Materiały prasowe Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały prasowe Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski"

Transkrypt

1 Materiały prasowe Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI / LABORATORY OF THE FUTURE Akt 1 / Act 1 REGRESS PROGRESS 21 czerwca stycznia June January 2012 Projekty specjalne / Special projects: Pawel Althamer, Cai Guo-Qiang, Simon Leung, raumlaborberlin Wystawy / Exhibitions: GDZIE JEST ZIELONY KRÓLIK? / WHERE IS THE GREEN RABBIT? KRAJOBRAZ PRZYSZŁOŚCI / LANDSCAPE OF THE FUTURE Zakrojony na dużą skalę projekt ma na celu zdefiniowanie obszarów refleksji artystycznej oraz intelektualnej wobec kwestii dotyczących przyszłości. Czy przyszłość jest już w dużej mierze przewidywalna, czy też nadal stanowi temat zdolny pobudzić wyobraźnię? A może jest tak, że spełniły się już wszystkie nasze oczekiwania i żyjemy na najwspanialszym z możliwych światów, którego wcale nie trzeba zmieniać, a tylko starać się zachować status quo? Dzisiaj myślenie o przyszłości koncentruje się raczej na tym, czego nam może niedługo zabraknąć niż na tym, co jeszcze możemy mieć. Myślenie kategoriami deficytu wydaje się być inspirującą strategią, korzystnie wpływającą na kwestie estetyczne i społeczne. A zatem może w niektórych dziedzinach korzystniejsze byłoby zwijanie się zamiast rozwijania, regres zamiast progresu? Pytanie to dotyczy wielu sfer życia społecznego i politycznego, rodzi więc potrzebę krytycznej oceny tak niepodważalnych pojęć, jak kapitalizm i modernizm, z którymi łączy się potężna idea postępu. Czy postęp, to koło napędowe naszej cywilizacji, stanowi teraz jej zagrożenie? Idea postępu to jedna z fundamentalnych idei oświeconej cywilizacji. Czy jednak (jeśli nadal ma być ideą obowiązującą) nie powinien zostać wsparty swoją antytezą, 1

2 przeformułowanym pojęciem regresu, który rozumiany jako ograniczenie, wycofanie się, zwolnienie tempa, recycling, repetycja stałby się w rzeczywistości kierunkiem progresywnym? Laboratorium przyszłości Regress / Progress podejmuje próbę sformułowania artystycznej i intelektualnej refleksji w tym obszarze. Jest to projekt wieloelementowy, dynamicznie zmieniający się w ciągu sześciu miesięcy trwania, o charakterze work in progress. Składają się na niego wystawy, prezentacje i warsztaty, a także wykłady i dyskusje, w których udział wezmą wybitni artyści oraz przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, teoretycy sztuki, kulturoznawcy, socjologowie, ekonomiści, politolodzy. This grand-scale project aims to define the areas of artistic and intellectual reflection on issues pertaining to the future. Is the future already fairly easy to predict or is it still a topic that fires the imagination? Or maybe all our expectations have already been met and we live in the best of all possible worlds, which there is no need to change but only try to maintain status quo? Nowadays, thinking about the future means considering what we might shortly run out of rather than what we might be left with. Thinking in terms of a shortage seems an inspiring strategy, beneficial for aesthetic and social issues. Therefore, maybe in some areas decline would prove more advantageous than development, regress instead of progress? Because this question pertains to many areas of social and political life, it calls for a critical assessment of such absolute notions as capitalism and modernism, which incorporate the great idea of progress. Is progress the flywheel of our civilization or does it pose a threat? The idea of progress is one of the fundamental ideas of enlightened civilization. If it is, however, to continue as the prevailing idea, it should not be supported but its antithesis the redefined notion of regress, which being understood as a restriction, withdrawal, slowing the pace, recycling and repetition would in reality become a trend of progress? Laboratory of the future Regress/Progress is a project which attempts to formulate the artistic and intellectual reflection on this. It is a compound project of a work-in-progress character, dynamically changing throughout its lifetime of six months. It comprises exhibitions, presentations, workshops, lectures and panel discussions, which will be attended by famous artists and representatives of many fields of science, art theorists, culture experts, sociologists, economists and political scientists. Paweł Althamer Mur / The Wall, 2011 specjalny projekt / special project Zespół szkół Lauder-Morasha oraz zespół szkół waldorfskich, ul. Staszica 11A, Warszawa. Projekt Pawła Althamera realizowany jest we współpracy z uczniami i nauczycielami znajdujących się w jednym budynku szkół. Szkoły te sąsiadują ze sobą, utrzymują bardzo 2

3 bliskie i przyjazne kontakty, jednakże społeczności tych szkół nie mogą swobodnie, pomimo tego, że chciałyby podczas przerw lub zajęć - komunikować się i integrować ze sobą. Pomiędzy częściami budynku, w których znajdują się szkoły, nie ma żadnego przejścia, a na zewnątrz oddzielone są one od siebie murem, który został wybudowany ze względów bezpieczeństwa wokół szkoły Lauder-Morasha. Paweł Althamer zaproponował społecznościom tych szkół realizację dwuczęściowego projektu pod nazwą Mur. Pierwsza część projektu, realizowana w szkołach w dniach 20 i 21 czerwca, składa się z warsztatów, w których uczestniczą uczniowie obydwu szkół. Podczas tych warsztatów uczniowie spróbują przedyskutować sytuację, w jakiej znajdują się ich szkoły, wynikającą z wymogów systemu bezpieczeństwa, których część stanowi mur, dokonać analizy jej różnorodnych uwarunkowań oraz zaproponować swoje własne, odzwierciedlające ich punkt widzenia, rozwiązania. Druga część projektu, która ma być realizowana we wrześniu, na początku roku szkolnego, będzie poświęcona wprowadzeniu w życie propozycji uczniów. Jednym z przewidywanych rozwiązań, przedstawionych na pierwszych warsztatach może utopijnym, ale wartym też być może wprowadzenia w życie nawet na chwilę jest budowa kładki nad oddzielającym tereny szkół murem. Paweł Althamer, ur. w 1967 w Warszawie, gdzie mieszka i pracuje. Rzeźbiarz, performer, akcjoner, twórca instalacji, filmów wideo. Lauder-Morasha school complex and Waldorf school complex, ul. Staszica 11A, Warsaw Paweł Althamer s project has involved the cooperation of students and teachers in one of the school s buildings. The schools are adjacent and maintain close and friendly relations, however the schools communities cannot, despite their keen interest, to freely communicate and integrate during recess or classes. There is no passage between the parts of the building which the schools occupy, and they are separated off by a wall form the outside, which was constructed for reasons of safety around the Lauder-Morasha school. Paweł Althamer suggested the school communities to get involved in a project entitled The Wall, which consists of two parts. The first stage, carried out on 20 and 21 June, is a workshop, which will be attended by students from both schools. During the workshop, the students will attempt to discuss the present situation of their schools, which results from safety requirements, represented in part by the wall, and analyse its various determinants and suggest their own solutions that reflect their point of view. The second stage, to be carried out in September at the beginning of the school year, will be devoted to the implementation of the solutions suggested by the students. One of the envisaged solutions to presented at the first workshop, which might be considered idyllic, yet still worth 3

4 implementing, even for a brief moment, is the construction of an overpass over the wall separating the two schools. Paweł Atlhamer, born in 1967 in Warsaw, where he lives and works. Sculptor and performance artist working in video, installation and action art. Cai Guo-Qiang Summer Solstice, 2011 kurator / curator: Fabio Cavallucci U progu lata w CSW Cai Guo-Qiang prezentuje projekt Summer Solstice (Letnie Przesilenie): gdy zbliżamy się do Zamku, widzimy, że z jego wieżyczek wyrastają piękne drzewa brzozy. Właściwa sztuce Wschodu medytacja nad upływem czasu, kołowrotem natury i ulotnością życia wpisuje się w słowiańską mistykę brzozy. Drzewa brzozy od dawna służyły twórczości artystów: kora poprzedziła papier jako nośnik rysunków i poezji. Dziś z wnętrza muzeum wyrastają brzozy i muzeum staje się ich domem, jak doniczka bonsai. Białe gałęzie wystają z okien, falują jak natchnione duchem flagi. Wyglądają tak, jakby dziko wyrosły z ptasich odchodów malujących parapet. I artysta jest ptakiem pisze artysta. I tak kontemplując w domu Muz (mouseion) intrygujące brzozowe bonsai, wkraczamy w kolisty, cykliczny czas natury. Cai Guo-Qiang to pracujący od 16 lat w Nowym Jorku artysta pochodzenia chińskiego. Jego artystyczną sygnaturą są projekty pirotechniczne i wielkoformatowe instalacje multimedialne. Zasłynął serią monumentalnych interwencji typu environment art, z użyciem prochu w przestrzeni otwartej, przeznaczonych do oglądania z lotu ptaka. In early summer this year at the CCA in Warsaw Cai Guo-Qiang is going to present Summer Solstice. Already when approaching the Castle, we can see lush birches growing out of its towers. Meditation on the passage of time, circularity of nature and fleetingness of life characteristic for Eastern art is inscribed into the Slavic mysticism of the birch. Birch trees have long served the creativity of the artists, the bark having preceded paper as a medium for drawings and poetry. Today, birch trees grow out from within the museum building, the museum becoming their home, like a bonsai pot. The white branches reach out of the windows, waving like spirited flags. They look as though they have grown wildly from the bird droppings on the windowsill. And the artist too is a bird, writes the artist. And so, contemplating an intriguing bonsai birch in the home of the Muses (mouseion), we enter the circular and cyclical time of nature. Cai Guo-Qiang is a Chinese-born artist who has worked in New York for the past 16 years. Pyrotechnical projects and multimedia large-scale installations are his artistic flagship. He made a name for himself with a series of monumental interventions of environmental art with the use of gunpowder in open space, intended to be admired from a bird s eye view. 4

5 Simon Leung WAW, kurator / curator: Rirkrit Tiravanija WAW jest trylogią autorstwa Simona Leunga, owocem dwudziestoletniej współpracy z pisarzem i tłumaczem Warrenem Niesłuchowskim. Składają się na nią obrazy: Warren Piece (in the 70s), War After War oraz Artist in Residence, stanowiące rozbudowaną refleksję nad życiem przeżywanym poza granicami konwencjonalnego społeczeństwa. Życie Warrena, który mieszka w Warszawie od 2005 roku, jest walką jednostki o przetrwanie. Urodził się on w obozie dla uchodźców tuż po II wojnie światowej, ale już w dzieciństwie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Jako dorosły mężczyzna został wcielony do armii amerykańskiej w czasie wojny w Wietnamie. Zdezerterował i przybył do Paryża w sam raz, aby zdążyć na wydarzenia maja 1968 roku, które nieodwracalnie zmieniły jego postrzeganie bycia częścią świata. W swoich projektach Leung zawiera wątki z opowieści Warrena, rozbudowuje je w bogate portrety, które kontemplują biografię jednego człowieka oraz to, jak generują modele skłaniające do refleksji nad technologią i artyzmem indywidualizmu. Według Leunga jest on, tak jak mit historycznego postępu, powtórzeniem tematów, a nie faktów. WAW jest miejscem, w którym Warren wylądował i z którego, tak jak migrujący ptak, odleci ponownie. Simon Leung urodził się w Hong Kongu i studiował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, Uniwersytecie Columbia oraz na niezależnym programie studiów Muzeum Sztuki Amerykańskiej Whitney. Uczestniczył min. w Biennale Weneckim (2003), Biennale Withney (1993) oraz wystawiał prace w Pat Hearn Gallery, Fundacji Generali (Wiedeń), 1a Space (Hongkong), NGKB (Berlin) i w Sala Mendoza (Caracas). W roku 2008 otrzymał stypendium Guggenheima i nagrodę Art Journal za esej zatytułowany The Look of Law. WAW is a trilogy of Simon Leung s two-decade collaboration with the writer/translator Warren Niesłuchowski. Consisting of Warren Piece (in the 70s), War After War, and Artist in Residence, they are an extended meditation on a life lived beyond the boundaries of conventional society. A Warsaw resident since 2005, Warren s life is a singular approach to survival. Born in a refugee camp just after WWII, he immigrated to the United States as a child and was a conscript in the US military during the Vietnam War. When he became a deserter, he found his way to Paris just in time for May 68, which irrevocably altered his perception of being in the world. Leung s projects pick up on strands of Warren s stories, expand them into extended portraits that reconsider both the specific biography of one man and how they generate models to reflect on the technology and artistry of selfhood which Leung proposes is, like the myth of historical progress, a repetition of themes rather than realities. WAW is where Warren has landed, and where he will, like a migratory bird, take off again. 5

6 Simon Leung was born in Hong Kong and studied at the University of California Los Angeles, Columbia University, and the Whitney Independent Study Program. Leung has participated in the Venice Biennale (2003), the Whitney Biennial (1993) and has also exhibited at Pat Hearn Gallery, the Museum of Modern Art, the Museum of Contemporary Art, the Art Institute of Chicago, the Generali Foundation (Vienna), 1a Space (Hong Kong), NGBK (Berlin), and Sala Mendoza (Caracas). In 2008, he received a Guggenheim fellowship and the Art Journal Award for his essay The Look of Law. Simon Leung WAW, Projekt specjalny / special project składa się z 3 prac / consists of 3 works: *** Simon Leung Warren Piece, 1993 (remake 2011) fotografie, teksty, 3 wideo / photographs, texts, 3 videos Praca Warren Piece (in the 70s) powstała w 1993 roku, gdy Warren pracował w PS1 w Nowym Jorku, a Leung był tam artystą-rezydentem. Składa się na nią pięć obrazów oraz trzy nagrania wideo (wyświetlane na monitorach), które dokumentują ich współpracę oraz przedstawiają refleksję Leunga nad życiem Warrena i nad pierwszą wystawą PS1 zatytułowaną Pokoje (Rooms). Nagrania ukazują jak współpracujący artyści wykonują ćwiczenia Grotowskiego, życie Warrena w latach oraz wywiad z Vito Acconcim, między innymi na temat jego uczestnictwa w wystawie Pokoje. Warren Piece (in the 70s) was made in 1993 when Warren was an employee and Leung was an artist-in-residence at PS1 in New York. It is comprised of five wall pieces and three videos (on monitors) generated from their process of collaboration and Leung s reflections on Warren s life and PS1 s first exhibition, Rooms. The videos show the collaborators doing Grotowski exercises; a narrative of Warren s life between ; and an interview with Vito Acconci, on among other topics, his participation in Rooms. *** Simon Leung War After War, 2011 wideo blue-ray / blue-ray video, 90 6

7 War After War jest zarazem 90-miutnowym, liniowym filmem oraz cyklicznym obrazem, stworzonym by odtworzyć to, co według Leunga jest istotą istnienia Warrena, jako kosmopolity/nomady/gościa/uchodźcy, przybywającego i odchodzącego, pomieszkującego u przyjaciół w Europie i Ameryce. Esej Immanuela Kanta O wiecznym pokoju posłużył jako scenariusz do tego obrazu. Jego fragmenty odczytują przyjaciele Warrena, którzy przez ostatnie dziesięć lat gościli go u siebie. War After War is simultaneously a 90-minute linear film and a cyclical video loop designed to duplicate what Leung considers as Warren s existence in the figure of a cosmopolitan / nomad / guest / refugee, coming and going as he stays with friends through out Europe and America. Immanuel Kant s essay Perpetual Peace functions as a script of the film. Warren s friends who over the last decade have provided him a temporary bed narrate the passages. *** Simon Leung Artist in residence, 2011 fotografie na plexi, drewno, stal, 3 wideo photographs on plexiglass, wood, steel, 3 videos Artist in residence to projekt koncepcyjny, posiadający zarówno formę fizyczną, jak i będący rzeźbą wykorzystującą obraz wideo. Na potrzeby swojego projektu w MAK Center w Los Angeles na początku bieżącego roku, Leung uczynił z Warrena artystę rezydenta (który stał się tym samym dziełem Leunga). Projekt ten odzwierciedla potrzeby Warrena, stale będącego gościem, oraz opiera się na projekcie Leunga z PS1, w czasach gdy on sam był artystą-rezydentem. Trzy obrazy wideo (wyświetlane na płaskich monitorach) są luźno oparte na trzech wcześniejszych nagraniach z 1993 roku. Artist in residence is a conceptual project that also finds a physical form as a video sculpture. For Leung s project at the MAK Center in Los Angeles earlier this year, he arranged for Warren to be an artist in residence (as Leung s work). This project is based on both the logic of Warren s needs as a professional guest and on Leung s PS1 project when he was the artist-at-residence. The three videos (on flat screens) are loosely based on the three earlier videos from grated futures getting behind the scenes instalacja przestrzenna / spatial setting raumlaborberlin 7

8 podstawę dla instalacji GRATED FUTURES tworzy scenariusz świata po szoku paliwowym. przyszłość niewiele będzie mieć wspólnego z wyobrażeniem stechnologizowanego świata z połowy XX wieku, w którym dominowały wyrafinowane powierzchnie. przyszłość naszym zdaniem będzie raczej surowa i bardzo bezpośrednia. przestrzenie będą bardziej kompaktowe niż dziś w wyniku dostępu ludzi do superzaawansowanych technologicznie urządzeń. z drugiej strony brakować będzie podstawowych środków do życia i szczęścia. chcemy stworzyć miejsce przypominające pod pewnymi względami scenę, która pozwala dotrzeć za niektóre kulisy. wejście do sali prowadzi przez struktury tuneli czasu, które zaznaczają przejście od teraźniejszości do naszej wizji przyszłości GRATED FUTURES. osią tego świata jest tunel, który pozwala na podróż w czasie i przestrzeni. przekształca się od stołu w ogród z tarasem, a dalej w krajobraz mieszkania i kończy w zamkniętej świętej przestrzeni zawierającej maszynę do marzeń. ramy, częściowo za zasłonami, zaznaczają kolejne epizody na drodze przez tunel. instalacja przestrzenna nie jest martwym obiektem, ale ma być przestrzenią użytkową, służącą wypracowaniu relacji politycznych i społecznych przez otwarcie na publiczną dyskusję. raumlaborberlin jest kolektywem 8 berlińskich architektów, założonym w 1999 roku, który pracuje interdyscyplinarnie w polu architektury, urbanistyki, sztuki i performance. koncentruje się na przekształceniach urbanistycznych i relacjach pomiędzy przestrzenią publiczną a prywatną. artystyczne i architektoniczne interwencje służą jako narzędzia komunikacji i procesualnego projektowania, na przecięciu kultury i planowania. the setting for the installation GRATED FUTURES is a post-oil-shock-scenario. The future will have hardly anything to do with the mid 20 th -century imagination of a technologised world, dominated by refined surfaces. we much more think the future to be raw and very straight forward. spaces will be more stressed than today, as technologically super-advanced appliances will be at hand of humans, which, on the other hand, are missing basic access to support their life and happiness. we want to create a setting resembling some aspects of a stage, which allows to get behind some scenes. the room is entered through time-tunnel-structures, which mark the transit from today to our future vision of the GRATED FUTURES. the spine of this world is a wormhole that lets one travel through time and space. it turns from a table into a terrace garden into a sitting landscape and ends in the enclosed sacred space which contains the 8

9 dream machine. a series of frames, partly fitted with curtains, mark different episodes on the way through the wormhole. the spatial setting, being not a dead object but a living space that is lived in, aims at elaborating political and social relationships by opening to a public discussion. raumlaborberlin is a network-collective of 8 architects in Berlin, founded in 1999, which works interdisciplinarily on issues of architecture, urban planning, art and performance. The focus of raumlaborberlin s works is urban transformations and relationships between private and public space. Artistic and architectural interventions serve as tools of communication and procesual design, at the intersection of culture and planning. Wystawy: GDZIE JEST ZIELONY KRÓLIK? / WHERE IS THE GREEN RABBIT? KRAJOBRAZ PRZYSZŁOŚCI / LANDSCAPE OF THE FUTURE GDZIE JEST ZIELONY KRÓLIK? / WHERE IS THE GREEN RABBIT? kurator / curator: Ewa Gorządek Hubert Czerepok, Fischli & Weiss, Vadim Fishkin, William Kentridge, Robert Kuśmirowski, Aleksandra Mir, Steven Pippin, Sascha Pohflepp Zielony królik Alba to żywe dzieło sztuki stworzone na zamówienie amerykańskiego artysty Eduardo Kaca. Kac współpracował z francuskimi naukowcami, którzy wszczepili do genomu królika gen zielonej fluorescencji. Futerko Alby albinosa o czerwonych oczach emanowało w niewidocznych promieniach ultrafioletowych zieloną poświatą. Kac zaprezentował Albę po raz pierwszy na festiwalu w Avignon w 2000 roku i zielony królik od razu stał się symbolem przyszłego, wspaniałego a zarazem budzącego niepokój świata zaawansowanej nauki i technologii. W części wystawy Laboratorium Przyszłości Regress/Progress, podejmującej wątek relacji sztuki z dziedzinami wiedzy naukowo-technicznej, próżno jednak szukać dzieł przypominających zaawansowane technologicznie kreacje. Nie ma zielonego królika a prezentowane prace nie zawsze w bezpośredni sposób odnoszą się do zakreślonego tematu. Wywołują raczej refleksję nad relatywnością takich pojęć, jak progresywny i regresywny w kontekście myślenia o przyszłości, które zawsze zawiera w sobie dużą dozę spekulacji. 9

10 Rozwój technologiczny nabiera olbrzymiego przyspieszenia, a zmiany, jakie ze sobą niesie, są widoczne w każdej dziedzinie życia. Sztuka też na różne sposoby usiłuje korzystać z jego potencjału. Zielony królik Kaca czy trzecie ucho wszczepione w przedramię Stelarca to może najbardziej spektakularne tego przykłady. Na wystawie wątek technologiczny został podjęty w perspektywie melancholijno-refleksyjnej, zachęcającej do namysłu i kontemplacji, nie zaś w celu podziwiania możliwości, jakie zaawansowana technika i nauka XXI wieku otwiera przed sztuką. The green rabbit Alba is a live work of art created for the American artist Eduardo Kaca. Kac cooperated with French scientists who introduced a green fluorescence gene into the rabbit s genome. The fur of Alba, a red-eyed albino, glows green when illuminated by invisible ultraviolet light. Kac presented Alba for the first time at a festival in Avignon in the year 2000 and the green rabbit immediately became a symbol of the incredible, albeit disturbing, future world of advanced science and technology. In the Laboratory of the Future Regress/Progress part of the exhibition, which addresses the issue of the relation between art and disciplines of science and technology, one will not encounter works that resemble technologically advanced creations. The green rabbit is absent and the displayed works often only indirectly refer to the imposed theme. They provoke reflection on the relativity of such notions as progressive and regressive in the context of the future, which always involves a great deal of speculation. Technological development is accelerating rapidly and changes which result are visible in every aspect of life. Art also attempts to make use of this potential in various ways. Kac s green rabbit or the third ear implanted into Stelarc s forearm are perhaps the most spectacular examples of this. The theme of technology at the exhibition is approached with melancholy and reflection, inspiring thought and contemplation rather than encouraging to marvel at the possibilities that 21 st century advanced technology and science create for art. KRAJOBRAZ PRZYSZŁOŚCI / LANDSCAPE OF THE FUTURE kurator / curator: Fabio Cavallucci Michał Budny, Søren Dahlgaard, Christian Falsnaes, Carlos Garaicoa, Elodie Pong, Katarzyna Przezwańska, François Roche, Superflex, Nico Vascellari. W niniejszej wystawie krajobraz nie jest fizycznym elementem otaczającego środowiska, a zjawiskiem kulturowym pewnym rodzajem przestrzeni mentalnej. Zamiast podejmować próby wyobrażenia sobie otaczającego świata przyszłości, stara się odkryć nasze jego postrzeganie. 10

11 Znajdziemy się w dwuwarstwowej rzeczywistości, w której góry czy aglomeracje miejskie przeplatać się będą w naszych umysłach z obrazami, które znamy z ekranów naszych komputerów. Poza wizjami katastroficznymi, takimi jak zmiany klimatu czy też naiwnymi i dziecinnymi obrazami ludzkości, która odrodziła się i przetrwała, pojawia się wizja regresji powrotu do prostych kształtów i zwykłych materiałów. Recycling i gromadzenie pozostają najbardziej prawdopodobnymi pojęciami opisującymi najbliższą przyszłość. Artyści: Søren Dahlgaard, Christian Falsnaes, Carlos Garaicoa, Elodie Pong, Katarzyna Przezwańska, François Roche, Superflex i Nico Vascellari, nie zostali wybrani w wyniku racjonalnej i przemyślanej decyzji, lecz przez szczęśliwy traf. Podjęto próbę kreacji pojęcia krajobrazu w umyśle widza, nie zaś jego opisu przez pokazywanie przyszłości, której przecież nikt z nas dziś nie zna. In the present exhibition, the landscape does not denote a feature of the surrounding environment but a cultural setting, a sort of mental space. Rather than attempting to envisage the environment of the future, it seeks to discover our perception of this environment. We will live in a two-layer reality, where natural mountains or urban agglomerations intertwine in our minds with those seen on our computer screens. Apart from catastrophic visions, such as climatic changes, or the naïve and childish images of humankind that survives as a reborn one, there is the conjecture of regression, a return to basic shapes and plain materials. Notions of recycling and collecting continue to seem the most credible hypotheses for the near future. The artists Søren Dahlgaard, Christian Falsnaes, Carlos Garaicoa, Elodie Pong, Katarzyna Przezwańska, François Roche, Superflex and Nico Vascellari were chosen not on the basis of a purely rational and premeditated judgement but by sheer serendipity, in an attempt to invoke the notion of the landscape in the mind of the viewer rather than describing it presenting a future that no one can know today. 11

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development. Paul Epstein, Ph.D.

Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development. Paul Epstein, Ph.D. Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development Paul Epstein, Ph.D. Kwiecień 2012 Zadziwiające obszary rozwoju The Amazing Planes of Development

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I NATURA 2000 Social participation and Natura 2000 Komunikacja ze społeczeństwem

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16 13 18 września / 13th-18th September Czy kolor jest ważnym elementem pracy? / Is colour an important element In an artwork? Azorro Rodzina / Family,, 2004, 9 15 Wojciech Bąkowski Film mówiony 3 / Spoken

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój środowiska miejskiego- współczesne tendencje. Sustainable Development of Urban Environment Contemporary Tendencies

Zrównoważony rozwój środowiska miejskiego- współczesne tendencje. Sustainable Development of Urban Environment Contemporary Tendencies Nina SOŁKIEWICZ-KOS 24 Zrównoważony rozwój środowiska miejskiego- współczesne tendencje. Intensywny rozwój obszarów zurbanizowanych odzwierciedla ciągłe zmiany związane z charakterem epoki, w której żyjemy.

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth. Kartograficzne opisanie świata - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth Robert Olszewski Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego Zarządzanie Publiczne, 4(16)/2011, s. 95 118 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo