USUWANIE AWARII IOBSŁUGA MIENIA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USUWANIE AWARII IOBSŁUGA MIENIA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego Kamienna Góra tel do 33, fax USUWANIE AWARII IOBSŁUGA MIENIA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA Załączniki: nr 1 - instrukcja dla wykonawców nr 2 - standardowy formularz oferty, nr 3 - wzór umowy, Numer sprawy IZP Zatwierdzam: Kamienna Góra, dnia roku. Zastępca Wójta mgr Janina Sawicka 1

2 I. Informacja o Zamawiającym. Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego Kamienna Góra tel. (0-75) do 33 fax. (0-75) II. Tryb udzielenia zamówienia. Przetarg nieograniczony. Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U.Nr 113, poz. 759 z 2010r, z późniejszymi zmianami). III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje usuwanie awarii oraz obsługę mienia wodociągowo-kanalizacyjnego gminy Kamienna Góra. Zakres przeprowadzania niżej wymienionych prac realizowany będzie na stanowiących własność Gminy Kamienna Góra obiektach i sieciach tj.: oczyszczalniach ścieków w Krzeszowie, Przedwojowie, Ogorzelcu, Pisarzowicach I, Pisarzowice II oczyszczalniach przydomowych przy budynku nr 80 w Ogorzelcu, przy budynku nr 8 w Olszynach, sieciach kanalizacyjnych wraz z zainstalowanymi na nich przepompowniach ścieków, ujęciach wody w Krzeszowie-Betlejem, Krzeszówku, Przedwojowie, Raszowie, Leszczyńcu, Rędzinach i Ogorzelcu, stacjach uzdatniania wody w Leszczyńcu, Rędzinach i Ogorzelcu. sieciach wodociągowych wraz z zainstalowanymi na nich hydroforniami, pompowniami, obiektami do uzdatniania wody i innymi urządzeniami sieciowymi oraz armaturą sieciową, obiektach i sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostaną oddane do eksploatacji w trakcie trwania umowy, innych obiektach będących własnością bądź zarządzanych przez Gminę Kamienna Góra w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania wód lub ścieków. Zakres prac obejmować będzie: 1. Usuwanie awarii w oczyszczalniach ścieków, przepompowniach ścieków, ujęciach wody, hydroforniach, pompowniach i stacjach uzdatniania wody, sieciach i przyłączach wodociągowych oraz kanalizacyjnych, wraz ze znajdującymi się na nich urządzeniami i armaturą sieciową. 2. Wykonywanie wpięć do sieci i odbiorów technicznych przyłączy nowych odbiorców wody i dostawców ścieków oraz wpięć sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonywanie remontów bieżących, prac konserwacyjnych oraz innych czynności i prac, (nie określonych w pkt. III ust 1, 3, 4, 5, 6), na obiektach, sieciach, przyłączach, oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych, których wykonanie Zamawiający zleci Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. 3. Nadzór, kontrola pracy i stanu technicznego urządzeń w bezzałogowych obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych, mające na celu sprawdzenie czy praca tych urządzeń jest zgodna z ich parametrami technicznymi, eksploatacyjnymi i technologicznymi by 2

3 zapewnić odbiorcom ciągłość dostawy wody o wymaganej jakości i ciśnieniu oraz ciągłość pracy przepompowni ścieków i prawidłowość funkcjonowania bezzałogowych oczyszczalni ścieków.. 4. Wykonywanie czynności obsługi eksploatacji urządzeń w bezzałogowych obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w celu utrzymania ich ciągłości pracy i czystości rozprowadzanej wody oraz swobodnego przepływu ścieków. 5. Wykonywanie usług transportowych. 6. Wykonywanie wskazanych przez Zamawiającego usług w zakresie udrożniania sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz innych prac wykonywanych urządzeniami ciśnieniowymi (VUKO lub równoważne). IV. Sprecyzowanie rodzaju i sposobu wykonywania prac wymienionych w pkt.iii ust. 3, 4 i 6 oraz zdefiniowanie pojęcia zespół roboczy 1. Wykonywanie prac opisanych w pkt.iii, ust. 3 specyfikacji polega na sprawdzeniu przez zespół roboczy stanu obiektów i zainstalowanych tam urządzeń pod względem technicznym, elektrycznym i technologicznym, wykonanie w razie potrzeby uzupełnienia powietrza w zbiornikach ciśnieniowych na hydroforniach oraz oczyszczenia wirników pomp ściekowych w przepompowniach ścieków i usunięcie podczas tej kontroli stwierdzonych awarii oraz wznowienia pracy urządzeń. W przypadku gdy zakres awarii przekracza możliwości podjęcia naprawy przez zespół w trakcie przeprowadzania kontroli, wówczas wykonuje on niezbędne czynności zabezpieczające przed rozszerzaniem się awarii oraz powstawaniem strat i bezzwłocznie zawiadamia kierownictwo Wykonawcy oraz Zlecającego o zaistniałej sytuacji. Wykonawca po otrzymaniu informacji od zespołu przystępuje do usunięcia awarii zgodnie z pkt.iii ust Prace określone w pkt.iii, ust. 4 wykonuje zespół roboczy. Do prac wykonywanych w ramach pkt.iii, ust. 4 umowy zalicza się : a) dezynfekcję i płukanie ujęć wody i sieci wodociągowych, b) kontrolę obiektów bezzałogowych i znajdujących się na nich urządzeń po otrzymaniu telefonicznej informacji o awarii, informacji z systemu monitoringowania ( SMS ), c) usunięcie przez ten zespół awarii, w trakcie wyjazdu zainicjowanego w sposób o który mowa w pkt.b, a w przypadku gdy zakres awarii przekracza możliwości podjęcia naprawy przez zespół, wówczas wykonuje on niezbędne czynności zabezpieczające przed rozszerzaniem się awarii oraz powstawaniem strat i bezzwłocznie zawiadamia kierownictwo Wykonawcy oraz Zlecającego o zaistniałej sytuacji. Wykonawca po otrzymaniu informacji od zespołu przystępuje do usunięcia awarii zgodnie z pkt.iii ust.1, d) uzupełnienie powietrza w zbiornikach ciśnieniowych na hydroforniach, e) oczyszczenie wirników pomp ściekowych w przepompowniach ścieków, f) uzgodnionych za Zlecającym innych prac, do realizacji których nie znajduje się odniesienia możliwości rozliczenia za pomocą KNR, a ze względów technicznych, technologicznych lub BHP, do ich wykonania niezbędny jest zespół. 3.Wykonanie prac określonych w pkt. III ust.6 polega na udrożnieniu sieci i przyłączy 3

4 kanalizacyjnych lub innych rurociągów i kanałów - wraz z usunięciem z przewodu kanalizacyjnego (rurociągu, studzienek) zanieczyszczeń które były przyczyną utraty jego drożności i zabraniu tych zanieczyszczeń - oraz ciśnieniowym czyszczeniu komór przepompowni i oczyszczalni. 4.Przez zespół roboczy rozumie się brygadę, która jest w stanie przeprowadzić kontrolę obiektów bezzałogowych i kontrolę pracy zainstalowanych na nich urządzeń pod względem technicznym, elektrycznym i technologicznym, wznowienia pracy tych obiektów oraz wykonania prac opisanych w ust 1 i 2. Szczególnie istotna w składzie zespołu jest obecność elektryka gdyż zarówno w trakcie objazdów kontrolnych jak i przed wznawianiem pracy hydroforni i pompowni wody oraz przepompowni ścieków, konieczne jest sprawdzenie stanu urządzeń elektrycznych. O ilości osób w zespole decyduje Wykonawca. V. Termin realizacji zamówienia: od roku do roku. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące : 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana zostanie w oparciu o zrealizowane zamówienia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegające na wykonaniu: - robót budowlanych na sieciach lub obiektach wodno kanalizacyjnych o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 300 tys. złotych, lub - obsługi mienia wodociągowego, kanalizacyjnego o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 100 tys. złotych, lub - obsługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z warunkami określonymi przez ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst Dz.U z późniejszymi zmianami), 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana zostanie: - w części dotyczącej potencjału technicznego w oparciu o oświadczenie Wykonawcy - w części dotyczącej osób zdolnych do wykonania zamówienia w oparciu o oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca musi dysponować: pracownikiem (pracownikami) posiadającym uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kw, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4

5 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniana warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawców. Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia oświadczeń o : spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. oświadczenia, że jest zapoznany z sieciami i obiektami wodociągowo kanalizacyjnymi wraz ze znajdującymi się na nich urządzeniami. VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają być dostarczone wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu wykazania potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy) zamawiający żąda następujących dokumentów: - wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub, - wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielanie zamówienia ( okoliczności o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy) zamawiający żąda : - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5

6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. W przedmiotowym postępowaniu zapytania i odpowiedzi, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Otrzymanie dokumentu drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza. Zapytania i wnioski kierowane przez wykonawcę do zamawiającego drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie gdy dotarły one do zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Numer faxu zamawiającego - (75) Adres poczty elektronicznej - IX. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są: Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: w zakresie procedur przetargowych - Grzegorz Jakóbczyk Urząd Gminy Kamienna Góra Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 307, tel. (75) w zakresie przedmiotu zamówienia i projektu umowy Roman Gerega Urząd Gminy Kamienna Góra Referat Wodociągów i Kanalizacji, pokój nr 304, tel. (75) X. Wymagania dotyczące wadium. W niniejszym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w kwocie trzech tysięcy złotych. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych; 6

7 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz.1824). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego; konto depozytowe Gminy Kamienna Góra XI. Wykonawca jest związany z ofertą do dnia roku. XII. Opis sposobu przygotowania oferty. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyników postępowania przetargowego. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, podpisana, bez skreśleń i poprawek, w sposób czytelny, umożliwiający jej rozpatrzenie i ma zawierać: 1) datę sporządzenia oferty, 2) dane o oferencie, 3) ścisłe określenie przedmiotu oferty, 4) wartość ceny oferty netto ( bez podatku VAT ) w rozbiciu na : a) dla zakresu prac określonych w przedmiocie zamówienia w pkt. III ust. 1 i 2, podając jako wartości stałe : - stawka roboczo-godziny, - koszty pośrednie, - zysk, b) dla zakresu prac określonych w pkt. III ust. 3 i 4, podając jako wartości stałe: - zryczałtowana stawka roboczo-godziny całego zespołu wykonującego kontrolę lub pracę (obsługa wyjazdu ), - koszty pośrednie - zysk oraz - zryczałtowana stawka zł/ za przejazd 1 km, ( dojazd zespołu do miejsca wykonania kontroli lub pracy), c) dla zakresu prac określonych w pkt. III ust. 5, podając jako ceny stałe : - dla samochodów dostawczych ( o ładowności do 1 tony) - zryczałtowana stawka zł/za przejazd 1 km (uwzględniająca postój na załadunek i rozładunek), - dla samochodów ciężarowych ( o ładowności 5 ton i więcej) - zryczałtowana stawka zł/za przejazd 1 km (uwzględniająca postój na załadunek i rozładunek), d) dla zakresu prac określonych w pkt. III ust. 6, podając jako ceny stałe : zryczałtowana stawka zł/ za 1 godzinę pracy urządzenia ciśnieniowego wraz z obsługą- (bez czasu dojazdu i powrotu do miejsca wykonywania usługi), bez względu na to czy roboty te wykonuje sprzętem własnym czy sprzętem podwykonawcy. zryczałtowana stawka zł/ za przejazd 1 km - dojazd lub przetransportowanie urządzenia ciśnieniowego (VUKO lub równoważnego) do miejsca wykonania pracy, Przez zryczałtowaną stawkę roboczo-godziny zespołu, o której mowa w pkt. 4 b należy 7

8 rozumieć sumaryczną stawkę całego zespołu zdefiniowanego w dziale IV, pkt. 4 specyfikacji. Przez zryczałtowaną stawkę zł/ za przejazd 1 km, o której mowa w pkt. 4 b, c, d należy rozumieć cenę za przejazd 1 km samochodu dostawczego lub samochodu ciężarowego. W cenie tej należy uwzględnić wynagrodzenie kierowcy, postój na załadunek i rozładunek a także wszelkie inne wskaźniki, takie jak koszty pośrednie i zysk. Stąd też w ofercie należy podać ostateczną cenę netto za przejazd 1 km. 5) termin realizacji zamówienia, 6) termin ważności oferty, 7) wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie, które części zamówienia, wyszczególnione w 17, ust. 1 wzoru umowy (stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji), zamierza powierzyć podwykonawcy, 8) oświadczenia wykonawcy, 9) informacje i dokumenty wymagane niniejszą specyfikacją. Dokumenty dostarczone w formie kserokopii muszą być poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. UWAGI: - Koszty pracy sprzętu i środków transportu nie będące pracami określonymi w pkt.xii, ust.4 lit.c-d oraz ceny materiałów rozliczane będą na podstawie średnich cen krajowych zawartych w Biuletynie Informacji Cenowych Budownictwa Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie robót. W przypadku kosztów nie ujętych w/w Biuletynie, koszty pracy sprzętu rozliczne będą (po uzgodnieniu ze Zlecającym) na podstawie cen zakładowych natomiast ceny materiałów na podstawie faktycznej ceny ich zakupu. Również w przypadku zakupu materiałów o jednostkowej wartości (powyżej 1000 zł netto), cena tych materiałów rozliczana będzie na podstawie faktycznej ceny ich zakupu. Przed zakupem tych materiałów Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ten zakup ze Zlecającym a do kosztorysu załączyć kserokopię faktury zakupu tych materiałów. Przy rozliczaniu prac Wykonawca stosował będzie normy czasowe i materiałowe zgodnie z KNR a w przypadku robót nie ujętych w KNR lub braku możliwości zastosowania analogii - (po uzgodnieniu ze Zlecającym) - normy zakładowe, ceny umowne lub faktyczny czas pracy pracowników, zespołu, sprzętu i zużytych materiałów. Do wyceny prac wykonywanych w ramach pkt.iii, ust. 1 i 2 nie nalicza się kosztów dojazdu wykonawcy do miejsca wykonania zlecenia. Koszty dojazdu, wyliczone jak w pkt.xii, ust.4, lit.c, tiret 1, Wykonawca może naliczać jedynie w przypadku, gdy całkowita wartość netto wykonanego zlecenia nie przekracza kwoty 500 zł ( słownie pięciuset złotych). Wykonawca nie może w celu uniknięcia stosowania w/w zasad dzielić zlecenia na części. Za jedno zlecenie należy uważać realizację zadania ujętego w jednej pozycji zlecenia, bez względu na czas i sposób jego realizacji oraz sposób kosztorysowania przez Wykonawcę. Za jedno zlecenie uważa się również realizację zadania polegającego na wykonaniu wielu takich samych lub podobnych czynności w jednej miejscowości, ujętych w jednej pozycji zlecenia, bez względu na czas i sposób jego realizacji oraz sposób kosztorysowania przez Wykonawcę (np. zlecenie wymiany, założenia w całości lub elementów armatury zestawów wodomierzowych w kilku budynkach tej samej miejscowości; zlecenie sprawdzenia działania hydrantów lub zasuw tej samej miejscowości ; itp.). W szczególnych przypadkach, gdy przy wykonywaniu prac ramach pkt.iii, ust. 1 i 2 zachodzi konieczność realizacji przez Wykonawcę dodatkowych przejazdów, spowodowanych decyzją Zlecającego o natychmiastowym przemieszczeniu brygady roboczej do realizacji innego zadania, 8

9 błędnymi oznaczeniami w mapie poddawanej naprawie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, błędami w dokumentacji technicznej lub innymi, uzgodnionymi ze Zlecającym ważnymi przypadkami, Wykonawca może naliczyć do wyceny prac wykonywanych w ramach pkt.iii, ust. 1 i 2, koszty dodatkowych przejazdów wyliczone jak w pkt.xii, ust.4, lit.c, tiret 1. Do wyceny robót określonych w pkt.iii ust.6 Wykonawca będzie stosował wycenę według stawek określonych w pkt.xii, ust.4, lit.d bez względu na to czy roboty te wykonuje sprzętem własnym czy sprzętem podwykonawcy. W każdym przypadku, gdy zgodnie z założeniami niniejszej specyfikacji rozliczane będą koszty dojazdu do miejsca wykonywania prac, dojazdu do miejsca udrożniania sieci lub przyłączy kanalizacyjnych, transportu lub innego rodzaju przejazdów, Wykonawca rozliczać będzie przejazd najkrótszą trasą od miejsca z którego dysponowane są Jego środki transportu do miejsca wykonania zlecenia. Koszt ten uwzględniać może jedynie przejazd drogami leżącymi w granicach powiatu kaminnogórskiego. Inne dodatkowe wymogi formalne dotyczące przygotowania oferty: - oferta nie powinna zawierać poprawek ani skreśleń, - oferta składana u Zamawiającego powinna być opisana i podpisana, - oferta powinna zawierać spis załączników wymaganych niniejszą specyfikacją, - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. oferta składana u Zamawiającego powinna być opisana w następujący sposób: OFERTA OBSŁUGA MIENIA WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA Urząd Gminy Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego Kamienna Góra NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM PRZETARGU XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby zamawiającego Urząd Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, pokój nr. 201 do godziny 10 : 50 dnia r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Kamienna Góra, Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, sala narad - III piętro, pokój nr 401, o godzinie 11 : 00 dnia r. XIV. Opis sposobu obliczenia ceny i kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Kryteria oceny ofert. Kryterium jest cena. Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria ceny oferty w znaczeniu %: 9

10 1) Wynagrodzenie za prace określone w pkt. III ust.1 i 2specyfikacji - 51 % 2)Wynagrodzenie za prace określone w pkt. III ust.3 i 4 specyfikacji - 40 % 3)Wynagrodzenie za prace określone w pkt. III ust.5 specyfikacji - 4 % 4)Wynagrodzenie za prace określone w pkt. III ust.6 specyfikacji - 5 % Sposób wyliczania wartości punktowej ofert: ad. 1) Za prace określone w pkt. III ust 1 i 2 specyfikacji (max- 51 pkt.) Przyjmuje się cenę 1 roboczo-godziny (wraz z narzutami - k.p i zysk) - cena r.g (zł) % Razem -100 % Wyliczenie wartości punktowej odbywać się będzie w.g wzoru: najniższa cena r.g roboczo-godzina x 100 = (wynik ) oferowana cena r.g ( wynik r.g ) x 0,51 = wartość punktowa pierwszego kryterium. ad.2) Za prace określone w pkt.iii ust.3 i 4 specyfikacji ( max pkt.) Przyjmuje się zryczałtowaną cenę 1 roboczo-godziny całego zespołu (wraz z z narzutami - k.p i zysk) - 60 % Przyjmuje się zryczałtowaną cenę przejazdu zespołu (zł/1 km) - 40 % Razem - 100% Wyliczenie wartości punktowej odbywać się będzie w.g wzoru: najniższa cena r.g roboczo-godzina x 60 = (wynik) oferowana cena r.g najniższa cena zł/1 km koszty dojazdu x 40 = ( wynik ) oferowana cena zł/1 km ( wynik r.g + wynik k.d ) x 0,40 = wartość punktowa drugiego kryterium ad.3 Za prace określone w pkt.iii ust.5 specyfikacji (max 4 pkt). - Dla samochodów dostawczych o ładowności do 1 t (zł/1 km ) - 80 % - Dla samochodów ciężarowych (zł/1 km) - 20 % Wyliczenie wartości punktowej oblicza się w.g wzoru: 10

11 najniższa cena dla samochodów dostawczych x 80 = (wynik) cena oferowana najniższa cena dla samochodów ciężarowych x 20 = (wynik) cena oferowana ( wynik ceny sam.d. + wynik ceny sam.c.) x 0,04 = wartość punktowa czwartego kryterium. ad.5. Za prace określone w pkt.iii ust.6 specyfikacji (max 5 pkt). Przyjmuje się zryczałtowaną cenę 1 roboczo-godziny pracy urządzenia ciśnieniowego wraz z obsługą, (bez czasu dojazdu i powrotu do miejsca wykonywania usługi i bez względu na to czy roboty te wykonuje sprzętem własnym czy sprzętem podwykonawcy) usunięciem z przewodu kanalizacyjnego i studzienek zanieczyszczeń, które były przyczyną utraty jego drożności i zabraniem tych zanieczyszczeń (wraz z narzutami Kp i zysk) - 75 % Przyjmuje się zryczałtowaną cenę przejazdu lub przetransportowania urządzenia ciśnieniowego (wraz z kierowcą) - (zł/1 km) - 25 % Razem % Wyliczenie wartości punktowej odbywać się będzie w.g wzoru: najniższa cena r.g roboczo-godzina x 75 = (wynik) oferowana cena r.g najniższa cena zł/1 km koszty dojazdu x 25 = ( wynik ) oferowana cena zł/1 km ( wynik r.g + wynik k.d ) x 0,05 = wartość punktowa piątego kryterium Dokładność wyliczenia - do dwóch miejsc po przecinku. Wartość punktowa oferty określona jest sumą poszczególnych kryteriów. Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która uzyskała największą ilość punktów. W przypadku ofert równorzędnych decydującym kryterium o wyborze oferta będzie kryterium pierwsze a w przypadku kolejnej równorzędności ofert, kryterium drugie a w następnej kolejności kryterium trzecie a potem kryterium piąte. XV. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w PLN. We wzorze umowy jest opisany sposób odbioru wykonanych robót. 11

12 XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego w celu zawarcia umowy w terminie określonym w ogłoszeniu wyników postępowania przetargowego. XVII. Do niniejszej specyfikacji załącza się wzór umowy która zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w toku niniejszego postępowania przetargowego. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U.Nr 113, poz. 759 z 2010r, z późniejszymi zmianami). 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo