Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA"

Transkrypt

1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" Adres obiektu budowlanego, oraz jednostka ewidencyjna, obręb i numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany: Pl. Adama Asnyka, Poznań, dz. nr 1 Grupy Klasy Kategorie robót: Grupa Kategoria Klasa robót robót robót Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty instalacyjne w budynkach Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe Wznoszenie ogrodzeń Usługi usuwania chwastów Usługi utrzymania parków Usługi utrzymania gruntów Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Nazwa i adres Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań Spis zawartości dokumentacji projektowej- wg spisu treści Nazwa i adres podmiotu opracowującego dokumentację projektową: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu, ul. K. Makuszyńskiego 7/21, Legnica Imiona i nazwiska osób opracowujących dokumentację projektową: TOM I BRANŻA ARCHITEKTONICZNA mgr inż. architekt krajobrazu Joanna Kosenko mgr inż. arch. Jerzy Skupień, Nr Uprawnień.: 1/79/Lw Data opracowania: Poznań, 25 lipca 2013 r. 1

2 Spis zawartości dokumentacji projektowej - SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA....str. nr Przedmiot zadania str. nr Istniejący stan zagospodarowania terenu...str. nr Historia miejsca....str. nr Projektowane zagospodarowanie terenu str. nr Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania...str. nr Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków..... str. nr Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.. str. nr Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.....str. nr 6 2. OPIS PROJEKTU.....str. nr Wykaz robót.... str. nr Rozwiązania budowlane.... str. nr ALEJE PARKOWE str. nr ŚCIEŻKA RZYMSKA... str. nr NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA str. nr WYPIĘTRZENIA NAWIERZCHNI.str. nr KOSZE NA ŚMIECI..... str. nr TABLICE INFORMACYJNE..... str. nr OGRODZENIE str. nr KRATKA POD DRZEWO..... str.nr PLAC ZABAW str. nr SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA str. nr UTOMATYCZNE NAWADNIANIE str. nr RENOWACJA SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO ORAZ POMPY RĘCZNEJ... str. nr WYMIANA OPRAW I SŁUPOW OŚWIETLENIOWYCH... str. nr PROJEKT SZATY ROŚLINNEJ str. nr Kryteria doboru oraz opis projektowanej szaty roślinnej str. nr Pielęgnacja szaty roślinnej..... str. nr Wykaz roślinności projektowanej- tab str. nr INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY, ORAZ PLANU BIOZ str. nr 21 CZĘŚĆ GRAFICZNA- wykaz rysunków Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu-rzut w kolorze Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu - SKALA POWIĘKSZONA Rys. nr 3. Projekt tablic informacyjnych grawerowanym w szkle metodą 3D- rzut pionowy, przekrój, widok z boku Rys. nr 4. Ozdobny wzór-a i B Rys. nr 5. Projekt tablic informacyjnych ze zdjęciem grawerowanym w szkle metodą 3D- detal C Rys. nr 6. Projekt tablic informacyjnych ze zdjęciem grawerowanym w szkle metodą 3D- DETAL D Rys. nr 7. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2a."- przekrój A-A, widok z boku, widok frontowy Rys. nr 8. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2a."- rzut poziomy, przekrój podłużny Rys. nr 9. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2b."- przekrój A-A, widok z boku, widok frontowy Rys. nr 10. Projekt betonowego wypiętrzenia nawierzchni "2b."- rzut poziomy, przekrój podłużny Rys. nr 11. Projekt kraty osłaniającej pod drzewo Rys. nr 12. Przekroje nawierzchni projektowanych Rys. nr 13. Wizualizacje Rys. nr 14. Projekt automatycznego nawadniania Załącznik Nr 1- zdjęcia do graweru laserem 3D- Wykonawcy dostarczy Zamawiający 5.ZAŁĄCZNIKI 5.1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego (Jerzy Skupień) 5.2. Zaświadczenie o przynależności do DORIA (Jerzy Skupień) 5.3. Oświadczenie projektanta (branża architektoniczna) 5.4. Certyfikat legalności oprogramowania ZwCad nr 9B64C32B 5.5. Karty techniczne produktów. 2

3 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. PRZEDMIOT ZADANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania terenu w ramach zadania: Rewitalizacja Placu Adama Asnyka", które obejmuje projekty: układów komunikacyjnych ciągów pieszych, małej architektury w tym projekt placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla osób dorosłych, projektów tablic informacyjnych- galerii zdjęć na taflach szklanych wykonanych metodą grawerowania laserem z efektem 3D, projekt szaty roślinnej, oraz projektu szaty roślinnej. OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz tekst jednolity wraz z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U nr 202 poz wraz z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462) Materiały wyjściowe: Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 (do celów niniejszego opracowania powiększona do skali 1:250), konsultacje z Inwestorem, wizja w terenie w miesiącach maj, czerwiec oraz lipiec 2013 r., aktualne przepisy i normatywy projektowania. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.) definiuje obiekty małej architektury jako niewielkie obiekty budowlane, a w szczególności: obiekty kultu religijnego: kapliczki, krzyże przydrożne, figury; posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki czy śmietniki. Definicja obiektu małej architektury ma charakter otwarty- katalog wskazany w ustawie prawo budowlane został sformułowany w sposób przykładowy, zatem przedmiotową inwestycję można zaliczyć do obiektów małej architektury. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 Prawa budowlanego, budowa obiektów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3

4 Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" Teren opracowania stanowi plac zlokalizowany na placu Adama Asnyka 1 w Poznaniu- działka o 2 numerze ewidencyjnym 1, zajmujący powierzchnię 2256 m. Na obszarze opracowania zlokalizowane są urządzenia do zabaw z drewna dla dzieci (19 sztuk), ławki (10 sztuk) oraz jeden kosz na śmieci. oraz kamień pamiątkowy- memoriał historii tego miejsca- w centralnej części istniejącego ogrodzenia. Fot.1. kamień pamiątkowy na placu A. Asnyka (źródło własne) Nawierzchnię bezpieczną pod istniejącymi zabawkami stanowi piasek, który niestety nie spełnia norm bezpieczeństwa, jego warstwa jest niewystarczająca w stosunku do wysokości upadku z urządzeń, ponadto zlokalizowane tutaj urządzenia zabawowe również nie spełniają wymogów dotyczących zabawek dla dzieci. Fot.2. Istniejące urządzenia zabawowe na terenie opracowania (źródło własne) 2 Powierzchnia terenu opracowania zajmuje ok m, istniejący plac zabaw w obrębie 2 istniejącego ogrodzenia zajmuje powierzchnię ok m, nawierzchnia betonowa zajmuje ok m, nawierzchnia bezpieczna z piasku ok. 100 m, pozostałą cześć zajmują zdewastowane trawniki. Na placu zinwentaryzowano piękne okazy starodrzewu złożonego z lip drobnolistnych (Tilia cordata) oraz klonów jaworów (Acer pseudoplatanus), ponadto wzdłuż ogrodzenia posadzono żywotniki zachodnie oraz po zewnętrznej stronie- głogi jednoszyjkowe odm. Compacta (Crataegus monogyna 'Compacta'). Fot.2. Widok na teren opracowania od wejścia północno- zachodniego (źródło własne) Teren opracowania charakteryzuje się łagodnym regularnym spadkiem terenu ok. 1%. Plac zabaw jest ogrodzony płotem z płaskowników i siatki w kątownikach stalowych, ogrodzenie to przebiega około 1 metr od granic działki nr 1, istnieją 3 wejścia na teren placu zabaw: od strony północo-zachodniej (do zachowania), drugie od strony północno- wschodniej (do zachowania), oraz trzecie- od strony południowej stanowiące zagrożenie dla użytkowników, zwłaszcza dla dzieci wychodzące z placu, ponieważ parkowane wzdłuż południowej granicy samochody utrudniają komunikację piesza oraz widoczność. Działka nr 1 jest częściowo uzbrojona, zinwentaryzowano na niej sieci oświetlenia parkowegowskazane do remontu (oprawy opraw i słupów, zalecane w systemie LED) HISTORIA MIEJSCA 4

5 Weronika Jeske poślubiła Joahanna Kosickiego. Ogromna pracowitość jak i przedsiębiorczość Johanna Kosickiego pozwoliła im pozyskać spore zasoby majątkowe. Do dnia dzisiejszego jeden z nielicznych zachowanych reliktów wiejskiej zabudowy w śródmieściu Poznania należał do Johanna Kosickiego. Wpisany został do księgi wieczystej w 1871 roku. Do rodziny Kosickich należały również kamienice wokół dzisiejszego placu Asnyka. Przez wiele lat nieruchomość o areale m 2 służyła rodzinie Kosickich jako ogród rodzinny. Z uroków tego miejsca przez lata korzystała rodzina. 1 Fot.2. Weronika i Jan Kosiccy (źródło: album rodzinny Pani Anny Meisnerowskiej z domu Kosickiej) W 1930 r. rodzina przekazała nieruchomość miastu. W testamencie znalazło się zastrzeżenie, iż teren zawsze ma pełnić rolę miejsca odpoczynku dla mieszkańców i nigdy nie zostać zabudowany. Projekt zakłada utworzenie wzdłuż głównej osi kompozycyjnej galerii zdjęć powstałych na przestrzeni lat obrazujących genezę miejsca i jego darczyńców, gdyż należy pamiętać, iż teren opracowania był ogrodem rodzinnym i posiada piękną i barwną historię PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Celem projektu jest rewitalizacja Placu A. Asnyka polegająca na utrzymaniu jego głównej istniejącej funkcji- placu zabaw przy jednoczesnym przekształceniu go w Secesyjny salon miejski. Proponuje się utworzenie układu subtelnie nawiązującego do miękkich linii secesyjnych architektury kamienic stojących wokół. Ponadto główną ideą projektową było stworzenie wnętrza krajobrazowego i stworzenia spójnego pod stylistycznie założenia kompozycyjnego. Cały układ kompozycyjny opiera się na podziale placu na kwatery różniące się funkcją plac zabaw dla dzieci 3-7 lat, plac rekreacyjny z galerią zdjęć, siłownia dla seniorów oraz fakturą- na niektórych występuje miękka nawierzchnia- trawnik i roślinność piętrowa, na pozostałych kostka granitowa w różnych kolorach: szarym, oraz beżowym, wymiary kostki 6x6 cm; podział terenu na sektory umożliwi oddzielenie części placu zabaw od pozostałych stref. Linie dzielące teren na poszczególne kwateryobrzeża z kostki granitowej czarnej 10x10 cm- w projekcie sugeruje się poprowadzenie krzywizn nawierzchni aż na chodniki przy ul. Słowackiego oraz Asnyka. Ponadto pod urządzeniami zabawowymi zlokalizowanymi wśród nawierzchni z kostki granitowej proponuje się zbudowanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu (dostosowanego do wysokości upadku) w kolorze zielonym RAL 6011, wykonanego metodą natrysku na miejscu lub układanych z płyt (kolor zielony ma nawiązywać do organicznej nawierzchni trawników). Furtki- utrzymanie wejść północno- zachodniego oraz północno- wschodniego oraz nieznaczne przesunięcie bramy wjazdowej rozwieralnej o szerokości 3,0 m w stronę południową granicy opracowania. Ponadto planuje się docelowe rozebranie istniejącego ogrodzenia i przesunięcie przebiegu projektowanego ogrodzenia wzdłuż granic działki. Główna oś kompozycyjna poprowadzona została od strony północo- zachodniej działki dzieląc ja na 2 niemal równe części, wzdłuż której proponuje się utworzyć galerię zdjęć grawerowanych w szkle metodą laseru 3D, nasadzeń kwitnących i wieloletnich krzewów oraz małych drzewek kolumnowych (wiśnia piłkowana Amanogawa ) w wydzielonych klombach obramowanych czarną kostką granitową o wym. 10x10 cm. 1 Anna Meisnerowska z Kosickich, Krótka historia Placu Asnyka. Niegdysiejszy ogród rodziny Kosickich, Jednodniówka Nr 9/50, Poznań

6 Ponieważ teren opracowania charakteryzuje minimalnymi spadkami, nie ma potrzeby zmiany jego ukształtowania. Planowane elementy zagospodarowania terenu (wg projektu): 1- galeria zdjęć 3d- stare i współczesne zdjęcia przedstawiające historię placu grawerowane za pomocą laseru w taflach szklanych o wym. 0,5 x 0,5x 0,012 m, podświetlone listwami led (zalecane), podwieszone na tablicach - 5 sztuk, 2- wypiętrzenia nawierzchni z betonu architektonicznego pokryte poliuretanem w kolorze zielonym, wysokość maksymalna 0,75m, 2a-typ dłuższy o dł.1126cm-4 szt., 2b-typ krótszy o dł. 823cm-3 sztuki, 3- plac zabaw dla dzieci 3-7 lat, wyróżnione strefy: 3a-"małych jeźdźców"- bujaki, wysokość upadku 0,45 m, 3b-"karuzela", wysokość upadku 0,73m oraz 3c-"zabaw dynamicznych", maksymalna wysokość upadku 1,25 m: - bujak- typu "kura"- szerokość 0,29 m,długość 0,96 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa hdpe, wysokość upadku 0,45 m, - bujak- typu "zebra"- szerokość 0,29 m, długość 1,18 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa hdpe, - bujak podwójny typu "smok" z tworzywa hdpe, szerokość 0,29 m, długość 2,12 m, wysokość 0,83 m - huśtawka podwójna wahadłowa z jednym siedziskiem kubełkowym, nogi metalowe, szerokość 1,95 m, długość 3,25 m, wysokość 2,41 m, - huśtawka ważka z odbojnicami, bez oparcia, szerokość 0,43 m,długość 3,00 m, wysokość 0,90-1 sztuka, - karuzela tarczowa, 3 siedziska, barierka i kierownica, podstawa ryflowana, szerokość 1,40, wysokość upadku 0,73m, 4- siłownia zewnętrzna: - rowerek- 1 sztuka, - wyciskacz podwójny- 1 sztuka, - prasa nożna- 1 sztuka. Wszystkie proponowane rośliny są wieloletnie oraz mało wymagające siedliskowo. Niniejsze założenie projektowe zakłada utworzenie prostych kompozycji-nasadzeń, które spełniałyby nie tylko funkcje estetyczne oraz podkreślałyby układ ciągów komunikacyjnych i całej kompozycji ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA lp projektowana nawierzchnia lub elementy nawierzchni powierzchnia [m 2 ] lub długość [mb] 1 powierzchnia terenu objętego opracowaniem ok m 2 2 kostka granitowa płomieniowana kolor jasnoszary 506 m 2 6 x 6 cm 3 kostka granitowa płomieniowana kolor beżowy 6 x 6 cm 397 m 2 4 nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu, kolor zielony, kolor RAL 6011, hic 1,30, 5 obrzeża chodnikowe- kostka granitowa 10x10x10 cm osadzona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 (grubość 5 cm) w ławie z betonu C12/15 6 Ścieżka rzymska 1-płyty granitowe gr. 4-5 cm płomieniowane 2- podsypka cementowo- piaskowa (1:4)- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm, 3- podbudowa o grubości 15 cm, z tłucznia frakcji mm, 7 Ściółka z kory drzew iglastych na agrotkaninie czarnej gramatury 90g, grubość warstwy kory 5-10 cm, zapas agrotkaniny min. 10% 71 m 2 255,4 mb 27 mb 26 m 2 8 projektowane ogrodzenie szacowana długość łącznie z dwoma furtkami o 6

7 9 trawa 1233 m 2 szerokości 1,20m oraz bramą o szerokości 3,0m (dopuszcza się nieznaczne zmiany w trakcie realizacji ogrodzenia)182 mb 1.5. DANE INFORMACYJNE, CZY TEREN INEWSTYCJI JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie zespołu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania pod nr A239 decyzją z dnia r. i objętego ochroną konserwatorską (Zespoły urbanistyczno-architektoniczne najstarszych dzielnic miasta wraz z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi, założeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury przemysłowej i kamienicami)- zamierzenia oraz koncepcje projektowe zostały uzgodnione z właściwymi służbami konserwatorskimi DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO. Działka nie znajduję się w granicach terenu górniczego INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKT. BUDYNKU I OTOCZENIA. Uciążliwość projektowanej inwestycji zamknie się w granicach terenu opracowania, a inwestycja nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na tereny sąsiednie. Teren opracowania nie zawiera się w granicach obszaru Natura Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie uporządkowanego systemu zieleni piętrowej (krzewy, drzewa), co korzystnie wpłynie na krajobraz, ponadto tylko nieznacznie zmniejszy powierzchnię biologicznie czynną. Realizacja inwestycji nie wywoła znaczących zmian w środowisku przyrodniczym, nie wpłynie negatywnie na naruszenie powiązań przyrodniczych, nie zakłóci naturalnych obiegów, nie spowoduje naruszenia terenów zieleni i nie wpłynie negatywnie na kształtowanie warunków mikroklimatu. 2. OPIS PROJEKTU: 2.1. WYKAZ ROBÓT: Klasy grupy kategorie robót: Grupa robót Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty instalacyjne w budynkach Klasa robót Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Kategoria robót Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe Wznoszenie ogrodzeń 7

8 Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi ogrodnicze Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Usługi usuwania chwastów Usługi utrzymania parków Usługi utrzymania gruntów Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 2.2. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE ALEJE PARKOWE Projekt zakłada uporządkowanie układu komunikacji na placu. W przekroju poprzecznym alejek należy wyprofilować nadając spadki dwustronne o wartości 2 % w kierunku nawierzchni trawiastej. Sposób odprowadzenia wód opadowych- grawitacyjnie do powierzchni biologicznie czynnych. Alejki będą ograniczone kostką granitową czarną o wymiarach 10x10x10 cm. Obrzeża z kostki 10x10x10 cm osadzić na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 (gr 5 cm) w ławie z betonu C12/15. Budowa nawierzchni z kostki granitowej: 1- kostka granitowa kolor jasnoszary/ beżowy 6x6 cm, obrzeża- kostka granitowa 10x10x10 cm, 2- podsypka cementowo- piaskowa 1:4- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm, 3- podbudowa o grubości 15 cm, z tłucznia frakcji mm, 4.- warstwa odsączająca- z piasku frakcji 2 mm, grubość 10 cm w szczelinach suchy piasek- frakcja 1-2 mm Wzór ułożenia kostki wg Rys ŚCIEŻKA RZYMSKA długość łączna 27 mb. 1- płyta granitowa płomieniowana, długości 52 cm (4-5 cm) 2- podsypka cementowo- piaskowa 1:4- grubość 3-5 cm frakcja do 2 mm, 3- podbudowa o grubości 15 cm, z tłucznia frakcji mm, NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: W przypadku urządzeń o wysokości poniżej 1 metra na ogół każda nawierzchnia, może być bezpieczna dla użytkowników, oczywiście pod warunkiem, że jest dobrze utrzymana. Z reguły, z niskich urządzeń korzystają bardzo małe dzieci, wówczas wskazane jest, aby sprzęt dla nich znajdował się w wydzielonej części placu, aby utrudnić korzystanie z urządzeń, które nie są przeznaczone dla maluchów a także uniknąć dewastacji przez starsze dzieci. Pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw zlokalizowanymi na wśród nawierzchni z kostki; zbudowana z płyt elastycznych z granulatu SBR i EPDM, zalecana nawierzchnia typu PORPLASTIC FUN 40 HIC 1,30 lub o równoważnych parametrach technicznych, kolor: RAL Budowa nawierzchni: 1. warstwa użytkowa- wykonana z granulatu EPDM z pierwotnej produkcji posiadający jednolity kolor w swoim przekroju i kleju PU; aplikacja ręczna lub mechaniczna, 2. warstwa bazowa amortyzująca siłę upadków. Jest to mieszanina kleju PU oraz granulatu SBR przygotowana na miejscu, aplikowana ręcznie lub mechanicznie za pomocą rozkładarki (o ile pozwalają warunki na budowie). Granulat EPDM musi spełniać następujące wymagania środowiskowe, gwarantujące ich bezpieczeństwo:). DOC mg/l <20 EOX mg/l <10 PAH mg/kg <0,1 8

9 Ołów mg/l <0,04 Kadm mg/l <0,005 Chrom mg/l <0,05 Rtęć mg/l <0,001 Cynk mg/l <0,5 Cyna mg/l <0, WYPIĘTRZENIA NAWIERZCHNI Projektuje się wypiętrzenia nawierzchni wykonane z betonu architektonicznego (wzbogaconego włóknem szklanym), zbrojonego, pełniące funkcję siedzisk o wymiarach: 2a- (szerokość x długość x wysokość) 100,8x1126x75 cm oraz 2b- 115,8x823x75 cm zbudowane następująco: 1.beton architektoniczny (wzbogacony włóknem szklanym) 2. warstwa impregnująco- wiążąca 3.warstwa poliuretanu kolor RAL 6011 Stopa fundamentowa beton C16/20. zbrojenie stóp wykonać z prętów podłużnie 4#16 A-III połączone strzemionami 6A-0/20 co 30 cm/25cm (tyb 2b) KOSZE NA ŚMIECI Śmietniki to wymóg niezbędny, aby zachować miejsca zabaw w ładzie i porządku. Zrezygnowano z umieszczenia koszy w odległości od 2 do 3 metrów od ławek oraz wejść, aby nie były wykorzystywane do zabawy. Dodatkowo, śmietniki tuż przy ławkach lub wejściach mogą dodatkowo narażać użytkowników placu na ataki owadów. Kosze powinny być dobrze przytwierdzone do podłoża i wskazane jest, aby posiadały mechanizm umożliwiający ich opróżnianie tylko przez osoby upoważnione przez administratora. Projekt zakłada lokalizację sześciu koszy na śmieci- modelu numer PK-OZ/N-003-KOMS-C z Katalogu Mebli Miejskich Poznania. Budowa projektowanego kosza na śmieci: 9

10 - Całość ocynkowana i pomalowana na kolor czarny, - komora kosza o pojemności 50 l - Pojemnik ze stali malowanej proszkowo z wewnętrzną wkładką i otwartym wiekiem; średnica 59 cm, wysokość 70 cm; Tablice informacyjne Projekt zakłada stworzenie wzdłuż głównej osi kompozycyjnej galerii starych i współczesnych zdjęć przedstawiających historię placu grawerowanych laserem metodą 3D w taflach szklanych o wymiarach (szerokość x wysokość x grubość) 50x 50 x 12cm, podświetlone listwami led (zalecane), podwieszone na tablicach - 5 sztuk. Zaleca się przyjęcie autorskiego projektu tablicy informacyjnej lub wariantowo nośnika reklamymodelu numer OZ-OZ/N-002-PROD-C z Katalogu Mebli Miejskich Poznania. Budowa projektowanej tablicy informacyjnej: - wymiary tablic (szerokość x wysokość x grubość):75x170x15 cm - 2 ściany wykonane ze stali corten- A o grubości 4mm, boczne ściany o szerokości 15 cm również ze stali corten-a o grubości 4mm, górna ściana ruchoma-przykręcana od góry 4 śrubami zamkowymi (po dwie na każdym końcu) z łbem grzybkowym do złącza kątowego stalowego100x100x100mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 4 mm, - w tablicach wycięte wzory metodą waterjet, - rama z profili stalowych (kolor srebrny; stal ocynkowana) z ceowników 16x16x3do 4 mm, mm zespawana ze stalą, w której zostanie umieszczona płyta szklana gr. 12 mm; grawerowana metodą graweru laserem- wygrawerowane laserem metodą 3D zdjęcia przedstawiające historię Placu A. Asnyka. Zdjęcia do wygrawerowania wg Załącznika Nr 1; wewnątrz- w dolnej krawędzi ramy zaleca się zamontowanie profili uniwersalnych LED, - tablice zanurzone w stopie fundamentowej z betonu C16/20, zbrojonej prętami podłużnie 4#16 A-III połączonymi strzemionami 6A-0/20 CO 25 cm, - parametry wykonania zdjęć w technologii grawerowania wewnątrz szkła 3D (rozdzielczość-150dpi, ilość warstw grawerowania- 5, głębię obrazu w milimetrach- 8mm, grafika zdjęcia ma być rozłożona na warstwy w taki sposób aby otrzymać efekt przestrzeni.) - rodzaj szkła szkło odbarwione typu Diamand, Optiwhite lub o równoważnych parametrach - szkło o grubości 12mm - maksymalny obszar zadruku 450x450mm Ogrodzenie Ogrodzenie wokół placu zabaw czy piaskownicy są wymagane dyrektywami Unii Europejskiej, ponadto ogrodzenie placu zabaw powinno zostać zamontowane zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176, rekomendowana wysokość ogrodzenia to 1m, należy przy tym zwrócić uwagę na zabezpieczenie krawędzi ogrodzenia, jakość materiałów i ich wytrzymałość na możliwy wandalizm, czy warunki pogodowe. Ogrodzenie i związane z nim wejścia oraz bramki nie tylko są konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, czy uniemożliwiania wstępu zwierzętom. Takie elementy utrudniają także wstęp osobom chcącym wprowadzić na plac zabaw motocykle itp. Ogrodzenie na placu zabaw przede wszystkim utrudnia wstęp zwierzętom i ochrania małe dzieci przed niebezpieczeństwem. Jeśli psy lub ruch samochodowy czy rowerowy w naszej okolicy nie są problemem można się zastanowić czy płot faktycznie jest niezbędny. Weźmy jednak pod uwagę i to, że ogrodzenie daje dzieciom wrażenie, że są na swoim terenie, gdzie nic im nie grozi, ponieważ 10

11 Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" są oddzielone od okolicy. Warto wiedzieć, że nie wszystkie typy ogrodzeń nadają się do zastosowania na placu zabaw, jeśli jednak stwierdzimy, że jest on potrzebny nie żałujmy na ten cel pieniędzy. Dostosujmy ogrodzenie do rejonu, w którym znajduje się plac. Jeśli miejsce rekreacji znajduje się na obszarach wiejskich lub w lesie, to zastosowanie metalowego płotu może nie być najlepszym pomysłem. Co innego, kiedy plac zabaw umieszczony jest na osiedlu, gdzie należy liczyć się z wandalizmem. Bez względu na rodzaj ogrodzenia, jakie zastosujemy, nie powinno ono narażać dzieci na niebezpieczeństwa. Ogrodzenia powinny być postawione w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie normami, prawem i lokalnymi zwyczajami, przy czym rekomendowana ich wysokość to 1 metr. Nawet na najbardziej bezpiecznym placu zabaw może dojść do wypadku, stąd też konieczne jest, by pojazdy służb ratunkowych mogły swobodnie wjechać na teren i to w miarę jak najbliżej miejsca wypadku. Bramka lub furtka o szerokości co najmniej 2,15 m powinna wystarczyć, aby ambulans nie miał kłopotów z wjazdem. Jeśli plac zabaw jest zwykle zamykany, konieczne jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji, w jaki sposób może być otwarty oraz gdzie znajdują się klucze do bramy. Nie tylko zresztą samo wejście powinno być dostępne. Należy pamiętać o podłożu, na którym karetka pogotowia mogłaby ewentualnie bezpiecznie zaparkować. Tam gdzie nie dotrze karetka wykorzystywane są nosze na kółkach. Zwróćmy uwagę, że bez pacjenta ważą one ok. 60 kg. Przewiezienie poszkodowanego z miejsca wypadku jest czasem znacznie utrudnione, zwłaszcza, kiedy podłoże placu zabaw jest grząskie, a pamiętajmy, że przy ratowaniu życia ludzkiego liczy się każda sekunda. Aby ułatwić transport pacjenta niezbędne może być wówczas wykonanie prowizorycznych ramp czy podjazdów. Planuje się docelowe rozebranie istniejącego ogrodzenia i przesunięcie przebiegu projektowanego ogrodzenia wzdłuż granic działki; wspomniane normy i przepisy m.in. PN-EN 11761:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań wymagają ogrodzenia placu zabaw. Projekt zakłada utrzymanie wejść północno- zachodniego oraz północno- wschodniego oraz nieznaczne przesunięcie wjazdu- zbudowanie bramy wjazdowej rozwieralnej o szerokości 3,0 m w stronę południową granicy opracowania. Z uwagi na brak propozycji systemów ogrodzeniowych w Katalogu Mebli Miejskich Poznania zaleca się ogrodzenie terenu opracowania ogrodzeniem projektowanym, zbudowanym następująco: - szacowana długość projektowanego ogrodzenia- 182 mb (łącznie z dwoma furtkami o szerokości 1,20, samozamykalnymi, otwieranymi do wewnątrz oraz bramą rozwieralną o szerokości 3,0 mdostosowano do wymagań dla osób niepełnosprawnych), - przęsła, brama i furtki ogrodzenia wykonane będą z prętów metalowych 15x15mm połączonych przez spawy z płaskownikami 25x25 mm. - słupki z profilu kwadratowego 80x80 mm, - powierzchnie metalowe malowane dwukrotnie farbą typu Hamereit lub podobną w kolorze czarnym matowym, - bramy i furtki zaopatrzone w klamki i zamki. 11

12 - szerokość furtki- 120 cm (2 sztuki), - szerokość bramy rozwieralnej- 300cm, - słupki ogrodzenia zanurzone w stopie fundamentowej z betonu C16/20, zbrojonej prętami podłużnie 4#12 A-III połączonymi strzemionami 6A-0/20 CO 20 cm Kratka pod drzewo Projektuje się osłonięcie 3 starych drzew rosnących wśród projektowanej nawierzchni z kostki granitowej. Zaleca się przyjęcie autorskiego projektu kratki pod drzewo lub wariantowo obudowy drzew- modelu numer OZ-OZ/N-002-PROD-C z Katalogu Mebli Miejskich Poznania. Budowa projektowanej kraty pod drzewo: - wymiary kraty (długość x szerokość x grubość) 200x200 x 4 mm, wymiary otworu wewnętrznego: 80x80 cm, - płyta wykonana ze stali corten-a o grubości 4mm, w ramie wycięte wzory metodą waterjet, - rama z L- profili stalowych ocynkowanych 35x35x5mmzespawana ze stalą Plac zabaw Nasłonecznienie placu zabaw będzie wynosiło najmniej 4 godziny liczone w dniach równonocny (21 marca i 21 września) w godzinach od Odległość placu i urządzeń od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń istniejącej zabudowy oraz od miejsc gromadzenia odpadów i miejsc postojowych wynosi nie mniej niż 10 m. Wszystkie podjazdy, furtki i ścieżki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci 3-7 lat, na którym zostały wyróżnione strefy: 3a-"małych jeźdźców"- zlokalizowane tutaj zostały bujaki, wysokość upadku 0,45 m, 3b-"karuzela", wysokość upadku 0,73m oraz 3c-"zabaw dynamicznych", na której znajdują się huśtawki: ważka i wahadłowa podwójna z jednym siedziskiem kubełkowym, maksymalna wysokość upadku 1,25 m. Zestawienie proponowanych urządzeń zabawowych (dopuszcza się inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, materiałowych oraz o podobnych formach za zgodą i akceptacją Zamawiającego): L.p Opis ilustracja Il. Szt. STREFA 3A- "Małych jeźdźców" -wysokość upadku 0,45 m 1. bujak- typu "kura"- szerokość 0,29 m, długość 0,96 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa HDPE, wysokość upadku 0,45 m, 1 4. BUJAK- TYPU "ZEBRA"- szerokość 0,29 m, długość 1,18 m, wysokość 0,80 m, z tworzywa HDPE, 1 5. BUJAK PODWÓJNY TYPU "SMOK" z tworzywa HDPE, szerokość 0,29 m, długość 2,12 m, wysokość 0,83 m 1 12

13 L.p Opis ilustracja Il. Szt. STREFA 3A- "Małych jeźdźców" -wysokość upadku 0,45 m STREFA 3B- "Karuzela"- wysokość upadku 0,73m 6. 3B-"Karuzela tarczowa", 3 siedziska, barierka i kierownica, podstawa ryflowana, szerokość 1,40, wysokość upadku 0,73m 1 3C-"Zabaw dynamicznych", max. wysokość upadku 1,25 m 7. Huśtawka podwójna wahadłowa z jednym siedziskiem kubełkowym, nogi metalowe, szerokość 1,95 m, długość 3,25 m, wysokość 2,41 m 1 8. Huśtawka ważka Z ODBOJNICAMI, BEZ OPARCIA, szerokość 0,43 m, długość 3,00 m, wysokość 0,90-1 szt. 1 UWAGA! zdjęcia i rysunki urządzeń pochodzą ze stron producentów: Siłownia zewnętrzna Dobrano najbardziej popularne na tradycyjnych urządzenia oraz takie, które pozwolą na ćwiczenie jak największych partii ciała (dopuszcza się inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, materiałowych oraz o podobnych formach za zgodą i akceptacją Zamawiającego): L.p Opis ilustracja Il. Szt. 1. PRASA NOŻNA- Wymiary x1660 mm, Kategoria budowa mięśni Funkcje urządzenia Wzmacnia mięśnie nóg 1 2. WYCISKACZ PODWÓJNY- ćwiczenia górnych partii ciała, Wymiary x2210 mm Kategoria urządzenia budowa mięśni Funkcje urządzenia Wzmacnia mięśnie, klatki piersiowej, barków i ramion ROWEREK 1 UWAGA! zdjęcia i rysunki urządzeń pochodzą ze stron producentów: Charakterystyka techniczna urządzeń: Średnica rur stalowych mm, grubość 3 3,6mm. Siedziska, oparcia, platformy, podesty są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na polskie warunki atmosferyczne. Podesty (tzw. stopki) wykonane ze stali, ocynkowane w celu zabezpieczenia przed korozją i dodatkowo gumowane dla bezpieczeństwa osób ćwiczących, nierdzewne. Nakrętki kołpakowe zabezpieczające przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe bezobsługowe 13

14 zamknięte. Części metalowe urządzeń ocynkowane, elementy zewnętrzne pomalowane epoksydowymi farbami proszkowymi do użytku zewnętrznego charakteryzujące się wysoką odpornością na działanie promieni UV (nie blakną), odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia, a przy tym są bezpieczne dla środowiska, kolor RAL AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE Nawadnianie ogrodu podzielono na cztery sektory, na których wydzielono piętnaście sekcji, które mogą pracować oddzielnie, proponuje się tylko zastosowanie zraszaczy statycznych np. typu 1804 firmy Rain Bird lub innych o równoważnych parametrach technicznych. Na każdym z sektorów umieszczony zostanie w skrzynce zaworowej dużej np. typu Jumbo sterownik stacyjny do montażu zewnętrznego, zasilany bateryjnie. Ponadto proponuje się zamontowania na skrzynkach zaworowych osłon antywandalowych zamykanych na klucz. Zestawienie urządzeń i materiałów: 14

15 15

16 16

17 17

18 Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów o równoważnych parametrach technicznych RENOWACJA SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO ORAZ POMPY RĘCZNEJ Projekt przewiduje renowację słupa ogłoszeniowego- wyczyszczenie oraz pomalowanie farbą do elewacji zewnętrznych w kolorze białym oraz wyczyszczenie daszku i pomalowanie go farbą do powierzchni metalowych zewnętrznych w kolorze RAL6011 oraz renowację- wyczyszczenie i pomalowanie proszkowo w kolorze czarnym pompy ręcznej. 18

19 WYMIANA OPRAW I SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH Projekt zakłada wymianę dwóch słupów oraz dwóch opraw oświetleniowych na stystem LED. Z uwagi na brak propozycji opraw i słupów oświetleniowych parkowych w Katalogu Mebli Miejskich Poznania zaleca się wariantowo wybór jednej z dwóch opraw parkowych LED: 1. Oprawa parkowa+ słup CORONA LED przeznaczona jest do oświetlania ciągów pieszych, uliczek, parków oraz skwerów. Zbudowana jest z aluminium o wysokich parametrach przewodności cieplnej. Oprawa jest anodowana, co zapewnia jej doskonała trwałość oraz estetyczny wygląd. Zastosowano w niej diody CREE XT-E. Oprawa przystosowana jest do pracy w temperaturach od -40 C do +55 C. Przeznaczona jest do monta żu na słupach o wysokości 5-7 m. Do oprawy CORONA LED polecany jest słup SAL-60G o wysokości 6m, który zaprojektowano w taki sposób, że jego zakończenie zwężone jest ze średnicy Ø80 na Ø60, co pozwala idealnie dopasować cały zestaw. DANE TECHNICZNE Typ oprawy CORONA LED 75 Kod /6 Temperatura barwowa światła [K] Moc diod LED [W] 75 Moc całkowita oprawy [W] 88 Efektywność świetlna oprawy [lm/w] 55 Strumień świetlny oprawy* [lm] Liczba diod 36 Waga oprawy netto [kg] 13 Objętość jednostkowa [m3] 0,25 Powierzchnia boczna [m2] 0,095 Napięcie zasilania [V] AC 50/60 Hz 2. Poprawa parkowa + słup INOA LED, oprawa i słup w kolorze Soprano 5 (srebrny), wys. montażu 4,20 m, IP 66, IK PROJEKT SZATY ROŚLINNEJ Kryteria doboru oraz opis projektowanej szaty roślinnej W doborze szaty roślinnej kierowano się głownie warunkami siedliskowymi jak również nawiązując do stylu secesji- fascynacją orientem (stąd wiśnie) oraz bogactwem barw i faktur. Wszystkie dobrane rośliny są wieloletnie oraz znoszą warunki miejskie. Wzdłuż głównej osi kompozycyjnej projektuje się 19

20 szpaler wiśni piłkowanej Amanogawa oraz nasadzeń kwitnących i wieloletnich krzewów (berberysu Thunbergia Atropurpurea Nana, trzmieliny oskrzydlonej Compactus, tawuły japońskiej Goldmound oraz brzozolistnej), ponadto jako nasadzenia drzew zaproponowano dęby szypułkowe odm. Fastigiata oraz ambrowce amerykańskie. Przejścia po trawie zaprojektowane z łamanych płyt granitowych (tzw. ścieżka rzymska ) pomiędzy kostką podkreślono nasadzeniami roślin kwitnących w uzupełniających się terminach- od lutego- oczar, przez forsycje, po pęcherznicę purpurowolistną odm. Diabolo i tawuły, jesienią mają zachwycać trzmielina (liście od pomarańczowych po różowe), berberysy i przede wszystkim ambrowce, które zachwycają feerią barw. Szpaler ambrowców jesienią, Źródło: Projekt zakłada przesadzenie 165 żywotników kolidujących z planowanym zagospodarowaniem oraz będące w złym stanie sanitarnym. Przyjęto pnie o średnicach cm. Rozmieszczenie projektowanej szaty roślinnej wg Rys. nr 1 i Pielęgnacja szaty roślinnej W ciągu 2 lat po posadzeniu, rośliny powinny być podlewane obficie. Po ok. dwóch lat od posadzenia należy zacząć zasilanie nawozami. Trawniki powinny być strzyżone po osiągnięciu wysokości od 5-8 cm tak, aby nie dopuścić ich do wykłoszenia oraz zasilać odpowiednią mieszanką nawozową wieloskładnikową i dosiewać trawę w miejscach, gdzie została uszkodzona lub wypadła. Szczegółowe zasady pielęgnacji zawarto w SST Wykaz roślinności projektowanej- tab.1. Nr NAZWA GATUNKU ŁACIŃSKA NAZWA GATUNKU POLSKA ILOŚĆ SZTUK, ROZSTAWA, [cm] 1 Weigela florida Verweig 2 Spirea japonica 'Goldmound' 3 Prunus serrulata 'Amanogawa' KRZEWUSZKA CUDOWNA Verweig TAWUŁA JAPOŃSKA 'Goldmound' WIŚNIA PIŁKOWANA 'Amanogawa' 84 30x30 cm 78 38x38 cm 12 wg projektu 4 Spirea betulifolia TAWUŁA BRZOZOLISTNA 20 70x70 cm 20

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny plac zabaw. poradnik dla administratorów i właścicieli

Bezpieczny plac zabaw. poradnik dla administratorów i właścicieli Bezpieczny plac zabaw poradnik dla administratorów i właścicieli Bezpieczny plac zabaw poradnik dla administratorów i właścicieli Warszawa 2008 Pomysł: David Yearley Królewskie Towarzystwo Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo