Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu za 2010 rok Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2010 rok System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Świeckim jest programem spójnym z celem strategicznym 2 (operacyjnym 2.1) Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Został przyjęty przez Zarząd Powiatu Świeckiego Uchwałą Nr 12/91/07 z dnia 10 maja 2007 r., przed uchwaleniem był skonsultowany z przedstawicielami instytucji zajmującymi się problematyką przemocy między innymi z funkcjonariuszami policji, kuratorem, pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynatorem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z terapeutą Poradni Terapii Uzależnień. Niniejszy program był realizowany we współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się tematyką przemocy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało w 2010 r. z Powiatową Komendą Policji, dzielnicowi informowali specjalistów pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego oraz prawnika o założonych Niebieskich Kartach w związku z przemocą domową. W 2010 roku policjanci przesłali do Centrum 127 informacji w sprawie założonych Niebieskich Kartach. Funkcjonariusze podczas przeprowadzania interwencji informowali ofiary przemocy o możliwości uzyskania wsparcia w tut. Centrum w postaci poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego. Pedagog wyłaniał te karty, w których wskazano dzieci i nawiązywał kontakt z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami w przedszkolach w celu podjęcia wspólnych działań (zespoły interdyscyplinarne). Psycholog nawiązywał kontakt ze sprawcami przemocy w celu wyłonienia grupy do programu korekcyjno- edukacyjnego. Ofiary przemocy korzystały z pomocy wszystkich specjalistów jak również uzyskały informację o możliwości schronienia się w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu, z którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło deklarację współpracy w maju 2007 r. Z miejsc hostelowych w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień korzystały rodziny z Powiatu Świeckiego zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą: Liczba rodzin przebywających w Hotelu Liczba dzieci w Ile razy przebywała O.P.U. i I. K. z I. W. rodzinach w Hostelu Ponadto rodziny z terenu powiatu mogły korzystać z miejsc hostelowych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, który świadczy usługi w tym zakresie dla całego województwa. Liczba rodzin przebywających w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Liczba dzieci w rodzinach Ile razy przebywała w Ośrodku 1

2 3 2 1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 14 października 2010r. Nr 129/919/10 zostały przyjęte zmiany do regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, które dotyczył uruchomienia Ośrodka Interwencji Kryzysowej r. po zakończonej inwestycji został otwarty Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Sądowej 18 w Świeciu, który posiada 7 miejsc noclegowych w hostelu. Ośrodek jest placówką zapewniającą nieodpłatne specjalistyczne usługi psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne oraz hostelowe dla osób i rodzin, które znajdują się w sytuacji kryzysowej. Celem strategicznym prowadzenia Ośrodka jest zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych w szczególności, takich jak: przemoc w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żałoba, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba. Do hostelu przyjmowane są w szczególności osoby lub rodziny będące ofiarami przemocy w rodzinie lub znajdujący się w innej sytuacji kryzysowej, gdy istnieje zagrożenie zdrowia lub życia. Hostel jest schronieniem przejściowym, pobyt w nim nie może być dłuższy niż 3 m-ce. Ośrodek Interwencji Kryzysowej składa się z dwóch części: Hostelu, który składa z: dwóch pokoi dziennych(wypoczynkowego i do nauki) dwóch sypialni dwóch łazienek kuchni oraz części administracyjnej, w której znajdują się: biuro sala do zajęć terapeutycznych WC Hostel Ośrodka wyposażony jest w sprzęt AGD (pralkę, kuchenkę, lodówkę, odkurzacz, żelazko) i RTV (telewizor), który umożliwia codzienne funkcjonowanie. Na czas pobytu w hostelu klienci otrzymują do dyspozycji koce, pościel, ręczniki, naczynia stołowe i kuchenne. Klienci w swoim zakresie zabezpieczają potrzeby żywieniowe, samodzielnie przyrządzają posiłki. Osoby bez dochodu mogą ubiegać się o pomoc finansową zgodnie z ustawa o pomocy społecznej we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej. Klienci są objęci pomocą psychologiczną, pedagogiczną i prawną oraz socjalną ze strony personelu Ośrodka. Ośrodek nie pełni roli schroniska dla bezdomnych. W grudniu w wyniku interwencji kuratora Sądu Rejonowego w Świeciu w asyście funkcjonariuszy Policji z powodu wystąpienia przemocy w rodzinie w hostelu Ośrodka zamieszkała matka z trójką dzieci. Rodzinie zapewniono schronienie, w dniu przyjęcia zabezpieczono wyżywienie w postaci suchego prowiantu oraz wsparcie. Rodzina była objęta pomocą psychologiczną, pedagogiczną, prawną i socjalną. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał zasiłki na zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. Procedura przyjęcia klientów do Ośrodka Osoby wymagające umieszczenia w hostelu, przyjmowane są na podstawie wniosku o przyjęcie i skierowania wydanego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej. Skierowanie nie może być wydane na okres dłuższy niż 2 m-ce. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby lub rodziny umieszczonej w Ośrodku 2

3 po pozytywnym zaopiniowaniu przez kierownika Ośrodka, skierowanie można przedłużyć do 1 m-c. Ośrodek Pomocy Społecznej do wydanego skierowania dołącza wywiad środowiskowy, który zawiera opis sytuacji rodzinnej osoby skierowanej. Na podstawie skierowania oraz otrzymanej dokumentacji Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przypadku wolnych miejsc umieszcza daną osobę lub rodzinę w Ośrodku. W sytuacjach nagłych dana osoba lub rodzina może być przyjęta do Ośrodka bez skierowania jeżeli zgłosi się osobiście lub zostanie dowieziona przez Policję lub Straż Miejską. Przyjęcie do Ośrodka po godzinie i w dni wolne od pracy odbywają się wyłącznie w asyście Policji lub Straży Miejskiej. W przypadku nagłego przyjęcia osoby lub rodziny do hostelu Ośrodka informowany jest właściwy ze względu zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej, który w ciągu dwóch dni od dnia przyjęcia danej osoby lub rodziny wydaje skierowanie jeśli stwierdzi zasadności pobytu osoby w hostelu. W przypadku stwierdzenia niezasadności do przebywania w hostelu Ośrodek Pomocy Społecznej odmawia wydania skierowania lub nie wydaje skierowania co oznacza, że osoba niezwłocznie musi opuścić ośrodek. Klienci hostelu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników Ośrodka oraz ścisłej współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywne współdziałanie z pracownikami Ośrodka i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej oraz udziale we wskazanych formach pomocy zgodnie z zawartym porozumieniem. W przypadku rodzin przebywających z dziećmi mieszkańcy zobowiązani są do osobistego sprawowania pieczy nad dziećmi. Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, prawne i pedagogiczne. Do końca grudnia 2010r. specjalistyczna pomoc psychologiczna, prawna i pedagogiczna świadczona była w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu według ustalonego harmonogramu. Liczba udzielonych specjalistycznych porad (psychologicznyc h prawnych i pedagogicznych) Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok Psycholog udzielał porad w zakresie: konfliktów międzysąsiedzkich sytuacji konfliktowych w rodzinie uzależnień od alkoholu, hazardu, narkotyków porad rodziną zastępczym przemocy w rodzinie: psychiczna, fizyczna (praca z ofiarami i sprawcami przemocy) myśli samobójczych kontakt z lekarzem psychiatrą demoralizacji w szkołach trudności wychowawczych brak konsekwencji ze strony rodziców niezaradności życiowej potrzeba ukierunkowania chorób nowotworowych wsparcie chorób psychicznych motywacja do leczenia 3

4 interwencje w rodzinach również w środowisku domowym (wsparcie dzieci po samobójstwie matki) Radca Prawny głównie udzielał porad i sporządzał projekty pism procesowych w zakresie: prawa rodzinnego zabezpieczenia społecznego ochrony praw lokatorów prawa cywilnego prawa pracy prawa karnego Zgłaszane problemy pedagogowi dotyczyły głównie: przemocy w rodzinie (interwencja w związku z założonymi Niebieskimi Kartami, praca z ofiarami, sprawcami i dziećmi z rodzin doświadczających przemocy) problemów mieszkaniowych problemów zdrowotnych i finansowych sprawy rozwodowe problemu uzależnień problemów wychowawczych z dziećmi problemów matek samotnie wychowujących dzieci problemów w związku z wyjazdem za granicę jednego z rodziców rodzin zastępczych pomoc w wychowaniu dzieci(praca z rodzinami zastępczymi, dziećmi i rodzinami biologicznymi) opieka w okresie usamodzielnienia nad młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze W 2010 roku specjaliści udzielili wsparcia w postaci świadczonych porad: Specjalistyczne poradnictwo Ilość udzielonych porad Psychologiczne 115 Pedagogiczne 102 Prawne 172 Program Korekcyjno Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie. Podstawa prawna realizacji programu: art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz ze zm.). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat. Środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa. Cel główny - powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Głównym założeniem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu: uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc, uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań, naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć. Nabór uczestników do programu: 4

5 Uczestników do programu zgłosiło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu na podstawie informacji z Policji o założeniu niebieskich kart, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie, Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu. Wysłano 97 zaproszeń do udziału w programie. 46 z informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji 6 z informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu 7 z informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie 38 z informacji uzyskanych z Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Liczba zaproszeń wysłanych do sprawców Program Korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok Tylko jedna osoba wyraziła zgodę na udział w programie 7 Żaden sprawca przemocy nie wyraził zgody na udział w programie Wsparcie dla ofiar przemocy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu zgodnie z otrzymanymi informacjami w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie z Policji informowało ofiary przemocy o oferowanej pomocy psychologicznej, prawnej i pedagogicznej. Specjalistyczna pomoc, udzielana jest nieodpłatnie, nie wymaga skierowania i świadczona jest bez względu na dochód. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako koordynator działań współpracował z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądem, prokuraturą, policją, poradnią uzależnień, koordynatorem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych). 5

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. PS.Ko.II-15,16.0934 2 6/09

PROTOKÓŁ. PS.Ko.II-15,16.0934 2 6/09 PS.Ko.II-15,16.0934 2 6/09 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej 14 listopada 2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kramsku zlokalizowanym pod adresem: ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, w związku

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY 1.PO ŁO ŻEN IE I STRUK TU R A D Z IELN IC Y Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Bielany zajmują obszar 3234 ha tj.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo