SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEO METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEO METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW"

Transkrypt

1 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEO METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY Zna sprawy ZPC/116/1.3/2011 1

2 1.1. Informacja o Zamawiającym Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zamawiającym jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzich ( CRZL ) z siedzibą przy ul. Tama 3, Warszawa. Adres, na tóry należy ierowad orespondencję ul. Kopernia 36/40, Warszawa, tel , fax , REGON NIP Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (test jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach oreślonych dla postępowao powyżej euro. 3. Zamówienie jest realizowane w ramach projetu Opracowanie nowych zaleceo metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych na loalnym rynu pracy ; współfinansowanego ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzi Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone w języu polsim. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wyonawców w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówieo publicznych, a w sprawach w niej nie uregulowanych - ustawy z dnia 23 wietnia 1964 r. Kodes cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 3. Każdy Wyonawca może złożyd jedną ofertę. 4. Zamawiający nie dopuszcza sładania ofert częściowych ani wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówieo uzupełniających, o tórych mowa w art. 67 ust. 1 pt 6 ustawy. 6. Zamawiający nie zamierza zawrzed umowy ramowej, nie zamierza ustanawiad dynamicznego systemu zaupów i nie przewiduje wyboru najorzystniejszej oferty z zastosowaniem aucji eletronicznej. 7. Wyonawca może powierzyd wyonanie części zamówienia podwyonawcom, przy czym zobligowany jest do wsazania w formularzu ofertowym części zamówienia, tórej wyonanie powierzy podwyonawcom. 2

3 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego 1.4. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wyonawcami 1. Wszystie oświadczenia, wniosi, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wyonawcy przeazują pisemnie, fasem lub drogą eletroniczną na adres podany w pt 1.1. SIWZ. 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załączniami, w tym oświadczeo i doumentów potwierdzających spełnianie warunów udziału w postępowaniu oraz oświadczeo i doumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania oreślone przez Zamawiającego, a taże zmiany lub wycofania oferty. 3. Jeżeli oświadczenia, wniosi, zawiadomienia oraz informacje przeazywane są fasem lub drogą eletroniczną, ażda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fat ich otrzymania. 4. Jeżeli Wyonawca przeaże oświadczenia, wniosi, zawiadomienia oraz informacje fasem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego doumentu - doument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treśd dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, a druga strona potwierdziła fat otrzymania doumentu Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wyonawcami Osobą uprawnioną do ontatów z Wyonawcami jest Ewelina Bordzoł fax Przedmiot zamówienia Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest 1) Wyonanie analizy i espertyzy oceniającej obecnie stosowaną metodologię prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych na loalnym rynu pracy na podstawie Zaleceo metodycznych do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych ; 2) Opracowanie nowej metodologii na postawie wyonanej espertyzy oraz analizy dostępnych źródeł danych; 3) Szolenia dla 400 pracowniów powiatowych i wojewódzich urzędów pracy oraz przedstawicieli MPiPS zajmujących się monitoringiem zawodów deficytowych i nadwyżowych. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniu Nr 1 do SIWZ. 2. Kod zamówienia według Wspólnego Słownia Zamówieo Usługi w zaresie doumentów Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszanie Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłów Usługi szolenia personelu Usługi uładania aniet 3

4 Usługi przeprowadzania aniet Usługi związane z zarządzaniem Usługi analizy danych Usługi badawcze Usługi w zaresie promocji Usługi druowania Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Usługi doradcze w zaresie badao i rozwoju Usługi internetowe Usługi informatyczne onsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2.2. Termin wyonania zamówienia do 8 miesięcy od podpisania umowy Szczegółowe waruni realizacji zamówienia oreśla wzór umowy stanowiący Załączni Nr 2 do SIWZ. Rozdział 3. Waruni udziału w postępowaniu oraz opis sposobu doonywania oceny spełniania tych warunów. Wyaz oświadczeo i doumentów, jaie mają dostarczyd Wyonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunów udziału w postępowaniu 3.1. Waruni udziału w postępowaniu oraz opis sposobu doonywania oceny spełniania tych warunów O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wyonawcy, tórzy 1. spełniają waruni dotyczące 1) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zrealizowali z należytą starannością, w oresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu sładania ofert, a jeżeli ores prowadzenia działalności jest rótszy w tym oresie co najmniej 1 usługę badawczą polsiego rynu pracy, tóra zawierała zarówno badanie polsiego rynu pracy, ja i analizę badao anietowych, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto. Pod pojęciem usługi badawczej Zamawiający rozumie łącznie 1) zaprojetowanie i przeprowadzenie badao, 2) analizę wyniów badao, 3) przygotowanie raportów z badao. 4

5 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego W przypadu, gdy wynagrodzenie wyonawcy było ustalone w walucie innej niż PLN Zamawiający doona przeliczenia woty w innej walucie na PLN wg średniego ursu waluty NBP z dnia upływu terminu sładania ofert. 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyonania zamówienia, tj. Wyonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem badawczym sładającym się z co najmniej 5 osób (wśród nich oordynator), przy czym oordynator badao, musi posiadad minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu badao rynu pracy lub instytucji rynu pracy, specjalista legitymujący się w oresie ostatnich 5-lat) udziałem w co najmniej jednym projecie, tóry dotyczył problematyi rynu pracy lub instytucji rynu pracy, trenerzy minimum 2 osoby osoby z doświadczeniem co najmniej 2-letnim w prowadzeniu szoleo w zaresie problematyi rynu pracy, specjalista w zaresie analizy statystycznej wyniów badao., 3) sytuacji eonomicznej i finansowej, tj. znajdują się w sytuacji eonomicznej i finansowej zapewniającej wyonanie zamówienia, w tym posiadają środi finansowe lub zdolnośd redytową w wocie co najmniej ,00 zł (słownie dwieście tysięcy złotych); 2. Nie podlegają wyluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wyonawca może polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wyonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charateru prawnego łączących go z nimi stosunów. Wyonawca w taiej sytuacji zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na ores orzystania z nich przy wyonywaniu zamówienia Ocena spełniania w/w warunów zostanie doonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w doumentach wyszczególnionych w rozdz. 3.2 SIWZ. Z treści załączonych doumentów musi wyniad jednoznacznie, że Wyonawca spełnia w/w waruni Wyaz oświadczeo i doumentów, jaie mają dostarczyd Wyonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunów udziału w postępowaniu Wyonawca słada wraz z ofertą następujące oświadczenia i doumenty Oświadczenia i doumenty potwierdzające spełnianie warunów udziału w postępowaniu 1) atualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wyazania brau podstaw do wyluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu sładania ofert, a w przypadu Wyonawcy będącego osobą fizyczną oświadczenie w zaresie art. 24 ust. 1 pt 2 ustawy; 5

6 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego 2) oświadczenia o a) spełnianiu warunów udziału w postępowaniu oreślonych w art. 22 ust. 1 ustawy, b) brau podstaw do wyluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączni nr 3 do SIWZ; 3) atualne zaświadczenie właściwego naczelnia urzędu sarbowego potwierdzające, że Wyonawca nie zalega z opłacaniem podatów lub zaświadczenie, że uzysał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu sładania ofert; 4) atualne zaświadczenie właściwego oddziału Załadu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wyonawca nie zalega z opłacaniem słade na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzysał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu sładania ofert; 5) atualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zaresie oreślonym w art. 24 ust. 1 pt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu sładania ofert; 6) atualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zaresie oreślonym w art. 24 ust. 1 pt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu sładania ofert; 7) wyaz wyonanych, a w przypadu świadczeo oresowych lub ciągłych również wyonywanych usług w oresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu sładania ofert, a jeżeli ores prowadzenia działalności jest rótszy w tym oresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wyonania i odbiorców na potwierdzenie spełnienia warunów oreślonych pt ust. 1 ppt 1. Do wyazu należy załączyd doumenty potwierdzające, że usługi zostały wyonane lub są wyonywane należycie. Wzór wyazu stanowi Załączni nr 5 do SIWZ. 8) wyaz osób, o tórych mowa w pt ust. 1 ppt 2, tóre będą uczestniczyd w wyonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich walifiacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wyonania zamówienia, a taże zaresu wyonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tórego wzór stanowi Załączni nr 6 do SIWZ 9) Informacja banu lub spółdzielczej asy oszczędnościowo-redytowej, w tórych Wyonawca posiada rachune, potwierdzająca wysoośd posiadanych środów finansowych lub zdolnośd redytową wyonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu sładania ofert Jeżeli Wyonawca wyazując spełnienie warunów, o tórych mowa art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach oreślonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wyonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów doumentów wymienionych w pt ppt 1) i 2) lit. b) oraz ppt 3) 6) Wyonawca zagraniczny 6

7 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Jeżeli Wyonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania poza terytorium Rzeczypospolitej Polsiej zamiast doumentów wsazanych w pt ppt 1), 3), 4), oraz 6) słada doument lub doumenty, wystawione w raju, w tórym ma siedzibę lub miejsce zamieszania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto jego liwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu sładania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatów, opłat, słade na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzysał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu sładania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zaazu ubiegania się o zamówienie. oraz w pt 5) - słada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszania albo zamieszania osoby, tórej doumenty dotyczą, w zaresie oreślonym w art. 24 ust. 1 pt 4 8 ustawy Jeżeli w miejscu zamieszania osoby lub w raju, w tórym Wyonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania, nie wydaje się doumentów wsazanych w pt , Wyonawca słada doument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszania osoby lub raju, w tórym Wyonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych doumentów Jeżeli, w przypadu Wyonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polsiej, osoby, o tórych mowa w art. 24 ust. 1 pt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszania poza terytorium Rzeczpospolitej Polsiej, Wyonawca słada w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszania dotyczące niearalności tych osób w zaresie oreślonym w art. 24 ust. 1 pt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu sładania ofert, z tym że w przypadu gdy w miejscu zamieszania tych osób nie wydaje się taich zaświadczeo zastępuje się je doumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszania tych osób Zasady dotyczące wyonawców występujących wspólnie W przypadu wnoszenia oferty przez Wyonawców występujących wspólnie (onsorcja/spółi cywilne) obowiązują ich następujące zasady 1. Wyonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Do oferty należy dołączyd pełnomocnictwo (w oryginale lub opii potwierdzonej notarialnie), o tórym mowa w pt oraz doumenty, wymienione w pt Każdy z Wyonawców występujących wspólnie słada 1) doumenty, o tórych mowa w pt ppt 1), 3), 4), 5), 6). 2) oświadczenie o brau podstaw do wyluczenia z postępowania, o tórym mowa w pt ppt 2) lit. b). 4. Wyonawcy występujący wspólnie łącznie sładają 7

8 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego 1) oświadczenie o spełnianiu warunów udziału w postępowaniu, oreślonych w art. 22 ust. 1 ustawy, o tórym mowa w pt ppt 2 lit. a), 5. Oferta musi byd podpisana zgodnie z zasadami oreślonymi w Rozdziale 4 przez ażdego z Wyonawców występujących wspólnie albo ustanowionego pełnomocnia Wymogi formalne oferty Rozdział 4. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta musi spełniad następujące wymogi 1) oferta merytoryczna musi zostad sporządzona w formie pisemnej i zawierad Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączni nr 1 do SIWZ, a) W ofercie merytorycznej, ażdy Wyonawca powinien zawrzed następujące elementy Koncepcję badania anietowego pracowniów urzędów pracy, Analizę SWOT stosowanej obecnie metodologii. Na podstawie informacji zawartych w Szczegółowym opisie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostanie doonana ocena oferty w zaresie ryteriów nr 2-3, oceny ofert, o tórych mowa w pt. 7 SIWZ. 2) treśd oferty musi odpowiadad treści Specyfiacji (wzór Formularza oferty stanowi załączni nr 4 do SIWZ), 3) oferta musi zostad sporządzona w języu polsim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, omputerze lub inną trwałą i czytelną technią, 4) oferta i załączone do niej oświadczenia i doumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wyonawcę muszą byd podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfiację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wyonawcy, 5) poprawi lub zmiany w ofercie, muszą byd doonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę. 1. Zaleca się, aby 1) ażda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę; 2) wszystie strony oferty wraz z załączniami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, 3) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (drui i foldery relamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 4) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątą imienną. 2. Tajemnica przedsiębiorstwa W przypadu, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 wietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej onurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wyonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyd zastrzeżone informacje. Wsazane jest wyodrębnienie doumentów zawierających zastrzeżone informacje. 8

9 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące nazwę (firmę) oraz adres Wyonawcy, cenę oferty, termin wyonania zamówienia, ores gwarancji i waruni płatności Forma doumentów 1. Wymagane doumenty powinny byd złożone w formie oryginału lub seroopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wyonawcy. 2. W przypadu potwierdzania doumentów za zgodnośd z oryginałem, doumenty te należy opatrzyd podpisem Wyonawcy i odpowiednią lauzulą, np. za zgodnośd z oryginałem. 3. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wyonawcy uznaje się osoby wsazane do reprezentowania we właściwym rejestrze bądź upoważnione w stosownym pełnomocnictwie, tóre należy załączyd do oferty w oryginale lub opii notarialnie poświadczonej za zgodnośd z oryginałem. 4. W przypadu Wyonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadu podmiotów, o tórych mowa w pt , opie doumentów dotyczących odpowiednio Wyonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodnośd z oryginałem przez Wyonawcę lub te podmioty. 5. W przypadu, gdy załączone do oferty doumenty zostały sporządzone w języu obcym (w tym doumenty sładane przez Wyonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na języ polsi Opaowanie oferty 1. Ofertę wraz z doumentami i oświadczeniami, o tórych mowa w Rozdziale 3, należy złożyd w jednym egzemplarzu; 2. Wyonawca winien zamieścid ofertę w opercie/opaowaniu. Na opercie/opaowaniu należy umieścid nazwę, adres, telefon Wyonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania Oferta na Opracowanie nowych zaleceo metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych na loalnym rynu pracy. Nie otwierad przed 10 lutego 2012 r. godz Termin związania ofertą Wyonawca pozostaje związany ofertą przez ores 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu sładania ofert. 4.5 Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Zaoferowaną cenę należy przedstawid w sposób oreślony w Formularzu oferty stanowiącym Załączni Nr 4 do SIWZ; 2. Cena ofertowa musi zostad oreślona w PLN. Wyonawca może podad tylo jedną cenę łączną bez możliwości proponowania rozwiązao wariantowych; 9

10 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego 3. Cena oreślona przez Wyonawcę zostanie ustalona na ores ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom (waloryzacji); 4. Zaoferowana cena musi uwzględniad wyonanie wszystich prac i czynności oraz zawierad wszelie oszty związane z realizacją zamówienia, wymagane przepisami prawa obciążenia fisalne. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wyonawcą będą prowadzone w PLN. 6. Zasady rozliczeo oreśla wzór umowy stanowiący załączni nr 2 do SIWZ. Rozdział 5. Miejsce oraz termin sładania i otwarcia ofert, zasady zmiany i wycofania oferty 5.1. Miejsce oraz termin sładania ofert Ofertę wraz z wymaganymi doumentami należy złożyd w terminie do 10 lutego 2012 r. do godz w siedzibie Zamawiającego, ul. Kopernia 36/40, Warszawa, w seretariacie Zamawiającego, poój nr W przypadu wniesienia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wyonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 2. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu sładania ofert o godz w siedzibie Zamawiającego, ul. Kopernia 36/40, Warszawa, poój nr Zmiany i wycofanie 1. Przed upływem terminu sładania ofert Wyonawca może wprowadzid zmiany do złożonej oferty lub wycofad ofertę. 2. Zmiany lub wycofanie winny byd doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu sładania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno byd opaowane ta, ja oferta, a operta zawierad dodatowe oznaczenie wyrazami odpowiednio ZMIANA lub WYCOFANIE. 3. Wyonawca nie może wycofad oferty i wprowadzid jaicholwie zmian w treści oferty po upływie terminu sładania ofert. Rozdział 6. Ocena spełniania przez wyonawców warunów udziału w postępowaniu oraz badanie ofert 6.1. Ocena spełnienia warunów Zamawiający doona oceny spełniania przez Wyonawców warunów udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w doumentach wyszczególnionych w rozdz. 3.2 SIWZ Wyluczenie Wyonawców 1. Zamawiający wyluczy z postępowania Wyonawców, tórzy podlegają wyluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 2. Ofertę Wyonawcy wyluczonego uznaje się za odrzuconą. 10

11 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego 6.3. Badanie ofert 1. W tou badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wyonawców wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert. 2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadach oreślonych w art. 89 ust. 1 ustawy. Rozdział 7. Ocena ofert ryteria oceny Zamawiający doona oceny ofert, tóre nie zostały odrzucone, na podstawie niżej wymienionego ryteriów Lp. Nazwa ryterium oceny ofert Waga (masymalna liczba puntów) 1. Cena 60 % (60 pt.) 2. oncepcja badania anietowego pracowniów 20 % (20 pt.) urzędów pracy 3. Analiza SWOT stosowanej obecnie metodologii 20 % (20 pt.) gdzie 1) Cena 60 % Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wyonanie całego przedmiotu zamówienia otrzyma 30 pt. Pozostałe oferty otrzymają punty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru gdzie Wartośd puntowa = 60 x (Cmin / Cb), Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, Cb - cena oferty badanej. Masymalna liczba puntów, tóra może zostad przyznana Wyonawcy w ocenie ww. ryterium wynosi 60 pt. 2) oncepcja badania anietowego pracowniów urzędów pracy. 11

12 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Masymalna liczba puntów, tóra może zostad przyznana Wyonawcy w ocenie tego ryterium wynosi 20 pt. W tym ryterium ocenie będą podlegad następujące elementy a) zaproponowana ilośd badao IDI (badania indywidualne) ponad wymagane 16 max. ocena pt, W tym elemencie masymalną ilośd puntów przyznana będzie Wyonawcy, tóry zaproponuje najwięszą ilośd dodatowych badao IDI. Pozostałe oferty otrzymają punty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru gdzie Wartośd puntowa = 10 x (Ib / Imax), Imax najwyższa ilośd dodatowych badao IDI spośród złożonych ofert, Ib - ilośd dodatowych badao IDI zaproponowana w badanej ofercie, b) zaproponowana ilośd badao F2F(face to face, badanie bezpośrednie) ponad wymagane 128 max. ocena 10 pt; W tym elemencie masymalną ilośd puntów przyznana będzie Wyonawcy, tóry zaproponuje najwięszą ilośd dodatowych badao F2F. Pozostałe oferty otrzymają punty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru gdzie Wartośd puntowa = 10 x (Ib / Imax), Imax najwyższa ilośd dodatowych badao F2F spośród złożonych ofert, Ib - ilośd dodatowych badao F2F zaproponowana w badanej ofercie, 3) analiza SWOT obecnie stosowanej metodologii. Masymalna liczba puntów, tóra może zostad przyznana Wyonawcy w ocenie tego ryterium wynosi 20 pt. W tym ryterium ocenie będzie podlegad ilośd zidentyfiowanych trafnych elementów analizy SWOT, z wyliczeniem wg wzoru gdzie Wartośd puntowa = 20 x (Ib / Imax), Imax najwyższa ilośd zidentyfiowanych trafnych elementów analizy SWOTspośród złożonych ofert, 12

13 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Ib - ilośd zidentyfiowanych trafnych elementów analizy SWOT w badanej ofercie, W ryteriach 1 do 3 ocena nastąpi na podstawie porównania ofert. Punty będą liczone z doładnością do dwóch miejsc po przecinu. Zamawiający wybierze ofertę, tóra uzysa najwyższą liczbę puntów. Rozdział 8. Wyni postępowania, Informacja o formalnościach, jaie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 8.1. Wybór najorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie po wyborze najorzystniejszej oferty zawiadomi jednocześnie wyonawców, tórzy złożyli oferty o 1) wyborze najorzystniejszej oferty, 2) Wyonawcach, tórych oferty zostały odrzucone, 3) Wyonawcach, tórzy zostali wyluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) terminie, po upływie tórego umowa w sprawie zamówienia publicznego może byd zawarta Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadu zaistnienia ooliczności wsazanych w art. 93 ust. 1 ustawy. 2. Zamawiający może unieważnid postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środi pochodzące z budżetu Unii Europejsiej, tóre Zamawiający zamierzał przeznaczyd na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystich Wyonawców, tórzy 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadu unieważnienia postępowania przed upływem terminu sładania ofert, 2) złożyli oferty w przypadu unieważnienia postępowania po upływie terminu sładania ofert Termin i wymogi zawiązane z zawarciem umowy 1. Zamawiający z zastrzeżeniem art. 183 ustawy - zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie rótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najorzystniejszej oferty w przypadu przesłania zawiadomienia droga eletroniczną lub fasem, w terminie 15 dni w przypadu przesłania zawiadomienia w inny sposób. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylo jedna oferta, Zamawiający będzie mógł zawrzed z Wyonawcą umowę przed upływem ww. terminu. 2. Przed podpisaniem umowy Wyonawca, tórego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wyonania umowy na warunach i w formie oreślonych w Rozdziale 9 niniejszej Specyfiacji. 3. Jeżeli Wyonawca, tórego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrad ofertę najorzystniejszą spośród 13

14 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłani unieważnienia postępowania Wadium Rozdział 9. Zabezpieczenie należytego wyonania umowy 1. Wysoośd wadium Wyonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieśd wadium w wysoości 10000,00 zł (słownie dziesięd tysięcy złotych); 2. Forma wadium Wadium może byd wniesione w jednej lub ilu z poniższych form 1) pieniądzu, 2) poręczeniach banowych lub poręczeniach spółdzielczej asy oszczędnościowo redytowej, z tym że poręczenie asy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach banowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o tórych mowa w art. 6b ust.5 pt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polsiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (test jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) Wadium należy wnieśd przed upływem terminu sładania ofert. 2) W przypadu wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną wotę należy wpłacid przelewem na rachune banowy Zamawiającego w banu Narodowy Ban Polsi nr rachunu z adnotacją Wadium ZPC/ Wadium winno znaleźd się na rachunu banowym Zamawiającego przed upływem terminu sładania ofert. 3) W przypadu wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał wadium należy złożyd razem z ofertą. 4) Z doumentu wadium wniesionego w formie gwarancji banowej/ ubezpieczeniowej powinno wyniad jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunowy i na pierwsze żądanie. Wadium taie powinno obejmowad cały ores związania ofertą, poczynając od daty sładania ofert. 5) Nie wniesienie wadium do upływu terminu sładania ofert, na przedłużony ores związania ofertą lub w terminie, o tórym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, sutuje wyluczeniem Wyonawcy z postępowania. 4. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwróci wadium wszystim Wyonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątiem Wyonawcy, tórego oferta została wybrana jao najorzystniejsza, z zastrzeżeniem pt 5 ppt 2. Wyonawcy, tórego oferta została wybrana jao najorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniose Wyonawcy, tóry wycofał ofertę przed upływem terminu sładania ofert; 3) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetami wyniającymi z umowy rachunu banowego, na tórym było ono przechowywane, pomniejszonym o oszty prowadzenia rachunu oraz prowizji banowej za przelew pieniędzy na rachune Wyonawcy. 14

15 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego 5. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetami, jeżeli Wyonawca, tórego oferta została wybrana a) odmówił podpisania umowy na warunach oreślonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wyonawcy; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetami, jeżeli Wyonawca w odpowiedzi na wezwanie, o tórym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył doumentów lub oświadczeo, o tórych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynia to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zabezpieczenie należytego wyonania umowy Wyonawca, tórego oferta zostanie wybrana jao najorzystniejsza zobowiązany jest wnieśd przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wyonania umowy w wysoości 3 % ceny oferty zawierającej podate VAT Zabezpieczenie należytego wyonania umowy może byd wniesione w jednej lub ilu z następujących form a) pieniądzu, b) poręczeniu banowym lub poręczeniu spółdzielczej asy oszczędnościowo-redytowej, z tym że zobowiązanie asy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancji banowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o tórych mowa w art.6 b ust.5 pt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polsiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (test.jedn..dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275) W przypadu wnoszenia zabezpieczenia należytego wyonania umowy a) w pieniądzu - odpowiednią wotę należy wpłacid na rachune banowy Zamawiającego Narodowy Ban Polsi, nr rachunu , z adnotacją Zabezpieczenie należytego wyonania umowy na Opracowanie nowych zaleceo metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych na loalnym rynu pracy, b) w przypadu wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach doument zabezpieczenia należy złożyd w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej przed podpisaniem umowy Z doumentu gwarancji banowej/ubezpieczeniowej/poręczeo, winno wyniad jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunowy i na pierwsze żądanie Waruni i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wyonania umowy oreślone zostały we wzorze umowy. Rozdział 10. Waruni zmiany umowy Zamawiający przewiduje możliwośd doonywania zmian w umowie. Zmiana umowy może byd doonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy, w tym art. 144 ustawy, wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zmiany umowy mogą nastąpid w następujących przypadach 15

16 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Zaistnienia omyłi pisarsiej lub rachunowej Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszi, straji, atai terrorystyczne, przerwy w dostawie energii eletrycznej) mającej wpływ na realizację umowy Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zaresie mającym wpływ na realizację umowy oraz zmiany wytycznych Instytucji Zarządzającej w zaresie mającym wpływ na realizację umowy Wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wyonawcy istotnych ooliczności, o tórych strony nie wiedziały przy zawieraniu umowy, tóre mają wpływ na terminy i sposób realizacji zamówienia W razie wystąpienia istotnych ooliczności, o tórych strony nie wiedziały przed podpisaniem umowy, tóre mają wpływ na terminy oddawania poszczególnych etapów prac, Wyonawca może zwrócid się do Zamawiającego z propozycją zmiany szczegółowego harmonogramu realizacji umowy. Rozdział 11. Pouczenie o środach ochrony prawnej przysługujących wyonawcy w tou postępowania o udzielenie zamówienia Środi ochrony prawnej przysługują wyonawcy a taże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzysaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szodę w wyniu naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środi ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfiacji istotnych warunów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o tórej mowa w art. 154 pt 5 ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do tórej zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie powinno wsazywad czynnośd lub zaniechanie czynności zamawiającego, tórej zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, oreślad żądanie oraz wsazywad ooliczności fatyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub eletronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem eletronicznym weryfiowanym za pomocą ważnego walifiowanego certyfiatu Odwołanie wnosi się - w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane droga eletroniczną lub fasem, - w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowieo specyfiacji istotnych warunów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publiacji ogłoszenia w dzienniu Urzędowym Unii Europejsiej lub zamieszczenia specyfiacji istotnych warunów zamówienia na stronie internetowej. 16

17 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Odwołanie wobec czynności innych niż oreślone w pt 11.5 i 11.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w tórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd wiadomośd o oolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Odwołujący zobowiązany jest przesład opię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w tai sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego terminu Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy. Wyaz załączniów do SIWZ Rozdział 12. Załącznii Załączni Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załączni Nr 2 Wzór umowy, Załączni Nr 3 Wzór oświadczeo Wyonawcy o spełnianiu warunów udziału w postępowaniu oraz o brau podstaw do wyluczenia z postępowania, Załączni Nr 4 Formularz ofertowy, Załączni Nr 5 Wzór wyazu usług. Załączni Nr 6 Wyaz osób 17

18 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Załączni Nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia na Opracowanie nowych zaleceo metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych na loalnym rynu pracy 1. Kontest problemowy Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 wietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynu pracy, prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych jest jednym z zadao samorządu województwa oraz samorządu powiatu w zaresie polityi rynu pracy. W związu z powyższym, opierając się m.in. na danych posiadanych przez urzędy pracy, wprowadzono do pratyi działania powiatowych i wojewódzich urzędów pracy jednolitą metodę pt. Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych, tóry jest procesem systematycznego obserwowania zjawis zachodzących na rynu pracy, formułowania ocen, wniosów i ostrzeżeo dla systemu ształcenia zawodowego i szolenia bezrobotnych. W dotychczasowej postaci monitoring obejmował systematyczne oreślanie zawodów deficytowych i nadwyżowych. Wynii raportów służą, przede wszystim, oreślaniu właściwych ierunów szoleo bezrobotnych zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Prowadzenie monitoringu rozpoczęto w 2005r. Dotychczasowe doświadczenia i wynii monitoringu naazują doonad modyfiacji stosowanej metodologii. Zaproponowane wsaźnii i źródła danych stwarzają szereg wątpliwości, przede wszystim interpretacyjnych. Dodatowo, dane na tórych opiera się monitoring, w przypadu informacji posiadanych przez urzędy pracy, pochodzą z przetworzonych już sprawozdao statystycznych, a to znacznie ogranicza zares możliwych analiz. Ponadto, poza posiadanym zawodem istotne znaczenie mają również inne cechy taie, ja wyształcenie, walifiacje, czy dodatowe umiejętności, tóre niejednorotnie decydują o zatrudnieniu. Dlatego też ww. metodologia wymaga gruntownej analizy i przebudowy. W dotychczas prowadzonym monitoringu podstawowym źródłem informacji, do opracowania raportów nt. zawodów deficytowych i nadwyżowych są dane zgromadzone przez powiatowe urzędy pracy, tj. załączni 3 do sprawozdania MPiPS 01 o rynu pracy Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca atywizacji zawodowej według zawodów i specjalności, załączni 2 do sprawozdania MPiPS 01 o rynu pracy Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszuujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca atywizacji zawodowej. Zares tematyczny monitoringu dotyczy zawodów i specjalności oreślonych w Klasyfiacji Zawodów i Specjalności dla potrzeb Rynu Pracy, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityi Społecznej z dnia 27 wietnia 2010 rou w sprawie lasyfiacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynu pracy oraz zaresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). 1

19 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Strutura lasyfiacji jest wyniiem grupowania zawodów na podstawie podobieostwa lasyfiacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadao danego zawodu (specjalności), z uwzględnieniem obydwu aspetów walifiacji, tj. ich poziomu i specjalizacji. Powyższe ryteria posłużyły grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z olei w grupy średnie, duże i wielie. Ponadto przy monitoringu uwzględnia się również poziom i struturę bezrobotnych oraz zgłaszanych ofert pracy według Polsiej Klasyfiacji Działalności,. Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polsiej Klasyfiacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz z późn. zm.). Realizacja projetu jest uierunowana na wsparcie powiatowych i wojewódzich urzędów pracy w zaresie prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych oraz pozwala na rozwój narzędzi informatycznych wspierających ten projet. Wdrożenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych pozwoli w szczególności na oreślenie ierunów i natężenia zmian zachodzących w struturze zawodów i walifiacji na loalnych, wojewódzich i rajowym rynu pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla przewidywania strutur zawodów i walifiacji w uładzie loalnym, wojewódzim i rajowym, oreślenie odpowiednich ierunów szolenia bezrobotnych m.in. dla poprawy efetywności organizowanych szoleo, oretę poziomu, strutury i treści ształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrecji szół), usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wsazanie zawodów, walifiacji i umiejętności deficytowych i nadwyżowych na loalnych rynach pracy, ułatwienie realizacji programów specjalnych dla atywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. Załączniiem do Opisu Przedmiotu Zamówienia są Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych. 2. Szczegółowy zares zlecanych zadao Wyonawca zadania powinien przedstawid spójną i całościową oncepcję realizacji wyszczególnionych zadao, bazując na własnym doświadczeniu i wiedzy badawczej. Zamawiający, w zależności od zaproponowanej oncepcji, dopuszcza możliwośd doonania modyfiacji lub uzupełnienia oncepcji działao zaproponowanych przez Wyonawcę dla realizacji poszczególnych omponentów/etapów oreślonych w szczegółowym opisie zadao. Zadanie 0. Podczas prac inicjujących realizację zamówienia, Wyonawca zobowiązany jest do opracowania Doumentu inicjującego projet (DIP) sporządzonego zgodnie z metodyą PRINCE2. 2

20 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Zamawiający zastrzega, że przystąpienie przez Wyonawcę do realizacji następnych działao/etapów objętych przedmiotem zamówienia, wymaga aceptacji DIP przez Zamawiającego. Produty z etapu prac Oczeiwania Zamawiającego 1 Doument inicjujący projet DIP musi zawierad co najmniej następujące elementy Termin realizacji 3 dni robocze po podpisaniu umowy. 1) szczegółowy harmonogram realizacji projetu (w tym w narzędziu MS Project lub równoważnym); 2) struturę organizacyjną projetu - opis metodyi realizacji projetu; 3) listę produtów; 4) diagram strutury produtów i diagram następstw produtów; 5) zarządzanie procesem wytwarzania produtów projetu; 6) metodyę odbioru produtów; 7) zarządzanie jaością 8) plan omuniacji; 9) wzory doumentów zarządczych; 10) opis zarządzania zmianą; 11) zarządzenie ryzyiem związanym z realizacją projetu. Zamawiający zastrzega możliwośd monitoringu prac Wyonawcy. Wyonawca przed rozpoczęciem ażdego z etapów/podetapów zamówienia jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wstępnej oncepcji realizacji danego etapu/podetapu zamówienia. Zamawiający może zgłosid uwagi i propozycje, tóre Wyonawca uwzględni w terminie 3 dni robocze od ich zgłoszenia. Zadanie 1. Wyonanie espertyzy oceniającej obecnie stosowaną metodologię. W ramach tego zadania winny byd zrealizowane następujące etapy 1) przygotowanie i wyonanie badania anietowego wśród minimum 160 pracowniów urzędów pracy zajmujących się monitoringiem zawodów. Zamawiający wymaga zastosowania następujących techni a) indywidualny wywiad pogłębiony IDI (16 osób po jednym pracowniu realizującym zadania z zaresu monitoringu zawodów ażdego WUP z zastosowaniem arusza do badao), b) wywiady F2F (po 8 osób z ażdego województwa, razem 128 osób - pracownicy pup realizujący zadania dotyczące monitoringu zawodów, wybrani losowo z zastosowaniem westionariusza do badao). 3

21 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Planowane badania powinny mied na celu uzysanie odpowiedzi na następujące pytania a) jaie są silne i słabe strony obecnie stosowanej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżowych na loalnym rynu pracy w aspecie doboru źródeł danych opracowania raportów, trafności użytych wsaźniów, sposobów interpretacji wsaźniów, b) jaa jest opinia pracowniów urzędów pracy na temat sposobu, terminów i formy opracowania raportów, c) jaa jest opinia osób uczestniczących w badaniu na temat, jaości i użyteczności badao pracodawców, d) jaa jest opinia pracowniów urzędów pracy na temat użyteczności badao obejmujących szoły ponadgimnazjalne, e) jaie ieruni upowszechniania rezultatów monitoringu sugerują anietowani. Do zadao wyonawcy należed będzie przygotowanie i realizacja badao w tym, w szczególności opracowanie ryteriów doboru próby uczestniów poszczególnych form badania, przygotowanie aniety i westionariuszy do badao IDI oraz F2F, przeprowadzenie badao, przygotowanie statystycznej analizy danych, opracowanie wyniów badao, opracowanie raportu z badao. Produty z etapu prac 1. Kryteria doboru próby uczestniów poszczególnych form badania 2. Projet aniet i westionariuszy do badao IDI oraz F2F Oczeiwania Zamawiającego Zamawiający zastrzega możliwośd monitoringu prac Wyonawcy. Wyonawca przed rozpoczęciem ażdego z etapów/podetapów zamówienia jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wstępnej oncepcji realizacji danego etapu/podetapu zamówienia. Zamawiający może zgłosid uwagi i propozycje, tóre Wyonawca uwzględni w terminie 3 dni robocze od ich zgłoszenia. Termin realizacji 5 dni roboczych po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega możliwośd monitoringu prac Wyonawcy. Wyonawca przed rozpoczęciem ażdego z etapów/podetapów zamówienia jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wstępnej oncepcji realizacji danego etapu/podetapu zamówienia. Zamawiający może zgłosid uwagi i propozycje, tóre Wyonawca uwzględni w terminie 3 dni robocze od ich zgłoszenia. Termin realizacji 5 dni roboczych po 4

22 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego 3. Wypełnione aniety i westionariusze do badao IDI oraz F2F podpisaniu umowy. Termin realizacji 7 dni roboczych po realizacji ww. podetapu 1.2 Zadania Statystyczna analiza danych Zamawiający zastrzega możliwośd monitoringu prac Wyonawcy. Wyonawca przed rozpoczęciem ażdego z etapów/podetapów zamówienia jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wstępnej oncepcji realizacji danego etapu/podetapu zamówienia. Zamawiający może zgłosid uwagi i propozycje, tóre Wyonawca uwzględni w terminie 3 dni robocze od ich zgłoszenia. Termin realizacji 3 dni robocze po realizacji ww. podetapu 1.3 Zadania Opracowanie wyniów badao Termin realizacji 3 dni robocze po realizacji ww. podetapu 1.4 Zadania Raport z badao Raport z tego podetapu powinien zawierad; a) streszczenie, b) opis zastosowanej metody badawczej, c) opis założeo, przebiegu i celów podetapu, d) opis wyniów badao, e) wniosi i reomendacje dla przygotowywanej espertyzy, f) załącznii (zestawienia i porównania danych, opis zastosowanych narzędzi badawczych,). Wyonawca powinien dostarczyd raport w wersji eletronicznej (CD-ROM) i wersji papierowej 3 egzemplarze. Zamawiający zastrzega możliwośd monitoringu prac Wyonawcy. Wyonawca przed rozpoczęciem ażdego z etapów/podetapów zamówienia jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wstępnej oncepcji realizacji danego etapu/podetapu zamówienia. Zamawiający może zgłosid uwagi i propozycje, tóre Wyonawca uwzględni w terminie 3 dni robocze od ich zgłoszenia. Termin realizacji 3 dni robocze po realizacji ww. podetapu 1.5 Zadania 2 2) zorganizowanie spotania wyonawcy, z przedstawicielami urzędów pracy i MPiPS mającego na celu a) omówienie/ocenę stosowanej metodologii, b) przedysutowanie/omówienie wyniów badania dotyczącego obecnie stosowanej metodologii, wsazanie zasadniczych problemów w obecnie stosowanej metodologii. 5

23 Projet współfinansowany ze środów Unii Europejsiej w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego Produty z etapu prac Oczeiwania Zamawiającego 1. Spotanie wyonawcy, z przedstawicielami Zamawiający wymaga spełnienia urzędów pracy i MPiPS następujących warunów organizacji spotania sala loalizacja miejsce spotania - Warszawa, sala limatyzowana, przystosowana do spotao lub wyładów grupy o. 20 os., sprzęt audiowizualny do przeprowadzenia prezentacji, materiały do uczestniów spotania muszą zawierad prezentację wyniów badao anietowych. Materiały muszą byd przedstawione w formie wydruów z możliwością robienia notate, organizator zapewni uczestniom min. 2 przerwy z gorącymi napojami (awa, herbata, ciasta a taże woda) oraz ciepły posiłe. Wyonawca przed rozpoczęciem ażdego z etapów/podetapów zamówienia jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wstępnej oncepcji realizacji danego etapu/podetapu zamówienia. Zamawiający może zgłosid uwagi i propozycje, tóre Wyonawca uwzględni w terminie 3 dni robocze od ich zgłoszenia. Termin realizacji 5 dni robocze po realizacji podetapu 1.6 Zadania 1 2. Lista uczestniów spotania. Listę uczestniów spotania należy przedstawid Zamawiającemu do aceptacji. Listę należy przedstawid Zamawiającemu 7 dni roboczych przed spotaniem. 3. Raport ze spotania Raport z tego podetapu powinien zawierad; a) streszczenie, b) listę espertów biorących udział w spotaniu, c) opis założeo, przebiegu i celów spotania, d) wniosi i reomendacje do przygotowania espertyzy. Wyonawca powinien dostarczyd raport w wersji eletronicznej (CD-ROM) i wersji papierowej 3 egzemplarze. Wyonawca przed rozpoczęciem ażdego z etapów/podetapów zamówienia jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wstępnej oncepcji realizacji danego etapu/podetapu zamówienia. Zamawiający może zgłosid uwagi i propozycje, tóre Wyonawca uwzględni w terminie 3 dni 6

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: 79398-2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl Puławy: Adaptacja pomieszczeo pod nowoczesną aparaturę badawczą - prace branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

z 5 budynków w Suwałkach Oznaczenie według CPV: Usługi usuwania azbestu W

z 5 budynków w Suwałkach Oznaczenie według CPV: Usługi usuwania azbestu W Suwałki: DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH - II Numer ogłoszenia: 116304-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Dostawę wyposażenia Pracowni leków cytostatycznych i Kliniki Geriatrii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie systemu HR w Spółce Telekomunikacja Kolejowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; (postępowanie nr LA-003/05/10). NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Warszawa: Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 357358-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Specyfikacja Istotnych warunków Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Przetarg Nieograniczony ZP34/13/2010 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Naprawa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych przejścia pod drogą krajową

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20. Warszawa: Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Wrocław: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NR 10 NA POTRZEBY MAGAZYNU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni ZOZ przy ul. Stalowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo