PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r."

Transkrypt

1 BRM PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie i trwały do godz Ustawowy stan Rady - 23 radnych, obecnych na sesji 21 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli : 1. Zaproszeni goście; 2. Prezydent Miasta; 3. Zastępca Prezydenta Miasta; 4. Sekretarz Miasta; 5. Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów w/g list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD : 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 sierpnia 2014 roku. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie. 9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 18 sierpnia r. do 15 września 2014 r. 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 11. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. 12. Zamknięcie obrad sesji. Ad.pkt.1. otworzył obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie. Przywitał Prezydentów, Pana Sekretarza, Zastępcę Skarbnika, pracowników Biura Rady, radnych oraz mieszkańców Pruszkowa. 1

2 Poinformował, że w dniu 8 września br. pruszkowscy harcerze zwrócili się do radnych Rady Miejskiej w Pruszkowie z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu sztandaru dla harcerzy z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Pruszkowie im. Andrzeja Romockiego MORRO ul. Jasna 2, który będzie własnością najstarszego środowiska harcerskiego w Pruszkowie działającego od 1919 roku. W związku z powyższym przygotowano listę, na której radni mogą zadeklarować przekazanie diety z dzisiejszej sesji na powyższy cel. Stwierdził, że w chwili obecnej w sesji uczestniczy 21 radnych, wobec czego Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Ad.pkt.2. poinformował, że do protokołu z sesji w dniu 28 sierpnia 2014 roku nie wpłynęły uwagi, w związku z czym protokół uznał za przyjęty. Ad.pkt.3. Rada jednogłośnie (21 głosów za) przyjęła zaproponowany porządek obrad sesji. Ad.pkt.4. poprosił Pana Prezydenta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Tomasz Zygier Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów w imieniu Prezydenta Miasta do projektu uchwały zgłosił autopoprawkę - w załączniku nr 2 zmniejsza się wykaz przedsięwzięć na lata w następujący sposób: - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejszenie o kwotę zł. i przeznaczenie jej na zadanie Przebudowa obiektów sportowych MZOS. Jeżeli chodzi o załącznik nr 1 to dochody i wydatki zwiększają się o kwotę zł. Dodał, że uchwała wraz z autopoprawką była przedmiotem obrad każdej komisji merytorycznej Rady. poprosił o przedstawienie opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Finansów odnośnie projektu uchwały. Radny Józef Moczuło Przewodniczący Komisji SBiF poinformował, że Komisja Skarbu, Budżetu i Finansów jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Karol Chlebiński Przewodniczący Komisji GKiOŚ poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 2

3 poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Jacek Rybczyński Przewodniczący Komisji RFiIE poinformował, że Komisja Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radna Krystyna Szydłak Przewodnicząca Komisji OKiS poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Mieczysław Maliszewski Przewodniczący Komisji PAiB poinformował, że Komisja Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Krzysztof Biskupski Przewodniczący Komisji ZiOS poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Stosunkiem głosów 20 za przy braku przeciwnych i 1 wstrzymującym się Rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Uchwała nr XLVIII/459/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad.pkt.5. poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok. Tomasz Zygier Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów w imieniu Prezydenta Miasta do projektu uchwały zgłosił tożsamą autopoprawkę, co przy poprzednim projekcie uchwały czyli kwotę zł. należy przenieść z zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 na zadanie Przebudowa obiektów MZOS. Po dokonaniu autopoprawki proponowane zmiany do budżetu miasta są następujące: - po stronie dochodów zwiększenie o kwotę zł., - po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę zł. i zwiększenie o kwotę zł. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką również był przedmiotem posiedzeń komisji merytorycznych Rady. 3

4 Andrzej Królikowski Zastępca Prezydenta w nawiązaniu do autopoprawki poinformował, że przeniesienie kwoty zł. dla MZOS jest konieczne, gdyż pomimo wielokrotnych napraw tablicy wyników na stadionie Znicz niezbędna jest jej wymiana. Funkcjonująca tablica była zamontowana podczas budowy obiektów i została już wyeksploatowana nie wyświetla w sposób zadawalający ani czasu, ani wyników osiągniętych podczas gry. Planuje się zakup nowoczesnej LEDowej tablicy, której koszt wynosi około zł. poprosił o przedstawienie opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Finansów odnośnie projektu uchwały. Radny Józef Moczuło Przewodniczący Komisji SBiF poinformował, że Komisja Skarbu, Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Karol Chlebiński Przewodniczący Komisji GKiOŚ poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Jacek Rybczyński Przewodniczący Komisji RFiIE poinformował, że Komisja Rozwoju, Funduszy i Integracji Europejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radna Krystyna Szydłak Przewodnicząca Komisji OKiS poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Mieczysław Maliszewski Przewodniczący Komisji PAiB poinformował, że Komisja Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. poprosił Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Krzysztof Biskupski Przewodniczący Komisji ZiOS poinformował, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 4

5 Rada jednogłośnie (21 głosów za) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok. Uchwała nr XLVIII/460/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad.pkt.6. poprosił Prezydenta Miasta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Andrzej Kurzela Zastępca Prezydenta w imieniu Prezydenta Miasta poinformował, że zgodnie z 21 ust 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a 10 kwietnia 2012 r., każdy przystanek musi posiadać odpowiednie oznakowanie, które powinno zawierać nazwę i numer, a także powinny zostać określone warunki i zasady korzystania z tych przystanków. Dokonuje tego właściciel lub zarządzający przystankiem. W związku z tym, iż od 1 września br., uruchomiona została nowa linia autobusowa łącząca dzielnicę Gąsin z osiedlem Staszica, powstały nowe przystanki autobusowe. Dotyczy to przystanków przy ul. Przejazdowej, Groblowej, Akacjowej i Działkowej, które zostały dopisane do załącznika nr 1 stanowiącego wykaz wszystkich przystanków na terenie miasta Pruszkowa. Dodał, że na w/w linii autobusowej obowiązują inne warunki jak na pozostałych z uwagi na duże uciążliwości, jakie napotkały w wyniku przejazdów mieszkańców dzielnicy Gąsin i osiedla Staszica. Na omawianej linii autobusowej, dzieci posiadające legitymacje szkolną mogą podróżować nieodpłatnie. poprosił Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Karol Chlebiński Przewodniczący Komisji GKiOŚ poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada jednogłośnie (21 głosów za) podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała nr XLVIII/461/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Ad.pkt.7. poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 5

6 Jacek Dutkiewicz Sekretarz Miasta w imieniu Prezydenta Miasta poinformował, że tak jak przed innymi wyborami, także przed wyborami samorządowymi należy określić odrębne obwody głosowania. Takie obwody tworzone są w szpitalach, w których w dniu głosowania będzie przebywać co najmniej 15 pacjentów ujętych w rejestrze wyborców w gminie, na terenie której funkcjonuje placówka. Obwody głosowania w szpitalach będą przynależne w wyborach do Rady Miejskiej w Pruszkowie do określonych okręgów i tak: - obwód nr 27 będzie przynależny do okręgu 12, - obwód 28 będzie przynależny do okręgu 3, - obwód 29 będzie przynależny do okręgu 10, zgodnie z miejscem położenia szpitali. poprosił Przewodniczącego Komisji Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały. Radny Mieczysław Maliszewski Przewodniczący Komisji PAiB poinformował, że Komisja Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Uchwała nr XLVIII/462/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad.pkt.8. poprosił Radnego Olszaka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że projekt uchwały zawiera propozycję pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Następnie odczytał uzasadnienie załączone do projektu uchwały. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Właśnie w tym punkcie chciałbym zabrać głos z tego powodu, że tak naprawdę zastanówmy się po co w ogóle jest Komisja Rewizyjna. Bo tak naprawdę, czy Państwo uznacie skargę za zasadną, czy nie za zasadną, to i tak z tego nic nie ma, także uważam, że to jest bezcelowe. Radny Wojciech Gawkowski w uzupełnieniu własnego głosu dotyczącego uzasadnienia poinformował, że omawiana skarga wpłynęła od tych samych osób, których skarga była już rozpatrywana. Przypomniał, że Rada uznała skargę za zasadna w sześciu punktach, a Komisja Rewizyjna wnioskowała do Prezydenta o zajęcie się sprawą i wdrożenie procesu naprawczego w MOPS w Pruszkowie. 6

7 Zadał pytanie dlaczego stało się tak, iż skarga wpłynęła ponownie? Otóż stało się tak dlatego, że Prezydent nic w tej sprawie nie zrobił. Państwo, którzy złożyli skargę, faktycznie przedstawili takie same zarzuty jak wcześniej, gdyż są przekonani, że stała się im wielka krzywda, zostali w bardzo nieprzyjemny sposób potraktowani przez pracowników MOPS w Pruszkowie i czują się w dalszym ciągu szykanowani. Stwierdził, że nie byłoby tej sprawy, gdyby Pan Prezydent zareagował w ramach swoich kompetencji. Cyt. Niestety problem chciano zamieść pod dywan i dlatego nie można rozwiązać problemu. I dopóki nie zostaną wyciągnięte konsekwencje i nie będzie przedstawione żadne zadośćuczynienie ludziom, którzy naprawdę zostali skrzywdzeni, sprawa będzie powracała i osoby, których dotyczy, będą czuły się pokrzywdzone przez władze samorządowe Pruszkowa. Cyt. Z przykrością muszę stwierdzić, że niestety, Panie Prezydencie, czeka nas żmudna praca i to będzie orka na ugorze, odbudowy etosu pracownika samorządowego. Bo z obserwacji, również zachowania pracowników samorządowych, oni też się z tym źle czują, oni też nie są w komfortowej sytuacji, ale niestety nie mają żadnego wsparcia ze strony Pana Prezydenta, ze strony nadzoru. Czeka nas również mozolne budowanie czy też odbudowywanie zaufania do pracy urzędników miejskich i to będzie naprawdę chyba praca żmudna i trudna. Jan Starzyński Prezydent Miasta poinformował, że nie będzie prowadził politycznej polemiki. Stwierdził, że po podjęciu przez Radę Miejską uchwały uznającej skargę za zasadną, zostały wysłane zalecenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodał, że Pan Radny Gawkowski, jako członek Komisji Rewizyjnej, powinien wiedzieć, że w międzyczasie, już po rozpatrzeniu pierwszej skargi i otrzymaniu zaleceń, Komisja Rewizyjna badała działanie MOPSu i nie wniosła żadnych uwag oraz zastrzeżeń do prowadzonych postępowań przez MOPS oraz do sposobu prowadzenia dokumentacji przez tę jednostkę. Radny Wojciech Gawkowski poinformował, iż wie, że MOPS otrzymał zalecenia, ale były one w stylu cyt. nie chciałbym cofać się do lat słusznie minionych, ale można je krótko stwierdzić wicie, rozumicie. Sprawa skarżących nie została w żaden sposób pozytywnie załatwiona i stąd ich ponowna skarga. Zaznaczył, że to, iż Pan Prezydent uważa, że sprawa została należycie załatwiona i ma dobre samopoczucie, nie znaczy że dobre samopoczucie mają również osoby, które złożyły skargę. Oni w dalszym ciągu czują się skrzywdzeni. Wyjaśnił, że nie jest to wystąpienie polityczne lecz chodzi o krzywdę mieszkańców Pruszkowa. Radny Jarosław Olszak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę Radnemu Gawkowskiemu na logiczny błąd, który popełnił wyciągając wnioski ogólne z jednego odosobnionego przypadku. W ciągu kilku lat pracy w Komisji Rewizyjnej zdarzały się skargi na MOPS i dopiero skarga złożona w 2013 roku okazała się zasadna. Pracownicy MOPSu w tej sprawie nie stanęli na wysokości zadania. Był to jednak jeden jedyny przypadek, a Radny Gawkowski przeniósł go na wszystkich pracowników samorządowych miasta swoją, trudno powiedzieć logiką, a raczej jej brakiem w swojej wypowiedzi. Zaznaczył, że sprawa była trudna, gdyż doszły emocje, a jak działają emocje przy okazji konfliktu, to ciężko nad nimi zapanować. 7

8 Rację miał Radny Gawkowski mówiąc, że Skarżący czują żal, gdyż nie zadość uczyniono w żaden sposób po uznaniu ich skargi za zasadną. Należy jednak podkreślić, że w myśl polskich przepisów prawa nie da się zadość uczynić w takiej sytuacji. Należało ten problem inaczej rozwiązać, ale nie w obrębie funkcjonujących przepisów prawa. Radny Wojciech Gawkowski nie zgodził się z tezami postawionymi przez Pana Olszaka, którego poprosił o przypomnienie sobie czy to był odosobniony przypadek. Komisja Rewizyjna np. badała sytuację MZO, gdzie stwierdzono - dzięki znajomości rzeczy Radnego Wróblewskiego, którego Wasze ugrupowanie odwołało za to z Komisji Rewizyjnej - duże nieprawidłowości, które być może skutkują najwyższymi opłatami za wywóz odpadów w Pruszkowie, wyższymi od wszystkich okolicznych gmin. zwrócił uwagę Radnemu, że w chwili obecnej Rada nie bada tej sprawy. Radny będzie się mógł na powyższy temat wypowiedzieć w pkt. Wolne wnioski porządku obrad. W chwili obecnej rozpatrywana jest skarga na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Radny Wojciech Gawkowski przypomniał, że Przewodniczący Komisji informował Radę, że jest to jednostkowy przypadek, a nie jest to prawdą. Takich przypadków było kilka, które można mnożyć. Jeżeli jednak Pan Przewodniczący uważa, że należy zamknąć dyskusję, to podziękował za głos. zamknął dyskusję. Na tematy nie związane ze skargą będzie można dyskutować w wolnych wnioskach. Stosunkiem głosów 14 za przy 3 przeciwnych i 3 wstrzymującymi się Rada podjęła uchwałę w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Jedna osoba nie głosowała. Uchwała nr XLVIII/463/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ad.pkt.9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od dnia 18 sierpnia r. do 15 września 2014 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Radny Andrzej Wróblewski zauważył, że w informacji o działalności Pana Prezydenta jest wiele przypadków podpisania protokołów konieczności w zakresie inwestycji. Poprosił o wyjaśnienie powodów zwiększania kosztów realizowanych zadań. Podał przykłady: strona nr 7 pkt. 1, 2, 3, 7. wyjaśnił, że w ostatnim czasie prowadzone są remonty obiektów oświatowych, które funkcjonują od kilkudziesięciu lat np. rozbudowywane jest Przedszkole nr 4 zlokalizowane przy zbiegu uli Kościelnej i Bolesława Prusa, trwa rozbudowa części sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 czy też realizowana jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2. 8

9 We wszystkich obiektach, w których trwają prace, projektanci nie przewidzieli wszystkich niebezpieczeństw, które mogą nastąpić podczas realizacji inwestycji. Okazało się np. że w jednym przypadku zarwana jest kanalizacja deszczowa, w innym zarwane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej, a przy wyburzaniu ściany zarwała się inna konstrukcja. Te wszystkie przypadki powodują przeprowadzenie robót dodatkowych czy uzupełniających, które są realizowane zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami i na ogół nie przekraczają kilku procent wartości całego zamówienia. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego : czyli po prostu zawinił projektant, nie przewidział? Tak Panie Prezydencie? cyt. na wniosek Radnego Wróblewskiego: nie da się. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego : aha, ja chciałbym, aby Pan Prezydent to powtórzył nie da się. Zakończyliśmy. Dziękuję serdecznie. cyt. na wniosek Radnego Wróblewskiego: nie, nie, nie Proszę Pana, nie da się przewidzieć wszystkich robót, które wykonywane są. Jeżeli Pan wykonywał jakikolwiek remont w swoim mieszkaniu, chyba że ma Pan nowy dom, bo ja mam stary, to jest to podobnie, ruszam jedną sprawę, przy okazji wali się druga. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego: oczywiście zgadza się, przy budowie domu też można nie przewidzieć różnych rzeczy, że może coś się tam. cyt. na wniosek Radnego Wróblewskiego: i przy budowie domu też czasami nie da się wszystkiego przewidzieć. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego: Dziękuję, zadawala mnie to Panie Prezydencie. cyt. na wniosek Radnego Wróblewskiego: a jak zadawala, to nie ma sprawy. Ad.pkt.10. Radna Magdalena Dubiel w związku ze spotkaniem, które odbyło się 17 września br. w sprawie ul. Działkowej, po którym po raz pierwszy można mieć nadzieję na przebudowę w/w ulicy i w którym uczestniczyła Pani Starosta, Prezydent Pruszkowa, Burmistrz Brwinowa i przedstawiciele firmy AGROMAN, poprosiła Pana Prezydenta o przestawienie aktualnej sytuacji dotyczącej inwestycji w ul. Działkowej. Jan Starzyński Prezydent Miasta poinformował, że również w dniu wczorajszym o godz odbyło się spotkanie robocze w węższym gronie w poruszonej sprawie i istnieje szansa na rozwiązanie problemu. Firma AGROMAN i jego spółka matka przedstawili warunki przekazania gruntu pod ulicę - prowadzące do celu zostały omówione, a te, które ze względów formalnych nie mogły być przyjęte zostały odrzucone. 9

10 Odbędzie się jeszcze spotkanie robocze dwustronne Pani Starosty z przedstawicielami firmy AGROMAN oraz spotkanie przedstawicieli firmy AGROMAN z burmistrzem Brwinowa. Po osiągnięciu szczegółowych uzgodnień wyznaczone zostanie kolejne spotkanie, na którym przedstawiony będzie projekt aktu notarialnego przeniesienia własności działki drogowej przez firmę AGROMAN na rzecz gminy Brwinów. Do opracowania projektu aktu notarialnego zobowiązany został burmistrz Brwinowa. Wyraził nadzieje, że zostanie osiągnięty zamierzony cel i będzie możliwa realizacja ulicy Działkowej wg koncepcji opracowanej przez miasto wiele lat wcześniej. Radny Józef Moczuło w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Gawkowskiego dotyczącej rzekomo najdroższych w Pruszkowie opłat za wywóz nieczystości w stosunku do gmin okolicznych zapytał, czy Radny posiada informacje jakiej wysokości opłaty są w innych gminach cyt. czy tylko Pan tak gada, że są najdroższe? Nie wie Pan, Pan nie ma pojęcia, jakie są opłaty w Raszynie, w Michałowicach. Informowano również o zaleceniach Komisji Rewizyjnej i ekspertyzie Radnego Wróblewskiego, który stwierdził, że w MZO kupowane są zbyt drogie części do samochodów. MZO posiada bardzo drogi specjalistyczny sprzęt, są to samochody wysokiej klasy, mercedesy, volva, dafy, skanie i nie można kupować do nich części podrabianych szczególnie tarcz hamulcowych. Samochody pracują w ekstremalnych warunkach i muszą być sprawne, dlatego kupowane są części oryginalne, a nie podróbki cyt. od Gumisia czy tak jak robi to Pan Wróblewski w swoich samochodach. Radny Kazimierz Mazur poinformował, że na stronie MZO jest następujące ogłoszenie: Punkt selektywnego zbierania odpadów. Za symboliczną opłatą prowadzimy zbiórkę następujących odpadów: odpady gabarytowe, meble, drewno zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny itd. Zapytał dlaczego za opłatą, nawet symboliczną? Wcześniej zbiórkę taką prowadzono bez żadnych opłat. Czy to dotyczy osób, które nie posiadają umów? Poinformował również, że od ponad roku nie były myte ani odkażane pojemniki na odpady, które stoją na jego posesji. W okresie letnim, kiedy temperatury były bardzo wysokie, również tego nie zrobiono. Następnie zwrócił się do Pana Prezydenta z pytaniem w związku z pismem z dnia 4 września br. posła na Sejm Mariusza Błaszczaka z prośbą o wyjaśnienie sprawy konfliktu w MZO w Pruszkowie, gdyż część pracowników tej firmy zwróciło się o to do Posła, czy radni zostaną zapoznani z odpowiedzią, jakiej udzielono w tej sprawie? Jeżeli tak, to kiedy? Jan Starzyński Prezydent Miasta poinformował, że odpowiedź została udzielona w terminie zgodnym z KPA i radni będą mogli zapoznać się z jej treścią w Biurze Rady. w odpowiedzi na pierwsze pytanie Radnego Mazura poinformował, że MZO nie obsługuje tylko osób fizycznych - mieszkańców Pruszkowa, ale także firmy działające na terenie miasta i opłaty za zbieranie wymienionych przez Radnego odpadów, dotyczą firm oraz wszystkich innych osób spoza miasta, gdyż nie wszystkie okoliczne gminy są obsługiwane przez pruszkowskie MZO. Radny Kazimierz Mazur zaznaczył, że w ogłoszeniu brak jest informacji kogo dotyczy opłata. 10

11 poinformował, że Prezydent zwróci się do MZO o sprecyzowanie informacji. Jeżeli chodzi o odkażanie i mycie pojemników, jest to zadanie realizowane zgodnie z regulaminem tzn. należy zgłosić taką potrzebę do MZO. Radny Wojciech Gawkowski przedstawił informację nt. cen za wywóz odpadów w innych gminach i tak: w Grodzisku Mazowieckim jest to 9,50 zł. od osoby miesięcznie, w Legionowie 8 zł. Radny Henryk Wacławek - Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Radny posiada informacje jakie ceny za wywóz odpadów są w Warszawie? stwierdził, że nie jest to czas na tego typu dyskusje. O cenach można dyskutować w momencie postępowania przetargowego, kiedy firmy składają oferty. Zaznaczył, że oferta złożona przez MZO na wywóz nieczystości była o kilka milionów tańsza od pozostałych i gdyby nie MZO opłata dla mieszkańców byłaby znacznie wyższa. Radny Wojciech Gawkowski podziękował za wyjaśnienia i stwierdził, że jak zwykle Pan Prezydent ma piękne wytłumaczenie najniższa oferta, z której są najwyższe opłaty. stwierdził, że jest to konfabulacja, w Pruszkowie nie określono najwyższych opłat za wywóz nieczystości, są one na średnim poziomie. Jest wiele gmin, które określiły 50 % wyższe opłaty niż Pruszków np. w Warszawie są najwyższe, rekordowe opłaty cyt. które ta kierownicza siła Platforma Obywatelska rządząca w Warszawie ustaliła. Przyznał, że są również gminy, które uchwaliły niższe opłaty za wywóz nieczystości niż Pruszków, który jest mniej więcej pośrodku tabeli. Wynika to ze specyfiki danego miasta. W niektórych gminach jest taniej dlatego, że gminy dopłacają więcej, a Pruszków dopłaca mniej do systemu wywozu odpadów. Radny Wojciech Gawkowski stwierdził, że miasto jest samorządem i poprosił o jego nie upolitycznianie oraz o nie porównywania Pruszkowa do Warszawy. Poinformował, że nie bez kozery porównywał ceny nie w Warszawie, nie w Nowym Yorku czy w Tokio, bo to nie jest ta kategoria lecz z Legionowem, które jest niemalże bliźniaczym miastem dla Pruszkowa i z Grodziskiem Mazowieckim, są to samorządy z tej samej kategorii co Pruszków. Są to również miasta powiatowe. Zwrócił się o nie porównywanie Pruszkowa do Warszawy, który nie jest nawet procentem jednej z jej dzielnic. Powtórzył, że w Legionowie odpłatność mieszkańców wynosi 8 zł. od osoby za miesiąc i dobrze by było, gdyby Pan Prezydent przyjął to do wiadomości. Radny Henryk Wacławek - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że należy przyjąć do wiadomości fakt, że istnieje procedura przetargowa. Andrzej Królikowski Zastępca Prezydenta Miasta przypomniał, że to nie Prezydent Miasta ustala stawki za wywóz nieczystości lecz uchwaliła je Rada Miejska. Pan Prezydent jest organem wykonawczym samorządu i wykonuje uchwały podjęte przez Radę Miejską. W chwili obecnej odniesienia w tej kwestii wskazują, że nie bardzo wiadomo, co było uchwalane. 11

12 Należy także przypomnieć, że na sesji w maju br. Rada Miejska podjęła uchwałę o obniżeniu stawki za wywóz odpadów na terenie miasta Pruszkowa i należałoby sądzić, że jest to krok w dobrą stronę. Radni omawiali uchwałę szczegółowo podczas posiedzeń komisji merytorycznych, a dzisiaj nagle tak jakby radni mówili o tym po raz pierwszy. Stwierdził, że nie bardzo rozumie wypowiedzi Radnego Gawkowskiego, nie wie o czym Radny mówi. Radny Wojciech Gawkowski zwracając się do Pana Prezydenta poinformował, że porządek prawny w Rzeczpospolitej stanowi, że organem wykonawczym jest urząd Prezydenta, natomiast Rada Miejska i radni są organem uchwałodawczym i kontrolnym. Poprosił Pana Prezydenta, aby nie mylił porządku, gdyż to nie Prezydent ocenia radnych i cyt. i proszę sobie nie robić wycieczek osobistych czy ja coś wiem, czy ja coś nie wiem. Przypomniał, że podczas uchwalania stawek przez Radę Miejską zgłaszał wniosek, aby stawka wynosiła 10 zł. od osoby cyt. i niestety Pana ugrupowanie polityczne, które ma większość w Radzie, rządzicie tutaj właśnie niepodzielnie, przegłosowała inne stawki, zdecydowanie wyższe 12,50 zł. i teraz w tej chwili jak dosłownie pojutrze są wybory to obniżacie wspaniałomyślnie, żeby zrobić sobie kampanie wyborczą. Andrzej Królikowski Zastępca Prezydenta Miasta zaznaczył, że Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie nie jest ugrupowaniem politycznym. Porządek prawny w Rzeczpospolitej jest taki, że organ wykonawczy gminy wykonuje uchwały czyli decyzje organu stanowiącego czyli Rady. I tu nie jest potrzebna żadna interpretacja, to jest bardzo proste. Zgłaszane wnioski są ważne, ale decyzja większości w demokratycznym porządku prawnym jest święta. poinformował, że wysokość opłaty za wywóz nieczystości w Pruszkowie jest wynikiem analizy, która powstała po rozstrzygnięciach przetargowych. Prawo, które należy przestrzegać stanowi, że ani do utylizacji ani do wywozu odpadów gmina nie powinna dopłacać. Jest to w zasadzie zakazane. Wszyscy radni otrzymali szczegółową analizę, na jakiej podstawie zostały wyliczone opłaty za wywóz odpadów w Pruszkowie. Zaznaczył, że wydatki, koszty i wpływy z opłaty śmieciowej muszą się bilansować. Nie było w tym żadnej polityki i ustalania, brania cyt. czegoś z kapelusza, z głowy. Radny Andrzej Wróblewski cyt. na wniosek Radnego: Panie Prezydencie, Wysoka Rado chciałem się odnieść do wypowiedzi Radnego Moczuło. Nie mówiłem nigdy na ten temat, ale dzisiaj przyszedł taki dzień, że muszę powiedzieć. Z przykrością muszę stwierdzić Panie Radny Moczuło, że Pan w dziedzinie, jeżeli chodzi o naprawę i eksploatację pojazdów jest zielony i to bardzo zielony, Pan się na tym nie zna. Pan może by był dobry w pędzeniu bimbru, bo Pan jest chemikiem. Natomiast proszę Pana poruszył Pan kwestię Panie Moczuło, kontroli naszej. To znaczy tak, Pan Prezydent Kurzela w tej chwili wchodzi, ja osobiście informowałem Pana Prezydenta o sytuacji, jaka panuje w MZO. Natomiast sytuacja była makabryczna. Mówi Pan tu o częściach wysokiej jakości, nie Panie Moczuło. Ja porównałem części firmy przykładowo Happy, porównywałem również, to nie jest prawda, Pan słucha, Panie Moczuło trochę kultury Boże Wszechmogący. A dlaczego to wyjaśnię, nie ja chciałem się odnieść. Także ja tylko zadam Panu pytanie, dlaczego już po tej kontroli nie ma zaopatrzeniowca? Dziś rozmawiałem z człowiekiem, który jest w stanie przysiąc tutaj, że brał łapówy od pracownika MZO. Dziś rozmawiałem. 12

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo