łbem grzybkowym do złącza kątowego stalowego100x100x100mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 4 mm, - w tablicach wycięte wzory metodą waterjet, - rama z profili stalowych (kolor srebrny; stal ocynkowana) z ceowników 16x16x3do 4 mm, mm zespawana ze stalą, w której zostanie umieszczona płyta szklana gr. 12 mm; grawerowana metodą graweru laserem- wygrawerowane laserem metodą 3D zdjęcia przedstawiające historię Placu A. Asnyka. Zdjęcia do wygrawerowania wg Załącznika Nr 1; wewnątrz- w dolnej krawędzi ramy zaleca się zamontowanie profili uniwersalnych LED, - tablice zanurzone w stopie fundamentowej z betonu C16/20, zbrojonej prętami podłużnie 4#16 A-III połączonymi strzemionami 6A-0/20 CO 25 cm, - parametry wykonania zdjęć w technologii grawerowania wewnątrz szkła 3D (rozdzielczość-150dpi, ilość warstw grawerowania- 5, głębię obrazu w milimetrach- 8mm, grafika zdjęcia ma być rozłożona na warstwy w taki sposób aby otrzymać efekt przestrzeni.) - rodzaj szkła szkło odbarwione typu Diamand, Optiwhite lub o równoważnych parametrach - szkło o grubości 12mm - maksymalny obszar zadruku 450x450mm Ogrodzenie Ogrodzenie wokół placu zabaw czy piaskownicy są wymagane dyrektywami Unii Europejskiej, ponadto ogrodzenie placu zabaw powinno zostać zamontowane zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176, rekomendowana wysokość ogrodzenia to 1m, należy przy tym zwrócić uwagę na zabezpieczenie krawędzi ogrodzenia, jakość materiałów i ich wytrzymałość na możliwy wandalizm, czy warunki pogodowe. Ogrodzenie i związane z nim wejścia oraz bramki nie tylko są konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, czy uniemożliwiania wstępu zwierzętom. Takie elementy utrudniają także wstęp osobom chcącym wprowadzić na plac zabaw motocykle itp. Ogrodzenie na placu zabaw przede wszystkim utrudnia wstęp zwierzętom i ochrania małe dzieci przed niebezpieczeństwem. Jeśli psy lub ruch samochodowy czy rowerowy w naszej okolicy nie są problemem można się zastanowić czy płot faktycznie jest niezbędny. Weźmy jednak pod uwagę i to, że ogrodzenie daje dzieciom wrażenie, że są na swoim terenie, gdzie nic im nie grozi, ponieważ 10

11 Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" są oddzielone od okolicy. Warto wiedzieć, że nie wszystkie typy ogrodzeń nadają się do zastosowania na placu zabaw, jeśli jednak stwierdzimy, że jest on potrzebny nie żałujmy na ten cel pieniędzy. Dostosujmy ogrodzenie do rejonu, w którym znajduje się plac. Jeśli miejsce rekreacji znajduje się na obszarach wiejskich lub w lesie, to zastosowanie metalowego płotu może nie być najlepszym pomysłem. Co innego, kiedy plac zabaw umieszczony jest na osiedlu, gdzie należy liczyć się z wandalizmem. Bez względu na rodzaj ogrodzenia, jakie zastosujemy, nie powinno ono narażać dzieci na niebezpieczeństwa. Ogrodzenia powinny być postawione w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie normami, prawem i lokalnymi zwyczajami, przy czym rekomendowana ich wysokość to 1 metr. Nawet na najbardziej bezpiecznym placu zabaw może dojść do wypadku, stąd też konieczne jest, by pojazdy służb ratunkowych mogły swobodnie wjechać na teren i to w miarę jak najbliżej miejsca wypadku. Bramka lub furtka o szerokości co najmniej 2,15 m powinna wystarczyć, aby ambulans nie miał kłopotów z wjazdem. Jeśli plac zabaw jest zwykle zamykany, konieczne jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji, w jaki sposób może być otwarty oraz gdzie znajdują się klucze do bramy. Nie tylko zresztą samo wejście powinno być dostępne. Należy pamiętać o podłożu, na którym karetka pogotowia mogłaby ewentualnie bezpiecznie zaparkować. Tam gdzie nie dotrze karetka wykorzystywane są nosze na kółkach. Zwróćmy uwagę, że bez pacjenta ważą one ok. 60 kg. Przewiezienie poszkodowanego z miejsca wypadku jest czasem znacznie utrudnione, zwłaszcza, kiedy podłoże placu zabaw jest grząskie, a pamiętajmy, że przy ratowaniu życia ludzkiego liczy się każda sekunda. Aby ułatwić transport pacjenta niezbędne może być wówczas wykonanie prowizorycznych ramp czy podjazdów. Planuje się docelowe rozebranie istniejącego ogrodzenia i przesunięcie przebiegu projektowanego ogrodzenia wzdłuż granic działki; wspomniane normy i przepisy m.in. PN-EN 11761:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań wymagają ogrodzenia placu zabaw. Projekt zakłada utrzymanie wejść północno- zachodniego oraz północno- wschodniego oraz nieznaczne przesunięcie wjazdu- zbudowanie bramy wjazdowej rozwieralnej o szerokości 3,0 m w stronę południową granicy opracowania. Z uwagi na brak propozycji systemów ogrodzeniowych w Katalogu Mebli Miejskich Poznania zaleca się ogrodzenie terenu opracowania ogrodzeniem projektowanym, zbudowanym następująco: - szacowana długość projektowanego ogrodzenia- 182 mb (łącznie z dwoma furtkami o szerokości 1,20, samozamykalnymi, otwieranymi do wewnątrz oraz bramą rozwieralną o szerokości 3,0 mdostosowano do wymagań dla osób niepełnosprawnych), - przęsła, brama i furtki ogrodzenia wykonane będą z prętów metalowych 15x15mm połączonych przez spawy z płaskownikami 25x25 mm. - słupki z profilu kwadratowego 80x80 mm, - powierzchnie metalowe malowane dwukrotnie farbą typu Hamereit lub podobną w kolorze czarnym matowym, - bramy i furtki zaopatrzone w klamki i zamki. 11

12 - szerokość furtki- 120 cm (2 sztuki), - szerokość bramy rozwieralnej- 300cm, - słupki ogrodzenia zanurzone w stopie fundamentowej z betonu C16/20, zbrojonej prętami podłużnie 4#12 A-III połączonymi strzemionami 6A-0/20 CO 20 cm Kratka pod drzewo Projektuje się osłonięcie 3 starych drzew rosnących wśród projektowanej nawierzchni z kostki granitowej. Zaleca się przyjęcie autorskiego projektu kratki pod drzewo lub wariantowo obudowy drzew- modelu numer OZ-OZ/N-002-PROD-C z Katalogu Mebli Miejskich Poznania. Budowa projektowanej kraty pod drzewo: - wymiary kraty (długość x szerokość x grubość) 200x200 x 4 mm, wymiary otworu wewnętrznego: 80x80 cm, - płyta wykonana ze stali corten-a o grubości 4mm, w ramie wycięte wzory metodą waterjet, - rama z L- profili stalowych ocynkowanych 35x35x5mmzespawana ze stalą Plac zabaw Nasłonecznienie placu zabaw będzie wynosiło najmniej 4 godziny liczone w dniach równonocny (21 marca i 21 września) w godzinach od Odległość placu i urządzeń od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń istniejącej zabudowy oraz od miejsc gromadzenia odpadów i miejsc postojowych wynosi nie mniej niż 10 m. Wszystkie podjazdy, furtki i ścieżki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci 3-7 lat, na którym zostały wyróżnione strefy: 3a-"małych jeźdźców"- zlokalizowane tutaj zostały bujaki, wysokość upadku 0,45 m, 3b-"karuzela", wysokość upadku 0,73m oraz 3c-"zabaw dynamicznych", na której znajdują się huśtawki: ważka i wahadłowa podwójna z jednym siedziskiem kubełkowym, maksymalna wysokość upadku 1,25 m. Zestawienie proponowanych urządzeń zabawowych (dopuszcza się inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, materiałowych oraz o podobnych formach za zgodą i akceptacją Zamawiającego): L.p Opis ilustracja Il. Szt. STREFA 3A- "Małych jeźdźców" -wysokość upadku 0,45 m 1. bujak- typu "kura"- szerokość 0,29 m, długość 0,96 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa HDPE, wysokość upadku 0,45 m, 1 4. BUJAK- TYPU "ZEBRA"- szerokość 0,29 m, długość 1,18 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa HDPE, 1 5. BUJAK PODWÓJNY TYPU "SMOK" z tworzywa HDPE, szerokość 0,29 m, długość 2,12 m, wysokość 0,83 m 1 12

13 L.p Opis ilustracja Il. Szt. STREFA 3A- "Małych jeźdźców" -wysokość upadku 0,45 m STREFA 3B- "Karuzela"- wysokość upadku 0,73m 6. 3B-"Karuzela tarczowa", 3 siedziska, barierka i kierownica, podstawa ryflowana, szerokość 1,40, wysokość upadku 0,73m 1 3C-"Zabaw dynamicznych", max. wysokość upadku 1,25 m 7. Huśtawka podwójna wahadłowa z jednym siedziskiem kubełkowym, nogi metalowe, szerokość 1,95 m, długość 3,25 m, wysokość 2,41 m 1 8. Huśtawka ważka Z ODBOJNICAMI, BEZ OPARCIA, szerokość 0,43 m, długość 3,00 m, wysokość 0,90-1 szt. 1 UWAGA! zdjęcia i rysunki urządzeń pochodzą ze stron producentów: Siłownia zewnętrzna Dobrano najbardziej popularne na tradycyjnych urządzenia oraz takie, które pozwolą na ćwiczenie jak największych partii ciała (dopuszcza się inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, materiałowych oraz o podobnych formach za zgodą i akceptacją Zamawiającego): L.p Opis ilustracja Il. Szt. 1. PRASA NOŻNA- Wymiary x1660 mm, Kategoria budowa mięśni Funkcje urządzenia Wzmacnia mięśnie nóg 1 2. WYCISKACZ PODWÓJNY- ćwiczenia górnych partii ciała, Wymiary x2210 mm Kategoria urządzenia budowa mięśni Funkcje urządzenia Wzmacnia mięśnie, klatki piersiowej, barków i ramion ROWEREK 1 UWAGA! zdjęcia i rysunki urządzeń pochodzą ze stron producentów: Charakterystyka techniczna urządzeń: Średnica rur stalowych mm, grubość 3 3,6mm. Siedziska, oparcia, platformy, podesty są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na polskie warunki atmosferyczne. Podesty (tzw. stopki) wykonane ze stali, ocynkowane w celu zabezpieczenia przed korozją i dodatkowo gumowane dla bezpieczeństwa osób ćwiczących, nierdzewne. Nakrętki kołpakowe zabezpieczające przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe bezobsługowe 13

14 zamknięte. Części metalowe urządzeń ocynkowane, elementy zewnętrzne pomalowane epoksydowymi farbami proszkowymi do użytku zewnętrznego charakteryzujące się wysoką odpornością na działanie promieni UV (nie blakną), odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia, a przy tym są bezpieczne dla środowiska, kolor RAL AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE Nawadnianie ogrodu podzielono na cztery sektory, na których wydzielono piętnaście sekcji, które mogą pracować oddzielnie, proponuje się tylko zastosowanie zraszaczy statycznych np. typu 1804 firmy Rain Bird lub innych o równoważnych parametrach technicznych. Na każdym z sektorów umieszczony zostanie w skrzynce zaworowej dużej np. typu Jumbo sterownik stacyjny do montażu zewnętrznego, zasilany bateryjnie. Ponadto proponuje się zamontowania na skrzynkach zaworowych osłon antywandalowych zamykanych na klucz. Zestawienie urządzeń i materiałów: 14

15 15

16 16

17 17

18 Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów o równoważnych parametrach technicznych RENOWACJA SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO ORAZ POMPY RĘCZNEJ Projekt przewiduje renowację słupa ogłoszeniowego- wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do elewacji zewnętrznych w kolorze białym oraz wyczyszczenie daszku i pomalowanie go farbą do powierzchni metalowych zewnętrznych w kolorze RAL6011 oraz renowację- wyczyszczenie i pomalowanie proszkowo w kolorze czarnym pompy ręcznej. 18

19 WYMIANA OPRAW I SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH Projekt zakłada wymianę dwóch słupów oraz dwóch opraw oświetleniowych na stystem LED. Z uwagi na brak propozycji opraw i słupów oświetleniowych parkowych w Katalogu Mebli Miejskich Poznania zaleca się wariantowo wybór jednej z dwóch opraw parkowych LED: 1. Oprawa parkowa+ słup CORONA LED przeznaczona jest do oświetlania ciągów pieszych, uliczek, parków oraz skwerów. Zbudowana jest z aluminium o wysokich parametrach przewodności cieplnej. Oprawa jest anodowana, co zapewnia jej doskonała trwałość oraz estetyczny wygląd. Zastosowano w niej diody CREE XT-E. Oprawa przystosowana jest do pracy w temperaturach od -40 C do +55 C. Przeznaczona jest do monta żu na słupach o wysokości 5-7 m. Do oprawy CORONA LED polecany jest słup SAL-60G o wysokości 6m, który zaprojektowano w taki sposób, że jego zakończenie zwężone jest ze średnicy Ø80 na Ø60, co pozwala idealnie dopasować cały zestaw. DANE TECHNICZNE Typ oprawy CORONA LED 75 Kod /6 Temperatura barwowa światła [K] Moc diod LED [W] 75 Moc całkowita oprawy [W] 88 Efektywność świetlna oprawy [lm/w] 55 Strumień świetlny oprawy* [lm] Liczba diod 36 Waga oprawy netto [kg] 13 Objętość jednostkowa [m3] 0,25 Powierzchnia boczna [m2] 0,095 Napięcie zasilania [V] AC 50/60 Hz 2. Poprawa parkowa + słup INOA LED, oprawa i słup w kolorze Soprano 5 (srebrny), wys. montażu 4,20 m, IP 66, IK PROJEKT SZATY ROŚLINNEJ Kryteria doboru oraz opis projektowanej szaty roślinnej W doborze szaty roślinnej kierowano się głownie warunkami siedliskowymi jak również nawiązując do stylu secesji- fascynacją orientem (stąd wiśnie) oraz bogactwem barw i faktur. Wszystkie dobrane rośliny są wieloletnie oraz znoszą warunki miejskie. Wzdłuż głównej osi kompozycyjnej projektuje się 19

20 szpaler wiśni piłkowanej Amanogawa oraz nasadzeń kwitnących i wieloletnich krzewów (berberysu Thunbergia Atropurpurea Nana, trzmieliny oskrzydlonej Compactus, tawuły japońskiej Goldmound oraz brzozolistnej), ponadto jako nasadzenia drzew zaproponowano dęby szypułkowe odm. Fastigiata oraz ambrowce amerykańskie. Przejścia po trawie zaprojektowane z łamanych płyt granitowych (tzw. ścieżka rzymska ) pomiędzy kostką podkreślono nasadzeniami roślin kwitnących w uzupełniających się terminach- od lutego- oczar, przez forsycje, po pęcherznicę purpurowolistną odm. Diabolo i tawuły, jesienią mają zachwycać trzmielina (liście od pomarańczowych po różowe), berberysy i przede wszystkim ambrowce, które zachwycają feerią barw. Szpaler ambrowców jesienią, Źródło: Projekt zakłada przesadzenie 165 żywotników kolidujących z planowanym zagospodarowaniem oraz będące w złym stanie sanitarnym. Przyjęto pnie o średnicach cm. Rozmieszczenie projektowanej szaty roślinnej wg Rys. nr 1 i Pielęgnacja szaty roślinnej W ciągu 2 lat po posadzeniu, rośliny powinny być podlewane obficie. Po ok. dwóch lat od posadzenia należy zacząć zasilanie nawozami. Trawniki powinny być strzyżone po osiągnięciu wysokości od 5-8 cm tak, aby nie dopuścić ich do wykłoszenia oraz zasilać odpowiednią mieszanką nawozową wieloskładnikową i dosiewać trawę w miejscach, gdzie została uszkodzona lub wypadła. Szczegółowe zasady pielęgnacji zawarto w SST Wykaz roślinności projektowanej- tab.1. Nr NAZWA GATUNKU ŁACIŃSKA NAZWA GATUNKU POLSKA ILOŚĆ SZTUK, ROZSTAWA, [cm] 1 Weigela florida Verweig 2 Spirea japonica 'Goldmound' 3 Prunus serrulata 'Amanogawa' KRZEWUSZKA CUDOWNA Verweig TAWUŁA JAPOŃSKA 'Goldmound' WIŚNIA PIŁKOWANA 'Amanogawa' 84 30x30 cm 78 38x38 cm 12 wg projektu 4 Spirea betulifolia TAWUŁA BRZOZOLISTNA 20 70x70 cm 20

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ OPISOWA

Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ OPISOWA 1 Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Zamierzenie budowlane dotyczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Oświadczenie: Projekt drogowy Remontu nawierzchni placu na terenie lasów państwowych działka nr 44 Otrzep został wykonany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.pl PROJEKT PRZEDMIOT: WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ OBIEKT: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH Inwestor : Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-Maja 16 96-500 Sochaczew Adres inwestycji Sochaczew ul. Korczaka obręb Chodaków dz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: Miasto Tomaszów Lubelski Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 NAZWA ZADANIA: REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI ULICE: ABOROWICZA, BATALIONOW CHŁOPSKICH, RADOSNA,

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Zamierzenie budowlane dotyczy Przebudowy drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach Zawartość opracowania: A. Opis techniczny Przedmiot opracowania Opis stanu istniejącego Opis rozwiązań projektowych Wskaźniki techniczne Uwagi końcowe B. Część rysunkowa rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : ZADANIE NR 1: Przebudowa części ogrodzenia pomiędzy kompleksem Szpitalnym, a terenem miejskim w 4 Wojskowym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY 38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA TORU ROWEROWEGO i ZAGOSPODAROWANIE TERENU przy TORZE Adres obiektu budowlanego: jednostka

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont nawierzchni oraz ogrodzenia przy Urzędzie Skarbowym na działce oznaczonej nr ewid. 711 obręb 7 w Tomaszowie Maz. przy ul. Mireckiego 37 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

11 2) Profil podłużny- zamienny. 12 3) Przekrój podłużny drogi szutrowej - nowy 13 Plan BIOZ bez zmian 14-17

11 2) Profil podłużny- zamienny. 12 3) Przekrój podłużny drogi szutrowej - nowy 13 Plan BIOZ bez zmian 14-17 Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt konstrukcyjny Strona tytułowa 1 Uprawnienia projektantów 2-3 Projekt zagospodarowania terenu Część opisowa zagospodarowania terenu bez zmian 3-4 Część rysunkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ OPISOWA

Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ OPISOWA 1 Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Zamierzenie budowlane dotyczy

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA 1 DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW WRAZ Z PODBABIOGÓRSKIM SZACHOWISKIEM JAKO MIEJSCA REKREACJI W ZAWOI WEŁCZA. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWOJA NUMERY

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA TECHNICZNA

CZĘŚĆ OPISOWA TECHNICZNA CZĘŚĆ OPISOWA TECHNICZNA BUDOWY OGRODZENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO POŁOŻONEGO WE WSI GÓROWYCHY, ORAZ BUDOWY PIŁKOCHWYTU BOISKA PIŁKARSKIEGO POŁOZONEGO WE WSI STAŃKOWO. LOKALIZACJA: GMINA PRABUTY 82-550 PRABUTY,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

POSADOWIENIE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ

POSADOWIENIE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na działce nr ew. 728 w Korytnicy ul.h.sienkiewicza 14 opracowanie: mgr inż. arch. Magdalena Gierłowska mgr inż.arch. Helena Kraszewska upr. 373/74/Wm W skład

Bardziej szczegółowo

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce TEMAT : DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - uproszczona INWESTOR: POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce OBIEKT BUDOWA OGRODZENIA Dz. Nr 4/1, Obr. Kamińsk Gm. Górowo Iławeckie BRANŻA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MOST. 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA URZĄD MIASTA KONINA 62-500 Konin, Plac Wolności 1 Nr działek: Obręb Chorzeń: 810/4

MOST. 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA URZĄD MIASTA KONINA 62-500 Konin, Plac Wolności 1 Nr działek: Obręb Chorzeń: 810/4 Stadium opracowania: Obiekt: Nazwa inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY MOST PRZEBUDOWA MOSTU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KONINIE Nazwa opracowania: Inwestor: 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 0 24-03 Żyrzyn Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn KOSZTORYS OFERTOWY I. Etap przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania :

1. Przedmiot i zakres opracowania : 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PARKINGU NA DZIAŁCE NR 108/9 ORAZ PROJEKTU ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 051350CC NA DZIAŁCE NR 108/5 W OSIELSKU GMINA OSIELSKO 1. Przedmiot i zakres opracowania : Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06.

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06. BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130 PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw przy Zespole Szkół w Sadkowicach wg Rządowego Programu p.n.: "Radosna Szkoła" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA 34-382 BYSTRA tel. 693069706 BYSTRA 210 NIP 553-135-99-14 konto mbank: 05114020040000330246404958 REGON 070763172 e-mail: budoprojekt@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. Opis techniczny 2. Uzgodnienia dokumentacji 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Wypisy z rejestru gruntu 5. Część graficzna : orientacja w skali 1 : 50 000 plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo