SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY CIS-7/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY CIS-7/2015"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 I. Informacje i warunki ogólne str. 1

2 ROZDZIAŁ I INFORMACJE I WARUNKI OGÓLNE Pkt 1. Zamawiający Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, Warszawa, tel.: , fax: Pkt 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Pzp. Pkt 3. Przedmiot zamówienia 3.1. Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej Zakres tematyczny i harmonogram realizacji szkoleń określone są w ramowych programach szkoleń zamieszczonym w rozdziale II SIWZ oraz w Formularzu cenowym harmonogramie realizacji szkoleń stanowiącym załącznik nr 5 do Formularza oferty Zamówienie obejmuje: a) Część I: Oprogramowanie MS Office, oprogramowanie do tworzenia grafiki, składu i wymiany dokumentów elektronicznych oraz oprogramowanie do tworzenia i wizualizacji informacji geograficznej b) Część II: Użytkowanie i administrowanie MS SQL Server, narzędzia programistyczne oraz administrowanie serwerem MS Windows 2012 R2, systemem MS Exchange 2013 i SharePoint c) Część III: Oprogramowanie do analiz statystycznych SPSS d) Część IV: Oprogramowanie do analizy danych SAS 3.4. Szkolenia będą prowadzone dla grup 10-cio osobowych (liczba uczestników jednego szkolenia) Zamawiający dysponuje bazą lokalową, w tym salami szkoleniowymi z wyposażeniem prezentacyjnym i siecią informatyczną, niezbędnymi do realizacji szkoleń, którą to infrastrukturę na czas wykonywania zadania, udostępni Wykonawcy. Jeśli wg oceny Wykonawcy, parametry udostępnionego przez Zamawiającego sprzętu będą niewystarczające, szkolenia zostaną przeprowadzone na sprzęcie, który na miejsce wykonywania zamówienia dostarczy Wykonawca Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje potrzebne na czas szkolenia oprogramowanie we własnym zakresie, w uzgodnieniu ze służbami technicznymi Zamawiającego, jeśli będzie taka potrzeba. Instalacje będą przeprowadzane w godzinach pracy Zamawiającego. Pkt 4. Kod CPV: Usługi szkolenia personelu Termin i miejsce wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: Część I do r. Część II do r. I. Informacje i warunki ogólne str. 2

3 Pkt 5. Część III do r. Część IV do r. Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Formularza oferty. Miejscem wykonania zamówienia są sale szkoleniowe Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 oraz Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu, ul. Planty 39/45. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają niżej wymienione warunki sformułowane w oparciu o art. 22 ust Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie Posiadanie wiedzy i doświadczenia W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem było świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń informatycznych, o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia i o wartości nie mniejszej niż: 1) dla Część I: złotych brutto, 2) dla Część II: złotych brutto, 3) dla Część III: złotych brutto, 4) dla części IV: złotych brutto Doświadczenie Wykonawcy winno być udokumentowane w formie wykazu określonego w pkt W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunki udziału określone w pkt 5.2 musi spełniać co najmniej jeden podmiot lub podmioty mogą je spełniać łącznie W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w tym punkcie, jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówień w wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów Wykonawca, który realizował zamówienia obejmujące zakres szerszy niż przedmiot zamówienia określony w SIWZ, winien podać tylko wartość części zamówienia odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. I. Informacje i warunki ogólne str. 3

4 5.3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek wymieniony w pkt 5.2 musi spełniać, co najmniej jeden podmiot lub podmioty mogą spełniać go łącznie Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, z tym, że w celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy złożyć dokumenty dotyczące w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału określonych na postawie art. 22 ust. 1. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy pomiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania. Pkt 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 wg. wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 3 do formularza oferty Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; I. Informacje i warunki ogólne str. 4

5 6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1, wykonawca składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać także upoważnienie dla pełnomocnika do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń i instrukcji dla i w imieniu każdego Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą, zamiast pełnomocnictwa, mogą złożyć umowę spółki cywilnej W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. i Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1. i 6.2 lub Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 3 do Formularza Oferty, 6.9. Przez grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. 3) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) jest mowa o: 1) przedsiębiorcy rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, I. Informacje i warunki ogólne str. 5

6 które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 2) związkach przedsiębiorców rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji; 3) przedsiębiorcy dominującym rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą; 4) przejęciu kontroli rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także n podstawie porozumień z innymi osobami, b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sformułowanych w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza oferty. I. Informacje i warunki ogólne str. 6

7 6.12. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu w tym zakresie, poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykaz zamówień wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z warunkami określonymi w pkt oraz wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do formularza oferty odrębnie dla każdej z Części Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu w tym zakresie, poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6, wg. formuły: spełnia / nie spełnia. Pkt 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą telefaksu albo drogi elektronicznej W przypadku porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia (faksem lub em) faktu otrzymania Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu lub drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres i w godzinach pracy podanych w pkt przed upływem wymaganego terminu. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, dotyczącej postępowania należy podać oznaczenie postępowania z dopiskiem odpowiednio: część I, część II, część III Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Iwona Cender - tel , 7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. I. Informacje i warunki ogólne str. 7

8 7.7. Treść zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami staje się integralną częścią SIWZ i jest wiążąca przy składaniu ofert. Treść zapytań i odpowiedzi zostanie udostępniona również na stronie internetowej Zamawiającego: Korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy opatrzyć dopiskiem: przetarg nieograniczony Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek piątek: 7:30-15:30 Pkt 8. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Pkt 9. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Pkt 10. Opis sposobu przygotowania ofert Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami, wg. wzoru zamieszczonego w rozdziale III, oraz wraz z innymi wymaganymi dokumentami, w szczególności wymienionymi w pkt 6 SIWZ Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz zawierać dokumenty wymienione w pkt. 6. Dokument wystawiony w języku innym niż język polski, musi zostać złożony wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę Dla celów porządkowych zaleca się, aby każda karta oferty (wraz z załącznikami) była opatrzona kolejnym numerem, a wszystkie dokumenty spięte, zszyte lub zbindowane Wszystkie strony formularza oferty zawierające informacje wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. W miejscach określonych przez Zamawiającego podpis Wykonawcy powinien być złożony w formie umożliwiającej w sposób jednoznaczny identyfikację osoby składającej podpis lub opatrzony pieczątką imienną Dokumenty składane wraz z formularzem oferty mogą być oryginałami albo kopiami. Dokument pełnomocnictwa w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisany przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Kopie dokumentów, o których mowa w pkt muszą być poświadczone przez osobę, o której mowa w pkt 10.5., z wyjątkiem wydruków dokumentów wygenerowanych z systemu komputerowego, które nie wymagają takiego podpisu, a podpis poświadczający każdą kopię dokumentu powinien być poprzedzony zapisem za zgodność z oryginałem Wszelkie zmiany w treści dokumentów będą uważane za ważne, pod warunkiem opatrzenia ich podpisem zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt I. Informacje i warunki ogólne str. 8

9 10.9. W przypadku złożenia z ofertą materiałów, których Zamawiający nie żądał (np. materiały reklamowe, referencje itp.), należy je oddzielić od zasadniczej części oferty i opatrzyć napisem materiały uzupełniające. Dla materiałów tych nie stosuje się postanowień zawartych w pkt. od do Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), to powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej Przetarg nieograniczony Tajemnica przedsiębiorstwa. W innym przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie takich informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Opakowanie i oznakowanie ofert. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach lub opakowaniach, opieczętowanych pieczęcią firmową (nazwa i adres) Wykonawcy. Ponadto na kopercie lub opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego: Centrum Informatyki Statystycznej al. Niepodległości Warszawa oraz umieścić napis: NIE OTWIERAĆ Przed r., godz. 11:00 Przetarg nieograniczony OFERTA z dopiskiem odpowiednio: Część I, Część II, Część III, Część IV Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. Pkt 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Składanie ofert Oferty należy złożyć do dnia r. do godz. 10:30 w siedzibie Centrum Informatyki Statystycznej Warszawa, Al. Niepodległości 208, pok. 635 (VI piętro blok B). Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w pokoju wskazanym przez Zamawiającego Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Wpływ oferty potwierdzony zostanie pokwitowaniem, zawierającym nazwę Wykonawcy składającego ofertę, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie i innych dokumentach złożonych wraz z ofertą lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt Koperta (opakowanie), zaadresowana jak podano w pkt 10.10, I. Informacje i warunki ogólne str. 9

10 dodatkowo musi być opatrzona napisem - odpowiednio - "ZMIANA lub "WYCOFANIE" Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert Otwarcie ofert Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godzinie 11:00 na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie Zamawiającego w sali 644 (VI piętro, blok B) Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych oraz odnotowana w protokóle postępowania nazwa firmy i adres (siedziba) Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności Informacje, o których mowa w pkt i doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. Pkt 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie, w złotych polskich, w formie wypełnionego formularza oferty, z dokładnością do setnych części złotego (pełnych groszy), na podstawie Formularza cenowego harmonogramu szkoleń, stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza oferty Cena oferty musi być wynikiem sumowania kwot otrzymanych z pomnożenia cen jednostkowych poszczególnych szkoleń w zaokrągleniu do pełnych groszy przez ich liczbę, Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz uwzględniać wszelkie opłaty, cła, podatki, koszty transportu, dojazdu, noclegów i wyżywienia wykładowców. Pkt 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Oferty będą porównywane oddzielnie dla każdej z części zamówienia. Za najkorzystniejszą w Części I, Części II, Części III, Części IV zostanie uznana oferta, która będzie spełniała wymogi SIWZ oraz zgromadzi największą liczbę punków wg. poniższych kryteriów: Kryterium 1 Cena oferty - za cenę oferty, Co - do 80 pkt. Liczba punktów (Co ) wyliczona zostanie w oparciu o wzór: C min Co = 80 x C x gdzie: - Co - ocena (w punktach), - C min - minimalna cena zaoferowana w przetargu, I. Informacje i warunki ogólne str. 10

11 - C x - cena podana przez oferenta (x), dla którego wynik jest obliczany. Łączna liczba punktów dla oferty x wyliczona zostanie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kryterium 2 - Doświadczenie Wykonawcy Dw- doświadczenie Wykonawcy - do 20 pkt. Punktacja dla kryterium Doświadczenie Wykonawcy będzie przyznawana na podstawie liczby usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na przeprowadzeniu szkoleń informatycznych, o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, obliczanej odrębnie dla Części I, Części II, Części III, Części IV, i o wartości odpowiednio nie mniejszej niż: Część I zł brutto, Część II zł brutto, Część III zł brutto, Część IV zł brutto. Za każdą usługę wymienioną w Wykazie dotyczącym oceny wg. kryterium Doświadczenie Wykonawcy, o wartości nie mniejszej niż wymagane minimum, Zamawiający przyzna 5 pkt. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę usług, które wykonawca przedstawił na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp uzupełnieniu będzie podlegać wyłącznie wykaz usług w części dotyczącej potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykaz dotyczący oceny kryterium Doświadczenie Wykonawcy nie będzie podlegać uzupełnieniu. Wykaz dotyczący oceny kryterium Doświadczenie Wykonawcy nie będzie podlegać uzupełnieniu (zał. 4 a do formularza oferty). Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów P wg. sumy powyższych kryteriów: przy czym: P = Co + Dw P całkowita liczba punktów przyznana ofercie; Co liczba punktów przyznanych w kryterium Cena oferty ; Dw liczba punktów przyznanych w kryterium Doświadczenie wykonawcy Pkt 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zamieści jednocześnie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. I. Informacje i warunki ogólne str. 11

12 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Wykonawca, którego ofertę wybrano, niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu dane, które nie zostały zawarte w ofercie, a są niezbędne do podpisania umowy oraz podpisze ją w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego o w art. 94 ust. 1 pkt 2, jeżeli zajdą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a lub 3a, ustawy Prawo zamówień publicznych. Pkt 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pkt 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Zgodnie z wzorem umowy zawartym w Rozdziale III niniejszej specyfikacji. Pkt 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. I. Informacje i warunki ogólne str. 12

13 17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną ( 'em) oraz uzyskaniu potwierdzenia W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (tj. wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze) Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt od do ; w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych; Pkt 18. Informacja o składaniu ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że oferty będą porównywane oddzielnie dla każdej z części zamówienia. Zamówienie obejmuje: a) Część I: Oprogramowanie MS Office, oprogramowanie do tworzenia grafiki, składu i wymiany dokumentów elektronicznych oraz oprogramowanie do tworzenia i wizualizacji informacji geograficznej b) Część II: Użytkowanie i administrowanie MS SQL Server, narzędzia programistyczne oraz administrowanie serwerem MS Windows 2012 R2, systemem MS Exchange 2013 i SharePoint c) Część III: Oprogramowanie do analiz statystycznych SPSS d) Część IV: Oprogramowanie do analizy danych SAS Pkt 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Pkt 20. Informacja o składaniu ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. I. Informacje i warunki ogólne str. 13

14 Pkt 21. Adres strony internetowej: I. Informacje i warunki ogólne str. 14

15 ROZDZIAŁ II RAMOWE PROGRAMY SZKOLEŃ CZEŚĆ I 1). MS Excel 2013 zaawansowany (24 godz./3 dni) Stanie się załącznikiem nr 1 do umowy 1. Wprowadzenie do Excela 2013, główne różnice i zmiany w stosunku do Excela Zaawansowana edycja danych Przegląd najważniejszych funkcji Excela Wklejanie specjalne Dynamiczne i statyczne obrazy danych Transpozycja Ukrywanie danych 3. Menadżer nazw Zastosowanie obszarów Operacje na obszarach 4. Zaawansowane formatowanie danych Formaty użytkownika Style zastosowanie Formatowanie zależne od wartości Formatowanie zależne od formuł i funkcji 5. Poprawność danych Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa Listy wartości Dynamiczne listy wartości Duplikaty danych 6. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji Przykłady funkcji logicznych Funkcje daty i czasu Funkcje matematyczne ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI oraz inne Funkcje tekstowe ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ Funkcje statystyczne LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW, MIN.K, MAX.K, CZĘSTOŚĆ, LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH Funkcje wyszukiwania i adresu Funkcje informacyjne Formuły tablicowe Śledzenie błędów w Excelu 7. Praca z bazami danych Reguły tworzenia bazy danych Tworzenie bazy danych w arkuszu 8. Filtry zaawansowane Metody filtrowania danych Filtry zaawansowane Stosowanie warunków filtra Filtry zależne od formuł i funkcji 9. Tworzenie wykresów Tworzenie zaawansowanych wykresów II. Ramowe programy szkoleń strona 1

16 Szybkie dostosowywanie wykresów Tworzenie nowych typów wykresów wykresy użytkownika 10. Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach Rejestrowanie makr Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków Edytor VBA widok makr Rodzaje makr Modyfikacja makr za pomocą edytora VBA Tworzenie prostych makr za pomocą edytora VBA 11. Sumy częściowe Tworzenie sum częściowych Zastosowanie sum częściowych 12. Konspekty i konsolidacja danych Grupowanie danych Autokonspekt Konsolidacja arkuszy Konsolidacja skoroszytów 13. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych Pojęcie tabeli przestawnej Tworzenie tabel przestawnych Modyfikacje tabel przestawnych Obliczenia na tabeli przestawnej Grupowanie danych w tabeli Przykłady użycia tabel przestawnych Wykresy przestawne Raporty tabeli przestawnej Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów Konsolidacja tabel 14. Importowanie i eksportowanie danych Importowanie danych z innych aplikacji Eksportowanie danych do innych aplikacji 15. Recenzje i zarządzanie zeszytami Śledzenie zmian Zabezpieczenia plików Zabezpieczenia arkuszy Zabezpieczenia skoroszytów Ukrywanie danych 2). Adobe Illustrator CS6 (24 godz./3 dni) 1. Interfejs i preferencje programu. 2. Podstawy teorii obrazu cyfrowego: grafika wektorowa i bitmapowa. 3. Ustawienie dokumentu - koncepcja obszaru roboczego: praca w pojedynczym lub w wielu obszarach roboczych. 4. Grupowanie obiektów i praca na warstwach. 5. Podstawy rysowania: tworzenie i edycja prostych obiektów. 6. Tworzenie i edycja obiektów o większym stopniu skomplikowania. 7. Praca na ścieżkach. 8. Zaznaczanie wybranych fragmentów obrazu i obiektów. II. Ramowe programy szkoleń strona 2

17 9. Praca z tekstem: tekst znakowy i akapitowy, formatowanie i sprawdzanie pisowni, ramki tekstowe i tekst na ścieżce, zamiana tekstu na krzywe. 10. Kolory i wypełnienia: teoria koloru, przestrzenie CMYK i RGB, kolory dodatkowe Pantone. 11. Kreatywne stylizowanie obiektów i elementów tekstowych za pomocą złożonych obrysów i wypełnień. 12. Przekształcanie i pozycjonowanie obiektów na stronie. 13. Pędzle i rysunek odręczny. 14. Symbole. 15. Efekty rastrowe w grafice wektorowej. 16. Praca z obrazami bitmapowymi: importowanie wielowarstwowych i wielokanałowych plików programu Adobe Photoshop. 17. Tworzenie i edycja wykresów. 18. Formaty plików graficznych - przeznaczenie i zastosowanie. 19. PDF. 20. Przygotowanie publikacji do druku oraz dystrybucji elektronicznej. 3). Adobe Acrobat Professional X - (16 godz./2 dni) 1. Standard PDF. 2. Współpraca programu Adobe Acrobat z innymi programami. 3. Obszar roboczy Adobe Acrobat. 4. Praca z Acrobatem i InDesign. 5. Tworzenie interaktywnego portfolio w Acrobat X Pro. 6. Tworzenie w InDesign strony głównej port folio. 7. Dodawanie elementów interaktywnych w Acrobat. 8. Dodawanie formularza poczty elektronicznej. 9. Narzędzia przygotowania do druku Distiller. 10. Podgląd nadruku (Overprint Preview). 11. Podgląd wyjściowy (Output Preview). 12. Inspekcja wstępna (Preflight). 13. Optymalizacja wielkości pliku. 14. Praca z zakładkami. 15. Narzędzie korygowania obiektów (TouchUp Object). 16. Notatki komentarze i załączniki. 17. Indeksowanie i wyszukiwanie. 18. Pliki PDF i Internet. 19. Formularze. 20. Bezpieczeństwo dokumentów PDF. 4). Adobe InDesing CS6 (24 godz./3 dni) 1. Wprowadzenie do stosowanych terminów poligraficznych. 2. Podstawowe wiadomości o świetle i barwie. 3. Wstęp do klasyfikacji wyrobów poligraficznych. 4. Skład komputerowy. Ogólne pojęcia. 5. Dane cyfrowe. Nośniki plików. 6. Fazy produkcyjne wyrobów poligraficznych. II. Ramowe programy szkoleń strona 3

18 7. Formaty arkuszy, wielkości publikacji poligraficznych. 8. Makieta publikacji. 9. Procesy składania tekstów. 10. Wprowadzanie elektroniczne tekstu OCR. 11. Miary typograficzne. 12. Pismo drukarskie. Kroje, charakterystyka, klasyfikacja, historia. 13. Zasady składu i łamania. Zasady składu tekstu w języku polskim. 14. Interfejs i preferencje programu. 15. Efektywne posługiwanie się klawiaturą: obsługa kluczowych funkcji programu za pomocą skrótów klawiaturowych domyślnych i własnych. 16. Koncepcja obszaru roboczego i stołu montażowego. 17. Kompozycja strony w dokumencie: format, marginesy, kolumna i łamy. 18. Siatki i linie pomocnicze: profesjonalne techniki rozmieszczania elementów na stronie publikacji; projektowanie na siatkach. 19. Tworzenie publikacji wielostronicowych i kontrolowanie układu stron. 20. Tworzenie, edycja i wykorzystanie stron wzorcowych. 21. Paginacja 22. Materiały ilustracyjne. Klasyfikacja i sposoby obróbki. 23. Importowanie plików tekstowych i graficznych. 24. Formatowanie tekstu w wierszach i akapitach. 25. Łamanie tekstu w dokumentach wielostronicowych. 26. Podstawy typografii: przegląd kluczowych pojęć i zasad formowania akapitów oraz układania elementów tekstowych na stronie. 27. Tworzenie i edycja ramek. 28. Tworzenie i edycja obiektów graficznych oraz praca na ścieżkach. 29. Style znakowe, akapitowe i obiektowe. 30. Efektywne posługiwanie się stylami znakowymi i akapitowymi: stosowanie stylów zagnieżdżonych i formowanie arkuszy stylów, style list wypunktowanych i numerowanych, przenoszenie stylów pomiędzy dokumentami. 31. Techniki tworzenia i formatowania tabel przy udziale stylów tabeli i komórki. 32. Praca z długimi dokumentami. 33. Podstawy zarządzania kolorem w publikacjach i posługiwanie się kolorami dodatkowymi. 34. Formaty plików graficznych - przeznaczenie i zastosowanie. 35. Tworzenie dokumentów w formacie PDF. 36. Montaż stronicy, arkusza, przygotowanie form drukowych, impozycja. 37. Przygotowanie publikacji do druku. 38. Przygotowanie publikacji do dystrybucji elektronicznej. 39. Archiwizacja prac - Pakiet. II. Ramowe programy szkoleń strona 4

19 5). Corel Draw X6 (24 godz./3 dni) 1. Interfejs i preferencje programu. 2. Podstawy teorii obrazu cyfrowego: grafika wektorowa i bitmapowa. 3. Ustawienie dokumentu. Tworzenie i edycja dokumentów jedno- i wielostronicowych. 4. Posługiwanie się liniami pomocniczymi i siatką. 5. Zaawansowane techniki pracy 6. Rysowanie obiektów i kształtów o różnym stopniu skomplikowania. 7. Edycja obiektów. 8. Praca z tekstem: tekst znakowy i akapitowy, tekst artystyczny, formatowanie i sprawdzanie pisowni, zamiana tekstu na krzywe. 9. Kolory i wypełnienia. 10. Praca z oknami dokowanymi. 11. Grupowanie obiektów i praca na warstwach. 12. Wypełnianie i obrysowywanie obiektów. 13. Interaktywne narzędzia edycji obiektów. 14. Filtry i efekty. 15. Importowanie i eksportowanie plików w różnych formatach. 16. Przygotowanie kompozycji do druku, drukowanie, przygotowanie prac do drukarni. 17. Automatyzacja zadań w Corel Draw. 18. Archiwizacja prac. 6). ArcGIS (24 godz./3 dni) 1. Co to jest GIS, funkcje GIS, źródła danych, formaty danych, organizacja danych. 2. Koncepcja danych przestrzennych: reprezentacja danych geometrycznych i opisowych. 3. Podstawowe informacje o ArcView. 4. Rodzina oprogramowania ArcGIS (przegląd, wersje). 5. Przegląd pakietu ArcGIS aplikacje ArcMap (ArcToolbox), ArcCatalog i oraz sposób ich współdziałania. 6. Przegląd rozszerzeń (dodatkowych aplikacji). 7. Formaty danych obsługiwanych przez ArcView (krótki opis, oznaczenie, budowa, właściwości: geobazy; pliki shape; warstwy informacyjne, etc.). 8. Korzystanie z podręcznej pomocy programu. 9. Internetowe źródła pomocy i dodatkowych informacji o oprogramowaniu. 10. Zagadnienia podstawowe składowych aplikacji: obsługa, praca z warstwami i tworzenie projektów, możliwości, funkcjonalność, zadania, podgląd dokumentów, metadane, etc. 11. Przygotowywanie planów wydruków, sposoby komponowania wydruku. 12. Nawigacja na mapie. 13. Prezentacje kartograficzne: tworzenie map; elementy mapy, edycja legendy; symbolika; tworzenie własnych symboli. 14. Tworzenie i edycja etykiet, zaawansowane etykietowanie. II. Ramowe programy szkoleń strona 5

20 15. Zapytania logiczne. 16. Analizowanie danych: wybór i identyfikacja obiektów; tworzenie raportów i wykresów. 17. Wykonywanie analiz przestrzennych. 18. Zarządzanie i praca z danymi tabelarycznymi. 19. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne: odniesienie przestrzenne danych. 20. Tworzenie nowych danych, edycja danych istniejących, zarządzanie danymi. 21. Wektoryzacja aktualizacja i tworzenie danych wektorowych i atrybutowych. 22. Zaawansowana edycja danych wektorowych. 23. Kalibracja map tworzenie podkładów rastrowych. 24. Topologia mapy, praca z topologią. 25. Automatyzowanie czynności w ArcGIS (ModelBuilder, Python). CZEŚĆ II 1). MS SQL Server 2012 dla użytkowników podstawowy (32 godz./4 dni) 1. Wprowadzenie do MS SQL Server Omówienie narzędzia SQL Server Management Studio 3. Tabele w bazie danych - typy danych - tworzenie i modyfikacja struktury tabel - generowanie skryptów 4. Widoki - definiowanie widoków za pomocą narzędzia View Designer - modyfikacja widoków - wykorzystanie widoków 5. Wizard importu/eksportu danych - tworzenie pakietów do importu danych z różnych źródeł (pliki tekstowe,.dbf,.xls) - tworzenie pakietów do eksportu danych do plików tekstowych,.dbf, arkuszy.xls 6. Wykorzystanie wybranych funkcji systemowych - funkcje obsługi daty - działanie na łańcuchach znakowych - funkcje agregujące 7. Podstawy języka Transact-SQL - wykorzystanie polecenia select w celu pobierania danych z bazy danych - filtrowanie pobieranych danych, formatowanie zestawu wyników - wykorzystanie funkcji agregujących, grupowanie i porządkowanie pobieranych danych - złączenia tabel - operacje na zbiorach (UNION, EXCEPT, INTERSECT) - modyfikacja danych poleceniami: Insert, Update, Delete - definicja tabel tymczasowych 8. Wykorzystanie wybranych procedur systemowych II. Ramowe programy szkoleń strona 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ NIP: 725-00-32-743 REGON: 470791055 telefon/faks: /42/ 678-12-00, /42/ 678-37-12 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego. znak p ostęp owania: 68/ 12/ PN ZATWIERDZAM Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 47/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znak p ostęp owania: B D G.WZP.311.24.2015.

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-58/AW/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo