STATUT CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W MALBORKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W MALBORKU"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/278/13 Rady Miasta Malborka z dnia 24 stycznia 2013 r. STATUT CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W MALBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku, zwane dalej Centrum, jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Malbork, wykonującym także inną organizacyjnie wyodrębnioną działalność. 2. Centrum działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm). 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.). 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.). 4. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). 5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r. Nr 23, poz.124 z późn. zm.). 6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz.1375 z późn. zm.). 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.). 1

2 8. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) 9. Statutu. 3. Siedzibą Centrum jest Miasto Malbork ul. Nowowiejskiego Obszar działania Centrum obejmuje Gminę Miejską Malbork. 2. Centrum może rozszerzyć obszar działania na inne gminy po zawarciu porozumień z władzami tych gmin. 3. W przypadku realizacji zadań zleconych przez Marszałka Województwa (urzędy i inne instytucje) obszar i zakres działania Centrum określi odrębne porozumienie. Rozdział II Cele i zadania Głównymi celami i zadaniami Centrum są: 1) prowadzenie, za pośrednictwem przedsiębiorstwa stanowiącego zespół składników majątkowych będących własnością Gminy Miejskiej Malbork, działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych: a) osobom cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem substancji psychoaktywnych, w szczególności uzależnionym od alkoholu, narkotyków lub leków oraz członkom ich rodzin; b) osobom z innymi zaburzeniami, nawyków i popędów oraz członkom ich rodzin. 2) udzielanie nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. 2. Do zadań Centrum należy również: 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, integrację społeczną osób uzależnionych, 2) udzielanie w warunkach ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjno-leczniczych, rehabilitacyjnych, zdrowotnych, 3) organizowanie oraz prowadzenie terapii grupowej - terapia osób uzależnionych 2

3 od alkoholu i osób z rodzin alkoholowych, 4) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z alkoholizmem i narkomanią, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 5) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 6) wspomaganie działalności wolontariuszy i organizacji pozarządowych prowadzących w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz z późn. zm.), 7) prowadzenie badań mających na celu zdiagnozowanie problemu alkoholowego i narkomanii na terenie gminy, 8) prowadzenie i koordynacja działalności profilaktycznej dotyczącej uzależnień, 9) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów środowiskowych, 10) obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 11) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień skierowanej w szczególności do uczniów malborskich szkół, kobiet w ciąży, osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, sprzedawców alkoholu, kierowców, 12) współdziałanie w zakresie objętym działaniem Centrum z: a) Podmiotami leczniczymi, b) Komendą Powiatową Policji w Malborku, c) Kościołami różnych wyznań, d) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malborku, e) Sądem Rejonowym w Malborku, f) Prokuraturą Rejonową w Malborku, g) Zakładami pracy, h) innymi instytucjami, i) urzędami administracji rządowej i samorządowej. 13) promocja zdrowego stylu życia, 14) organizowanie szkoleń wewnętrznych oraz kierowanie pracowników na szkolenia zewnętrzne związane z wykonywaniem statutowych zadań Centrum, 15) wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący, 3

4 16) zapobieganie powikłaniom i redukcja szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Rozdział III Organizacja wewnętrzna W skład Centrum wchodzą: 1) Poradnia Leczenia Uzależnień, 2) Poradnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia, 3) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, 4) Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, 5) Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w Rodzinie, 6) Dział ds. obsługi administracyjno-finansowej, 7) Świetlice Socjoterapeutyczne Szczegółowy schemat organizacyjny, zadania Komórek organizacyjnych oraz zasady funkcjonowania Centrum określa Dyrektor w Regulaminie organizacyjnym Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień. 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 opiniuje Rada Społeczna. Rozdział IV Organy Ośrodka Organami Centrum są: 1. Dyrektor. 2. Rada Społeczna Dyrektor samodzielnie kieruje Centrum i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i funkcjonowanie oraz jest przełożonym pracowników Centrum. 3. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie wszystkich zadań w zakresie 4

5 zarządzania Centrum, nie zastrzeżonych niniejszym Statutem i innymi przepisami dla innych organów. 4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy, samodzielnych stanowisk, komórek organizacyjnych Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 1) organizowanie pracy Centrum w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych i innych zadań, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami ustalonymi w umowach, 2) ustalanie Regulaminów Centrum, 3) gospodarowanie mieniem Centrum, 4) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych, 5) organizowanie pracy podległego personelu, 6) opracowywanie planów strategicznych, 7) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Społecznej Radę Społeczną w ilości 5 osób powołuje i odwołuje podmiot tworzący oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie. 2. W skład Rady Społecznej wchodzą: 1) Burmistrz Miasta Malborka lub wyznaczona przez Burmistrza osoba jako Przewodniczący, 2) osoby wybrane przez Radę Miasta Malborka w liczbie 3 oraz przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, jako Członkowie, 3. Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata od chwili powołania. Po upływie kadencji Rada społeczna działa do dnia powołania nowej. 2. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku: 1) złożenia rezygnacji, 2) nieusprawiedliwionej nieobecności w trzech kolejnych posiedzeniach, 3) cofnięcia upoważnienia przez organ wyznaczający kandydata na członka do składu 5

6 Rady, 4) z innych ważnych powodów. 13. Do zadań Rady Społecznej należy: 1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, c) przyznawania nagród Dyrektorowi, d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem. 2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, c) kredytów lub dotacji, d) podziału zysku, e) zdobycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, f) regulaminu organizacyjnego. 3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, 4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej, 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie. 14. Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, sposób podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący. 6

7 Rozdział V Gospodarka finansowa Centrum, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy. 2. Na realizację zadań statutowych, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Centrum Gmina Miejska Malbork przekazuje środki finansowe z wpływów z zezwoleń alkoholowych. 3. Centrum może być w części utrzymywane ze środków wymienionych w 4 pkt 2, 3 w przypadku zawarcia stosownych porozumień. 4. Centrum wykonuje świadczenia zdrowotne nieodpłatnie na podstawie umów, kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 5. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu opracowanego przez Dyrektora Centrum i zatwierdzonego przez Radę Miasta Malborka. 6. Roczny plan finansowy oraz sprawozdanie z realizacji planu po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta Malborka Centrum może także uzyskiwać środki finansowe: 1) z odpłatnych świadczeń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielanych w szczególności na zlecenie: a) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów, b) osób fizycznych, c) instytucji ubezpieczeniowych. 2) z darowizn, zapisów, spadków lub ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego za zgodą Burmistrza Miasta Malborka, 3) z udzielania świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, finansowanych ze środków publicznych, 4) z opłat za świadczenia zdrowotne udzielane innym osobom niż wymienione w pkt 3. 7

8 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust 1 pkt 4 ustala Dyrektor Centrum uwzględniając rzeczywiste koszty udzielania świadczenia zdrowotnego. 3. Z innych źródeł finansowania. 17. Dyrektor Centrum sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności. 18. Grunt gminny wraz z budynkami może być oddany Centrum w trwały zarząd. Rozdział VI Nadzór 19. Nadzór nad Centrum sprawuje podmiot tworzący w zakresie zgodności działań Centrum z przepisami prawa, statutu, regulaminu organizacyjnego. 20. W ramach nadzoru podmiot tworzący dokonuje kontroli i oceny działalności Centrum oraz pracy Dyrektora Centrum. 21. Kontrola i ocena, o których mowa w 20 obejmują w szczególności: 1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, 2) prawidłowość gospodarowania mieniem, 3) gospodarkę finansową. 22. Podmiot sprawujący nadzór w razie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora Centrum jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do jej zmiany lub cofnięcia. 8

9 Rozdział VII Postanowienia końcowe 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, przepisy o finansach publicznych, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 24. Zmiana Statutu następuje w trybie określonym dla jego uchwalenia. 9

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność

ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność Zakład Leczenia Uzależnień W Charcicach Status: Tytuł: STATUT Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach ROZDZIAŁ I Nazwa, Siedziba, Działalność 1 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu nr 209/2012 zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2013 oraz Uchwałą Senatu nr 135/2014 Statut Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego

STATUT. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 339/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.05.2012 r. STATUT Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego Misja. Misja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9917 UCHWAŁA Nr 445/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Statutu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot uchwalony dn. 13 kwietnia 2015 r. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo