PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r."

Transkrypt

1 BRM PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie i trwały do godz Ustawowy stan Rady - 23 radnych, obecnych na sesji 21 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli : 1. Zaproszeni goście; 2. Prezydent Miasta; 3. Zastępca Prezydenta Miasta; 4. Sekretarz Miasta; 5. Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów w/g list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD : 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 sierpnia 2014 roku. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie. 9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 18 sierpnia r. do 15 września 2014 r. 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 11. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 12. Zamknięcie obrad sesji. Ad.pkt.1. otworzył obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie. Przywitał Prezydentów, Pana Sekretarza, Zastępcę Skarbnika, pracowników Biura Rady, radnych oraz mieszkańców Pruszkowa. 1

2 Poinformował, że w dniu 8 września br. pruszkowscy harcerze zwrócili się do radnych Rady Miejskiej w Pruszkowie z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu sztandaru dla harcerzy z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Pruszkowie im. Andrzeja Romockiego MORRO ul. Jasna 2, który będzie własnością najstarszego środowiska harcerskiego w Pruszkowie działającego od 1919 roku. W związku z powyższym przygotowano listę, na której radni mogą zadeklarować przekazanie diety z dzisiejszej sesji na powyższy cel. Stwierdził, że w chwili obecnej w sesji uczestniczy 21 radnych, wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Ad.pkt.2. poinformował, że do protokołu z sesji w dniu 28 sierpnia 2014 roku nie wpłynęły uwagi, w związku z czym protokół uznał za przyjęty. Ad.pkt.3. Rada jednogłośnie (21 głosów za) przyjęła zaproponowany porządek obrad sesji. Ad.pkt.4. poprosił Pana Prezydenta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Tomasz Zygier Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów w imieniu Prezydenta Miasta do projektu uchwały zgłosił autopoprawkę - w załączniku nr 2 zmniejsza się wykaz przedsięwzięć na lata w następujący sposób: - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejszenie o kwotę zł. i przeznaczenie jej na zadanie Przebudowa obiektów sportowych MZOS. Jeżeli chodzi o załącznik nr 1 to dochody i wydatki zwiększają się o kwotę zł. Dodał, że uchwała wraz z autopoprawką była przedmiotem obrad każdej komisji merytorycznej Rady. poprosił o przedstawienie opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Finansów odnośnie projektu uchwały. Radny Józef Moczuło Przewodniczący Komisji SBiF poinformował, że Komisja Skarbu, Budżetu i Finansów jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Karol Chlebiński Przewodniczący Komisji GKiOŚ poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 2

3 poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Jacek Rybczyński Przewodniczący Komisji RFiIE poinformował, że Komisja Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radna Krystyna Szydłak Przewodnicząca Komisji OKiS poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Mieczysław Maliszewski Przewodniczący Komisji PAiB poinformował, że Komisja Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Krzysztof Biskupski Przewodniczący Komisji ZiOS poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Stosunkiem głosów 20 za przy braku przeciwnych i 1 wstrzymującym się Rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Uchwała nr XLVIII/459/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad.pkt.5. poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok. Tomasz Zygier Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów w imieniu Prezydenta Miasta do projektu uchwały zgłosił tożsamą autopoprawkę, co przy poprzednim projekcie uchwały czyli kwotę zł. należy przenieść z zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 na zadanie Przebudowa obiektów MZOS. Po dokonaniu autopoprawki proponowane zmiany do budżetu miasta są następujące: - po stronie dochodów zwiększenie o kwotę zł., - po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę zł. i zwiększenie o kwotę zł. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką również był przedmiotem posiedzeń komisji merytorycznych Rady. 3

4 Andrzej Królikowski Zastępca Prezydenta w nawiązaniu do autopoprawki poinformował, że przeniesienie kwoty zł. dla MZOS jest konieczne, gdyż pomimo wielokrotnych napraw tablicy wyników na stadionie Znicz niezbędna jest jej wymiana. Funkcjonująca tablica była zamontowana podczas budowy obiektów i została już wyeksploatowana nie wyświetla w sposób zadawalający ani czasu, ani wyników osiągniętych podczas gry. Planuje się zakup nowoczesnej LEDowej tablicy, której koszt wynosi około zł. poprosił o przedstawienie opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Finansów odnośnie projektu uchwały. Radny Józef Moczuło Przewodniczący Komisji SBiF poinformował, że Komisja Skarbu, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Karol Chlebiński Przewodniczący Komisji GKiOŚ poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Jacek Rybczyński Przewodniczący Komisji RFiIE poinformował, że Komisja Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radna Krystyna Szydłak Przewodnicząca Komisji OKiS poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Mieczysław Maliszewski Przewodniczący Komisji PAiB poinformował, że Komisja Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Krzysztof Biskupski Przewodniczący Komisji ZiOS poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 4

5 Rada jednogłośnie (21 głosów za) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok. Uchwała nr XLVIII/460/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad.pkt.6. poprosił Prezydenta Miasta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Andrzej Kurzela Zastępca Prezydenta w imieniu Prezydenta Miasta poinformował, że zgodnie z 21 ust 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a 10 kwietnia 2012 r., każdy przystanek musi posiadać odpowiednie oznakowanie, które powinno zawierać nazwę i numer, a także powinny zostać określone warunki i zasady korzystania z tych przystanków. Dokonuje tego właściciel lub zarządzający przystankiem. W związku z tym, iż od 1 września br., uruchomiona została nowa linia autobusowa łącząca dzielnicę Gąsin z osiedlem Staszica, powstały nowe przystanki autobusowe. Dotyczy to przystanków przy ul. Przejazdowej, Groblowej, Akacjowej i Działkowej, które zostały dopisane do załącznika nr 1 stanowiącego wykaz wszystkich przystanków na terenie miasta Pruszkowa. Dodał, że na w/w linii autobusowej obowiązują inne warunki jak na pozostałych z uwagi na duże uciążliwości, jakie napotkały w wyniku przejazdów mieszkańców dzielnicy Gąsin i osiedla Staszica. Na omawianej linii autobusowej, dzieci posiadające legitymacje szkolną mogą podróżować nieodpłatnie. poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Karol Chlebiński Przewodniczący Komisji GKiOŚ poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie (21 głosów za) podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała nr XLVIII/461/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ad.pkt.7. poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 5

6 Jacek Dutkiewicz Sekretarz Miasta w imieniu Prezydenta Miasta poinformował, że tak jak przed innymi wyborami, także przed wyborami samorządowymi należy określić odrębne obwody głosowania. Takie obwody tworzone są w szpitalach, w których w dniu głosowania będzie przebywać co najmniej 15 pacjentów ujętych w rejestrze wyborców w gminie, na terenie której funkcjonuje placówka. Obwody głosowania w szpitalach będą przynależne w wyborach do Rady Miejskiej w Pruszkowie do określonych okręgów i tak: - obwód nr 27 będzie przynależny do okręgu 12, - obwód 28 będzie przynależny do okręgu 3, - obwód 29 będzie przynależny do okręgu 10, zgodnie z miejscem położenia szpitali. poprosił Przewodniczącego Komisji Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Mieczysław Maliszewski Przewodniczący Komisji PAiB poinformował, że Komisja Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Uchwała nr XLVIII/462/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad.pkt.8. poprosił Radnego Olszaka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że projekt uchwały zawiera propozycję pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Następnie odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Właśnie w tym punkcie chciałbym zabrać głos z tego powodu, że tak naprawdę zastanówmy się po co w ogóle jest Komisja Rewizyjna. Bo tak naprawdę, czy Państwo uznacie skargę za zasadną, czy nie za zasadną, to i tak z tego nic nie ma, także uważam, że to jest bezcelowe. Radny Wojciech Gawkowski w uzupełnieniu własnego głosu dotyczącego uzasadnienia poinformował, że omawiana skarga wpłynęła od tych samych osób, których skarga była już rozpatrywana. Przypomniał, że Rada uznała skargę za zasadna w sześciu punktach, a Komisja Rewizyjna wnioskowała do Prezydenta o zajęcie się sprawą i wdrożenie procesu naprawczego w MOPS w Pruszkowie. 6

7 Zadał pytanie dlaczego stało się tak, iż skarga wpłynęła ponownie? Otóż stało się tak dlatego, że Prezydent nic w tej sprawie nie zrobił. Państwo, którzy złożyli skargę, faktycznie przedstawili takie same zarzuty jak wcześniej, gdyż są przekonani, że stała się im wielka krzywda, zostali w bardzo nieprzyjemny sposób potraktowani przez pracowników MOPS w Pruszkowie i czują się w dalszym ciągu szykanowani. Stwierdził, że nie byłoby tej sprawy, gdyby Pan Prezydent zareagował w ramach swoich kompetencji. Cyt. Niestety problem chciano zamieść pod dywan i dlatego nie można rozwiązać problemu. I dopóki nie zostaną wyciągnięte konsekwencje i nie będzie przedstawione żadne zadośćuczynienie ludziom, którzy naprawdę zostali skrzywdzeni, sprawa będzie powracała i osoby, których dotyczy, będą czuły się pokrzywdzone przez władze samorządowe Pruszkowa. Cyt. Z przykrością muszę stwierdzić, że niestety, Panie Prezydencie, czeka nas żmudna praca i to będzie orka na ugorze, odbudowy etosu pracownika samorządowego. Bo z obserwacji, również zachowania pracowników samorządowych, oni też się z tym źle czują, oni też nie są w komfortowej sytuacji, ale niestety nie mają żadnego wsparcia ze strony Pana Prezydenta, ze strony nadzoru. Czeka nas również mozolne budowanie czy też odbudowywanie zaufania do pracy urzędników miejskich i to będzie naprawdę chyba praca żmudna i trudna. Jan Starzyński Prezydent Miasta poinformował, że nie będzie prowadził politycznej polemiki. Stwierdził, że po podjęciu przez Radę Miejską uchwały uznającej skargę za zasadną, zostały wysłane zalecenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodał, że Pan Radny Gawkowski, jako członek Komisji Rewizyjnej, powinien wiedzieć, że w międzyczasie, już po rozpatrzeniu pierwszej skargi i otrzymaniu zaleceń, Komisja Rewizyjna badała działanie MOPSu i nie wniosła żadnych uwag oraz zastrzeżeń do prowadzonych postępowań przez MOPS oraz do sposobu prowadzenia dokumentacji przez tę jednostkę. Radny Wojciech Gawkowski poinformował, iż wie, że MOPS otrzymał zalecenia, ale były one w stylu cyt. nie chciałbym cofać się do lat słusznie minionych, ale można je krótko stwierdzić wicie, rozumicie. Sprawa skarżących nie została w żaden sposób pozytywnie załatwiona i stąd ich ponowna skarga. Zaznaczył, że to, iż Pan Prezydent uważa, że sprawa została należycie załatwiona i ma dobre samopoczucie, nie znaczy że dobre samopoczucie mają również osoby, które złożyły skargę. Oni w dalszym ciągu czują się skrzywdzeni. Wyjaśnił, że nie jest to wystąpienie polityczne lecz chodzi o krzywdę mieszkańców Pruszkowa. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę Radnemu Gawkowskiemu na logiczny błąd, który popełnił wyciągając wnioski ogólne z jednego odosobnionego przypadku. W ciągu kilku lat pracy w Komisji Rewizyjnej zdarzały się skargi na MOPS i dopiero skarga złożona w 2013 roku okazała się zasadna. Pracownicy MOPSu w tej sprawie nie stanęli na wysokości zadania. Był to jednak jeden jedyny przypadek, a Radny Gawkowski przeniósł go na wszystkich pracowników samorządowych miasta swoją, trudno powiedzieć logiką, a raczej jej brakiem w swojej wypowiedzi. Zaznaczył, że sprawa była trudna, gdyż doszły emocje, a jak działają emocje przy okazji konfliktu, to ciężko nad nimi zapanować. 7

8 Rację miał Radny Gawkowski mówiąc, że Skarżący czują żal, gdyż nie zadość uczyniono w żaden sposób po uznaniu ich skargi za zasadną. Należy jednak podkreślić, że w myśl polskich przepisów prawa nie da się zadość uczynić w takiej sytuacji. Należało ten problem inaczej rozwiązać, ale nie w obrębie funkcjonujących przepisów prawa. Radny Wojciech Gawkowski nie zgodził się z tezami postawionymi przez Pana Olszaka, którego poprosił o przypomnienie sobie czy to był odosobniony przypadek. Komisja Rewizyjna np. badała sytuację MZO, gdzie stwierdzono - dzięki znajomości rzeczy Radnego Wróblewskiego, którego Wasze ugrupowanie odwołało za to z Komisji Rewizyjnej - duże nieprawidłowości, które być może skutkują najwyższymi opłatami za wywóz odpadów w Pruszkowie, wyższymi od wszystkich okolicznych gmin. zwrócił uwagę Radnemu, że w chwili obecnej Rada nie bada tej sprawy. Radny będzie się mógł na powyższy temat wypowiedzieć w pkt. Wolne wnioski porządku obrad. W chwili obecnej rozpatrywana jest skarga na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Radny Wojciech Gawkowski przypomniał, że Przewodniczący Komisji informował Radę, że jest to jednostkowy przypadek, a nie jest to prawdą. Takich przypadków było kilka, które można mnożyć. Jeżeli jednak Pan Przewodniczący uważa, że należy zamknąć dyskusję, to podziękował za głos. zamknął dyskusję. Na tematy nie związane ze skargą będzie można dyskutować w wolnych wnioskach. Stosunkiem głosów 14 za przy 3 przeciwnych i 3 wstrzymującymi się Rada podjęła uchwałę w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Jedna osoba nie głosowała. Uchwała nr XLVIII/463/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ad.pkt.9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od dnia 18 sierpnia r. do 15 września 2014 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Radny Andrzej Wróblewski zauważył, że w informacji o działalności Pana Prezydenta jest wiele przypadków podpisania protokołów konieczności w zakresie inwestycji. Poprosił o wyjaśnienie powodów zwiększania kosztów realizowanych zadań. Podał przykłady: strona nr 7 pkt. 1, 2, 3, 7. wyjaśnił, że w ostatnim czasie prowadzone są remonty obiektów oświatowych, które funkcjonują od kilkudziesięciu lat np. rozbudowywane jest Przedszkole nr 4 zlokalizowane przy zbiegu uli Kościelnej i Bolesława Prusa, trwa rozbudowa części sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 czy też realizowana jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2. 8

9 We wszystkich obiektach, w których trwają prace, projektanci nie przewidzieli wszystkich niebezpieczeństw, które mogą nastąpić podczas realizacji inwestycji. Okazało się np. że w jednym przypadku zarwana jest kanalizacja deszczowa, w innym zarwane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej, a przy wyburzaniu ściany zarwała się inna konstrukcja. Te wszystkie przypadki powodują przeprowadzenie robót dodatkowych czy uzupełniających, które są realizowane zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami i na ogół nie przekraczają kilku procent wartości całego zamówienia. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego : czyli po prostu zawinił projektant, nie przewidział? Tak Panie Prezydencie? cyt. na wniosek Radnego Wróblewskiego: nie da się. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego : aha, ja chciałbym, aby Pan Prezydent to powtórzył nie da się. Zakończyliśmy. Dziękuję serdecznie. cyt. na wniosek Radnego Wróblewskiego: nie, nie, nie Proszę Pana, nie da się przewidzieć wszystkich robót, które wykonywane są. Jeżeli Pan wykonywał jakikolwiek remont w swoim mieszkaniu, chyba że ma Pan nowy dom, bo ja mam stary, to jest to podobnie, ruszam jedną sprawę, przy okazji wali się druga. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego: oczywiście zgadza się, przy budowie domu też można nie przewidzieć różnych rzeczy, że może coś się tam. cyt. na wniosek Radnego Wróblewskiego: i przy budowie domu też czasami nie da się wszystkiego przewidzieć. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego: Dziękuję, zadawala mnie to Panie Prezydencie. cyt. na wniosek Radnego Wróblewskiego: a jak zadawala, to nie ma sprawy. Ad.pkt.10. Radna Magdalena Dubiel w związku ze spotkaniem, które odbyło się 17 września br. w sprawie ul. Działkowej, po którym po raz pierwszy można mieć nadzieję na przebudowę w/w ulicy i w którym uczestniczyła Pani Starosta, Prezydent Pruszkowa, Burmistrz Brwinowa i przedstawiciele firmy AGROMAN, poprosiła Pana Prezydenta o przestawienie aktualnej sytuacji dotyczącej inwestycji w ul. Działkowej. Jan Starzyński Prezydent Miasta poinformował, że również w dniu wczorajszym o godz odbyło się spotkanie robocze w węższym gronie w poruszonej sprawie i istnieje szansa na rozwiązanie problemu. Firma AGROMAN i jego spółka matka przedstawili warunki przekazania gruntu pod ulicę - prowadzące do celu zostały omówione, a te, które ze względów formalnych nie mogły być przyjęte zostały odrzucone. 9

10 Odbędzie się jeszcze spotkanie robocze dwustronne Pani Starosty z przedstawicielami firmy AGROMAN oraz spotkanie przedstawicieli firmy AGROMAN z burmistrzem Brwinowa. Po osiągnięciu szczegółowych uzgodnień wyznaczone zostanie kolejne spotkanie, na którym przedstawiony będzie projekt aktu notarialnego przeniesienia własności działki drogowej przez firmę AGROMAN na rzecz gminy Brwinów. Do opracowania projektu aktu notarialnego zobowiązany został burmistrz Brwinowa. Wyraził nadzieje, że zostanie osiągnięty zamierzony cel i będzie możliwa realizacja ulicy Działkowej wg koncepcji opracowanej przez miasto wiele lat wcześniej. Radny Józef Moczuło w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Gawkowskiego dotyczącej rzekomo najdroższych w Pruszkowie opłat za wywóz nieczystości w stosunku do gmin okolicznych zapytał, czy Radny posiada informacje jakiej wysokości opłaty są w innych gminach cyt. czy tylko Pan tak gada, że są najdroższe? Nie wie Pan, Pan nie ma pojęcia, jakie są opłaty w Raszynie, w Michałowicach. Informowano również o zaleceniach Komisji Rewizyjnej i ekspertyzie Radnego Wróblewskiego, który stwierdził, że w MZO kupowane są zbyt drogie części do samochodów. MZO posiada bardzo drogi specjalistyczny sprzęt, są to samochody wysokiej klasy, mercedesy, volva, dafy, skanie i nie można kupować do nich części podrabianych szczególnie tarcz hamulcowych. Samochody pracują w ekstremalnych warunkach i muszą być sprawne, dlatego kupowane są części oryginalne, a nie podróbki cyt. od Gumisia czy tak jak robi to Pan Wróblewski w swoich samochodach. Radny Kazimierz Mazur poinformował, że na stronie MZO jest następujące ogłoszenie: Punkt selektywnego zbierania odpadów. Za symboliczną opłatą prowadzimy zbiórkę następujących odpadów: odpady gabarytowe, meble, drewno zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny itd. Zapytał dlaczego za opłatą, nawet symboliczną? Wcześniej zbiórkę taką prowadzono bez żadnych opłat. Czy to dotyczy osób, które nie posiadają umów? Poinformował również, że od ponad roku nie były myte ani odkażane pojemniki na odpady, które stoją na jego posesji. W okresie letnim, kiedy temperatury były bardzo wysokie, również tego nie zrobiono. Następnie zwrócił się do Pana Prezydenta z pytaniem w związku z pismem z dnia 4 września br. posła na Sejm Mariusza Błaszczaka z prośbą o wyjaśnienie sprawy konfliktu w MZO w Pruszkowie, gdyż część pracowników tej firmy zwróciło się o to do Posła, czy radni zostaną zapoznani z odpowiedzią, jakiej udzielono w tej sprawie? Jeżeli tak, to kiedy? Jan Starzyński Prezydent Miasta poinformował, że odpowiedź została udzielona w terminie zgodnym z KPA i radni będą mogli zapoznać się z jej treścią w Biurze Rady. w odpowiedzi na pierwsze pytanie Radnego Mazura poinformował, że MZO nie obsługuje tylko osób fizycznych - mieszkańców Pruszkowa, ale także firmy działające na terenie miasta i opłaty za zbieranie wymienionych przez Radnego odpadów, dotyczą firm oraz wszystkich innych osób spoza miasta, gdyż nie wszystkie okoliczne gminy są obsługiwane przez pruszkowskie MZO. Radny Kazimierz Mazur zaznaczył, że w ogłoszeniu brak jest informacji kogo dotyczy opłata. 10

11 poinformował, że Prezydent zwróci się do MZO o sprecyzowanie informacji. Jeżeli chodzi o odkażanie i mycie pojemników, jest to zadanie realizowane zgodnie z regulaminem tzn. należy zgłosić taką potrzebę do MZO. Radny Wojciech Gawkowski przedstawił informację nt. cen za wywóz odpadów w innych gminach i tak: w Grodzisku Mazowieckim jest to 9,50 zł. od osoby miesięcznie, w Legionowie 8 zł. Radny Henryk Wacławek - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Radny posiada informacje jakie ceny za wywóz odpadów są w Warszawie? stwierdził, że nie jest to czas na tego typu dyskusje. O cenach można dyskutować w momencie postępowania przetargowego, kiedy firmy składają oferty. Zaznaczył, że oferta złożona przez MZO na wywóz nieczystości była o kilka milionów tańsza od pozostałych i gdyby nie MZO opłata dla mieszkańców byłaby znacznie wyższa. Radny Wojciech Gawkowski podziękował za wyjaśnienia i stwierdził, że jak zwykle Pan Prezydent ma piękne wytłumaczenie najniższa oferta, z której są najwyższe opłaty. stwierdził, że jest to konfabulacja, w Pruszkowie nie określono najwyższych opłat za wywóz nieczystości, są one na średnim poziomie. Jest wiele gmin, które określiły 50 % wyższe opłaty niż Pruszków np. w Warszawie są najwyższe, rekordowe opłaty cyt. które ta kierownicza siła Platforma Obywatelska rządząca w Warszawie ustaliła. Przyznał, że są również gminy, które uchwaliły niższe opłaty za wywóz nieczystości niż Pruszków, który jest mniej więcej pośrodku tabeli. Wynika to ze specyfiki danego miasta. W niektórych gminach jest taniej dlatego, że gminy dopłacają więcej, a Pruszków dopłaca mniej do systemu wywozu odpadów. Radny Wojciech Gawkowski stwierdził, że miasto jest samorządem i poprosił o jego nie upolitycznianie oraz o nie porównywania Pruszkowa do Warszawy. Poinformował, że nie bez kozery porównywał ceny nie w Warszawie, nie w Nowym Yorku czy w Tokio, bo to nie jest ta kategoria lecz z Legionowem, które jest niemalże bliźniaczym miastem dla Pruszkowa i z Grodziskiem Mazowieckim, są to samorządy z tej samej kategorii co Pruszków. Są to również miasta powiatowe. Zwrócił się o nie porównywanie Pruszkowa do Warszawy, który nie jest nawet procentem jednej z jej dzielnic. Powtórzył, że w Legionowie odpłatność mieszkańców wynosi 8 zł. od osoby za miesiąc i dobrze by było, gdyby Pan Prezydent przyjął to do wiadomości. Radny Henryk Wacławek - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że należy przyjąć do wiadomości fakt, że istnieje procedura przetargowa. Andrzej Królikowski Zastępca Prezydenta Miasta przypomniał, że to nie Prezydent Miasta ustala stawki za wywóz nieczystości lecz uchwaliła je Rada Miejska. Pan Prezydent jest organem wykonawczym samorządu i wykonuje uchwały podjęte przez Radę Miejską. W chwili obecnej odniesienia w tej kwestii wskazują, że nie bardzo wiadomo, co było uchwalane. 11

12 Należy także przypomnieć, że na sesji w maju br. Rada Miejska podjęła uchwałę o obniżeniu stawki za wywóz odpadów na terenie miasta Pruszkowa i należałoby sądzić, że jest to krok w dobrą stronę. Radni omawiali uchwałę szczegółowo podczas posiedzeń komisji merytorycznych, a dzisiaj nagle tak jakby radni mówili o tym po raz pierwszy. Stwierdził, że nie bardzo rozumie wypowiedzi Radnego Gawkowskiego, nie wie o czym Radny mówi. Radny Wojciech Gawkowski zwracając się do Pana Prezydenta poinformował, że porządek prawny w Rzeczpospolitej stanowi, że organem wykonawczym jest urząd Prezydenta, natomiast Rada Miejska i radni są organem uchwałodawczym i kontrolnym. Poprosił Pana Prezydenta, aby nie mylił porządku, gdyż to nie Prezydent ocenia radnych i cyt. i proszę sobie nie robić wycieczek osobistych czy ja coś wiem, czy ja coś nie wiem. Przypomniał, że podczas uchwalania stawek przez Radę Miejską zgłaszał wniosek, aby stawka wynosiła 10 zł. od osoby cyt. i niestety Pana ugrupowanie polityczne, które ma większość w Radzie, rządzicie tutaj właśnie niepodzielnie, przegłosowała inne stawki, zdecydowanie wyższe 12,50 zł. i teraz w tej chwili jak dosłownie pojutrze są wybory to obniżacie wspaniałomyślnie, żeby zrobić sobie kampanie wyborczą. Andrzej Królikowski Zastępca Prezydenta Miasta zaznaczył, że Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie nie jest ugrupowaniem politycznym. Porządek prawny w Rzeczpospolitej jest taki, że organ wykonawczy gminy wykonuje uchwały czyli decyzje organu stanowiącego czyli Rady. I tu nie jest potrzebna żadna interpretacja, to jest bardzo proste. Zgłaszane wnioski są ważne, ale decyzja większości w demokratycznym porządku prawnym jest święta. poinformował, że wysokość opłaty za wywóz nieczystości w Pruszkowie jest wynikiem analizy, która powstała po rozstrzygnięciach przetargowych. Prawo, które należy przestrzegać stanowi, że ani do utylizacji ani do wywozu odpadów gmina nie powinna dopłacać. Jest to w zasadzie zakazane. Wszyscy radni otrzymali szczegółową analizę, na jakiej podstawie zostały wyliczone opłaty za wywóz odpadów w Pruszkowie. Zaznaczył, że wydatki, koszty i wpływy z opłaty śmieciowej muszą się bilansować. Nie było w tym żadnej polityki i ustalania, brania cyt. czegoś z kapelusza, z głowy. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego: Panie Prezydencie, Wysoka Rado chciałem się odnieść do wypowiedzi Radnego Moczuło. Nie mówiłem nigdy na ten temat, ale dzisiaj przyszedł taki dzień, że muszę powiedzieć. Z przykrością muszę stwierdzić Panie Radny Moczuło, że Pan w dziedzinie, jeżeli chodzi o naprawę i eksploatację pojazdów jest zielony i to bardzo zielony, Pan się na tym nie zna. Pan może by był dobry w pędzeniu bimbru, bo Pan jest chemikiem. Natomiast proszę Pana poruszył Pan kwestię Panie Moczuło, kontroli naszej. To znaczy tak, Pan Prezydent Kurzela w tej chwili wchodzi, ja osobiście informowałem Pana Prezydenta o sytuacji, jaka panuje w MZO. Natomiast sytuacja była makabryczna. Mówi Pan tu o częściach wysokiej jakości, nie Panie Moczuło. Ja porównałem części firmy przykładowo Happy, porównywałem również, to nie jest prawda, Pan słucha, Panie Moczuło trochę kultury Boże Wszechmogący. A dlaczego to wyjaśnię, nie ja chciałem się odnieść. Także ja tylko zadam Panu pytanie, dlaczego już po tej kontroli nie ma zaopatrzeniowca? Dziś rozmawiałem z człowiekiem, który jest w stanie przysiąc tutaj, że brał łapówy od pracownika MZO. Dziś rozmawiałem. 12

13 Także Panie Józefie, ja Panu powiem, w tej chwili co przytoczę, to są słowa pracowników Pana. Wie Pan co? Mniej filmów dla dorosłych podczas pracy oglądania w komputerze, a więcej skupienia się Panie Józefie na pracy i na pilnowaniu. Radny Józef Moczuło poinformował, że jest na emeryturze, także te słowa są już nieaktualne. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego: tak, ale to się działo za Pana, Panie Józefie, Pan ustanowił te przykazania w stosunku do ludzi, no dlatego mówię do Pana Panie Boże Wszechmogący. W MZO panują przykazania dla pracowników. Jest to chore. Radny Józef Moczuło cyt. to ja je ustanawiałem? Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego: tutaj kolega poruszył temat, który jest zawarty, nie wiem, czy Pan się zapoznał z interpelacją Posła? To jest interpelacja, gdzie ludzie się do niego, właśnie pracownicy Pana, dostali. Nie, to jest to, pracownicy MZO, gdzie szukają poparcia, gdzie szukają ratunku, że jest prowadzony mobbing w tej firmie i że nie są przestrzegane przepisy BHP. Także Panie Jozefie, naprawdę, Pan z całym szacunkiem, do bimbru, a nie do techniki. Dziękuję bardzo. Radny Henryk Wacławek - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że jeżeli w dalszym ciągu będą takie wypowiedzi rozumie, że Radnemu Wróblewskiemu potrzebny jest bimber, ale nie można namawiać pracowników innej firmy do jego pędzenia. Radny może pójść do sklepu i zakupić. Stwierdził, że nie będzie udzielał możliwości wypowiedzenia się, jeżeli będą padały sformułowania Panie Boże Wszechmogący, a Pan do bimbru. Ponadto nie można mówić o kulturze, gdyż jest to słowo, którego znaczenia nie wszyscy rozumieją. Radny Józef Moczuło cyt. wie Pan, Pan mi zarzuca brak fachowości. Ja jestem inżynierem z czterdziestoletnim stażem i chciałbym, aby Pan przedstawił swoje wykształcenie i swoje doświadczenie, jak Pan mówi o braku fachowości. Może nie będziemy się tu szermować. Wie Pan to jest trochę nie fair to co Pan mówi o pędzeniu bimbru wie Pan. Pan może rzeczywiście ten bimber pije, bo to widać po Panu. Radny Henryk Wacławek - Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych o zakończenie tego typu wypowiedzi. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego: Panie Radny Moczuło, ja jeżeli o to chodzi mam wykształcenie średnie, a jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą prowadzenia mechaniki to prowadzę ją od 20 lat. Także tutaj w tej kwestii Pan mnie nie zagnie. Pan tu mówisz o, Pan Moczuło wspomniał o Gumisiu. Dobrze przytoczymy jedną podstawową rzecz Panie Prezydencie. Firma MZO zakupiła profesjonalny sprzęt do naprawy ogumienia. Dzisiaj niestety ten sprzęt stoi, a usługi są świadczone w zakładzie zewnętrznym. No ludzie kochani, to jest marnotrawstwo. Tak nie powinno być. Ja chciałem powiedzieć, że to nie była ostatnia kontrola w MZO. Myślę, że się spotkamy po wyborach. Dziękuję bardzo. Radny Henryk Wacławek - Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Radnemu i stwierdził, że znane są już wyniki wyborów. 13

14 Radny Józef Osiński przypomniał, że na poprzedniej sesji składał interpelację i otrzymał odpowiedź, która go w dużym stopniu nie zadawala. Słychać krzyki i odgłosy przepychania wśród mieszkańców, którzy uczestniczą w sesji i w związku z tymi wydarzeniami Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wezwanie Straży Miejskiej na salę obrad. Radny Henryk Wacławek - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wypowiedzi lub pytania związane z miastem Pruszków, a nie z emocjami i z wymienianiem zawodów, który radny do czego się nadaje. Radny Józef Osiński kontynuując stwierdził, że w odpowiedzi Prezydenta bardzo niepokoi informacja dot. Szkoły Podstawowej nr 10, a konkretnie obszaru mieszkaniowego dzielnicy Gąsin. Zapytał na jakiej podstawie opracowano dane, z których wynika, że od 2000 roku liczba narodzin jest ciągle na poziomie dzieci? Gdzie ta młodzież? Miasto Pruszków podobno się rozwija, w dzielnicy Bąki liczba narodzin wzrosła z 82 do 150. Czy brany był pod uwagę meldunek czy miejsce zamieszkania? Stwierdził, że przedstawione informacje są niepokojące i niejasne. Jan Starzyński Prezydent Miasta poinformował, że tego typu dane są przekazywane w oparciu o ewidencje ludności. Zaznaczył, że w Pruszkowie jest bardzo dobra sytuacja, jeżeli chodzi o narodziny. W ubiegłym roku w Pruszkowie urodziło się 826 dzieci. Kolejny rok od 2011 roku jest w Pruszkowie dodatni przyrost naturalny. Z migracji, w ciągu ostatnich pięciu lat, zameldowało się w Pruszkowie prawie 7 tys. nowych mieszkańców. Oczywistym jest, że taka dzielnica jak Bąki rozwija się bardziej dynamicznie, gdyż jest tam więcej terenów pod zabudowę mieszkaniową. Deweloperzy realizują na tym terenie budownictwo mieszkaniowe i jest tam większa liczba narodzin niż na Gąsinie. Radny Józef Osiński stwierdził, że w/g niego przedstawiona informacja nie jest zadawalająca. Radny Adam Majewski odniósł się do wypowiedzi Radnego Gawkowskiego. Jest to kolejna kadencja, pod koniec której Pan Gawkowski nasila się ze swoimi wypowiedziami, gdyż robi kampanię wyborczą. Wyraził niezadowolenie, że nie udzielono mu głosu podczas rozpatrywania skargi na MOPS, gdyż obserwując Radnego Gawkowskiego stwierdza, że to Radny Gawkowski przyprowadził tych dwojga ludzi. Uznał, że cała Rada powinna się dowiedzieć jaki był zarzut przedstawiony przez Skarżących. Podczas kontrolnej wizyty pracownik MOPS nazwał dziecko Skarżących wiercidupką, co uznali za wielką obrazę dla dziecka. Był to jedyny zarzut. Stwierdził także, że wcześniejsza skarga na MOPS dotycząca becikowego to również zasługa Pana Gawkowskiego, który przyprowadził kolegę z żoną. A kto zlikwidował becikowe w Polsce jak nie Platforma Obywatelska? 14

15 Stwierdził, że wielką nagrodą dla każdej matki i dla każdego dziecka bez względu na dochody jest właśnie becikowe. A kto wprowadził becikowe zależne od dochodów? Platforma Obywatelska cyt. Panie Gawkowski, jakby Pan nie wiedział. Następnie zapytał, czy radni pamiętają z poprzednich wyborów cyt. co narozrabiał pan Gawkowski? Odczytał oświadczenie, które napisał, a które powinno być napisane przez Pana Gawkowskiego i będzie chciał, aby pod tym oświadczeniem podpisał się Pan Gawkowski: Ja Wojciech Gawkowski oświadczam, że kampanię wyborczą w 2010 roku prowadziłem w sposób brudny i fałszywy jak to robię teraz. Dopuściłem się pomówień i fałszywych oszczerstw pod adresem Pana Jana Starzyńskiego. W trybie wyborczym przegrałem sprawę w Sądzie i miałem zamieścić przeprosiny i sprostowanie w lokalnej gazecie. Tak było, to jest prawda. Bardzo przepraszam za to, że tego nie zrobiłem i przez ostatnie cztery lata nadal pomawiałem Prezydenta Pruszkowa. Za wszelką cenę chciałem wygrać tamte wybory, gdyż przemawiała za mną rządza władzy, bycie na piedestale, służenie partii własnej politycznej, a nie dobro mieszkańców Pruszkowa. Bardzo przepraszam Prezydenta Jana Starzyńskiego oraz moich wyborców, których głosy zyskałem na podstawie pomówień i oszczerstw. Przepraszam również, że zmarnowałem mnóstwo publicznych pieniędzy na kampanię wyborczą, a ostatecznie nie miałem żadnych pomysłów na zarządzanie miastem. I jeszcze od redakcji moje ps. Za moje tak naganne zachowanie obiecuję, że już nigdy nie będę kandydował w wyborach do jakichkolwiek władz samorządowych. Poinformował, że przekaże oświadczenie na piśmie Panu Gawkowskiemu, który może go nawet pozwać do Sądu, żaden problem. Radny Jarosław Olszak poinformował, że słyszał jak jeden z radnych mówił, iż jest to uroczyste otwarcie kampanii wyborczej. Zaapelował do kolegów i koleżanek z Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego oraz do Panów Prezydentów, aby nie dali się wkręcić w takie pyskówki, gdyż z tego, co zaobserwował od dłuższego czasu, osoby najczęściej zabierające głos sprawiają wrażenie, że zostały specjalnie przeszkolone do tego, aby wprowadzać zamieszanie. Zajmują się sprawami błahymi, ale cyt. robią, jak to się mówi z igły widły. Zaznaczył, że jest tysiące spraw ważnych, którymi zajmuje się Rada, a Pan Gawkowski od dwóch lat śmieci, Pan Wróblewski samochody, a Pan Osiński nagle teraz się wziął za dzieci. Radny Seweryn Fabijaniak stwierdził, że zarówno po Panu Majewskim jak i po Panu Olszaku dużo nie można się spodziewać. Natomiast dziwi się Panu Przewodniczącemu, że pozwala na kabaret podczas sesji Rady Miejskiej. Radni powinni zajmować się sprawami miasta, a nie personalnymi interesami tych osób. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady, aby z całą stanowczością pilnował porządku na sesji i nie dopuszczał do podobnych wystąpień jak wcześniej, gdyż są one skandaliczne. Radni nie omawiają problemów mieszkańców, a Przewodniczący Rady pozwala na personalne rozgrywki pomiędzy radnymi. Jest to niedopuszczalne. Ma pretensję tylko do Pana Przewodniczącego, do wyżej wymienionych radnych nie, gdyż one nic więcej nie potrafią wnieść na sesję. Pan Przewodniczący mógłby przynajmniej postawić tamę temu chamstwu. 15

16 podziękował Radnemu za pouczenie, piękne wystąpienie, szkoda tylko, że Radny nie przychodził na poprzednie sesje. Jeżeli Pan Fabijaniak chciałby porozmawiać o chamstwie, to należy zajrzeć do protokołu sprzed czterech lat na wystąpienie Pana Gawkowskiego podczas sesji Rady - stąd to wystąpienie Radnego Majewskiego i wtedy będzie można rozmawiać o chamstwie. Radny Wojciech Gawkowski stwierdził, że jeżeli chodzi o wystąpienia radnych pokroju Pana Majewskiego i Pana Olszaka dotyczących historii sprzed czterech lat, to nie mówi o tym, ponieważ nie miesza spraw publicznych, którymi zajmuje się w Radzie Miejskiej z pracą zawodową. Z całą pewnością faktem jest, iż nie przegrał żadnego procesu z Panem Prezydentem i to jest fakt niezbity. Nie dziwi się, że Pan Majewski tego nie rozumie, bo Pan Majewski niczego nie rozumie. Z dzisiejszej wypowiedzi Pana Majewskiego zapamiętał tylko to, że Pan Majewski myśli a nie wie, może tak mu się wydaje ale czytać, to za bardzo chyba nie umie. stwierdził, że to jest pełna kultura wypowiedzi. Radny Wojciech Gawkowski poinformował, że jeszcze nie skończył wypowiedzi. stwierdził, że przy następnym takim zwrocie będzie odbierał głos. Poprosił o ważenie słów. Przypomniał, że Radny Fabijaniak mówił o kulturze. Radny Wojciech Gawkowski stwierdził, że jest na sesjach Rady notorycznie obrażany, a Pan Przewodniczący na to nie reaguje. zwrócił uwagę, że to Pan Gawkowski notorycznie obraża. Radny Wojciech Gawkowski poinformował, że w chwili gdy pozwala sobie odpowiedzieć na te bezczelne i chamskie zaczepki, Pan Przewodniczący jest bardzo ostry i pryncypialny. Bardzo wyważona jest postawa Przewodniczącego. Następnie odniósł się do pisma, jakie otrzymał od Pana Prezydenta i które było odczytane na poprzedniej sesji, w związku z jego wypowiedzią nt. oświaty. W swojej bardzo merytorycznej wypowiedzi mówił o bolączkach naszego miasta. Informował, że przez cały okres obecnej kadencji, która się właśnie kończy np. miejsc w przedszkolach brakowało od 500 do 650, w chwili obecnej jest 1800 maluchów w Przedszkolach, co daje zatrważający odsetek. Taki odsetek brakujących miejsc w przedszkolach powoduje, że żadne dziecko czy rodzina pruszkowska nie może być pewna, że otrzyma miejsce w przedszkolu. Mówił również o szkołach podstawowych. Mali pruszkowiacy albo muszą korzystać ze szkół w sąsiednich gminach np. w Piastowie, albo uczą się wg Prezydenta w dobrych warunkach, ale np. na Gąsinie Szkoła jest z pierwszej połowy ubiegłego wieku. To jest po prostu barak. Mówił także o gimnazjach, gdzie jedno z nich prowadzone jest przez Starostwo, drugie jest prowadzone przez Starostwo z własnej inicjatywy, a trzecie mieści się w obiektach Kościoła Rzymskokatolickiego. 16

17 Pan Prezydent przyznał w swoim piśmie, że w powyższym gimnazjum brak jest Sali gimnastycznej, boisk, stołówki, czytelni, pracowni itd. można wymieniać. Gimnazjum funkcjonuje w tej lokalizacji od 15 lat. Przez ten cały okres Pan Prezydent pełni swoją funkcję. Zacytował, co zrealizował Pan Prezydent, aby poprawić nieco komfort uczniom w tym Gimnazjum: Dołożono wszelkich starań, aby polepszyć warunki funkcjonowania tego Gimnazjum np. zaadoptowano część korytarza na szatnię, wymieniono okna w korytarzach i w sali. Jeżeli chodzi o przedszkola, to pomimo tak kolosalnej liczby brakujących miejsc, Pan Prezydent wybudował jedno przedszkole. Poinformował, że podczas uroczystości otwarcia przedszkola Pan Prezydent powiedział, że tak naprawdę zdał Pan sobie sprawę, jak ważną rzeczą jest zapewnienie edukacji najmłodszym mieszkańcom Pruszkowa wówczas, kiedy po raz pierwszy wziął na ręce własnego wnuka. Stwierdził, że bardzo się cieszy, że Pan Prezydent jest dobrym dziadkiem i wybudował swojemu wnukowi przedszkole, ale należy zadać pytanie cyt. a co nasze dzieci wszystkich innych Pruszkowian to są gorsze? Ja myślę, że nie i one też zasługują na to, żeby miasto im zapewniło miejsca w przedszkolu tym bardziej, że ich rodzice zapewne płacą podatki w przeciwieństwie do Pana, bo Pan nie płaci podatków do naszego miasta. stwierdził, że Radny Gawkowski jest bardzo kulturalnym człowiekiem, ale jeżeli będzie mówił, że Pan Prezydent wybudował przedszkole dla swojego wnuka na 700 czy 800 dzieci, to będzie miał ponownie problem w trybie wyborczym. Zwrócił się do Radnego o nie kontynuowanie wypowiedzi, gdyż nie chciałby, aby po raz kolejny z powodu Radnego Gawkowskiego, sprawa zakończyła się w Sądzie. Radny Wojciech Gawkowski stwierdził, że aby rozwiązać te nabrzmiałe problemy oświaty, należy środki finansowe przeznaczone przez Pana Prezydenta na budowę Centrum Dziedzictwa Kulturowego przenieść na budowę obiektów oświatowych przy ul. Pływackiej i w dzielnicy Bąki. Podczas podejmowania uchwał w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF miał nadzieję, że powyższe zmiany nastąpią, gdyż przeczytał w programie wyborczym Prezydenta, że zamierza budować powyższe ośrodki. Nie da się jednak tego zrealizować bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Stwierdził, że albo Pan Prezydent chce znowu cyt. zrobić taką zagrywkę, jak to uczynił cztery lata temu, kiedy w swoim programie wyborczym zawarł informację o zlokalizowaniu Ośrodka Kultury w Pałacyku Porcelitu. Minął okres czterech lat, a Ośrodek nie funkcjonuje w powyższej lokalizacji. Jest natomiast decyzja Pana Prezydenta o budowie Centrum Dziedzictwa Kulturowego na stadionie sportowym. Zdaniem Radnego jest to absolutnie nie do przyjęcia tym bardziej, że w początkowej fazie tego pomysłu Pan Prezydent stwierdził, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji, aby obiekt był budowany tylko przez miasto z własnych środków finansowych bez wspomagania środkami zewnętrznymi. Pan Prezydent mówił konkretnie o funduszach norweskich, ale w momencie, kiedy projekt został przedstawiony decydentom powyższych funduszy okazało się, że nie ma możliwości pozyskania w/w środków finansowych. Można uznać, że gdy Norwedzy zapoznali się z wnioskiem i zobaczyli, że Centrum Kultury ma być budowane na Stadionie Sportowym, natychmiast się wycofali. Przypomniał, że wielokrotnie zwracał się do Pana Prezydenta o przedstawienie opinii czy ekspertyz, które podobno istnieją nt. lokalizacji Centrum, ale nie mógł się o nie doprosić. 17

18 Uważa, że budowa Centrum w powyższej lokalizacji jest bardzo zła decyzją. Poinformował, że nie zna drugiego takiego przypadku, aby Dom Kultury był budowany na terenie stadionu miejskiego. Zwrócił się do Prezydenta o zapoznanie się, jak wyglądają Domy Kultury w gminach sąsiednich np. w Raszynie, który niedawno został oddany do użytku, czy też w Grodzisku Mazowieckim i Legionowie i czy są zlokalizowane na stadionie sportowym. przypomniał o pięciominutowym czasie wypowiedzi. Następnie zaprosił wszystkich zebranych na sesji na Stadion Narodowy, który jest jednym wielkim Centrum Kultury, gdzie odbywają się spotkania, występy i konferencje. Zaznaczył, że Stadion Narodowy sporadycznie służy sportowcom, natomiast każdy dzień jest zarezerwowany na sympozja, na zjazdy, występy, gdzie obywa się tygodniowo kilkadziesiąt imprez nie związanych ze sportem- również targi i wystawy książek. Andrzej Królikowski Zastępca Prezydenta Miasta w związku z tym, iż wypowiedź Radnego Gawkowskiego jest wielowątkowa i zawiera w prawie każdym zdaniu nieprawdziwe twierdzenia, zwrócił się do Pana Przewodniczącego z prośbą o możliwość dłuższej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o budowę Centrum Dziedzictwa Kulturowego, to zaprosił Radnego do Lesznowoli lub o zapoznanie się z dokumentami planistycznymi tej gminy dotyczącymi tego typu Centrum. Pierwszy etap budowy oszacowano na zł. Ponadto zaznaczył, że Centrum Kultury to nie kwestia lokalizacji lecz kwestia pewnej wypadkowej przy tak dużej inwestycji i możliwości terenowych miasta. Stwierdził, że nastąpiło również pewne pomylenie pojęć. Prezydent nigdy nie obiecywał Centrum Kultury w obiekcie, który nie jest własnością miasta lecz prywatnego właściciela czyli w Pałacyku Porcelitu. Prezydent zabiegał o to, aby obiekt stał się własnością miasta i wtedy mógłby planować wspólnie z Radą jakie przeznaczenie zaplanować po jego restauracji, gdyż jest to budynek zabytkowy. Pierwotnie Pan Prezydent planował lokalizację Centrum przy zbiegu ulic: Powstańców, Dębowej i Wojska Polskiego i zaproponował Pani Staroście rozwiązanie kilku problemów zarówno oświatowych jak i kulturalnych. Dotyczyło to Zespołu Tańca Ludowego Pruszkowiacy czy trudnych warunków i wieloletniej awantury oraz szykanowanie Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Na pismo z 2007 roku do dziś brak jest odpowiedzi. Natomiast bardzo szybko po otrzymaniu przez Starostę w/w pisma i przedstawieniu powyższych propozycji, zostały wdrożone postępowania roszczeniowe co do wskazanego terenu. Był to taki dziwny przypadek, zbieg okoliczności, że nagle cyt. jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Starostwo nakręcało spiralę roszczeń do tego terenu umiejętnie podpowiadając procedury. I w chwili obecnej jest tak, że teren, który wydawał się idealna lokalizacją dla Centrum, został zablokowany i prywatny deweloper buduje tam największy mieszkalny budynek w Pruszkowie. Jeżeli chodzi o fundusze na budowę Centrum, to Radny Gawkowski stosuje manipulację mówiąc o funduszu norweskim, które nie pochodzą z Norwegii. Jest to taka sytuacja, że jeżeli planowana jest inwestycja warta kilkadziesiąt milionów zł., to wcale nie jest istotna wysokość jej kosztów lecz istotne są możliwości budżetu oraz wspomaganie środkami zewnętrznymi i czas realizacji inwestycji. Miasto nie może sobie pozwolić na sytuację, w której jedyną inwestycją jaką realizuje, to jest Centrum Kultury. Takiej możliwości nie ma. 18

19 Miasto ma swoje potrzeby, które muszą być zaspakajane. A są to potrzeby mieszkańców w zakresie infrastruktury, obiektów oświatowych czy spraw związanych z komunikacją publiczną, kulturą itd. Zaznaczył, że to nie jest tak, że miasto decydując się na budowę Centrum Kultury cyt. topi ten statek o nazwie Pruszków. Jest to piramidalne niezrozumienie pojęcia budżetowanie. Przypomniał radnym, że uchwalając Wieloletnią Prognozę Finansową, określili również i określają przy każdorazowej zmianie WPF, w jakich wskaźnikach mieści się budżet miasta jeżeli chodzi o próg ostrożnościowy zadłużenia. Na początku br. próg ostrożnościowy miasta wynosił 26% przy maksymalnych 60%. Realizacja budżetu w roku 2014 na dzień wczorajszy określa powyższy wskaźnik poniżej 19%. Aby zrealizować do roku 2017 Centrum Kultury, miasto potrzebuje podwyższenia w/w wskaźnika o około 17%. Przypomniał, że Rada przyznała na tę inwestycję kwotę w wysokości zł., która jest zapisana w WPF. Po rozstrzygnięciach przetargowych dotyczących budowy nowoczesnego, wielofunkcyjnego budynku z najnowszymi technologiami, który stanie się siedzibą dla trzech instytucji, w tym dwóch instytucji kultury, dla stowarzyszeń i kombatantów pruszkowskich. Będzie to pałac wszystkich mieszkańców. Dodał, że przy podliczeniu wskaźników i przy doliczeniu zł. rozłożonych na okres czterech lat, wskaźnik zadłużenie wyniesie 37 %. Jeżeli Pan Prezydent informuje o planach budowy obiektów oświatowych, to nie ma na myśli finansowania ich ze środków finansowych, których nie ma będzie to budżet oraz aplikowanie ośrodki zewnętrzne. Jeżeli radnych przeraża skala lub koszty takiej inwestycji to przypomniał, że na początku 2000 roku Prezydent podał informację, że zrealizuje w krótkim, paroletnim czasie trzy kluczowe dla miasta inwestycje dotyczyło to m.in. stadionu, który był ruiną to wszyscy twierdzili, że jest to ekonomicznie niemożliwe. Były to następujące inwestycje: budowa basenu, budowa Szkoły Podstawowej nr 1 i modernizacja stadionu Znicza. Wszystkie plany zostały zrealizowane. Miasto nadal miało duże możliwości i po 16 latach pracy Prezydenta Starzyńskiego również ma olbrzymie możliwości inwestowania z kredytów. W dyskusji należy zejść na poziom realiów ekonomicznych. Zapytał co oznacza konsekwencja, że miasto posiada taką zdolność kredytową? Chodzi o to, że bez żadnej przesady można prowadzić prace projektowe dotyczące budowy dwóch zespołów oświatowych. Zaznaczył, że budowa każdego z nich jest bardzo ważna. To nie są wyścigi Szkoły nr 10 przy ul. Pływackiej z Bąkami. Zarówno jeden temat jak i drugi są tak samo ważne, aby zapewnić młodzieży standardy nowoczesnej oświaty w mieście Pruszkowie. W związku z tym, że zlecono projektowanie zespołu oświatowego na Bąkach, a za kilka tygodni rozstrzygnięty zostanie przetarg na projektowanie Zespołu Szkół przy ul. Pływackiej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) wiadomo, że szacunkowy koszt obydwu zespołów oświatowych to kwota około zł. Stwierdził, że można zarzucać wszystko, ale na pewno nie brak pracowitości i umiejętności budżetowania przez obecną ekipę. Miasto Pruszków nie jest narażone na jakąś degrengoladę finansową. 19

20 Poinformował, że nie będzie się odnosił co do stanu pruszkowskich placówek oświatowych. Radni, w szczególności Ci, którzy pracowali przez całą obecną kadencję w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i odbywali swoje posiedzenia w placówkach oświatowych, wiedzą, jakie są w nich warunki. Zaznaczył, że mentalnie jest obrońcą szkół, ale one nie muszą mieć obrońcy, gdyż obronią się same. Zastraszające jest to, jak można użyć opinii, jak to zrobił Pan Gawkowski i jak można tak drwić z pracy wszystkich osób, dla których oświata jest źródłem pasji i oddania. Stwierdził, że wypowiedź Radnego, która tak wzburzyła osoby obecne na sesji, w ewidentny sposób kwalifikuje się do Sądu w trybie wyborczym. Przypomniał, że 10 listopada 2010 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie Wydział XXIV Cywilny stawił się on i Radny Gawkowski wraz z ekipą prawników. Sprawa była jednak prosta i ewidentna. Postanowienie Sądu było następujące: 1. Radny Rady Miejskiej w Pruszkowie Wojciech Gawkowski przeprasza Pana Jana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Pruszkowa za stwierdzenie na sesji Rady Miejskiej, że cyt. wypowiedzi Radnego: Dzwoni do prezesów firm po to, żeby radnych zwalniać z pracy, 2. Wojciech Gawkowski zobowiązuje się przesłać oświadczenie jak w pkt. 1 do Gazety WPR w terminie do godziny dnia 12 listopada 2010 roku. Stwierdził, że dzisiejsza wypowiedź Radnego, że Prezydent Jan Starzyński wybudował przedszkole dla swojego wnuczka zostanie również skierowana do Sądu. Zapytał, dlaczego zawarto ugodę z Radnym? Otóż dlatego, że w trybie wyborczym sądy mają obowiązek w ciągu 24 godzin rozpatrzyć sprawę. Zgodził się na ugodę na prośbę Sądu. Ugoda była dla Pana Gawkowskiego zobowiązaniem, podpisał się pod nią przed Sądem Okręgowym w Warszawie, ale jej nie zrealizował tj. nie przekazał oświadczenia, które nakazał Radnemu Sąd skierować do Gazety WPR i nie zostało ono opublikowane. W związku z powyższym, rozmowa w dniu dzisiejszym cyt. czy Pan Prezydent Starzyński jest ładny czy brzydki jest kompletnie bezprzedmiotowa. Powtórzył, że sprawa zostanie skierowana do Sądu Okręgowego w Warszawie w trybie wyborczym. stwierdził, że prowadzona dyskusja nie idzie w dobrym kierunku, gdyż można by odnieść wrażenie, że cyt. my tu zajmujemy się przeważnie samym sobą albo przychodzimy na sesje Rady Miejskiej po to, żeby się pokłócić. Obecna kadencja Rady wyraźnie dowodzi, że tak przez całe. 4 lata nie było. W związku z tym, iż dzisiejsza sesja jest prawdopodobnie przedostatnią w bieżącej kadencji, spodziewał się prób dezawuowania tego, co wspólnie Rada i Prezydent razem dokonali aby pokazać, że Pan Prezydent jest nieskuteczny, a nie jest to prawdą. Posiada dokumenty przygotowane przez wydziały Urzędu, z których wynika, że w obecnej kadencji zostało bardzo dużo zrobione. Stwierdził, że mógłby długo wymieniać chociażby tylko z tej kadencji zrealizowane inwestycje z zakresu oświaty, realizowany jest program dobudowy nie sal gimnastycznych lecz hal do ćwiczeń przy gminnych szkołach takich jak przy Gimnazjum nr 4. W bieżącej kadencji dobudowano halę przy Gimnazjum nr 3 i kończy się budowa hali przy Szkole Podstawowej nr 6. 20

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia :

Porządek posiedzenia : BRM.0012.40.2014.RF P R O T O K Ó Ł nr 15/2014 ------------------------------------------ z posiedzenia Komisji Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej w dniu 11 grudnia 2014 r. Lista obecności członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 30 stycznia 2014 r.

z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 30 stycznia 2014 r. BRM.0002.1.2014 PROTOKÓŁ Nr XLI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 30 stycznia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19 PROTOKÓŁ NR LXV/10 PROTOKÓŁ Z LXV SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO która odbyła się 29 lipca 2010 roku o godzinie 10.00 w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2. Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia...

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... BRM.0002.2.7.2015 P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Tomasz Marcinkowski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr 6/2011. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 10 czerwca 2011 roku. Przewodniczyli Przewodniczący Komisji Paweł Prochota Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/ Pan K.G reprezentant strony skarżącej, 2.Mariusz Kaczmarski-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Protokół Nr 2/ Pan K.G reprezentant strony skarżącej, 2.Mariusz Kaczmarski-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Protokół Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 4 maja 2015 r. Przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Celina Zając Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole.

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole. P r o t o k ó ł Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Oświatowo Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo