INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

2 A B C 6 D 7 E 9

3 F 5 G 7 H I 5 J K 9 8 L 0,7-0,8mm 8 9

4 SCHEMAT MONTAŻU URZĄDZENIA Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowymi i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

5 n Objaśnienie ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu : «Ostrzeżenie! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi!» «Utrzymywać osoby postronne w odpowiedniej odległości.» «Uwaga, ostre krawędzie noży! Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych odłączyć końcówkę przewodu wysokiego napięcia od świecy zapłonowej.» «Uwaga, łatwopalne!» «Nosić środki ochrony słuchu!» «Nosić okulary ochronne!» «Nie zbliżać rąk i stóp do wirującego noża!» «Nosić rękawice ochronne!» 5

6 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Zachowaj instrukcje do ewentualnego przyszłego wykorzystania. OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie o s t r z e ż e n i a d o t y c z ą c e b e z p i e c z e ń s t w a użytkowania oznaczone symbolem i wszystkie w s k a z ó w k i d o t y c z ą c e b e z p i e c z e ń s t w a użytkowania. Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotycząc ych bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń. INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna niewyważeniu. e) W maszynach wielonożowych zachować ostrożność, gdyż obrót jednego noża może spowodować obrót innych noży. OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa - Użytkowanie a) Nie użytkować silnika w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia się tlenku węgla. b) Kosić tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym. c) Unikać koszenia mokrej trawy. d) Oparcie nóg na pochyłościach zawsze musi być pewne. e) Chodzić, nie biegać. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące f) Maszynami wirnikowymi na kołach kosić w poprzek zbocza, nigdy w bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości. górę lub w dół. OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia g) Zachować szczególną uwagę przy zmianie kierunku na zboczach. dotyczące bezpieczeństwa - h) Nie kosić na nadmiernie pochylonych zboczach. Instruktaż i) Zachować szczególną uwagę przy cofaniu lub ciągnięciu kosiarki a) Dokładnie przeczytać instrukcje obsługi. Zaznajomić się z trawnikowej do siebie. urządzeniami sterującymi i prawidłowym użyciem sprzętu. j) Wyłączyć napęd noża(-y), jeśli kosiarka trawnikowa przechylana jest b) Nigdy nie pozwalać dzieciom lub osobom nie zapoznanym z do transportu, podczas przemieszczania jej po innych niż trawa instrukcją obsługi na użycie kosiarki trawnikowej. powierzchniach oraz przy przejeżdżaniu kosiarką do miejsca c) Nigdy nie kosić, gdy inne osoby, szczególnie dzieci, lub zwierzęta koszenia i z powrotem. domowe znajdują się w pobliżu. k) Nigdy nie używać kosiarki trawnikowej z uszkodzonymi osłonami d) Pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za lub obudowami oraz bez właściwie zamontowanych urządzeń wypadki i grożące niebezpieczeństwo wobec innych osób lub ich zabezpieczających, np. odchylaczy i/lub pojemników na trawę. własności. l) Nie zmieniać regulacji silnika lub przekraczać określonej prędkości OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa - Przygotowanie obrotowej silnika. m) Przed uruchomieniem silnika rozłączyć wszystkie sprzęgła noża i napędu. a) Podczas koszenia zawsze nosić wytrzymałe obuwie i długie spodnie. n) Ostrożnie uruchomić lub włączyć silnik, zgodnie z instrukcjami i gdy Nie obsługiwać osprzętu w butach z odkrytą stopą lub odkrytych stopy operatora są z dala od noża(-y). sandałach. o) Nie przechylać kosiarki trawnikowej podczas uruchamiania silnika b) Dokładnie sprawdzić teren, na którym osprzęt ma być użyty i usunąć spalinowego lub włączania silnika elektrycznego, chyba że kosiarka wszystkie przedmioty, które mogą być wyrzucone przez maszynę. trawnikowa wymaga przechylenia przy uruchomieniu. W tym OSTRZEŻENIE! BENZYNA JEST ŁATWOPALNA przypadku nie przechylać więcej niż to konieczne i podnieść tylko ta ź Przechowywać paliwo w zbiornikach specjalnie do część, która znajduje się po przeciwnej stronie operatora. tego przeznaczonych. p) Nie uruchamiać silnika, stojąc naprzeciw kierownicy wyrzutu. ź Tankować paliwo tylko na otwartej przestrzeni i nie palić podczas q) Nie wkładać rąk lub stóp w pobliże lub pod obracające się części; tankowania. zapewnić przez cały czas wolną przestrzeń wokół otworu ź Paliwo dolewać przed rozruchem silnika. Nigdy nie usuwać korka wyrzutowego. zbiornika paliwa lub dolewać benzyny podczas pracy silnika lub r) Nie podnosić lub przenosić kosiarki trawnikowej podczas pracy kiedy silnik jest gorący. silnika. ź W przypadku rozlania benzyny, nie uruchamiać silnika, usunąć s) Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej, upewnić się maszynę z zalanej powierzchni i unikać wywołania zapalenia się czy wszystkie poruszające się elementy zostały zatrzymane, jeżeli do oparów benzyny. Wszystkie pojemniki i zbiorniki paliwa odstawiać kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić kluczyk w stacyjce: pewnie zamknięte. - przed czyszczeniem lub przepychaniem wyrzutu; c) Wymienić wadliwe tłumiki. - przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub naprawą kosiarki; d) Przed użyciem sprawdzić wzrokowo, czy noże, śruby mocujące i - po uderzeniu obcym przedmiotem. Sprawdzić uszkodzenie kosiarki zespół tnący nie są zużyte lub uszkodzone. Wymienić zużyte lub trawnikowej i naprawić przed ponownym uruchomieniem i uszkodzone noże, śruby kompletami dla zapobieżenia użytkowaniem; 6

7 - gdy kosiarka zaczyna nienormalnie drgać (natychmiast sprawdzić). t) Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej, upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić kluczyk w stacyjce: każdorazowo przy odchodzeniu od kosiarki trawnikowej; przed uzupełnieniem paliwa. u) Przymknąć przepustnicę, gdy silnik przestaje pracować i jeżeli silnik jest wyposażony w zawór zamykający dopływ paliwa, to zamknąć go po skończeniu pracy. v) Jechać powoli jeżeli używa się siedziska doczepianego. OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Obsługa i przechowywanie a) Sprawdzić dokręcenie wszystkich nakrętek, śrub oraz wkrętów, aby być pewnym, że osprzęt będzie gotowy do bezpiecznej pracy. b) Nigdy nie przechowywać urządzenia z napełnionym zbiornikiem paliwa wewnątrz budynku, gdzie opary mogą zapalić się od płomienia lub iskry. c) Przed schowaniem w zamkniętym pomieszczeniu ochłodzić silnik. d) W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pożaru oczyścić przed przechowywaniem z trawy, liści lub nadmiaru smaru silnik, tłumik, akumulator i zbiornik benzyny. e) Sprawdzać często stan zużycia lub uszkodzenia pojemnika na trawę. f) Dla zachowania bezpieczeństwa wymieniać zużyte bądź uszkodzone części. g) W przypadku opróżniania zbiornika paliwa, zaleca się wykonać to na otwartej przestrzeni. PRZEZNACZENIE I BUDOWA Kosiarka jest urządzeniem przeznaczonym do pielęgnacji trawników w praktyce amatorskiej. Nie używać kosiarki spalinowej niezgodnie z przeznaczeniem. Korzystanie z kosiarki do pracy innej, niż przewidziane prace może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. UWAGA: Nie użytkować silnika w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia się tlenku węgla. Każde użycie kosiarki niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody. Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu. Poprawne użytkowanie kosiarki dotyczy także konserwacji, składowania, transportu i napraw. Kosiarka może być naprawiana wyłącznie w punktach serwisowych wyznaczonych przez producenta. Kosiarka powinna być użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby zaznajomione z jej szczegółowymi charakterystykami i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy ruchu drogowego powinny być zawsze przestrzegane. KOMPLETACJA. Kosiarka. Kosz. Blokada wyrzutu tylnego z tworzywa sztucznego. Zestaw uchwytów 5. Klucz do świec 6. Instrukcja obsługi 7. Karta gwarancyjna DANE TECHNICZNE Moc nominalna Prędkość obrotowa Pojemność skokowa Regulacja wysokości Wysokość cięcia Szerokość cięcia Materiał łoża Waga Średnia wibracja wg EN 86:997+A+A+A+AC (tolerancja pomiaru K =,5 m/s ) Poziom mocy akustycznej (LwA) Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań urządzenia. Jeżeli urządzenie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom wibracji może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na wibracje podczas całego czasu pracy. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na wibracje, np.: konserwacja urządzenia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych. WYKAZ ELEMENTÓW (patrz schemat montażu urządzenia na str.) Nr Nazwa Śruba noża Podkładka płaska Podkładka noża Nóż Adapter noża Klucz Pokrywa pasa Nakrętka M6 Śruba M6 6 Sprężyna regulacji wysokości Oś przednia Wkręt ST.8 6 Spinka Wspornik przedniej osi Przednia obudowa z tworzywa sztucznego,5 kw n o = 800/min 9 cm Regulacja centralna 5~85mm 60 mm Stal kg,5 m/s 96 db (A) 8 db (A) Il. szt

8 Nr Nazwa Il. szt. Nr Nazwa Il. szt Koło przednie Łożysko kulowe Podkładka osi Nakrętka φ0 Pokrywa przedniego koła Bolec B Pokrywa metalowa Drążek wysokości cięcia Koło tylne Pokrywa koła tylnego Silnik Podkładka 8.xx Podkładka 8.X. Nakrętka M Nakrętka Śruba M8 Pierścień φ6 Tylna klapa Lewy wspornik osi tylnej Prawe wsparcie uchwytu Pierścień φ5 Klapa bocznego wyrzutu Sprężyna klapy bocznego wyrzutu Śruba M6 6 Nakrętka M6 Wyrzut boczny Odrzutnik boczny Osłona kabla 0 5 Śruba M8 0 Zawias tylnej klapy Sprężyna tylnej klapy Lewe wsparcie uchwytu Sworzeń 5 8 Dźwignia blokady uchwytu Regulacja wysokości Śruba M6 6 Śruba M6 6 Dźwignia wysokości cięcia Tylna oś 6 Wkręt ST ST. 9 OPIS RYSUNKÓW: 7 Podkładka kwadratowa. Uchwyt kosiarki 8 Górna pokrywa regulatora. Dźwignia hamulca. Dźwignia przepustnicy ssania 9 Dolna pokrywa regulatora. Rozrusznik 0 Szybkozłączka 5. Prowadnica linki rozrusznika Nakrętka M8 6. Zbiornik na trawę Uchwyt dolny 7. Dźwignia zmiany wysokości koszenia Zacisk 8. Kanał wylotowy Przewód hamulca 9. Klapa wyrzutu bocznego 5 Nakrętka M6 0. Tłumik 6 Śruba M6X5. Obudowa kosiarki. Przewód świecy zapłonowej 7 Podkładka 6... Pokrywa filtra powietrza 8 Linka sterowania przepustnicy. Silnik 9 Dźwignia hamulca 5. Korek wlewu oleju 50 Uchwyt górny 6. Korek wlewu paliwa 5 Uchwyt rurowy 7. Nakrętki mocujące 5 Kontrola przepustnicy 8. Pokrywa wyrzutu tylnego 5 Śruba M Dźwignie blokady uchwytu kosiarki 5 Wspornik linki 0. Dolna część uchwytu kosiarki 55 Zbiornik na trawę. Górna część uchwytu kosiarki 56 Ramka PRZYGOTOWANIE 57 Blokada wyrzutu tylnego Kosiarka dostarczana jest w opakowaniu częściowo zmontowana. Po 58 Nakrętka M8 rozpakowaniu sprawdzić kompletność urządzenia i założyć 59 Śruba M8 0 niezmontowane elementy zgodnie z instrukcją. 60 Tuleja UWAGA: Przed dokonaniem jakiegokolwiek montażu lub regulacji należy upewnić się, że odłączony jest przewód świecy zapłonowej, 6 Wylot powietrza z tworzywa sztucznego upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały 6 Prawy wspornik osi tylnej zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić 6 Śruba M6 8 kluczyk w stacyjce. 8

9 UWAGA: Niewłaściwe zmontowanie kosiarki może spowodować przy uruchomieniu. W tym przypadku nie przechylać więcej niż to uszkodzenie ciała lub kosiarki. konieczne i podnieść tylko ta część, która znajduje się po przeciwnej. Wyjmij kosiarkę i wszystkie elementy z pudełka. stronie operatora.. Zamontuj uchwyt kosiarki () oraz osłony i przykręć nakrętkami SILNIK mocującymi (7) do obudowy kosiarki. n Zalecenia dotyczące oleju. Zalej silnik olejem patrz «Uruchomienie i zatrzymanie silnika». OSTRZEŻENIE: Kosiarka spalinowa jest dostarczana. Napełnij zbiornik paliwa patrz «Uruchomienie i zatrzymanie bez oleju w misce olejowej silnika. Przed silnika». uruchomieniem silnika należy pamiętać o dodaniu 5. Sprawdź działanie wszystkich dźwigni. oleju, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. W Dźwignia hamulca () zatrzymuje silnik i nóż tnący natychmiast po jej przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik zostanie zwolnieniu. Dźwignia hamulca musi być przyciśnięta do uchwytu uszkodzony w sposób uniemożliwiający naprawę i nie będzie kosiarki (), aby uruchomić silnik oraz w trakcie jego pracy. objęty gwarancją. Uchwyt linki rozrusznika () służy do uruchamiania kosiarki poprzez Silnik kosiarki jest jednostką czterosuwową, przed uruchomieniem pociągniecie. silnika miskę olejową należy napełnić ok. 0,6 l oleju. Nie wolno stosować olejów silnikowych wielosezonowych lub olejów MONTAŻ przeznaczonych do silników Diesla lub silników dwusuwowych. n Montaż zbiornika na trawę W celu uzyskania najlepszych osiągów zalecamy stosowanie olejów. Umieścić i umocować metalową ramę w pojemniku na trawę (Rys. B). wysokiej jakości z dodatkiem detergentu, oznaczonych zgodnie z. Podnieść pokrywę wyrzutu tylnego (8) i zaczepić zbiornik na trawę klasyfikacją API symbolami SG, SH lub SJ, klasy lepkości SAE0. (6) z tyłu kosiarki (Rys. C). UWAGA: Jeżeli olej SAE 0 zostanie użyty w temperaturze poniżej. Aby usunąć: chwycić i podnieść tylną pokrywę, wyjąć zbiornik na C, wystąpią trudności z uruchomieniem silnika. trawę. n Sprawdzenie poziomu/dodawanie oleju n Montaż uchwytów Przed każdym uruchomieniem silnika skontrolować poziom oleju w Przymocować dolne uchwyty do kosiarki i dokręcić nakrętkami misce olejowej silnika. mocującymi (7) (Rys. D). Otworzyć dwie dźwignie blokujące (9) w. Kosiarkę postawić w taki sposób, aby silnik znajdował się w położeniu celu uwolnienia górnej części uchwytu (Rys.E). Wciśnąć dźwignię, aby poziomym, oczyścić dokładnie okolice korka wlewowego oleju. zablokować zamknięcie uchwytu w pozycji roboczej. Regulacja napięcia. Odkręcić korek wlewu oleju przez obrót nakrętki odpowiednim kluczem. Umieścić rozrusznik () (5), wyjąć i wytrzeć miarkę polewej stronie górnej części uchwytu kosiarki () i zablokować poziomu oleju szmatką lub 5 przewód za pomocą plastikowego kołnierza. Wprowadzić linkę chusteczką papierową. Bagnet rozrusznika w prowadnicę (5) i zawiesić uchwyt rozrusznika () na miarki oleju włożyć z powrotem prowadnicę (Rys. F). do otworu wlewu, ale nie n Ustawienie wysokości koszenia dokręcać korka. Następnie Regulacja wysokości koszenia odbywa się za pomocą dźwigni zmiany wyjąć bagnet i sprawdzić wysokości koszenia (7), znajdującej się przy tylnym prawym kole. W celu poziom oleju w misce olejowej. Jeśli poziom oleju jest bliski regulacji wysokości przesunąć dźwignię w przód lub w tył (Rys. G). oznaczenia stanu minimalnego UŻYTKOWANIE «MIN», trzeba dolać olej. MAX MIN. Nie wolno używać kosiarki bez założonego zbiornika na trawę jeżeli oznaczonego na miarce oleju nie została założona blokada wyrzutu tylnego lub z uszkodzoną słowem «MAX», nie wolno wlewać oleju ponad ten poziom, pokrywą wyrzutu trawy. nadmierna ilość oleju w misce olejowej może doprowadzić do. Przed opróżnieniem zbiornika na trawę lub przed zmianą wysokości poważnego uszkodzenia silnika. koszenia zatrzymać silnik. UWAGA! Należy upewnić się, że wlewany olej nie jest zanieczyszczony.. Nie wkładać rąk lub stóp w pobliże lub pod obracające się części; zapewnić przez cały czas wolną przestrzeń wokół otworu. Dokręcić korek wlewu oleju. wyrzutowego. 5. Po każdym uzupełnieniu poziomu oleju uruchomić silnik na ok Dokładnie sprawdzić teren, na którym osprzęt ma być użyty i usunąć sekund pozostawiając go na jałowych obrotach. wszystkie przedmioty, które mogą być wyrzucone przez maszynę. 6. Silnik unieruchomić, odczekać ok. 60 sekund i ponownie 6. Nigdy nie kosić, gdy inne osoby, szczególnie dzieci, lub zwierzęta skontrolować poziom oleju w misce olejowej. domowe znajdują się w pobliżu. 7. W razie potrzeby uzupełnić poziom oleju w misce olejowej. 7. Nie przechylać kosiarki trawnikowej podczas uruchamiania silnika 8. Zawsze utrzymywać maksymalny dopuszczalny poziom oleju w spalinowego, chyba, że kosiarka trawnikowa wymaga przechylenia misce olejowej.. Zawsze używać kosiarki z założonym zbiornikiem na trawę lub z. Olej wlewać powoli poprzez założoną blokadą wyrzutu tylnego i opuszczoną pokrywą. otwór wlewowy do poziomu 9

10 n Rozruch silnika OSTRZEŻENIE: Rozruchowi silnika towarzyszy iskrzenie. Iskrzenie może spowodować zapalenie znajdują- n Zalecenia dotyczące paliwa cych się w pobliżu łatwopalnych gazów. Może to być przyczyną Silnik kosiarki spalinowej jest przystosowany do zasilania benzyną wybuchu i pożaru. bezołowiową o liczbie oktanowej powyżej 90. Zaleca się stosowanie ź Jeżeli na terenie nastąpi wyciek gazu ziemnego lub innego gazu benzyny bezołowiowej 95 oktanów. Benzyna bezołowiowa nie zawiera płynnego, nie należy uruchamiać silnika. szkodliwych dla środowiska składników, zapobiega osadzaniu się na ź Nie stosować płynów typu samostart w aerozolu, ponieważ ich elementach układu korbowo-tłokowego szkodliwych nagarów, opary są łatwopalne. przedłuża żywotność silnika oraz redukuje czynności obsługowe do Przed rozruchem silnika upewnić się, czy świeca zapłonowa, tłumik, niezbędnego minimum. korek wlewu paliwa, korek wlewu oleju i filtr powietrza znajdują się we UWAGA! Nie wolno stosować do napędu silnika mieszanki benzyny właściwym miejscu i czy są dobrze przymocowane. z olejem, benzyny ekstrakcyjnej lub innych paliw takich jak olej OSTRZEŻENIE: Silniki wydzielają tlenek węgla, trujący gaz bez napędowy, olej opałowy, nafta itp. Nie wolno napełniać zbiornika smaku i zapachu. paliwa benzyną przechowywaną dłużej niż przez 0 dni. Wdychanie tlenku węgla może być przyczyną nudności, Niektóre benzyny zawierają alkohol. Nie wolno stosować benzyn zasłabnięcia lub śmierci. zawierających powyżej 0% metanolu. ź Uruchamiać silnik i pracować silnikiem na zewnątrz pomieszczeń. n Uzupełnienie paliwa ź Silnika nie należy uruchamiać lub eksploatować w zamkniętych UWAGA! Przed przystąpieniem do napełniania zbiornika paliwem pomieszczeniach, nawet przy otwartych drzwiach i oknach. odłączyć końcówkę przewodu wysokiego napięcia () od świecy UWAGA! Ręce, stopy, długie włosy lub dodatki do zapłonowej (rys. M). ubrań mogą zostać wciągnięte lub zaplątać się w Upewnić się, że silnik osiągnął temperaturę otoczenia. Sprawdzić wirujące części maszyny. przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzęt pod kątem Wskutek tego może dojść do odcięcia kończyny lub okaleczenia. pęknięć lub przecieków. Jeżeli zajdzie potrzeba, wymienić. Zbiornik ź Urządzenie należy obsługiwać z osłonami znajdującymi się we napełniać przy pomocy lejka zaopatrzonego w gęste sito wlewowe. właściwych miejscach.. Starannie oczyścić okolice korka wlewowego a następnie odkręcić ź Ręce i nogi należy trzymać z dala od części obracających się. korek wlewu paliwa (6). ź Długie włosy należy związać, a biżuterię zdjąć.. Ostrożnie napełnić zbiornik paliwa pozostawiając wolną przestrzeń ź Nie należy nosić luźnej odzieży, zwisających sznurków ściągających pozwalającą na objętościowe rozszerzenie paliwa (50-60 mm poniżej ubranie lub przedmiotów, które mogą dostać się do części wirujących. krawędzi otworu wlewowego). UWAGA! Kosiarkę należy uruchamiać poza powierzchnią roboczą.. Dokładnie dokręcić korek wlewu paliwa, suchą szmatką zetrzeć Uruchamianie kosiarki bezpośrednio na trawniku spowoduje rozlane przypadkowo paliwo. przeciążenie układu rozruchowego i może doprowadzić do jego. Końcówkę przewodu wysokiego napięcia przyłączyć do świecy uszkodzenia. zapłonowej. Po prawidłowym ustawieniu urządzenia na poziomej powierzchni w celu OSTRZEŻENIE! Benzyna i jej opary stanowią duże jego uruchomienia należy wykonać następujące czynności: zagrożenie ze względu na ich łatwopalność i. Podczas uruchamiania zimnego silnika, ustawić dźwignię wybuchowość. przepustnicy ssania () w pozycji (Rys. H). Pożar lub wybuch mogą przyczynić się do poważnych poparzeń Podczas uruchamiania ciepłego silnika, ustawić dźwignię lub doprowadzić do śmierci. przepustnicy ssania () w pozycji (Rys. H). ź Zabezpieczyć benzynę przed iskrami, otwartym ogniem, płomieniem. Stojąc za kosiarką, dźwignię hamulca noża () unieść ku górze podtrzymującym, ciepłem i innymi czynnikami, które mogłyby dociskając lekko do uchwytu kosiarki (), jak pokazano na rysunku I. doprowadzić do zapalenia benzyny. UWAGA! Dźwignia hamulca noża jest połączona z wyłącznikiem ź Paliwo dolewać przed rozruchem silnika. Nie wolno napełniać układu zapłonowego. Puszczenie uchwytu hamulca pozwoli na zbiornika paliwa podczas pracy, przed uzupełnieniem zbiornika zatrzymanie silnika i noża. Podczas pracy nie wolno trwale unieruchomić silnik i odczekać do jego ostygnięcia, zanim zostanie blokować dźwigni hamulca przy odchodzeniu od kosiarki zdjęty korek wlewu paliwa. Nigdy nie usuwać korka zbiornika paliwa.. Powoli pociągnąć linkę rozrusznika do momentu wyczuwalnego kiedy silnik jest gorący. oporu. Linkę rozrusznika wprowadzić w prowadnicę (5). ź Tankować paliwo tylko na otwartej przestrzeni lub w dobrze OSTRZEŻENIE: Gwałtowne wciąganie linki wentylowanym pomieszczeniu. Nie palić podczas tankowania. rozrusznika (odbicie) bardzo mocno szarpnie rękę ź W przypadku rozlania paliwa należy odczekać z uruchomieniem w kierunku silnika. silnika aż do jego wyparowania. Usunąć maszynę z zalanej powierzchni i unikać wywołania zapalenia się oparów benzyny. ź Wszystkie pojemniki i zbiorniki paliwa odstawiać pewnie zamknięte. 0 W następstwie może dojść do złamania, pęknięcia kości, powstania siniaków lub nadciągnięcia mięśnia albo ścięgna.. Aby uniknąć odbicia energicznie pociągnąć za uchwyt linki rozrusznika () do momentu uruchomienia silnika. Nóż zaczyna pracować razem z silnikiem. Po uruchomieniu silnika powoli wrócić linką rozrusznika do oporu uchwytu rozrusznika () o prowadnicę (5) i odczekać kilkanaście

11 sekund do momentu jego rozgrzania. Po opróżnieniu zbiornika należy ponownie zamontować go na kosiarce i OSTRZEŻENIE: Pracujący silnik wydziela ciepło. przystąpić do dalszej pracy. Niektóre części silnika, w szczególności tłumik, FUNKCJA w (wyrzut boczny, wyrzut tylny) stają się bardzo gorące. W zależności od potrzeb kosiarka może być przestawiona z funkcji Przy kontakcie z nimi mogą powstać poważne oparzenia. normalnego użytkowania. Od kosiarki z tylnym wyrzutem do kosiarki z Łatwopalne pozostałości w postaci liści, trawy, brudu, itd. mogą bocznym wyrzutem. się łatwo zapalić. n Ustawienie do koszenia z wyrzutem bocznym ź Przed dotknięciem tłumika, cylindra silnika i żeberek odczekać aż do ich schłodzenia. UWAGA: Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały ź Usunąć zgromadzony łatwopalny brud z okolic tłumika i cylindra. zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić n Wyłączenie silnika kluczyk w stacyjce. UWAGA: Przed zatrzymaniem kosiarki ustawić dźwignię. Podnieś pokrywę wyrzutu tylnego (8) i usuń zbiornik na trawę (6). przepustnicy ssania () w pozycji.. Włóż blokadę z tworzywa sztucznego do tylnego otworu W celu wyłączenia silnika należy zwolnić dźwignię hamulca (). W wylotowego. przypadku pozostawienia kosiarki na powierzchni roboczej bez nadzoru. Podnieś klapę wyrzutu bocznego (9) (Rys. J). należy zdjąć końcówkę przewodu wysokiego napięcia () ze świecy zapłonowej.. Zamontuj kanał wylotowy (8) bocznego wyrzutu (Rys. K). WAŻNE!: Po zwolnieniu dźwigni hamulca silnik oraz nóż kosiarki 5. Oprzyj klapę wyrzutu bocznego na kanale wyrzutowym (Rys. L). powinny zatrzymać się w maksymalnym czasie ok. sekund. Jeśli układ n Koszenie ze zbiornikiem hamulca noża nie działa we właściwy sposób należy zgłosić się do Do koszenia ze zbiornikiem należy, usunąć kanał wylotowy (8) bocznego najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. wyrzutu, podnieść tylną pokrywę (8), usunąć blokadę z tworzywa WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA sztucznego z tylnego otworu wylotowego i zamontować zbiornik na trawę (6).. Przed uruchomieniem silnika kosiarki szczegółowo zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności z zasadami n Usuwanie kanału wylotowego bocznego wyrzutu bezpieczeństwa. UWAGA: Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej. Usunąć z trawnika wszelkie ciała obce takie jak kamienie, druty, upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały gałęzie butelki lub inne przedmioty, które mogą zostać wyrzucone z zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić dużą siłą w kierunku operatora przez wirujące noże. kluczyk w stacyjce.. Zwrócić uwagę, aby w pobliżu pracującej maszyny nie przebywały Podnieś klapę (9) i usuń kanał wylotowy (8). Klapa automatycznie dzieci ani zwierzęta. zamyka otwór wylotowy w obudowie za pomocą siły sprężyny.. Kosiarkę prowadzić w taki sposób, aby nie uderzyć wirującym nożem Regularnie czyść klapę wyrzutu bocznego z trawy i brudu. o stałą przeszkodę (drzewo, mur, krawężnik itp. Podczas przejazdu Załóż pusty czysty zbiornik na trawę (6). pomiędzy powierzchniami roboczymi wyłączyć silnik. PRACA NA STOKU 5. W przypadku uderzenia wirującym nożem o przeszkodę natych- Dla własnego bezpieczeństwa dokonaj pomiaru nachylenia terenu przed miast unieruchomić silnik, zdjąć przewód wysokiego napięcia ze praca tą kosiarką na obszarze nachylonym lub pagórkowatym. Jeżeli świecy zapłonowej i skontrolować stan techniczny noża tnącego. nachylenie stoku jest większe, niż 5 stopni, nie pracować kosiarką na 6. Uszkodzony nóż należy niezwłocznie wymienić na nowy. Nie wolno tym obszarze, może to spowodować poważne obrażenia operatora oraz stosować nieoryginalnych noży tnących. prowadzić do uszkodzenia silnika. Upewnić się, że z trawnika usunięto wszelkie przeszkody, które mogłyby podczas pracy stworzyć zagrożenie dla operatora oraz osób trzecich KOSZENIE: przebywających w pobliżu pracy urządzenia. ź Kosić poprzecznie do nachylenia, nigdy w górę i w dół. Zachować Po uruchomieniu silnika wybrać optymalny dla danego trawnika wyjątkową ostrożność podczas zmiany kierunku na stokach. kierunek jazdy i przystąpić do pracy. ź Uważać na zagłębienia, koleiny, ukryte przedmioty lub przeszkody. Jeśli koszona trawa jest wyższa niż 5 cm zabieg należ wykonać Wysoka trawa może ukrywać przeszkody. dwukrotnie. Pierwszy przejazd wykonać kosiarką ustawioną w ź Zawsze zapewniać pewne oparcie nóg. Poślizg lub upadek może najwyższe położenie. Następnie zabieg powtórzyć przycinając trawę na spowodować poważne obrażenia osób. W przypadku odczucia żądaną wysokość. utraty równowagi natychmiast zwolnić uchwyt sterowania noża. Najlepsze rezultaty uzyskujemy kosząc trawnik na jednakowej wysokości NIE WOLNO: w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Nie przycinać trawnika o więcej niż jedną trzecią długości źdźbła. ź Kosić w pobliżu urwisk, rowów lub nasypów. Operator mógłby Pozostawienie przez kosiarkę niezebranej trawy świadczy o napełnieniu stracić równowagę lub oparcie. zbiornika ściętej trawy. W celu opróżnienia zbiornika należy wyłączyć silnik, upewnić się, że nóż tnący nie obraca się, unieść pokrywę kanału wyrzutowego i zdjąć zbiornik ściętej trawy. ź Kosić na stokach przekraczających 5 stopni. ź Kosić wilgotnej i mokrej trawy. Zmniejszone opory tarcia mogą spowodować poślizg.

12 KONSERWACJA oczyszczeniu elementów zewnętrznych kosiarki należy UWAGA: Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych przeprowadzać możliwie często najlepiej bezpośrednio po należy zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej. zakończonej pracy. Szczególną uwagę należy poświęcić układowi Upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały chłodzenia silnika, układowi regulacji wysokości ciecia, napisom i zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić oznaczeniom ostrzegawczym. kluczyk w stacyjce.. Wszelkie uszkodzenia stwierdzone w trakcie dokonywanej CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PRZEPROWADZAĆ W UBRANIU I konserwacji należy niezwłocznie zgłosić w najbliższym RĘKAWICACH OCHRONNYCH. autoryzowanym punkcie serwisowym. Czynności opisane w niniejszym rozdziale należą do obowiązków 5. Szczególną uwagę podczas czynności konserwacyjnych należy użytkownika. zwrócić na niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego. Niezastosowanie się do wskazówek zawartych w niniejszym rozdziale Bezwzględnie nie wolno wylewać lub wyrzucać zużytych materiałów doprowadzi do poważnego uszkodzenia kosiarki i utraty gwarancji. eksploatacyjnych (olej, paliwo, środki smarne, filtry, itp..) do Przed przystąpieniem do konserwacji zapoznać się z zasadami kanalizacji lub do śmietnika. Zużyte materiały eksploatacyjne bezpieczeństwa, unieruchomić silnik kosiarki, zdjąć końcówkę przewodu przekazać przedsiębiorstwom wyspecjalizowanym w neutralizacji wysokiego napięcia ze świecy zapłonowej. odpadów ropopochodnych. Kosiarkę myć w miejscach n Zalecany harmonogram konserwacji wyposażonych w separatory oleju. Czasokresy 6. Stosować wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne oraz części Czynności obsługowe wykonania obsługi zamienne. źsprawdzić poziom oleju w misce olejowej silnika, w razie konieczności uzupełnić. Przed każdym użyciem źpo zakończonej pracy oczyścić spodnią część korpusu kosiarki z pozostałości ściętej trawy. rok (5 godzin) lata (50 godzin) Przygotowanie do przechowywania źwymienić olej w misce olejowej źwymienić filtr powietrza, w przypadku prac y przy dużym zapyleniu filtr wymieniać częściej. źwymienić świecę zapłonową (stan świecy kontrolować regularnie w trakcie eksploatacji). źnaostrzyć i wyważyć nóż tnący, w przypadku intensywnej eksploatacji stan noża kontrolować raz w miesiącu. źnasmarować zębatki napędowe kół. źoczyścić układ chłodzenia silnika źopróżnić zbiornik paliwa. źoczyścić zewnętrzne elementy kosiarki oraz obudowy silnika. n Wymiana oleju WAŻNE! Pierwszą wymianę oleju w silniku kosiarki należy przeprowadzić już po około godzinach pracy. Kolejne natomiast cyklicznie, co 5 godzin pracy silnika. UWAGA: Zużyty olej jest odpadem niebezpiecznym. Utylizować zużyty olej zgodnie z przepisami. Nie wylewać go do odpadków domowych. Informacje odnośnie miejsc utylizacji oleju można uzyskać od władz lokalnych, centrów serwisowych lub u dealera. Olej można wylać przez wlew oleju. OSTRZEŻENIE: Bezwarunkowo przed wymianą oleju należy usunąć paliwo ze zbiornika. W przeciwnym razie może dojść do wycieku paliwa, który może spowodować pożar lub wybuch. Aby opróżnić zbiornik paliwa należy uruchomić silnik i odczekać, aż zatrzyma się samoczynnie z powodu braku paliwa. Następnie usunąć zbiornik na trawę (6) i kanał wylotowy(8), jeżeli byli zainstalowane. Odkręcić korek wlewu oleju (5). Pochylić maszynę na prawą stronę (patrząc z tyłu kosiarki) i wylać zużyty olej do zatwierdzonego pojemnika, trzymając maszynę w tej pozycji przez kilka minut. Po wylaniu starego oleju ustawić kosiarkę poziomo i dolać świeży olej, UWAGA! Wyżej wymienione czasokresy wykonywania czynności obsługowych mają charakter orientacyjny. W przypadku kierując opisem «Sprawdzenie poziomu/dodawanie oleju» na str. 9. intensywnej eksploatacji konieczność wykonania obsługi należy n Serwisowanie filtru powietrza ustalać na podstawie liczby przepracowanych godzin. Zabrudzony filtr powietrza zmniejsza moc silnika z powodu zbyt małego. Postępowanie zgodnie z niżej opisanymi zasadami zapewni Państwu dopływu powietrza do gaźnika. W przypadku pracy w warunkach silnego właściwą pracę urządzenia przez wiele lat oraz zachowanie praw zapylenia stan filtra należy kontrolować częściej. gwarancyjnych. Filtr powietrza należy wymienić co 5 roboczogodzin, nie rzadziej jednak. Czynności konserwacyjne należy przeprowadzać ściśle według niż po zakończonym sezonie koszenia. powyższego harmonogramu. Należy jednak pamiętać, że określone niżej czasokresy dotyczą wyłącznie idealnych warunków pracy UWAGA: Nie wolno uruchamiać silnika bez zamontowanego filtra urządzenia. W przypadku intensywnej eksploatacji terminy powietrza. Praca bez zamontowanego filtra powietrza doprowadzi wykonania niezbędnej obsługi ulegają skróceniu o połowę. do poważnego uszkodzenia silnika i utraty gwarancji.. Wszelkie czynności związane z konserwacją polegające na. Zdemontować pokrywę filtra powietrza ().

13 pracy. Należy upewnić się, że ostrze jest zawsze dobrze wyważone i znajduje się w pozycji poziomej. n Czyszczenie korpusu Właściwy stan wewnętrznej strony korpusu kosiarki zapewnia właściwe warunki pracy noży tnących oraz umożliwia osiągnięcie właściwych rezultatów pracy. Wewnętrzną stronę obudowy kosiarki należy starannie F oczyścić z pozostałości ściętej trawy po zakończonym dniu pracy.. Kosiarkę ustawić w utwardzonym miejscu wyposażonym w. Starannie oczyścić wkład filtra powietrza (F). W tym celu należy odpowiedni spad wody, kanał ściekowy musi być wyposażony w energicznie uderzać wymontowanym wkładem o gładką separator oleju. powierzchnię. Nie wolno płukać wkładu w wodzie lub. Wąż zaopatrzony w końcówkę rozpylającą skierować tuż przed tylne, rozpuszczalnikach. Nie wolno nasączać wkładu filtra olejem. Silnie prawe koło kosiarki. zanieczyszczony lub uszkodzony wkład filtra powietrza wymienić na. Uruchomić silnik. Odkręcić zawór czerpalny wody. Strumień nowy. Stosować wyłącznie oryginalny wkład filtra. powietrza wytworzony przez wirujący nóż kosiarki skieruje wodę do. Zamontować wkład i pokrywę filtra powietrza. wnętrza korpusu. n Świeca zapłonowa. Jeśli wypływająca woda nie zawiera ściętych części rośli zakręcić Podczas pracy silnika na elektrodach świecy zapłonowej odkładają się zawór czerpalny. Silnik pozostawić pracujący przez kilka minut w produkty spalania benzyny w postaci nagaru. W skutek zanieczyszczenia celu przesuszenia wewnętrznej strony korpusu kosiarki przez elektrod świecy zapłonowej rozruch silnika jest znacznie utrudniony oraz wirujący nóż. zwiększa się zużycie paliwa. 5. Wyłączyć silnik i odczekać do ostygnięcia jego elementów. W Stan świecy zapłonowej należy kontrolować, co 5 godzin pracy. Elektroprzypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń elementów dy należy dokładnie oczyścić za pomocą metalicznego pędzla i korpusu kosiarki należy niezwłocznie zgłosić się w najbliższym skontrolować odstęp pomiędzy elektrodami przed każdym sezonem lub autoryzowanym punkcie serwisowym. w wypadku uszkodzenia świecy (Rys. M). Wymieniać świecę zapłonową co roku. Stosować tylko oryginalne świece PRZECHOWYWANIE zapłonowe F6RTC "TORCH" z gwintem 9 mm. UWAGA: Nigdy nie przechowywać urządzenia z n Regulowanie gaźnika napełnionym zbiornikiem paliwa wewnątrz budynku, Nie wolno wykonywać regulacji gaźnika. Gaźnik jest fabrycznie gdzie opary mogą zapalić się od płomienia lub iskry. ustawiony na optymalne parametry pracy przy większości warunków. Przed dłuższym przechowywaniem kosiarkę należy starannie oczyścić, Jednak, jeżeli wymagana jest regulacja, skonsultować się w sprawie układ paliwowy należy zwolnić z pozostałości benzyny. Resztkę paliwa serwisu z autoryzowanym dealerem PROFIX. należy zlać do czystego pojemnika przeznaczonego do przechowywania UWAGA: Producent sprzętu, na którym zainstalowano silnik benzyny. W tym celu oczyścić okolice korka wlewu zbiornika paliwa, podaje maksymalną prędkość obrotową, z jaką ma pracować odkręcić korek zbiornika, przechylając kosiarkę wylać pozostałe paliwo ze silnik. Nie wolno w żaden sposób zmieniać tej prędkości obrotowej. zbiornika. Zalecane jest zastosowanie w kanistrze magazynowym Wprowadzenie jakichkolwiek zmian przez nieautoryzowane osoby stabilizatora paliwa, w celu utrzymania jego świeżości. powodują utratę gwarancji. W celu usunięcia resztek paliwa z gaźnika należy uruchomić silnik i n Czyszczenie powietrznego układu chłodzenia odczekać do momentu samoczynnego zatrzymania się silnika (na skutek PRZESTROGA: Do czyszczenia silnika nie wolno stosować wody. braku paliwa). Odkręcić świecę zapłonową, w otwór świecy zapłonowej Woda może zanieczyścić układ paliwowy. Do czyszczenia silnika wlać niewielką ilość czystego oleju silnikowego, kilkakrotnie pociągnąć stosować szczotkę lub suchą szmatkę. za uchwyt rozrusznika, świecę zapłonową ponownie dokręcić. Nóż tnący zakonserwować smarem stałym. W celu zmniejszenia gabarytów Silnik jest chłodzony powietrzem. Brud lub zanieczyszczenia mogą kosiarki uchwyty kosiarki złożyć. Kosiarkę przechowywać w suchym ograniczyć przepływ powietrza i spowodować przegrzanie silnika, powodując pogorszenie osiągów oraz zmniejszając jego trwałość. przewiewnym pomieszczeniu z stanie uniemożliwiającym przypadkowe uruchomienie przez osoby do tego nieupoważnione. Kosiarkę Do usunięcia zanieczyszczeń z osłony palców użyć szczotki lub suchej przechowywać wyłącznie w położeniu poziomym na kołach jezdnych. szmatki. Cięgna, sprężyny i elementy sterujące utrzymywać w czystości. Obszar TRANSPORT dookoła i za tłumkiem oczyścić ze wszystkich palnych zanieczyszczeń. UWAGA: Wyłączyć napęd noża(-y), jeśli kosiarka trawnikowa n Wymiana elementu tnącego przechylana jest do transportu, podczas przemieszczania jej po UWAGA! Naprawę urządzenia należy zlecać wyłącznie osobie innych niż trawa powierzchniach oraz przy przejeżdżaniu kosiarką wykwalifikowanej, wykorzystującej wyłącznie oryginalne części do miejsca koszenia i z powrotem. zamienne. Zapewni to, że użytkowanie urządzenia będzie nadal bezpieczne. Ostrze jest wykonane z blachy stalowej, w celu uzyskania dobrej wydajności i bezpiecznej pracy ostrzyć nóż po każdych 5 godzinach Urządzenie transportować i składować w opakowaniu chroniącym przed wilgocią, wnikaniem pyłu i drobnych obiektów, zwłaszcza należy zabezpieczyć otwory wentylacyjne. Drobne elementy, które dostaną się do wnętrza obudowy mogą uszkodzić silnik.

14 USTERKI n Rozwiazywanie typowych problemów. PROBLEM PRZYCZYNA NAPRAWA Nie uruchamia się. Utrata mocy. Słaba jakość ciecia nie równo. Nadmierna wibracja. Linka rozrusznika wyciąga się z trudem. Trawa nie «wchodzi» do kosza. Ciężko pchać.. Brudny filtr powietrza. Pusty zbiornik paliwa.. Stare paliwo.. Woda w paliwie. 5. Odłączony przewód świecy zapłonowej. 6. Zepsuta świeca zapłonowa. 7. Poluzowane mocowanie noża lub pęknięty adapter. 8. Uchwyt w uwolnionej pozycji.. Obudowy dotyka ziemi lub nóż ugrzązł w trawie.. Kosi zbyt dużo trawy.. Brudny filtr powietrza. Pod kosiarką uzbierało się dużo trawy liści innych śmieci. 5. W silniku jest zbyt dużo oleju.. Zużyty, zgięty lub poluzowany nóż.. Niejednakowe ustawienie wysokości koszenia.. Pod kosiarką uzbierało się dużo trawy, liści i innych śmieci.. Zużyty, zgięty lub poluzowany nóż.. Zgięty wał.. Włącza się hamulec koła zamachowego przy uwalnianiu uchwytu.. Zgięty wał.. Pęknięty adapter noża.. Trawa zbyt wysoka lub zbyt mała wysokość koszenia.. Zużyty nóż.. Materiał kosza nie przepuszcza powietrza.. Trawa zbyt wysoka lub zbyt mała wysokość koszenia.. Tylna cześć obudowy lub nóż ugrzązł w trawie.. Przepełniony kosz.. Wyczyścić / wymienić filtr powietrza.. Zatankować benzynę.. Opróżnić zbiornik paliwa i uzupełnić świeżą, czystą benzyna.. Opróżnić zbiornik paliwa i uzupełnić świeżą, czysta benzyna. 5. Podłączyć przewód świecy zapłonowej. 6. Wymienić świece zapłonowa. 7. Dokręcić śrubę mocująca nóż lub wymienić adapter. 8. Umieścić uchwyt w roboczej pozycji.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Wyczyścić / wymienić filtr powietrza.. Wyczyścić spód kosiarki. 5. Sprawdzić poziom oleju.. Wymienić nóż. Dokręcić śrubę mocująca. Ustawić każde koło w jednakowym położeniu. Wyczyścić spód kosiarki.. Wymienić nóż. Dokręcić śrubę mocująca.. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Umieścić uchwyt w roboczej pozycji przed pociągnięciem linki rozrusznika.. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.. Wymienić adapter.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Wymienić nóż.. Wyczyścić kosz.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Podnieść tył obudowy kosiarki o jeden ząbek do góry.. Opróżnić kosz.

15 L.dz.: DT-C/d_zg/006/09.0 Łomna 0, wrzesień 0r. PRODUCENT: PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 0-8 Warszawa DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra, Łomna Las, 05-5 Czosnów Niniejszym potwierdzamy, że produkt(y): KOSIARKA SPALINOWA, marka(i) TRYTON 500 W; 800/min; 9 cm ; zl WA=95,57 db(a); gl WA= 96 db(a) kod(y) PROFIX: TOO60C typ: JL6T-A spełnia(ją) wymagania określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady: - 006//EC (MAD) z dnia 7 maja 006 r w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/6/WE (Dz. Urz. UE L 57 z , str. z późn. zm.) - 000//EC (NEE) (Dz.U. L 6 z z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MG z dnia grudnia 005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 005 r., Nr 6, poz. 0 z późn. zm.), zgodnie, z czym został(y) poddany(e) procedurze oceny zgodności określonej wg 9 ww. rozporządzenia, w której określono: - zmierzony poziom mocy akustycznej [zl WA] dla typu urządzenia, - gwarantowany poziom mocy akustycznej [gl WA] produktu, - 00/08/EC (EMC); (Dz.U. L 90 z..00 z późn. zm.) oraz został(y) wyprodukowany(e) zgodnie z normą(ami): EN 86:997+A:997+A:00+A:00+AC:006 EN ISO 98:009 dwie ostatnie cyfry roku umieszczenia znaku CE na produkcie(tach). Z upoważnienia Zarządu Mariusz Rotuski Specjalista ds. Certyfikacji i Zapewnienia Jakości 5

16

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. TOK5361B Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. TOK5361B Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA GAZONOWA SPALINOWA TOK5361B Instrukcja oryginalna V1.12.12.2014 Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi silnika odśnieżarki HECHT 9551. ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 39, fax 061 652 73 05

Instrukcja obsługi silnika odśnieżarki HECHT 9551. ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 39, fax 061 652 73 05 PL Instrukcja obsługi silnika odśnieżarki HECHT 9551 Serwis centralny: BHU A. Krysiak ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 39, fa 061 652 73 05 OSTRZEŻENIE! 1. Zawsze przed uruchomieniem silnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO5151C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO5151C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO5151C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

n Objaśnienie ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu : 10.

n Objaśnienie ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu : 10. INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA GAZONOWA SPALINOWA TOK5141C Instrukcja oryginalna V1.03.12.2014 Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix

Bardziej szczegółowo

B C D E F 18 G 8 7 H 1 2 I 4 2 STOP 3

B C D E F 18 G 8 7 H 1 2 I 4 2 STOP 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA GAZONOWA SPALINOWA TOK4031C Instrukcja oryginalna V1.26.11.2014 Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIAREK LIDER GK48N4W1 Kosiarki wielofunkcyjne 4w1

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIAREK LIDER GK48N4W1 Kosiarki wielofunkcyjne 4w1 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIAREK LIDER GK48N4W1 Kosiarki wielofunkcyjne 4w1 BHU A.Krysiak ul Rolna 6 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 30; serwis: 061 650 75 39, części zamienne 061 650 75 34 fax 061 650 75

Bardziej szczegółowo

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 2 DANE OGÓLNE: Producentem i dystrybutorem zagęszczarki jest: Bass Polska Al. Krakowska 60, Mroków 05-555 Magdalenka WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

UE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI. Urządzenie: Spalinowy czterosuwowy agregat prądotwórczy

UE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI. Urządzenie: Spalinowy czterosuwowy agregat prądotwórczy UE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI 1. My Werco spol. s r.o. Za mlýnem 25/1562 147 00 Praga 4 IDS: 61461661 wydajemy na własną odpowiedzialność niniejsze oświadczenie. 2. Urządzenie: - nazwa: - typ: Spalinowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKI SPALINOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKI SPALINOWEJ PL-2010/2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKI SPALINOWEJ FAWORYT HS600B Kraj pochodzenia: Chiny BHU Andrzej Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 tel.(0-61) 650 75 30, fax (0-61) 650 75 32 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapewnia: WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa

Urządzenie zapewnia: WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa Urządzenie zapewnia: pompowanie z włączeniem 30% kanalizacji przepompowanie cząstek do 15mm gwarantowaną wysokość ssania 7m łatwą konwersację, dzięki przyłączom sworznia WPROWADZENIE Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa

ZASTOSOWANIE WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa ZASTOSOWANIE Plastikowe pompy przeznaczone są do przenoszenia rodzajów płynów, które zniszczyłyby pompy innego typu. Są odporne na niszczące działanie chemikaliów oraz lżejsze, niż pompy metalowe. Przenosić

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GLEBOGRYZARKA MODEL HG60T

INSTRUKCJA OBSŁUGI GLEBOGRYZARKA MODEL HG60T INSTRUKCJA OBSŁUGI GLEBOGRYZARKA MODEL HG60T SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Montaż 4 3. Sprawdzanie poziomu oleju 6 4. Napełnianie zbiornika paliwa 7 5. Instrukcja pracy 8 6. Użytkowanie 8 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI HRG 536C

INSTRUKCJA OBSŁUGI HRG 536C INSTRUKCJA OBSŁUGI HRG 536C (Tłumaczenie wersji oryginalnej) OPIS 1. Stoper przewodów 2. Kosz na skoszoną trawę 3. Dźwignie regulacji wysokości koszenia (4) 4. Zawór paliwa 5. Filtr powietrza 6. Świeca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Z przyczyn bezpieczeństwa, nieautoryzowane zmiany i/lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone.

Z przyczyn bezpieczeństwa, nieautoryzowane zmiany i/lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Palnik gazowy MT- 770S Instrukcja obsługi Nr produktu: 588476 Przeznaczenie Palnik wytwarza regulowany, zwarty płomień o temperaturze maks. 1300. Posiada wbudowany mechanizm zapalny. Ilość gazu oraz mieszanki

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Lista części: 1. Górna obudowa 2. Podstawa 3. Przełącznik 4. Silnik 5. Pokrętło zaworu 6. Tarcza ścierna 7. Znak dla kierunku obrotowego 8. Śruba 9. Przewód

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEEDY PLUS CEL INSTRUKCJI

Instrukcja obsługi SPEEDY PLUS CEL INSTRUKCJI SUSZARKA DO SZTUĆCÓW Z OPCJĄ POLEROWANIA 030030001 CEL INSTRUKCJI SPEEDY PLUS Instrukcja została opracowana przez producenta i stanowi integralną część wyposażenia. Projektując i konstruując urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

OPRYSKIWACZ SPALINOWY 3WF-3 & 3WF-3C

OPRYSKIWACZ SPALINOWY 3WF-3 & 3WF-3C Karta gwarancyjna nazwa sprzętu:... typ / model:... data sprzedaży:... OPRYSKIWACZ SPALINOWY 3WF-3 & 3WF-3C uwagi:...... podpis i pieczęć sprzedawcy Warunki gwarancji Firma gwarantuje sprawne działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. D-447 Rheine 461 PL 1 z 7 Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Najważniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Maszyny sterowane

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

NóŜ do kebeba. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać. niniejszą instrukcję obsługi.

NóŜ do kebeba. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać. niniejszą instrukcję obsługi. NóŜ do kebeba 267202 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. OPIS PRODUKTU KS100E z osłoną noża PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

English... 7-17 Čeština... 19-29 Slovenčina... 31-41 Magyarul... 43-53 Polski... 55-66 Русский... 67-79

English... 7-17 Čeština... 19-29 Slovenčina... 31-41 Magyarul... 43-53 Polski... 55-66 Русский... 67-79 FZR 4001-B KLIMASKLEP, ul. Legionów Dąbrowskiego 4, 70-337 Szczecin tel.: (091) 432-43-42, fax.: (091) 432-43-40 e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.klimasklep.pl 2 English... 7-17 Čeština... 19-29 Slovenčina...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

kobra +1 Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

kobra +1 Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 niszczarka

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

ProPiezo. Nr produktu

ProPiezo. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI ProPiezo Nr produktu 000811859 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Ostrzeżenie Dokładnie zapoznaj się z instrukcją przed użytkowaniem produktu. Zachowaj ostrożność, ponieważ narzędzie zawiera

Bardziej szczegółowo

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE 267226 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Drogi Kliencie, W pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B]

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] 1 Pompa hydrauliczna 2 Wąż hydrauliczny 1,5m 3 Siłownik 10ton 4 Rozpierak 5 Przedłużka rurowa 485mm 6 Przedłużka rurowa 350mm 7 Przedłużka rurowa 250mm 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTACYJNE POMPY PRÓŻNIOWE REFCO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTACYJNE POMPY PRÓŻNIOWE REFCO INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTACYJNE POMPY PRÓŻNIOWE REFCO 1 Ważne: Przed użyciem pomp próżniowych REFCO, należy przeczytać tą instrukcję obsługi i zaznajomić się z ich specyfikacjami i pracą. Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

FORD Mondeo 2.5 24V V6 (SEA) 1996 do 2000

FORD Mondeo 2.5 24V V6 (SEA) 1996 do 2000 Strona 1/50 Ostrzeżenia i zalecenia O ile producent nie radzi inaczej, zalecane są następujące procedury: Należy zawsze wymieniać łańcuch rozrządu Jeżeli łańcuch rozrządu ma być użyty ponownie, wówczas

Bardziej szczegółowo