Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego - obowiązujące przepisy i normy 2. Przedmiot opracowania Projekt budowlany stanowi opracowanie wewnętrznych instalacji elektrycznych remontu i przebudowy budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 6 we Wrocławiu ( obręb plac Grunwaldzki, AM 32, dz. nr 21 ) 3. Zakres opracowania -dobór zabezpieczeń w złączu kablowymj i głównej linii zasilającej - główną tablicę elektryczną i tablice kondygnacyjne wraz z liniami zasilającymi - instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych - instalacje elektryczne oświetlenia ewakuacyjnego - tablice elektryczne komputerowe z liniami zasilającymi - instalacje elektryczne wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń - instalacja elektryczna połączeń wyrównawczych i odgromowa - ochrona przeciwporażeniowa 4. Opis projektowanych instalacji elektrycznych 4.1 Zasilanie energetyczne ===================== Przebudowywany budynek podłączony jest do sieci elektrycznej poprzez złącze kablowe typu ZK-3a, które wbudowane jest w ścianę szczytową budynku od strony ul. Mikulicza- Radeckiego. Istniejące złącze należy pozostawić bez zmian, natomiast główną linię zasilającą od złącza kablowego do budynku i całą wewnętrzną instalację elektryczną wraz ze wszystkimi tablicami należy zlikwidować. Główna tablica elektryczna budynku TG zostanie wyposażona w wyłączniki główne WGp-pż i WGOp-poż. zasilania, które będą sterowane za pomocą przycisków p-poż. miejscowo z tabliy TGc a także zdalnie z szafki przycisków Pp-poż. umieszczonej na zewnątrz wejścia do budynku. Będą one służyły do awaryjnego wyłączania zasilania w całym budynku. Ponowne załączenie napięcia w tablicy musi nastąpić ręcznie. Szafkę należy zabudować na wysokości 1,8m nad posadzką, aby uniemożliwić niepotrzebne wyłączenie zasilania elektrycznego w budynku. Wewnętrzne linie zasilające do projektowanych tablic elektrycznych układać w rurach PCV pod tynkiem Będą one służyły do awaryjnego wyłączania zasilania w całym budynku. Ponowne załączenie napięcia w całym budynku musi nastąpić ręcznie po usunięciu awarii. Tablicę TG zasilić ze złącza kablowego, tablice kondygnacyjne będą podłączone do tablicy TG. Niniejszy projekt nie obejmuje zewnętrznego zasilania budynku i układu pomiarowego rozliczenia energii elektrycznej. Na rysunkach schematów ideowych wszystkich tablic elektrycznych podano typy i przekroje stosowanych sieci elektrycznych oraz obliczenia bilansów mocy.

20 Oznaczenia tablic elektrycznych wykonać zgodnie nomenklaturą przyjętą przez Inwestora na obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego. Podłączenie projektowanych linii zasilających tablic elektrycznych i odbiorów 3-fazowych instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać - 5xYLY 1x 75mm 2, 5xYLY 1x 25mm 2 - tablice elektryczne TG i RW - YDY 5x10, 6mm 2 - tablice elektryczne TE i komputerowe TK - YDY5x4 i YLY 5x4 - odbiorniki 3-fazowe Wewnętrzne linie zasilające do projektowanych tablic elektrycznych układać w rurach pod tynkiem. Przepusty kablowe między kondygnacjami muszą być uszczelnione zaprawą ognioodporną o klasie odporności EI 120, certyfikat ITB nr ITB 0151/W. 4.2 Instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oświetlenia ============================================= Instalacje elektryczne przewiduje się wykonać: - YDY 3,4x1,5mm 2 - obwody oświetleniowe - YDY 3x 2,5mm 2 - obwody odbiorów 1-faz. Przewody elektryczne do gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i do oświetlenia pomieszczeń układać pod tynkiem. W ciągu komunikacyjnym klatki schodowej stosować rurki PCV układane pod tynkiem, do których wciągnąć przewody oświetleniowe. Oprawy oświetleniowe na korytarzach i w pomieszczeniach zaprojektowano jarzeniowe. W salach wykładowych zgodnie z życzeniem Inwestora oświetlenie zostało podzielone na trzy grupy włączane własnymi wyłącznikami z dwóch miejsc: przy drzwiach wejściowych sal oraz przy biurku wykładowcy. Z tych miejsc można włączyć oświetlenie stołów studenckich jako jedną grupę, drugą grupę stanowi oświetlenie biurka wykładowcy i trzecią ekranu. W pomieszczeniach gospodarczych i w węzłach sanitarnych stosować osprzęt szczelny, gniazda wtykowe montować na wysokości 1,3-1,4m nad posadzką. W pozostałych pomieszczeniach osprzęt podtynkowy, gniazda wtykowe montować 0,3m nad posadzką. Projektowane oświetlenie zewnętrzne podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wejścia do budynku włączane będzie do pracy za pomocą przekaźnika zmierzchowego. 4.3 Oświetlenie ewakuacyjne ======================== W przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej w salach wykładowych i na ciągach wskazujących trasę kierunku opuszczania budynku zostaną oświetlone samoczynnie oprawami oświetleniowymi na prąd stały ledowe. Nad wyjściami z budynku należy zawiesić na tych oprawach ewakuacyjnych nalepić transparent z napisem WYJŚCIE. Dodatkowo wydzielona część opraw oświetlenie ogólnego będzie pełniła funkcję opraw ewakuacyjnych dzięki wbudowanemu zasilaczowi na prąd stały. Oprawy te włączą się samoczynnie po zaniku napięcia w sieci elektrycznej. Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe należy wykonać w całym budynku. 5. Sieć elektryczna komputerów i teleinformatyczna Rozmieszczenie stanowisk sieci teleinformatycznej jakie podano w projekcie jest zgodne z wytycznymi, które przekazał Inwestor. Każde stanowisko tej sieci składa się z trzech gniazd elektrycznych typu DATA ze specjalną blokadą, która nie pozwoli na włączanie normalnych odbiorów elektrycznych do sieci komputerowej oraz z dwóch ekranowanych gniazd internetowych RJ45. Zestaw ten należy umieścić w listwie kablowej i mocować do ścian. Instalacja elektryczna do podłączenia komputerów będzie się składała z piętrowych wydzielonych tablic elektrycznych TK, które będą podłączone własnymi wewnętrznymi liniami

21 zasilającymi z tablicy głównej TG budynku. Dla sieci okablowania strukturalnego zostało w budynku przeznaczone specjalne pomieszczenie na I piętrze, w którym należy umieścić szafę serwera. Sieć prowadzona będzie kablem S/FTP kategorii 6A w osłonie trudnopalnej. W serwerowni i w pionach między kondygnacjami przewody sieci teleinformatycznej układać w korytkach kablowych mocowanych do ścian. Wielkość korytek została dobrana z zapasem. W pokojach i salach wykładowych przewody sieci strukturalnej wciągać do rur PCV układanych pod tynkiem. W trakcie budowy sieci teleinformatycznej oraz nadawania oznaczeń jej elementów należy ściśle przestrzegać zaleceń jakie opracował Inwestor w Specyfikacji technicznej budowy LAN w budynkach Uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu. Do projektu dołączono wytyczne Inwestora i rysunek poglądowy sieci audiowizualnej sal wykładowych i pokoju nr12/1oraz rozprowadzenia instalacji elektrycznej dla przewidzianych do montażu rolet.. Zakres instalacji audiowizualnej nie jest objęty niniejszym opracowaniem projektowym. 6. Wentylacja i klimatyzacja Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych sale wykładowe będą posiadały wentylację nawiewno-wywiewną, realizowaną przy pomocy centrali wentylacyjno nawiewnej umieszczonej na dachu. W pomieszczeniu serwerowni zainstalowany będzie klimatyzator. W dokumentacji elektrycznej zaprojektowano rozdzielnię wentylatorową RW, którą należy umieścić na dachu. Klimatyzator zostanie podłączony do tablicy kondygnacyjnej elektrycznej. Przewidziano również doprowadzenie instalacji elektrycznych do przepustnic i przewodów sterowania włączaniem centrali wentylacyjnej do pracy przyciskami zał./wył. z sal wykładowych. Dostawę szaf zasilająco-sterowniczych, rozprowadzenie przewodów wraz z podłączeniem do nich wszystkich urządzeń siłowych i aparatury sterowniczej oraz uruchomienie tych szaf należy zlecić w trakcie prac montażowych serwisowi dostawcy central wentylacyjnych. Niezależnie od automatycznej pracy projektowanej wentylacji Inwestor zaleca stałe automatyczne monitorowanie temperatur panujących w wentylowanych pomieszczeniach. W tym celu zainstalowano w salach wykładowych termostaty. Sygnalizacja obniżenia temperatury poniżej nastawionej w Sali będzie sygnalizowane akustycznie i lampką sygnalizacyjną na portierni-szatni. W pomieszczeniach sanitarnych zostaną zamontowane wentylatory kanałowe, które będą pracowały bezprzerwowo z tablic elektrycznych piętrowych. 7. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych Na dachu układać przewody poziome odprowadzające na wspornikach mocowanych w odstępach maksymalnie co 1.5m. i w odległości co najmniej 2cm od pokrycia dachu. Zwody pionowe muszą być układane na tynku na uchwytach odstępowych. Na wysokości 1.5m ponad terenem należy zamontować skrzynki na złącza kontrolne. Poziome zwody instalacji odgromowej układane na dachu oraz naprężane zwody pionowe prowadzone po ścianach wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy min. 6mm. Zejścia do uziomów wykonać bednarką ocynkowaną o przekroju minimum 100 mm 2 i osłonić kątownikami stalowymi co najmniej 20cm w ich części podziemnej. Elementy przewodów instalacji odgromowej muszą być łączone ze sobą przez spawanie, lub zgrzewanie. Połączenia rozłączne mogą być wykonane za pomocą śrub minimum F10mm,lub przez zaciskanie. Miejsca połączeń elementów instalacji odgromowej zabezpieczyć antykorozyjnie np. przez pomalowanie Do pomieszczeń sanitarnych doprowadzić przewód YDY 4mm2 o barwie ochronnej i połączyć nim rury instalacji wody, gazu itp. Podłączyć go do zacisku PE piętrowej tablicy elektrycznej TE. Żyłę ochronną PE łączyć z zaciskiem N przed wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Nie wolno jej zabezpieczać ani przerywać

22 W trakcie robót budowlanych należy ułożyć na parterze i w serwerowni na Ip. instalację połączeń wyrównawczych, wyprowadzić ją na zewnątrz i połączyć z projektowaną instalacją odgromową budynku. 8. Ochrona przeciwporażeniowa Instalacja elektryczna przebudowywanego budynku będzie posiadała sieci wykonane w ukladzie TN - S. Jako ochronę przed porażeniem elektrycznym zaprojektowano szybkie wyłączanie. W przypadku wystąpienia zwarcia w sieci, lub obniżenia stanu izolacji obwodów elektrycznych zabezpieczenia muszą wyłączyć napięcie w uszkodzonej sieci w ciągu 5sekund. Po wykonaniu instalacji ochronnej należy wykonać pomiary zgodnie z normą PN-IEC i uzyskać protokóły. Pozytywne wyniki pomiarów stanowią niezbędny warunek dopuszczenia do pracy instalacji elektrycznej budynku. Uwagi: 1. Inwestor wymaga stosowania urządzeń o niskiej energochłonności 2. W pomieszczeniu nr8/1 zarezerwowano miejsce do postawienia kompensatora mocy biernej. Decyzję o konieczności jego zastosowania można podjąć po osiągnięciu ilości docelowej komputerów w budynku. Należy wtedy zlecić firmie specjalistycznej dokonanie pomiarów wielkości wydawanej mocy biernej i podjęcie decyzji o ewentualnej potrzebie kompensacji układu.

23 S P I S T R E Ś C I Opis techniczny Rysunki : - schemat ideowy tablicy elektrycznej TG rys. E/1 - schemat ideowy tablic elektrycznych TE i RW rys. E/2 - schemat ideowy tablicy dozoru temperatury TS rys. E/3 - schemat ideowy tablic komputerowych TK rys. E/4 - schemat ideowy sieci teleinformatycznej parter-ip. rys. E/5 - schemat ideowy sieci teleinformatycznej IIp. rys. E/6 - rzut parteru wlz, oświetlenie ewakuacyjne rys. E/7 instalacje elektryczne wentylacji - rzut Ipiętra wlz, oświetlenie ewakuacyjne rys.e/8 instalacje elektryczne wentylacji - rzut IIpiętra wlz, oświetlenie ewakuacyjne rys. E/9 instalacje elektryczne wentylacji - rzut dachu wlz, instalacje odgromowe rys. E/10 instalacje elektryczne wentylacji - rzut parteru - instalacje elektryczne rys. E/11 - rzut Ipiętra - instalacje elektryczne rys. E/12 - rzut IIpiętra instalacje elektryczne rys. E/13 - rzut parteru instalacje komputerowe rys. E/14 - rzut Ipiętra - instalacje komputerowe rys.e/15 - rzut IIpiętra instalacje komputerowe rys. E/16 Instalacja audiowizualna sal rysunek poglądowy rys. 0

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo