INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

2 A B C 6 D 7 E 9

3 F 5 G 7 H I 5 J K 9 8 L 0,7-0,8mm 8 9

4 SCHEMAT MONTAŻU URZĄDZENIA Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowymi i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

5 n Objaśnienie ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu : «Ostrzeżenie! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi!» «Utrzymywać osoby postronne w odpowiedniej odległości.» «Uwaga, ostre krawędzie noży! Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych odłączyć końcówkę przewodu wysokiego napięcia od świecy zapłonowej.» «Uwaga, łatwopalne!» «Nosić środki ochrony słuchu!» «Nosić okulary ochronne!» «Nie zbliżać rąk i stóp do wirującego noża!» «Nosić rękawice ochronne!» 5

6 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Zachowaj instrukcje do ewentualnego przyszłego wykorzystania. OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie o s t r z e ż e n i a d o t y c z ą c e b e z p i e c z e ń s t w a użytkowania oznaczone symbolem i wszystkie w s k a z ó w k i d o t y c z ą c e b e z p i e c z e ń s t w a użytkowania. Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotycząc ych bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń. INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna niewyważeniu. e) W maszynach wielonożowych zachować ostrożność, gdyż obrót jednego noża może spowodować obrót innych noży. OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa - Użytkowanie a) Nie użytkować silnika w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia się tlenku węgla. b) Kosić tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym. c) Unikać koszenia mokrej trawy. d) Oparcie nóg na pochyłościach zawsze musi być pewne. e) Chodzić, nie biegać. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące f) Maszynami wirnikowymi na kołach kosić w poprzek zbocza, nigdy w bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości. górę lub w dół. OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia g) Zachować szczególną uwagę przy zmianie kierunku na zboczach. dotyczące bezpieczeństwa - h) Nie kosić na nadmiernie pochylonych zboczach. Instruktaż i) Zachować szczególną uwagę przy cofaniu lub ciągnięciu kosiarki a) Dokładnie przeczytać instrukcje obsługi. Zaznajomić się z trawnikowej do siebie. urządzeniami sterującymi i prawidłowym użyciem sprzętu. j) Wyłączyć napęd noża(-y), jeśli kosiarka trawnikowa przechylana jest b) Nigdy nie pozwalać dzieciom lub osobom nie zapoznanym z do transportu, podczas przemieszczania jej po innych niż trawa instrukcją obsługi na użycie kosiarki trawnikowej. powierzchniach oraz przy przejeżdżaniu kosiarką do miejsca c) Nigdy nie kosić, gdy inne osoby, szczególnie dzieci, lub zwierzęta koszenia i z powrotem. domowe znajdują się w pobliżu. k) Nigdy nie używać kosiarki trawnikowej z uszkodzonymi osłonami d) Pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za lub obudowami oraz bez właściwie zamontowanych urządzeń wypadki i grożące niebezpieczeństwo wobec innych osób lub ich zabezpieczających, np. odchylaczy i/lub pojemników na trawę. własności. l) Nie zmieniać regulacji silnika lub przekraczać określonej prędkości OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa - Przygotowanie obrotowej silnika. m) Przed uruchomieniem silnika rozłączyć wszystkie sprzęgła noża i napędu. a) Podczas koszenia zawsze nosić wytrzymałe obuwie i długie spodnie. n) Ostrożnie uruchomić lub włączyć silnik, zgodnie z instrukcjami i gdy Nie obsługiwać osprzętu w butach z odkrytą stopą lub odkrytych stopy operatora są z dala od noża(-y). sandałach. o) Nie przechylać kosiarki trawnikowej podczas uruchamiania silnika b) Dokładnie sprawdzić teren, na którym osprzęt ma być użyty i usunąć spalinowego lub włączania silnika elektrycznego, chyba że kosiarka wszystkie przedmioty, które mogą być wyrzucone przez maszynę. trawnikowa wymaga przechylenia przy uruchomieniu. W tym OSTRZEŻENIE! BENZYNA JEST ŁATWOPALNA przypadku nie przechylać więcej niż to konieczne i podnieść tylko ta ź Przechowywać paliwo w zbiornikach specjalnie do część, która znajduje się po przeciwnej stronie operatora. tego przeznaczonych. p) Nie uruchamiać silnika, stojąc naprzeciw kierownicy wyrzutu. ź Tankować paliwo tylko na otwartej przestrzeni i nie palić podczas q) Nie wkładać rąk lub stóp w pobliże lub pod obracające się części; tankowania. zapewnić przez cały czas wolną przestrzeń wokół otworu ź Paliwo dolewać przed rozruchem silnika. Nigdy nie usuwać korka wyrzutowego. zbiornika paliwa lub dolewać benzyny podczas pracy silnika lub r) Nie podnosić lub przenosić kosiarki trawnikowej podczas pracy kiedy silnik jest gorący. silnika. ź W przypadku rozlania benzyny, nie uruchamiać silnika, usunąć s) Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej, upewnić się maszynę z zalanej powierzchni i unikać wywołania zapalenia się czy wszystkie poruszające się elementy zostały zatrzymane, jeżeli do oparów benzyny. Wszystkie pojemniki i zbiorniki paliwa odstawiać kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić kluczyk w stacyjce: pewnie zamknięte. - przed czyszczeniem lub przepychaniem wyrzutu; c) Wymienić wadliwe tłumiki. - przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub naprawą kosiarki; d) Przed użyciem sprawdzić wzrokowo, czy noże, śruby mocujące i - po uderzeniu obcym przedmiotem. Sprawdzić uszkodzenie kosiarki zespół tnący nie są zużyte lub uszkodzone. Wymienić zużyte lub trawnikowej i naprawić przed ponownym uruchomieniem i uszkodzone noże, śruby kompletami dla zapobieżenia użytkowaniem; 6

7 - gdy kosiarka zaczyna nienormalnie drgać (natychmiast sprawdzić). t) Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej, upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić kluczyk w stacyjce: każdorazowo przy odchodzeniu od kosiarki trawnikowej; przed uzupełnieniem paliwa. u) Przymknąć przepustnicę, gdy silnik przestaje pracować i jeżeli silnik jest wyposażony w zawór zamykający dopływ paliwa, to zamknąć go po skończeniu pracy. v) Jechać powoli jeżeli używa się siedziska doczepianego. OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Obsługa i przechowywanie a) Sprawdzić dokręcenie wszystkich nakrętek, śrub oraz wkrętów, aby być pewnym, że osprzęt będzie gotowy do bezpiecznej pracy. b) Nigdy nie przechowywać urządzenia z napełnionym zbiornikiem paliwa wewnątrz budynku, gdzie opary mogą zapalić się od płomienia lub iskry. c) Przed schowaniem w zamkniętym pomieszczeniu ochłodzić silnik. d) W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pożaru oczyścić przed przechowywaniem z trawy, liści lub nadmiaru smaru silnik, tłumik, akumulator i zbiornik benzyny. e) Sprawdzać często stan zużycia lub uszkodzenia pojemnika na trawę. f) Dla zachowania bezpieczeństwa wymieniać zużyte bądź uszkodzone części. g) W przypadku opróżniania zbiornika paliwa, zaleca się wykonać to na otwartej przestrzeni. PRZEZNACZENIE I BUDOWA Kosiarka jest urządzeniem przeznaczonym do pielęgnacji trawników w praktyce amatorskiej. Nie używać kosiarki spalinowej niezgodnie z przeznaczeniem. Korzystanie z kosiarki do pracy innej, niż przewidziane prace może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. UWAGA: Nie użytkować silnika w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia się tlenku węgla. Każde użycie kosiarki niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody. Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu. Poprawne użytkowanie kosiarki dotyczy także konserwacji, składowania, transportu i napraw. Kosiarka może być naprawiana wyłącznie w punktach serwisowych wyznaczonych przez producenta. Kosiarka powinna być użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby zaznajomione z jej szczegółowymi charakterystykami i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy ruchu drogowego powinny być zawsze przestrzegane. KOMPLETACJA. Kosiarka. Kosz. Blokada wyrzutu tylnego z tworzywa sztucznego. Zestaw uchwytów 5. Klucz do świec 6. Instrukcja obsługi 7. Karta gwarancyjna DANE TECHNICZNE Moc nominalna Prędkość obrotowa Pojemność skokowa Regulacja wysokości Wysokość cięcia Szerokość cięcia Materiał łoża Waga Średnia wibracja wg EN 86:997+A+A+A+AC (tolerancja pomiaru K =,5 m/s ) Poziom mocy akustycznej (LwA) Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań urządzenia. Jeżeli urządzenie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom wibracji może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na wibracje podczas całego czasu pracy. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na wibracje, np.: konserwacja urządzenia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych. WYKAZ ELEMENTÓW (patrz schemat montażu urządzenia na str.) Nr Nazwa Śruba noża Podkładka płaska Podkładka noża Nóż Adapter noża Klucz Pokrywa pasa Nakrętka M6 Śruba M6 6 Sprężyna regulacji wysokości Oś przednia Wkręt ST.8 6 Spinka Wspornik przedniej osi Przednia obudowa z tworzywa sztucznego,5 kw n o = 800/min 9 cm Regulacja centralna 5~85mm 60 mm Stal kg,5 m/s 96 db (A) 8 db (A) Il. szt

8 Nr Nazwa Il. szt. Nr Nazwa Il. szt Koło przednie Łożysko kulowe Podkładka osi Nakrętka φ0 Pokrywa przedniego koła Bolec B Pokrywa metalowa Drążek wysokości cięcia Koło tylne Pokrywa koła tylnego Silnik Podkładka 8.xx Podkładka 8.X. Nakrętka M Nakrętka Śruba M8 Pierścień φ6 Tylna klapa Lewy wspornik osi tylnej Prawe wsparcie uchwytu Pierścień φ5 Klapa bocznego wyrzutu Sprężyna klapy bocznego wyrzutu Śruba M6 6 Nakrętka M6 Wyrzut boczny Odrzutnik boczny Osłona kabla 0 5 Śruba M8 0 Zawias tylnej klapy Sprężyna tylnej klapy Lewe wsparcie uchwytu Sworzeń 5 8 Dźwignia blokady uchwytu Regulacja wysokości Śruba M6 6 Śruba M6 6 Dźwignia wysokości cięcia Tylna oś 6 Wkręt ST ST. 9 OPIS RYSUNKÓW: 7 Podkładka kwadratowa. Uchwyt kosiarki 8 Górna pokrywa regulatora. Dźwignia hamulca. Dźwignia przepustnicy ssania 9 Dolna pokrywa regulatora. Rozrusznik 0 Szybkozłączka 5. Prowadnica linki rozrusznika Nakrętka M8 6. Zbiornik na trawę Uchwyt dolny 7. Dźwignia zmiany wysokości koszenia Zacisk 8. Kanał wylotowy Przewód hamulca 9. Klapa wyrzutu bocznego 5 Nakrętka M6 0. Tłumik 6 Śruba M6X5. Obudowa kosiarki. Przewód świecy zapłonowej 7 Podkładka 6... Pokrywa filtra powietrza 8 Linka sterowania przepustnicy. Silnik 9 Dźwignia hamulca 5. Korek wlewu oleju 50 Uchwyt górny 6. Korek wlewu paliwa 5 Uchwyt rurowy 7. Nakrętki mocujące 5 Kontrola przepustnicy 8. Pokrywa wyrzutu tylnego 5 Śruba M Dźwignie blokady uchwytu kosiarki 5 Wspornik linki 0. Dolna część uchwytu kosiarki 55 Zbiornik na trawę. Górna część uchwytu kosiarki 56 Ramka PRZYGOTOWANIE 57 Blokada wyrzutu tylnego Kosiarka dostarczana jest w opakowaniu częściowo zmontowana. Po 58 Nakrętka M8 rozpakowaniu sprawdzić kompletność urządzenia i założyć 59 Śruba M8 0 niezmontowane elementy zgodnie z instrukcją. 60 Tuleja UWAGA: Przed dokonaniem jakiegokolwiek montażu lub regulacji należy upewnić się, że odłączony jest przewód świecy zapłonowej, 6 Wylot powietrza z tworzywa sztucznego upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały 6 Prawy wspornik osi tylnej zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić 6 Śruba M6 8 kluczyk w stacyjce. 8

9 UWAGA: Niewłaściwe zmontowanie kosiarki może spowodować przy uruchomieniu. W tym przypadku nie przechylać więcej niż to uszkodzenie ciała lub kosiarki. konieczne i podnieść tylko ta część, która znajduje się po przeciwnej. Wyjmij kosiarkę i wszystkie elementy z pudełka. stronie operatora.. Zamontuj uchwyt kosiarki () oraz osłony i przykręć nakrętkami SILNIK mocującymi (7) do obudowy kosiarki. n Zalecenia dotyczące oleju. Zalej silnik olejem patrz «Uruchomienie i zatrzymanie silnika». OSTRZEŻENIE: Kosiarka spalinowa jest dostarczana. Napełnij zbiornik paliwa patrz «Uruchomienie i zatrzymanie bez oleju w misce olejowej silnika. Przed silnika». uruchomieniem silnika należy pamiętać o dodaniu 5. Sprawdź działanie wszystkich dźwigni. oleju, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. W Dźwignia hamulca () zatrzymuje silnik i nóż tnący natychmiast po jej przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik zostanie zwolnieniu. Dźwignia hamulca musi być przyciśnięta do uchwytu uszkodzony w sposób uniemożliwiający naprawę i nie będzie kosiarki (), aby uruchomić silnik oraz w trakcie jego pracy. objęty gwarancją. Uchwyt linki rozrusznika () służy do uruchamiania kosiarki poprzez Silnik kosiarki jest jednostką czterosuwową, przed uruchomieniem pociągniecie. silnika miskę olejową należy napełnić ok. 0,6 l oleju. Nie wolno stosować olejów silnikowych wielosezonowych lub olejów MONTAŻ przeznaczonych do silników Diesla lub silników dwusuwowych. n Montaż zbiornika na trawę W celu uzyskania najlepszych osiągów zalecamy stosowanie olejów. Umieścić i umocować metalową ramę w pojemniku na trawę (Rys. B). wysokiej jakości z dodatkiem detergentu, oznaczonych zgodnie z. Podnieść pokrywę wyrzutu tylnego (8) i zaczepić zbiornik na trawę klasyfikacją API symbolami SG, SH lub SJ, klasy lepkości SAE0. (6) z tyłu kosiarki (Rys. C). UWAGA: Jeżeli olej SAE 0 zostanie użyty w temperaturze poniżej. Aby usunąć: chwycić i podnieść tylną pokrywę, wyjąć zbiornik na C, wystąpią trudności z uruchomieniem silnika. trawę. n Sprawdzenie poziomu/dodawanie oleju n Montaż uchwytów Przed każdym uruchomieniem silnika skontrolować poziom oleju w Przymocować dolne uchwyty do kosiarki i dokręcić nakrętkami misce olejowej silnika. mocującymi (7) (Rys. D). Otworzyć dwie dźwignie blokujące (9) w. Kosiarkę postawić w taki sposób, aby silnik znajdował się w położeniu celu uwolnienia górnej części uchwytu (Rys.E). Wciśnąć dźwignię, aby poziomym, oczyścić dokładnie okolice korka wlewowego oleju. zablokować zamknięcie uchwytu w pozycji roboczej. Regulacja napięcia. Odkręcić korek wlewu oleju przez obrót nakrętki odpowiednim kluczem. Umieścić rozrusznik () (5), wyjąć i wytrzeć miarkę polewej stronie górnej części uchwytu kosiarki () i zablokować poziomu oleju szmatką lub 5 przewód za pomocą plastikowego kołnierza. Wprowadzić linkę chusteczką papierową. Bagnet rozrusznika w prowadnicę (5) i zawiesić uchwyt rozrusznika () na miarki oleju włożyć z powrotem prowadnicę (Rys. F). do otworu wlewu, ale nie n Ustawienie wysokości koszenia dokręcać korka. Następnie Regulacja wysokości koszenia odbywa się za pomocą dźwigni zmiany wyjąć bagnet i sprawdzić wysokości koszenia (7), znajdującej się przy tylnym prawym kole. W celu poziom oleju w misce olejowej. Jeśli poziom oleju jest bliski regulacji wysokości przesunąć dźwignię w przód lub w tył (Rys. G). oznaczenia stanu minimalnego UŻYTKOWANIE «MIN», trzeba dolać olej. MAX MIN. Nie wolno używać kosiarki bez założonego zbiornika na trawę jeżeli oznaczonego na miarce oleju nie została założona blokada wyrzutu tylnego lub z uszkodzoną słowem «MAX», nie wolno wlewać oleju ponad ten poziom, pokrywą wyrzutu trawy. nadmierna ilość oleju w misce olejowej może doprowadzić do. Przed opróżnieniem zbiornika na trawę lub przed zmianą wysokości poważnego uszkodzenia silnika. koszenia zatrzymać silnik. UWAGA! Należy upewnić się, że wlewany olej nie jest zanieczyszczony.. Nie wkładać rąk lub stóp w pobliże lub pod obracające się części; zapewnić przez cały czas wolną przestrzeń wokół otworu. Dokręcić korek wlewu oleju. wyrzutowego. 5. Po każdym uzupełnieniu poziomu oleju uruchomić silnik na ok Dokładnie sprawdzić teren, na którym osprzęt ma być użyty i usunąć sekund pozostawiając go na jałowych obrotach. wszystkie przedmioty, które mogą być wyrzucone przez maszynę. 6. Silnik unieruchomić, odczekać ok. 60 sekund i ponownie 6. Nigdy nie kosić, gdy inne osoby, szczególnie dzieci, lub zwierzęta skontrolować poziom oleju w misce olejowej. domowe znajdują się w pobliżu. 7. W razie potrzeby uzupełnić poziom oleju w misce olejowej. 7. Nie przechylać kosiarki trawnikowej podczas uruchamiania silnika 8. Zawsze utrzymywać maksymalny dopuszczalny poziom oleju w spalinowego, chyba, że kosiarka trawnikowa wymaga przechylenia misce olejowej.. Zawsze używać kosiarki z założonym zbiornikiem na trawę lub z. Olej wlewać powoli poprzez założoną blokadą wyrzutu tylnego i opuszczoną pokrywą. otwór wlewowy do poziomu 9

10 n Rozruch silnika OSTRZEŻENIE: Rozruchowi silnika towarzyszy iskrzenie. Iskrzenie może spowodować zapalenie znajdują- n Zalecenia dotyczące paliwa cych się w pobliżu łatwopalnych gazów. Może to być przyczyną Silnik kosiarki spalinowej jest przystosowany do zasilania benzyną wybuchu i pożaru. bezołowiową o liczbie oktanowej powyżej 90. Zaleca się stosowanie ź Jeżeli na terenie nastąpi wyciek gazu ziemnego lub innego gazu benzyny bezołowiowej 95 oktanów. Benzyna bezołowiowa nie zawiera płynnego, nie należy uruchamiać silnika. szkodliwych dla środowiska składników, zapobiega osadzaniu się na ź Nie stosować płynów typu samostart w aerozolu, ponieważ ich elementach układu korbowo-tłokowego szkodliwych nagarów, opary są łatwopalne. przedłuża żywotność silnika oraz redukuje czynności obsługowe do Przed rozruchem silnika upewnić się, czy świeca zapłonowa, tłumik, niezbędnego minimum. korek wlewu paliwa, korek wlewu oleju i filtr powietrza znajdują się we UWAGA! Nie wolno stosować do napędu silnika mieszanki benzyny właściwym miejscu i czy są dobrze przymocowane. z olejem, benzyny ekstrakcyjnej lub innych paliw takich jak olej OSTRZEŻENIE: Silniki wydzielają tlenek węgla, trujący gaz bez napędowy, olej opałowy, nafta itp. Nie wolno napełniać zbiornika smaku i zapachu. paliwa benzyną przechowywaną dłużej niż przez 0 dni. Wdychanie tlenku węgla może być przyczyną nudności, Niektóre benzyny zawierają alkohol. Nie wolno stosować benzyn zasłabnięcia lub śmierci. zawierających powyżej 0% metanolu. ź Uruchamiać silnik i pracować silnikiem na zewnątrz pomieszczeń. n Uzupełnienie paliwa ź Silnika nie należy uruchamiać lub eksploatować w zamkniętych UWAGA! Przed przystąpieniem do napełniania zbiornika paliwem pomieszczeniach, nawet przy otwartych drzwiach i oknach. odłączyć końcówkę przewodu wysokiego napięcia () od świecy UWAGA! Ręce, stopy, długie włosy lub dodatki do zapłonowej (rys. M). ubrań mogą zostać wciągnięte lub zaplątać się w Upewnić się, że silnik osiągnął temperaturę otoczenia. Sprawdzić wirujące części maszyny. przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzęt pod kątem Wskutek tego może dojść do odcięcia kończyny lub okaleczenia. pęknięć lub przecieków. Jeżeli zajdzie potrzeba, wymienić. Zbiornik ź Urządzenie należy obsługiwać z osłonami znajdującymi się we napełniać przy pomocy lejka zaopatrzonego w gęste sito wlewowe. właściwych miejscach.. Starannie oczyścić okolice korka wlewowego a następnie odkręcić ź Ręce i nogi należy trzymać z dala od części obracających się. korek wlewu paliwa (6). ź Długie włosy należy związać, a biżuterię zdjąć.. Ostrożnie napełnić zbiornik paliwa pozostawiając wolną przestrzeń ź Nie należy nosić luźnej odzieży, zwisających sznurków ściągających pozwalającą na objętościowe rozszerzenie paliwa (50-60 mm poniżej ubranie lub przedmiotów, które mogą dostać się do części wirujących. krawędzi otworu wlewowego). UWAGA! Kosiarkę należy uruchamiać poza powierzchnią roboczą.. Dokładnie dokręcić korek wlewu paliwa, suchą szmatką zetrzeć Uruchamianie kosiarki bezpośrednio na trawniku spowoduje rozlane przypadkowo paliwo. przeciążenie układu rozruchowego i może doprowadzić do jego. Końcówkę przewodu wysokiego napięcia przyłączyć do świecy uszkodzenia. zapłonowej. Po prawidłowym ustawieniu urządzenia na poziomej powierzchni w celu OSTRZEŻENIE! Benzyna i jej opary stanowią duże jego uruchomienia należy wykonać następujące czynności: zagrożenie ze względu na ich łatwopalność i. Podczas uruchamiania zimnego silnika, ustawić dźwignię wybuchowość. przepustnicy ssania () w pozycji (Rys. H). Pożar lub wybuch mogą przyczynić się do poważnych poparzeń Podczas uruchamiania ciepłego silnika, ustawić dźwignię lub doprowadzić do śmierci. przepustnicy ssania () w pozycji (Rys. H). ź Zabezpieczyć benzynę przed iskrami, otwartym ogniem, płomieniem. Stojąc za kosiarką, dźwignię hamulca noża () unieść ku górze podtrzymującym, ciepłem i innymi czynnikami, które mogłyby dociskając lekko do uchwytu kosiarki (), jak pokazano na rysunku I. doprowadzić do zapalenia benzyny. UWAGA! Dźwignia hamulca noża jest połączona z wyłącznikiem ź Paliwo dolewać przed rozruchem silnika. Nie wolno napełniać układu zapłonowego. Puszczenie uchwytu hamulca pozwoli na zbiornika paliwa podczas pracy, przed uzupełnieniem zbiornika zatrzymanie silnika i noża. Podczas pracy nie wolno trwale unieruchomić silnik i odczekać do jego ostygnięcia, zanim zostanie blokować dźwigni hamulca przy odchodzeniu od kosiarki zdjęty korek wlewu paliwa. Nigdy nie usuwać korka zbiornika paliwa.. Powoli pociągnąć linkę rozrusznika do momentu wyczuwalnego kiedy silnik jest gorący. oporu. Linkę rozrusznika wprowadzić w prowadnicę (5). ź Tankować paliwo tylko na otwartej przestrzeni lub w dobrze OSTRZEŻENIE: Gwałtowne wciąganie linki wentylowanym pomieszczeniu. Nie palić podczas tankowania. rozrusznika (odbicie) bardzo mocno szarpnie rękę ź W przypadku rozlania paliwa należy odczekać z uruchomieniem w kierunku silnika. silnika aż do jego wyparowania. Usunąć maszynę z zalanej powierzchni i unikać wywołania zapalenia się oparów benzyny. ź Wszystkie pojemniki i zbiorniki paliwa odstawiać pewnie zamknięte. 0 W następstwie może dojść do złamania, pęknięcia kości, powstania siniaków lub nadciągnięcia mięśnia albo ścięgna.. Aby uniknąć odbicia energicznie pociągnąć za uchwyt linki rozrusznika () do momentu uruchomienia silnika. Nóż zaczyna pracować razem z silnikiem. Po uruchomieniu silnika powoli wrócić linką rozrusznika do oporu uchwytu rozrusznika () o prowadnicę (5) i odczekać kilkanaście

11 sekund do momentu jego rozgrzania. Po opróżnieniu zbiornika należy ponownie zamontować go na kosiarce i OSTRZEŻENIE: Pracujący silnik wydziela ciepło. przystąpić do dalszej pracy. Niektóre części silnika, w szczególności tłumik, FUNKCJA w (wyrzut boczny, wyrzut tylny) stają się bardzo gorące. W zależności od potrzeb kosiarka może być przestawiona z funkcji Przy kontakcie z nimi mogą powstać poważne oparzenia. normalnego użytkowania. Od kosiarki z tylnym wyrzutem do kosiarki z Łatwopalne pozostałości w postaci liści, trawy, brudu, itd. mogą bocznym wyrzutem. się łatwo zapalić. n Ustawienie do koszenia z wyrzutem bocznym ź Przed dotknięciem tłumika, cylindra silnika i żeberek odczekać aż do ich schłodzenia. UWAGA: Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały ź Usunąć zgromadzony łatwopalny brud z okolic tłumika i cylindra. zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić n Wyłączenie silnika kluczyk w stacyjce. UWAGA: Przed zatrzymaniem kosiarki ustawić dźwignię. Podnieś pokrywę wyrzutu tylnego (8) i usuń zbiornik na trawę (6). przepustnicy ssania () w pozycji.. Włóż blokadę z tworzywa sztucznego do tylnego otworu W celu wyłączenia silnika należy zwolnić dźwignię hamulca (). W wylotowego. przypadku pozostawienia kosiarki na powierzchni roboczej bez nadzoru. Podnieś klapę wyrzutu bocznego (9) (Rys. J). należy zdjąć końcówkę przewodu wysokiego napięcia () ze świecy zapłonowej.. Zamontuj kanał wylotowy (8) bocznego wyrzutu (Rys. K). WAŻNE!: Po zwolnieniu dźwigni hamulca silnik oraz nóż kosiarki 5. Oprzyj klapę wyrzutu bocznego na kanale wyrzutowym (Rys. L). powinny zatrzymać się w maksymalnym czasie ok. sekund. Jeśli układ n Koszenie ze zbiornikiem hamulca noża nie działa we właściwy sposób należy zgłosić się do Do koszenia ze zbiornikiem należy, usunąć kanał wylotowy (8) bocznego najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. wyrzutu, podnieść tylną pokrywę (8), usunąć blokadę z tworzywa WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA sztucznego z tylnego otworu wylotowego i zamontować zbiornik na trawę (6).. Przed uruchomieniem silnika kosiarki szczegółowo zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności z zasadami n Usuwanie kanału wylotowego bocznego wyrzutu bezpieczeństwa. UWAGA: Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej. Usunąć z trawnika wszelkie ciała obce takie jak kamienie, druty, upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały gałęzie butelki lub inne przedmioty, które mogą zostać wyrzucone z zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić dużą siłą w kierunku operatora przez wirujące noże. kluczyk w stacyjce.. Zwrócić uwagę, aby w pobliżu pracującej maszyny nie przebywały Podnieś klapę (9) i usuń kanał wylotowy (8). Klapa automatycznie dzieci ani zwierzęta. zamyka otwór wylotowy w obudowie za pomocą siły sprężyny.. Kosiarkę prowadzić w taki sposób, aby nie uderzyć wirującym nożem Regularnie czyść klapę wyrzutu bocznego z trawy i brudu. o stałą przeszkodę (drzewo, mur, krawężnik itp. Podczas przejazdu Załóż pusty czysty zbiornik na trawę (6). pomiędzy powierzchniami roboczymi wyłączyć silnik. PRACA NA STOKU 5. W przypadku uderzenia wirującym nożem o przeszkodę natych- Dla własnego bezpieczeństwa dokonaj pomiaru nachylenia terenu przed miast unieruchomić silnik, zdjąć przewód wysokiego napięcia ze praca tą kosiarką na obszarze nachylonym lub pagórkowatym. Jeżeli świecy zapłonowej i skontrolować stan techniczny noża tnącego. nachylenie stoku jest większe, niż 5 stopni, nie pracować kosiarką na 6. Uszkodzony nóż należy niezwłocznie wymienić na nowy. Nie wolno tym obszarze, może to spowodować poważne obrażenia operatora oraz stosować nieoryginalnych noży tnących. prowadzić do uszkodzenia silnika. Upewnić się, że z trawnika usunięto wszelkie przeszkody, które mogłyby podczas pracy stworzyć zagrożenie dla operatora oraz osób trzecich KOSZENIE: przebywających w pobliżu pracy urządzenia. ź Kosić poprzecznie do nachylenia, nigdy w górę i w dół. Zachować Po uruchomieniu silnika wybrać optymalny dla danego trawnika wyjątkową ostrożność podczas zmiany kierunku na stokach. kierunek jazdy i przystąpić do pracy. ź Uważać na zagłębienia, koleiny, ukryte przedmioty lub przeszkody. Jeśli koszona trawa jest wyższa niż 5 cm zabieg należ wykonać Wysoka trawa może ukrywać przeszkody. dwukrotnie. Pierwszy przejazd wykonać kosiarką ustawioną w ź Zawsze zapewniać pewne oparcie nóg. Poślizg lub upadek może najwyższe położenie. Następnie zabieg powtórzyć przycinając trawę na spowodować poważne obrażenia osób. W przypadku odczucia żądaną wysokość. utraty równowagi natychmiast zwolnić uchwyt sterowania noża. Najlepsze rezultaty uzyskujemy kosząc trawnik na jednakowej wysokości NIE WOLNO: w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Nie przycinać trawnika o więcej niż jedną trzecią długości źdźbła. ź Kosić w pobliżu urwisk, rowów lub nasypów. Operator mógłby Pozostawienie przez kosiarkę niezebranej trawy świadczy o napełnieniu stracić równowagę lub oparcie. zbiornika ściętej trawy. W celu opróżnienia zbiornika należy wyłączyć silnik, upewnić się, że nóż tnący nie obraca się, unieść pokrywę kanału wyrzutowego i zdjąć zbiornik ściętej trawy. ź Kosić na stokach przekraczających 5 stopni. ź Kosić wilgotnej i mokrej trawy. Zmniejszone opory tarcia mogą spowodować poślizg.

12 KONSERWACJA oczyszczeniu elementów zewnętrznych kosiarki należy UWAGA: Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych przeprowadzać możliwie często najlepiej bezpośrednio po należy zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej. zakończonej pracy. Szczególną uwagę należy poświęcić układowi Upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały chłodzenia silnika, układowi regulacji wysokości ciecia, napisom i zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić oznaczeniom ostrzegawczym. kluczyk w stacyjce.. Wszelkie uszkodzenia stwierdzone w trakcie dokonywanej CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PRZEPROWADZAĆ W UBRANIU I konserwacji należy niezwłocznie zgłosić w najbliższym RĘKAWICACH OCHRONNYCH. autoryzowanym punkcie serwisowym. Czynności opisane w niniejszym rozdziale należą do obowiązków 5. Szczególną uwagę podczas czynności konserwacyjnych należy użytkownika. zwrócić na niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego. Niezastosowanie się do wskazówek zawartych w niniejszym rozdziale Bezwzględnie nie wolno wylewać lub wyrzucać zużytych materiałów doprowadzi do poważnego uszkodzenia kosiarki i utraty gwarancji. eksploatacyjnych (olej, paliwo, środki smarne, filtry, itp..) do Przed przystąpieniem do konserwacji zapoznać się z zasadami kanalizacji lub do śmietnika. Zużyte materiały eksploatacyjne bezpieczeństwa, unieruchomić silnik kosiarki, zdjąć końcówkę przewodu przekazać przedsiębiorstwom wyspecjalizowanym w neutralizacji wysokiego napięcia ze świecy zapłonowej. odpadów ropopochodnych. Kosiarkę myć w miejscach n Zalecany harmonogram konserwacji wyposażonych w separatory oleju. Czasokresy 6. Stosować wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne oraz części Czynności obsługowe wykonania obsługi zamienne. źsprawdzić poziom oleju w misce olejowej silnika, w razie konieczności uzupełnić. Przed każdym użyciem źpo zakończonej pracy oczyścić spodnią część korpusu kosiarki z pozostałości ściętej trawy. rok (5 godzin) lata (50 godzin) Przygotowanie do przechowywania źwymienić olej w misce olejowej źwymienić filtr powietrza, w przypadku prac y przy dużym zapyleniu filtr wymieniać częściej. źwymienić świecę zapłonową (stan świecy kontrolować regularnie w trakcie eksploatacji). źnaostrzyć i wyważyć nóż tnący, w przypadku intensywnej eksploatacji stan noża kontrolować raz w miesiącu. źnasmarować zębatki napędowe kół. źoczyścić układ chłodzenia silnika źopróżnić zbiornik paliwa. źoczyścić zewnętrzne elementy kosiarki oraz obudowy silnika. n Wymiana oleju WAŻNE! Pierwszą wymianę oleju w silniku kosiarki należy przeprowadzić już po około godzinach pracy. Kolejne natomiast cyklicznie, co 5 godzin pracy silnika. UWAGA: Zużyty olej jest odpadem niebezpiecznym. Utylizować zużyty olej zgodnie z przepisami. Nie wylewać go do odpadków domowych. Informacje odnośnie miejsc utylizacji oleju można uzyskać od władz lokalnych, centrów serwisowych lub u dealera. Olej można wylać przez wlew oleju. OSTRZEŻENIE: Bezwarunkowo przed wymianą oleju należy usunąć paliwo ze zbiornika. W przeciwnym razie może dojść do wycieku paliwa, który może spowodować pożar lub wybuch. Aby opróżnić zbiornik paliwa należy uruchomić silnik i odczekać, aż zatrzyma się samoczynnie z powodu braku paliwa. Następnie usunąć zbiornik na trawę (6) i kanał wylotowy(8), jeżeli byli zainstalowane. Odkręcić korek wlewu oleju (5). Pochylić maszynę na prawą stronę (patrząc z tyłu kosiarki) i wylać zużyty olej do zatwierdzonego pojemnika, trzymając maszynę w tej pozycji przez kilka minut. Po wylaniu starego oleju ustawić kosiarkę poziomo i dolać świeży olej, UWAGA! Wyżej wymienione czasokresy wykonywania czynności obsługowych mają charakter orientacyjny. W przypadku kierując opisem «Sprawdzenie poziomu/dodawanie oleju» na str. 9. intensywnej eksploatacji konieczność wykonania obsługi należy n Serwisowanie filtru powietrza ustalać na podstawie liczby przepracowanych godzin. Zabrudzony filtr powietrza zmniejsza moc silnika z powodu zbyt małego. Postępowanie zgodnie z niżej opisanymi zasadami zapewni Państwu dopływu powietrza do gaźnika. W przypadku pracy w warunkach silnego właściwą pracę urządzenia przez wiele lat oraz zachowanie praw zapylenia stan filtra należy kontrolować częściej. gwarancyjnych. Filtr powietrza należy wymienić co 5 roboczogodzin, nie rzadziej jednak. Czynności konserwacyjne należy przeprowadzać ściśle według niż po zakończonym sezonie koszenia. powyższego harmonogramu. Należy jednak pamiętać, że określone niżej czasokresy dotyczą wyłącznie idealnych warunków pracy UWAGA: Nie wolno uruchamiać silnika bez zamontowanego filtra urządzenia. W przypadku intensywnej eksploatacji terminy powietrza. Praca bez zamontowanego filtra powietrza doprowadzi wykonania niezbędnej obsługi ulegają skróceniu o połowę. do poważnego uszkodzenia silnika i utraty gwarancji.. Wszelkie czynności związane z konserwacją polegające na. Zdemontować pokrywę filtra powietrza ().

13 pracy. Należy upewnić się, że ostrze jest zawsze dobrze wyważone i znajduje się w pozycji poziomej. n Czyszczenie korpusu Właściwy stan wewnętrznej strony korpusu kosiarki zapewnia właściwe warunki pracy noży tnących oraz umożliwia osiągnięcie właściwych rezultatów pracy. Wewnętrzną stronę obudowy kosiarki należy starannie F oczyścić z pozostałości ściętej trawy po zakończonym dniu pracy.. Kosiarkę ustawić w utwardzonym miejscu wyposażonym w. Starannie oczyścić wkład filtra powietrza (F). W tym celu należy odpowiedni spad wody, kanał ściekowy musi być wyposażony w energicznie uderzać wymontowanym wkładem o gładką separator oleju. powierzchnię. Nie wolno płukać wkładu w wodzie lub. Wąż zaopatrzony w końcówkę rozpylającą skierować tuż przed tylne, rozpuszczalnikach. Nie wolno nasączać wkładu filtra olejem. Silnie prawe koło kosiarki. zanieczyszczony lub uszkodzony wkład filtra powietrza wymienić na. Uruchomić silnik. Odkręcić zawór czerpalny wody. Strumień nowy. Stosować wyłącznie oryginalny wkład filtra. powietrza wytworzony przez wirujący nóż kosiarki skieruje wodę do. Zamontować wkład i pokrywę filtra powietrza. wnętrza korpusu. n Świeca zapłonowa. Jeśli wypływająca woda nie zawiera ściętych części rośli zakręcić Podczas pracy silnika na elektrodach świecy zapłonowej odkładają się zawór czerpalny. Silnik pozostawić pracujący przez kilka minut w produkty spalania benzyny w postaci nagaru. W skutek zanieczyszczenia celu przesuszenia wewnętrznej strony korpusu kosiarki przez elektrod świecy zapłonowej rozruch silnika jest znacznie utrudniony oraz wirujący nóż. zwiększa się zużycie paliwa. 5. Wyłączyć silnik i odczekać do ostygnięcia jego elementów. W Stan świecy zapłonowej należy kontrolować, co 5 godzin pracy. Elektroprzypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń elementów dy należy dokładnie oczyścić za pomocą metalicznego pędzla i korpusu kosiarki należy niezwłocznie zgłosić się w najbliższym skontrolować odstęp pomiędzy elektrodami przed każdym sezonem lub autoryzowanym punkcie serwisowym. w wypadku uszkodzenia świecy (Rys. M). Wymieniać świecę zapłonową co roku. Stosować tylko oryginalne świece PRZECHOWYWANIE zapłonowe F6RTC "TORCH" z gwintem 9 mm. UWAGA: Nigdy nie przechowywać urządzenia z n Regulowanie gaźnika napełnionym zbiornikiem paliwa wewnątrz budynku, Nie wolno wykonywać regulacji gaźnika. Gaźnik jest fabrycznie gdzie opary mogą zapalić się od płomienia lub iskry. ustawiony na optymalne parametry pracy przy większości warunków. Przed dłuższym przechowywaniem kosiarkę należy starannie oczyścić, Jednak, jeżeli wymagana jest regulacja, skonsultować się w sprawie układ paliwowy należy zwolnić z pozostałości benzyny. Resztkę paliwa serwisu z autoryzowanym dealerem PROFIX. należy zlać do czystego pojemnika przeznaczonego do przechowywania UWAGA: Producent sprzętu, na którym zainstalowano silnik benzyny. W tym celu oczyścić okolice korka wlewu zbiornika paliwa, podaje maksymalną prędkość obrotową, z jaką ma pracować odkręcić korek zbiornika, przechylając kosiarkę wylać pozostałe paliwo ze silnik. Nie wolno w żaden sposób zmieniać tej prędkości obrotowej. zbiornika. Zalecane jest zastosowanie w kanistrze magazynowym Wprowadzenie jakichkolwiek zmian przez nieautoryzowane osoby stabilizatora paliwa, w celu utrzymania jego świeżości. powodują utratę gwarancji. W celu usunięcia resztek paliwa z gaźnika należy uruchomić silnik i n Czyszczenie powietrznego układu chłodzenia odczekać do momentu samoczynnego zatrzymania się silnika (na skutek PRZESTROGA: Do czyszczenia silnika nie wolno stosować wody. braku paliwa). Odkręcić świecę zapłonową, w otwór świecy zapłonowej Woda może zanieczyścić układ paliwowy. Do czyszczenia silnika wlać niewielką ilość czystego oleju silnikowego, kilkakrotnie pociągnąć stosować szczotkę lub suchą szmatkę. za uchwyt rozrusznika, świecę zapłonową ponownie dokręcić. Nóż tnący zakonserwować smarem stałym. W celu zmniejszenia gabarytów Silnik jest chłodzony powietrzem. Brud lub zanieczyszczenia mogą kosiarki uchwyty kosiarki złożyć. Kosiarkę przechowywać w suchym ograniczyć przepływ powietrza i spowodować przegrzanie silnika, powodując pogorszenie osiągów oraz zmniejszając jego trwałość. przewiewnym pomieszczeniu z stanie uniemożliwiającym przypadkowe uruchomienie przez osoby do tego nieupoważnione. Kosiarkę Do usunięcia zanieczyszczeń z osłony palców użyć szczotki lub suchej przechowywać wyłącznie w położeniu poziomym na kołach jezdnych. szmatki. Cięgna, sprężyny i elementy sterujące utrzymywać w czystości. Obszar TRANSPORT dookoła i za tłumkiem oczyścić ze wszystkich palnych zanieczyszczeń. UWAGA: Wyłączyć napęd noża(-y), jeśli kosiarka trawnikowa n Wymiana elementu tnącego przechylana jest do transportu, podczas przemieszczania jej po UWAGA! Naprawę urządzenia należy zlecać wyłącznie osobie innych niż trawa powierzchniach oraz przy przejeżdżaniu kosiarką wykwalifikowanej, wykorzystującej wyłącznie oryginalne części do miejsca koszenia i z powrotem. zamienne. Zapewni to, że użytkowanie urządzenia będzie nadal bezpieczne. Ostrze jest wykonane z blachy stalowej, w celu uzyskania dobrej wydajności i bezpiecznej pracy ostrzyć nóż po każdych 5 godzinach Urządzenie transportować i składować w opakowaniu chroniącym przed wilgocią, wnikaniem pyłu i drobnych obiektów, zwłaszcza należy zabezpieczyć otwory wentylacyjne. Drobne elementy, które dostaną się do wnętrza obudowy mogą uszkodzić silnik.

14 USTERKI n Rozwiazywanie typowych problemów. PROBLEM PRZYCZYNA NAPRAWA Nie uruchamia się. Utrata mocy. Słaba jakość ciecia nie równo. Nadmierna wibracja. Linka rozrusznika wyciąga się z trudem. Trawa nie «wchodzi» do kosza. Ciężko pchać.. Brudny filtr powietrza. Pusty zbiornik paliwa.. Stare paliwo.. Woda w paliwie. 5. Odłączony przewód świecy zapłonowej. 6. Zepsuta świeca zapłonowa. 7. Poluzowane mocowanie noża lub pęknięty adapter. 8. Uchwyt w uwolnionej pozycji.. Obudowy dotyka ziemi lub nóż ugrzązł w trawie.. Kosi zbyt dużo trawy.. Brudny filtr powietrza. Pod kosiarką uzbierało się dużo trawy liści innych śmieci. 5. W silniku jest zbyt dużo oleju.. Zużyty, zgięty lub poluzowany nóż.. Niejednakowe ustawienie wysokości koszenia.. Pod kosiarką uzbierało się dużo trawy, liści i innych śmieci.. Zużyty, zgięty lub poluzowany nóż.. Zgięty wał.. Włącza się hamulec koła zamachowego przy uwalnianiu uchwytu.. Zgięty wał.. Pęknięty adapter noża.. Trawa zbyt wysoka lub zbyt mała wysokość koszenia.. Zużyty nóż.. Materiał kosza nie przepuszcza powietrza.. Trawa zbyt wysoka lub zbyt mała wysokość koszenia.. Tylna cześć obudowy lub nóż ugrzązł w trawie.. Przepełniony kosz.. Wyczyścić / wymienić filtr powietrza.. Zatankować benzynę.. Opróżnić zbiornik paliwa i uzupełnić świeżą, czystą benzyna.. Opróżnić zbiornik paliwa i uzupełnić świeżą, czysta benzyna. 5. Podłączyć przewód świecy zapłonowej. 6. Wymienić świece zapłonowa. 7. Dokręcić śrubę mocująca nóż lub wymienić adapter. 8. Umieścić uchwyt w roboczej pozycji.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Wyczyścić / wymienić filtr powietrza.. Wyczyścić spód kosiarki. 5. Sprawdzić poziom oleju.. Wymienić nóż. Dokręcić śrubę mocująca. Ustawić każde koło w jednakowym położeniu. Wyczyścić spód kosiarki.. Wymienić nóż. Dokręcić śrubę mocująca.. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Umieścić uchwyt w roboczej pozycji przed pociągnięciem linki rozrusznika.. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.. Wymienić adapter.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Wymienić nóż.. Wyczyścić kosz.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Podnieść tył obudowy kosiarki o jeden ząbek do góry.. Opróżnić kosz.

15 L.dz.: DT-C/d_zg/006/09.0 Łomna 0, wrzesień 0r. PRODUCENT: PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 0-8 Warszawa DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra, Łomna Las, 05-5 Czosnów Niniejszym potwierdzamy, że produkt(y): KOSIARKA SPALINOWA, marka(i) TRYTON 500 W; 800/min; 9 cm ; zl WA=95,57 db(a); gl WA= 96 db(a) kod(y) PROFIX: TOO60C typ: JL6T-A spełnia(ją) wymagania określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady: - 006//EC (MAD) z dnia 7 maja 006 r w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/6/WE (Dz. Urz. UE L 57 z , str. z późn. zm.) - 000//EC (NEE) (Dz.U. L 6 z z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MG z dnia grudnia 005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 005 r., Nr 6, poz. 0 z późn. zm.), zgodnie, z czym został(y) poddany(e) procedurze oceny zgodności określonej wg 9 ww. rozporządzenia, w której określono: - zmierzony poziom mocy akustycznej [zl WA] dla typu urządzenia, - gwarantowany poziom mocy akustycznej [gl WA] produktu, - 00/08/EC (EMC); (Dz.U. L 90 z..00 z późn. zm.) oraz został(y) wyprodukowany(e) zgodnie z normą(ami): EN 86:997+A:997+A:00+A:00+AC:006 EN ISO 98:009 dwie ostatnie cyfry roku umieszczenia znaku CE na produkcie(tach). Z upoważnienia Zarządu Mariusz Rotuski Specjalista ds. Certyfikacji i Zapewnienia Jakości 5

16

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE Spis treści 1. O NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU 5 1.1 Zakres i cel 5 1.2 Dla kogo podręcznik jest przeznaczony 5 1.3 Zastrzeżenia 5 1.4 Użyte konwencje 5 2.

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20-30-50-60-80-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo