UCHWAŁA NR XLII/459/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 27 listopada 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLII/459/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 27 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 UCH X/459/2013 MJJ UCH z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Miejskiego rogramu rofilaktyki i ozwiązywania roblemów lkoholowych i rzeciwdziałania arkomanii w uwałkach na 2014 rok i zmiany uchwały r X/474/05 ady Miejskiej w uwałkach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia trategii ozwiązywania roblemów połecznych Miasta uwałki na lata a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (z. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509), art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z. U. z 2012 r. poz. 1356) oraz na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (z. U. z 2012 r. poz. 124) ada Miejska w uwałkach uchwala, co następuje: 1. rzyjmuje się Miejski rogram rofilaktyki i ozwiązywania roblemów lkoholowych i rzeciwdziałania arkomanii w uwałkach na 2014 rok określony w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiący część trategii ozwiązywania roblemów połecznych Miasta uwałki na lata ałącznik nr 5 do uchwały r X/474/05 ady Miejskiej w uwałkach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia trategii ozwiązywania roblemów połecznych Miasta uwałki na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. ykonanie uchwały powierza się rezydentowi Miasta uwałk. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. rzewodniczący ady Miejskiej w uwałkach ndrzej aweł Chuchnowski d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 1

2 ałącznik do Uchwały r X/459/2013 ady Miejskiejw uwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. MJ GM FT Ą BMÓ HCH CM UCH 2014 TĘ odstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są: - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku wraz z późniejszymi zmianami (zwana dalej ustawą o wychowaniu w trzeźwości), - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku wraz z późniejszymi zmianami (zwana dalej ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii), - Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami, - rajowy rogram rzeciwdziałania arkomanii na lata , - arodowy rogram rofilaktyki i ozwiązywania roblemów lkoholowych na lata rogram diagnozuje obszary problemowe, wyznacza cele oraz precyzuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie Miasta uwałki. obszarze działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych Miasto uwałki należy do gólnopolskiej ieci Gmin iodących. rogram uwzględnia doświadczenia zdobyte w latach oraz wyniki badań ankietowych pn. iagnozy uzależnień od środków psychoaktywnych i występowania przemocy w opinii nauczycieli, pedagogów i rodziców uczniów miasta uwałki, iagnozy środków psychoaktywnych i występowania przemocy wśród dorosłych mieszkańców uwałk, iagnozy spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych i występowania aktów przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w uwałkach przeprowadzonych w listopadzie 2010 r. przez korporację badawczą TT z rocławia. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 1

3 o opracowania niniejszego rogramu posłużyły również materiały: - wydane przez aństwową gencję ozwiązywania roblemów lkoholowych ekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku, - wyniki z ogólnopolskiego badania ankietowego realizowanego w 2011 r. w ramach uropejskiego rogramu Badań nkietowych w zkołach (), - wnioski z z 2008 r. zory konsumpcji alkoholu w olsce, - raport Ministerstwa racy i olityki połecznej z 2008 r. rzywdzenie dzieci w olsce, - raport nstytutu sychiatrii i eurologii w arszawie z 2009 r. pn. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania ankietowa, - sprawozdanie z działalności omendanta Miejskiego olicji w uwałkach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2012 r., - założenia arodowego rogramu rofilaktyki i ozwiązywania roblemów lkoholowych na lata , - wyniki badań z 2013 r. pn. Badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim wraz z kampanią informacyjną. iniejszy program uwzględnia także opinie i wnioski organizacji społecznych, instytucji oraz osób zajmujących się zawodowo profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 2

4 ykaz niektórych skrótów użytych w programie: C - Centrum ntegracji połecznej, C - Centrum ozwiązywania roblemów połecznych w arszawie, - orosłe zieci lkoholików, - zba ytrzeźwień w uwałkach, B - rajowe Biuro ds. rzeciwdziałania arkomanii w arszawie, M - omenda Miejska olicji w uwałkach, MC - Miejskie Centrum nterwencji ryzysowej w uwałkach, M - Miejska omisja ozwiązywania roblemów lkoholowych w uwałkach, M - Miejski środek omocy połecznej w uwałkach, G - rganizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i prowadzone przez nie jednostki organizacyjne, - aństwowa gencja ozwiązywania roblemów lkoholowych w arszawie, - - oradnia sychologiczno - edagogiczna w uwałkach, - egionalny środek olityki połecznej w Białymstoku, M - traż Miejska w uwałkach, UM - Urząd Miejski w uwałkach, - ydział światy, ychowania i portu Urzędu Miejskiego w uwałkach, - ydział praw połecznych Urzędu Miejskiego w uwałkach, - pecjalistyczny sychiatryczny amodzielny ubliczny akład pieki drowotnej w uwałkach, Filar - uwalskie towarzyszenie lub bstynentów Filar w uwałkach, ybór - uwalskie towarzyszenie ybór w uwałkach, - zespoły szkół w uwałkach, zakłady opieki zdrowotnej w uwałkach. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 3

5 . G BMÓ UŻŃ CH GŻŃ CCH MŚC U tan problemów alkoholowych i narkotykowych występujących na terenie Miasta uwałk w latach ystrybucja alkoholu r. wydano łącznie 229 zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta uwałki: iczba wydanych zezwoleń w poszczególnych kategoriach w latach ok (ilość punktów) ategoria do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu powyżej 18% zawartości alkoholu ącznie ródło: Urząd Miejskiw uwałkach r. na terenie Miasta uwałki funkcjonowało ogółem 206 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 142 w detalu i 64 w gastronomii. stosunku do lat 2011 i 2010 nastąpił spadek ogólnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. astąpił również spadek liczby sklepów, zaś liczba lokali gastronomicznych sprzedających napoje alkoholowe wzrosła o jeden punkt. iczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Mieście uwałki ata iczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych ogółem klepy lokale gastronomiczne ródło: Urząd Miejskiw uwałkach d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 4

6 2. aruszanie prawa i porządku publicznego w związku z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków 2.1. omenda Miejska olicji w uwałkach w 2012 r., w związku z realizacją zadań wynikających z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podjęła interwencje w następujących obszarach: akaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych 434 interwencji, 262 osób ukaranych mandatami. nterwencje olicji w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych ródło: omenda Miejska olicji w uwałkach akaz sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim nie było takiego postępowania (podobnie jak w latach 2010 i 2011). rzestępstwa drogowe kierowanie pojazdów pod wpływem alkoholu: zatrzymani nietrzeźwi kierujący 254 osób, - zatrzymani za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu 78 osób, - zatrzymanie 236 praw jazdy za kierowanie w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu. rzestępstwa drogowe kierowanie po spożyciu alkoholu 2010 r r rzestępstwa drogowe ródło: omenda Miejska olicji w uwałkach 2012 r. odnotowano znaczny spadek przestępstw drogowych z udziałem osób nietrzeźwych w stosunku do 2011 r. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 5

7 r. omenda Miejska olicji w uwałkach wszczęła ogółem 168 przestępstw naruszających przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. rzestępstwa naruszające przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w latach ródło: omenda Miejska olicji w uwałkach 2.3. olicja w 2012 r. założyła 195 iebieskich art. Udzielono 21 odpowiedzi na listy przesyłane drogą ową na skrzynkę jak też w kontakcie indywidualnym z koordynatorem 148 porad. iebieskim okoju w 2012 r. odbyło się 20 przesłuchań dzieci uwikłanych w przemoc w trybie posiedzeniowym, poddano 61 osób diagnozie biegłego psychologa w tym 25 osób nieletnich. rocedura wszczęcia iebieskiej arty przez olicję w uwałkach ata 2010 r r rocedura iebieskiej arty ródło: omenda Miejska olicji w uwałkach Tabela pokazuje znaczący spadek wszczęcia procedury iebieskiej arty w odniesieniu do lat ubiegłych spowodowane zmniejszeniem ilości interwencji przeprowadzonych w związku z przemocą w rodzinie. skazuje to również na zwiększoną skuteczność służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w ramach procedury iebieskiej arty opartej na zasadzie interdyscyplinarności tych służb. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 6

8 r. funkcjonariusze traży Miejskiej w uwałkach podjęli 610 interwencji dotyczących naruszania zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, pouczyli 422 osoby, nałożyli 173 mandaty karne oraz skierowali 13 wniosków o ukaranie do ądu Grodzkiego w uwałkach. o miejsca zamieszkania oraz do zby ytrzeźwień i placówek służby zdrowia dowieziono łącznie 115 osób nietrzeźwych. nterwencje traży Miejskiej w uwałkach w związku z naruszaniem zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych ata nterwencje ouczenia Mandaty nioski do ądu rzewóz osób nietrzeźwych do, miejsca zamieszkania, służby zdrowia 2010 r r r ródło: traż Miejska w uwałkach owyższa tabela wskazuje, że w 2012 r. nastąpił znaczny wzrost interwencji, pouczeń, mandatów, wniosków kierowanych do sądu w stosunku do lat ubiegłych, nieznacznie zaś spadła ilość osób przewożonych do zby ytrzeźwień. spólnie z przedstawicielami Miejskiej omisji ozwiązywania roblemów lkoholowych traż Miejska przeprowadziła 12 kontroli w 51 placówkach handlowych podających/sprzedających alkohol oraz 10 oględzin w 14 placówkach roku w zbie ytrzeźwień w uwałkach odnotowano ogółem 2438 pobytów osób nietrzeźwych osób (więcej o 55 osób niż w 2011 r.) to mieszkańcy uwałk. koło jednej trzeciej pobytów w zbie to wielokrotne pobyty tych samych nietrzeźwych, bezdomnych osób. iczba osób nietrzeźwych w zbie ytrzeźwień w uwałkach ata iczba osób nietrzeźwych ogółem mężczyźni kobiety nieletni ródło: zba ytrzeźwieńw uwałkach stosunku do roku 2011 o 76 wzrosła liczba osób nietrzeźwych w zbie ytrzeźwień w uwałkach. iczba nietrzeźwych kobiet i nieletnich przebywających w zbie spadła a wzrosła liczba nietrzeźwych mężczyzn d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 7

9 3. Mieszkańcy uwałk objęci niektórymi działaniami terapeutycznymi 3.1. oradni eczenia Uzależnienia od ubstancji sychoaktywnych przy w uwałkach w 2012 r. leczyło się 155 pacjentów, w tym 90 uzależnionych od narkotyków (z tego 37 nieletnich) i 65 osób współuzależnionych, udzielono 1324 porady, wystawiono 26 skierowań do ośrodków stacjonarnych i na oddziały detoksykacyjne. iczba osób leczących się w oradni eczenia Uzależnienia od ubstancji sychoaktywnych ata uzależnionych od narkotyków, w tym: iczba pacjentów nieletnich współuzależnionych gółem: lość udzielonych porad lość wystawionych skierowań ródło: oradnia eczenia Uzależnieniaod ubstancji sychoaktywnychprzy Jak wynika z zestawienia, liczba pacjentów leczących się w oradni eczenia Uzależnienia od ubstancji sychoaktywnych z każdym rokiem spada, znacząco zaś wzrosła liczba uzależnionych osób nieletnich, udzielonych porad i wystawionych skierowań do ośrodków stacjonarnych i na oddziały detoksykacyjne. o końca 2012 roku w oradni zarejestrowanych były 1623 osób, w tym 799 osoby uzależnione i 824 osób współuzależnionych. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 8

10 ystematycznie wzrasta liczba osób korzystających z pomocy oradni eczenia Uzależnienia od ubstancji sychoaktywnych przy w uwałkach, przy czym liczba osób współuzależnionych każdego roku jest wyższa od liczby osób uzależnionych. śród prowadzonych przez oradnię działań z zakresu profilaktyki wymienić należy: spotkania edukacyjne z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, spotkania edukacyjne z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych współpracę z pedagogami i psychologami szkolnymi udostępnienie materiałów edukacyjnych młodzieży i ich rodzicom, szkołom oraz innym instytucjom audycje radiowe o tematyce uzależnień. rzeprowadzona przez oradnię w 2012 r. analiza skali i ilości substancji psychoaktywnych przyjmowanych przez zgłaszających się pacjentów, wykazuje tendencję wzrostową w zażywaniu kanabinolli (marihuana, haszysz) oraz uzależnienia mieszane (marihuana, alkohol, dopalacze, amfetamina itp.). a tym samym poziomie w stosunku do lat poprzednich utrzymuje się liczba osób zgłaszająca się z uzależnieniem od opiatów (heroiny). ystematycznie zwiększa się ilość osób zgłaszających się z problemem uzależnienia od hazardu r. na ddział eczenia Uzależnień i aburzeń mocjonalnych przyjęto 977 pacjentów z czego 248 na ododdział Terapii Uzależnienia od lkoholu oraz 729 na ododdział etoksykacji. iczba pacjentów przyjętych na ddział eczenia Uzależnień i aburzeń mocjonalnych w uwałkach większona liczba pacjentów ddziału jest związana ze zwiększeniem dostępu do terapii. uże znaczenie ma także wzrost wiedzy i przekonanie o skuteczności d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 9

11 leczenia choroby alkoholowej dzięki czemu na ddział trafiają pacjenci z mniej zaawansowaną chorobą i przez to wymagający krótszego hospitalizowania r. oradnia Terapii Uzależnienia i spółuzależnienia od lkoholu odnotowała spadek liczby osób uzależnionych i liczby osób współuzależnionych. iczba pacjentów zarejestrowanych w oradni Terapii Uzależnienia i spółuzależnienia od lkoholu ok acjenci 2010 r r Uzależnieni spółuzależnieni ącznie ródło: oradnia Terapii Uzależnienia i spółuzależnienia od lkoholu w uwałkach oradni w 2012 r. znacząco zmniejszyła się liczba zarejestrowanych osób uzależnionych i współuzależnionych ponieważ wielu uzależnionych pacjentów trafiło bezpośrednio do leczenia szpitalnego i nie korzystało z usług oradni r. w ziennym ddziale Terapii Uzależnienia od lkoholu leczenie podjęło 116 pacjentów uzależnionych od alkoholu, w tym 12 kobiet. iczba pacjentów, którzy podjęli leczenie w ziennym ddziale Terapii Uzależnienia od lkoholu iczba pacjentów, którzy podjęli leczenie 2010 r r ródło: zienny ddział Terapii Uzależnienia od lkoholu w uwałkach 2012 roku wzrosła liczba osób podejmujących leczenie odwykowe na oddziale dziennym. edług opinii pracowników ddziału pacjenci korzystający z ddziału twierdzą, że nie mogą się leczyć, bo muszą pracować, boją się też utraty pracy ze względu na zbyt długie zwolnienia lekarskie o Miejskiej omisji ozwiązywania roblemów lkoholowych wpłynęło w 2012 r. 139 wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. ane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych przez M w uwałkach iczba nowych wniosków, które wpłynęły do M iczba wniosków skierowanych do sądu iczba spraw umorzonych ródło: Miejska omisja ozwiązywaniaroblemów lkoholowychw uwałkach d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 10

12 2012 r. liczba nowych wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego utrzymała się na poziomie roku mniejszyła się znacząca liczba wniosków skierowanych do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego - osoby, wobec których wszczęto postępowanie o zobowiązanie do leczenia odwykowego zostały skutecznie zmotywowane i podjęły leczenie bez konieczności kierowania wniosków do sądu d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 11

13 4. asoby lokalne umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej w uwałkach ą to następujące jednostki: 1) Miejska omisja ozwiązywania roblemów lkoholowych w uwałkach, 2) pecjalistyczny sychiatryczny amodzielny ubliczny akład pieki drowotnej w uwałkach, w tym: - oradnia Terapii Uzależnienia i spółuzależnienia od lkoholu, - ddział eczenia Uzależnień i aburzeń mocjonalnych, - oradnia eczenia Uzależnień od ubstancji sychoaktywnych. 3) ddział zienny Terapii Uzależnienia od lkoholu, 4) arafia ajświętszego erca ana Jezusa - Centrum nterwencji ryzysowej, 5) Miejski środek omocy połecznej, w tym: - Miejskie Centrum nterwencji ryzysowej, w tym całodobowy hostel dla 13 osób doświadczających przemocy w rodzinie, - poradnictwo prawne i psychologiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy, - grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, - zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci i młodzieży. 6) uwalskie towarzyszenie ybór, 7) uwalskie towarzyszenie lub bstynentów Filar, 8) Centrum ktywności połecznej ryzmat, 9) oradnia sychologiczno edagogiczna, 10) Towarzystwo rzyjaciół zieci ddział kręgowy w uwałkach, 11) Fundacja MTU, 12) towarzyszenie ktywności połeczno rtystycznej ie o rodze 13) Grupy i.-, 14) omenda Miejska olicji w uwałkach, 15) traż Miejska w uwałkach, 16) zba ytrzeźwień w uwałkach, 17) ądy, kuratorzy sądowi, 18) rokuratura ejonowa w uwałkach, 19) Świetlice środowiskowe prowadzone przez: - arafię zymskokatolicką św. leksandra, - Fundację ozwoju nicjatyw połecznych - gromadzenie ióstr Świętej Teresy od zieciątka Jezus, - połeczną rganizację rzyjaciół zieci rzystań, - półdzielnię ocjalną erspektywa, - TUM św. Jana Bosko, 20) rzedszkola, szkoły, placówki oświatowe i opiekuńczo wychowawcze, 21) okalne, regionalne i krajowe mass media, 22) arafia zymskokatolicka pw. św. azimierza 24) rólewicza w uwałkach. 23) uwalska półdzielnia Mieszkaniowa d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 12

14 . B BM a podstawie przeprowadzonych w uwałkach badań ankietowych, badań ogólnopolskich, danych statystycznych oraz wiedzy i doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji rogramu w 2012 roku i latach poprzednich można zdiagnozować następujące obszary problemowe: B BM bszar problemowy nr 1: adużywanie napojów alkoholowych przez osoby dorosłe, co powoduje szkody zdrowotne, zaburzenia życia rodzinnego oraz naruszenia prawa i porządku publicznego. naliza problemu: znacząca liczba kobiet regularnie używających alkoholu i uzależnionych od alkoholu, utrudniony dostęp do leczenia dla osób uzależnionych pracujących zawodowo ze względu na obawę utraty pracy, nietrzeźwość kierowców pomimo spadku liczby stwierdzonych przestępstw drogowych wynikających z prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, nadal na suwalskich drogach porusza się duża liczba nietrzeźwych kierowców. bszar problemowy nr 2: pożywanie napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież. naliza problemu: znacząca liczba uczniów w wieku l5-17 lat należy do grona konsumentów alkoholu, zaobserwowano spadek spożycia alkoholu wśród uczniów młodszych oraz stabilizację w grupie młodzieży starszej, znacząca liczba pijących alkohol dziewcząt i młodych kobiet tendencja zmierzająca do zrównania wskaźników osiąganych przez chłopców, młodzi ludzie nie mają problemu z omijaniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, konsumpcja alkoholu przez polską młodzież kształtuje się na średnim poziomie w porównaniu z resztą uropy, używanie alkoholu przez młodocianych wiąże się między innymi z obniżeniem wieku inicjacji seksualnej, niechcianymi ciążami i ryzykiem zarażenia wirusem HV, wzrost przyzwolenia dorosłych na spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 13

15 bszar problemowy nr 3: owiększający się problem narkomanii i innych uzależnień. naliza problemu: wzrost liczby nieletnich uzależnionych od narkotyków leczących się w oradni eczenia Uzależnień od ubstancji sychoaktywnych, wzrost liczby osób zażywających kanabinolii oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych mieszanych, głównymi powodami zażywania narkotyków przez młodzież jest chęć dobrej zabawy, namowy kolegów, ciekawość oraz problemy, zakup dopalaczy i narkotyków przez nternet. bszar problemowy nr 4: ystępowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. naliza problemu: bardzo duża liczba osób korzystających z poradnictwa prawno-psychologicznego, zwiększające się zainteresowanie uczestnictwem w grupach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (źródło: sprawozdanie uwalskiego towarzyszenia ybór za 2012 r.), 73% badanej młodzieży miało kontakt z przemocą w szkole*, 10% młodzieży występowało jako sprawcy przemocy, 67% było świadkami przemocy*, 51% młodzieży odczuwała przemoc fizyczną, 49% przemoc psychiczną*, 45% badanej młodzieży twierdzi, że najczęściej z przemocą można spotkać się na podwórku*, *(źródło: iagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych oraz występowania zjawiska przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychw uwałkach retendent korporacja badawcza, listopad 2010). bszar problemowy nr 5: ielegalny handel alkoholem i narkotykami. naliza problemu: niska skuteczność organów ścigania*, co 4. Mieszkaniec uwałk zna miejsca nielegalnego handlu alkoholem, a co 20. zna miejsca handlu narkotykami*, nie przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom do 18 r. ż.** *(źródło: iagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych oraz występowania zjawiska przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychw uwałkach retendent korporacja badawcza listopad 2010). **(źródło: wyniki badań z 2013 r. pn. Badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim wraz z kampanią informacyjną ). d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 14

16 . C GÓ GMU rezentowany rogram zakłada długofalowe, wielostronne i skoordynowane oddziaływania, których głównym celem jest zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów. V. C CGÓ Cele szczegółowe 1. graniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych. 2. graniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie. 3. apobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 4. mniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych. 5. spomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie. d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 15

17 V. GMU Cel szczegółowy 1 graniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem środków psychoaktywnych 1.1 ofinansowanie szkoleń terapeutów w ramach podnoszenia - liczba szkoleń, - sprawozdania, kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa - liczba odwykowego (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa przeszkolonych o przeciwdziałaniunarkomanii). specjalistów, ofinansowanie prowadzenia grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (ustawa o wychowaniu w trzeźwościi ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii). spieranie programów w zakresie reintegracji społecznej i terapeutycznych dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). ofinansowanie utworzenia i działalności Centrum ntegracji połecznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego lub po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej (ustawa o wychowaniu w trzeźwościi ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii). sparcie w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych(ustawa o wychowaniu w trzeźwości). sparcie placówek służby zdrowia i stowarzyszeń w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych (ustawa o wychowaniu w trzeźwościi ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii). - liczba uczestników, - liczba zajęć, - liczba godzin, - liczba uczestników, - liczba zajęć, - liczba godzin, - liczba C - liczba uczestników C Ó - dokumentacja, G, - dokumentacja G, - dokumentacja G - liczba uczestników, - liczba zajęć, - dokumentacja G, - liczba godzin, T - wartość w zł - dokumentacja,, G, Ó d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 16

18 rowadzenie działań zmierzających do zmotywowania osoby nadużywającej alkoholu do ograniczenia jego spożycia lub, gdy jest to konieczne, podjęcia przez nią leczenia odwykowego (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). ierowanie na badanie specjalistyczne w celu wydania opinii psychologiczno-psychiatrycznej(ustawa o wychowaniu w trzeźwości). ierowanie wniosków do ądu ejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). sparcie oradni Uzależnienia i spółuzależnienia od ubstancji sychoaktywnych w uwałkach w zakresie działalności profilaktycznej oraz leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych w tym zakup testów na obecność narkotyków (ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii). - protokoły z posiedzeń komisji - protokoły z posiedzeń - prowadzona dokumentacja - protokoły z posiedzeń - prowadzona dokumentacja - prowadzona dokumentacja, - sprawozdania Ó Ó - liczba posiedzeń podzespołu Mds. leczenia odwykowego, - liczba wniosków wpływających do Mo wszczęcie postępowania, -liczba spraw umorzonych w związku ze zmotywowaniem przez komisję do podjęcia leczenia - liczba osób skierowanych na badania, - liczba wydanych opinii - liczba skierowanych do sądu wniosków - liczba wspartych projektów, - wartość udzielonychdotacji, - liczba odbiorców, - liczba zakupionych testów T M M, specjaliśc i biegli sądowi M, M, zacunkowa kwota przeznaczona na realizację zadań celu 1: zł d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 17

19 Cel szczegółowy 2 graniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz przemocą w rodzinie 2.1 ofinansowanie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych(ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.2 ofinansowanie zajęć terapeutycznych dla orosłych zieci lkoholików- (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.3 spieranie i dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, w których realizowany jest program socjoterapeutycznylub psychoedukacyjnylub psychoprofilaktycznylub działania animacyjne. tandardy, które muszą być spełnione przy prowadzeniu zajęć określone są w załączniku do niniejszego rogramu (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii). 2.4 ofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.tandardy, które muszą być spełnione przy prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych, określone są w załączniku do niniejszego rogramu (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.5 spieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego oraz ośrodków interwencji kryzysowej (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.6 ofinansowanie działalności Miejskiego Centrum nterwencji ryzysowej- MC (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.7 spieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, np. poprzez dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, półkolonii, pikników rodzinnych, pielgrzymek trzeźwościowych, ni odzin itp. (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). - liczba uczestników, - liczba zajęć, - liczba godzin - liczba uczestników, - liczba zajęć, - liczba godzin - liczba dofinansowanych świetlic, - liczba uczęszczających dzieci - liczba funkcjonujących grup, - liczba uczęszczających dzieci - liczba udzielonych porad, - liczba klientów - liczba udzielonych porad, - liczba klientów - liczba zrealizowanych projektów, - liczba uczestników Ó Ó T G,, G,, G, G, G, M, M,, G, M d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 18

20 2.8 ofinansowanie realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie (ustawa o wychowaniu w trzeźwości). 2.9 rowadzenie zajęć korekcyjno edukacyjnychdla sprawców przemocy w rodzinie (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) Finansowanie i dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach specjalistycznych, naradach, konferencjach, warsztatach, seminariach przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych zwłaszcza w zakresie: interdyscyplinarnej pomocy dziecku i rodzinie z problemem przemocy i uzależnień, trzeźwości kierowców, rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych, narkomanii i używania tzw. dopalaczy oraz przemocy (ustawa o wychowaniu w trzeźwości,ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii) akup i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informatorów dotyczących działalności Miejskiej omisji ozwiązywania roblemów lkoholowych (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) rowadzenie lkoholowego Telefonu aufania w zbie ytrzeźwień (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) osiedzenia zespołu interdyscyplinarnego,tworzenie grup roboczych w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) Finansowanie działalności unktu onsultacyjnego przy ul. ościuszki 71 (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii) rowadzenie strony internetowej Miejskiej omisji ozwiązywania roblemów lkoholowych w uwałkach (ustawa o wychowaniu w trzeźwościi ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii) sparcie działalności szkolnych klubów mediatorów w zakresie zapobiegania przemocy (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniunarkomanii). zacunkowa kwota przeznaczona na realizację zadań celu 2: zł - liczba udzielonych porad, - liczba uczestników, - liczba godzin zajęć - liczba godzin, - liczba uczestników - liczba szkoleń/ kursów/ konferencji narad/ seminariów/ warsztatów, - liczba odbiorców - liczba zakupionych materiałów - liczba udzielonych porad - liczba posiedzeń zespołów i grup roboczych - liczba udzielonych porad, - liczba godzin - liczba zamieszczonych informacji, - liczba odbiorców - liczba godzin, - liczba uczestników Ó Ó, - dokumenty finansowe, - protokoły T G, M, G, M,,, G M, - dokumentacja finansowa G - dokumentacja finansowa - sprawozdania szkoły i inne placówki oświatowe i opiekuńczo-w ychowawcze d: 26BB C-B6BB-484CC6BF08. odpisany trona 19

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo