ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8. Uprawnienia projektowe 9. Przynależność do izby zawodowej 10. RYSUNKI: E1. Schemat strukturalny modernizacji rozdzielni głównej RG Tablica zabezpieczeń obwodów WLZ E2. Schemat strukturalny modernizacji rozdzielni głównej RG Tablica zabezpieczeń obwodów oświetlenia E3. Schemat strukturalny modernizacji rozdzielni głównej RG Tablica zabezpieczeń obwodów oświetlenia i gniazd 230V cz.1 E4. Schemat strukturalny modernizacji rozdzielni głównej RG Tablica zabezpieczeń obwodów oświetlenia i gniazd 230V cz.2 E5. Schemat strukturalny tablicy wentylacji TW cz.1 E6. Schemat strukturalny tablicy wentylacji TW cz.2 E7. Rzut piwnic budynek B. Modernizacja instalacji WLZ. Instalacja wentylacji. E8. Rzut dachu budynek B. Instalacja wentylacji. E9. Rzut dachu budynek B. Instalacja wentylacji. E10. Rzut piwnic budynek B. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych. E11. Rzut przyziemia budynek A. Modernizacja instalacji oświetleniowej. 1

2 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej dot. remontu i modernizacji budynku delegatury WIOŚ w Koninie ul. Wyszyńskiego 3a. Zakresem projektu objęto: modernizację rozdzielni głównej montaż tablicy elektrycznej wentylacji montaż instalacji elektrycznych zasilających wentylację montaż instalacji elektrycznych zasilających klimatyzatory modernizację instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie Inwestora, Obowiązujące normy i przepisy. 3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. Założenia ogólne: Obiekt jest budynkiem piętrowym, częściowo podpiwniczonym z dachem lekko spadzistym z istniejącą instalacją odgromową. W budynku w chwili obecnej są działające instalacje elektryczne. Ze względu na modernizację budynku, instalacje elektryczne zasilające obwody wentylacji i klimatyzacji oraz instalacje odbiorcze w wybranych pomieszczeniach wymagają modernizacji lub wymiany. Demontaż: Należy w całości zdemontować istniejącą instalację elektryczną zasilającą wentylację. W pomieszczeniu 8a budynku A zostanie wymieniona cała instalacja oświetleniowa wraz z oprawami. Modernizacja rozdzielni głównej RG: W budynku B pod schodami na poziomie piwnicy znajduje się rozdzielnia główna skąd zasilone są wszystkie instalacje elektryczne budynku B. Zgodnie z wytycznymi Inwestora rozdzielnię należy zmodernizować likwidując stare tablice z zabezpieczeniami topikowymi oraz dostosowując urządzenia do nowych warunków pracy. W związku z tym zaprojektowano: 1. Zdemontować należy tablicę z zabezpieczeniami obwodów WLZ. W jej miejsce zabudować nową tablicę wyposażoną wg rysunku E1. Nowa tablica uzbrojona zostanie w wyłącznik główny p.poż. z cewką wybijakową, kontrolę faz, ochronę przepięciową i rozłączniki bezpiecznikowe stanowiące zabezpieczenie 4 obwodów WLZ. Urządzenia zabezpieczające zamontować na płycie montażowej wraz z osłonami i maskownicami IP20. Wyłącznik główny zainstalowany w RG sterowany będzie od przycisku p.poż. zainstalowanego przy wejściu do budynku. Do wykonania instalacji p.poż. należy zastosować przewód trudnopalny HDGs 2x1,5 układany p/t w rurce osłonowej PCV 25mm. 2

3 2. Zdemontować należy tablicę z zabezpieczeniami obwodów gniazd i oświetlenia 230V. W jej miejsce zabudować nową tablicę wyposażoną wg rysunków E2 i E3. Nowa tablica uzbrojona zostanie w rozłącznik główny, kontrolę faz, wyłączniki samoczynne i różnicowoprądowe stanowiące zabezpieczenie 19 obwodów odbiorczych. Urządzenia zabezpieczające zamontować na płycie montażowej wraz z osłonami i maskownicami IP20 3. Zdemontować należy tablicę z zabezpieczeniami obwodów siłowych 400V. W jej miejsce zabudować nową tablicę wyposażoną wg rysunku E4. Nowa tablica uzbrojona zostanie w rozłącznik główny, kontrolę faz, wyłączniki samoczynne i różnicowoprądowe stanowiące zabezpieczenie 3 obwodów siłowych. Urządzenia zabezpieczające zamontować na płycie montażowej wraz z osłonami i maskownicami IP20 4. Przy RG zainstalować należy główną szynę wyrównawczą GSW z płaskownika miedzianego 30x4mm, zabudowaną w obudowie wnękowej 30x30cm. Do szyny GSW linką LgYżo 1x50 mm 2 przyłączyć szynę PE w RG. Wszystkie przewodzące instalacje budynku: wod-kan, c.o., gaz, itp. należy przyłączyć do GSW przewodami LgYżo 1x16mm 2. Wymagana wartość rezystancji uziemienia szyny powinna wynosić 10 Ω. Instalacja zasilania wentylacji: Na dachu budynku B przewidziano montaż 2 kpl. wentylatorów dachowych trój-fazowych. Każdy wentylator będzie zasilony osobnym obwodem i załączany osobnym wyłącznikiem zabudowanym w pomieszczeniu, które będzie obsługiwać. W tym celu należy zabudować w piwnicy budynku B osobną tablicę wentylacji w obudowie natynkowej RN-3x12 IP65 z drzwiczkami pełnymi, wyposażoną wg załączonych schematów. Tablica TW zasilona będzie od istniejącej rozdzielni głównej przewodem YDYżo 5x10mm 2 układanym p/t. Linie sterownicze i zasilające wentylatory należy wyprowadzić z tablicy TW. W budynku przewody układać p/t i w kanałach instalacyjnych PCV. Przewody biegnące z TW do wentylatorów na dachu układać w korytkach stalowych z pokrywami pełnymi na uchwytach i konsolkach dostosowanych do rodzaju podłoża. Przebicia przez stropy wykonać rurach stalowych, rury uszczelnić. Układ załączania wentylatora trój-fazowego składa się z wyłącznika sterującego 16A/230V/2P IP65 zabudowanego w pom. wentylowanym oraz zabezpieczeń nadprądowych, stycznika i wyłącznika silnikowego zabudowanych w TW. Szczegóły pokazano na załączonych rysunku E5. Instalacja wyrównawcza urządzeń wentylacji. Do szyny miejscowych połączeń wyrównawczych SMPW zabudowanej w tablicy TW należy linką LgYżo 1x6 mm 2 przyłączyć wszystkie przewodzące konstrukcje i urządzenia proj. instalacji wentylacji. Wymagana wartość rezystancji uziemienia szyny powinna wynosić 10 Ω. Połączenia wyrównawcze należy wykonać tak, aby wszystkie metalowe konstrukcje, korytka, instalacje i urządzenia wentylacji, które mogą być jednocześnie dostępne były ze sobą metalicznie połączone. 3

4 Przewody wyrównawcze układać na tynku w korytkach PCV wspólnie z przewodami zasilania wentylacji, na konstrukcjach - stosując uchwyty dostosowane do rodzaju podłoża. Instalacja zasilania klimatyzacji: W pom. nr 03 i 23 przewidziano montaż klimatyzatorów 2,5kW/230V. Linie zasilające powyższe urządzenia należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm 2 z tablicy TW. Przewód układać p/t. Przy klimatyzatorach zainstalować należy wyłączniki serwisowe 16A/230V/2P IP65. Szczegóły na rys. E6-E8. Instalacja oświetleniowa, gniazd 230V i 400V: W pomieszczeniu 8a bud. A przewidziano wymianę instalacji oświetleniowej. Nową instalację należy zasilić z istniejącego obwodu oświetlenia. W pom. 02 bud. B zaprojektowano nową instalacją oświetleniową i gniazd 230V zasiloną osobnymi obwodami z RG. W pom. 03, 06, 07 bud. B zaprojektowano dodatkowe gniazda 230V zasilone osobnymi obwodami z RG. Instalację oświetleniową wykonać przewodem kabelkowym YDYżo 3x1,5 mm 2 750V p/t. Doboru sposobu oświetlenia dokonano w oparciu o kryteria zawarte w normie PN-EN :2004, która określa wymagania jakościowe i ilościowe dotyczące oświetlenia. Rodzaje opraw podano w legendzie na załączonych rysunkach. Wszystkie oprawy zaprojektowano w wykonaniu szczelnym IP65. Oprawy świetlówkowe powinny posiadać kompensację mocy biernej. Łączniki oświetlenia ogólnego 10A montować na wysokości 1,2m w wykonaniu szczelnym IP65. Instalację zasilania gniazd należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm 2 oraz YDY 3x6mm 2 p/t. Gniazda 230V należy montować na wys. 1,2m. Szczegóły pokazano na załączonych rysunkach. Prowadzenie przewodów. Instalację wykonać jako wtynkową lub w rurkach karbowanych w przypadku instalacji w ścianach i sufitach z płyt gipsowo-kartonowych. W przypadku ścian z płyt gipsowych instalację wykonać mocując przewody na profilach za pomocą uchwytów samozaciskowych. Wszystkie przebicia i przepusty przewodów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami oraz piętrami celem zachowania stref pożarowych uszczelnić tynkiem, masą uszczelniającą PYROPLEX lub kitem ognioochronnym n.p. HILTI, PROMASEL, o odporności ogniowej min. EI Ochrona przeciwprzepięciowa. W RG i TW zaprojektowano ochronniki przepięciowe. Ochronniki przepięć należy zainstalować w linii zasilającej i przyłączyć poprzez szyny PE do uziomu. Wymagana wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić 10 Ω 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym : Przed dotykiem bezpośrednim: 4

5 Izolacja części czynnych. Przy dotyku pośrednim: Samoczynne wyłączenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC Układ sieciowy TN-C-S. Instalację zaprojektowano w układzie TN-C-S, z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych, o prądzie różnicowym 30mA. Doboru zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych poszczególnych obwodów dokonano w oparciu o charakterystyki czasowo-prądowe wkładek i wyłączników nadprądowych i ich maksymalne prądy wyłączające. Skuteczność działania zabezpieczeń w obrębie projektowanej instalacji jest zapewniona. 6. Uwagi końcowe : Roboty wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać pomiary sprawdzające instalacji i urządzeń: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej rezystancji uziemień. 5

6 7. Obliczenia: 7.1. Bilans mocy wentylacji Moc zainstalowana/szczytowa: Urządzenia ilość moc zainst. Pi(kW) kj moc szczyt. Ps(kW) Wentylator 400V 2 0,75 1 1,5 Klimatyzator 2 2,5 1 5,0 RAZEM: 6, Dobór przewodów i zabezpieczeń. Ochrona kabla przed prądem przetężeniowym. Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC Linia do Rozdzielni R-W Moc obliczeniowa P B = 6,5kW Dopuszczalny spadek napięcia U% = 3% Długość kabla l = 6m P x l x 100 s = γ x U 2 x U% 6500 x 6 x x x 3.= 0,1 mm2 - sprawdzono przewód YDY 5x10 o obciążalności długotrwałej I Z = 51A P I n = I B = 3 x U x cosφ ,73 x 400 x 0,9.= 10,4 A - sprawdzono zabezpieczenie obwodu typu gg I n = 25A o prądzie zadziałania I 2 = 1,6 x 25 = 40A. 1. I B <I n <I Z => 10,4 < 25 < I 2 1,45 I Z => 40 73,9 - sprawdzono warunki zabezpieczenia kabla przed skutkami przetężeń: warunki są zachowane. 6

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW EGZ. NR 4 TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚ. AWARYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW BRANŻA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo