TELTONIKA Telefon stacjonarny GSM DPH200. Instrukcja użytkowania v1.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELTONIKA Telefon stacjonarny GSM DPH200. Instrukcja użytkowania v1.02"

Transkrypt

1 TELTONIKA Telefon stacjonarny GSM DPH200 Instrukcja użytkowania v1.02

2 OFICJALNE ZAWIADOMIENIE Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Wszystkie prawa należą do autora. Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie jakiejkolwiek części treści niniejszego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody TELTONIKA Ltd. jest zabronione. Inne wspomniane tu nazwy produktów lub przedsiębiorstw mogą byd znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. UWAGA Przed użyciem urządzenia konieczne jest przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Nie wolno rozmontowywać urządzenia. Nie wolno dotykać urządzenia, jeżeli jest ono popsute lub kable połączeniowe nie są izolowane. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe przeznaczone do przesyłania danych, mogą być wrażliwe na zaburzenia, mogące wpłynąć na działanie urządzenia. Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy je przechowywać w suchym miejscu. Urządzenie wymaga wysokiego napięcia o mocy 230 V AC. WAŻNE UWAGI! Przed użyciem urządzenia konieczne jest uważne przeczytanie instrukcji i uwag. 2

3 Spis treści Teltonika 2008, Telefon stacjonarny GSM DPH200 Instrukcja użytkowania v Informacje o bezpiecznym użytkowaniu POCZĄTEK FUNKCJE TELEFONU Opis telefonu Ikonki LCD Struktura menu DPH WYKONYWANIE POŁĄCZEO Wybieranie numeru Odbieranie połączeo Kooczenie rozmowy Wiadomości tekstowe SMS Odczytywanie wiadomości tekstowych SMS Wysyłanie wiadomości tekstowych SMS Kasowanie wiadomości tekstowych SMS Opcje wiadomości INNE FUNKCJE Ustawienia daty i czasu Książka telefoniczna Szybki wybór Ustawienia dźwięku Budzik Wybór języka Zatrzymanie dzwonka Baby call Ustawienia zabezpieczeo Przywrócenie ustawieo fabrycznych USŁUGI DODATKOWE (W ZALEŻNOŚCI OD SIECI) Przekierowywanie połączeo Zakaz połączeo Oczekiwanie połączeo Transfer połączeo SPECYFIKACJE TECHNICZNE LOKALIZACJA USTEREK

4 1 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu W niniejszym dokumencie opisane są warunki bezpiecznego użytkowania telefonu stacjonarnego GSM. Przestrzeganie opisanych zaleceo pozwoli uniknąd obrażeo osobowych lub szkód majątkowych. Przed rozpoczęciem używania urządzenia, konieczne jest zapoznanie się z wymogami bezpieczeostwa! Źródło zasilania używane do urządzenia powinno spełniad wymogi bezpieczeostwa standardu LST EN Każde źródło zasilania nie powinno przekraczad mocy 15VA. Gniazda RJ45 używa się do przeprogramowania urządzenia. Tylko wykwalifikowani pracownicy posiadający odpowiedni sprzęt mogą przeprogramowad urządzenie. Nie należy montowad oraz używad urządzenia podczas burzy. Żeby wyłączyd urządzenie należy wykonad następujące kroki: Wyłączyd adapter zasilania AC/DC z gniazda wtyczkowego. Wyłączyd używając przycisku włączania zasilania. W celu uniknięcia mechanicznego uszkodzenia urządzenia, zaleca się przewożenie urządzenia w bezpiecznym opakowaniu. W instalacji budynku powinna zostad przewidziane zabezpieczenie przed zbyt dużym napięciem elektrycznym, krótkimi spięciami oraz niesprawnością uziemienia. Potrzebne jest dodatkowe urządzenie dwubiegunowe zabezpieczające przed krótkimi spięciami i niesprawnym uziemieniem. Odległośd między kontaktami powinna byd nie mniejsza niż 3 mm. Urządzenie podczas użycia powinno byd ustawione w ten sposób, żeby można było wyłączyd adapter zasilania AC/DC z gniazda wtyczkowego. Poziom sygnału urządzenia zależy od otoczenia. W wypadku, gdy urządzenie przestanie sprawnie działad, naprawid je mogą tylko wykwalifikowani specjaliści. W wypadku usterek zaleca się dostarczenie urządzenia do centrum naprawy lub producentów. Części wewnętrzne urządzenia nie podlegają wymianie. 4

5 2 POCZĄTEK Skład opakowania A. Słuchawka telefoniczna z kablem B. Sprzęt telefoniczny C. Bateria D. Adapter zasilania E. Zewnętrzna antena GSM F. Instrukcja użytkowania Uwaga: Jeżeli w opakowaniu brakuje jednej z części, lub jedna z nich jest zniszczona, prosimy o kontakt ze sklepem, w którym nabyto dany produkt. Włożenie karty SIM Uwaga: Karta SIM jest niezbędna do podłączenia telefonu do sieci GSM. Jeżeli nie mają Paostwo karty SIM, należy skontaktowad się z operatorem. 1. Należy wyłączyd adapter zasilania 2. Otworzyd klapkę tylnej obudowy 3. Otworzyd uchwyt karty SIM oraz ostrożnie włożyd kartę SIM do otworu. 4. Zamknąd uchwyt karty SIM.

6 Podłączanie baterii Teltonika 2008, Telefon stacjonarny GSM DPH200 Instrukcja użytkowania v1.02 Baterię umieszcza się pod tą samą klapką obudowy, co i kartę SIM. Żeby podłączyd baterię, należy włożyd wtyczkę baterii do gniazda baterii. Podłączanie słuchawki telefonu Należy podłączyd jeden koniec kabla słuchawki telefonu do słuchawki, a drugi do telefonu. Gniazdo podłączenia kabla Słuchawka telefonu Mocowanie anteny Kabel słuchawki telefonu Antenę należy wkręcid w kierunku zgodnym z wskazówką zegara. Skierowad antenę do góry, w miejscu jej podłączenia. Zapewni to optymalny odbiór sygnału. 6

7 Mocowanie do ściany Komórkowy telefon stacjonarny GSM Teltonika może również byd mocowany do ściany. Jak przedstawiono na zamieszczonym niżej obrazku, urządzenie ma dwa otwory przeznaczone do mocowania do ściany: W celu przytwierdzenia urządzenia do ściany: 1. Należy na ścianie zrobid dwa odznaczenia, żeby poziomo odległośd między nimi wynosiła 115 mm oraz wywiercid dwa otwory w ścianie. 2. W ścianie osadzid dwa bolce (nie załączone do opakowania) pozostawiając lukę wielkości około 3 mm między główką bolca a ścianą. 3. Przymocowad telefon GSM na śrubach. Włączenie telefonu stacjonarnego GSM Przed włączeniem telefonu należy upewnid się, że: - Została włożona Karta SIM - Bateria została podłączona (nie jest konieczna żeby aparat działał) - Antena została przymocowana - Słuchawka została podłączona do telefonu - Adapter zasilania jest podłączony Po wykonaniu tych wszystkich kroków można włączyd telefon używając przycisku Power na tylnym panelu telefonu. Po włączeniu urządzenia zaczyna ono działad. Na wyświetlaczu LCD pojawia się informacja, że telefon zaczyna działad. W celu wyłączenia telefonu należy nacisnąd ten sam przycisk. 7

8 3 FUNKCJE TELEFONU 3.1 Opis telefonu Ekran LCD Antena GSM Klawisze kierunku Indykatory LED Przyciski funkcyjne 3.2 Ikonki LCD Klawiatura liczbowa Przycisk urządzenia głośnomówiącego Wskaźnik siły sygnałupokazuje siłę sygnału sieci GSM. Większa liczba pasków oznacza silniejszy sygnał Głośnik- Informuje, ze dźwięk dzwonka wyłączono Budzik Informuje, że ustawiono czas budzika. Bateria Informuje o stanie baterii. Wiadomośd Informuje, że otrzymano wiadomośd. Cyfra wskazuje liczbę otrzymanych wiadomości Głośnik wskazuje, ze włączono tryb głośnomówiący Data i godzina Dzwonek- Informuje, że są nieodebrane połączenia. Cyfra wskazuje liczbę nieodebranych połączeo 8

9 3.3 Struktura menu DPH200 Zarządzanie menu Żeby przejrzed menu, należy nacisnąd przycisk funkcyjny MENU. Przycisk menu Poruszanie się po menu odbywa się za pomocą przycisków kierunkowych do góry i na dół, znajdujących się pod wyświetlaczem LCD. Przyciski kierunkowe W celu aktywowania wybranej funkcji menu należy nacisnąd lewy przycisk kierunkowy (na wyświetlaczu LCD pojawia się OK ). Żeby się wycofad należy nacisnąd prawy przycisk kierunkowy Wyjście ). Struktura menu urządzenia jest przedstawiona niżej Wiadomości: Utworzyd wiadomośd Skrzynka Kasuj wszystko Opcje wiadomości Historia połączeo: Nieodebrane połączenia Odebrane połączenia Ostatnio wybrane num. Wykasowad listy Kontakty : Kontakty Szybki wybór Nowe imię Ustawienia: Język Ustawienia dźwięku Serwis połączeo Data i czas Ustawienia zabezpieczeo Różne Ustawienia fabryczne 9

10 4 WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ 4.1 Wybieranie numeru Należy podnieśd słuchawkę telefonu lub nacisnąd przycisk trybu głośnomówiącego Poczekad na sygnał wybierania numeru telefonu Wprowadzid numer telefonu oraz nacisnąd DIAL lub odczekad 5 sekund albo w celu wybrania kontaktu nacisnąd Kontakty, wybrad kontakt i nacisnąd Dzwoni. Uwaga: Żeby wprowadzid symbol + należy przytrzymad przycisk 0. Poprawienie wprowadzonego numeru Żeby wykasowad jeden symbol, należy jeden raz nacisnąd Kasuj. Żeby wykasowad wszystkie symbole, trzeba naciskad przycisk Kasuj, aż wszystkie symbole zostaną wykasowane. Wybieranie ostatniego używanego numeru Nacisnąd DIAL Żeby wybrad numer telefonu, należy użyd przycisków kierunkowych Podnieśd słuchawkę 4.2 Odbieranie połączeń Odebranie połączenia Żeby odebrad połączenie, należy podnieśd słuchawkę lub nacisnąd przycisk trybu głośnomówiącego. Odrzucenie połączenia Żeby odrzucid połączenie, należy nacisnąd Koniec. Uwaga: numery telefonów połączeo wchodzących są wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Tożsamośd dzwoniącego i numer telefonu wyświetla się na wyświetlaczu LCD, jeżeli dany numer został wpisany do książki telefonicznej. Uwaga: Jeżeli są nieodebrane połączenia, na wyświetlaczu LCD pojawia się ikonka Połączenie. Liczba przy ikonce oznacza liczbę nieodebranych połączeo. 4.3 Kończenie rozmowy Żeby zakooczyd rozmowę, należy odłożyd słuchawkę z powrotem na widełki aparatu lub wcisnąd przycisk trybu głośnomówiącego telefonu w wypadku korzystania z funkcji trybu głośnomówiącego. 10

11 5 Wiadomości tekstowe SMS Korzystając z telefonu stacjonarnego GSM, można wysyład i otrzymywad wiadomości tekstowe SMS. Każda wiadomośd SMS może się składad ze 160 symboli. Żeby aktywowad funkcję wiadomości tekstowych SMS, należy się skontaktowad z operatorem. 5.1 Odczytywanie wiadomości tekstowych SMS Odczytywanie otrzymanych wiadomości Po otrzymaniu nowej wiadomości SMS na wyświetlaczu pojawia się ikonka Wiadomośd. Żeby przeczytad wiadomośd, należy nacisnąd Czytad. Ponowne czytanie otrzymanych wiadomości Nacisnąd przycisk MENU Wybrad Wiadomości i Wybrad Skrzynka i Używając przycisków kierunkowych wybrad wiadomośd i nacisnąd Czytad Odpowiadanie na otrzymane wiadomości tekstowe Wybrad wiadomośd Wybrad Opcje i Wybrad Odpowiedz i Używając klawiatury napisad wiadomośd i nacisnąd Wyślij Raz jeszcze nacisnąd Wyślij Przekazywanie wiadomości tekstowej Wybrad wiadomośd Wybrad Opcje i Wybrad Prześlij i Nacisnąd Wyślij, wybrad numer telefonu lub nacisnąd Kontakty Nacisnąd Wyślij 5.2 Wysyłanie wiadomości tekstowych SMS Nacisnąd SMS Używając klawiatury wprowadzid tekst i nacisnąd Wyślij Wprowadzid numer telefonu lub nacisnąd Kontakty Nacisnąd Wyślij 5.3 Kasowanie wiadomości tekstowych SMS Nacisnąd klawisz MENU Wybrad Wiadomości i Wybrad Skrzynka i Wybrad wiadomośd i nacisnąd Czytad Nacisnąd Opcje, wybrad Kasuj i 11

12 5.4 Opcje wiadomości Centrum usług Wybrad Wiadomości i Wybrad Opcje wiadomości i Wybrad Centrum usług i Wprowadzid numer, który otrzymali Paostwo od operatora i Okres ważności wiadomości Wybrad Wiadomości i Wybrad Opcje wiadomości i Wybrad Okres ważności i Używając przycisków kierunkowych wybrad pożądany okres ważności i Uwaga: Okres ważności wiadomości to okres, przez który niedostarczona wiadomośd tekstowa SMS pozostanie na serwerze sieci do momentu jej wykasowania. 6 INNE FUNKCJE 6.1 Ustawienia daty i czasu Ustawienie czasu Wybrad Data i czas i Wybrad Ustawid czas i Używając klawiatury lub przycisków kierunkowych ustawid czas i Zmiana formatu czasu Wybrad Data i czas i Wybrad Format czasu i Ustawienie daty Wybrad Data i czas i Wybrad Ustawid datę i Korzystając z klawiatury lub przycisków kierunkowych ustawid datę i 12

13 Zmiana formatu daty Wybrad Data i czas i Wybrad Ustawienia daty i Wybrad Format daty, używając przycisków kierunkowych wybrad format daty i Włączenie/wyłączenie wyświetlania daty na wyświetlaczu LCD Wybrad Data i czas i Wybrad Ustawienia daty i Wybrad Pokaż datę, wybrad Włączyd/Wyłączyd i 6.2 Książka telefoniczna Telefon stacjonarny GSM wszystkie numery przechowuje na karcie SIM. W zależności od karty SIM (pojemnośd karty SIM może się różnid), w książce adresowej można zachowad do 240 numerów telefonicznych i imion. Uwaga: W celu wybrania numeru z książki telefonicznej należy podnieśd słuchawkę i nacisnąd Kontakty. Wprowadzenie nowego kontaktu Wybrad Kontakty i Wybrad Nowe imię i Używając klawiatury wpisad imię i Używając klawiatury wprowadzid numer i Uwaga: Żeby wybrad symbol +, należy nacisnąd i przytrzymad przycisk 0. Redagowanie wpisu w książce telefonicznej Nacisnąd NAMES Używając przycisków kierunkowych wybrad wpis i Nacisnąd Opcje, wybrad Zmienid kontakt i Po zredagowaniu kontaktu, należy, następnie zredagowad numer i Kasowanie wpisu Nacisnąd NAMES Korzystając z przycisków kierunkowych wybrad wpis i Nacisnąd Opcje, następnie wybrad Kasuj i 13

14 6.3 Szybki wybór Teltonika 2008, Telefon stacjonarny GSM DPH200 Instrukcja użytkowania v1.02 Funkcja szybkiego wyboru pozwala szybko wybrad zachowany numer używając przycisków liczbowych (1-9). Żeby ustawid klawiaturę liczbową: Wybrad Kontakty i Wybrad Szybki wybór i Wybrad odpowiedni numer klawiatury i nacisnąd Opcje Wybrad Zmienid numer i Wprowadzid numer i 6.4 Ustawienia dźwięku Zwiększenie/zmniejszenie poziomu głosu dzwonka Wybrad Ustawienia dźwięku i Wybrad Poziom głosu dzwonka i Używając przycisków kierunkowych zmienid poziom głosu dzwonka i Zmiana melodii dzwonka Wybrad Ustawienia dźwięku i Wybrad Melodia dzwonka i Używając przycisków kierunkowych wybrad melodię dzwonka i Zwiększenie/zmniejszenie poziomu głosu wiadomości Wybrad Ustawienia poziomu głosu i Wybrad Poziom głosu wiadomości i Używając przycisków kierunkowych wybrad poziom głosu odpowiedniej wiadomości i Ustawienie melodii wiadomości Wybrad Ustawienia dźwięku i Wybrad Ton wiadomości i Używając przycisków kierunkowych wybrad odpowiednią melodię i 14

15 Zwiększenie/zmniejszenie poziomu głosu rozmowy Wybrad Ustawienia dźwięku i Wybrad Poziom głosu rozmowy i Używając przycisków kierunkowych zmienid poziom głosu rozmowy i Włączenie/wyłączenie dźwięku przycisków Wybrad Ustawienia dźwięku i Wybrad Dźwięk przycisków i Używając przycisków kierunkowych wybrad Włączyd lub Wyłączyd i 6.5 Budzik Godzinę i melodię budzika można ustawid taką samą na co dzieo lub za każdym razem inną. Ustawienie czasu budzika Wybrad Data i czas i Wybrad Budzik i Wybrad Czas budzika i, następnie wybrad Włączyd i Używając klawiatury lub przycisków kierunkowych ustawid czas i Należy wybrad powtarzający się lub niepowtarzający się sygnał budzika (Włączyd lub Wyłączyd) i W wypadku wybrania powtarzania się sygnału, używając przycisków kierunkowych, należy wybrad dni, w których sygnał budzika miałby się powtarzad oraz nacisnąd Zmienid. Po zakooczeniu Ustawienie poziomu głosu budzika Wybrad Data i czas i Wybrad Budzik i Wybrad Ustawienia budzika i Wybrad Poziom głosu budzika i Używając przycisków kierunkowych zmienid poziom głosu budzika i 15

16 Ustawienie melodii budzika Wybrad Data i czas i Wybrad Budzik i Wybrad Ustawienia budzika i Wybrad Melodia budzika i Używając przycisków kierunkowych ustawid wybraną melodię budzika i 6.6 Wybór języka Żeby wybrad język: Wybrad Język i Używając przycisków kierunkowych ustawid wybrany język i nacisnąd OK 6.7 Zatrzymanie dzwonka Zatrzymanie dzwonka to okres, w ciągu którego telefon zwleka z automatycznym łączeniem po tym, jak został wprowadzony numer wykonywanego połączenia. W celu ustawienia czasu: Wybrad Serwis połączeo i Wybrad Zatrzymanie dzwonka i Używając przycisków kierunkowych ustawid czas zatrzymania i nacisnąd OK 6.8 Baby call Funkcja Baby call pozwala automatycznie wykonad połączenie po tym, jak zostanie podniesiona słuchawka. Czas i numer programuje się. W celu aktywacji danej usługi: Wybrad Serwis połączeo i Wybrad Baby call i Wybrad Baby call zatrzymany i Wybrad czas zatrzymania i Wybrad Numer baby call i Wprowadzid numer telefonu lub, w celu wybrania wpisanego numeru, użyd Kontakty 16

17 Wybrad: W celu wyłączenia funkcji Baby call, należy wybrad Wyłączyd Baby call w menu zatrzymania. 6.9 Ustawienia zabezpieczeń Zmiana kodu PIN Wybrad Ustawienia zabezpieczeo i Wybrad Zmienid kod PIN i Wprowadzid kod PIN i Wprowadzid nowy kod PIN i Wybrad: Żeby zmienid kod PIN, powinno zostad aktywowane żądanie kodu PIN. Żądanie kodu PIN Wybrad Ustawienia zabezpieczeo i Wybrad Żądanie kodu PIN i Wprowadzid kod PIN i Używając przycisków kierunkowych wybrad Włączyd lub Wyłączyd żądanie kodu PIN i Wyświetlanie numeru IMEI Wybrad Rożne i Wybrad Pokaż IMEI i Wyświetlanie wersji oprogramowania telefonu Wybrad Różne i Wybrad Pokaż wersję oprogram. i 6.10 Przywrócenie ustawień fabrycznych Wybrad Ustawienia fabryczne i Potwierdzid wybór ustawieo fabrycznych urządzenia należy naciskając OK 17

18 7 USŁUGI DODATKOWE (W ZALEŻNOŚCI OD SIECI) 7.1 Przekierowywanie połączeń Funkcja przekierowania połączeo przekierowuje wchodzące połączenia na inny numer telefonu nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Opcje przekierowywania połączeo: Wszystkie- wszystkie połączenia Jeżeli zajęty- połączenia wchodzące, gdy linia jest zajęta Jeżeli nieodpowiada- połączenia, które nie zostają odebrane po upływie określonej liczby sekund Jeżeli niedostępny- połączenia, które wchodzą w tym czasie, gdy DPH200 jest niedostępny (brak sygnału lub wyłączony). Włączenie/wyłączenie funkcji przekierowania połączeo Wybrad Serwis połączeo i Wybrad Przekierowywanie połączeo i Wybrad pożądany typ przekierowywania i Używając przycisków kierunkowych wybrad Włączyd lub Wyłączyd i Wprowadzid numer telefonu lub w celu wybrania wpisanego numeru, skorzystad z Kontakty Odwołanie wszystkich przekierowywanych połączeo Wybrad Serwis połączeo i Wybrad Przekierowywanie połączeo i Wybrad Wszystkie, następnie wybrad Wyłączyd i 7.2 Zakaz połączeń Funkcja zakazu połączeo ogranicza połączenia wchodzące i wychodzące. Opcje ograniczenia połączeo: Wszystkie wychodzące całkowicie zakazuje łączyd Wychodzące międzynar.- niepozwala na połączenia międzynarodowe Międzynar. oprócz kraj. niepozwala na wykonywanie połączeo międzynarodowych, za wyjątkiem do własnego kraju Wszystkie odebrane nie pozwalają żadnych połączeo Odebrane poprzez roam. niepozwala na żadne wchodzące połączenia z zagranicy Wyłączyd wszystko niepozwala ani dzwonid, ani odbierad połączenia 18

19 Włączenie/Wyłączenie funkcji zakazu połączeo Wybrad Serwis połączeo i Wybrad Zakaz połączeo i Wybrad pożądany typ ograniczenia Używając przycisków kierunkowych wybrad Włączyd lub Wyłączyd i 7.3 Oczekiwanie połączeń Funkcja oczekiwania połączeo informuje o połączeniach wchodzących, gdy linia DPH200 jest zajęta. Żeby odpowiedzied na oczekiwanie połączenia, należy nacisnąd Odpowiedz lub Odrzucid. Należy nacisnąd Opcje, następnie Utrzymad, żeby przełączyd inne wchodzące połączenie. W celu aktywacji funkcji oczekiwania połączeo, należy się połączyd z operatorem. Włączenie/Wyłączenie funkcji oczekiwania połączeo Wybrad Serwis połączeo i Wybrad Oczekiwanie połączenczeo i Używając przycisków kierunkowych wybrad Włączyd lub Wyłączyd i 7.4 Transfer połączeń Funkcja transferu połączenia przenosi istniejące połączenie na inny telefon. Żeby aktywowad funkcję transferu połączeo, należy się skontaktowad z operatorem. Transfer połączeo W czasie połączenia należy nacisnąd Utrzymad Wybrad Opcje Wybrad Nowe połączenie i Wybrad numer telefonu i nacisnąd DIAL lub żeby wybrad wpisany numer należy użyd Kontakty i nacisnąd Dzwoni. Wybrad Opcje, wybrad Transfer i Uwaga: Żeby skorzystad z funkcji szybkiego wyboru, należy przytrzymad wciśnięty klawisz przez 2 sekundy. Uwaga: Żeby przełączyd na inne połączenie, należy nacisnąd Opcje i wtedy nacisnąd Utrzymad. 19

20 8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Łącze GSM O czterech częstotliwościach GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz. Moc wysyłania: 4 kategoria (2 W) EGSM 850/ kategoria (1 W) GSM 1800/1900. Pamięd Książka adresowa mieści do 240 wpisów (w zależności od karty SIM) Pojemnośd do 30 wiadomości tekstowych SMS (W zależności od karty SIM) Pamięd połączeo: 10 ostatnich numerów wybieranych 10 ostatnich numerów przychodzących 10 ostatnich numerów nieodebranych Źródło zasilania Adapter: V AC / 5.2V 1A Zintegrowana ochrona przeciwgromowa Bateria: NiMH 3.6V 1600 mah Zużycie energii w czasie rozmowy 2W (maksymalne) Zużycie energii w trybie gotowości (100mW) Czas ładowania baterii: 120 godzin Rozmowa: 90 minut Temperatura i wilgod Temperatura działania 0 0 do 55 0 C Temperatura przechowywania do 80 0 C Działanie przy wilgoci 10% do 90% Przechowywanie przy wilgoci 5% do 95% Wymiary / waga Około 220 x 170 x 65 mm Waga: Około 920 g Inne Antena zewnętrzna 2dBi (SMA) Łącze urządzenia do naprawy mikrooprogramowania - RJ45 (UART) 20

21 9 LOKALIZACJA USTEREK Komunikaty Opis Rozwiązanie Brak sieci 1. Niepodłączona antena 2.Brak sygnału sieci lub zbyt słaba siła sygnału Należy podłączyd antenę, zaczekad aż pojawi się sied 2. Należy skontaktowad się z operatorem sieci GSM Błąd Ogólne zawiadomienie o błędzie Jeżeli wiadomośd nie znika, należy się skontaktowad z operatorem sieci GSM Błąd sieci Żądanie nie zostało wykonane Jeżeli wiadomośd nie znika, należy się skontaktowad z operatorem sieci GSM Błąd podczas wysyłania Błąd powstał podczas wysyłania wiadomości tekstowej SMS 1. Należy sprawdzid numer Serwisu usług 2. Należy skontaktowad się z operatorem sieci GSM Błędny format Format otrzymanej wiadomości jest nieodpowiedni Brak karty SIM Karta SIM nie została włożona Należy wyłączyd urządzenie, włożyd kartę SIM i włączyd urządzenie Błąd karty SIM Karta SIM nie została włożona lub jest uszkodzona Należy wyłączyd urządzenie, włożyd działającą kartę SIM i włączyd urządzenie Błąd karty SIM Karta SIM jest zajęta 1. Należy zaczekad aż karta SIM będzie dostępna 2. Należy włożyd działającą kartę SIM 3. Należy się skontaktowad z operatorem sieci GSM Błąd karty SIM Włożono nieodpowiednią kartę SIM Należy wyłączyd urządzenie, włożyd działającą kartę SIM i włączyd urządzenie Wprowadź kod PIN Proszę wprowadzid kod PIN 1. Należy wprowadzid prawidłowy kod PIN 2. Należy skontaktowad się z operatorem sieci GSM Wprowadź kod PIN2 Proszę wprowadzid kod PIN2 1. Należy wprowadzid prawidłowy kod PIN2 2. Należy skontaktowad się z operatorem sieci GSM Wprowadź kod PUK Proszę wprowadzid kod PUK 1. Należy wprowadzid prawidłowy kod PUK 2. Należy skontaktowad się z operatorem sieci GSM Wprowadź kod puk2 Proszę wprowadzid kod PUK2 1. Należy wprowadzid prawidłowy kod PUK2 2. Należy skontaktowad się z operatorem sieci GSM Usługa niedostępna Wybrana usługa jest niedostępna Żeby się dowiedzied o świadczonych usługach, należy się skontaktowad z operatorem sieci GSM Usługa niezamówiona Wybrana usługa jest niezamówiona Żeby się dowiedzied o świadczonych usługach, należy się skontaktowad z operatorem sieci GSM Błędny kod serwisu Podczas wykonywania wybranej usługi powstał błąd Żeby się dowiedzied o świadczonych usługach, należy się skontaktowad z operatorem sieci GSM Błąd książki adresowej Podczas ładowania książki adresowej Jeżeli błąd nie znika, należy wymienid kartę SIM powstał błąd Błąd skrzynki odbiorczej Podczas ładowania skrzynki Jeżeli błąd nie znika, należy wymienid kartę SIM odbiorczej powstał błąd Brak sieci 1. Niepodłączona antena 2. Brak sygnału sieci lub zbyt słaba siła sygnału 1. Należy podłączyd antenę, zaczekad aż pojawi się sied 2. Należy skontaktowad się z operatorem sieci GSM Skrzynka odbiorcza jest pełna Skrzynka odbiorcza wiadomości tekstowych SMS jest pełna Żeby otrzymywad nowe wiadomości, należy wykasowad kilka/wszystkie wiadomości SMS 21

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

CTKMINI. Instrukcja obsługi

CTKMINI. Instrukcja obsługi CTKMINI Instrukcja obsługi 1 Ogólne informacje 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup telefonu CTKMINI. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu, zaleca się przeczytad poniższą instrukcje

Bardziej szczegółowo

CTKCLASSIC. Instrukcja obsługi

CTKCLASSIC. Instrukcja obsługi CTKCLASSIC Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego dla seniora Compas E04. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie

Bardziej szczegółowo

COMPAS CTK3DS. Instrukcja obsługi. Dziękujemy za zakup telefonu Compas CTK3DS. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z

COMPAS CTK3DS. Instrukcja obsługi. Dziękujemy za zakup telefonu Compas CTK3DS. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z COMPAS CTK3DS Instrukcja obsługi 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup telefonu Compas CTK3DS. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu, zaleca się przeczytad ten podręcznik przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

E06 Telefon dla seniora

E06 Telefon dla seniora E06 Telefon dla seniora Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego dla seniora Compas E04. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w

Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w Instrukcja instal Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. acji Instrukcja użytkownika dla systemu Android

Bardziej szczegółowo

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - Telefon, - Bateria, - Ładowarka, - Słuchawki, - Instrukcja obsługi, -Karta gwarancyjna. Dodatkowe akcesoria są dostępne u przedstawicieli sieci GSM. Przedmioty dostarczone wraz z telefonem

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 myphone. All rights reserved. 1

Copyright 2009 myphone. All rights reserved. 1 1 BEZPIECZEŃSTWO Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. NIE RYZYKUJ Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie.

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie. Motorola Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80 Defy są widoczne w powiadomieniach (górny pasek) Można włączyć tylko 1 kanał. Aby zobaczyć wiadomości innego kanału niż

Bardziej szczegółowo

E04 Telefon dla seniora

E04 Telefon dla seniora E04 Telefon dla seniora Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego dla seniora Compas E04. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

DERBY 450 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DERBY 450 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY DERBY 450 INSTRUKCJA OBSŁUGI FUNKCJE: Identyfikacja rozmówcy FSK/DTMF Pamięć 30 numerów wejściowych, 5 wyjściowych i 40 VIP Tone/Pulse Regulacja głośności dzwonka Flash Pauza Powtarzanie

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania LiftCall GSMgate Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania v.3. Linia telefoniczna INSTALACJA antena SIM Gniazdo podłączenia telefonu /PBX zasilanie Extis s.c. ul. Mrówcza 243, 4-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI

APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY DERBY 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. FUNKCJE APARATU... 1 2. PROGRAMOWANIE... 2 a. Ustawianie daty i czasu... 2 b. Ustawianie kodu centrali PBX... 2 c. Ustawianie kodu strefowego...

Bardziej szczegółowo

Model KX PRS110E z serii Premium Design

Model KX PRS110E z serii Premium Design Telefony Telefony premium Model KXPRS110E z serii Premium Design Dane ogólne Kolor W (biały) Słuchawki (liczba) 1 Częstotliwość 1,9 GHz Zakres częstotliwości 1,88 GHz 1,90 GHz Liczba kanałów 120 kanałów

Bardziej szczegółowo

Smart bracelet Instrukcja obłsugi(pl)

Smart bracelet Instrukcja obłsugi(pl) Smart bracelet Instrukcja obłsugi(pl) Zegarek smart watch l12s współpracuje z większości telefonów z oprogramowaniem Android w wersji >2.3 aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności zegarka należy używać

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO:

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO: Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon.

Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon. Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon. 1. Wstęp W celu umożliwienia współpracy DS511/DS512 z aplikacją na smartfon, niezbędna jest zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

Telefon z dużymi przyciskami Audio-Line Bigtel 49 Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu Strona 1 z 20

Telefon z dużymi przyciskami Audio-Line Bigtel 49 Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu Strona 1 z 20 Telefon z dużymi przyciskami Audio-Line Bigtel 49 Plus Instrukcja obsługi Nr produktu 923341 Strona 1 z 20 Uruchamianie telefonu Podłączanie telefonu Należy podłączyć telefon tak, jak przedstawiono na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lusterka wstecznego z funkcją Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA WIFI

INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA WIFI INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA WIFI WYBIERZ SYSTEM OPERACYJNY 1. Windows XP... 2 2. Windows Vista... 4 3. Windows 7... 6 4. Windows 8/8.1/10... 8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 1. Wyszukiwanie urządzeo w

Bardziej szczegółowo

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh 09-2012 / v2.0 0 PIERWSZE KROKI Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, sprawdź czy niczego nie brakuje w opakowaniu, a jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO 1. Zawartość opakowania 1. Telefon 2. Adapter AC 3. Słuchawki 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Uwagi dotyczące kwestii prawnych i bezpieczeństwa 8. Akumulator 9. Pokrowiec 2. Przegląd 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA STEROWNIKA ARTsms 300

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA STEROWNIKA ARTsms 300 INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA STEROWNIKA ARTsms 300 ARTCOM ul. Wałbrzyska 21, 52-314 Wrocław tel. +48 71 363 42 00 fax +48 71 361 23 12 artom@artcom.net.pl ARTCOM str. 2 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada Niniejsza instrukcja została przygotowana na telefonie z systemem operacyjnym Bada 1.1!!! UWAGA!!!

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S99

SMARTWATCH ZGPAX S99 Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S99 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Model KX PRW110E z serii Premium Design

Model KX PRW110E z serii Premium Design Telefony Telefony premium Model KXPRW110E z serii Premium Design Dane ogólne Kolor W (biały) Słuchawki (liczba) 1 Częstotliwość 1,9 GHz Zakres częstotliwości 1,88 GHz 1,90 GHz Liczba kanałów 120 kanałów

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Spis treści INSTRUKCJA INSTALACJI ZESTAWU SATELITARNEGO TOOWAY

Spis treści INSTRUKCJA INSTALACJI ZESTAWU SATELITARNEGO TOOWAY INSTRUKCJA INSTALACJI ZESTAWU SATELITARNEGO TOOWAY Spis treści I. Montaż anteny (s. 3) II. Przygotowanie instalacji (s. 4) III. Instalacja (s. 6) IV. Aktywacja modemu (s. 13) V. Pytania i odpowiedzi (s.

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

G Prawy głośnik H Łącze zasilania I Wtyk zapalniczki samochodowej J Wtyk zestawu samochodowego K Kontrolka zasilania

G Prawy głośnik H Łącze zasilania I Wtyk zapalniczki samochodowej J Wtyk zestawu samochodowego K Kontrolka zasilania Informacje na temat produktu A Kontrolka 24 znaków B Lewy głośnik C Głośność - D Przycisk telefoniczny E Głośność + F Wyłącznik (gotowość) G Prawy głośnik H Łącze zasilania I Wtyk zapalniczki samochodowej

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM"

Zakład Teleelektroniczny ZETKOM Moduł zapowiedzi DCL15 do centrali Consul 15 wersja instrukcji: DCL15.2 Ważna dla wersji oprogramowania: 1.08 i wyższych Redagował: Z.C. Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM" Zanim zainstalujesz Moduł Opis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Telefon DECT Panasonic KX- TG6461 Instrukcja obsługi Nr produktu: 93480 Przewodnik użytkownika Połączenia Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza Panasonic. Mocno wciśnij wtyk. Dobrze Stacja bazowa Klik

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Terminal GSM. Instrukcja obsługi

Terminal GSM. Instrukcja obsługi Terminal GSM Instrukcja obsługi _ 1] Opis ogólny Funkcją urządzenia jest emulowanie stacjonarnej linii telefonicznej. Z punktu widzenia użytkownika wygląda to tak, jakby połączenie telefoniczne było zawsze

Bardziej szczegółowo

myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved.

myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved. 1 myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved. 2 Bezpieczeństwo Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi 1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian SPY. Instrukcja obsługi

GPS Guardian SPY. Instrukcja obsługi GPS Guardian SPY Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Wskazania diod... 4 4. Komendy do konfiguracji urządzenia... 4 4.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 5 Instrukcja BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Wprowadzenie: Słuchawka BT400 G5 składa się z następujących części: 1. Przycisk Rozmowa/Transfer: Przycisk posiada 2 funkcje: Rozmowa odbieranie i

Bardziej szczegółowo

Telefon stacjonarny z funkcją SMS TTF402

Telefon stacjonarny z funkcją SMS TTF402 Telefon stacjonarny z funkcją SMS TTF402 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup telefonu stacjonarnego GSM. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli

Bardziej szczegółowo

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu

7 Natężenie dźwięku - 8 Głośnik 9 Wyłącznik 10 Uchwyt do mikrofonu (z obustronną taśmą przylepcową ) 11 Mikrofon 12 Wtyk mikrofonu Informacje na temat produktu Zestaw samochodowy Mikrofon Krótki mikrofon 1 Wtyk 12 V 2 Złącze mikrofonu 3 Przycisk połączenia 4 Kontrolka funkcji (niebieski/czerwony) 5 Przycisk telefoniczny 6 Natężenie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

GSM / GPRS / GPS tracker INSTRUKCJA OBSŁUGI

GSM / GPRS / GPS tracker INSTRUKCJA OBSŁUGI GSM / GPRS / GPS tracker INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup GPS. Ten podręcznik pokazuje jak obsługiwad urządzenie płynnie i prawidłowo. Upewnij się, uważnie przeczytad instrukcję przed użyciem tego

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj

Informacje na temat produktu 9 Instalacja DO PEŁNA przycisk + na 8 sekund niebieska i czerwona będzie pulsować na zmianę aktywuj poszukaj Informacje na temat produktu 1 Złącze ładowania 2 Przycisk + 3 Przycisk - 4 Kontrolka funkcji (niebieska) 5 Kontrolka baterii (czerwona) 6 Wkładka słuchawkowa 7 Mikrofon 8 Zaczep na ucho 9 Kontrolka ładowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010. Instrukcja obsługi

Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010. Instrukcja obsługi Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010 Instrukcja obsługi Zapraszamy do korzystania z transmitera i odbiornika bluetooth w jednym urządzeniu BTI -010. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA LAN

INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA LAN INSTRUKCJE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA LAN WYBIERZ SYSTEM OPERACYJNY 1. Windows XP... 2 2. Windows Vista... 4 3. Windows 7... 6 4. Windows 8/8.1/10... 8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 1. Wyszukiwanie urządzeo w sieci

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA

ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA Usługa Atlas-Mobile ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA Usługa Atlas-Mobile to tania telefonia roamingowa pozwalająca na: tanie rozmowy bez granic utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA

ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA Usługa Atlas-Mobile ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA Usługa Atlas-Mobile to tania telefonia roamingowa : tanie rozmowy bez granic utrzymywanie kontaktu z bliskimi

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GPS Guardian 2

Lokalizator GPS Guardian 2 Lokalizator GPS Guardian 2 Instrukcja obsługi Wrocław ul. Traugutta 137 wroclaw@spy-shop.pl 0(71) 341-50-50 Poznań ul. Głogowska 163 poznan@spy-shop.pl 0(61) 862-65-55 Katowice ul. Mickiewicza 14 katowice@spy-shop.pl

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS UWAGA: Nie wolno nadawad bez podłączonej anteny może dojśd do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Telefon aplikacji My Instant Communicator. My Instant Communicator dla serii Alcatel-Lucent /4068

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Telefon aplikacji My Instant Communicator. My Instant Communicator dla serii Alcatel-Lucent /4068 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Telefon aplikacji My Instant Communicator Przewodnik informacyjny - R6.0 My Instant Communicator dla serii Alcatel-Lucent 8 4038/4068 Aplikacja My Instant Communicator

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja

i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja Informacje ogólne Słuchawka 1. włącznik 2. gniazdo zasilania DC jack 3. ładowanie dioda LED 4. wysuwany mikrofon 5. status dioda LED 6. +/- głośność

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie Cyfrowy telefon bezprzewodowy SE 140 Cyfrowy telefon bezprzewodowy z automatem zgłoszeniowym SE 145 Witamy Pierwsze kroki 1 2 3 Podłączenie Instalacja Użytkowanie Zawartość opakowania Słuchawka SE140/SE145

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

SŁUCHAWKA DECT GIGASET C530H

SŁUCHAWKA DECT GIGASET C530H Informacje o produkcie Dodatkowa Słuchawka C530H dla Gigaset C530IP A510IP Cena : 168,99 zł Nr katalogowy : MKTEL0002IK Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : poniżej średniego Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi TG7200_7220PD(pd_pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, June 26, 2007 8:04 PM Podłączanie Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG7200PD/KX-TG7202PD Cyfrowy Telefon Bezsznurowy z Automatem Zgłoszeniowym Model KX-TG7220PD

Bardziej szczegółowo