USUWANIE AWARII IOBSŁUGA MIENIA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USUWANIE AWARII IOBSŁUGA MIENIA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego Kamienna Góra tel do 33, fax USUWANIE AWARII IOBSŁUGA MIENIA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA Załączniki: nr 1 - instrukcja dla wykonawców nr 2 - standardowy formularz oferty, nr 3 - wzór umowy, Numer sprawy IZP Zatwierdzam: Kamienna Góra, dnia roku. Zastępca Wójta mgr Janina Sawicka 1

2 I. Informacja o Zamawiającym. Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego Kamienna Góra tel. (0-75) do 33 fax. (0-75) II. Tryb udzielenia zamówienia. Przetarg nieograniczony. Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U.Nr 113, poz. 759 z 2010r, z późniejszymi zmianami). III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje usuwanie awarii oraz obsługę mienia wodociągowo-kanalizacyjnego gminy Kamienna Góra. Zakres przeprowadzania niżej wymienionych prac realizowany będzie na stanowiących własność Gminy Kamienna Góra obiektach i sieciach tj.: oczyszczalniach ścieków w Krzeszowie, Przedwojowie, Ogorzelcu, Pisarzowicach I, Pisarzowice II oczyszczalniach przydomowych przy budynku nr 80 w Ogorzelcu, przy budynku nr 8 w Olszynach, sieciach kanalizacyjnych wraz z zainstalowanymi na nich przepompowniach ścieków, ujęciach wody w Krzeszowie-Betlejem, Krzeszówku, Przedwojowie, Raszowie, Leszczyńcu, Rędzinach i Ogorzelcu, stacjach uzdatniania wody w Leszczyńcu, Rędzinach i Ogorzelcu. sieciach wodociągowych wraz z zainstalowanymi na nich hydroforniami, pompowniami, obiektami do uzdatniania wody i innymi urządzeniami sieciowymi oraz armaturą sieciową, obiektach i sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostaną oddane do eksploatacji w trakcie trwania umowy, innych obiektach będących własnością bądź zarządzanych przez Gminę Kamienna Góra w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania wód lub ścieków. Zakres prac obejmować będzie: 1. Usuwanie awarii w oczyszczalniach ścieków, przepompowniach ścieków, ujęciach wody, hydroforniach, pompowniach i stacjach uzdatniania wody, sieciach i przyłączach wodociągowych oraz kanalizacyjnych, wraz ze znajdującymi się na nich urządzeniami i armaturą sieciową. 2. Wykonywanie wpięć do sieci i odbiorów technicznych przyłączy nowych odbiorców wody i dostawców ścieków oraz wpięć sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonywanie remontów bieżących, prac konserwacyjnych oraz innych czynności i prac, (nie określonych w pkt. III ust 1, 3, 4, 5, 6), na obiektach, sieciach, przyłączach, oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych, których wykonanie Zamawiający zleci Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. 3. Nadzór, kontrola pracy i stanu technicznego urządzeń w bezzałogowych obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych, mające na celu sprawdzenie czy praca tych urządzeń jest zgodna z ich parametrami technicznymi, eksploatacyjnymi i technologicznymi by 2

3 zapewnić odbiorcom ciągłość dostawy wody o wymaganej jakości i ciśnieniu oraz ciągłość pracy przepompowni ścieków i prawidłowość funkcjonowania bezzałogowych oczyszczalni ścieków.. 4. Wykonywanie czynności obsługi eksploatacji urządzeń w bezzałogowych obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w celu utrzymania ich ciągłości pracy i czystości rozprowadzanej wody oraz swobodnego przepływu ścieków. 5. Wykonywanie usług transportowych. 6. Wykonywanie wskazanych przez Zamawiającego usług w zakresie udrożniania sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz innych prac wykonywanych urządzeniami ciśnieniowymi (VUKO lub równoważne). IV. Sprecyzowanie rodzaju i sposobu wykonywania prac wymienionych w pkt.iii ust. 3, 4 i 6 oraz zdefiniowanie pojęcia zespół roboczy 1. Wykonywanie prac opisanych w pkt.iii, ust. 3 specyfikacji polega na sprawdzeniu przez zespół roboczy stanu obiektów i zainstalowanych tam urządzeń pod względem technicznym, elektrycznym i technologicznym, wykonanie w razie potrzeby uzupełnienia powietrza w zbiornikach ciśnieniowych na hydroforniach oraz oczyszczenia wirników pomp ściekowych w przepompowniach ścieków i usunięcie podczas tej kontroli stwierdzonych awarii oraz wznowienia pracy urządzeń. W przypadku gdy zakres awarii przekracza możliwości podjęcia naprawy przez zespół w trakcie przeprowadzania kontroli, wówczas wykonuje on niezbędne czynności zabezpieczające przed rozszerzaniem się awarii oraz powstawaniem strat i bezzwłocznie zawiadamia kierownictwo Wykonawcy oraz Zlecającego o zaistniałej sytuacji. Wykonawca po otrzymaniu informacji od zespołu przystępuje do usunięcia awarii zgodnie z pkt.iii ust Prace określone w pkt.iii, ust. 4 wykonuje zespół roboczy. Do prac wykonywanych w ramach pkt.iii, ust. 4 umowy zalicza się : a) dezynfekcję i płukanie ujęć wody i sieci wodociągowych, b) kontrolę obiektów bezzałogowych i znajdujących się na nich urządzeń po otrzymaniu telefonicznej informacji o awarii, informacji z systemu monitoringowania ( SMS ), c) usunięcie przez ten zespół awarii, w trakcie wyjazdu zainicjowanego w sposób o który mowa w pkt.b, a w przypadku gdy zakres awarii przekracza możliwości podjęcia naprawy przez zespół, wówczas wykonuje on niezbędne czynności zabezpieczające przed rozszerzaniem się awarii oraz powstawaniem strat i bezzwłocznie zawiadamia kierownictwo Wykonawcy oraz Zlecającego o zaistniałej sytuacji. Wykonawca po otrzymaniu informacji od zespołu przystępuje do usunięcia awarii zgodnie z pkt.iii ust.1, d) uzupełnienie powietrza w zbiornikach ciśnieniowych na hydroforniach, e) oczyszczenie wirników pomp ściekowych w przepompowniach ścieków, f) uzgodnionych za Zlecającym innych prac, do realizacji których nie znajduje się odniesienia możliwości rozliczenia za pomocą KNR, a ze względów technicznych, technologicznych lub BHP, do ich wykonania niezbędny jest zespół. 3.Wykonanie prac określonych w pkt. III ust.6 polega na udrożnieniu sieci i przyłączy 3

4 kanalizacyjnych lub innych rurociągów i kanałów - wraz z usunięciem z przewodu kanalizacyjnego (rurociągu, studzienek) zanieczyszczeń które były przyczyną utraty jego drożności i zabraniu tych zanieczyszczeń - oraz ciśnieniowym czyszczeniu komór przepompowni i oczyszczalni. 4.Przez zespół roboczy rozumie się brygadę, która jest w stanie przeprowadzić kontrolę obiektów bezzałogowych i kontrolę pracy zainstalowanych na nich urządzeń pod względem technicznym, elektrycznym i technologicznym, wznowienia pracy tych obiektów oraz wykonania prac opisanych w ust 1 i 2. Szczególnie istotna w składzie zespołu jest obecność elektryka gdyż zarówno w trakcie objazdów kontrolnych jak i przed wznawianiem pracy hydroforni i pompowni wody oraz przepompowni ścieków, konieczne jest sprawdzenie stanu urządzeń elektrycznych. O ilości osób w zespole decyduje Wykonawca. V. Termin realizacji zamówienia: od roku do roku. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące : 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o zrealizowane zamówienia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegające na wykonaniu: - robót budowlanych na sieciach lub obiektach wodno kanalizacyjnych o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 300 tys. złotych, lub - obsługi mienia wodociągowego, kanalizacyjnego o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 100 tys. złotych, lub - obsługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z warunkami określonymi przez ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz.U z późniejszymi zmianami), 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana zostanie: - w części dotyczącej potencjału technicznego w oparciu o oświadczenie Wykonawcy - w części dotyczącej osób zdolnych do wykonania zamówienia w oparciu o oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca musi dysponować: pracownikiem (pracownikami) posiadającym uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kw, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4

5 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniana warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawców. Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia oświadczeń o : spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. oświadczenia, że jest zapoznany z sieciami i obiektami wodociągowo kanalizacyjnymi wraz ze znajdującymi się na nich urządzeniami. VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają być dostarczone wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy) zamawiający żąda następujących dokumentów: - wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub, - wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielanie zamówienia ( okoliczności o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy) zamawiający żąda : - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5

6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. W przedmiotowym postępowaniu zapytania i odpowiedzi, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Otrzymanie dokumentu drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza. Zapytania i wnioski kierowane przez wykonawcę do zamawiającego drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie gdy dotarły one do zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Numer faxu zamawiającego - (75) Adres poczty elektronicznej - IX. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są: Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: w zakresie procedur przetargowych - Grzegorz Jakóbczyk Urząd Gminy Kamienna Góra Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 307, tel. (75) w zakresie przedmiotu zamówienia i projektu umowy Roman Gerega Urząd Gminy Kamienna Góra Referat Wodociągów i Kanalizacji, pokój nr 304, tel. (75) X. Wymagania dotyczące wadium. W niniejszym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w kwocie trzech tysięcy złotych. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych; 6

7 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz.1824). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego; konto depozytowe Gminy Kamienna Góra XI. Wykonawca jest związany z ofertą do dnia roku. XII. Opis sposobu przygotowania oferty. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyników postępowania przetargowego. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, podpisana, bez skreśleń i poprawek, w sposób czytelny, umożliwiający jej rozpatrzenie i ma zawierać: 1) datę sporządzenia oferty, 2) dane o oferencie, 3) ścisłe określenie przedmiotu oferty, 4) wartość ceny oferty netto ( bez podatku VAT ) w rozbiciu na : a) dla zakresu prac określonych w przedmiocie zamówienia w pkt. III ust. 1 i 2, podając jako wartości stałe : - stawka roboczo-godziny, - koszty pośrednie, - zysk, b) dla zakresu prac określonych w pkt. III ust. 3 i 4, podając jako wartości stałe: - zryczałtowana stawka roboczo-godziny całego zespołu wykonującego kontrolę lub pracę (obsługa wyjazdu ), - koszty pośrednie - zysk oraz - zryczałtowana stawka zł/ za przejazd 1 km, ( dojazd zespołu do miejsca wykonania kontroli lub pracy), c) dla zakresu prac określonych w pkt. III ust. 5, podając jako ceny stałe : - dla samochodów dostawczych ( o ładowności do 1 tony) - zryczałtowana stawka zł/za przejazd 1 km (uwzględniająca postój na załadunek i rozładunek), - dla samochodów ciężarowych ( o ładowności 5 ton i więcej) - zryczałtowana stawka zł/za przejazd 1 km (uwzględniająca postój na załadunek i rozładunek), d) dla zakresu prac określonych w pkt. III ust. 6, podając jako ceny stałe : zryczałtowana stawka zł/ za 1 godzinę pracy urządzenia ciśnieniowego wraz z obsługą- (bez czasu dojazdu i powrotu do miejsca wykonywania usługi), bez względu na to czy roboty te wykonuje sprzętem własnym czy sprzętem podwykonawcy. zryczałtowana stawka zł/ za przejazd 1 km - dojazd lub przetransportowanie urządzenia ciśnieniowego (VUKO lub równoważnego) do miejsca wykonania pracy, Przez zryczałtowaną stawkę roboczo-godziny zespołu, o której mowa w pkt. 4 b należy 7

8 rozumieć sumaryczną stawkę całego zespołu zdefiniowanego w dziale IV, pkt. 4 specyfikacji. Przez zryczałtowaną stawkę zł/ za przejazd 1 km, o której mowa w pkt. 4 b, c, d należy rozumieć cenę za przejazd 1 km samochodu dostawczego lub samochodu ciężarowego. W cenie tej należy uwzględnić wynagrodzenie kierowcy, postój na załadunek i rozładunek a także wszelkie inne wskaźniki, takie jak koszty pośrednie i zysk. Stąd też w ofercie należy podać ostateczną cenę netto za przejazd 1 km. 5) termin realizacji zamówienia, 6) termin ważności oferty, 7) wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie, które części zamówienia, wyszczególnione w 17, ust. 1 wzoru umowy (stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji), zamierza powierzyć podwykonawcy, 8) oświadczenia wykonawcy, 9) informacje i dokumenty wymagane niniejszą specyfikacją. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii muszą być poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. UWAGI: - Koszty pracy sprzętu i środków transportu nie będące pracami określonymi w pkt.xii, ust.4 lit.c-d oraz ceny materiałów rozliczane będą na podstawie średnich cen krajowych zawartych w Biuletynie Informacji Cenowych Budownictwa Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie robót. W przypadku kosztów nie ujętych w/w Biuletynie, koszty pracy sprzętu rozliczne będą (po uzgodnieniu ze Zlecającym) na podstawie cen zakładowych natomiast ceny materiałów na podstawie faktycznej ceny ich zakupu. Również w przypadku zakupu materiałów o jednostkowej wartości (powyżej 1000 zł netto), cena tych materiałów rozliczana będzie na podstawie faktycznej ceny ich zakupu. Przed zakupem tych materiałów Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ten zakup ze Zlecającym a do kosztorysu załączyć kserokopię faktury zakupu tych materiałów. Przy rozliczaniu prac Wykonawca stosował będzie normy czasowe i materiałowe zgodnie z KNR a w przypadku robót nie ujętych w KNR lub braku możliwości zastosowania analogii - (po uzgodnieniu ze Zlecającym) - normy zakładowe, ceny umowne lub faktyczny czas pracy pracowników, zespołu, sprzętu i zużytych materiałów. Do wyceny prac wykonywanych w ramach pkt.iii, ust. 1 i 2 nie nalicza się kosztów dojazdu wykonawcy do miejsca wykonania zlecenia. Koszty dojazdu, wyliczone jak w pkt.xii, ust.4, lit.c, tiret 1, Wykonawca może naliczać jedynie w przypadku, gdy całkowita wartość netto wykonanego zlecenia nie przekracza kwoty 500 zł ( słownie pięciuset złotych). Wykonawca nie może w celu uniknięcia stosowania w/w zasad dzielić zlecenia na części. Za jedno zlecenie należy uważać realizację zadania ujętego w jednej pozycji zlecenia, bez względu na czas i sposób jego realizacji oraz sposób kosztorysowania przez Wykonawcę. Za jedno zlecenie uważa się również realizację zadania polegającego na wykonaniu wielu takich samych lub podobnych czynności w jednej miejscowości, ujętych w jednej pozycji zlecenia, bez względu na czas i sposób jego realizacji oraz sposób kosztorysowania przez Wykonawcę (np. zlecenie wymiany, założenia w całości lub elementów armatury zestawów wodomierzowych w kilku budynkach tej samej miejscowości; zlecenie sprawdzenia działania hydrantów lub zasuw tej samej miejscowości ; itp.). W szczególnych przypadkach, gdy przy wykonywaniu prac ramach pkt.iii, ust. 1 i 2 zachodzi konieczność realizacji przez Wykonawcę dodatkowych przejazdów, spowodowanych decyzją Zlecającego o natychmiastowym przemieszczeniu brygady roboczej do realizacji innego zadania, 8

9 błędnymi oznaczeniami w mapie poddawanej naprawie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, błędami w dokumentacji technicznej lub innymi, uzgodnionymi ze Zlecającym ważnymi przypadkami, Wykonawca może naliczyć do wyceny prac wykonywanych w ramach pkt.iii, ust. 1 i 2, koszty dodatkowych przejazdów wyliczone jak w pkt.xii, ust.4, lit.c, tiret 1. Do wyceny robót określonych w pkt.iii ust.6 Wykonawca będzie stosował wycenę według stawek określonych w pkt.xii, ust.4, lit.d bez względu na to czy roboty te wykonuje sprzętem własnym czy sprzętem podwykonawcy. W każdym przypadku, gdy zgodnie z założeniami niniejszej specyfikacji rozliczane będą koszty dojazdu do miejsca wykonywania prac, dojazdu do miejsca udrożniania sieci lub przyłączy kanalizacyjnych, transportu lub innego rodzaju przejazdów, Wykonawca rozliczać będzie przejazd najkrótszą trasą od miejsca z którego dysponowane są Jego środki transportu do miejsca wykonania zlecenia. Koszt ten uwzględniać może jedynie przejazd drogami leżącymi w granicach powiatu kaminnogórskiego. Inne dodatkowe wymogi formalne dotyczące przygotowania oferty: - oferta nie powinna zawierać poprawek ani skreśleń, - oferta składana u Zamawiającego powinna być opisana i podpisana, - oferta powinna zawierać spis załączników wymaganych niniejszą specyfikacją, - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. oferta składana u Zamawiającego powinna być opisana w następujący sposób: OFERTA OBSŁUGA MIENIA WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA Urząd Gminy Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego Kamienna Góra NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM PRZETARGU XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby zamawiającego Urząd Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, pokój nr. 201 do godziny 10 : 50 dnia r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, sala narad - III piętro, pokój nr 401, o godzinie 11 : 00 dnia r. XIV. Opis sposobu obliczenia ceny i kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Kryteria oceny ofert. Kryterium jest cena. Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria ceny oferty w znaczeniu %: 9

10 1) Wynagrodzenie za prace określone w pkt. III ust.1 i 2specyfikacji - 51 % 2)Wynagrodzenie za prace określone w pkt. III ust.3 i 4 specyfikacji - 40 % 3)Wynagrodzenie za prace określone w pkt. III ust.5 specyfikacji - 4 % 4)Wynagrodzenie za prace określone w pkt. III ust.6 specyfikacji - 5 % Sposób wyliczania wartości punktowej ofert: ad. 1) Za prace określone w pkt. III ust 1 i 2 specyfikacji (max- 51 pkt.) Przyjmuje się cenę 1 roboczo-godziny (wraz z narzutami - k.p i zysk) - cena r.g (zł) % Razem -100 % Wyliczenie wartości punktowej odbywać się będzie w.g wzoru: najniższa cena r.g roboczo-godzina x 100 = (wynik ) oferowana cena r.g ( wynik r.g ) x 0,51 = wartość punktowa pierwszego kryterium. ad.2) Za prace określone w pkt.iii ust.3 i 4 specyfikacji ( max pkt.) Przyjmuje się zryczałtowaną cenę 1 roboczo-godziny całego zespołu (wraz z z narzutami - k.p i zysk) - 60 % Przyjmuje się zryczałtowaną cenę przejazdu zespołu (zł/1 km) - 40 % Razem - 100% Wyliczenie wartości punktowej odbywać się będzie w.g wzoru: najniższa cena r.g roboczo-godzina x 60 = (wynik) oferowana cena r.g najniższa cena zł/1 km koszty dojazdu x 40 = ( wynik ) oferowana cena zł/1 km ( wynik r.g + wynik k.d ) x 0,40 = wartość punktowa drugiego kryterium ad.3 Za prace określone w pkt.iii ust.5 specyfikacji (max 4 pkt). - Dla samochodów dostawczych o ładowności do 1 t (zł/1 km ) - 80 % - Dla samochodów ciężarowych (zł/1 km) - 20 % Wyliczenie wartości punktowej oblicza się w.g wzoru: 10

11 najniższa cena dla samochodów dostawczych x 80 = (wynik) cena oferowana najniższa cena dla samochodów ciężarowych x 20 = (wynik) cena oferowana ( wynik ceny sam.d. + wynik ceny sam.c.) x 0,04 = wartość punktowa czwartego kryterium. ad.5. Za prace określone w pkt.iii ust.6 specyfikacji (max 5 pkt). Przyjmuje się zryczałtowaną cenę 1 roboczo-godziny pracy urządzenia ciśnieniowego wraz z obsługą, (bez czasu dojazdu i powrotu do miejsca wykonywania usługi i bez względu na to czy roboty te wykonuje sprzętem własnym czy sprzętem podwykonawcy) usunięciem z przewodu kanalizacyjnego i studzienek zanieczyszczeń, które były przyczyną utraty jego drożności i zabraniem tych zanieczyszczeń (wraz z narzutami Kp i zysk) - 75 % Przyjmuje się zryczałtowaną cenę przejazdu lub przetransportowania urządzenia ciśnieniowego (wraz z kierowcą) - (zł/1 km) - 25 % Razem % Wyliczenie wartości punktowej odbywać się będzie w.g wzoru: najniższa cena r.g roboczo-godzina x 75 = (wynik) oferowana cena r.g najniższa cena zł/1 km koszty dojazdu x 25 = ( wynik ) oferowana cena zł/1 km ( wynik r.g + wynik k.d ) x 0,05 = wartość punktowa piątego kryterium Dokładność wyliczenia - do dwóch miejsc po przecinku. Wartość punktowa oferty określona jest sumą poszczególnych kryteriów. Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która uzyskała największą ilość punktów. W przypadku ofert równorzędnych decydującym kryterium o wyborze oferta będzie kryterium pierwsze a w przypadku kolejnej równorzędności ofert, kryterium drugie a w następnej kolejności kryterium trzecie a potem kryterium piąte. XV. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w PLN. We wzorze umowy jest opisany sposób odbioru wykonanych robót. 11

12 XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego w celu zawarcia umowy w terminie określonym w ogłoszeniu wyników postępowania przetargowego. XVII. Do niniejszej specyfikacji załącza się wzór umowy która zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w toku niniejszego postępowania przetargowego. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U.Nr 113, poz. 759 z 2010r, z późniejszymi zmianami). 12

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Specyfikacja Istotnych warunków Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Przetarg Nieograniczony ZP34/13/2010 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT AWiL2/97/2014r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT AWiL2/97/2014r. Słupsk, dnia 30.09.2014r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT AWiL2/97/2014r. na stałe wykonywanie robót budowlanych w branży stolarsko ciesielskiej w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gora.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gora.com.pl Sektorowe zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzone na podstawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Zakup, transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 114964-2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 114964-2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Modernizacja węzła cieplnego w Teatrze Narodowym Numer ogłoszenia: 79277-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 27.03.2014 r. RPORiI 271/24/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Wrocław: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NR 10 NA POTRZEBY MAGAZYNU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Wybudowanie placów zabaw w ramach turystycznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Trzebnica: Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OR.272.10.2013.EL Mielec, dnia 17 lipca 2013 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby Domu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zgk.gorakalwaria.pl Góra Kalwaria: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Sobików w miejscowości Cendrowice.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Kraków: Roboty elektryczne w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1-2 (CPV 45310000-3) Numer ogłoszenia: 219308-2012; data zamieszczenia: 25.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę świadczoną przez agencję pracy tymczasowej polegającą na skierowaniu do MPO - Łódź Sp. z o.o. pracowników tymczasowych. Numer ogłoszenia: 272507-2011;

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej w Sosnowicach nr 04 Na Stawki - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Remont drogi gminnej w Sosnowicach nr 04 Na Stawki - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Brzeźnica: Remont drogi gminnej w Sosnowicach nr 04 Na Stawki - w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Numer ogłoszenia: 88554-2009; data zamieszczenia: 02.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wik.turawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wik.turawa.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wik.turawa.pl Kotórz Mały: Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

Lublin: PE/KOMINIARZE/2012 Numer ogłoszenia: 527028-2012; data zamieszczenia: 24.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lublin: PE/KOMINIARZE/2012 Numer ogłoszenia: 527028-2012; data zamieszczenia: 24.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: PE/KOMINIARZE/2012 Numer ogłoszenia: 527028-2012; data zamieszczenia: 24.12.2012

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona1 Warszawa: Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącej obszar

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Gdańsk: Weryfikacja dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich dla przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego oraz Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: WYKONANIE WYMIANY I MODERNIZACJI INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ZESTAWU ROZDZIELCZEGO INSTALACJI C.O. W BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk Oliwa: Remont domku bydła stepowego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej Numer ogłoszenia: 189536-2015; data zamieszczenia: 26.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.komunalnik.ketrzyn.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.komunalnik.ketrzyn.pl Kętrzyn: Sfinansowanie w ramach leasingu operacyjnego zakupu fabrycznie nowej posypywarko- solarki wraz z pługiem odśnieżnym oraz montaż na podwoziu samochodu ciężarowego (Volvo FLL) stanowiącego własność

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zlotow.pl Złotów: Usługa prania, dezynfekcji i transportu bielizny szpitalnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom: Dostawa i montaż: sprzętu monitorującego (CCTV) oraz instalacji alarmowej (SSWiN) dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca oraz przeszkolenie personelu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, Ożarów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, Ożarów, woj. Page 1 of 6 Ożarów: Rewitalizacja rynku w miejscowości Ożarów- I etap- sieć wodociągowa i kanalizacyjna Numer ogłoszenia: 12435-2011; data zamieszczenia: 11.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/014/NZU/1294/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Kod CPV: 09.30.00.00-2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pansa.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pansa.pl/ Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pansa.pl/ Warszawa: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obszarze wejścia głównego

Bardziej szczegółowo