UCHWAŁA NR XLII/459/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 27 listopada 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLII/459/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 27 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 UCH X/459/2013 MJJ UCH z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Miejskiego rogramu rofilaktyki i ozwiązywania roblemów lkoholowych i rzeciwdziałania arkomanii w uwałkach na 2014 rok i zmiany uchwały r X/474/05 ady Miejskiej w uwałkach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia trategii ozwiązywania roblemów połecznych Miasta uwałki na lata a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (z. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509), art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z. U. z 2012 r. poz. 1356) oraz na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (z. U. z 2012 r. poz. 124) ada Miejska w uwałkach uchwala, co następuje: 1. rzyjmuje się Miejski rogram rofilaktyki i ozwiązywania roblemów lkoholowych i rzeciwdziałania arkomanii w uwałkach na 2014 rok określony w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiący część trategii ozwiązywania roblemów połecznych Miasta uwałki na lata ałącznik nr 5 do uchwały r X/474/05 ady Miejskiej w uwałkach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia trategii ozwiązywania roblemów połecznych Miasta uwałki na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. ykonanie uchwały powierza się rezydentowi Miasta uwałk. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. rzewodniczący ady Miejskiej w uwałkach ndrzej aweł Chuchnowski d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 1

2 ałącznik do Uchwały r X/459/2013 ady Miejskiejw uwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. MJ GM FT Ą BMÓ HCH CM UCH 2014 TĘ odstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są: - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku wraz z późniejszymi zmianami (zwana dalej ustawą o wychowaniu w trzeźwości), - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku wraz z późniejszymi zmianami (zwana dalej ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii), - Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami, - rajowy rogram rzeciwdziałania arkomanii na lata , - arodowy rogram rofilaktyki i ozwiązywania roblemów lkoholowych na lata rogram diagnozuje obszary problemowe, wyznacza cele oraz precyzuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie Miasta uwałki. obszarze działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych Miasto uwałki należy do gólnopolskiej ieci Gmin iodących. rogram uwzględnia doświadczenia zdobyte w latach oraz wyniki badań ankietowych pn. iagnozy uzależnień od środków psychoaktywnych i występowania przemocy w opinii nauczycieli, pedagogów i rodziców uczniów miasta uwałki, iagnozy środków psychoaktywnych i występowania przemocy wśród dorosłych mieszkańców uwałk, iagnozy spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych i występowania aktów przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w uwałkach przeprowadzonych w listopadzie 2010 r. przez korporację badawczą TT z rocławia. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 1

3 o opracowania niniejszego rogramu posłużyły również materiały: - wydane przez aństwową gencję ozwiązywania roblemów lkoholowych ekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku, - wyniki z ogólnopolskiego badania ankietowego realizowanego w 2011 r. w ramach uropejskiego rogramu Badań nkietowych w zkołach (), - wnioski z z 2008 r. zory konsumpcji alkoholu w olsce, - raport Ministerstwa racy i olityki połecznej z 2008 r. rzywdzenie dzieci w olsce, - raport nstytutu sychiatrii i eurologii w arszawie z 2009 r. pn. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania ankietowa, - sprawozdanie z działalności omendanta Miejskiego olicji w uwałkach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2012 r., - założenia arodowego rogramu rofilaktyki i ozwiązywania roblemów lkoholowych na lata , - wyniki badań z 2013 r. pn. Badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim wraz z kampanią informacyjną. iniejszy program uwzględnia także opinie i wnioski organizacji społecznych, instytucji oraz osób zajmujących się zawodowo profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 2

4 ykaz niektórych skrótów użytych w programie: C - Centrum ntegracji połecznej, C - Centrum ozwiązywania roblemów połecznych w arszawie, - orosłe zieci lkoholików, - zba ytrzeźwień w uwałkach, B - rajowe Biuro ds. rzeciwdziałania arkomanii w arszawie, M - omenda Miejska olicji w uwałkach, MC - Miejskie Centrum nterwencji ryzysowej w uwałkach, M - Miejska omisja ozwiązywania roblemów lkoholowych w uwałkach, M - Miejski środek omocy połecznej w uwałkach, G - rganizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i prowadzone przez nie jednostki organizacyjne, - aństwowa gencja ozwiązywania roblemów lkoholowych w arszawie, - - oradnia sychologiczno - edagogiczna w uwałkach, - egionalny środek olityki połecznej w Białymstoku, M - traż Miejska w uwałkach, UM - Urząd Miejski w uwałkach, - ydział światy, ychowania i portu Urzędu Miejskiego w uwałkach, - ydział praw połecznych Urzędu Miejskiego w uwałkach, - pecjalistyczny sychiatryczny amodzielny ubliczny akład pieki drowotnej w uwałkach, Filar - uwalskie towarzyszenie lub bstynentów Filar w uwałkach, ybór - uwalskie towarzyszenie ybór w uwałkach, - zespoły szkół w uwałkach, zakłady opieki zdrowotnej w uwałkach. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 3

5 . G BMÓ UŻŃ CH GŻŃ CCH MŚC U tan problemów alkoholowych i narkotykowych występujących na terenie Miasta uwałk w latach ystrybucja alkoholu r. wydano łącznie 229 zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta uwałki: iczba wydanych zezwoleń w poszczególnych kategoriach w latach ok (ilość punktów) ategoria do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu powyżej 18% zawartości alkoholu ącznie ródło: Urząd Miejskiw uwałkach r. na terenie Miasta uwałki funkcjonowało ogółem 206 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 142 w detalu i 64 w gastronomii. stosunku do lat 2011 i 2010 nastąpił spadek ogólnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. astąpił również spadek liczby sklepów, zaś liczba lokali gastronomicznych sprzedających napoje alkoholowe wzrosła o jeden punkt. iczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Mieście uwałki ata iczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych ogółem klepy lokale gastronomiczne ródło: Urząd Miejskiw uwałkach d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 4

6 2. aruszanie prawa i porządku publicznego w związku z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków 2.1. omenda Miejska olicji w uwałkach w 2012 r., w związku z realizacją zadań wynikających z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podjęła interwencje w następujących obszarach: akaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych 434 interwencji, 262 osób ukaranych mandatami. nterwencje olicji w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych ródło: omenda Miejska olicji w uwałkach akaz sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim nie było takiego postępowania (podobnie jak w latach 2010 i 2011). rzestępstwa drogowe kierowanie pojazdów pod wpływem alkoholu: zatrzymani nietrzeźwi kierujący 254 osób, - zatrzymani za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu 78 osób, - zatrzymanie 236 praw jazdy za kierowanie w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu. rzestępstwa drogowe kierowanie po spożyciu alkoholu 2010 r r rzestępstwa drogowe ródło: omenda Miejska olicji w uwałkach 2012 r. odnotowano znaczny spadek przestępstw drogowych z udziałem osób nietrzeźwych w stosunku do 2011 r. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 5

7 r. omenda Miejska olicji w uwałkach wszczęła ogółem 168 przestępstw naruszających przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. rzestępstwa naruszające przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w latach ródło: omenda Miejska olicji w uwałkach 2.3. olicja w 2012 r. założyła 195 iebieskich art. Udzielono 21 odpowiedzi na listy przesyłane drogą ową na skrzynkę jak też w kontakcie indywidualnym z koordynatorem 148 porad. iebieskim okoju w 2012 r. odbyło się 20 przesłuchań dzieci uwikłanych w przemoc w trybie posiedzeniowym, poddano 61 osób diagnozie biegłego psychologa w tym 25 osób nieletnich. rocedura wszczęcia iebieskiej arty przez olicję w uwałkach ata 2010 r r rocedura iebieskiej arty ródło: omenda Miejska olicji w uwałkach Tabela pokazuje znaczący spadek wszczęcia procedury iebieskiej arty w odniesieniu do lat ubiegłych spowodowane zmniejszeniem ilości interwencji przeprowadzonych w związku z przemocą w rodzinie. skazuje to również na zwiększoną skuteczność służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w ramach procedury iebieskiej arty opartej na zasadzie interdyscyplinarności tych służb. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 6

8 r. funkcjonariusze traży Miejskiej w uwałkach podjęli 610 interwencji dotyczących naruszania zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, pouczyli 422 osoby, nałożyli 173 mandaty karne oraz skierowali 13 wniosków o ukaranie do ądu Grodzkiego w uwałkach. o miejsca zamieszkania oraz do zby ytrzeźwień i placówek służby zdrowia dowieziono łącznie 115 osób nietrzeźwych. nterwencje traży Miejskiej w uwałkach w związku z naruszaniem zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych ata nterwencje ouczenia Mandaty nioski do ądu rzewóz osób nietrzeźwych do, miejsca zamieszkania, służby zdrowia 2010 r r r ródło: traż Miejska w uwałkach owyższa tabela wskazuje, że w 2012 r. nastąpił znaczny wzrost interwencji, pouczeń, mandatów, wniosków kierowanych do sądu w stosunku do lat ubiegłych, nieznacznie zaś spadła ilość osób przewożonych do zby ytrzeźwień. spólnie z przedstawicielami Miejskiej omisji ozwiązywania roblemów lkoholowych traż Miejska przeprowadziła 12 kontroli w 51 placówkach handlowych podających/sprzedających alkohol oraz 10 oględzin w 14 placówkach roku w zbie ytrzeźwień w uwałkach odnotowano ogółem 2438 pobytów osób nietrzeźwych osób (więcej o 55 osób niż w 2011 r.) to mieszkańcy uwałk. koło jednej trzeciej pobytów w zbie to wielokrotne pobyty tych samych nietrzeźwych, bezdomnych osób. iczba osób nietrzeźwych w zbie ytrzeźwień w uwałkach ata iczba osób nietrzeźwych ogółem mężczyźni kobiety nieletni ródło: zba ytrzeźwieńw uwałkach stosunku do roku 2011 o 76 wzrosła liczba osób nietrzeźwych w zbie ytrzeźwień w uwałkach. iczba nietrzeźwych kobiet i nieletnich przebywających w zbie spadła a wzrosła liczba nietrzeźwych mężczyzn d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 7

9 3. Mieszkańcy uwałk objęci niektórymi działaniami terapeutycznymi 3.1. oradni eczenia Uzależnienia od ubstancji sychoaktywnych przy w uwałkach w 2012 r. leczyło się 155 pacjentów, w tym 90 uzależnionych od narkotyków (z tego 37 nieletnich) i 65 osób współuzależnionych, udzielono 1324 porady, wystawiono 26 skierowań do ośrodków stacjonarnych i na oddziały detoksykacyjne. iczba osób leczących się w oradni eczenia Uzależnienia od ubstancji sychoaktywnych ata uzależnionych od narkotyków, w tym: iczba pacjentów nieletnich współuzależnionych gółem: lość udzielonych porad lość wystawionych skierowań ródło: oradnia eczenia Uzależnieniaod ubstancji sychoaktywnychprzy Jak wynika z zestawienia, liczba pacjentów leczących się w oradni eczenia Uzależnienia od ubstancji sychoaktywnych z każdym rokiem spada, znacząco zaś wzrosła liczba uzależnionych osób nieletnich, udzielonych porad i wystawionych skierowań do ośrodków stacjonarnych i na oddziały detoksykacyjne. o końca 2012 roku w oradni zarejestrowanych były 1623 osób, w tym 799 osoby uzależnione i 824 osób współuzależnionych. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 8

10 ystematycznie wzrasta liczba osób korzystających z pomocy oradni eczenia Uzależnienia od ubstancji sychoaktywnych przy w uwałkach, przy czym liczba osób współuzależnionych każdego roku jest wyższa od liczby osób uzależnionych. śród prowadzonych przez oradnię działań z zakresu profilaktyki wymienić należy: spotkania edukacyjne z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, spotkania edukacyjne z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych współpracę z pedagogami i psychologami szkolnymi udostępnienie materiałów edukacyjnych młodzieży i ich rodzicom, szkołom oraz innym instytucjom audycje radiowe o tematyce uzależnień. rzeprowadzona przez oradnię w 2012 r. analiza skali i ilości substancji psychoaktywnych przyjmowanych przez zgłaszających się pacjentów, wykazuje tendencję wzrostową w zażywaniu kanabinolli (marihuana, haszysz) oraz uzależnienia mieszane (marihuana, alkohol, dopalacze, amfetamina itp.). a tym samym poziomie w stosunku do lat poprzednich utrzymuje się liczba osób zgłaszająca się z uzależnieniem od opiatów (heroiny). ystematycznie zwiększa się ilość osób zgłaszających się z problemem uzależnienia od hazardu r. na ddział eczenia Uzależnień i aburzeń mocjonalnych przyjęto 977 pacjentów z czego 248 na ododdział Terapii Uzależnienia od lkoholu oraz 729 na ododdział etoksykacji. iczba pacjentów przyjętych na ddział eczenia Uzależnień i aburzeń mocjonalnych w uwałkach większona liczba pacjentów ddziału jest związana ze zwiększeniem dostępu do terapii. uże znaczenie ma także wzrost wiedzy i przekonanie o skuteczności d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 9

11 leczenia choroby alkoholowej dzięki czemu na ddział trafiają pacjenci z mniej zaawansowaną chorobą i przez to wymagający krótszego hospitalizowania r. oradnia Terapii Uzależnienia i spółuzależnienia od lkoholu odnotowała spadek liczby osób uzależnionych i liczby osób współuzależnionych. iczba pacjentów zarejestrowanych w oradni Terapii Uzależnienia i spółuzależnienia od lkoholu ok acjenci 2010 r r Uzależnieni spółuzależnieni ącznie ródło: oradnia Terapii Uzależnienia i spółuzależnienia od lkoholu w uwałkach oradni w 2012 r. znacząco zmniejszyła się liczba zarejestrowanych osób uzależnionych i współuzależnionych ponieważ wielu uzależnionych pacjentów trafiło bezpośrednio do leczenia szpitalnego i nie korzystało z usług oradni r. w ziennym ddziale Terapii Uzależnienia od lkoholu leczenie podjęło 116 pacjentów uzależnionych od alkoholu, w tym 12 kobiet. iczba pacjentów, którzy podjęli leczenie w ziennym ddziale Terapii Uzależnienia od lkoholu iczba pacjentów, którzy podjęli leczenie 2010 r r ródło: zienny ddział Terapii Uzależnienia od lkoholu w uwałkach 2012 roku wzrosła liczba osób podejmujących leczenie odwykowe na oddziale dziennym. edług opinii pracowników ddziału pacjenci korzystający z ddziału twierdzą, że nie mogą się leczyć, bo muszą pracować, boją się też utraty pracy ze względu na zbyt długie zwolnienia lekarskie o Miejskiej omisji ozwiązywania roblemów lkoholowych wpłynęło w 2012 r. 139 wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. ane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych przez M w uwałkach iczba nowych wniosków, które wpłynęły do M iczba wniosków skierowanych do sądu iczba spraw umorzonych ródło: Miejska omisja ozwiązywaniaroblemów lkoholowychw uwałkach d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 10

12 2012 r. liczba nowych wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego utrzymała się na poziomie roku mniejszyła się znacząca liczba wniosków skierowanych do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego - osoby, wobec których wszczęto postępowanie o zobowiązanie do leczenia odwykowego zostały skutecznie zmotywowane i podjęły leczenie bez konieczności kierowania wniosków do sądu d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 11

13 4. asoby lokalne umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej w uwałkach ą to następujące jednostki: 1) Miejska omisja ozwiązywania roblemów lkoholowych w uwałkach, 2) pecjalistyczny sychiatryczny amodzielny ubliczny akład pieki drowotnej w uwałkach, w tym: - oradnia Terapii Uzależnienia i spółuzależnienia od lkoholu, - ddział eczenia Uzależnień i aburzeń mocjonalnych, - oradnia eczenia Uzależnień od ubstancji sychoaktywnych. 3) ddział zienny Terapii Uzależnienia od lkoholu, 4) arafia ajświętszego erca ana Jezusa - Centrum nterwencji ryzysowej, 5) Miejski środek omocy połecznej, w tym: - Miejskie Centrum nterwencji ryzysowej, w tym całodobowy hostel dla 13 osób doświadczających przemocy w rodzinie, - poradnictwo prawne i psychologiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy, - grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, - zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci i młodzieży. 6) uwalskie towarzyszenie ybór, 7) uwalskie towarzyszenie lub bstynentów Filar, 8) Centrum ktywności połecznej ryzmat, 9) oradnia sychologiczno edagogiczna, 10) Towarzystwo rzyjaciół zieci ddział kręgowy w uwałkach, 11) Fundacja MTU, 12) towarzyszenie ktywności połeczno rtystycznej ie o rodze 13) Grupy i.-, 14) omenda Miejska olicji w uwałkach, 15) traż Miejska w uwałkach, 16) zba ytrzeźwień w uwałkach, 17) ądy, kuratorzy sądowi, 18) rokuratura ejonowa w uwałkach, 19) Świetlice środowiskowe prowadzone przez: - arafię zymskokatolicką św. leksandra, - Fundację ozwoju nicjatyw połecznych - gromadzenie ióstr Świętej Teresy od zieciątka Jezus, - połeczną rganizację rzyjaciół zieci rzystań, - półdzielnię ocjalną erspektywa, - TUM św. Jana Bosko, 20) rzedszkola, szkoły, placówki oświatowe i opiekuńczo wychowawcze, 21) okalne, regionalne i krajowe mass media, 22) arafia zymskokatolicka pw. św. azimierza 24) rólewicza w uwałkach. 23) uwalska półdzielnia Mieszkaniowa d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 12

14 . B BM a podstawie przeprowadzonych w uwałkach badań ankietowych, badań ogólnopolskich, danych statystycznych oraz wiedzy i doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji rogramu w 2012 roku i latach poprzednich można zdiagnozować następujące obszary problemowe: B BM bszar problemowy nr 1: adużywanie napojów alkoholowych przez osoby dorosłe, co powoduje szkody zdrowotne, zaburzenia życia rodzinnego oraz naruszenia prawa i porządku publicznego. naliza problemu: znacząca liczba kobiet regularnie używających alkoholu i uzależnionych od alkoholu, utrudniony dostęp do leczenia dla osób uzależnionych pracujących zawodowo ze względu na obawę utraty pracy, nietrzeźwość kierowców pomimo spadku liczby stwierdzonych przestępstw drogowych wynikających z prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, nadal na suwalskich drogach porusza się duża liczba nietrzeźwych kierowców. bszar problemowy nr 2: pożywanie napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież. naliza problemu: znacząca liczba uczniów w wieku l5-17 lat należy do grona konsumentów alkoholu, zaobserwowano spadek spożycia alkoholu wśród uczniów młodszych oraz stabilizację w grupie młodzieży starszej, znacząca liczba pijących alkohol dziewcząt i młodych kobiet tendencja zmierzająca do zrównania wskaźników osiąganych przez chłopców, młodzi ludzie nie mają problemu z omijaniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, konsumpcja alkoholu przez polską młodzież kształtuje się na średnim poziomie w porównaniu z resztą uropy, używanie alkoholu przez młodocianych wiąże się między innymi z obniżeniem wieku inicjacji seksualnej, niechcianymi ciążami i ryzykiem zarażenia wirusem HV, wzrost przyzwolenia dorosłych na spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 13

15 bszar problemowy nr 3: owiększający się problem narkomanii i innych uzależnień. naliza problemu: wzrost liczby nieletnich uzależnionych od narkotyków leczących się w oradni eczenia Uzależnień od ubstancji sychoaktywnych, wzrost liczby osób zażywających kanabinolii oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych mieszanych, głównymi powodami zażywania narkotyków przez młodzież jest chęć dobrej zabawy, namowy kolegów, ciekawość oraz problemy, zakup dopalaczy i narkotyków przez nternet. bszar problemowy nr 4: ystępowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. naliza problemu: bardzo duża liczba osób korzystających z poradnictwa prawno-psychologicznego, zwiększające się zainteresowanie uczestnictwem w grupach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (źródło: sprawozdanie uwalskiego towarzyszenia ybór za 2012 r.), 73% badanej młodzieży miało kontakt z przemocą w szkole*, 10% młodzieży występowało jako sprawcy przemocy, 67% było świadkami przemocy*, 51% młodzieży odczuwała przemoc fizyczną, 49% przemoc psychiczną*, 45% badanej młodzieży twierdzi, że najczęściej z przemocą można spotkać się na podwórku*, *(źródło: iagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych oraz występowania zjawiska przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychw uwałkach retendent korporacja badawcza, listopad 2010). bszar problemowy nr 5: ielegalny handel alkoholem i narkotykami. naliza problemu: niska skuteczność organów ścigania*, co 4. Mieszkaniec uwałk zna miejsca nielegalnego handlu alkoholem, a co 20. zna miejsca handlu narkotykami*, nie przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom do 18 r. ż.** *(źródło: iagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych oraz występowania zjawiska przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychw uwałkach retendent korporacja badawcza listopad 2010). **(źródło: wyniki badań z 2013 r. pn. Badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim wraz z kampanią informacyjną ). d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 14

16 . C GÓ GMU rezentowany rogram zakłada długofalowe, wielostronne i skoordynowane oddziaływania, których głównym celem jest zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów. V. C CGÓ Cele szczegółowe 1. graniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych. 2. graniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie. 3. apobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 4. mniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych. 5. spomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 15

17 V. GMU Cel szczegółowy 1 graniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych 1.1 ofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia - liczba szkoleń, - sprawozdania, kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa - liczba odwykowego (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa przeszkolonych o przeciwdziałaniunarkomanii). specjalistów, ofinansowanie prowadzenia grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (ustawa o wychowaniu w trzeźwościi ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii). spieranie programów w zakresie reintegracji społecznej i terapeutycznych dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). ofinansowanie utworzenia i działalności Centrum ntegracji połecznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego lub po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej (ustawa o wychowaniu w trzeźwościi ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii). sparcie w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych(ustawa o wychowaniu w trzeźwości). sparcie placówek służby zdrowia i stowarzyszeń w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych (ustawa o wychowaniu w trzeźwościi ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii). - liczba uczestników, - liczba zajęć, - liczba godzin, - liczba uczestników, - liczba zajęć, - liczba godzin, - liczba C - liczba uczestników C Ó - dokumentacja, G, - dokumentacja G, - dokumentacja G - liczba uczestników, - liczba zajęć, - dokumentacja G, - liczba godzin, T - wartość w zł - dokumentacja,, G, Ó d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 16

18 rowadzenie działań zmierzających do zmotywowania osoby nadużywającej alkoholu do ograniczenia jego spożycia lub, gdy jest to konieczne, podjęcia przez nią leczenia odwykowego (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). ierowanie na badanie specjalistyczne w celu wydania opinii psychologiczno-psychiatrycznej(ustawa o wychowaniu w trzeźwości). ierowanie wniosków do ądu ejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). sparcie oradni Uzależnienia i spółuzależnienia od ubstancji sychoaktywnych w uwałkach w zakresie działalności profilaktycznej oraz leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych w tym zakup testów na obecność narkotyków (ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii). - protokoły z posiedzeń komisji - protokoły z posiedzeń - prowadzona dokumentacja - protokoły z posiedzeń - prowadzona dokumentacja - prowadzona dokumentacja, - sprawozdania Ó Ó - liczba posiedzeń podzespołu Mds. leczenia odwykowego, - liczba wniosków wpływających do Mo wszczęcie postępowania, -liczba spraw umorzonych w związku ze zmotywowaniem przez komisję do podjęcia leczenia - liczba osób skierowanych na badania, - liczba wydanych opinii - liczba skierowanych do sądu wniosków - liczba wspartych projektów, - wartość udzielonychdotacji, - liczba odbiorców, - liczba zakupionych testów T M M, specjaliśc i biegli sądowi M, M, zacunkowa kwota przeznaczona na realizację zadań celu 1: zł d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 17

19 Cel szczegółowy 2 graniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie 2.1 ofinansowanie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych(ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.2 ofinansowanie zajęć terapeutycznych dla orosłych zieci lkoholików- (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.3 spieranie i dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, w których realizowany jest program socjoterapeutycznylub psychoedukacyjnylub psychoprofilaktycznylub działania animacyjne. tandardy, które muszą być spełnione przy prowadzeniu zajęć określone są w załączniku do niniejszego rogramu (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii). 2.4 ofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.tandardy, które muszą być spełnione przy prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych, określone są w załączniku do niniejszego rogramu (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.5 spieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków interwencji kryzysowej (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.6 ofinansowanie działalności Miejskiego Centrum nterwencji ryzysowej- MC (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.7 spieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, półkolonii, pikników rodzinnych, pielgrzymek trzeźwościowych, ni odzin itp. (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). - liczba uczestników, - liczba zajęć, - liczba godzin - liczba uczestników, - liczba zajęć, - liczba godzin - liczba dofinansowanych świetlic, - liczba uczęszczających dzieci - liczba funkcjonujących grup, - liczba uczęszczających dzieci - liczba udzielonych porad, - liczba klientów - liczba udzielonych porad, - liczba klientów - liczba zrealizowanych projektów, - liczba uczestników Ó Ó T G,, G,, G, G, G, M, M,, G, M d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 18

20 2.8 ofinansowanie realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.9 rowadzenie zajęć korekcyjno edukacyjnychdla sprawców przemocy w rodzinie (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) Finansowanie i dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach specjalistycznych, naradach, konferencjach, warsztatach, seminariach przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych zwłaszcza w zakresie: interdyscyplinarnej pomocy dziecku i rodzinie z problemem przemocy i uzależnień, trzeźwości kierowców, rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych, narkomanii i używania tzw. dopalaczy oraz przemocy (ustawa o wychowaniu w trzeźwości,ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii) akup i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informatorów dotyczących działalności Miejskiej omisji ozwiązywania roblemów lkoholowych (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) rowadzenie lkoholowego Telefonu aufania w zbie ytrzeźwień (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) osiedzenia zespołu interdyscyplinarnego,tworzenie grup roboczych w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) Finansowanie działalności unktu onsultacyjnego przy ul. ościuszki 71 (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii) rowadzenie strony internetowej Miejskiej omisji ozwiązywania roblemów lkoholowych w uwałkach (ustawa o wychowaniu w trzeźwościi ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii) sparcie działalności szkolnych klubów mediatorów w zakresie zapobiegania przemocy (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii). zacunkowa kwota przeznaczona na realizację zadań celu 2: zł - liczba udzielonych porad, - liczba uczestników, - liczba godzin zajęć - liczba godzin, - liczba uczestników - liczba szkoleń/ kursów/ konferencji narad/ seminariów/ warsztatów, - liczba odbiorców - liczba zakupionych materiałów - liczba udzielonych porad - liczba posiedzeń zespołów i grup roboczych - liczba udzielonych porad, - liczba godzin - liczba zamieszczonych informacji, - liczba odbiorców - liczba godzin, - liczba uczestników Ó Ó, - dokumenty finansowe, - protokoły T G, M, G, M,,, G M, - dokumentacja finansowa G - dokumentacja finansowa - sprawozdania szkoły i inne placówki oświatowe i opiekuńczo-w ychowawcze d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 19

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia... 2015 r. UCH... MJJ UCH z dnia... 2015 r. w sprawie Miejskiego rogramu rofilaktyki i ozwiązywania roblemów lkoholowych i rzeciwdziałania arkomanii w uwałkach na 2016 rok. a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia r. UCH... MJJ UCH z dnia... 2016 r. w sprawie Miejskiego rogramu rofilaktyki i ozwiązywania roblemów lkoholowych i rzeciwdziałania arkomanii w uwałkach na 2017 rok. a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM Załącznik do uchwały nr.../2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia... 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII zwanym w dalszej części GMINNYM

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 2 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Uchwała Nr 425/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Włodawa na 2016 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2005 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXXII/203/2005 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2005 roku UCHWAŁA NR XXXII/203/2005 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r.

UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r. UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Międzyrzec Podlaski na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHW ALA NR XIV / 120 /2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHW ALA NR XIV / 120 /2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHW ALA NR XIV / 120 /2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zblewo na 2012 rok oraz zasad

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok Uchwała Nr XIX / 114 /08 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo