Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektu oraz terenów oraz dostarczaniu i bieżącym uzupełnianiu środków czystości (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, kostki zapachowe do WC) w Izbie/Urzędzie/Oddziale Celnyej/-ym/ w.. zlokalizowanej/-ym/ przy ul..., o powierzchni pomieszczeń do sprzątania.. m 2 2. Przedmiot umowy będzie realizowany poprzez: (umowa będzie obejmowała szczegółowe dane dotyczące powierzchni dla poszczególnych obiektów według opisu zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia z SIWZ) 2.1. Sprzątanie codziennie: a) pomieszczeń biurowych (sale konferencyjne z zapleczem, gabinety kierownictwa obiektu, sekretariaty, sale odpraw, sale obsługi klienta) powierzchnia.. m 2 b) pomieszczeń sanitarnych (WC, prysznice, itp.) powierzchnia m 2 c) ciągów komunikacyjnych (korytarze, windy, hole, schody, wiatrołapy) powierzchnia. m Sprzątanie dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) pozostałych pomieszczeń biurowych powierzchnia m Sprzątanie jeden raz na kwartał pomieszczeń typu magazyny, archiwa, serwerownie, itp. powierzchnia m Usługi świadczone dwa razy w roku obejmujące mycie okien 2.5. Usługi świadczone dwa razy w roku obejmujące pastowanie i polerowanie posadzki marmurowej na korytarzach budynku dotyczy wyłącznie obiektu w Nowym Targu 2.6. Usługi świadczone jeden raz w roku obejmujące czyszczenie wykładzin dywanowych 2.7. Sprzątanie utrzymanie w należytym porządku terenów utwardzonych (parkingi, chodniki itp.) o powierzchni.. m 2, 2.8. Sprzątanie utrzymanie w należytym porządku terenów zielonych o powierzchni.. m Dostarczanie i bieżące uzupełnianie środków czystości (mydło w płynie, ręczniki papierowe i papier toaletowy, kostki zapachowe do WC) Opróżnianie koszy na śmieci oraz pojemników niszczarek wraz z zabezpieczeniem w worki foliowe: 1

2 a) w pomieszczeniach wymienionych w pkt 2.1.a. i 2.1.b. codziennie b) w pomieszczeniach wymienionych w pkt 2.1.c. po sprzątaniu 3. Zakres wykonywania usług określonych w ust. 2 pkt obejmuje: 3.1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sekretariatów, korytarzy, magazynów, archiwów itp. w zakresie: - Odkurzenia wykładzin dywanowych - Mycie/Wycierania na wilgotno twardych powierzchni podłóg - Przecierania na wilgotno zewnętrznych powierzchni mebli - Opróżnianie koszy z odpadami/niszczarek - Sprzątanie kabin wind (podłogi, lustra, drzwi) zapis zostanie uwzględniony w zakresie umów obejmujących zadanie nr 1 i zadanie nr Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych w zakresie: - Mycia, oczyszczania i dezynfekcji urządzeń sanitarnych - Wyposażania toalet w kostki zapachowe - Mycia, oczyszczania i dezynfekcji ścian pokrytych terakotą oraz luster - Mycia armatury - Czyszczenia i uzupełniania dozowników na mydło w płynie, ręczniki i papier toaletowy 3.3. Sprzątanie według potrzeb, z zastrzeżeniem, że nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie obejmujące: - Wycieranie na wilgotno drzwi (wewnętrznych i zewnętrznych) i parapetów wewnętrznych - Przecieranie nóg stołów i krzeseł - Usuwanie pajęczyn - Mycie przeszkleń - Mycie zlewozmywaków - Mycie luster 3.4. Sprzątanie według potrzeb, z zastrzeżeniem, że nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc obejmujące: - Mycie lodówek - Mycie kuchenek mikrofalowych - Mycie lamp - Mycie/czyszczenie grzejników - Chemiczne lub mechaniczne udrażnianie toalet 2

3 3.5. Usługi świadczone 2 razy w roku (3 razy w czasie realizacji umowy): - Mycie okien ościeży wraz z ościeżnicami i przyległymi parapetami. Okna PCV o powierzchni ok.. m 2 zostanie wskazana powierzchnia odpowiednia dla danego obiektu - Pastowanie i polerowanie posadzki marmurowej na korytarzach budynku zapis zostanie uwzględniony w zakresie umowy obejmującej zadanie nr Usługi świadczone jeden raz w roku: - Pranie czyszczenie wykładzin dywanowych 4. Zakres wykonywania usług określonych w ust. 2 pkt 2.7 obejmuje: 4.1.Sprzątanie terenów utwardzonych (parkingi, chodniki, itp. a) w okresie całego roku: - usuwanie zanieczyszczeń (śmieci, liści itp.) 2 razy w tygodniu - opróżnianie koszy z odpadów wg potrzeb minimum 2 razy w tygodniu b) w okresie zimowym - usuwanie śniegu z ewentualną wywózką nadmiaru śniegu utrudniającego ruch pojazdów i pieszych. Odśnieżanie posesji i chodników odbywać się będzie w godzinach porannych, najpóźniej do godziny 6:30 a w okresie intensywnych opadów również w ciągu dnia - likwidacja śliskich powierzchni, w tym posypywanie solą lub piaskiem chodników, najpóźniej do godz. 6:30 rano i w zależności od potrzeb również w ciągu dnia 5. Zakres wykonywania usług określonych w ust. 2 pkt 2.8 obejmuje: 5.1.Sprzątanie terenów zielonych: - Koszenie i usuwanie trawy w zależności od potrzeb minimum jeden raz w miesiącu - Zbieranie i usuwanie liści oraz śmieci w zależności od potrzeb, minimum jeden raz w miesiącu - Przycinanie drzew, krzewów i usuwanie samosiejek raz w roku 6. Wykonawca zobowiązany jest do: 6.1. utrzymania zatrudnienia ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 3

4 6.2. Przekazywania Zamawiającemu co miesiąc informacji o liczbie osób zatrudnionych w ogóle oraz liczbie zatrudnionych osób niepełnosprawnych 6.3. Przedstawienia na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunku, o którym mowa w ust Z tytułu świadczenia usług określonych w umowie Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia miesięcznego w łącznej wysokości. zł brutto za usługę w budynku przy ul.. z podziałem: 7.1.sprzątanie pomieszczeń w wysokości.. zł brutto 7.2.sprzątanie terenów utwardzonych w wysokości.. zł brutto 7.3.sprzątanie terenów zielonych w wysokości.. zł brutto 8. Z tytułu dostarczania środków czystości określonych w umowie Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie zużyte ilości na podstawie poniżej określonych cen tj. - 1 litr mydła w płynie rolka ręczników papierowych rolka małego/dużego papieru toaletowego szt. kostki zapachowej do WC Ceny, o których mowa w ust. 8 obowiązują niezmiennie przez cały okres realizacji umowy. 10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7 może nastąpić w sytuacji zmiany: a) Stawki podatku od towarów i usług b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na warunkach określonych w ust. 11 i ust Wykonawca może zgłosić wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy realizacji umowy. 12. Wykonawca składając wniosek o którym mowa w ust. 11 zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych i wyczerpujących informacji dotyczących: a) Wskazania wymiaru/wielkości zmian elementów wynagrodzenia wraz ze wskazaniem przepisów prawa, z których wynika zmiana w/w elementów 4

5 b) Wskazania wymiaru/wielkości zmiany kosztów wykonania zamówienia spowodowanych tymi zmianami. 13. Strony za okres rozliczeniowy przyjmują miesiąc kalendarzowy. 14. Faktury VAT z tytułu należności wynikających z realizacji niniejszej umowy wystawiane będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. 15. Z tytułu dostarczania środków czystości Wykonawca będzie wystawiał oddzielną fakturę uwzględniającą faktycznie zużyte ilości na dany okres rozliczeniowy. 16. Do faktury za środki higieniczne Wykonawca dołączy protokoły ilościowe dostawy poszczególnych środków higienicznych w danym miesiącu potwierdzone przez upoważnioną osobę użytkownika obiektu oraz informację o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o której mowa w ust W przypadku fakturowania środków higienicznych w jednej pozycji (łącznie) Wykonawca dołączy rozliczenie miesięczne z podaniem co najmniej rodzaju, ilości, ceny jednostkowej brutto, wartości brutto za poszczególne środki higieniczne oraz łącznej kwoty brutto według wzoru stanowiącego załącznik nr do niniejszej umowy. 18. Płatność będzie realizowana przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 19. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 20. Ceny uwzględniają wszystkie elementy i koszty związane z wykonaniem usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz wartość należnego podatku od towarów i usług VAT, obowiązują przez cały okres trwania umowy i nie będą, z zastrzeżeniem ust. 10 podlegały waloryzacji. 21. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy środki czyszczące oraz profesjonalne narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia. 22. Wykonawca oświadcza, że środki czystości oraz środki toaletowe użyte do realizacji przedmiotu umowy odpowiadają Polskim Normom oraz posiadają atesty PZH. 23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykorzystywanie do realizacji przedmiotu umowy środków oraz artykułów odpowiednich do poszczególnych powierzchni, gwarantujących bezpieczeństwo (antypoślizgowe) oraz zabezpieczenie czyszczonych powierzchni. 24. Wykonawca zobowiązany jest dostarczania na każde żądanie Zamawiającego kart charakterystyki dostarczanych środków oraz wykorzystywanych do realizacji usług artykułów. 5

6 25. Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w czasie określonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów ust Za powstałe w trakcie sprzątania szkody w majątku Zamawiającego (potwierdzone odpowiednimi protokołami) ponosi odpowiedzialność Wykonawca w zakresie faktycznie wyrządzonej szkody. Szkoda winna być wyrównana w terminie 14 dni od daty wspólnego ustalenia szkody. 27. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył czynności będące przedmiotem niniejszej umowy jak za działania lub zaniechania własne. 28. Wszelkiego rodzaju odpady i zanieczyszczenia po wykonaniu usługi Wykonawca obowiązany jest składać do specjalnych pojemników (kosze, kontenery) przeznaczonych na ten cel i ustawionych przez Zamawiającego w wyznaczonych miejscach. 29. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu zauważonych uszkodzeń: sieci c.o., sieci wodociągowo kanalizacyjnej, wyposażenia węzłów sanitarnych, sprzętu biurowego, itp. 30. Wykonawca nie później niż 3 dni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały usługę w imieniu Wykonawcy, z podziałem na poszczególne obiekty. 31. Osoby wykonujące usługi sprzątania, po uprzednim przeszkoleniu przez pracownika Zamawiającego w zakresie polityki bezpieczeństwa w obszarze danych osobowych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, zostaną upoważnione przez Zamawiającego do przebywania w pomieszczeniach przetwarzania danych, o których mowa w ustawie z dnia r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Nr z 2014r. 1182). Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do IPU. 32. Koordynatorem realizacji niniejszej ze strony Wykonawcy jest.. tel Do zadań koordynatora należy stały nadzór nad pracą wszystkich osób sprzątających. 34. Koordynator zobowiązany jest do utrzymywania bezpośredniego stałego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego na obiekcie, a także do stawiania się na żądanie przedstawiciela Zamawiającego w danym obiekcie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu usługi. 35. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników i osoby realizujące zamówienie w jego imieniu i przestrzeganie przez nich warunków bhp i ppoż. 36. W celu prawidłowego wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający udostępni do sprzątania pomieszczenia określone w ust. 1 i ust. 2, niniejszej umowy. 6

7 37. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego naprawiania i uzupełniania wszelkich stwierdzonych usterek w sprzątanych pomieszczeniach. 38. Zamawiający zapewni korzystanie z sieci (wodno kanalizacyjnej, energii elektrycznej, c.o., itp.) przez pracowników Wykonawcy podczas świadczenia zleconych usług. 39. Zamawiający udostępni dla pracowników Wykonawcy miejsce z przeznaczeniem na cele socjalno magazynowe. 40. Odbiór jakościowy wykonywanych usług odbywa się każdego dnia roboczego następującego po dniu wykonanych czynności poprzez wyrywkową kontrolę stanu czystości sprzątanych pomieszczeń przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 41. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli, o której mowa w ust. 40 nieprawidłowości, dokonujący kontroli zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego protokołu nieprawidłowości oraz do udokumentowania ich, np: w formie fotograficznej a także zgłoszenia koordynatorowi ze strony Wykonawcy. 42. Nieprawidłowości stwierdzone w potwierdzeniu wykonania usług sprzątania będą stanowić podstawę do naliczenia kar umownych oraz dokonania potrącenia z wartości faktury wartości procentowej niewykonanych usług. 43. Na podstawie czynności, o których mowa w ust. 40 i ust. 41 dokonywany będzie miesięczny odbiór jakościowy usług dokonywany przez osobę wyznaczoną przez kierownika sprzątanej placówki, co dokumentuje w formie pisemnej wystawiając co miesiąc potwierdzenie wykonania usługi sprzątania, które stanowi załącznik do faktury. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 44. Stwierdzone podczas kontroli niedostatki w stanie czystości sprzątanego obiektu winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później niż w ustalonym każdorazowo z osobą kontrolującą terminie, niezależnie od zapisów zawartych w ust. 41 i ust W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania usług określonych w ust. 1 i ust. 2 umowy z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty określonej w ust. 7 za każdy dzień nie podjętej pracy, niezależnie od potrącenia wynagrodzenia za niewykonaną pracę, wynikającego z iloczynu dni, w których nie wykonano zleconej usługi i stawki dziennej obliczonej jako iloraz ryczałtu i dni roboczych przypadających w danym miesiącu. 46. Wykonawca zwolniony jest od zapłaty kary umownej w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie odpowiada jak: brak w dostawie energii elektrycznej, dostawie wody, zaistnienia okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się 7

8 zdarzenia niemożliwe do przewidzenia i do pokonania, na które strony nie mają wpływu, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji państwowej uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części. 47. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: ,5% wartości kwoty należnej miesięcznie za sprzątanie w danej jednostce nie mniej niż 50 zł za każdą nienależycie wykonaną w danym dniu czynność wyszczególnioną w ust.2.1., ust. 2.9, ust a, ust. 3.1 i ust ,5 % wartości kwoty należnej miesięcznie za sprzątanie w danej jednostce nie mniej niż 50 zł za każdą nienależycie wykonaną w danym tygodniu czynność wyszczególnioną w ust.2.2., ust i ust % wartości kwoty należnej za sprzątanie w danej komórce organizacyjnej nie mniej niż 250 zł za nienależycie wykonaną w danym okresie rozliczeniowym czynność wyszczególnioną w ust ust.2.8., ust b. ust. 3.5, ust.3.6 ust. 4 i ust % wartości miesięcznego wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty miesiąc w przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust Zapłata kar umownych może nastąpić przez: potrącanie z odsetkami ustawowymi z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia; potrącenie z odsetkami ustawowymi ze złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 49. Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia r. do dnia r. 50. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca przekazał Zamawiającemu w formie kwotę. zł (słownie ) 51. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku, a także prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usług i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 8

9 52. Podstawą do potrąceń z tytułu nienależytego wykonania umowy będzie Protokół nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 41 sporządzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 53. Za nienależyte wykonywanie usług Zamawiający uzna w szczególności: a. Stwierdzone podczas kontroli niedostatki w stanie czystości sprzątanego obiektu i nie usunięte w wyznaczonym terminie. b. Nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych 54. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni, b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności, c) Jeżeli Wykonawca opóźnia się w sposób nieuzasadniony w wykonywaniu powierzonych mu czynności, d) Jeżeli Wykonawca przez okres co najmniej 3 miesięcy nie będzie spełniał wymagań określonych w ust. 6.1 e) Uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych w ust. 6.2 i ust f) Gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 55. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości ,00 zł. 56. Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn od niego zależnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości ,00 zł. 57. Zamawiający w sytuacjach wskazanych w ust. 55 i ust. 56 ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 58. Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 9

10 59. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający może niezależnie od uprawnień wynikających z ust. 47wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić. 60. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 61. Wyłącza się prawo Wykonawcy do dokonywania potrąceń własnych wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy. 62. Usługi sprzątania pomieszczeń wykonywanie będą po godzinach pracy urzędu (jednostek Zamawiającego), a pomieszczenia specjalne wymagające obecności pracownika, takie jak: kasa, magazyny itp. po uzgodnieniu z Zamawiającym 63. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrany został Wykonawca, z wyjątkiem: a) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia b) w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy a w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, c) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmniejszeniem powierzchni sprzątania w związku z rozpoczęciem inwestycji związanej z budową nowej siedziby Izby Celnej d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku zmiana może być dokonana poprzez dostosowanie wynagrodzenia do aktualnej stawki podatku z czasu świadczenia usług, jednak wyłącznie w stosunku do świadczeń, które będą objęte zmieniona stawką podatku. e) zmiany terminów realizacji zamówienia wynikających z działania siły wyższej; f) zmian związanych ze zmianami przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; g) gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 10

11 h) zmian wynikających z działania innych podmiotów w zakresie najmu nieruchomości, których dotyczą usługi 64. Poprzez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia i do pokonania, na które strony nie mają wpływu, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji państwowej uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, 65. Zmiany określone w ust. 63 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 66. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 63 i ust. 65 jest nieważna. 67. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 68. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej Umowy. Zakaz ten nie dotyczy Stron w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy 69. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 70. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo sąd, według siedziby Zamawiającego. 71. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 11

12 Załącznik Nr 1 do umowy nr ILGW ROZLICZENIE DOSTARCZONYCH ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU ZA MIESIĄC Lp. NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM BRUTTO: 12

13 Załącznik Nr 2 do umowy nr ILGW.. Dyrektor Izby Celnej w Krakowie ILGW Działając na podstawie pkt. A.I.2. Załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) wyrażam zgodę na przebywanie.. (Imię i Nazwisko) (m-sce zamieszkania). (Nr dowodu tożsamości) pod nieobecność osób upoważnionych w pomieszczeniach Izby Celnej w Krakowie / Urzędu Celnego w... / Oddziału Celnego w., w których przetwarza się dane osobowe. Osoba posiadająca zgodę jest zobowiązana do przebywania w w/w pomieszczeniach tylko i wyłącznie w celu wykonywania usług sprzątania. W przypadku pozyskania informacji o sposobie zabezpieczenia danych osobowych zobowiązana jest do zachowania ich w tajemnicy, również po utracie ważności niniejszej zgody. Naruszenie w/w obowiązków może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów określonych w art. 49 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1182). Niniejsza zgoda traci ważność w przypadku ustania świadczenia usługi sprzątania objętej umową nr.. z dnia lub w przypadku cofnięcia zgody. 13

14 Załącznik Nr 3 do umowy nr ILGW POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI SPRZĄTANIA Potwierdzam wykonanie usług sprzątania pomieszczeń w budynku. Zgodnie z umową nr.. W miesiącu. Roku.. Bez zastrzeżeń*: TAK/NIE Z Zastrzeżeniami*: TAK/NIE Ilość dni. Miejscowość. Data. Podpis oraz pieczęć służbowa *należy zaznaczyć właściwe. Przy zastrzeżeniach należy wskazać dni oraz czynności, w których usługi nie zostały wykonane, co jest potwierdzone protokołami uwag/stwierdzonych nieprawidłowości 14

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 1 1. SPIS TREŚCI. 1. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo