Stenogram XX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 15 maja, 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stenogram XX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 15 maja, 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90"

Transkrypt

1 1 Stenogram XX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 15 maja, 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90 Początek obrad godzina: 14:13. Dariusz Puścian: Dzień dobry Państwu, witam przybyłych na dzisiejszą Sesję Radnych, burmistrza, zastępców burmistrza dzielnicy, oraz przedstawicieli prasy i mieszkańców. Informuję, że na sali obecnych jest 23 radnych, a zatem jest quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że porządek obrad dzisiejszej sesji wraz z materiałami był do odbioru w Wydziale Obsługi Rady w terminie regulaminowym, o czym informowano radnych telefonicznie. Odczytam teraz zaproponowany porządek obrad. Punkt pierwszy: przyjęcie protokołu XIX/2012 sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego. Warszawy. Punkt drugi: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok. Punkt trzeci: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta stołecznego. Warszawy w Dzielnicy Wola na 2012 rok. Punkt czwarty: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia

2 Ustawicznego Nr 3 w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10 na Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10. Punkt piąty: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy dotyczącej nadania nazw stacjom metra w Dzielnicach Wola, Śródmieście i Praga - Północ miasta stołecznego Warszawy. Punkt szósty: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Punkt siódmy: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Nr 5/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. Pana Jerzego Świętochowskiego na działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Punkt ósmy: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Nr 6/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. Wspólnot Mieszkaniowych Wawelberga 3, Wawelberga 1 i Górczewskiej 17 na działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w związku z zagospodarowaniem podwórek pomiędzy budynkami przy ul. Górczewskiej 15 i 15A oraz przy ul. Wawelberga 3. Punkt dziewiąty: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ponownej Nr 7/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. Państwa Bożeny i Romana Owczarczyk na działanie Zarządu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie wykupu mieszkania w budynku przy ul. Działdowskiej. Punkt dziesiąty: informacja o pracy Zarządu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Punkt jedenasty: interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski. Punkt dwunasty: informacje. Czy są jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad? Bardzo proszę, Pani Burmistrz Orzechowska- Mikulska. Przy okazji chcę Państwa poinformować, że nie ma, jest nieobecna

3 3 pani burmistrz Urszula Kierzkowska, bo jest na spotkaniu samorządowym u pana prezydenta, także bardzo przeprasza, ale na pewno do nas dojedzie najszybciej, jak tylko to będzie możliwe. Bardzo proszę. Grażyna Orzechowska- Mikulska: Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o przyjęcie również autopoprawki, która jest zamieszczona w materiałach i głosowanie jej wspólnie ze zmianami w budżecie. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję. Uprzejmie informuję, że wszyscy radni otrzymali tę autopoprawki w formie elektronicznej oraz do teczek w dniu jedenastego maja, więc wszyscy powinni mieć. Czy są jeszcze jakieś i uwagi i propozycje do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Poddaje pod głosowanie porządek obrad XX Sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest za? Pięć, trzynaście, cztery, rozumiem, cztery. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden. Stwierdzam, że w wyniku głosowania dwadzieścia dwa głosy za, zero przeciw i przy jednym głosie wstrzymującym się porządek obrad XX Sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy został przyjęty. Przechodzimy do punktu pierwszego porządku obrad, przyjęcie Protokołu XIX Sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Zgodnie z zapisem paragrafu trzydziestego trzeciego ustęp trzeci Statutu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy, wymieniony protokół został wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady siódmego dnia od zakończenia sesji. Nie wniesiono do niego żadnych uwag, wobec czego, zgodnie z ustępem piątym paragrafu trzydziestego trzeciego, ostateczny tekst protokołu został wyłożony do wglądu na siedem dni przed dzisiejszą sesją. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu XIX Sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy? Kto jest za? Pięć, pięć plus trzynaście plus dwa. Kto jest przeciw?

4 Nie widzę. Kto się wstrzymał? Trzy. Stwierdzam, że w wyniku głosowania: dwadzieścia głosów za, zero przeciw i przy trzech głosach wstrzymujących się, protokół XIX Sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy został przyjęty. Zamykam punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego, podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na dwa tysiące dwunasty rok, druk numer sto czterdzieści dziewięć. Proszę główną księgową, panią Emilię Krawczyk, o przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawką. Emilia Krawczyk: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pod obrady Dzielnicy miasta stołecznego Warszawy kieruje się następujące propozycje zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na dwa tysiące dwunasty rok. W wydatkach bieżących wnosi się o zwiększenie środków w zadaniu: utrzymanie i konserwacja zieleni w roku dwa tysiące dwunastym o kwotę trzystu dwudziestu pięciu tysięcy złotych. Zwiększenie to związane jest z koniecznością zapłaty kosztów wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia trzydziestego marca bieżącego roku. Sprawa dotyczyła zapłaty potrąconych kar umownych z umowy podpisanej w przetargu nieograniczonym. Wydatek zostanie pokryty z dochodów z podatku od nieruchomości. Wnosi się również o przeniesienie kwoty dwudziestu czterech tysięcy ośmiuset złotych z dotacji dla organizacji pozarządowych na wydatki bieżące. Środki powyższe zostały po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w dwa tysiące dwunastym roku w naszej dzielnicy i zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia związane z rokiem Janusza Korczaka oraz imprezami kulturalnymi w okresie przedświątecznym w dwa tysiące dwunastym roku. I autopoprawka Czy razem Panie Przewodniczący? Dariusz Puścian: Bardzo proszę.

5 5 Emilia Krawczyk: W skierowanej pod obrady Rady Dzielnicy autopoprawce, wnosi się o dokonanie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne poprzez zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadania termo - - modernizacja budynku i modernizacja boisk Szkoły Podstawowej numer dwieście dwadzieścia pięć przy ulicy Brożka o kwotę stu tysięcy złotych. Zmniejszenie zostało dokonane na podstawie uaktualnionej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wnosi się o przeznaczenie kwoty stu tysięcy złotych na realizację zadania pod nazwą: modernizacja elewacji dachu oraz wymiana instalacji CO i wodno- kanalizacyjnej w budynku gimnazjum numer czterdzieści osiem przy ulicy Deotymy dwadzieścia pięć na trzydzieści trzy. Zwiększenie to jest na podstawie opracowanej w listopadzie dwa tysiące jedenastego roku, dokumentacji kosztorysowej, związanej z uruchomieniem zadania w zakresie wymiany instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji. Dziękuję, to wszystko. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję, bardzo proszę teraz vice przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury, panią Blankę Zienkiewicz, o przedstawienie opinii Komisji. Blanka Zienkiewicz: Komisja Oświaty i Kultury Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy w części dotyczącej kultury. Uchwałę przyjęto w głosowaniu: pięć za, cztery przeciw, zero wstrzymujących się.

6 Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pana Marka Bojanowicza, o przedstawienie opinii Komisji. Marek Bojanowicz: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała pozytywnie, przy siedmiu osobach obecnych, te zmiany w budżecie w dziale dziewięćset, dotyczącym właśnie tego, tego przegranego procesu. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, pana Adama Hacia, o przedstawienie opinii Komisji. Adam Hać: Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy miasta stołecznego Wola, Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym wraz z autopoprawką. Uchwałę przyjęto w głosowaniu osiem głosów za, zero przeciw, dwa wstrzymujące się. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, otwieram listę mówców zgodnie z paragrafem dwudziestym siódmym ustęp drugi Statutu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan Paweł Pawlak. Paweł Pawlak: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w kwestii zmian w załączniku, ja mam taką uwagę do Zarządu, odnośnie zmian w załączniku dotyczących pozostałych pieniędzy, to jest dwadzieścia cztery tysiące osiemset, na dotację w zakresie kultury. Dziwię się trochę, że dopiero dzisiaj, czyli piętnastego maja, dokonywane są zmiany w tym zakresie, bo pani prezydent

7 7 zatwierdziła wyniki konkursu, to było dokładnie dwudziestego czwartego lutego dwu tysięcznego dwunastego roku. Znaczy ja powiem tak: to jest tylko, albo aż dwadzieścia cztery tysiące, zależy, kto jak patrzy, jak obraca grubymi milionami, to, co tam dwadzieścia cztery tysiące, ale wydaje mi się, że dla organizacji pozarządowych, te dwadzieścia cztery tysiące to jest, to jest spora suma i za tą sumę można zrobić wiele pożytecznych, ciekawych imprez bądź zaktywizować społeczeństwo lokalne na terenie Woli. Niestety nikt z Zarządu, ani z, szczególnie z wydziału zespołu kultury, nie pokusił się, aby przygotować po dwudziestym czwartym lutego drugiego konkursu, żeby zachęcić kolejne organizacje, aby uczestniczyły w konkursie dotacyjnym. Jaki jest efekt tego typu działań? No mamy, za chwilę będziemy omawiali kwestię rozpatrywania nazw stacji metra i były przeprowadzone konsultacje przez samorząd, w których wzięło udział około pięćdziesięciu osób. To są efekty, gdzie zamiast, jak najwięcej, jak najszerszym, najszerszą ławą aktywizować społeczność lokalną, no my staramy się ją ograniczyć i to jest jeden z jego przykładów. Ja wiem, że w tych zmianach budżetowych raczej Zarząd nie weźmie mojej sugestii pod uwagę, ale w przyszłym roku warto by było, aby pieniądze, które są przeznaczone, szczególnie, że są tak małe, bo to w tym roku jest kwota stu pięćdziesięciu tysięcy. Wcześniej, w poprzednich latach, była to kwota około trzystu tysięcy złotych, aby w całości była przeznaczana na organizację pozarządowe, bo tych jest mało i warto, aby rozwijały się na terenie naszej dzielnicy. Dziękuję. Dariusz Puścian: Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem, wobec wyczerpania listy mówców, odczytam teraz projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w wyżej wymienionej sprawie i poddam go pod głosowanie. Uchwała Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian

8 w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na dwa tysiące dwunasty rok. Podstawy prawnej czytał nie będę. Paragraf pierwszy: pozytywnie opiniuje się propozycje zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na dwa tysiące dwunasty rok i paragraf drugi - uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przypominam, że to jest wraz z autopoprawką. Kto jest za tak, za tak brzmiącą uchwałą? Kto jest za? Czternaście plus cztery. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Pięć. Czyli sześć, sześć, sześć. Stwierdzam, że w wyniku głosowania, osiemnaście głosów za, zero przeciw i sześć wstrzymujących się, Rada podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na dwa tysiące dwunasty rok. Zamykam punkt drugi porządku obrad, przechodzimy do punktu trzeciego. Bardzo proszę, pani Ewa Statkiewicz. Ewa Statkiewicz: Panie Przewodniczący, chciałabym złożyć wniosek o ogłoszenie piętnastominutowej przerwy w obradach. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czyli przerwa do godziny czternastej czterdzieści pięć. Marcin Rolski: Panie Przewodniczący, a czym jest spowodowana na przykład? Dariusz Puścian: To jest prośba przedstawiciela, szefowej klubu i nie widzę tu żadnego problemu. Każdy może zgłosić. Marcin Rolski: Nie trzeba podawać powodu, tak?

9 PRZERWA 14:30 14: Dariusz Puścian: Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich na salę obrad, wznawiamy obrady po przerwie. Przypominam, że zakończyliśmy punkt drugi i przechodzimy do punktu trzeciego - podjęcie Uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wola na dwa tysiące dwunasty rok, druk numer sto pięćdziesiąt. Bardzo proszę zastępcę burmistrza, pana Mieczysława Zmysłowskiego o przedstawienie projektu uchwały. Mieczysław Zmysłowski: Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla naszego OSiR-u. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o kwotę, to ta sprawa była już omawiana, natomiast zostaliśmy zobowiązani do tego, aby opracować jednostkowe stawki, stąd też w proponowanej uchwale one są zawarte i raz jeszcze zwracam się z uprzejmą prośbą, o przyjęcie tego dokumentu. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Sportu i Turystyki, pana Marka Backiela, o przedstawienie opinii komisji.

10 Marek Backiel: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisji Bezpieczeństwa Sportu i Turystyki Rady Dzielnicy Wola pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie wystąpienia do Rady miasta Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji podmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie Dzielnicy Wola na rok dwa tysiące dwunasty. Uchwałę przyjęto w głosowaniu: pięć głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, pana Adama Hacia, o przedstawienie opinii Komisji. Adam Hać: Szanowni Państwo, Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wola na dwa tysiące dwunasty rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy dziesięciu obecnych. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, otwieram listę mówców zgodnie z paragrafem dwudziestym siódmym ustęp drugi Statutu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych do zabrania głosu, wobec powyższego, odczytam teraz projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddam go pod głosowanie. Uchwała Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem

11 11 o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wola na dwa tysiące dwunasty rok, podstawy prawnej czytał nie będę. Paragraf pierwszy: występuje się z wnioskiem do Rady miasta stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wola na dwa tysiące dwunasty rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi: projekt uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy stanowi załącznik do uchwały. Paragraf trzeci: wykonanie uchwały powierza się zarządowi Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Paragraf czwarty: traci moc uchwała numer 16/104/2012 Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy z dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwutysięcznego dwunastego roku. Paragraf piąty: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za tak brzmiącą treścią uchwały? Kto jest za? Pięć, czternaście i sześć. Pięć plus czternaście plus sześć. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w wyniku głosowania: dwadzieścia pięć głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się, Rada podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały i dalej jak w treści uchwały. Przechodzimy do punktu czwartego - podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego. Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10 na Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10,

12 druk numer sto pięćdziesiąt jeden. Bardzo proszę zastępcę burmistrza, panią Grażynę Orzechowską Mikulską, o przedstawienie tego punktu obrad. Grażyna Orzechowska- Mikulska: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały, dodam tylko, że zmienia się w tej chwili, jakby sposób kształcenia zawodowego i w związku z tym, rozszerzenie na nazwy o Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania pozwoli naszemu ośrodkowi prowadzić również kursy doskonalące z rożnych zakresów. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję pani burmistrz, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury, pana Tomasza Kruszyńskiego, o przedstawienie opinii Komisji. Tomasz Kruszyński: Szanowni Państwo, Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie, pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie na Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy sześciu obecnych. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, otwieram listę mówców zgodnie z paragrafem dwudziestym siódmym ustęp drugi Statutu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu może, w imieniu własnym? Nie widzę, odczytam teraz projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddam go pod głosowanie. Uchwała Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie

13 13 uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10 na Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10. Podstawy prawnej czytał nie będę. Paragraf pierwszy: występuje się z wnioskiem do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ulica Sołtyka 8/10 na Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ulica Sołtyka łamane, Sołtyka 8/10. Paragraf drugi: wykonanie uchwały powierzy się Zarzadowi Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za tak brzmiącą treścią uchwały? Kto jest za? Pięć. Ile? Ile Leszku? Czternaście. Pięć plus czternaście plus pięć. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto się, kto jest przeciw? Nie widzę. Zero. Stwierdzam, że w wyniku głosowania dwadzieścia cztery głosy za, zero przeciw, zero wstrzymujących się, Rada podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy, dalej jak w treści uchwały. Zamykam punkt czwarty porządku obrad, przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy dotyczącej nadania nazw stacjom metra w Dzielnicach Wola, Śródmieście i Praga - Północ miasta stołecznego Warszawy, druk numer sto pięćdziesiąt dwa. Bardzo proszę zastępcę burmistrza, panią Grażynę Orzechowską- - Mikulską, o przedstawienie tego punktu obrad.

14 Grażyna Orzechowska- Mikulska: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o przyjęcie tego punktu zgodnie z uzasadnieniem, dotyczy nas, jako Woli, tylko jedna stacja: Rondo Daszyńskiego. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję Pani Burmistrz, proszę przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury, pana Tomasza Kruszyńskiego o przedstawienie opinii Komisji. Tomasz Kruszyński: Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy dotyczącej nadania nazw stacjom metra w dzielnicy Wola, Śródmieście i Praga Północ. Uchwałę przyjęto w głosowaniu: sześć głosów za, trzy wstrzymujące się. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiski, Środowiska pana Marka Bojanowicza, o przedstawienie opinii Komisji. Marek Bojanowicz: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja na posiedzeniu w dniu piętnastego maja rozpatrywała sprawę stac, nazwy stacji metra i negatywnie opiniuje ten wniosek o nazwanie stacji Daszyńskiego, cztery głosy za, trzy wstrzymujące się. Jest drobne uzasadnienie też, ale to później je sobie, jako Marek Bojanowicz, jako radny, sobie przedstawię. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, otwieram listę mówców, zgodnie z paragrafem dwudziestym siódmym ustęp drugi Statutu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan Marek Bojanowicz.

15 15 Marek Bojanowicz: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym uzasadnić, dlaczego na Komisji byłem przeciwny tej nazwie. Dlatego, że powoływanie się na konsultacje, które obejmow, objęły dwadzieścia osiem osób za, jedenaście osób przeciw tej nazwie, dla mnie są to konsultacje niemiarodajne. Na przykład zrobiliśmy konsultacje dotyczące ulicy Strąkowej, były zrobione przez Zarząd obecny i oprócz tego, że była mała wpadka godzinowa, ale przynajmniej konsultacje były dobrze opracowane, dobrze zadane pytanie było. Te konsultacje były zrobione nie przez ten Zarząd, tylko poprzednio i uważam, że nie były, nie są, po prostu, miarodajne. Ja chciałem przy., wykorzystując ten moment, chciałem uzasadnić, że na komisjach i tutaj była dyskusja i przekazaliśmy to wielokrotnie do miasta, do zarządu transportu miejskiego, które się zajmuje, oni jak groch o ścianę nie przyjmują nazw, tak jak nazwę stacji Moczydło, cały czas z tej stacji Moczydło, która nie będzie przy Moczydle, tylko będzie między Syreny a linią kolejową, cały czas nazywają Moczydło. Cały czas urzędnicy nie przyjmują tego do wiadomości. Chciałem tylko przypomnieć Państwu, że pierwsza linia metra odnosz.., stacji, od nazwy stacji, odnoszą się w większości do nazw części dzielnic, które, przez które przebiega: Kabaty, Natolin i tak dalej. Dariusz Puścian: Nazwy osiedli. Marek Bojanowicz: Znaczy osiedli, osiedli powiedzmy, nazwijmy to osiedlami. Stąd była nasza propozycja, żeby linia metra druga, która przebiegać będzie przez Żyńce Wola miała nazwy takie: Mirów, to znaczy ta, gdzie jest ta propozycja Daszyńskiego, całkowicie nic nie mówiąca nikomu, a odnosząca się do części Mirowa, przez które przebiega, i w której jest, później stacja Wolska. No akurat tutaj nie było odniesienia, ale to jest przesiadka przy liniach

16 tramwajowych na Wolskiej, później jest stacja przy Syreny, właśnie, która miałaby, tu była propozycja, miała się nazywać stacją Młynów, później byłaby stacja przy, między Ciołka i Księcia Janusza, która miałaby się nazywać Koło. Później miałaby być stacja przy centrum handlowym, oczywiście wiadomo, że nie może być nazwy komercyjnej, ale tam jest Urlychów i proponowaliśmy Urlychów. Jest to nawiązanie do pierwszej linii, do nazewnictwa pierwszej linii metra i nagle wrzutka jest Daszyńskiego. Dziękuję bardzo, jako Marek Bojanowicz, związany z tym miastem od urodzenia i z czwartego pokolenia, jestem lekko zbulwersowany. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Po kolei: pani przewodnicząca Joanna Tracz- Łaptaszyńska, pan Paweł Pawlak i pan Marek Makuch. Joanna Tracz- Łaptaszyńska: Ja też chciałam się wypowiedzieć jako radna, nie jako klub, to nie jest wypowiedź klubowa, tylko jako ja. Natomiast, ja nie jestem członkiem Komisji Planowania Przestrzennego Marka Bojanowicza. Jestem członkiem Komisji Kultury i ja miałam zdanie odrębne. Uważam, że stacje metra powinny bardziej być nazwane ulicami. To znaczy, tam gdzie jest ulica, to stacja metra powinna być na przykład nazwana, nie wiem, Płocka, Wolska i tak jak jest to pierwotnie, ale nie planujemy chyba takich zmian. Dariusz Puścian: Szanowni Państwo, ja mam prośbę, pozwólcie się koleżance wypowiedzieć. Joanna Tracz - Łaptaszyńska: Próbowałam też przekonać radnych, że mamy piękną ulicę Syreny, na przykład, i proponowałam, żeby stacja była nazwana, właśnie stacja metra Syreny, co by było piękną nazwą i można by było bardzo ładną stację tutaj zaproponować mieszkańcom i stworzyć. No, i jeżeli chodzi

17 17 o nazewnictwo właśnie, no to mam nadzieję, że miasto jednak będzie szło w tym kierunku i biorąc pod uwagę fakt, że zarząd też przychylnie tutaj odnosi się do nazewnictwa stacji Rondo Daszyńskiego, mam nadzieję, że dalsze stację będą nazywały się tak, jak nazywają się pobliskie ulice, co łatwiej będzie tutaj mieszkańcom zlokalizować. Gdzie ta stacja metra faktycznie się nazyw, znajduje. Czy to jest przy tej ulicy? Przy którym przystanku, na przykład autobusowym? A jednocześnie powstanie bardzo ładna stacja metra Syreny. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Paweł Pawlak, później pan przewodniczący Paweł, Marek Makuch, przepraszam. Paweł Pawlak: Nie będę zgłaszał. Znaczy ja, w woli sprostowania, do wypowiedzi radnego Marka Bojanowicza. Powiedział, że konsultacje przeprowadził poprzedni Zarząd. Znaczy ja powiem tak: z tego, co wiem, mam materiały, konsultacje, jakie nazwy stacji metra, taka była nazwa, były prowadzone od dwudziestego szóstego maja do jedenastego listopada dwutysięcznego jedenastego roku. Nie przypominam sobie, żebym był w tym Zarządzie. Dariusz Puścian: Pan, czy, pan Marek Bojanowicz, po prostu się pomylił. Rozumiem, że przyjmuje do wiadomości tę pomyłkę i to tyle. Bardzo proszę, pan Marek Makuch. Głos z Sali: Docelowo się pomylił. Co przyjął do wiadomości? Marek Makuch: Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, ja myślę sobie tak, że zanim zostaną otwarte stacje metra, tak, minie bardzo dużo czasu, dokładnie nie

18 wiadomo nawet, kiedy, tak naprawdę, bo słyszymy o kolejnych opóźnieniach z budową tej drugiej linii i może to potrwać dosyć długo. W związku z tym, że są pewne kontrowersje do tego, w jaki sposób przeprowadzono te konsultacje oraz jak duża była grupa osób, które się wypowiedziały w tej sprawie, proponowalibyśmy jednak, żeby tą, nad sprawą nazwa, się zastanowić trochę dłużej, nie, wydać dzisiaj negatywną opinię dla Ronda Daszyńskiego, bo rzeczywiście ona wywołuje masę kontrowersji z różnych stron, choć cieszę się, że tutaj kolega Paweł nie zgłosił Ludwika Waryńskiego albo Róży Luksemburg, bo to wtedy mielibyśmy większy zgryz. Natomiast, Szanowni Państwo, no ok., zgadza się, też wasza linia, zgadza się. Natomiast wydaje mi się, że należałoby rozważać bardzo poważnie inną nazwę dla tej lokalizacji. Mianowicie, Muzeum Powstania Warszawskiego. No nie nasza, tam też socjaliści, też w powstaniu, też walczyli. Bataliony PPS-u były, drogi Marku. No. Nawet wasi alosy się dołączyli do powstania. Dlatego Szanowni Państwo, tak, już oczywiście każdy z nas może, tutaj ten, natomiast wydaje nam się, ze względu na lokalizację tak ważnego muzeum, zarówno w krajobrazie Woli jak i Warszawy, a także w związku z tym, że jednak bardzo wiele osób z poza Warszawy przyjeżdżając, będzie pewnie korzystało z drugiej linii metra, to wydaje nam się, że należałoby poważnie rozważać i zgłosić do konsultacji z, po raz kolejny, ale z uwzględnieniem nazwy, właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego, tym bardziej, że o ile się orientuję, również trasy tramwajowe, taki przystanek mają, więc by się to idealnie komponowało. Dziękuję bardzo. Dariusz Puścian: Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo pozwólcie, my, pan Marek Bojanowicz, za chwilę, za chwileczkę Marku Cię poproszę, natomiast, żeby, żeby to było właśnie w jakimś porządku, pozwólcie, że dwa zdania dodam od siebie. Szanowni Państwo, to jest tak, że naprawdę ta propozycja, która była kiedyś przedstawiona, wydaje się propozycją spójną, sensowną, nie mówię o nazwach osiedli starych. Przecież te wszystkie osiedla to są pochodzenia,

19 19 sięgają korzeniami bardzo głęboko, bardzo daleko, historycznie, one są uwarunkowane. Myślę, że naprawdę warto ten projekt, iść w tym kierunku, żeby on był spójny i dla całej Warszawy i dla Woli, ten, jedyne odstępstwo w postaci ulicy Wolskiej, no to też nie jest problematyczne, bo ono z samej nazwie już po prostu ma to, tę Wolę, a resztę osiedla wydają się spójne, sensowne. Mnie się przynajmniej tak wydaje, ja bym z chęcią taką propozycję poparł. Bardzo proszę, pan Marek Bojanowicz i pan Marek Makuch. Marek Bojanowicz: Panie Przewodniczący i tutaj Szanowni w Zarządzie, Komisja na koniec napisała taki wniosek, przyjęła taki wniosek, żebyśmy do tych nazw jeszcze raz wrócili i ponieważ właśnie, jest czas jeszcze na to, i dlatego pozwoliliśmy sobie negatywnie zaopiniować te nazewnictwo, żeby jeszcze raz do tego podejść, do tego nazewnictwa i jeszcze raz to przedyskutować i jeszcze raz może zrobić dyskusję szerszą na ten temat tylko z pytaniami takimi szerszymi i tutaj padły różne propozycje, które oczywiście były tutaj przedstawiane i poprzednio, ale wydaje mi się, że jest jeszcze chwila czasu na to, żeby, żeby zastanowić się nad tą, nad tym nazewnictwem, takie, które jest tutaj. No chyba na tym bym zakończył, że Komisja to widzi i dlatego we wniosku swoim wpisuje, jako uzasadnienie napisała, żeby jeszcze raz do tego powrócić. Dziękuję. Dariusz Puścian: Szanowni, bardzo proszę, pan Marek Makuch i pod, pod, chyba, że padnie jakiś inna kontrpropozycja, bo jeżeli nie, to tu Panowie byli zgodni, to ja bym poddał po prostu wniosek pod głosowanie do odesłania do skierowania z powrotem, po prostu, projektu uchwały do komisji. Marek Makuch: Tak też myślę, że to jest, to jest najrozsądniejsze, bo to rzeczywiście, zaraz wejdziemy w dyskusję właśnie, czy, bo na przykład

20 w naszej ocenie, Mirów jednak w sytuacji dynamicznego rozwoju Warszawy, gdzie tych naszych takich rodowitych Warszawiaków mamy coraz mniej, tak naprawdę, to myślę, że dla sporej części, tych, którzy będą mieszkali na Woli, chociażby w dziewiętnastej dzielnicy, czy w okolicznych osiedlach, no to nazwa Mirów nie wiele będzie mówiła i będą biedacy trafiali do Halę Mirowską, no. Także nie bądźmy zamknięci na tych z zewnątrz, Panie Przewodniczący. Dariusz Puścian: Nie, nie jesteśmy, myślę, zamknięci, natomiast tu był głos z Sali, nie wnikam w szczegóły, że niech się nauczą. No może i słusznie. Ja nie wiem. Szanowni Państwo, to cóż, ja w tej sytuacji poddam wniosek pod, jeszcze pan Paweł Pawlak? Nie, już nie. To ja, to ja poddaję pod głosowanie wniosek, żeby Rada skierowała z powrotem, odesłała projekt tej uchwały do ponownej pracy w Komisji. Kto jest za takim odesłaniem, kto jest za? Bardzo proszę o przegłosowanie tego. Trzy plus, czy dziesięć, czy jedenaście? Plus dziesięć, plus sześć. Kto jest przeciw? Dwa i jeden: trzy. Kto się wstrzymał? Cztery. Czy to się zgadza? Dziewiętnaście. Nie. Szanowni Państwo, to się nie zgadza, ja poproszę o reasumpcję, bo mam 26 głosów. Szanowni Państwo, reasumpcja głosowania. Kt, przepraszam, pan mecenas coś mi podpowiada, że to nie, chyba nie reasumpcja tylko... Szanowni Państwo, jeszcze raz. To może zróbmy tak. Przed tą reasumpcją, ponieważ pan mecenas zgłosił mi tu pewną wątpliwość to przed reasump, to głosowanie od razu mogę powiedzieć: jest nie ważne, dlatego, że za dużo głosów jest, natomiast ponownie przegłosujemy tylko zrób, dajmy chwilkę czasu panu mecenasowi, bo pan mecenas zgłosił mi pewną wątpliwość, natomiast, no ja tej wątpliwości nie mam, ale, ale poczekajmy, bo pan mecenas jest od tego, żeby sprawdzić. Szanowni Państwo, wracamy, przepraszam za tą przerwę, ale musieliśmy sobie parę, musieliśmy z panem mecenasem wyjaśnić sprawę, więc tak: możemy, nie, no, możemy skierować to Pamiętajmy o jednej rzeczy, żeby przed tym głosowaniem musimy to sobie wyjaśnić. My żeśmy dostali trzydzieści dni, to jest projekt

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r.

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. 1 Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. Przewodniczący Rady pan Dariusz Puścian powitał przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół VII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 12 kwietnia 2011 r.

Protokół VII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 12 kwietnia 2011 r. 1 Protokół VII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 12 kwietnia 2011 r. Przewodniczący Rady pan Dariusz Puścian powitał przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Stenogram XIX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 17 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al.

Stenogram XIX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 17 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Stenogram XIX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 17 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90 Początek obrad godzina: 14:13. Dariusz Puścian: Dzień Dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (92.), Komisji Gospodarki Narodowej (261.) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (272.) w dniu 23

Bardziej szczegółowo

Stenogram XV/2011 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy odbytej 13 grudnia 2011 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al.

Stenogram XV/2011 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy odbytej 13 grudnia 2011 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Stenogram XV/2011 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy odbytej 13 grudnia 2011 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90 Obrady rozpoczęto o godz. 14.08. Dariusz Puścian dzień dobry państwu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR VII/2015 Z SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 roku (sala konferencyjna Rady i Zarządu Dzielnicy X ul. Inicjatywy Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Protokół XXIV/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 10 czerwca 2008 r.

Protokół XXIV/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 10 czerwca 2008 r. Protokół XXIV/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 10 czerwca 2008 r. Przewodniczący Rady Dariusz Puścian powitał przybyłych na dzisiejszą sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł REPERTORIUM A nr 2148/2011 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (15.06.2011) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (273.) oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (285.) w dniu 23 lipca 2015 r. VIII kadencja

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Stenogram. z V Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. odbytej 8 lutego 2011 r.

Stenogram. z V Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. odbytej 8 lutego 2011 r. Stenogram z V Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy odbytej 8 lutego 2011 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90 Obrady rozpoczęto o godz. 14:05 Przewodniczący Dariusz Puścian: Dzień dobry

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 04.04.2016r. Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 10.00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A. oraz powitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Stenogram IV/2011 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy odbytej 11 stycznia 2011 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al.

Stenogram IV/2011 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy odbytej 11 stycznia 2011 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Stenogram IV/2011 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy odbytej 11 stycznia 2011 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90 Obrady rozpoczęto o godz. 14.06. Dariusz Puścian dzień dobry państwu,

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE UCHWAŁA Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (229.), Komisji Gospodarki Narodowej (227.), Komisji Kultury i Środków Przekazu (83.) oraz Komisji Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Dz-07.0021.7.2015 Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (261.) w dniu 30 września 2015 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (261.) w dniu 30 września 2015 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (261.) w dniu 30 września 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1028) Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (100.), Komisji Gospodarki Narodowej (160.) oraz Komisji Nauki, Edukacji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RODAN SYSTEMS Spółka Akcyjna otworzył Witold Kazimierz Staniszkis Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 25 lutego 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 25 lutego 2008 roku P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 25 lutego 2008 roku SE-PO.0063-4-2/08 Obecni: 1. Dominik Penar -nieobecny 2. Andrzej Mentel- obecny 3. Czesław Badura- nieobecny

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące piętnastego (08.04.2015) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1 REPERTORIUM A NR 8174 /2014 AKT NOTARIALNY Dnia osiemnastego lipca dwa tysiące czternastego roku (18-07-2014), w obecności mojej KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Protokół XXX/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 18 listopada 2008 r.

Protokół XXX/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 18 listopada 2008 r. 1 Protokół XXX/2008 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 18 listopada 2008 r. Przewodniczący Rady Dariusz Puścian powitał przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza Dzielnicy, Zastępców Burmistrza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Protokół zawiera Dane osobowe podlegające ochronie (art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------- PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa SATERNUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Chorzowie I. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok.

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok. Protokół z posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej z 14 marca 2016 r. ========================================================================= Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. Obecni: 1. Ireneusz Krawiec Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Piotr Graczyk Z-ca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Temat: Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez podjęcia żadnej uchwały

RAPORT BIEŻĄCY. Temat: Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez podjęcia żadnej uchwały RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. Data: 01.09.2014 Raport bieżący nr 14/2014 Temat: Zamknięcie obrad bez podjęcia żadnej uchwały Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r. Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/212/2008 Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 18 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XXX/212/2008 Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 18 listopada 2008 r. Uchwała Nr XXX/212/2008 Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta m. st. Warszawy o skierowanie pod obrady projektu uchwały w sprawie załoŝenia

Bardziej szczegółowo

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Wzór * niepotrzebne skreślić FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Białymstoku w dniu 29 maja 2015 roku przez Pełnomocnika:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A 1208/2015 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015r.)przede mną, notariusz Marią Karp, w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kutnie ( Spółka )

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kutnie ( Spółka ) Repertorium A nr 4474/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-29) Ewelina Stygar Jarosińska, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo