Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA"

Transkrypt

1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" Adres obiektu budowlanego, oraz jednostka ewidencyjna, obręb i numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany: Pl. Adama Asnyka, Poznań, dz. nr 1 Grupy Klasy Kategorie robót: Grupa Kategoria Klasa robót robót robót Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty instalacyjne w budynkach Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe Wznoszenie ogrodzeń Usługi usuwania chwastów Usługi utrzymania parków Usługi utrzymania gruntów Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Nazwa i adres Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań Spis zawartości dokumentacji projektowej- wg spisu treści Nazwa i adres podmiotu opracowującego dokumentację projektową: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu, ul. K. Makuszyńskiego 7/21, Legnica Imiona i nazwiska osób opracowujących dokumentację projektową: TOM I BRANŻA ARCHITEKTONICZNA mgr inż. architekt krajobrazu Joanna Kosenko mgr inż. arch. Jerzy Skupień, Nr Uprawnień.: 1/79/Lw Data opracowania: Poznań, 25 lipca 2013 r. 1

2 Spis zawartości dokumentacji projektowej - SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA....str. nr Przedmiot zadania str. nr Istniejący stan zagospodarowania terenu...str. nr Historia miejsca....str. nr Projektowane zagospodarowanie terenu str. nr Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania...str. nr Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków..... str. nr Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.. str. nr Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.....str. nr 6 2. OPIS PROJEKTU.....str. nr Wykaz robót.... str. nr Rozwiązania budowlane.... str. nr ALEJE PARKOWE str. nr ŚCIEŻKA RZYMSKA... str. nr NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA str. nr WYPIĘTRZENIA NAWIERZCHNI.str. nr KOSZE NA ŚMIECI..... str. nr TABLICE INFORMACYJNE..... str. nr OGRODZENIE str. nr KRATKA POD DRZEWO..... str.nr PLAC ZABAW str. nr SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA str. nr UTOMATYCZNE NAWADNIANIE str. nr RENOWACJA SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO ORAZ POMPY RĘCZNEJ... str. nr WYMIANA OPRAW I SŁUPOW OŚWIETLENIOWYCH... str. nr PROJEKT SZATY ROŚLINNEJ str. nr Kryteria doboru oraz opis projektowanej szaty roślinnej str. nr Pielęgnacja szaty roślinnej..... str. nr Wykaz roślinności projektowanej- tab str. nr INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY, ORAZ PLANU BIOZ str. nr 21 CZĘŚĆ GRAFICZNA- wykaz rysunków Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu-rzut w kolorze Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu - SKALA POWIĘKSZONA Rys. nr 3. Projekt tablic informacyjnych grawerowanym w szkle metodą 3D- rzut pionowy, przekrój, widok z boku Rys. nr 4. Ozdobny wzór-a i B Rys. nr 5. Projekt tablic informacyjnych ze zdjęciem grawerowanym w szkle metodą 3D- detal C Rys. nr 6. Projekt tablic informacyjnych ze zdjęciem grawerowanym w szkle metodą 3D- DETAL D Rys. nr 7. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2a."- przekrój A-A, widok z boku, widok frontowy Rys. nr 8. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2a."- rzut poziomy, przekrój podłużny Rys. nr 9. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2b."- przekrój A-A, widok z boku, widok frontowy Rys. nr 10. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2b."- rzut poziomy, przekrój podłużny Rys. nr 11. Projekt kraty osłaniającej pod drzewo Rys. nr 12. Przekroje nawierzchni projektowanych Rys. nr 13. Wizualizacje Rys. nr 14. Projekt automatycznego nawadniania Załącznik Nr 1- zdjęcia do graweru laserem 3D- Wykonawcy dostarczy Zamawiający 5.ZAŁĄCZNIKI 5.1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego (Jerzy Skupień) 5.2. Zaświadczenie o przynależności do DORIA (Jerzy Skupień) 5.3. Oświadczenie projektanta (branża architektoniczna) 5.4. Certyfikat legalności oprogramowania ZwCad nr 9B64C32B 5.5. Karty techniczne produktów. 2

3 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. PRZEDMIOT ZADANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania terenu w ramach zadania: Rewitalizacja Placu Adama Asnyka", które obejmuje projekty: układów komunikacyjnych ciągów pieszych, małej architektury w tym projekt placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla osób dorosłych, projektów tablic informacyjnych- galerii zdjęć na taflach szklanych wykonanych metodą grawerowania laserem z efektem 3D, projekt szaty roślinnej, oraz projektu szaty roślinnej. OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz tekst jednolity wraz z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U nr 202 poz wraz z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462) Materiały wyjściowe: Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 (do celów niniejszego opracowania powiększona do skali 1:250), konsultacje z Inwestorem, wizja w terenie w miesiącach maj, czerwiec oraz lipiec 2013 r., aktualne przepisy i normatywy projektowania. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.) definiuje obiekty małej architektury jako niewielkie obiekty budowlane, a w szczególności: obiekty kultu religijnego: kapliczki, krzyże przydrożne, figury; posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki czy śmietniki. Definicja obiektu małej architektury ma charakter otwarty- katalog wskazany w ustawie prawo budowlane został sformułowany w sposób przykładowy, zatem przedmiotową inwestycję można zaliczyć do obiektów małej architektury. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 Prawa budowlanego, budowa obiektów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3

4 Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" Teren opracowania stanowi plac zlokalizowany na placu Adama Asnyka 1 w Poznaniu- działka o 2 numerze ewidencyjnym 1, zajmujący powierzchnię 2256 m. Na obszarze opracowania zlokalizowane są urządzenia do zabaw z drewna dla dzieci (19 sztuk), ławki (10 sztuk) oraz jeden kosz na śmieci. oraz kamień pamiątkowy- memoriał historii tego miejsca- w centralnej części istniejącego ogrodzenia. Fot.1. kamień pamiątkowy na placu A. Asnyka (źródło własne) Nawierzchnię bezpieczną pod istniejącymi zabawkami stanowi piasek, który niestety nie spełnia norm bezpieczeństwa, jego warstwa jest niewystarczająca w stosunku do wysokości upadku z urządzeń, ponadto zlokalizowane tutaj urządzenia zabawowe również nie spełniają wymogów dotyczących zabawek dla dzieci. Fot.2. Istniejące urządzenia zabawowe na terenie opracowania (źródło własne) 2 Powierzchnia terenu opracowania zajmuje ok m, istniejący plac zabaw w obrębie 2 istniejącego ogrodzenia zajmuje powierzchnię ok m, nawierzchnia betonowa zajmuje ok m, nawierzchnia bezpieczna z piasku ok. 100 m, pozostałą cześć zajmują zdewastowane trawniki. Na placu zinwentaryzowano piękne okazy starodrzewu złożonego z lip drobnolistnych (Tilia cordata) oraz klonów jaworów (Acer pseudoplatanus), ponadto wzdłuż ogrodzenia posadzono żywotniki zachodnie oraz po zewnętrznej stronie- głogi jednoszyjkowe odm. Compacta (Crataegus monogyna 'Compacta'). Fot.2. Widok na teren opracowania od wejścia północno- zachodniego (źródło własne) Teren opracowania charakteryzuje się łagodnym regularnym spadkiem terenu ok. 1%. Plac zabaw jest ogrodzony płotem z płaskowników i siatki w kątownikach stalowych, ogrodzenie to przebiega około 1 metr od granic działki nr 1, istnieją 3 wejścia na teren placu zabaw: od strony północo-zachodniej (do zachowania), drugie od strony północno- wschodniej (do zachowania), oraz trzecie- od strony południowej stanowiące zagrożenie dla użytkowników, zwłaszcza dla dzieci wychodzące z placu, ponieważ parkowane wzdłuż południowej granicy samochody utrudniają komunikację piesza oraz widoczność. Działka nr 1 jest częściowo uzbrojona, zinwentaryzowano na niej sieci oświetlenia parkowegowskazane do remontu (oprawy opraw i słupów, zalecane w systemie LED) HISTORIA MIEJSCA 4

5 Weronika Jeske poślubiła Joahanna Kosickiego. Ogromna pracowitość jak i przedsiębiorczość Johanna Kosickiego pozwoliła im pozyskać spore zasoby majątkowe. Do dnia dzisiejszego jeden z nielicznych zachowanych reliktów wiejskiej zabudowy w śródmieściu Poznania należał do Johanna Kosickiego. Wpisany został do księgi wieczystej w 1871 roku. Do rodziny Kosickich należały również kamienice wokół dzisiejszego placu Asnyka. Przez wiele lat nieruchomość o areale m 2 służyła rodzinie Kosickich jako ogród rodzinny. Z uroków tego miejsca przez lata korzystała rodzina. 1 Fot.2. Weronika i Jan Kosiccy (źródło: album rodzinny Pani Anny Meisnerowskiej z domu Kosickiej) W 1930 r. rodzina przekazała nieruchomość miastu. W testamencie znalazło się zastrzeżenie, iż teren zawsze ma pełnić rolę miejsca odpoczynku dla mieszkańców i nigdy nie zostać zabudowany. Projekt zakłada utworzenie wzdłuż głównej osi kompozycyjnej galerii zdjęć powstałych na przestrzeni lat obrazujących genezę miejsca i jego darczyńców, gdyż należy pamiętać, iż teren opracowania był ogrodem rodzinnym i posiada piękną i barwną historię PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Celem projektu jest rewitalizacja Placu A. Asnyka polegająca na utrzymaniu jego głównej istniejącej funkcji- placu zabaw przy jednoczesnym przekształceniu go w Secesyjny salon miejski. Proponuje się utworzenie układu subtelnie nawiązującego do miękkich linii secesyjnych architektury kamienic stojących wokół. Ponadto główną ideą projektową było stworzenie wnętrza krajobrazowego i stworzenia spójnego pod stylistycznie założenia kompozycyjnego. Cały układ kompozycyjny opiera się na podziale placu na kwatery różniące się funkcją plac zabaw dla dzieci 3-7 lat, plac rekreacyjny z galerią zdjęć, siłownia dla seniorów oraz fakturą- na niektórych występuje miękka nawierzchnia- trawnik i roślinność piętrowa, na pozostałych kostka granitowa w różnych kolorach: szarym, oraz beżowym, wymiary kostki 6x6 cm; podział terenu na sektory umożliwi oddzielenie części placu zabaw od pozostałych stref. Linie dzielące teren na poszczególne kwateryobrzeża z kostki granitowej czarnej 10x10 cm- w projekcie sugeruje się poprowadzenie krzywizn nawierzchni aż na chodniki przy ul. Słowackiego oraz Asnyka. Ponadto pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi wśród nawierzchni z kostki granitowej proponuje się zbudowanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu (dostosowanego do wysokości upadku) w kolorze zielonym RAL 6011, wykonanego metodą natrysku na miejscu lub układanych z płyt (kolor zielony ma nawiązywać do organicznej nawierzchni trawników). Furtki- utrzymanie wejść północno- zachodniego oraz północno- wschodniego oraz nieznaczne przesunięcie bramy wjazdowej rozwieralnej o szerokości 3,0 m w stronę południową granicy opracowania. Ponadto planuje się docelowe rozebranie istniejącego ogrodzenia i przesunięcie przebiegu projektowanego ogrodzenia wzdłuż granic działki. Główna oś kompozycyjna poprowadzona została od strony północo- zachodniej działki dzieląc ja na 2 niemal równe części, wzdłuż której proponuje się utworzyć galerię zdjęć grawerowanych w szkle metodą laseru 3D, nasadzeń kwitnących i wieloletnich krzewów oraz małych drzewek kolumnowych (wiśnia piłkowana Amanogawa ) w wydzielonych klombach obramowanych czarną kostką granitową o wym. 10x10 cm. 1 Anna Meisnerowska z Kosickich, Krótka historia Placu Asnyka. Niegdysiejszy ogród rodziny Kosickich, Jednodniówka Nr 9/50, Poznań

6 Ponieważ teren opracowania charakteryzuje minimalnymi spadkami, nie ma potrzeby zmiany jego ukształtowania. Planowane elementy zagospodarowania terenu (wg projektu): 1- galeria zdjęć 3d- stare i współczesne zdjęcia przedstawiające historię placu grawerowane za pomocą laseru w taflach szklanych o wym. 0,5 x 0,5x 0,012 m, podświetlone listwami led (zalecane), podwieszone na tablicach - 5 sztuk, 2- wypiętrzenia nawierzchni z betonu architektonicznego pokryte poliuretanem w kolorze zielonym, wysokość maksymalna 0,75m, 2a-typ dłuższy o dł.1126cm-4 szt., 2b-typ krótszy o dł. 823cm-3 sztuki, 3- plac zabaw dla dzieci 3-7 lat, wyróżnione strefy: 3a-"małych jeźdźców"- bujaki, wysokość upadku 0,45 m, 3b-"karuzela", wysokość upadku 0,73m oraz 3c-"zabaw dynamicznych", maksymalna wysokość upadku 1,25 m: - bujak- typu "kura"- szerokość 0,29 m,długość 0,96 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa hdpe, wysokość upadku 0,45 m, - bujak- typu "zebra"- szerokość 0,29 m, długość 1,18 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa hdpe, - bujak podwójny typu "smok" z tworzywa hdpe, szerokość 0,29 m, długość 2,12 m, wysokość 0,83 m - huśtawka podwójna wahadłowa z jednym siedziskiem kubełkowym, nogi metalowe, szerokość 1,95 m, długość 3,25 m, wysokość 2,41 m, - huśtawka ważka z odbojnicami, bez oparcia, szerokość 0,43 m,długość 3,00 m, wysokość 0,90-1 sztuka, - karuzela tarczowa, 3 siedziska, barierka i kierownica, podstawa ryflowana, szerokość 1,40, wysokość upadku 0,73m, 4- siłownia zewnętrzna: - rowerek- 1 sztuka, - wyciskacz podwójny- 1 sztuka, - prasa nożna- 1 sztuka. Wszystkie proponowane rośliny są wieloletnie oraz mało wymagające siedliskowo. Niniejsze założenie projektowe zakłada utworzenie prostych kompozycji-nasadzeń, które spełniałyby nie tylko funkcje estetyczne oraz podkreślałyby układ ciągów komunikacyjnych i całej kompozycji ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA lp projektowana nawierzchnia lub elementy nawierzchni powierzchnia [m 2 ] lub długość [mb] 1 powierzchnia terenu objętego opracowaniem ok m 2 2 kostka granitowa płomieniowana kolor jasnoszary 506 m 2 6 x 6 cm 3 kostka granitowa płomieniowana kolor beżowy 6 x 6 cm 397 m 2 4 nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu, kolor zielony, kolor RAL 6011, hic 1,30, 5 obrzeża chodnikowe- kostka granitowa 10x10x10 cm osadzona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 (grubość 5 cm) w ławie z betonu C12/15 6 Ścieżka rzymska 1-płyty granitowe gr. 4-5 cm płomieniowane 2- podsypka cementowo- piaskowa (1:4)- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm, 3- podbudowa o grubości 15 cm, z tłucznia frakcji mm, 7 Ściółka z kory drzew iglastych na agrotkaninie czarnej gramatury 90g, grubość warstwy kory 5-10 cm, zapas agrotkaniny min. 10% 71 m 2 255,4 mb 27 mb 26 m 2 8 projektowane ogrodzenie szacowana długość łącznie z dwoma furtkami o 6

7 9 trawa 1233 m 2 szerokości 1,20m oraz bramą o szerokości 3,0m (dopuszcza się nieznaczne zmiany w trakcie realizacji ogrodzenia)182 mb 1.5. DANE INFORMACYJNE, CZY TEREN INEWSTYCJI JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie zespołu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania pod nr A239 decyzją z dnia r. i objętego ochroną konserwatorską (Zespoły urbanistyczno-architektoniczne najstarszych dzielnic miasta wraz z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi, założeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury przemysłowej i kamienicami)- zamierzenia oraz koncepcje projektowe zostały uzgodnione z właściwymi służbami konserwatorskimi DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO. Działka nie znajduję się w granicach terenu górniczego INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKT. BUDYNKU I OTOCZENIA. Uciążliwość projektowanej inwestycji zamknie się w granicach terenu opracowania, a inwestycja nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na tereny sąsiednie. Teren opracowania nie zawiera się w granicach obszaru Natura Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie uporządkowanego systemu zieleni piętrowej (krzewy, drzewa), co korzystnie wpłynie na krajobraz, ponadto tylko nieznacznie zmniejszy powierzchnię biologicznie czynną. Realizacja inwestycji nie wywoła znaczących zmian w środowisku przyrodniczym, nie wpłynie negatywnie na naruszenie powiązań przyrodniczych, nie zakłóci naturalnych obiegów, nie spowoduje naruszenia terenów zieleni i nie wpłynie negatywnie na kształtowanie warunków mikroklimatu. 2. OPIS PROJEKTU: 2.1. WYKAZ ROBÓT: Klasy grupy kategorie robót: Grupa robót Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty instalacyjne w budynkach Klasa robót Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Kategoria robót Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe Wznoszenie ogrodzeń 7

8 Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi usuwania chwastów Usługi utrzymania parków Usługi utrzymania gruntów Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 2.2. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE ALEJE PARKOWE Projekt zakłada uporządkowanie układu komunikacji na placu. W przekroju poprzecznym alejek należy wyprofilować nadając spadki dwustronne o wartości 2 % w kierunku nawierzchni trawiastej. Sposób odprowadzenia wód opadowych- grawitacyjnie do powierzchni biologicznie czynnych. Alejki będą ograniczone kostką granitową czarną o wymiarach 10x10x10 cm. Obrzeża z kostki 10x10x10 cm osadzić na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 (gr 5 cm) w ławie z betonu C12/15. Budowa nawierzchni z kostki granitowej: 1- kostka granitowa kolor jasnoszary/ beżowy 6x6 cm, obrzeża- kostka granitowa 10x10x10 cm, 2- podsypka cementowo- piaskowa 1:4- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm, 3- podbudowa o grubości 15 cm, z tłucznia frakcji mm, 4.- warstwa odsączająca- z piasku frakcji 2 mm, grubość 10 cm w szczelinach suchy piasek- frakcja 1-2 mm Wzór ułożenia kostki wg Rys ŚCIEŻKA RZYMSKA długość łączna 27 mb. 1- płyta granitowa płomieniowana, długości 52 cm (4-5 cm) 2- podsypka cementowo- piaskowa 1:4- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm, 3- podbudowa o grubości 15 cm, z tłucznia frakcji mm, NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: W przypadku urządzeń o wysokości poniżej 1 metra na ogół każda nawierzchnia, może być bezpieczna dla użytkowników, oczywiście pod warunkiem, że jest dobrze utrzymana. Z reguły, z niskich urządzeń korzystają bardzo małe dzieci, wówczas wskazane jest, aby sprzęt dla nich znajdował się w wydzielonej części placu, aby utrudnić korzystanie z urządzeń, które nie są przeznaczone dla maluchów a także uniknąć dewastacji przez starsze dzieci. Pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw zlokalizowanymi na wśród nawierzchni z kostki; zbudowana z płyt elastycznych z granulatu SBR i EPDM, zalecana nawierzchnia typu PORPLASTIC FUN 40 HIC 1,30 lub o równoważnych parametrach technicznych, kolor: RAL Budowa nawierzchni: 1. warstwa użytkowa- wykonana z granulatu EPDM z pierwotnej produkcji posiadający jednolity kolor w swoim przekroju i kleju PU; aplikacja ręczna lub mechaniczna, 2. warstwa bazowa amortyzująca siłę upadków. Jest to mieszanina kleju PU oraz granulatu SBR przygotowana na miejscu, aplikowana ręcznie lub mechanicznie za pomocą rozkładarki (o ile pozwalają warunki na budowie). Granulat EPDM musi spełniać następujące wymagania środowiskowe, gwarantujące ich bezpieczeństwo:). DOC mg/l <20 EOX mg/l <10 PAH mg/kg <0,1 8

9 Ołów mg/l <0,04 Kadm mg/l <0,005 Chrom mg/l <0,05 Rtęć mg/l <0,001 Cynk mg/l <0,5 Cyna mg/l <0, WYPIĘTRZENIA NAWIERZCHNI Projektuje się wypiętrzenia nawierzchni wykonane z betonu architektonicznego (wzbogaconego włóknem szklanym), zbrojonego, pełniące funkcję siedzisk o wymiarach: 2a- (szerokość x długość x wysokość) 100,8x1126x75 cm oraz 2b- 115,8x823x75 cm zbudowane następująco: 1.beton architektoniczny (wzbogacony włóknem szklanym) 2. warstwa impregnująco- wiążąca 3.warstwa poliuretanu kolor RAL 6011 Stopa fundamentowa beton C16/20. zbrojenie stóp wykonać z prętów podłużnie 4#16 A-III połączone strzemionami 6A-0/20 co 30 cm/25cm (tyb 2b) KOSZE NA ŚMIECI Śmietniki to wymóg niezbędny, aby zachować miejsca zabaw w ładzie i porządku. Zrezygnowano z umieszczenia koszy w odległości od 2 do 3 metrów od ławek oraz wejść, aby nie były wykorzystywane do zabawy. Dodatkowo, śmietniki tuż przy ławkach lub wejściach mogą dodatkowo narażać użytkowników placu na ataki owadów. Kosze powinny być dobrze przytwierdzone do podłoża i wskazane jest, aby posiadały mechanizm umożliwiający ich opróżnianie tylko przez osoby upoważnione przez administratora. Projekt zakłada lokalizację sześciu koszy na śmieci- modelu numer PK-OZ/N-003-KOMS-C z Katalogu Mebli Miejskich Poznania. Budowa projektowanego kosza na śmieci: 9

10 - Całość ocynkowana i pomalowana na kolor czarny, - komora kosza o pojemności 50 l - Pojemnik ze stali malowanej proszkowo z wewnętrzną wkładką i otwartym wiekiem; średnica 59 cm, wysokość 70 cm; Tablice informacyjne Projekt zakłada stworzenie wzdłuż głównej osi kompozycyjnej galerii starych i współczesnych zdjęć przedstawiających historię placu grawerowanych laserem metodą 3D w taflach szklanych o wymiarach (szerokość x wysokość x grubość) 50x 50 x 12cm, podświetlone listwami led (zalecane), podwieszone na tablicach - 5 sztuk. Zaleca się przyjęcie autorskiego projektu tablicy informacyjnej lub wariantowo nośnika reklamymodelu numer OZ-OZ/N-002-PROD-C z Katalogu Mebli Miejskich Poznania. Budowa projektowanej tablicy informacyjnej: - wymiary tablic (szerokość x wysokość x grubość):75x170x15 cm - 2 ściany wykonane ze stali corten- A o grubości 4mm, boczne ściany o szerokości 15 cm również ze stali corten-a o grubości 4mm, górna ściana ruchoma-przykręcana od góry 4 śrubami zamkowymi (po dwie na każdym końcu) z łbem grzybkowym do złącza kątowego stalowego100x100x100mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 4 mm, - w tablicach wycięte wzory metodą waterjet, - rama z profili stalowych (kolor srebrny; stal ocynkowana) z ceowników 16x16x3do 4 mm, mm zespawana ze stalą, w której zostanie umieszczona płyta szklana gr. 12 mm; grawerowana metodą graweru laserem- wygrawerowane laserem metodą 3D zdjęcia przedstawiające historię Placu A. Asnyka. Zdjęcia do wygrawerowania wg Załącznika Nr 1; wewnątrz- w dolnej krawędzi ramy zaleca się zamontowanie profili uniwersalnych LED, - tablice zanurzone w stopie fundamentowej z betonu C16/20, zbrojonej prętami podłużnie 4#16 A-III połączonymi strzemionami 6A-0/20 CO 25 cm, - parametry wykonania zdjęć w technologii grawerowania wewnątrz szkła 3D (rozdzielczość-150dpi, ilość warstw grawerowania- 5, głębię obrazu w milimetrach- 8mm, grafika zdjęcia ma być rozłożona na warstwy w taki sposób aby otrzymać efekt przestrzeni.) - rodzaj szkła szkło odbarwione typu Diamand, Optiwhite lub o równoważnych parametrach - szkło o grubości 12mm - maksymalny obszar zadruku 450x450mm Ogrodzenie Ogrodzenie wokół placu zabaw czy piaskownicy są wymagane dyrektywami Unii Europejskiej, ponadto ogrodzenie placu zabaw powinno zostać zamontowane zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176, rekomendowana wysokość ogrodzenia to 1m, należy przy tym zwrócić uwagę na zabezpieczenie krawędzi ogrodzenia, jakość materiałów i ich wytrzymałość na możliwy wandalizm, czy warunki pogodowe. Ogrodzenie i związane z nim wejścia oraz bramki nie tylko są konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, czy uniemożliwiania wstępu zwierzętom. Takie elementy utrudniają także wstęp osobom chcącym wprowadzić na plac zabaw motocykle itp. Ogrodzenie na placu zabaw przede wszystkim utrudnia wstęp zwierzętom i ochrania małe dzieci przed niebezpieczeństwem. Jeśli psy lub ruch samochodowy czy rowerowy w naszej okolicy nie są problemem można się zastanowić czy płot faktycznie jest niezbędny. Weźmy jednak pod uwagę i to, że ogrodzenie daje dzieciom wrażenie, że są na swoim terenie, gdzie nic im nie grozi, ponieważ 10

11 Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" są oddzielone od okolicy. Warto wiedzieć, że nie wszystkie typy ogrodzeń nadają się do zastosowania na placu zabaw, jeśli jednak stwierdzimy, że jest on potrzebny nie żałujmy na ten cel pieniędzy. Dostosujmy ogrodzenie do rejonu, w którym znajduje się plac. Jeśli miejsce rekreacji znajduje się na obszarach wiejskich lub w lesie, to zastosowanie metalowego płotu może nie być najlepszym pomysłem. Co innego, kiedy plac zabaw umieszczony jest na osiedlu, gdzie należy liczyć się z wandalizmem. Bez względu na rodzaj ogrodzenia, jakie zastosujemy, nie powinno ono narażać dzieci na niebezpieczeństwa. Ogrodzenia powinny być postawione w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie normami, prawem i lokalnymi zwyczajami, przy czym rekomendowana ich wysokość to 1 metr. Nawet na najbardziej bezpiecznym placu zabaw może dojść do wypadku, stąd też konieczne jest, by pojazdy służb ratunkowych mogły swobodnie wjechać na teren i to w miarę jak najbliżej miejsca wypadku. Bramka lub furtka o szerokości co najmniej 2,15 m powinna wystarczyć, aby ambulans nie miał kłopotów z wjazdem. Jeśli plac zabaw jest zwykle zamykany, konieczne jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji, w jaki sposób może być otwarty oraz gdzie znajdują się klucze do bramy. Nie tylko zresztą samo wejście powinno być dostępne. Należy pamiętać o podłożu, na którym karetka pogotowia mogłaby ewentualnie bezpiecznie zaparkować. Tam gdzie nie dotrze karetka wykorzystywane są nosze na kółkach. Zwróćmy uwagę, że bez pacjenta ważą one ok. 60 kg. Przewiezienie poszkodowanego z miejsca wypadku jest czasem znacznie utrudnione, zwłaszcza, kiedy podłoże placu zabaw jest grząskie, a pamiętajmy, że przy ratowaniu życia ludzkiego liczy się każda sekunda. Aby ułatwić transport pacjenta niezbędne może być wówczas wykonanie prowizorycznych ramp czy podjazdów. Planuje się docelowe rozebranie istniejącego ogrodzenia i przesunięcie przebiegu projektowanego ogrodzenia wzdłuż granic działki; wspomniane normy i przepisy m.in. PN-EN 11761:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań wymagają ogrodzenia placu zabaw. Projekt zakłada utrzymanie wejść północno- zachodniego oraz północno- wschodniego oraz nieznaczne przesunięcie wjazdu- zbudowanie bramy wjazdowej rozwieralnej o szerokości 3,0 m w stronę południową granicy opracowania. Z uwagi na brak propozycji systemów ogrodzeniowych w Katalogu Mebli Miejskich Poznania zaleca się ogrodzenie terenu opracowania ogrodzeniem projektowanym, zbudowanym następująco: - szacowana długość projektowanego ogrodzenia- 182 mb (łącznie z dwoma furtkami o szerokości 1,20, samozamykalnymi, otwieranymi do wewnątrz oraz bramą rozwieralną o szerokości 3,0 mdostosowano do wymagań dla osób niepełnosprawnych), - przęsła, brama i furtki ogrodzenia wykonane będą z prętów metalowych 15x15mm połączonych przez spawy z płaskownikami 25x25 mm. - słupki z profilu kwadratowego 80x80 mm, - powierzchnie metalowe malowane dwukrotnie farbą typu Hamereit lub podobną w kolorze czarnym matowym, - bramy i furtki zaopatrzone w klamki i zamki. 11

12 - szerokość furtki- 120 cm (2 sztuki), - szerokość bramy rozwieralnej- 300cm, - słupki ogrodzenia zanurzone w stopie fundamentowej z betonu C16/20, zbrojonej prętami podłużnie 4#12 A-III połączonymi strzemionami 6A-0/20 CO 20 cm Kratka pod drzewo Projektuje się osłonięcie 3 starych drzew rosnących wśród projektowanej nawierzchni z kostki granitowej. Zaleca się przyjęcie autorskiego projektu kratki pod drzewo lub wariantowo obudowy drzew- modelu numer OZ-OZ/N-002-PROD-C z Katalogu Mebli Miejskich Poznania. Budowa projektowanej kraty pod drzewo: - wymiary kraty (długość x szerokość x grubość) 200x200 x 4 mm, wymiary otworu wewnętrznego: 80x80 cm, - płyta wykonana ze stali corten-a o grubości 4mm, w ramie wycięte wzory metodą waterjet, - rama z L- profili stalowych ocynkowanych 35x35x5mmzespawana ze stalą Plac zabaw Nasłonecznienie placu zabaw będzie wynosiło najmniej 4 godziny liczone w dniach równonocny (21 marca i 21 września) w godzinach od Odległość placu i urządzeń od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń istniejącej zabudowy oraz od miejsc gromadzenia odpadów i miejsc postojowych wynosi nie mniej niż 10 m. Wszystkie podjazdy, furtki i ścieżki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci 3-7 lat, na którym zostały wyróżnione strefy: 3a-"małych jeźdźców"- zlokalizowane tutaj zostały bujaki, wysokość upadku 0,45 m, 3b-"karuzela", wysokość upadku 0,73m oraz 3c-"zabaw dynamicznych", na której znajdują się huśtawki: ważka i wahadłowa podwójna z jednym siedziskiem kubełkowym, maksymalna wysokość upadku 1,25 m. Zestawienie proponowanych urządzeń zabawowych (dopuszcza się inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, materiałowych oraz o podobnych formach za zgodą i akceptacją Zamawiającego): L.p Opis ilustracja Il. Szt. STREFA 3A- "Małych jeźdźców" -wysokość upadku 0,45 m 1. bujak- typu "kura"- szerokość 0,29 m, długość 0,96 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa HDPE, wysokość upadku 0,45 m, 1 4. BUJAK- TYPU "ZEBRA"- szerokość 0,29 m, długość 1,18 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa HDPE, 1 5. BUJAK PODWÓJNY TYPU "SMOK" z tworzywa HDPE, szerokość 0,29 m, długość 2,12 m, wysokość 0,83 m 1 12

13 L.p Opis ilustracja Il. Szt. STREFA 3A- "Małych jeźdźców" -wysokość upadku 0,45 m STREFA 3B- "Karuzela"- wysokość upadku 0,73m 6. 3B-"Karuzela tarczowa", 3 siedziska, barierka i kierownica, podstawa ryflowana, szerokość 1,40, wysokość upadku 0,73m 1 3C-"Zabaw dynamicznych", max. wysokość upadku 1,25 m 7. Huśtawka podwójna wahadłowa z jednym siedziskiem kubełkowym, nogi metalowe, szerokość 1,95 m, długość 3,25 m, wysokość 2,41 m 1 8. Huśtawka ważka Z ODBOJNICAMI, BEZ OPARCIA, szerokość 0,43 m, długość 3,00 m, wysokość 0,90-1 szt. 1 UWAGA! zdjęcia i rysunki urządzeń pochodzą ze stron producentów: Siłownia zewnętrzna Dobrano najbardziej popularne na tradycyjnych urządzenia oraz takie, które pozwolą na ćwiczenie jak największych partii ciała (dopuszcza się inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, materiałowych oraz o podobnych formach za zgodą i akceptacją Zamawiającego): L.p Opis ilustracja Il. Szt. 1. PRASA NOŻNA- Wymiary x1660 mm, Kategoria budowa mięśni Funkcje urządzenia Wzmacnia mięśnie nóg 1 2. WYCISKACZ PODWÓJNY- ćwiczenia górnych partii ciała, Wymiary x2210 mm Kategoria urządzenia budowa mięśni Funkcje urządzenia Wzmacnia mięśnie, klatki piersiowej, barków i ramion ROWEREK 1 UWAGA! zdjęcia i rysunki urządzeń pochodzą ze stron producentów: Charakterystyka techniczna urządzeń: Średnica rur stalowych mm, grubość 3 3,6mm. Siedziska, oparcia, platformy, podesty są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na polskie warunki atmosferyczne. Podesty (tzw. stopki) wykonane ze stali, ocynkowane w celu zabezpieczenia przed korozją i dodatkowo gumowane dla bezpieczeństwa osób ćwiczących, nierdzewne. Nakrętki kołpakowe zabezpieczające przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe bezobsługowe 13

14 zamknięte. Części metalowe urządzeń ocynkowane, elementy zewnętrzne pomalowane epoksydowymi farbami proszkowymi do użytku zewnętrznego charakteryzujące się wysoką odpornością na działanie promieni UV (nie blakną), odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia, a przy tym są bezpieczne dla środowiska, kolor RAL AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE Nawadnianie ogrodu podzielono na cztery sektory, na których wydzielono piętnaście sekcji, które mogą pracować oddzielnie, proponuje się tylko zastosowanie zraszaczy statycznych np. typu 1804 firmy Rain Bird lub innych o równoważnych parametrach technicznych. Na każdym z sektorów umieszczony zostanie w skrzynce zaworowej dużej np. typu Jumbo sterownik stacyjny do montażu zewnętrznego, zasilany bateryjnie. Ponadto proponuje się zamontowania na skrzynkach zaworowych osłon antywandalowych zamykanych na klucz. Zestawienie urządzeń i materiałów: 14

15 15

16 16

17 17

18 Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów o równoważnych parametrach technicznych RENOWACJA SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO ORAZ POMPY RĘCZNEJ Projekt przewiduje renowację słupa ogłoszeniowego- wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do elewacji zewnętrznych w kolorze białym oraz wyczyszczenie daszku i pomalowanie go farbą do powierzchni metalowych zewnętrznych w kolorze RAL6011 oraz renowację- wyczyszczenie i pomalowanie proszkowo w kolorze czarnym pompy ręcznej. 18

19 WYMIANA OPRAW I SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH Projekt zakłada wymianę dwóch słupów oraz dwóch opraw oświetleniowych na stystem LED. Z uwagi na brak propozycji opraw i słupów oświetleniowych parkowych w Katalogu Mebli Miejskich Poznania zaleca się wariantowo wybór jednej z dwóch opraw parkowych LED: 1. Oprawa parkowa+ słup CORONA LED przeznaczona jest do oświetlania ciągów pieszych, uliczek, parków oraz skwerów. Zbudowana jest z aluminium o wysokich parametrach przewodności cieplnej. Oprawa jest anodowana, co zapewnia jej doskonała trwałość oraz estetyczny wygląd. Zastosowano w niej diody CREE XT-E. Oprawa przystosowana jest do pracy w temperaturach od -40 C do +55 C. Przeznaczona jest do monta żu na słupach o wysokości 5-7 m. Do oprawy CORONA LED polecany jest słup SAL-60G o wysokości 6m, który zaprojektowano w taki sposób, że jego zakończenie zwężone jest ze średnicy Ø80 na Ø60, co pozwala idealnie dopasować cały zestaw. DANE TECHNICZNE Typ oprawy CORONA LED 75 Kod /6 Temperatura barwowa światła [K] Moc diod LED [W] 75 Moc całkowita oprawy [W] 88 Efektywność świetlna oprawy [lm/w] 55 Strumień świetlny oprawy* [lm] Liczba diod 36 Waga oprawy netto [kg] 13 Objętość jednostkowa [m3] 0,25 Powierzchnia boczna [m2] 0,095 Napięcie zasilania [V] AC 50/60 Hz 2. Poprawa parkowa + słup INOA LED, oprawa i słup w kolorze Soprano 5 (srebrny), wys. montażu 4,20 m, IP 66, IK PROJEKT SZATY ROŚLINNEJ Kryteria doboru oraz opis projektowanej szaty roślinnej W doborze szaty roślinnej kierowano się głownie warunkami siedliskowymi jak również nawiązując do stylu secesji- fascynacją orientem (stąd wiśnie) oraz bogactwem barw i faktur. Wszystkie dobrane rośliny są wieloletnie oraz znoszą warunki miejskie. Wzdłuż głównej osi kompozycyjnej projektuje się 19

20 szpaler wiśni piłkowanej Amanogawa oraz nasadzeń kwitnących i wieloletnich krzewów (berberysu Thunbergia Atropurpurea Nana, trzmieliny oskrzydlonej Compactus, tawuły japońskiej Goldmound oraz brzozolistnej), ponadto jako nasadzenia drzew zaproponowano dęby szypułkowe odm. Fastigiata oraz ambrowce amerykańskie. Przejścia po trawie zaprojektowane z łamanych płyt granitowych (tzw. ścieżka rzymska ) pomiędzy kostką podkreślono nasadzeniami roślin kwitnących w uzupełniających się terminach- od lutego- oczar, przez forsycje, po pęcherznicę purpurowolistną odm. Diabolo i tawuły, jesienią mają zachwycać trzmielina (liście od pomarańczowych po różowe), berberysy i przede wszystkim ambrowce, które zachwycają feerią barw. Szpaler ambrowców jesienią, Źródło: Projekt zakłada przesadzenie 165 żywotników kolidujących z planowanym zagospodarowaniem oraz będące w złym stanie sanitarnym. Przyjęto pnie o średnicach cm. Rozmieszczenie projektowanej szaty roślinnej wg Rys. nr 1 i Pielęgnacja szaty roślinnej W ciągu 2 lat po posadzeniu, rośliny powinny być podlewane obficie. Po ok. dwóch lat od posadzenia należy zacząć zasilanie nawozami. Trawniki powinny być strzyżone po osiągnięciu wysokości od 5-8 cm tak, aby nie dopuścić ich do wykłoszenia oraz zasilać odpowiednią mieszanką nawozową wieloskładnikową i dosiewać trawę w miejscach, gdzie została uszkodzona lub wypadła. Szczegółowe zasady pielęgnacji zawarto w SST Wykaz roślinności projektowanej- tab.1. Nr NAZWA GATUNKU ŁACIŃSKA NAZWA GATUNKU POLSKA ILOŚĆ SZTUK, ROZSTAWA, [cm] 1 Weigela florida Verweig 2 Spirea japonica 'Goldmound' 3 Prunus serrulata 'Amanogawa' KRZEWUSZKA CUDOWNA Verweig TAWUŁA JAPOŃSKA 'Goldmound' WIŚNIA PIŁKOWANA 'Amanogawa' 84 30x30 cm 78 38x38 cm 12 wg projektu 4 Spirea betulifolia TAWUŁA BRZOZOLISTNA 20 70x70 cm 20

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy małej architektury należy traktować poglądowo. Mogą zostać zmienione na równoważne za

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Nawierzchnia betonowa placu nr 2: Zapadnięta nawierzchnia wokół studzienek i kratek ściekowych: 6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem planuje się usunięcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT Budowa obiektu sportowego Skateparku ARDES INWESTYCJI Działka nr 568, obręb Stepnica Przy działce drogowej nr 578, 545 w Stepnicy Gmina Stepnica INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA ZADANIA : Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Malborku Układ komunikacyjny działka nr 38/24 i 38/29, obręb 11 miasto Malbork.

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń typu siłownia na wolnym powietrzu 5 zadań. Zadanie 1 Budowa siłowni na wolnym powietrzu. Dostawa i montaż urządzeń fitness

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ. NR 540 PRZY REMIZIE OSP W KORFANTOWIE (WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ) 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Projekt Budowlany Nazwa inwestycji Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Inwestor Gmina Węgliniec 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 Projektant mgr inż. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ OPISOWA

Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ OPISOWA 1 Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Zamierzenie budowlane dotyczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej w Smykowie

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej w Smykowie PROJEKT BUDOWLANY Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej w Smykowie działki o nr ewid.: 89, 90, 91; województwo: świętokrzyskie;

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z NY

O P I S T E C H N I C Z NY O P I S T E C H N I C Z NY do projektu utwardzenia terenu: 1/ INWESTOR: GMINA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety 2/ ADRES INWESTYCJI : 42-660 Kalety-Kuczów, ul. Paderewskiego 93, obręb: Kalety,

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 1 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 2 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1 mgr inż. ZYGMUNT DOMARECKI ul. Leśna 2 b, 44-144 Żernica NIP: 626-126-04-76 REGON: 2766054 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT: CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE PLACU SZKOLNEGO Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ PRZY SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU

REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU ZADANIE 3 PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY PL. POLSKIM OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR BIURO PROJEKTOWE: BULWAR XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNICZNE

OPRACOWANIE TECHNICZNE INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI NR DZIAŁKI BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Wszewilki, gmina Milicz INWESTOR Gmina Milicz, 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 2 STADIUM JEDNOSTKA PROJEKTOWA Opracowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH Inwestor : Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-Maja 16 96-500 Sochaczew Adres inwestycji Sochaczew ul. Korczaka obręb Chodaków dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ BUDOWA BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY KARCZEWSKIEJ 14/16 W OTWOCKU DZ. NR 99/5, OBRĘB 47 Inwestor: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.pl PROJEKT PRZEDMIOT: WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ OBIEKT: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu. ul. Rynek Ustroń

INFORMACJA BIOZ. Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu. ul. Rynek Ustroń INFORMACJA BIOZ Dotyczy: Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu Inwestor: Miasto Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń Projektanci: Branża

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO:

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: ul Garncarska 5, 70-377 Szczecin wwwarchicoeu Tel 91/880 38 93 Projekt placu zabaw Radosna Szkoła w Redle przy Zespole Szkół Publicznych im SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO: 1 PODSTAWY FORMALNE2 11 Określenie

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT. Remont zespołu zamkowo-parkowego w m. Uniejów w ramach likwidacji szkód powodziowych

ZGŁOSZENIE ROBÓT. Remont zespołu zamkowo-parkowego w m. Uniejów w ramach likwidacji szkód powodziowych Egz. Nr 4 Roboczy ZGŁOSZENIE ROBÓT Remont zespołu zamkowo-parkowego w m. Uniejów w ramach likwidacji szkód powodziowych Adres obiektu; DZ. NR 5/4, m. UNIEJÓW Inwestor; GMINA UNIEJÓW, UL. BŁ. BOGUMIŁA 13,

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Oświadczenie: Projekt drogowy Remontu nawierzchni placu na terenie lasów państwowych działka nr 44 Otrzep został wykonany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Egis Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: Projekt drogi dojazdowej do szkoły w Miłakowie. Adres: Miłakowo działka nr 647/6

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: Projekt drogi dojazdowej do szkoły w Miłakowie. Adres: Miłakowo działka nr 647/6 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt drogi dojazdowej do szkoły w Miłakowie Adres: 14-310 Miłakowo działka nr 647/6 Inwestor: Gmina Miłakowo, Urząd Miejski w Miłakowie 14-310 Miłakowo ul. Olsztyńska

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu obiektów małej architektury oraz utwardzeniu części działki celem utworzenia małego szkolnego placu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13.

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. Inwestor : Urząd Gminy Węgierska Górka ul.zielona 43 34-350 Węgierska Górka Autorzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

, , 0001 Czechowice

, , 0001 Czechowice Lokalizacja : ul. Mazańcowicka, Czechowice - Dziedzice Sekcja I Obręb: 6.121.29.05.4.4, 6.121.29.10.2.2, 0001 Czechowice Nr działki: 1059/5 Inwestor: Jednostka Projektowa. : Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Żernickiej, wiaty B&R z dojściem oraz przystanku autobusowego w sięgaczu ul. Żernickiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU EGZ. Nr 1 2 3 4 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA TERENIE MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU INWESTOR: MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU 09-200 SIERPC

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Spis zawartości opracowania --------------------------------------------------------- str. 1 2. PROJEKT OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI PS-1 --------------------------- str. 2 2.1.Opis

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 82-440 Dzierzgoń, os. Wł. Jagiełły 9 C/26 NIP: 579-177-68-04 tel. 506 703 546 ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ ROZBUDOWA PLACU ZABAW

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa PLAN BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty ziemne wykopy pod projektowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R.

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX S.C. ADRES: UL. BOBRZAŃSKA 12, 59-220 LEGNICA NIP: 691-243-45-18 TEL. KONTAKTOWY: 518 018 092 E-MAIL: BIURO@ADAMEX-LCA.PL PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa chodnika w szpitalu ul. Nowowiejskiego/Sporna w Poznaniu

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa chodnika w szpitalu ul. Nowowiejskiego/Sporna w Poznaniu PROJEKT BUDOWLANY Budowa chodnika w szpitalu ul. Nowowiejskiego/Sporna w Poznaniu INWESTOR : LOKALIZACJA: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Poznań ul. Krysiewicza 3 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo