SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w NAŁĘCZOWIE ul. ŻEROMSKIEGO 1

2 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I III. Bilans (załącznik 1) IV. Rachunek zysków i strat (załącznik 2) V. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II VI. Informacja o realizowanych projektach: a) Projekt pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów Puławy Kazimierz Dolny współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; b) Projekt pn. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja współfinansowany z Osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; c) Projekt pn. Utworzenie pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

3 Uchwała Zarządu Nr /12/Z z dnia... r. Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ przedstawia sprawozdanie finansowe za okres do r., na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I 2. Bilans (załącznik 1) 3. Rachunek zysków i strat (załącznik 2) 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowa i finansowa oraz wynik finansowy. Podpisy członków Zarządu: Imię, Nazwisko Stanowisko Podpis Zbigniew Pacholik Prezes Zarządu Stanisław Widz Wiceprezes Zarządu Andrzej Wenerski Sekretarz Jolanta Pecio Skarbnik Beata Antoniak Członek Zarządu Marcin Berłowski Członek Zarządu Maciej Goławski Członek Zarządu Anna Matys Członek Zarządu Aneta Sosik- Kierszniewska Członek Zarządu Jan Franciszek Nowak Członek Zarządu Barbara Ścibior Członek Zarządu Barbara Grzesiak (osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

4 II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - INFORMACJA DODATKOWA CZ. I Dane identyfikacyjne: Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ Siedziba NAŁĘCZÓW UL. ŻEROMSKIEGO 1 Organ prowadzący rejestr [KRS] Nazwa i numer rejestru [NR] NIP: REGON: PKD: 9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony Okres objęty sprawozdaniem [ r.] Cel działania: 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 2. aktywizowanie ludności wiejskiej, 3. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień, 4. promocja obszarów wiejskich, 5. wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne, 6. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, 7. rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 8. działalność edukacyjna i informacyjna oraz szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym, 9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 10. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społecznościami lokalnymi, 12. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 13. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, 14. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na obszarach wiejskich, 15. ochrona zdrowia i bezpieczeństwo, 16. promowanie produktów lokalnych, 17. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn, 18. wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 19. wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 20. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych,

5 21. promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy), 22. prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej, 23. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie LGD Zielony Pierścień, 24. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności LGD Zielony Pierścień. Wskazania 1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ w dającej się przewidzieć przyszłości. 2. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 3. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. W roku 2011 stowarzyszenie działalności gospodarczej nie prowadziło. 5. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe Stowarzyszenia LGD Zielony Pierścień prowadzone są w Biurze Usług Księgowych Barbara Grzesiak w Puławach przy ul. 3-go Maja 8. STOSOWANE METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Zasadami memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty. Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wyniku finansowego- Stowarzyszenie za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. Ostrożnej wyceny - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, uwzględnia się w wyniku finansowym, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne. Wycena aktywów i pasywów - Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następującej zasady-wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników

6 majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł. Środki trwałe umarzane są według metody: liniowej lub degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu stowarzyszenia. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się: a) wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania, b) koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń, c) koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności: a) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, b) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł, Przychody - Przychody obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty brutto ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz dokonuje ich kwalifikacji na koszty statutowe oraz administracyjne. Za koszty statutowe uznaje się koszty związane z realizacją danego programu, którego cel zgodny jest z celami statutowymi jednostki. Koszty administracyjne to pozostałe koszty niezakwalifikowane do statutowych. Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają ponadto:

7 a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością LGD w zakresie m.in. b) zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, c) nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, d) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, e) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia stowarzyszenia poza jego działalnością operacyjną. Wynik zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku obrotowego. Imię, Nazwisko Stanowisko Podpis Zbigniew Pacholik Prezes Zarządu Stanisław Widz Wiceprezes Zarządu Andrzej Wenerski Sekretarz Jolanta Pecio Skarbnik Beata Antoniak Członek Zarządu Marcin Berłowski Członek Zarządu Maciej Goławski Członek Zarządu Anna Matys Członek Zarządu Aneta Sosik- Kierszniewska Członek Zarządu Jan Franciszek Nowak Członek Zarządu Barbara Ścibior Członek Zarządu Barbara Grzesiak (osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

8 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA - INFORMACJA DODATKOWA CZ. II DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO 1. Kapitał podstawowy ogółem z tego : a) Fundusz statutowy Stowarzyszenia - 0,00 zł b) Rozliczenie wyniku finansowego - 0,00 zł c) Odpisy z wyniku finansowego bież roku obrotowego - 0,00 zł d) Wynik finansowy z roku bieżącego to nadwyżka przychodów nad kosztami ,68 zł INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW STRUKTURA RZECZOWA (RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) I TERYTORIALNA (KRAJ, EKSPORT) PRZYCHODÓW 1. Rodzaje działalności działalność statutowa 2. Przychody netto z działalności ogółem: ,37 zł 3. Struktura terytorialna przychodów: kraj. PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU : ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW: WARTOŚĆ STOSUNEK PROCENTOWY Składki członkowskie ,55 zł 16,68% Różnica dodatnia z roku Darowizna: 1.000,00 zł 0,14% Bank Spółdzielczy w Nałęczowie ,00zł. Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. w W-wie /PROW,OŚ 4 LEADER/ ,39 zł; ,85 zł 79,98% Starostwo Powiatowe w Puławach / Zaliczka ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy / ,46 zł Wpływy z tytułu umowy partnerskiej nr1/rpo/7.1/2010 /Utworzenie pętli rowerowych/ - Odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach celów statutowych POZOSTAŁE PRZYCHODY: ,97 zł 2,92% 2.000,00 zł 0,28% Razem ,37 zł 100,00% 1. Finansowe- z tyt. odsetek z konta bankowego oraz lokat - 889,57 zł

9 W roku 2011 Stowarzyszenie osiągnęło łączne przychody w wysokości W bilansie wykazano również przychody przyszłych okresów w wysokości - stanowiące należne składki na rok ,94 zł ,55 zł INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów kwota Zużycie materiałów i energii ,08 Koszty zużycia energii elektr. i gazu ,08 Zużycie materiałów pozostałych: ,00 - środki czystości 742,93 - pieczątki 143,51 - materiały biurowe, druki, tonery ,86 - koszty poczęstunku, gastronomiczne /wizyty studyjne/ ,22 - nagrody, 9.275,05 - materiały szkoleniowe 410,71 - materiały pozostałe 1.186,72 - produkty promocyjne 15,00 Usługi obce: ,44 -usługi pocztowe i telekomunikacyjne ,69 -usługi księgowe - doradcze, interpretacyjne ,00 -najemu (lokal, hala namiotowa) ,90 - ochrona obiektu 1.033,20 - wywóz nieczystości, w tym: - wynajem sanitariatów na II FPL - wywóz nieczystości 1.039,50 - konserwacje, remonty 2.556,19 - wykonanie zdjęć, filmów 1.107,00 - wykonanie reklam ,76 - wykonanie projektów ,00 - zakupione usługi szkoleniowe 4.015,00 - usługi transportowe 6.616,01 - organizacja kiermaszów, stoisk 7.513,50 - usługi informatyczne 3.173,40 - tłumaczenia pism 280,00 - promocja produktu lokalnego - wyjazd studyjny 1.625,00 - usługi pozostałe: 1.847,29

10 Nazwa kosztów kwota Opłaty sądowe i lokalne 581,00 Wynagrodzenia ,82 - wynagrodzenia osobowe ,71 - wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia / ,11 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,79 - narzuty ZUS ,79 - badania medyczne 358,00 - szkolenia pracowników 1.080,00 Amortyzacja ,04 Pozostałe wydatki ,50 - podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji / ,15 - noclegi /wizyta studyjna/ ,05 - prowizje bankowe ,12 - ubezpieczenia majątkowe i grupowe 1.449,00 - bilety wstępów 35,00 - diety, wynagrodzenia dla organów nadzorczych / Rada, Zarząd / ,00 - ogłoszenia w prasie 3.889,27 - wkład umowa partnerstwa 4.665,44 - licencje na programy komputerowe, domeny 1.201,47 Łączne koszty działalności operacyjnej ,67 Koszty finansowe to koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/ ,85 zł Łączne koszty Wynik finansowy za 2011 r to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości ,52zł ,42 zł W wyniku odliczenia straty z roku poprzedniego w wysokości ,74 zł - zanotowano nadwyżkę przychodów w wysokości ,68 zł Nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2011 zarachowano do przychodów operacyjnych. FINANSOWANIE WYDATKÓW (KLASYFIKACJA WG "5") KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH ,67 Finansowane projekty: Projekt pn. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja z Osi 4 LEADER objętego ,92

11 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pokryte z własnych środków - administracyjne ,17 Koszty Projekt Utworzenie pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego współfinansowanego z RPO WL Koszty pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów Puławy Kazimierz Dolny współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy , ,81 INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. (wg wartości aktywów brutto) Stan BO Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Stan BZ a b c d e f Środki trwałe , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Wart.niem.i praw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inwest. długoter. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości W roku 2011 Stowarzyszenie dokonało zakupów następujących środków trwałych: 1. Zestawy komputerowe 5.949,26 zł 2. Meble ,42 zł Łącznie ,68 zł

12 Majątek amortyzowany Amortyzacja - umorzenia środków trwałych nazwa BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ BZ aktywów netto Środki trwałe , ,04 0,00 0,00 0, , ,46 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny , ,16 0,00 0,00 0, , ,63 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw ,86 410,88 0,00 0,00 0, , ,83 Wartości niem. i pr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne LP TYTUŁEM KWOTA 1 Rachunek BS ,33 2 Rachunek BS ,70 3 Rachunek BGK ,35 Ogółem na rachunkach bankowych ,38 4 Środki pieniężne w kasie 272,47 Razem: ,85 5 Lokaty bankowe ,00 Łącznie ,85 kredyty bankowe: LP TYTUŁEM KWOTA 1 Rachunek bieżący środków pieniężnych w banku BS-debet 8.632,35 2 Pożyczka z BGK ,81 Razem: ,16 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, dotyczą niżej wymienionych dostawców: LP TYTUŁEM KWOTA 1 Poczta Polska SA 581,50 2 MZGK Nałęczów 10,00 3 Komandor Lublin SA 2.280, ,92 4 Rozliczenia z Członkami Zarządu 2.250,00 Razem: 5.121,92

13 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NALEŻNOŚCI Z TYT. SKŁADEK NA 2012 R. KWOTA 1 Urząd Gminy Wojciechów ,50 2 Urząd Gminy Puławy ,50 3 Urząd Gminy w Wąwolnicy ,00 4 Urząd Gminy Żyrzyn ,00 5 Urząd Gminy Kurów ,00 6 Urząd Gminy Janowiec ,50 7 Urząd Gminy Markuszów ,50 8 Urząd Gminy Baranów ,00 9 Urząd Gminy Kazimierz Dolny ,50 10 Urząd Gminy Końskowola ,50 11 Urząd Gminy Nałęczów ,50 12 Powiat Puławski 3.314,05 Łączne składki ,55 NALEŻNOŚCI 1 Czachor Krystyna z tyt. kaucji 3.200,00 ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych. POZOSTAŁE INFORMACJE: 1. W roku 2011 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 2. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy. Imię, Nazwisko Stanowisko Podpis Zbigniew Pacholik Prezes Zarządu Stanisław Widz Wiceprezes Zarządu Andrzej Wenerski Sekretarz Jolanta Pecio Skarbnik Beata Antoniak Członek Zarządu

14 Marcin Berłowski Członek Zarządu Maciej Goławski Członek Zarządu Anna Matys Członek Zarządu Aneta Sosik- Kierszniewska Członek Zarządu Jan Franciszek Nowak Członek Zarządu Barbara Ścibior Członek Zarządu Barbara Grzesiak (osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

15 ROZLICZENIA PROJEKTÓW PROJEKT pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów Puławy Kazimierz Dolny współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ,46 zł ZALICZKA PRZEKAZANA PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH ZE SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów kwota Zużycie materiałów i energii ,40 - materiały biurowe, druki, tonery 9.200,64 - koszty poczęstunku, gastronomiczne /konferencja otwierająca projekt/ 2.418,43 - materiały pozostałe / aparaty telef, pendrive itp./ 767,33 Usługi obce: 8.462,49 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 17,45 - usługi księgowe - doradcze 1.845,00 - najmu (lokal) 3.000,00 - wykonanie reklam 1.531,35 - usługi informatyczne 221,40 - usługi pozostałe / tłumaczenia / 1.847,29 Wynagrodzenia ,71 -wynagrodzenia osobowe 7.385,71 -wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło,zlecenia / 8.040,00 Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia 2.956,02 - narzuty ZUS 2.816,02 - badania medyczne 140,00 Amortyzacja 8.229,68 Pozostałe wydatki 3.232,51 - podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji / 168,00 - prowizje bankowe 112,50

16 Nazwa kosztów kwota - ogłoszenia w prasie 1.774,90 - licencje na programy komputerowe, domeny 1.177,11 Łączne koszty działalności operacyjnej ,81 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW /rozmowy telefoniczne dot.okresu następnego/ 77,55 zł INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. (wg wartości aktywów brutto) Stan BO Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Stan BZ a b c d e f Środki trwałe 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wart.niem.i praw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inwest. długoter. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości W roku 2011 w ramach projektu Stowarzyszenie dokonało zakupów następujących środków trwałych: 1. Zestawy komputerowe 5.949,26 zł 2. Meble ,42 zł Łącznie ,68 zł Majątek amortyzowany Amortyzacja - umorzenia środków trwałych nazwa BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ BZ aktywów netto Środki trwałe 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0,00 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia tech i maszyny 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0,00 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartości niem. i pr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne LP TYTUŁEM KWOTA 1 Rachunek BS ,70 Ogółem na rachunkach bankowych ,70 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, dotyczą niżej wymienionych dostawców: LP TYTUŁEM KWOTA 1 Komandor Lublin SA 2.280, ,42 ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych. Imię, Nazwisko Stanowisko Podpis Zbigniew Pacholik Prezes Zarządu Stanisław Widz Wiceprezes Zarządu Andrzej Wenerski Sekretarz Jolanta Pecio Skarbnik Beata Antoniak Członek Zarządu Marcin Berłowski Członek Zarządu Maciej Goławski Członek Zarządu

18 Anna Matys Członek Zarządu Aneta Sosik- Kierszniewska Członek Zarządu Jan Franciszek Nowak Członek Zarządu Barbara Ścibior Członek Zarządu Barbara Grzesiak (osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

19 PROJEKT z Osi 4 LEADER PROW Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU ,39 zł /AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ROLNICTWA WARSZAWA/ INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów kwota Zużycie materiałów I energii ,34 Koszty zużycia energii elektr. i gazu ,08 Zużycie materiałów pozostałych: ,26 - środki czystości 742,93 - pieczątki 143,51 - materiały biurowe, druki, tonery 6.088,43 - koszty poczęstunku, gastronomiczne /wizyty studyjne, szkolenia/ ,49 - nagrody / III Festiwal Produktu Lokalnego/ 8.674,15 - materiały szkoleniowe 410,71 - materiały pozostałe 16,04 Usługi obce: ,64 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne ,64 - usługi księgowe - doradcze, interpretacyjne ,00 - najmu (lokal, hala namiotowa) ,90 - ochrona obiektu 1.033,20 - wywóz nieczystości, w tym: - wynajem sanitariatów na III FPL - wywóz nieczystości 1.039,50 - konserwacje sprzętu i malowanie pomieszczeń 2.281,19 - wykonanie zdjęć, filmów / festiwal i wystawa / 1.107,00 - wykonanie reklam / banery, ulotki, plakaty, długopisy, koszulki / 6.041,71 - usługi transportowe /wyjazdy studyjne / 5.488,00 - organizacja kiermaszów, stoisk /Festiwal Produktu lokalnego / 6.513,50 - usługi informatyczne /strona internetowa, domeny / 2.952,00 - usługi szkoleniowe /koszty wykładowców/ 4.015,00 Opłaty sądowe i lokalne 410,00 Wynagrodzenia ,11

20 Nazwa kosztów kwota -wynagrodzenia osobowe ,00 -wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia / ,11 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,36 - narzuty ZUS ,36 - badania medyczne 78,00 - szkolenia pracowników 1.080,00 Pozostałe wydatki ,47 - podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji / ,15 - noclegi / wyjazd studyjny/ ,05 - prowizje bankowe / koszt gwarancji bankowej, opłaty za przelewy/ 9.558,90 - ubezpieczenia majątkowe i grupowe 1.449,00 - diety, wynagrodzenia dla organów nadzorczych 3.850,00 - ogłoszenia w prasie 2.114,37 Łączne koszty działalności operacyjnej ,92 INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne LP TYTUŁEM KWOTA 1 Rachunek BGK ,35 Ogółem na rachunkach bankowych 4.581,35 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, dotyczą niżej wymienionych dostawców: LP TYTUŁEM KWOTA 1 Poczta Polska SA 581,50 2 MZGK Nałęczów 10,00 591,50

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPŁOWNI BĘDZIN S.A. 1. Informacje ogólne Elektrociepłownia Będzin S.A. Ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin Podstawowym przedmiotem działalności Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. sporządzone Katowice, kwiecień 2015r. Nota SPIS TREŚCI Sprawozdanie z sytuacji finansowej KOPEX S.A. 3 Rachunek zysków i strat KOPEX S.A. 4 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo