Biomasa - badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biomasa - badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania"

Transkrypt

1 Biomasa - badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania Autor: Mgr inż. Joanna Wisz, mgr inż. Andrzej Matwiejew, Energopomiar Sp. z o.o., Centralne Laboratorium 1) ( Energetyka wrzesień 2005) Współczesny świat nie może obejść się bez energii. Aby zapewnić jej stały dostęp, najlepiej byłoby wykorzystać źródła energii, które są odnawialne, tanie i nie będą niszczyć środowiska. W traktacie akcesyjnym o przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zadeklarowała wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej do 7,5% w roku 2010 i 14% w roku Hydrogeologiczne uwarunkowania Polski nie pozwalają uzyskać tak znacznego udziału odnawialnych źródeł z energetyki wodnej, wiatrowej lub geotermalnej, dlatego spośród odnawialnych źródeł energii w Polsce największym zainteresowaniem cieszy się biomasa. Niezbędna staje się więc ocena właściwości energetycznych pozyskiwanej biomasy z uwzględnieniem jej właściwości chemicznych oraz możliwości jej wykorzystania. Pod pojęciem biomasy rozumieć należy substancję organiczną powstającą w wyniku procesu fotosyntezy. Biopaliwa z biomasy wytwarzane są w procesach przetwórczych. Źródłami biomasy do wytwarzania bio-paliwa są: biomasa pozyskiwana wyłącznie do tego celu, odpady z produkcji rolnej, przemysłowej lub zagospodarowanie odpadów z dalszego łańcucha pokarmowego. W energetyce jako biomasę traktuje się wszystkie rodzaje substancji organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego nadające się do spalania. Wyróżnikiem jest możliwość zaliczenia konkretnego biopaliwa do tzw. zielonej energii o zerowej emisji dwutlenku węgla. Biopaliwa stałe mogą być zużywane w procesach bezpośredniego spalania, gazyfikacji, współspalania oraz pirolizy w postaci między innymi: drewna i odpadów drzewnych, słomy (zbożowej, z roślin oleistych lub roślin strączkowych), ziaren, makulatury. Do celów energetycznych można wykorzystać również odpady organiczne (gnojowicę, odpady komunalne itp.), biopaliwa płynne (np. oleje roślinne, bioetanol z gorzelni), biogaz z gnojowicy, osady ściekowe i z wysypisk komunalnych, jak również mieszankę odpadów komunalnych i biomasy, co może stanowić jedno z rozwiązań problemu rosnącej ilości odpadów różnego pochodzenia. Znaczna część segregowanych odpadów może być wykorzystana jako źródło energii. Dla potrzeb klientów indywidualnych i małych instalacji grzewczych biomasa przetwarzana jest do postaci brykietów lub peletów. Brykiety z reguły nie zawierają żadnych substancji wiążących - powstają w wyniku sprasowania trocin lub zrębków pod wysokim ciśnieniem. Brykiety i pelety najczęściej produkuje się ze zrębków wierzby energetycznej. Rośliny te rosną szybko i dają plony nawet przez 30 lat. Szacuje się, że z każdego hektara można uzyskać od 25 do 45 ton zrębków. Przed prasowaniem zrębki poddawane są suszeniu do zawartości wilgoci ok. 15%. Odpady drzewne prasowane są w ścisłe, niewielkie rolki, niezawierające żadnych dodatków ze względu na swe naturalne właściwości. Innym źródłem biomasy mogą być szybkorosnące

2 topole lub wikliny. Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne są od 1 do 1,5 ton węgla kamiennego. Stosowanie biomasy do celów energetycznych umożliwia spełnienie ostrych norm ochrony środowiska, szczególnie w zakresie emisji CO 2, SO X, NO X, pyłów, dioksyn, chloru, metali ciężkich. Zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska i narzuconym ustawowo wymaganiem udziału energii odnawialnej w produkcji energii dla zakładów energetycznych mieszanka węgla z biomasą jest traktowana jak paliwo ekologiczne. Zastosowanie mieszanek węglowo-biomasowych ogranicza głównie emisję do atmosfery SO 2, dzięki czemu nie jest wymagane odsiarczanie spalin [1]. Bilans emisji C0 2 jest zerowy, ponieważ podczas spalania do atmosfery oddawane jest tyle CO 2, ile wcześniej rośliny pobrały z otoczenia. Ze względu na niską zawartość azotu w biomasie ograniczona jest emisja NO x do atmosfery w porównaniu ze spalaniem węgla. Obecnie najbardziej atrakcyjne jest współspalanie biomasy z węglem [2, 3]. Metoda ta ma wiele zalet w porównaniu ze spalaniem tych paliw oddzielnie, między innymi pozwala na stosowanie biomasy w kotłach o dużych mocach. W mieszance tej węgiel odgrywa rolę stabilizatora procesu spalania; biomasa może mieć zmienny skład, zwłaszcza, jeżeli chodzi o zawartość wilgoci. Wymaga to jednak modernizacji istniejących jednostek w celu ich przystosowania do współspalania, a to wiąże się z ich wyłączeniem na pewien czas. Aby uzyskać wysoki efekt energetyczny biopaliwa stałego należy je: wysuszyć, odpowiednio przygotować poprzez sprasowanie, brykietowanie bądź rozdrobnienie, spalać w odpowiednio przystosowanych kotłach. Istotnym problemem w procesie spalania jest wilgotność biomasy pochodzenia roślinnego wynosząca nawet 50%. Przy takiej wilgotności spalanie jest możliwe jedynie w specjalistycznych kotłach, co jest opłacalne wyłącznie w ciepłowniach zawodowych średniej i dużej mocy. Spalanie biomasy w tradycyjnych kotłach c.o. wymaga zmniejszenia jej wilgotności do poniżej 15%. Duża zawartość wilgoci w biomasie ma również wpływ na koszty jej pozyskiwania. Często biomasę dowozi się do miejsca spalenia z dalszych regionów kraju i zawartość wody, a tym samym wyższy ciężar biomasy, wpływa na wyższe koszty transportu. Wykorzystanie odpadów drzewnych do celów energetycznych, podobnie jak słomy, jest więc opłacalne tylko przy niewielkiej odległości transportu surowca. Ze względu na właściwości biomasy oraz różne jej postaci różny może być także sposób ich wykorzystania do celów energetycznych. Popioły z poszczególnych rodzajów biomas różnią się znacząco składem chemicznym. Duża zawartość alkaliów oraz agresywnego chemicznie chloru w niektórych popiołach z biomas może powodować korozję oraz powstawanie osadów na powierzchniach grzewczych kotła. Kotły w polskich elektrowniach nie są przystosowane do spalania biomasy, należałoby zatem budować specjalne kotły uwzględniające różne jej właściwości. Jednocześnie bardzo zmienny skład chemiczny i różnice we właściwościach fizykochemicznych różnych rodzajów biomasy wymuszają prowadzenie stałej kontroli laboratoryjnej.

3 Badania różnych rodzajów biomasy Centralne Laboratorium Energopomiaru Sp. z o.o. od 1997 r. przebadało w sumie 84 próbki biomasy. Zróżnicowanie liczby i rodzajów analizowanych próbek w kolejnych latach przedstawiono w tabeli 1. Jednym z problemów związanych z przysyłanymi próbkami były nazwy poszczególnych asortymentów biopaliw stosowanych ostatnio przez klientów. O ile wcześniej precyzyjnie określano rodzaj materiału próbki, obecnie najczęściej mówi się tylko ogólnie o biomasie czy biopaliwie. Jak wynika z tabeli 1, największy wzrost zainteresowania analizami chemicznymi i fizykochemicznymi biomasy nastąpił w latach 2003 i Ma to związek z tym, że głównymi zleceniodawcami badań byli i są producenci i sprzedawcy biomasy, od których klienci, w coraz większym stopniu wytwarzający energię z biopaliw, wymagają świadectwa przeprowadzenia badań. W Polsce nie ma norm dotyczących zakresu analizy lub wymagań stawianych biopaliwom. Być może z tego powodu producenci biomasy, zlecający analizy chemiczne Energopomiarowi, oczekują jedynie badań podstawowych biomasy jako paliwa, tzn. oznaczenia: wilgoci, popiołu, węgla jako C, wodoru jako H, siarki jako S, ciepła spalania, wartości opałowej. Zleceń na dodatkowe oznaczenie azotu jako N było 20, chloru jako Cl - 10, fluoru jako F Zlecenia obejmujące oznaczanie zawartości mikroelementów, w tym metali ciężkich, trafiają do laboratorium stosunkowo rzadko - było ich 12. Przebadano skład chemiczny popiołów z kilku rodzajów biomasy.

4 Fizykochemiczna charakterystyka biomasy Zarówno biomasa jak i węgiel mają taki sam lub zbliżony jakościowy skład chemiczny, występują jednak istotne różnice ilościowe poszczególnych elementów. Wyniki badań właściwości fizykochemicznych różnych rodzajów biomas przedstawiono w tabeli 2. Podano w niej wyniki badań ok. 80 próbek biomasy oraz, w celu porównania, mieszaniny biomasy z węglem brunatnym, przykładowego węgla brunatnego i osadów ściekowych. Biomasa pochodzenia naturalnego charakteryzuje się dosyć wysoką wartością opałową. Wartość opałowa biomasy (w stanie suchym) jest zbliżona, wynosi ok kj/kg i jest o 17% niższa niż wartość opałowa węgla brunatnego. Węgiel brunatny to w końcu biomasa poddana naturalnemu procesowi uwęglenia. Wartość opałowa znacząco przekraczająca kj/kg sugeruje zanieczyszczenie biomasy np. lakierami, klejami (pył drzewny ze szlifowania płyt czy sklejki) lub olejami (kora drzewna). Podczas spalania czystej biomasy powstają małe ilości popiołu (0,5-12,5%), który nie zawiera szkodliwych substancji i może być wykorzystany jako nawóz mineralny. Wyższe zawartości popiołu świadczą o zanieczyszczeniu surowca. Jeżeli są to zanieczyszczenia obojętne, np. powstałe w skutek przypadkowego domieszania podłoża z placu składowego, to popiół z biomasy zawiera więcej krzemionki. W każdym jednak przypadku zwiększona zawartość popiołu powinna być przeanalizowana, ze względu na możliwość zanieczyszczenia biomasy

5 odpadami z produkcji czy też innymi substancjami niepożądanymi. Można zauważyć, że trociny z tartaku mają niższą zawartość popiołu niż większość brykietów. Producentami brykietów są przeważnie małe firmy - warunki transportu, przechowywania i produkcji sprzyjają zanieczyszczaniu gotowego produktu. Brykiety modelowe" charakteryzują się zawartością popiołu poniżej 0,5%. Brykiety ze słomy mają z reguły wyższą zawartość popiołu i niższą wartość opałową. Jako ciekawostkę można podać, że brykiety wykonane z trocin drzew rosnących na terenie południowo-zachodniej Polski mają zauważalnie wyższą zawartość siarki (do 0,12%). W tabeli 2 przedstawiono także wyniki analiz próbek osadów ściekowych pobranych z różnych oczyszczalni ścieków. Obecnie toczą się dyskusje czy osady ściekowe, przynajmniej w jakiejś części, nie powinny zostać zaliczone do biomasy. Wyniki analiz wskazują, że znaczenie osadów jako paliwa jest znikome. O konieczności ich spalania mogą zadecydować wyłącznie inne czynniki. Niektóre specyficzne problemy występujące podczas badań biomasy Problemy analityczne Podczas badań laboratoryjnych biomasy różnego pochodzenia używano tych samych metod pomiarowych i wyposażenia, jak w przypadku innych paliw. Oczywiście występują pewne różnice wynikające z różnych właściwości biomasy. Spośród napotykanych problemów analitycznych warto wymienić kilka. Pierwszy to samo przygotowanie próbki analitycznej. W większości przypadków laboratorium ma do czynienia z materiałem włóknistym. Młynki przystosowane do rozdrabniania węgla nie mają tu więc zastosowania. Początkowo używano młynków udarowych, takich jak do mielenia kawy, następnie zastosowano młynek nożowy, tnący. Należy mieć świadomość, że nie jest możliwe uzyskanie ziarna analitycznego 0,2 mm. Konieczne jest zatem podejście kompromisowe pomiędzy wielkością ziarna próbki a powtarzalnością wyników. Nowsze instrukcje różnych organizacji [4] czy też projekty norm [5] przewidują próbkę analityczną o wielkości ziarna poniżej 0,425 mm. Nie zawsze jest to możliwe do uzyskania, np. mączki mięsno-kostnej [6] nie można rozdrobnić znanymi młynkami. Następny problem dotyczył oznaczania wartości opałowej. Duża zawartość części lotnych w próbkach biomasy powodowała bardzo szybkie zużywanie się uszczelnień bomby kalorymetrycznej, następowało również wyrzucanie materiału z tygla i niecałkowite spalenie próbki. Rozwiązaniem jest pastylkowanie próbki do analiz. Kolejny problem dotyczył oznaczania popiołu. Skład chemiczny popiołu z biomasy powoduje, że temperatury topliwości popiołu są przeważnie zdecydowanie niższe niż w przypadku węgli, czasami popiół z biomasy jest płynny w temperaturze 800 C. Nie oznacza to zafałszowania wyniku, tylko stratę tygla (łódki) do oznaczeń zawartości popiołu. Obniżanie temperatury oznaczania jest dyskusyjne. Można się zgodzić na przyjęcie temperatury ok. 600 C jako właściwej do oznaczania zawartości popiołu w biomasach przeznaczonych do spalania w instalacjach do tego przeznaczonych. Takiej temperatury oznaczania nie powinno się jednak przyjmować w przypadku biomasy do współspalania w instalacjach przemysłowych.

6 Problemem było także oznaczanie siarki, z powodu braku na rynku wzorców do kalibracji siarkomierzy w zakresie niskich i bardzo niskich stężeń. Wiadomo, że zawartość siarki w biomasie pochodzenia roślinnego jest niska. Natomiast dokładność oznaczania zależy od kalibracji, której dokonuje się z reguły wzorcami węglowymi, a te nie wykazują tak niskiej zawartości siarki. Badania składu popiołu Istotnym elementem analiz biomasy jest oznaczenie składu chemicznego popiołu. Dla próbek dostarczanych do laboratorium oznaczany jest skład chemiczny popiołu z biomasy metodą ICP-OES, po stopieniu próbki z odpowiednim topnikiem. Jest to metoda akredytowana w laboratorium przez PCA, oparta na własnej instrukcji badawczej. Uzyskane wyniki oznaczania składu chemicznego popiołu z niektórych rodzajów biomasy przedstawiono w tabeli 3. Wyniki podano dla kory drzewnej, zrębków i słomy, opierając się na wynikach analiz dwu - trzech próbek danego rodzaju, a dla trocin sosnowych i wierzby oraz dla biomasy" (brak informacji o rodzaju jej substancji) - na analizach pojedynczych próbek. W celu porównania w tabeli umieszczono również wyniki dla przykładowego węgla brunatnego. Zróżnicowanie zawartości tlenków w tych popiołach przedstawiono także na rysunkach 1, 2 i 3.

7 Można zwrócić uwagę na fakt, że skład chemiczny popiołu z różnych rodzajów biomasy różni się w sposób istotny, odbiegając jednocześnie od składu chemicznego popiołu z węgla brunatnego. Na zawartość poszczególnych tlenków w popiele ma wpływ temperatura spopielania próbki, dlatego ważne jest, aby ujednolicić metodykę badań. Dla różnych próbek tego samego typu również występują różnice w składzie chemicznym popiołu. Duże wahania zawartości występują szczególnie w przypadku tlenków krzemu,

8 wapnia i potasu (rys. 1,213), nieco mniejsze dla glinu, magnezu, siarki i fosforu. Tak znaczące różnice w składzie chemicznym popiołów z różnych rodzajów biomasy mają istotne znaczenie, jeżeli chodzi o przystosowanie kotłów do jej spalania. Konieczne jest zatem systematyczne badanie stosowanej biomasy, szczególnie przy zmianie jej typu lub dostawcy. Wysoka zawartość łatwotopliwych tlenków metali alkalicznych powoduje, że obniżone są temperatury topliwości popiołu z biomasy, co również może być przyczyną powstawania osadów na powierzchniach grzewczych kotła. Badania zawartości mikroelementów Ważnym elementem prowadzonych badań biomasy jest oznaczanie zawartości mikroelementów, jednak, jak już wspomniano, takich zleceń trafia do laboratorium niewiele. W celu oznaczenia zawartości mikroelementów w biomasie próbkę analityczną mineralizowano z mocnymi kwasami, a następnie uzyskany roztwór analizowano metodą ICP-OES. Zawartość rtęci oznaczono za pomocą automatycznego analizatora typu MA-2 firmy NIC. Niskie zawartości poszczególnych mikroelementów, leżące niekiedy poniżej granicy oznaczalności przyrządu pomiarowego, wymuszają stosowanie odpowiednio dużej naważki próbki, co z kolei może powodować trudności przy jej mineralizacji i rozpuszczaniu. Ze względu na niską zawartość popiołu w badanych próbkach biomasy oraz konieczność oznaczania lotnych pierwiastków (np. arsen, antymon) nie powinno się stosować zatężania próbki poprzez spopielenie. Konieczna jest również odpowiednia kalibracja przyrządu pomiarowego i zastosowanie wzorców o odpowiednich stężeniach. Wyniki w zakresie oznaczeń mikroelementów przedstawiono w tabeli 4, opierając się na analizach ośmiu próbek brykietów drzewnych, dwu próbek zrębków, po jednej próbce brykietu ze słomy i peletów. W przytoczonych wynikach zwraca uwagę wysoka zawartość chromu i manganu. Jedynym logicznym wytłumaczeniem tego zjawiska jest zanieczyszczenie materiału badawczego. Zanieczyszczenie mogło nastąpić w trakcie rozdrabniania.

9 Badania mączek mięsno-kostnych i pierza W Energopomiarze badano również inne rodzaje biomasy nadające się do wykorzystania energetycznego, między innymi mączki mięsno-kostne pochodzenia zwierzęcego i pierze. Wykonane oznaczenia i ich wyniki przedstawiono w tabelach 5 i 6.

10 Jako paliwo odnawialne zachęcająco wygląda mączka mięsno-kostna. Niska zawartość wilgoci, wartość opałowa zbliżona do innych rodzajów biomasy, zawartość siarki na poziomie niższym niż w większości węgli brunatnych -predestynują ją do spalania w procesach przemysłowych. Inne czynniki, takie jak konieczność hermetyzacji procesu transportu, przechowywania i podawania do spalania ogranicza jej możliwość stosowania w istniejących instalacjach. Podsumowanie Rozważając zastosowanie biomasy do celów energetycznych należy wziąć pod uwagę następujące fakty:

11 istnieje możliwość zapewnienia stałych dostaw krajowej biomasy; w biomasie pochodzenia naturalnego występuje mniejsza zawartość siarki i azotu w porównaniu z węglem, co powoduje mniejszą emisję tlenków siarki i azotu do atmosfery; bilans emisji dwutlenku węgla jest zerowy; przyjmuje się, że podczas spalania emitowane jest do atmosfery tyle samo dwutlenku węgla, ile wcześniej rośliny pobrały z otoczenia; w dużych elektrowniach zawodowych korzystne jest współspalanie biomasy pochodzenia naturalnego i węgla; zawartość popiołu w biomasie waha się w granicach 0,5-5,5%, znacznie wyższa jest w przypadku mączek mięsno-kostnych - do 26%; duża wilgotność biomasy i mata gęstość oraz masa powodują podwyższenie kosztów transportu, najkorzystniejsza jest zatem bliska lokalizacja źródła biomasy; ze względu na różne typy biomasy i różnice w ich składzie chemicznym, a szczególnie dużą zawartość tlenków metali alkalicznych, konieczne jest odpowiednie przystosowanie instalacji kotłowych do ich spalania; istotne różnice w składzie chemicznym popiołów z różnych rodzajów biomasy oraz różne zawartości mikroelementów wymuszają konieczność systematycznych badań analitycznych; wysoka zawartość alkaliów w niektórych typach biomasy (np. słoma) może powodować powstawanie osadów na powierzchniach grzewczych kotłów; popiół powstały ze spalania biomasy nie zawiera szkodliwych substancji i może być wykorzystany jako nawóz mineralny; niska zawartość niektórych pierwiastków w badanych próbkach biomasy stwarza trudności analityczne i stawia wysokie wymagania aparaturowe (przygotowanie próbki analitycznej, dobór odpowiednich wzorców, kalibracja przyrządów pomiarowych). 1) Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 550, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, na badania w zakresie analiz paliw stałych, odpadów paleniskowych, wód i ścieków. LITERATURA [1 ] Energia z biomasy i paliw odpadowych. Broszura reklamowa Foster Wheeler [2] Liszka M., Majchrzak H.: Analiza efektów ekologicznych w procesie współspalania węgla i biomasy na przykładzie Elektrowni Opole. Energetyka 2005, nr 3 [3] Majchrzak H., Ściążko M., Zuwała J.: Produkcja energii odnawialnej w BÓJ Elektrownia Opole SA. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Energetyka 2005, nr 5 [4] Ogólnokrajowa sieć laboratoriów nadzorowanych LABIO-MEN. Materiały szkoleniowe IChPW Zabrze [5] Projekty norm CEN [6] Karcz H., Kozakiewicz A.: Termiczna utylizacja odpadów zwierzęcych. Energetyka 2005, nr 3

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego

Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Nie truj powietrza miej wpływ na to czym oddychasz Biomasa alternatywą dla węgla kamiennego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr Bożena Niemczuk Lublin, 27 października

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa Uzyskiwanie taniego i czystego ciepła z paliw stałych, węgla i biomasy, w indywidualnych instalacjach spalania

Bardziej szczegółowo

Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET

Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET Bogna Burzała Centralne Laboratorium ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Kierunek Wod-Kan 3/2014 ODPADOWY DUET 1. Wprowadzenie Według prognoz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014) ilość wytwarzanych

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Analiza energetycznego wykorzystania biomasy

Analiza energetycznego wykorzystania biomasy Kamil Boral Inżynieria Energii Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Analiza energetycznego wykorzystania biomasy 1. WSTĘP Na całym świecie obywatele krajów rozwiniętych są

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów - właściwości

Paliwa z odpadów - właściwości Bogna Burzała ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Centralne Laboratorium Paliwa z odpadów - właściwości 1. Wprowadzenie Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza Etap II Rozkład ziarnowy, skład chemiczny i części palne

Bardziej szczegółowo

Energia ukryta w biomasie

Energia ukryta w biomasie Energia ukryta w biomasie Przygotowała dr Anna Twarowska Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii 30-31 marzec 2016, Kielce Biomasa w Polsce uznana jest za odnawialne źródło energii o największych

Bardziej szczegółowo

Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej. Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji

Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej. Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji Agenda: Nazwa paliwa alternatywne Standardy emisyjne Parametry paliw alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2B do Kontraktu. Paliwo

Załącznik nr 2B do Kontraktu. Paliwo Załącznik nr 2B do Kontraktu Paliwo Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Pelety słomowe... 2 3 Węgiel i olej opałowy.... 4 1 Wstęp Zastosowane rozwiązania techniczne Instalacji będą umożliwiały ciągłą pracę i dotrzymanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGETYCZNE

LABORATORIUM ENERGETYCZNE NA WYKONYWANIE BADAŃ OFERTA WĘGLA KOKSU ODPADÓW PALENISKOWYCH (POPIOŁÓW, POPIOŁÓW LOTNYCH I ŻUŻLI) Osoby do kontaktu: mgr Agnieszka Miśko tel. (091) 317-41-05 tel. kom. 519-501-625 e-mail: agnieszka.misko@grupaazoty.com

Bardziej szczegółowo

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o. WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA. 1. Wstęp

WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA. 1. Wstęp Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4/1 2010 Andrzej Mitura* WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA 1. Wstęp Problematyka gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego biopaliwa? biomasy,

Dlaczego biopaliwa? biomasy, BIOPALIWA Dlaczego biopaliwa? 1. Efekt cieplarniany 2. Wyczerpywanie się ropy naftowej 3. UzaleŜnienie krajów UE od importu paliw: import gazu i ropy naftowej wzrośnie do 70% do 2030 r. 4. Utrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego biopaliwa? biomasy,

Dlaczego biopaliwa? biomasy, BIOPALIWA Dlaczego biopaliwa? 1. Efekt cieplarniany 2. Wyczerpywanie się ropy naftowej 3. UzaleŜnienie krajów UE od importu paliw: import gazu i ropy naftowej wzrośnie do 70% do 2030 r. 4. Utrudnienia

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

oszczędność... duża wydajność energetyczna...

oszczędność... duża wydajność energetyczna... oszczędność... Ogrzewanie peletami niesie za sobą oszczędności finansowe 50% w porównaniu do oleju opałowego lub gazu propon-butan. Tylko rozdrobniony węgiel, zwany ekogroszkiem jest z nim porównywalny

Bardziej szczegółowo

Biomasa. Rodzaje i charakterystyka form biomasy. Zrębki

Biomasa. Rodzaje i charakterystyka form biomasy. Zrębki Biomasa Biomasa jest to ekologiczne odnawialne źródło energii. Szerokie pojęcie biomasy zawiera w sobie wszystkie produkty pochodzenia organicznego (głównie roślinnego) które spalając możemy wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne

Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Geoinformacja zasobów biomasy na cele energetyczne Anna Jędrejek Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych GEOINFORMACJA synonim informacji geograficznej; informacja uzyskiwana poprzez interpretację danych

Bardziej szczegółowo

Kotłownie konwencjonalne. Efekt ekonomiczny i ekologiczny zastosowania biomasy

Kotłownie konwencjonalne. Efekt ekonomiczny i ekologiczny zastosowania biomasy Kotłownie konwencjonalne. Efekt ekonomiczny i ekologiczny zastosowania biomasy Autorzy: dr inż. Stanisław Kruszyński, dr inż. Jarosław Boryca, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej,

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa

Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa Wojciech GORYL AGH w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw II Konferencja Naukowa Drewno Polskie OZE, 8-9.12.2016r., Kraków www.agh.edu.pl Drewno

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne

Bardziej szczegółowo

Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi. Zajęcia V - 5. System jakości biopaliw w oparciu o akty normatywne.

Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi. Zajęcia V - 5. System jakości biopaliw w oparciu o akty normatywne. Systemy jakości w produkcji i obrocie biopaliwami stałymi Zajęcia V - 5. System jakości biopaliw w oparciu o akty normatywne grupa 1, 2, 3 Wzrost popularności stosowania biopaliw stałych w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku Materiały z konferencji: Wdrażanie przepisów UE regulujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych krajach członkowskich,

Bardziej szczegółowo

ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/ Warszawa

ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/ Warszawa Ocena wyników analiz prób odpadów i ścieków wytworzonych w procesie przetwarzania z odpadów żywnościowych. ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/30 02-819 Warszawa Gdynia, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej

Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej Biomasa jako podstawowe źródło energii odnawialnej dr inż. Magdalena Król Spotkanie Regionalne- Warsztaty w projekcie Energyregion, Wrocław 18.02.2013 1-3 Biomasa- źródła i charakterystyka 4 Biomasa jako

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Konferencja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konferencja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wiek XIX to początki brykietów głównie z torfu i węgla. Z dużym opóźnieniem, bo dopiero na początku XX

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów

Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów dr inż. Wojciech Cichy Instytut Technologii Drewna w Poznaniu Konferencja Rynek pelet i brykietów możliwości rozwoju Bydgoszcz 8 czerwca 203 r. MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

5 LAT ZEO SA. w ENERGETYCZNYM WYKORZYSTANIU BIOMASY. Warsztaty. Wykorzystanie biomasy w inwestycjach miejskich. Jarosław Palasek.

5 LAT ZEO SA. w ENERGETYCZNYM WYKORZYSTANIU BIOMASY. Warsztaty. Wykorzystanie biomasy w inwestycjach miejskich. Jarosław Palasek. 5 LAT ZEO SA DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU U ELEKTROWNI OSTROŁĘ S.A. w ENERGETYCZNYM WYKORZYSTANIU BIOMASY Warsztaty Wykorzystanie biomasy w inwestycjach miejskich Gdańsk, 26-27 27 października 2006 roku ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego.

zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego. Emisja niska zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego. Umownie przyjmuje się wszystkie kominy o wysokości do 40

Bardziej szczegółowo

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła

Bardziej szczegółowo

Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych

Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Wstęp do panelu pt.: Oczekiwania względem dostawców vs. oczekiwania względem odbiorców biomasy i paliw alternatywnych doświadczenia, bariery, szanse Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych Robert Żmuda Mielec,

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

GRAŻYNA WINNICKA, ALFRED TRAMER, GRAŻYNA ŚWIECA Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

GRAŻYNA WINNICKA, ALFRED TRAMER, GRAŻYNA ŚWIECA Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze GRAŻYNA WINNICKA, ALFRED TRAMER, GRAŻYNA ŚWIECA Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze Badania właściwości biomasy stałej do celów energetycznych Researches for solid biomass utilised in power and

Bardziej szczegółowo

WBPP NATURALNE ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA (BIOMASA, BIOPALIWA)

WBPP NATURALNE ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA (BIOMASA, BIOPALIWA) WOJEWÓDZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W SŁUPSKU WBPP KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH GMIN STOWARZYSZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA RZEKI SŁUPI I ŁUPAWY NATURALNE ZASOBY ODNAWIALNYCH

Bardziej szczegółowo

RYNEK PELET W POLSCE I EUROPIE. POLEKO listopada, Poznań

RYNEK PELET W POLSCE I EUROPIE. POLEKO listopada, Poznań RYNEK PELET W POLSCE I EUROPIE POLEKO 2007 20-23 23 listopada, Poznań Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Własności pelet (granulatu) Średnica 6-25 [mm] Długość 4-5 średnic Wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie

Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów w energetyce i ciepłownictwie Dr inż. Ryszard Wasielewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Odpady jako nośnik energii Współczesny system gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH BIOPALIW Z BIOMASY STAŁEJ

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH BIOPALIW Z BIOMASY STAŁEJ Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Mariusz Stolarski, Stefan Szczukowski, Józef Tworkowski Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wymagania jakościowe dla paliw z odpadów w kontekście ich wykorzystania Bogna Kochanek (Centralne Laboratorium) Magdalena Malara (Zakład Ochrony

Bardziej szczegółowo

Czym są ekologiczne paliwa stałe? doświadczenia PGG sp. z o.o.

Czym są ekologiczne paliwa stałe? doświadczenia PGG sp. z o.o. Czym są ekologiczne paliwa stałe? doświadczenia PGG sp. z o.o. Za kwalifikowane paliwa węglowe uznaje się wysokojakościowe sortymenty (groszki i miały < 0,5mm) o powtarzających się, stabilnych parametrach

Bardziej szczegółowo

PALIWA FORMOWANE. Co to są paliwa formowane? Definicja i nazewnictwo.

PALIWA FORMOWANE. Co to są paliwa formowane? Definicja i nazewnictwo. PALIWA FORMOWANE W dobie zwiększającej się produkcji odpadów, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych, coraz większego znaczenia nabiera problem ich składowania czy utylizacji. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce Źródło: Raport Rynek kotłów na biomasę w Polsce Joanna Bolesta, Aneta Więcka Lipiec 2015 Wykorzystanie energii spalania biomasy do celów grzewczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 206 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA ) z dnia 8 czerwca 206 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii

Bardziej szczegółowo

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

Nie taki węgiel straszny jak go malują Omówienie właściwości ogrzewania paliwami stałymi (nie tylko węglem). Wady i zalety każdego z paliw

Nie taki węgiel straszny jak go malują Omówienie właściwości ogrzewania paliwami stałymi (nie tylko węglem). Wady i zalety każdego z paliw Konferencja Ekologiczna Gmina. Ogrzewamy z głową Katowice, 22 kwietnia 2016 r. Nie taki węgiel straszny jak go malują Omówienie właściwości ogrzewania paliwami stałymi (nie tylko węglem). Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

dr inż. Katarzyna Matuszek

dr inż. Katarzyna Matuszek DREWNO POLSKIE OZE 08. 05. 2015, Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza dr inż. Katarzyna Matuszek Rozwój konstrukcji urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych biomasą drzewną pod kątem ograniczenia Niskiej

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjna energia elektryczna i ciepło. technologia FLUID 1/20

Niskoemisyjna energia elektryczna i ciepło. technologia FLUID 1/20 Niskoemisyjna energia elektryczna i ciepło technologia FLUID FLUID S.A. ul. Spółdzielcza 9; 28-340 Sędziszów telefon: +48 41 381 26 25 e-mail: fluid@fluid.pl www. fluid.pl 1/20 I. Informacje ogólne na

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dotyczące obrotu biomasą i biopaliwami. Zajęcia I- Biomasa i biopaliwa w energetyce zawodowej oraz indywidualnej.

Wybrane zagadnienia dotyczące obrotu biomasą i biopaliwami. Zajęcia I- Biomasa i biopaliwa w energetyce zawodowej oraz indywidualnej. Wybrane zagadnienia dotyczące obrotu biomasą i biopaliwami Zajęcia I- Biomasa i biopaliwa w energetyce zawodowej oraz indywidualnej grupa 1, 2, 3 Symptomy zwiększenia zapotrzebowania na energię Tak było

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW VII Konferencja Paliwa z odpadów Chorzów, 14-16 marca 2017 PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE BADANYCH PALIW Z ODPADÓW dr Łukasz Smędowski mgr Agnieszka Skawińska Badania właściwości paliw Zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy. Roślinna: - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (słoma, siano, łuski, skorupy, odpady drzewne,...),

Rodzaje biomasy. Roślinna: - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (słoma, siano, łuski, skorupy, odpady drzewne,...), BIOMASA Rodzaje biomasy Roślinna: - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (słoma, siano, łuski, skorupy, odpady drzewne,...), - rośliny hodowane do celów energetycznych, - oleje roślinne i alkohole.

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA AGRO Premiery Polska Słoma Energetyczna TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Politechnika Poznańska Katedra Techniki Cieplnej LAUREAT XI EDYCJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNOLOGICZNA

OFERTA TECHNOLOGICZNA Kompozytowe Paliwo Formowane Nazwa: Kompozytowe Paliwo Formowane Wykonawcy: J. Hehlmann, M. Jodkowski, /Wydział Chemiczny/ Kompozytowe paliwo formowane, zwłaszcza z udziałem mułów węgli quasikoksowych

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH

TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH mgr inż. Jan GŁADKI TERMOLIZACYJNY MODUŁ USZLACHETNIANIA BIOMAS opracowany na bazie patentu: Zb. Bis/ W. Nowak ; nr

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce dr Zuzanna Jarosz Biogospodarka w Rolnictwie Puławy, 21-22 czerwca 2016 r. Celem nadrzędnym wprowadzonej w 2012 r. strategii Innowacje w służbie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego

Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego Wykorzystanie biogazu jako paliwa transportowego dr Tadeusz Zakrzewski Prezes Krajowej Izby Biopaliw 12 marzec 2010 r Kielce. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW

WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW WSPÓŁSPALANIE ODPADÓW MECHANIZMY SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MECHANIZM SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Odpady komunalne w przewaŝającej mierze składają się z substancji organicznych 2. Ich mechanizm spalania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

Co można nazwać paliwem alternatywnym?

Co można nazwać paliwem alternatywnym? Co można nazwać paliwem alternatywnym? Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Alternatywa Alternatywą dla spalarni odpadów komunalnych może być nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy. Zwierzęca. Odpady: - rośliny hodowane do celów energetycznych, - oleje roślinne i alkohole.

Rodzaje biomasy. Zwierzęca. Odpady: - rośliny hodowane do celów energetycznych, - oleje roślinne i alkohole. BIOMASA Rodzaje biomasy Roślinna: - drewno i odpady drzewne (leśne i inne), - odpady z produkcji i przetwarzania roślin (agro: słoma, siano, łuski, skorupy...), - rośliny hodowane do celów energetycznych,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DREWNO POLSKIE OZE

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DREWNO POLSKIE OZE I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DREWNO POLSKIE OZE 8 maja 2015r., Kraków, Procedury badawcze urządzeń grzewczych na paliwa stałe Zdzisław Gebhardt Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce Źródło: Raport Rynek kotłów na biomasę w Polsce - Podsumowanie 2013 roku Joanna Bolesta, Grzegorz Kunikowski, Aneta Więcka Lipiec, 2014 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość i sposoby usuwania rtęci z polskich węgli energetycznych. mgr inż. Michał Wichliński

Zawartość i sposoby usuwania rtęci z polskich węgli energetycznych. mgr inż. Michał Wichliński Zawartość i sposoby usuwania rtęci z polskich węgli energetycznych mgr inż. Michał Wichliński Rtęć Rtęć występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,05 ppm, w małych ilościach można ją wykryć we wszystkich

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż.

Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż. Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk I Konferencja Biowęglowa, Serock 30-31 maj 2016 r. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy dr inż. Robert Kubica Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

Biomasa w GK Enea możliwości, doświadczenia, badanie jakości i certyfikacja

Biomasa w GK Enea możliwości, doświadczenia, badanie jakości i certyfikacja Biomasa w GK Enea możliwości, doświadczenia, badanie jakości i certyfikacja Biomasa w GK Enea dlaczego? Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promocji wykorzystania energii z OZE - dla Polski cel 15% udziału

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH

TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH TECHNOLOGIA USZLACHETNIANIA WSZELKIEGO RODZAJU BIOMAS I BIOMASOWYCH PALIW ODPADOWYCH mgr inż. Jan GŁADKI MODUŁ USZLACHETNIANIA BIOMAS opracowany na bazie patentu: Zb. Bis/ W. Nowak ; nr P204294 z dnia

Bardziej szczegółowo

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce 20 lat co-processingupaliw alternatywnych w Polsce Tadeusz Radzięciak Stowarzyszenie Producentów Cementu/ Cemex Polska 20 lat co-processingu paliw alternatywnych w Polsce Co-processing-proces współspalania

Bardziej szczegółowo

KOTŁY NA BIOMASĘ NAJWYŻSZEJ GENERACJI

KOTŁY NA BIOMASĘ NAJWYŻSZEJ GENERACJI DOFINANSOWANIE NA OGRZEWANIE ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH KOTŁY NA BIOMASĘ NAJWYŻSZEJ GENERACJI Urzędy Marszałkowskie na terenie całego kraju ogłosiły konkursy na dofinansowanie ze środków Regionalnych

Bardziej szczegółowo

CRH. Poleko Poznań

CRH. Poleko Poznań CRH Poleko Poznań 22.11.2007 DOSTĘPNE TECHNOLOGIE BIOENERGETYCZNE DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO WYKORZYSTANIE BIOMASY Zdzisław Hoda Prognozy sprzedaŝy cementu a przydział uprawnień do emisji CO 2 prognoza

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce Źródło: Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce - Podsumowanie 2012 roku Grzegorz Kunikowski, Aneta Więcka, Joanna Bolesta Lipiec, 2013

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce IV Małopolski Kongres Energetyczny pt. Innowacje i niskoemisyjne rozwiązania, Centrum Energetyki AGH Kraków, 4 listopada 2015 r. Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Biopaliwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIC-1-309-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. 1 Odnawialne Źródła Energii w 2006 r. Biomasa stała 91,2 % Energia promieniowania słonecznego

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Otwarte seminaria 2014 2013 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Katowice, 20 lutego 2014 Otwarte seminaria 2013 2014 Analiza możliwości unieszkodliwiania osadów dennych zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe >>Zobacz Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach.

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE W KONTEKŚCIE USTAWY O OZE Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo