CERTYFIKATY. tel.: (32) fax.: (32) PROPARK Wies³aw Górski ul. 1-go Maja Bêdzin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTYFIKATY. tel.: (32) 761-66-66 fax.: (32) 722-05-51 email: biuro@propark.pl. PROPARK Wies³aw Górski ul. 1-go Maja 5 42-500 Bêdzin"

Transkrypt

1 CERTYFIKATY

2 Deklaracja zgodnoœci nr 03/2012 Producent: PROPARK Produkt: Automat rozliczeniowy PROPARK Automat-1 Podany produkt spe³nia wymagania dyrektyw: 89/336/EWG, dotycz¹cej norm kompatybilnoœci elektromagnetycznej i spe³nia PN-EN 55022:2000 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zak³óceñ radioelektrycznych wytwarzanych przez urz¹dzenia informatyczne (CISPR 22: 1993) Podany produkt spe³nia wymagania dyrektyw: 73/23/EWG, dotycz¹cej urz¹dzeñ elektrycznych niskonapiêciowych i spe³nia PN-EN :2004 (U) Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce urz¹dzeñ obs³ugiwanych przez u ytkownika... Podpis Dnia:

3 Deklaracja zgodnoœci nr 01/2012 Producent: PROPARK Produkt: Bileterka wjazdowa PROPARK Bileterka-1 Podany produkt spe³nia wymagania dyrektyw: 89/336/EWG, dotycz¹cej norm kompatybilnoœci elektromagnetycznej i spe³nia PN-EN 55022:2000 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zak³óceñ radioelektrycznych wytwarzanych przez urz¹dzenia informatyczne (CISPR 22: 1993) Podany produkt spe³nia wymagania dyrektyw: 73/23/EWG, dotycz¹cej urz¹dzeñ elektrycznych niskonapiêciowych i spe³nia PN-EN :2004 (U) Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce urz¹dzeñ obs³ugiwanych przez u ytkownika... Podpis Dnia:

4 Deklaracja zgodnoœci nr 02/2012 Producent: PROPARK Produkt: Terminal wjazdowy PROPARK Terminal-1 Podany produkt spe³nia wymagania dyrektyw: 89/336/EWG, dotycz¹cej norm kompatybilnoœci elektromagnetycznej i spe³nia PN-EN 55022:2000 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zak³óceñ radioelektrycznych wytwarzanych przez urz¹dzenia informatyczne (CISPR 22: 1993) Podany produkt spe³nia wymagania dyrektyw: 73/23/EWG, dotycz¹cej urz¹dzeñ elektrycznych niskonapiêciowych i spe³nia PN-EN :2004 (U) Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce urz¹dzeñ obs³ugiwanych przez u ytkownika... Podpis Dnia:

5 Came cancelli automatici s.p.a CANCELLI AUTOMATICI DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA Zgodnie z aneksem II B Dyrektywy o Maszynach: 98/37/CE DDF B EN G001 VER 1.0 _ 24/11/05 The: CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. Via Martiri della Libertà, Dosson di Casier TREVISO - ITALY Deklaruje na własną odpowiedzialność, że poniżej wyspecyfikowane produkty: AUTOMATYCZNE ZAPORY DROGOWE G G2080I - G G2081I G G4040I - G G4041I G G G02804 G G G06080 G G4000/ G6000/ G12000 ZG5 - ZG6 - ZL38 - LB38 - RSE są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z następujących Dyrektyw Europejskich oraz norm: 98/37/CE - 98/79/CE 89/336/CEE - 92/31/CEE 73/23/CEE 93/68/CE 89/106/CEE Dyrektywa o Maszynach Dyrektywa o zgodności elektromagnetycznej Dyrektywa o niskim napięciu Dyrektywa o konstrukcji produktu EN EN EN EN EN EN EN EN UWAGA, WAŻNE! Zabrania się uruchamiania produktu/ów, przedmiotu niniejszej deklaracji, przed przed zakończeniem kompletnej instalacji zgodnie z zaleceniami Dyrektywy o Maszynach 98/37/CE. Dosson di Casier 2 Maj 2006 Dyrektor Zarządzający Mr. Andrea Menuzzo Via Martiri della Libertà, Dosson di Casier Treviso Italy Tel Fax Cap.soc. P.I. e C.F. VAT IT R.E.A. Reg. Imp. Mecc , TV TV TV Deklaracja jest dostarczana do każdego produktu. Pozostałe kopie są dostępne na życzenie. NIniejsza deklaracja musi być dołączona do dokumentacji technicznej. Firma podlega pod względem działalności i koordynacji firmie FIN Men s.p.a. wpisanej do rejestru handlowego w Treviso pod numerem

6 N ZERTIFIKAT CERTIFICATE CB ETE CTBO CERTIFICADO CERTIFICAT CERTIFICATO CERTIFICATE MANAGEMENT SERVICE Certificato Nr / Certyfikat Nr Si attesta che / Potwierdza, e IL SISTEMA QUALITA` DI SYSTEM JAKOŒCI CAME CANCELLI AUTOMATICI SPA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA` 15 I DOSSON DI CASIER (TV) E ` CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA ZOSTA STWORZONY W CELU POTWIERDZENIA WYMAGAÑ UNI EN ISO 9001:2000 Riferirsi al manuale della qualita ` per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della norma ISO 9001:2000 Zawartych w ksiêdze jakoœci dla wyj¹tków i wykluczeñ nie spe³niaj¹cych normy ISO 9001:2000 Questo certificato e ` valido per il seguente campo di applicazione Ten certyfikat jest wa ny i odnosi siê do poni ej wymienionych serwisów: Progettazione e fabbricazione di automatismi per l apertura e chiusura di porte, cancelli, porte garage, portoni sezionali, industriali, serrande avvolgibili. Barriere stradali, controllo accessi completi, parcheggi automatici, accessori di comando e sicurezza (EA 18) Projektowanie i produkowanie operatorów do automatycznego otwierania i zamykania drzwi, bram, drzwi gara owych, drzwi sekcyjnych, aluzji i drzwi przemys³owych. Barierek drogowych, systemów parkingowych, oraz elementów zabezpieczaj¹cych i kontroluj¹cych (EA 18) Data / Data Data di scadenza / Data wa noœci Uwaga: Powy sza kopia posiada charakter wy³¹cznie informacyjny i zosta³a wykonana na potrzeby t³umaczenia na jêzyk polski. Za zgodnoœæ z orygina³em odpowiada CAME PL Sp. z o.o.

7 DEKLARACJA PRODUCENTA Zgodnie z za³¹cznikiem II B Dyrektywy o Maszynach 98/37/CE Ver. 1.3 Prawnie reprezentuj¹cy: Deklaruj¹ poni ej w³asn¹ odpowiedzialnoœæ, e produkt(y) nazwany(e):... s¹ zgodne z narodowymi rozporz¹dzeniami prawnymi, które wyra aj¹ nastêpuj¹ce Dyrektywy Unijne: Dyrektywa o Maszynach 98/37/CE Dyrektywa o Niskim Napiêciu 73/23/CEE - 93/68/CEE Dyrektywa o Zgodnoœci Elektromagnetycznej 89/336/CEE - 92/31/CEE Dyrektywa R&TTE 1999/5/CE (maj¹ce w szczególnoœci zastosowanie) Produkty, przedmiot niniejszej deklaracji, zosta³y wyprodukowane w zgodzie z nastêpuj¹cymi zharmonizowanymi normami: Bezpieczeñstwo urz¹dzenia. EN / 2000 EN / 1997 Zamkniêcia przemys³owe, handlowe.... Zamkniêcia przemys³owe, handlowe.... Bezpieczeñstwo w urz¹dzeniach u ytku domowego lub podobnych. Bezpieczeñstwo urz¹dzenia. Zgodnoœæ elektromagnetyczna. Zgodnoœæ elektromagnetyczna. WA NA UWAGA! Zabrania siê w³¹czania produktu/ów, przedmiotu niniejszej deklaracji, przed skompletowaniem i/lub zespoleniem, w ca³oœci zgodnym z zaleceniemi Dyrektywy o Maszynach 98/37/CE. Prawni reprezentanci: Technik Odpowiedzialny Prezes Szczegó³owe dokumentacje techniczne ka dego produktu s¹ dostêpne na yczenie! W za³¹czeniu dokumentacja techniczna. Data aktualnej deklaracji 07/12/2001 Uwaga: Powy sza kopia posiada charakter wy³¹cznie informacyjny i zosta³a wykonana na potrzeby t³umaczenia na jêzyk polski. Za zgodnoœæ z orygina³em odpowiada CAME PL Sp. z o.o.

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności EC

Deklaracja zgodności EC Deklaracja zgodności EC Firma, 5616 LW Eindhoven, The Netherlands Dokument odniesienia AR18-03-Q021 deklaruje, biorąc na siebie wyłączną odpowiedzialność, że następujące urządzenie elektryczne: Philips

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

System okablowania strukturalnego TrueNet

System okablowania strukturalnego TrueNet System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE JAKO CI W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNI SZYNOWEJ W WIETLE USTANOWIONYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH NORM EUROPEJSKICH

ZAPEWNIENIE JAKO CI W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNI SZYNOWEJ W WIETLE USTANOWIONYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH NORM EUROPEJSKICH ZAPEWNIENIE JAKO CI W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNI SZYNOWEJ W WIETLE USTANOWIONYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH NORM EUROPEJSKICH Hanna OPOLSKA IGA SKA, Andrzej K DZIOŁKA STRESZCZENIE: W niniejszej publikacji przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

AUTOMAZIONI PER PARCHEGGI E CONTROLLO ACCESSI

AUTOMAZIONI PER PARCHEGGI E CONTROLLO ACCESSI AUTOMAZIONI PER PARCHEGGI E CONTROLLO ACCESSI ACCESS TO INNOVATION CAME ZARZĄDZA AUTOMATYKĄ DO KONTROLI DOSTĘPU ZWIEDZAJĄCYCH NA EXPO MILANO 2015 INNOWACJA POSTRZEGANA JAKO STYL ŻYCIA, GDYŻ Z NATURY KRYJE

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo