Stenogram XX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 15 maja, 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stenogram XX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 15 maja, 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90"

Transkrypt

1 1 Stenogram XX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 15 maja, 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90 Początek obrad godzina: 14:13. Dariusz Puścian: Dzień dobry Państwu, witam przybyłych na dzisiejszą Sesję Radnych, burmistrza, zastępców burmistrza dzielnicy, oraz przedstawicieli prasy i mieszkańców. Informuję, że na sali obecnych jest 23 radnych, a zatem jest quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że porządek obrad dzisiejszej sesji wraz z materiałami był do odbioru w Wydziale Obsługi Rady w terminie regulaminowym, o czym informowano radnych telefonicznie. Odczytam teraz zaproponowany porządek obrad. Punkt pierwszy: przyjęcie protokołu XIX/2012 sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego. Warszawy. Punkt drugi: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok. Punkt trzeci: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta stołecznego. Warszawy w Dzielnicy Wola na 2012 rok. Punkt czwarty: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia

2 Ustawicznego Nr 3 w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10 na Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10. Punkt piąty: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy dotyczącej nadania nazw stacjom metra w Dzielnicach Wola, Śródmieście i Praga - Północ miasta stołecznego Warszawy. Punkt szósty: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Punkt siódmy: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Nr 5/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. Pana Jerzego Świętochowskiego na działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Punkt ósmy: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Nr 6/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r. Wspólnot Mieszkaniowych Wawelberga 3, Wawelberga 1 i Górczewskiej 17 na działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w związku z zagospodarowaniem podwórek pomiędzy budynkami przy ul. Górczewskiej 15 i 15A oraz przy ul. Wawelberga 3. Punkt dziewiąty: podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ponownej Nr 7/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. Państwa Bożeny i Romana Owczarczyk na działanie Zarządu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie wykupu mieszkania w budynku przy ul. Działdowskiej. Punkt dziesiąty: informacja o pracy Zarządu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Punkt jedenasty: interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski. Punkt dwunasty: informacje. Czy są jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad? Bardzo proszę, Pani Burmistrz Orzechowska- Mikulska. Przy okazji chcę Państwa poinformować, że nie ma, jest nieobecna

3 3 pani burmistrz Urszula Kierzkowska, bo jest na spotkaniu samorządowym u pana prezydenta, także bardzo przeprasza, ale na pewno do nas dojedzie najszybciej, jak tylko to będzie możliwe. Bardzo proszę. Grażyna Orzechowska- Mikulska: Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o przyjęcie również autopoprawki, która jest zamieszczona w materiałach i głosowanie jej wspólnie ze zmianami w budżecie. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję. Uprzejmie informuję, że wszyscy radni otrzymali tę autopoprawki w formie elektronicznej oraz do teczek w dniu jedenastego maja, więc wszyscy powinni mieć. Czy są jeszcze jakieś i uwagi i propozycje do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Poddaje pod głosowanie porządek obrad XX Sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest za? Pięć, trzynaście, cztery, rozumiem, cztery. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden. Stwierdzam, że w wyniku głosowania dwadzieścia dwa głosy za, zero przeciw i przy jednym głosie wstrzymującym się porządek obrad XX Sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy został przyjęty. Przechodzimy do punktu pierwszego porządku obrad, przyjęcie Protokołu XIX Sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Zgodnie z zapisem paragrafu trzydziestego trzeciego ustęp trzeci Statutu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy, wymieniony protokół został wyłożony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady siódmego dnia od zakończenia sesji. Nie wniesiono do niego żadnych uwag, wobec czego, zgodnie z ustępem piątym paragrafu trzydziestego trzeciego, ostateczny tekst protokołu został wyłożony do wglądu na siedem dni przed dzisiejszą sesją. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu XIX Sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy? Kto jest za? Pięć, pięć plus trzynaście plus dwa. Kto jest przeciw?

4 Nie widzę. Kto się wstrzymał? Trzy. Stwierdzam, że w wyniku głosowania: dwadzieścia głosów za, zero przeciw i przy trzech głosach wstrzymujących się, protokół XIX Sesji Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy został przyjęty. Zamykam punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do punktu drugiego, podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na dwa tysiące dwunasty rok, druk numer sto czterdzieści dziewięć. Proszę główną księgową, panią Emilię Krawczyk, o przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawką. Emilia Krawczyk: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pod obrady Dzielnicy miasta stołecznego Warszawy kieruje się następujące propozycje zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na dwa tysiące dwunasty rok. W wydatkach bieżących wnosi się o zwiększenie środków w zadaniu: utrzymanie i konserwacja zieleni w roku dwa tysiące dwunastym o kwotę trzystu dwudziestu pięciu tysięcy złotych. Zwiększenie to związane jest z koniecznością zapłaty kosztów wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia trzydziestego marca bieżącego roku. Sprawa dotyczyła zapłaty potrąconych kar umownych z umowy podpisanej w przetargu nieograniczonym. Wydatek zostanie pokryty z dochodów z podatku od nieruchomości. Wnosi się również o przeniesienie kwoty dwudziestu czterech tysięcy ośmiuset złotych z dotacji dla organizacji pozarządowych na wydatki bieżące. Środki powyższe zostały po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w dwa tysiące dwunastym roku w naszej dzielnicy i zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia związane z rokiem Janusza Korczaka oraz imprezami kulturalnymi w okresie przedświątecznym w dwa tysiące dwunastym roku. I autopoprawka Czy razem Panie Przewodniczący? Dariusz Puścian: Bardzo proszę.

5 5 Emilia Krawczyk: W skierowanej pod obrady Rady Dzielnicy autopoprawce, wnosi się o dokonanie zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne poprzez zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadania termo - - modernizacja budynku i modernizacja boisk Szkoły Podstawowej numer dwieście dwadzieścia pięć przy ulicy Brożka o kwotę stu tysięcy złotych. Zmniejszenie zostało dokonane na podstawie uaktualnionej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wnosi się o przeznaczenie kwoty stu tysięcy złotych na realizację zadania pod nazwą: modernizacja elewacji dachu oraz wymiana instalacji CO i wodno- kanalizacyjnej w budynku gimnazjum numer czterdzieści osiem przy ulicy Deotymy dwadzieścia pięć na trzydzieści trzy. Zwiększenie to jest na podstawie opracowanej w listopadzie dwa tysiące jedenastego roku, dokumentacji kosztorysowej, związanej z uruchomieniem zadania w zakresie wymiany instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji. Dziękuję, to wszystko. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję, bardzo proszę teraz vice przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury, panią Blankę Zienkiewicz, o przedstawienie opinii Komisji. Blanka Zienkiewicz: Komisja Oświaty i Kultury Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy w części dotyczącej kultury. Uchwałę przyjęto w głosowaniu: pięć za, cztery przeciw, zero wstrzymujących się.

6 Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pana Marka Bojanowicza, o przedstawienie opinii Komisji. Marek Bojanowicz: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja w dniu dzisiejszym zaopiniowała pozytywnie, przy siedmiu osobach obecnych, te zmiany w budżecie w dziale dziewięćset, dotyczącym właśnie tego, tego przegranego procesu. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, pana Adama Hacia, o przedstawienie opinii Komisji. Adam Hać: Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy miasta stołecznego Wola, Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym wraz z autopoprawką. Uchwałę przyjęto w głosowaniu osiem głosów za, zero przeciw, dwa wstrzymujące się. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, otwieram listę mówców zgodnie z paragrafem dwudziestym siódmym ustęp drugi Statutu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan Paweł Pawlak. Paweł Pawlak: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w kwestii zmian w załączniku, ja mam taką uwagę do Zarządu, odnośnie zmian w załączniku dotyczących pozostałych pieniędzy, to jest dwadzieścia cztery tysiące osiemset, na dotację w zakresie kultury. Dziwię się trochę, że dopiero dzisiaj, czyli piętnastego maja, dokonywane są zmiany w tym zakresie, bo pani prezydent

7 7 zatwierdziła wyniki konkursu, to było dokładnie dwudziestego czwartego lutego dwu tysięcznego dwunastego roku. Znaczy ja powiem tak: to jest tylko, albo aż dwadzieścia cztery tysiące, zależy, kto jak patrzy, jak obraca grubymi milionami, to, co tam dwadzieścia cztery tysiące, ale wydaje mi się, że dla organizacji pozarządowych, te dwadzieścia cztery tysiące to jest, to jest spora suma i za tą sumę można zrobić wiele pożytecznych, ciekawych imprez bądź zaktywizować społeczeństwo lokalne na terenie Woli. Niestety nikt z Zarządu, ani z, szczególnie z wydziału zespołu kultury, nie pokusił się, aby przygotować po dwudziestym czwartym lutego drugiego konkursu, żeby zachęcić kolejne organizacje, aby uczestniczyły w konkursie dotacyjnym. Jaki jest efekt tego typu działań? No mamy, za chwilę będziemy omawiali kwestię rozpatrywania nazw stacji metra i były przeprowadzone konsultacje przez samorząd, w których wzięło udział około pięćdziesięciu osób. To są efekty, gdzie zamiast, jak najwięcej, jak najszerszym, najszerszą ławą aktywizować społeczność lokalną, no my staramy się ją ograniczyć i to jest jeden z jego przykładów. Ja wiem, że w tych zmianach budżetowych raczej Zarząd nie weźmie mojej sugestii pod uwagę, ale w przyszłym roku warto by było, aby pieniądze, które są przeznaczone, szczególnie, że są tak małe, bo to w tym roku jest kwota stu pięćdziesięciu tysięcy. Wcześniej, w poprzednich latach, była to kwota około trzystu tysięcy złotych, aby w całości była przeznaczana na organizację pozarządowe, bo tych jest mało i warto, aby rozwijały się na terenie naszej dzielnicy. Dziękuję. Dariusz Puścian: Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem, wobec wyczerpania listy mówców, odczytam teraz projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w wyżej wymienionej sprawie i poddam go pod głosowanie. Uchwała Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian

8 w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na dwa tysiące dwunasty rok. Podstawy prawnej czytał nie będę. Paragraf pierwszy: pozytywnie opiniuje się propozycje zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na dwa tysiące dwunasty rok i paragraf drugi - uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przypominam, że to jest wraz z autopoprawką. Kto jest za tak, za tak brzmiącą uchwałą? Kto jest za? Czternaście plus cztery. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Pięć. Czyli sześć, sześć, sześć. Stwierdzam, że w wyniku głosowania, osiemnaście głosów za, zero przeciw i sześć wstrzymujących się, Rada podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na dwa tysiące dwunasty rok. Zamykam punkt drugi porządku obrad, przechodzimy do punktu trzeciego. Bardzo proszę, pani Ewa Statkiewicz. Ewa Statkiewicz: Panie Przewodniczący, chciałabym złożyć wniosek o ogłoszenie piętnastominutowej przerwy w obradach. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czyli przerwa do godziny czternastej czterdzieści pięć. Marcin Rolski: Panie Przewodniczący, a czym jest spowodowana na przykład? Dariusz Puścian: To jest prośba przedstawiciela, szefowej klubu i nie widzę tu żadnego problemu. Każdy może zgłosić. Marcin Rolski: Nie trzeba podawać powodu, tak?

9 PRZERWA 14:30 14: Dariusz Puścian: Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich na salę obrad, wznawiamy obrady po przerwie. Przypominam, że zakończyliśmy punkt drugi i przechodzimy do punktu trzeciego - podjęcie Uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wola na dwa tysiące dwunasty rok, druk numer sto pięćdziesiąt. Bardzo proszę zastępcę burmistrza, pana Mieczysława Zmysłowskiego o przedstawienie projektu uchwały. Mieczysław Zmysłowski: Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla naszego OSiR-u. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o kwotę, to ta sprawa była już omawiana, natomiast zostaliśmy zobowiązani do tego, aby opracować jednostkowe stawki, stąd też w proponowanej uchwale one są zawarte i raz jeszcze zwracam się z uprzejmą prośbą, o przyjęcie tego dokumentu. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Sportu i Turystyki, pana Marka Backiela, o przedstawienie opinii komisji.

10 Marek Backiel: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisji Bezpieczeństwa Sportu i Turystyki Rady Dzielnicy Wola pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie wystąpienia do Rady miasta Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji podmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie Dzielnicy Wola na rok dwa tysiące dwunasty. Uchwałę przyjęto w głosowaniu: pięć głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, pana Adama Hacia, o przedstawienie opinii Komisji. Adam Hać: Szanowni Państwo, Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wola na dwa tysiące dwunasty rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy dziesięciu obecnych. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, otwieram listę mówców zgodnie z paragrafem dwudziestym siódmym ustęp drugi Statutu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych do zabrania głosu, wobec powyższego, odczytam teraz projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddam go pod głosowanie. Uchwała Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem

11 11 o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wola na dwa tysiące dwunasty rok, podstawy prawnej czytał nie będę. Paragraf pierwszy: występuje się z wnioskiem do Rady miasta stołecznego Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wola na dwa tysiące dwunasty rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi: projekt uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy stanowi załącznik do uchwały. Paragraf trzeci: wykonanie uchwały powierza się zarządowi Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Paragraf czwarty: traci moc uchwała numer 16/104/2012 Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy z dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwutysięcznego dwunastego roku. Paragraf piąty: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za tak brzmiącą treścią uchwały? Kto jest za? Pięć, czternaście i sześć. Pięć plus czternaście plus sześć. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w wyniku głosowania: dwadzieścia pięć głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się, Rada podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały i dalej jak w treści uchwały. Przechodzimy do punktu czwartego - podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego. Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10 na Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10,

12 druk numer sto pięćdziesiąt jeden. Bardzo proszę zastępcę burmistrza, panią Grażynę Orzechowską Mikulską, o przedstawienie tego punktu obrad. Grażyna Orzechowska- Mikulska: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały, dodam tylko, że zmienia się w tej chwili, jakby sposób kształcenia zawodowego i w związku z tym, rozszerzenie na nazwy o Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania pozwoli naszemu ośrodkowi prowadzić również kursy doskonalące z rożnych zakresów. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję pani burmistrz, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury, pana Tomasza Kruszyńskiego, o przedstawienie opinii Komisji. Tomasz Kruszyński: Szanowni Państwo, Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie, pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie na Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy sześciu obecnych. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, otwieram listę mówców zgodnie z paragrafem dwudziestym siódmym ustęp drugi Statutu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu może, w imieniu własnym? Nie widzę, odczytam teraz projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddam go pod głosowanie. Uchwała Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie

13 13 uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10 na Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10. Podstawy prawnej czytał nie będę. Paragraf pierwszy: występuje się z wnioskiem do Rady miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ulica Sołtyka 8/10 na Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Numer trzy w Warszawie, ulica Sołtyka łamane, Sołtyka 8/10. Paragraf drugi: wykonanie uchwały powierzy się Zarzadowi Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za tak brzmiącą treścią uchwały? Kto jest za? Pięć. Ile? Ile Leszku? Czternaście. Pięć plus czternaście plus pięć. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto się, kto jest przeciw? Nie widzę. Zero. Stwierdzam, że w wyniku głosowania dwadzieścia cztery głosy za, zero przeciw, zero wstrzymujących się, Rada podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady miasta stołecznego Warszawy, dalej jak w treści uchwały. Zamykam punkt czwarty porządku obrad, przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy dotyczącej nadania nazw stacjom metra w Dzielnicach Wola, Śródmieście i Praga - Północ miasta stołecznego Warszawy, druk numer sto pięćdziesiąt dwa. Bardzo proszę zastępcę burmistrza, panią Grażynę Orzechowską- - Mikulską, o przedstawienie tego punktu obrad.

14 Grażyna Orzechowska- Mikulska: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o przyjęcie tego punktu zgodnie z uzasadnieniem, dotyczy nas, jako Woli, tylko jedna stacja: Rondo Daszyńskiego. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję Pani Burmistrz, proszę przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury, pana Tomasza Kruszyńskiego o przedstawienie opinii Komisji. Tomasz Kruszyński: Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy dotyczącej nadania nazw stacjom metra w dzielnicy Wola, Śródmieście i Praga Północ. Uchwałę przyjęto w głosowaniu: sześć głosów za, trzy wstrzymujące się. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiski, Środowiska pana Marka Bojanowicza, o przedstawienie opinii Komisji. Marek Bojanowicz: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja na posiedzeniu w dniu piętnastego maja rozpatrywała sprawę stac, nazwy stacji metra i negatywnie opiniuje ten wniosek o nazwanie stacji Daszyńskiego, cztery głosy za, trzy wstrzymujące się. Jest drobne uzasadnienie też, ale to później je sobie, jako Marek Bojanowicz, jako radny, sobie przedstawię. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, otwieram listę mówców, zgodnie z paragrafem dwudziestym siódmym ustęp drugi Statutu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan Marek Bojanowicz.

15 15 Marek Bojanowicz: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym uzasadnić, dlaczego na Komisji byłem przeciwny tej nazwie. Dlatego, że powoływanie się na konsultacje, które obejmow, objęły dwadzieścia osiem osób za, jedenaście osób przeciw tej nazwie, dla mnie są to konsultacje niemiarodajne. Na przykład zrobiliśmy konsultacje dotyczące ulicy Strąkowej, były zrobione przez Zarząd obecny i oprócz tego, że była mała wpadka godzinowa, ale przynajmniej konsultacje były dobrze opracowane, dobrze zadane pytanie było. Te konsultacje były zrobione nie przez ten Zarząd, tylko poprzednio i uważam, że nie były, nie są, po prostu, miarodajne. Ja chciałem przy., wykorzystując ten moment, chciałem uzasadnić, że na komisjach i tutaj była dyskusja i przekazaliśmy to wielokrotnie do miasta, do zarządu transportu miejskiego, które się zajmuje, oni jak groch o ścianę nie przyjmują nazw, tak jak nazwę stacji Moczydło, cały czas z tej stacji Moczydło, która nie będzie przy Moczydle, tylko będzie między Syreny a linią kolejową, cały czas nazywają Moczydło. Cały czas urzędnicy nie przyjmują tego do wiadomości. Chciałem tylko przypomnieć Państwu, że pierwsza linia metra odnosz.., stacji, od nazwy stacji, odnoszą się w większości do nazw części dzielnic, które, przez które przebiega: Kabaty, Natolin i tak dalej. Dariusz Puścian: Nazwy osiedli. Marek Bojanowicz: Znaczy osiedli, osiedli powiedzmy, nazwijmy to osiedlami. Stąd była nasza propozycja, żeby linia metra druga, która przebiegać będzie przez Żyńce Wola miała nazwy takie: Mirów, to znaczy ta, gdzie jest ta propozycja Daszyńskiego, całkowicie nic nie mówiąca nikomu, a odnosząca się do części Mirowa, przez które przebiega, i w której jest, później stacja Wolska. No akurat tutaj nie było odniesienia, ale to jest przesiadka przy liniach

16 tramwajowych na Wolskiej, później jest stacja przy Syreny, właśnie, która miałaby, tu była propozycja, miała się nazywać stacją Młynów, później byłaby stacja przy, między Ciołka i Księcia Janusza, która miałaby się nazywać Koło. Później miałaby być stacja przy centrum handlowym, oczywiście wiadomo, że nie może być nazwy komercyjnej, ale tam jest Urlychów i proponowaliśmy Urlychów. Jest to nawiązanie do pierwszej linii, do nazewnictwa pierwszej linii metra i nagle wrzutka jest Daszyńskiego. Dziękuję bardzo, jako Marek Bojanowicz, związany z tym miastem od urodzenia i z czwartego pokolenia, jestem lekko zbulwersowany. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Po kolei: pani przewodnicząca Joanna Tracz- Łaptaszyńska, pan Paweł Pawlak i pan Marek Makuch. Joanna Tracz- Łaptaszyńska: Ja też chciałam się wypowiedzieć jako radna, nie jako klub, to nie jest wypowiedź klubowa, tylko jako ja. Natomiast, ja nie jestem członkiem Komisji Planowania Przestrzennego Marka Bojanowicza. Jestem członkiem Komisji Kultury i ja miałam zdanie odrębne. Uważam, że stacje metra powinny bardziej być nazwane ulicami. To znaczy, tam gdzie jest ulica, to stacja metra powinna być na przykład nazwana, nie wiem, Płocka, Wolska i tak jak jest to pierwotnie, ale nie planujemy chyba takich zmian. Dariusz Puścian: Szanowni Państwo, ja mam prośbę, pozwólcie się koleżance wypowiedzieć. Joanna Tracz - Łaptaszyńska: Próbowałam też przekonać radnych, że mamy piękną ulicę Syreny, na przykład, i proponowałam, żeby stacja była nazwana, właśnie stacja metra Syreny, co by było piękną nazwą i można by było bardzo ładną stację tutaj zaproponować mieszkańcom i stworzyć. No, i jeżeli chodzi

17 17 o nazewnictwo właśnie, no to mam nadzieję, że miasto jednak będzie szło w tym kierunku i biorąc pod uwagę fakt, że zarząd też przychylnie tutaj odnosi się do nazewnictwa stacji Rondo Daszyńskiego, mam nadzieję, że dalsze stację będą nazywały się tak, jak nazywają się pobliskie ulice, co łatwiej będzie tutaj mieszkańcom zlokalizować. Gdzie ta stacja metra faktycznie się nazyw, znajduje. Czy to jest przy tej ulicy? Przy którym przystanku, na przykład autobusowym? A jednocześnie powstanie bardzo ładna stacja metra Syreny. Dziękuję. Dariusz Puścian: Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Paweł Pawlak, później pan przewodniczący Paweł, Marek Makuch, przepraszam. Paweł Pawlak: Nie będę zgłaszał. Znaczy ja, w woli sprostowania, do wypowiedzi radnego Marka Bojanowicza. Powiedział, że konsultacje przeprowadził poprzedni Zarząd. Znaczy ja powiem tak: z tego, co wiem, mam materiały, konsultacje, jakie nazwy stacji metra, taka była nazwa, były prowadzone od dwudziestego szóstego maja do jedenastego listopada dwutysięcznego jedenastego roku. Nie przypominam sobie, żebym był w tym Zarządzie. Dariusz Puścian: Pan, czy, pan Marek Bojanowicz, po prostu się pomylił. Rozumiem, że przyjmuje do wiadomości tę pomyłkę i to tyle. Bardzo proszę, pan Marek Makuch. Głos z Sali: Docelowo się pomylił. Co przyjął do wiadomości? Marek Makuch: Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, ja myślę sobie tak, że zanim zostaną otwarte stacje metra, tak, minie bardzo dużo czasu, dokładnie nie

18 wiadomo nawet, kiedy, tak naprawdę, bo słyszymy o kolejnych opóźnieniach z budową tej drugiej linii i może to potrwać dosyć długo. W związku z tym, że są pewne kontrowersje do tego, w jaki sposób przeprowadzono te konsultacje oraz jak duża była grupa osób, które się wypowiedziały w tej sprawie, proponowalibyśmy jednak, żeby tą, nad sprawą nazwa, się zastanowić trochę dłużej, nie, wydać dzisiaj negatywną opinię dla Ronda Daszyńskiego, bo rzeczywiście ona wywołuje masę kontrowersji z różnych stron, choć cieszę się, że tutaj kolega Paweł nie zgłosił Ludwika Waryńskiego albo Róży Luksemburg, bo to wtedy mielibyśmy większy zgryz. Natomiast, Szanowni Państwo, no ok., zgadza się, też wasza linia, zgadza się. Natomiast wydaje mi się, że należałoby rozważać bardzo poważnie inną nazwę dla tej lokalizacji. Mianowicie, Muzeum Powstania Warszawskiego. No nie nasza, tam też socjaliści, też w powstaniu, też walczyli. Bataliony PPS-u były, drogi Marku. No. Nawet wasi alosy się dołączyli do powstania. Dlatego Szanowni Państwo, tak, już oczywiście każdy z nas może, tutaj ten, natomiast wydaje nam się, ze względu na lokalizację tak ważnego muzeum, zarówno w krajobrazie Woli jak i Warszawy, a także w związku z tym, że jednak bardzo wiele osób z poza Warszawy przyjeżdżając, będzie pewnie korzystało z drugiej linii metra, to wydaje nam się, że należałoby poważnie rozważać i zgłosić do konsultacji z, po raz kolejny, ale z uwzględnieniem nazwy, właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego, tym bardziej, że o ile się orientuję, również trasy tramwajowe, taki przystanek mają, więc by się to idealnie komponowało. Dziękuję bardzo. Dariusz Puścian: Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo pozwólcie, my, pan Marek Bojanowicz, za chwilę, za chwileczkę Marku Cię poproszę, natomiast, żeby, żeby to było właśnie w jakimś porządku, pozwólcie, że dwa zdania dodam od siebie. Szanowni Państwo, to jest tak, że naprawdę ta propozycja, która była kiedyś przedstawiona, wydaje się propozycją spójną, sensowną, nie mówię o nazwach osiedli starych. Przecież te wszystkie osiedla to są pochodzenia,

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21 i 22 maja 2014 r. Warszawa 2014 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 23 dniach 12 i 13 grudnia Warszawa 2013 r. 23 dniach 12 i 13 grudnia 23 dniach 12 i 13 grudnia 1. Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2329) 341. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 26 lipca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2329) 341. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 26 lipca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2329) 341. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 26 lipca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (193.) w dniu 3 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (193.) w dniu 3 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (193.) w dniu 3 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 66. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 3 i 4 grudnia 2014 r. Warszawa 2015 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo