INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

2 A B C 6 D 7 E 9

3 F 5 G 7 H I 5 J K 9 8 L 0,7-0,8mm 8 9

4 SCHEMAT MONTAŻU URZĄDZENIA Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowymi i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

5 n Objaśnienie ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu : «Ostrzeżenie! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi!» «Utrzymywać osoby postronne w odpowiedniej odległości.» «Uwaga, ostre krawędzie noży! Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych odłączyć końcówkę przewodu wysokiego napięcia od świecy zapłonowej.» «Uwaga, łatwopalne!» «Nosić środki ochrony słuchu!» «Nosić okulary ochronne!» «Nie zbliżać rąk i stóp do wirującego noża!» «Nosić rękawice ochronne!» 5

6 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Zachowaj instrukcje do ewentualnego przyszłego wykorzystania. OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie o s t r z e ż e n i a d o t y c z ą c e b e z p i e c z e ń s t w a użytkowania oznaczone symbolem i wszystkie w s k a z ó w k i d o t y c z ą c e b e z p i e c z e ń s t w a użytkowania. Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotycząc ych bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń. INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna niewyważeniu. e) W maszynach wielonożowych zachować ostrożność, gdyż obrót jednego noża może spowodować obrót innych noży. OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa - Użytkowanie a) Nie użytkować silnika w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia się tlenku węgla. b) Kosić tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym. c) Unikać koszenia mokrej trawy. d) Oparcie nóg na pochyłościach zawsze musi być pewne. e) Chodzić, nie biegać. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące f) Maszynami wirnikowymi na kołach kosić w poprzek zbocza, nigdy w bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości. górę lub w dół. OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia g) Zachować szczególną uwagę przy zmianie kierunku na zboczach. dotyczące bezpieczeństwa - h) Nie kosić na nadmiernie pochylonych zboczach. Instruktaż i) Zachować szczególną uwagę przy cofaniu lub ciągnięciu kosiarki a) Dokładnie przeczytać instrukcje obsługi. Zaznajomić się z trawnikowej do siebie. urządzeniami sterującymi i prawidłowym użyciem sprzętu. j) Wyłączyć napęd noża(-y), jeśli kosiarka trawnikowa przechylana jest b) Nigdy nie pozwalać dzieciom lub osobom nie zapoznanym z do transportu, podczas przemieszczania jej po innych niż trawa instrukcją obsługi na użycie kosiarki trawnikowej. powierzchniach oraz przy przejeżdżaniu kosiarką do miejsca c) Nigdy nie kosić, gdy inne osoby, szczególnie dzieci, lub zwierzęta koszenia i z powrotem. domowe znajdują się w pobliżu. k) Nigdy nie używać kosiarki trawnikowej z uszkodzonymi osłonami d) Pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za lub obudowami oraz bez właściwie zamontowanych urządzeń wypadki i grożące niebezpieczeństwo wobec innych osób lub ich zabezpieczających, np. odchylaczy i/lub pojemników na trawę. własności. l) Nie zmieniać regulacji silnika lub przekraczać określonej prędkości OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa - Przygotowanie obrotowej silnika. m) Przed uruchomieniem silnika rozłączyć wszystkie sprzęgła noża i napędu. a) Podczas koszenia zawsze nosić wytrzymałe obuwie i długie spodnie. n) Ostrożnie uruchomić lub włączyć silnik, zgodnie z instrukcjami i gdy Nie obsługiwać osprzętu w butach z odkrytą stopą lub odkrytych stopy operatora są z dala od noża(-y). sandałach. o) Nie przechylać kosiarki trawnikowej podczas uruchamiania silnika b) Dokładnie sprawdzić teren, na którym osprzęt ma być użyty i usunąć spalinowego lub włączania silnika elektrycznego, chyba że kosiarka wszystkie przedmioty, które mogą być wyrzucone przez maszynę. trawnikowa wymaga przechylenia przy uruchomieniu. W tym OSTRZEŻENIE! BENZYNA JEST ŁATWOPALNA przypadku nie przechylać więcej niż to konieczne i podnieść tylko ta ź Przechowywać paliwo w zbiornikach specjalnie do część, która znajduje się po przeciwnej stronie operatora. tego przeznaczonych. p) Nie uruchamiać silnika, stojąc naprzeciw kierownicy wyrzutu. ź Tankować paliwo tylko na otwartej przestrzeni i nie palić podczas q) Nie wkładać rąk lub stóp w pobliże lub pod obracające się części; tankowania. zapewnić przez cały czas wolną przestrzeń wokół otworu ź Paliwo dolewać przed rozruchem silnika. Nigdy nie usuwać korka wyrzutowego. zbiornika paliwa lub dolewać benzyny podczas pracy silnika lub r) Nie podnosić lub przenosić kosiarki trawnikowej podczas pracy kiedy silnik jest gorący. silnika. ź W przypadku rozlania benzyny, nie uruchamiać silnika, usunąć s) Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej, upewnić się maszynę z zalanej powierzchni i unikać wywołania zapalenia się czy wszystkie poruszające się elementy zostały zatrzymane, jeżeli do oparów benzyny. Wszystkie pojemniki i zbiorniki paliwa odstawiać kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić kluczyk w stacyjce: pewnie zamknięte. - przed czyszczeniem lub przepychaniem wyrzutu; c) Wymienić wadliwe tłumiki. - przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub naprawą kosiarki; d) Przed użyciem sprawdzić wzrokowo, czy noże, śruby mocujące i - po uderzeniu obcym przedmiotem. Sprawdzić uszkodzenie kosiarki zespół tnący nie są zużyte lub uszkodzone. Wymienić zużyte lub trawnikowej i naprawić przed ponownym uruchomieniem i uszkodzone noże, śruby kompletami dla zapobieżenia użytkowaniem; 6

7 - gdy kosiarka zaczyna nienormalnie drgać (natychmiast sprawdzić). t) Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej, upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić kluczyk w stacyjce: każdorazowo przy odchodzeniu od kosiarki trawnikowej; przed uzupełnieniem paliwa. u) Przymknąć przepustnicę, gdy silnik przestaje pracować i jeżeli silnik jest wyposażony w zawór zamykający dopływ paliwa, to zamknąć go po skończeniu pracy. v) Jechać powoli jeżeli używa się siedziska doczepianego. OSTRZEŻENIE! Kosiarka trawnikowa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Obsługa i przechowywanie a) Sprawdzić dokręcenie wszystkich nakrętek, śrub oraz wkrętów, aby być pewnym, że osprzęt będzie gotowy do bezpiecznej pracy. b) Nigdy nie przechowywać urządzenia z napełnionym zbiornikiem paliwa wewnątrz budynku, gdzie opary mogą zapalić się od płomienia lub iskry. c) Przed schowaniem w zamkniętym pomieszczeniu ochłodzić silnik. d) W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pożaru oczyścić przed przechowywaniem z trawy, liści lub nadmiaru smaru silnik, tłumik, akumulator i zbiornik benzyny. e) Sprawdzać często stan zużycia lub uszkodzenia pojemnika na trawę. f) Dla zachowania bezpieczeństwa wymieniać zużyte bądź uszkodzone części. g) W przypadku opróżniania zbiornika paliwa, zaleca się wykonać to na otwartej przestrzeni. PRZEZNACZENIE I BUDOWA Kosiarka jest urządzeniem przeznaczonym do pielęgnacji trawników w praktyce amatorskiej. Nie używać kosiarki spalinowej niezgodnie z przeznaczeniem. Korzystanie z kosiarki do pracy innej, niż przewidziane prace może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. UWAGA: Nie użytkować silnika w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia się tlenku węgla. Każde użycie kosiarki niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody. Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu. Poprawne użytkowanie kosiarki dotyczy także konserwacji, składowania, transportu i napraw. Kosiarka może być naprawiana wyłącznie w punktach serwisowych wyznaczonych przez producenta. Kosiarka powinna być użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby zaznajomione z jej szczegółowymi charakterystykami i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy ruchu drogowego powinny być zawsze przestrzegane. KOMPLETACJA. Kosiarka. Kosz. Blokada wyrzutu tylnego z tworzywa sztucznego. Zestaw uchwytów 5. Klucz do świec 6. Instrukcja obsługi 7. Karta gwarancyjna DANE TECHNICZNE Moc nominalna Prędkość obrotowa Pojemność skokowa Regulacja wysokości Wysokość cięcia Szerokość cięcia Materiał łoża Waga Średnia wibracja wg EN 86:997+A+A+A+AC (tolerancja pomiaru K =,5 m/s ) Poziom mocy akustycznej (LwA) Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań urządzenia. Jeżeli urządzenie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom wibracji może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na wibracje podczas całego czasu pracy. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na wibracje, np.: konserwacja urządzenia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych. WYKAZ ELEMENTÓW (patrz schemat montażu urządzenia na str.) Nr Nazwa Śruba noża Podkładka płaska Podkładka noża Nóż Adapter noża Klucz Pokrywa pasa Nakrętka M6 Śruba M6 6 Sprężyna regulacji wysokości Oś przednia Wkręt ST.8 6 Spinka Wspornik przedniej osi Przednia obudowa z tworzywa sztucznego,5 kw n o = 800/min 9 cm Regulacja centralna 5~85mm 60 mm Stal kg,5 m/s 96 db (A) 8 db (A) Il. szt

8 Nr Nazwa Il. szt. Nr Nazwa Il. szt Koło przednie Łożysko kulowe Podkładka osi Nakrętka φ0 Pokrywa przedniego koła Bolec B Pokrywa metalowa Drążek wysokości cięcia Koło tylne Pokrywa koła tylnego Silnik Podkładka 8.xx Podkładka 8.X. Nakrętka M Nakrętka Śruba M8 Pierścień φ6 Tylna klapa Lewy wspornik osi tylnej Prawe wsparcie uchwytu Pierścień φ5 Klapa bocznego wyrzutu Sprężyna klapy bocznego wyrzutu Śruba M6 6 Nakrętka M6 Wyrzut boczny Odrzutnik boczny Osłona kabla 0 5 Śruba M8 0 Zawias tylnej klapy Sprężyna tylnej klapy Lewe wsparcie uchwytu Sworzeń 5 8 Dźwignia blokady uchwytu Regulacja wysokości Śruba M6 6 Śruba M6 6 Dźwignia wysokości cięcia Tylna oś 6 Wkręt ST ST. 9 OPIS RYSUNKÓW: 7 Podkładka kwadratowa. Uchwyt kosiarki 8 Górna pokrywa regulatora. Dźwignia hamulca. Dźwignia przepustnicy ssania 9 Dolna pokrywa regulatora. Rozrusznik 0 Szybkozłączka 5. Prowadnica linki rozrusznika Nakrętka M8 6. Zbiornik na trawę Uchwyt dolny 7. Dźwignia zmiany wysokości koszenia Zacisk 8. Kanał wylotowy Przewód hamulca 9. Klapa wyrzutu bocznego 5 Nakrętka M6 0. Tłumik 6 Śruba M6X5. Obudowa kosiarki. Przewód świecy zapłonowej 7 Podkładka 6... Pokrywa filtra powietrza 8 Linka sterowania przepustnicy. Silnik 9 Dźwignia hamulca 5. Korek wlewu oleju 50 Uchwyt górny 6. Korek wlewu paliwa 5 Uchwyt rurowy 7. Nakrętki mocujące 5 Kontrola przepustnicy 8. Pokrywa wyrzutu tylnego 5 Śruba M Dźwignie blokady uchwytu kosiarki 5 Wspornik linki 0. Dolna część uchwytu kosiarki 55 Zbiornik na trawę. Górna część uchwytu kosiarki 56 Ramka PRZYGOTOWANIE 57 Blokada wyrzutu tylnego Kosiarka dostarczana jest w opakowaniu częściowo zmontowana. Po 58 Nakrętka M8 rozpakowaniu sprawdzić kompletność urządzenia i założyć 59 Śruba M8 0 niezmontowane elementy zgodnie z instrukcją. 60 Tuleja UWAGA: Przed dokonaniem jakiegokolwiek montażu lub regulacji należy upewnić się, że odłączony jest przewód świecy zapłonowej, 6 Wylot powietrza z tworzywa sztucznego upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały 6 Prawy wspornik osi tylnej zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić 6 Śruba M6 8 kluczyk w stacyjce. 8

9 UWAGA: Niewłaściwe zmontowanie kosiarki może spowodować przy uruchomieniu. W tym przypadku nie przechylać więcej niż to uszkodzenie ciała lub kosiarki. konieczne i podnieść tylko ta część, która znajduje się po przeciwnej. Wyjmij kosiarkę i wszystkie elementy z pudełka. stronie operatora.. Zamontuj uchwyt kosiarki () oraz osłony i przykręć nakrętkami SILNIK mocującymi (7) do obudowy kosiarki. n Zalecenia dotyczące oleju. Zalej silnik olejem patrz «Uruchomienie i zatrzymanie silnika». OSTRZEŻENIE: Kosiarka spalinowa jest dostarczana. Napełnij zbiornik paliwa patrz «Uruchomienie i zatrzymanie bez oleju w misce olejowej silnika. Przed silnika». uruchomieniem silnika należy pamiętać o dodaniu 5. Sprawdź działanie wszystkich dźwigni. oleju, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. W Dźwignia hamulca () zatrzymuje silnik i nóż tnący natychmiast po jej przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik zostanie zwolnieniu. Dźwignia hamulca musi być przyciśnięta do uchwytu uszkodzony w sposób uniemożliwiający naprawę i nie będzie kosiarki (), aby uruchomić silnik oraz w trakcie jego pracy. objęty gwarancją. Uchwyt linki rozrusznika () służy do uruchamiania kosiarki poprzez Silnik kosiarki jest jednostką czterosuwową, przed uruchomieniem pociągniecie. silnika miskę olejową należy napełnić ok. 0,6 l oleju. Nie wolno stosować olejów silnikowych wielosezonowych lub olejów MONTAŻ przeznaczonych do silników Diesla lub silników dwusuwowych. n Montaż zbiornika na trawę W celu uzyskania najlepszych osiągów zalecamy stosowanie olejów. Umieścić i umocować metalową ramę w pojemniku na trawę (Rys. B). wysokiej jakości z dodatkiem detergentu, oznaczonych zgodnie z. Podnieść pokrywę wyrzutu tylnego (8) i zaczepić zbiornik na trawę klasyfikacją API symbolami SG, SH lub SJ, klasy lepkości SAE0. (6) z tyłu kosiarki (Rys. C). UWAGA: Jeżeli olej SAE 0 zostanie użyty w temperaturze poniżej. Aby usunąć: chwycić i podnieść tylną pokrywę, wyjąć zbiornik na C, wystąpią trudności z uruchomieniem silnika. trawę. n Sprawdzenie poziomu/dodawanie oleju n Montaż uchwytów Przed każdym uruchomieniem silnika skontrolować poziom oleju w Przymocować dolne uchwyty do kosiarki i dokręcić nakrętkami misce olejowej silnika. mocującymi (7) (Rys. D). Otworzyć dwie dźwignie blokujące (9) w. Kosiarkę postawić w taki sposób, aby silnik znajdował się w położeniu celu uwolnienia górnej części uchwytu (Rys.E). Wciśnąć dźwignię, aby poziomym, oczyścić dokładnie okolice korka wlewowego oleju. zablokować zamknięcie uchwytu w pozycji roboczej. Regulacja napięcia. Odkręcić korek wlewu oleju przez obrót nakrętki odpowiednim kluczem. Umieścić rozrusznik () (5), wyjąć i wytrzeć miarkę polewej stronie górnej części uchwytu kosiarki () i zablokować poziomu oleju szmatką lub 5 przewód za pomocą plastikowego kołnierza. Wprowadzić linkę chusteczką papierową. Bagnet rozrusznika w prowadnicę (5) i zawiesić uchwyt rozrusznika () na miarki oleju włożyć z powrotem prowadnicę (Rys. F). do otworu wlewu, ale nie n Ustawienie wysokości koszenia dokręcać korka. Następnie Regulacja wysokości koszenia odbywa się za pomocą dźwigni zmiany wyjąć bagnet i sprawdzić wysokości koszenia (7), znajdującej się przy tylnym prawym kole. W celu poziom oleju w misce olejowej. Jeśli poziom oleju jest bliski regulacji wysokości przesunąć dźwignię w przód lub w tył (Rys. G). oznaczenia stanu minimalnego UŻYTKOWANIE «MIN», trzeba dolać olej. MAX MIN. Nie wolno używać kosiarki bez założonego zbiornika na trawę jeżeli oznaczonego na miarce oleju nie została założona blokada wyrzutu tylnego lub z uszkodzoną słowem «MAX», nie wolno wlewać oleju ponad ten poziom, pokrywą wyrzutu trawy. nadmierna ilość oleju w misce olejowej może doprowadzić do. Przed opróżnieniem zbiornika na trawę lub przed zmianą wysokości poważnego uszkodzenia silnika. koszenia zatrzymać silnik. UWAGA! Należy upewnić się, że wlewany olej nie jest zanieczyszczony.. Nie wkładać rąk lub stóp w pobliże lub pod obracające się części; zapewnić przez cały czas wolną przestrzeń wokół otworu. Dokręcić korek wlewu oleju. wyrzutowego. 5. Po każdym uzupełnieniu poziomu oleju uruchomić silnik na ok Dokładnie sprawdzić teren, na którym osprzęt ma być użyty i usunąć sekund pozostawiając go na jałowych obrotach. wszystkie przedmioty, które mogą być wyrzucone przez maszynę. 6. Silnik unieruchomić, odczekać ok. 60 sekund i ponownie 6. Nigdy nie kosić, gdy inne osoby, szczególnie dzieci, lub zwierzęta skontrolować poziom oleju w misce olejowej. domowe znajdują się w pobliżu. 7. W razie potrzeby uzupełnić poziom oleju w misce olejowej. 7. Nie przechylać kosiarki trawnikowej podczas uruchamiania silnika 8. Zawsze utrzymywać maksymalny dopuszczalny poziom oleju w spalinowego, chyba, że kosiarka trawnikowa wymaga przechylenia misce olejowej.. Zawsze używać kosiarki z założonym zbiornikiem na trawę lub z. Olej wlewać powoli poprzez założoną blokadą wyrzutu tylnego i opuszczoną pokrywą. otwór wlewowy do poziomu 9

10 n Rozruch silnika OSTRZEŻENIE: Rozruchowi silnika towarzyszy iskrzenie. Iskrzenie może spowodować zapalenie znajdują- n Zalecenia dotyczące paliwa cych się w pobliżu łatwopalnych gazów. Może to być przyczyną Silnik kosiarki spalinowej jest przystosowany do zasilania benzyną wybuchu i pożaru. bezołowiową o liczbie oktanowej powyżej 90. Zaleca się stosowanie ź Jeżeli na terenie nastąpi wyciek gazu ziemnego lub innego gazu benzyny bezołowiowej 95 oktanów. Benzyna bezołowiowa nie zawiera płynnego, nie należy uruchamiać silnika. szkodliwych dla środowiska składników, zapobiega osadzaniu się na ź Nie stosować płynów typu samostart w aerozolu, ponieważ ich elementach układu korbowo-tłokowego szkodliwych nagarów, opary są łatwopalne. przedłuża żywotność silnika oraz redukuje czynności obsługowe do Przed rozruchem silnika upewnić się, czy świeca zapłonowa, tłumik, niezbędnego minimum. korek wlewu paliwa, korek wlewu oleju i filtr powietrza znajdują się we UWAGA! Nie wolno stosować do napędu silnika mieszanki benzyny właściwym miejscu i czy są dobrze przymocowane. z olejem, benzyny ekstrakcyjnej lub innych paliw takich jak olej OSTRZEŻENIE: Silniki wydzielają tlenek węgla, trujący gaz bez napędowy, olej opałowy, nafta itp. Nie wolno napełniać zbiornika smaku i zapachu. paliwa benzyną przechowywaną dłużej niż przez 0 dni. Wdychanie tlenku węgla może być przyczyną nudności, Niektóre benzyny zawierają alkohol. Nie wolno stosować benzyn zasłabnięcia lub śmierci. zawierających powyżej 0% metanolu. ź Uruchamiać silnik i pracować silnikiem na zewnątrz pomieszczeń. n Uzupełnienie paliwa ź Silnika nie należy uruchamiać lub eksploatować w zamkniętych UWAGA! Przed przystąpieniem do napełniania zbiornika paliwem pomieszczeniach, nawet przy otwartych drzwiach i oknach. odłączyć końcówkę przewodu wysokiego napięcia () od świecy UWAGA! Ręce, stopy, długie włosy lub dodatki do zapłonowej (rys. M). ubrań mogą zostać wciągnięte lub zaplątać się w Upewnić się, że silnik osiągnął temperaturę otoczenia. Sprawdzić wirujące części maszyny. przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzęt pod kątem Wskutek tego może dojść do odcięcia kończyny lub okaleczenia. pęknięć lub przecieków. Jeżeli zajdzie potrzeba, wymienić. Zbiornik ź Urządzenie należy obsługiwać z osłonami znajdującymi się we napełniać przy pomocy lejka zaopatrzonego w gęste sito wlewowe. właściwych miejscach.. Starannie oczyścić okolice korka wlewowego a następnie odkręcić ź Ręce i nogi należy trzymać z dala od części obracających się. korek wlewu paliwa (6). ź Długie włosy należy związać, a biżuterię zdjąć.. Ostrożnie napełnić zbiornik paliwa pozostawiając wolną przestrzeń ź Nie należy nosić luźnej odzieży, zwisających sznurków ściągających pozwalającą na objętościowe rozszerzenie paliwa (50-60 mm poniżej ubranie lub przedmiotów, które mogą dostać się do części wirujących. krawędzi otworu wlewowego). UWAGA! Kosiarkę należy uruchamiać poza powierzchnią roboczą.. Dokładnie dokręcić korek wlewu paliwa, suchą szmatką zetrzeć Uruchamianie kosiarki bezpośrednio na trawniku spowoduje rozlane przypadkowo paliwo. przeciążenie układu rozruchowego i może doprowadzić do jego. Końcówkę przewodu wysokiego napięcia przyłączyć do świecy uszkodzenia. zapłonowej. Po prawidłowym ustawieniu urządzenia na poziomej powierzchni w celu OSTRZEŻENIE! Benzyna i jej opary stanowią duże jego uruchomienia należy wykonać następujące czynności: zagrożenie ze względu na ich łatwopalność i. Podczas uruchamiania zimnego silnika, ustawić dźwignię wybuchowość. przepustnicy ssania () w pozycji (Rys. H). Pożar lub wybuch mogą przyczynić się do poważnych poparzeń Podczas uruchamiania ciepłego silnika, ustawić dźwignię lub doprowadzić do śmierci. przepustnicy ssania () w pozycji (Rys. H). ź Zabezpieczyć benzynę przed iskrami, otwartym ogniem, płomieniem. Stojąc za kosiarką, dźwignię hamulca noża () unieść ku górze podtrzymującym, ciepłem i innymi czynnikami, które mogłyby dociskając lekko do uchwytu kosiarki (), jak pokazano na rysunku I. doprowadzić do zapalenia benzyny. UWAGA! Dźwignia hamulca noża jest połączona z wyłącznikiem ź Paliwo dolewać przed rozruchem silnika. Nie wolno napełniać układu zapłonowego. Puszczenie uchwytu hamulca pozwoli na zbiornika paliwa podczas pracy, przed uzupełnieniem zbiornika zatrzymanie silnika i noża. Podczas pracy nie wolno trwale unieruchomić silnik i odczekać do jego ostygnięcia, zanim zostanie blokować dźwigni hamulca przy odchodzeniu od kosiarki zdjęty korek wlewu paliwa. Nigdy nie usuwać korka zbiornika paliwa.. Powoli pociągnąć linkę rozrusznika do momentu wyczuwalnego kiedy silnik jest gorący. oporu. Linkę rozrusznika wprowadzić w prowadnicę (5). ź Tankować paliwo tylko na otwartej przestrzeni lub w dobrze OSTRZEŻENIE: Gwałtowne wciąganie linki wentylowanym pomieszczeniu. Nie palić podczas tankowania. rozrusznika (odbicie) bardzo mocno szarpnie rękę ź W przypadku rozlania paliwa należy odczekać z uruchomieniem w kierunku silnika. silnika aż do jego wyparowania. Usunąć maszynę z zalanej powierzchni i unikać wywołania zapalenia się oparów benzyny. ź Wszystkie pojemniki i zbiorniki paliwa odstawiać pewnie zamknięte. 0 W następstwie może dojść do złamania, pęknięcia kości, powstania siniaków lub nadciągnięcia mięśnia albo ścięgna.. Aby uniknąć odbicia energicznie pociągnąć za uchwyt linki rozrusznika () do momentu uruchomienia silnika. Nóż zaczyna pracować razem z silnikiem. Po uruchomieniu silnika powoli wrócić linką rozrusznika do oporu uchwytu rozrusznika () o prowadnicę (5) i odczekać kilkanaście

11 sekund do momentu jego rozgrzania. Po opróżnieniu zbiornika należy ponownie zamontować go na kosiarce i OSTRZEŻENIE: Pracujący silnik wydziela ciepło. przystąpić do dalszej pracy. Niektóre części silnika, w szczególności tłumik, FUNKCJA w (wyrzut boczny, wyrzut tylny) stają się bardzo gorące. W zależności od potrzeb kosiarka może być przestawiona z funkcji Przy kontakcie z nimi mogą powstać poważne oparzenia. normalnego użytkowania. Od kosiarki z tylnym wyrzutem do kosiarki z Łatwopalne pozostałości w postaci liści, trawy, brudu, itd. mogą bocznym wyrzutem. się łatwo zapalić. n Ustawienie do koszenia z wyrzutem bocznym ź Przed dotknięciem tłumika, cylindra silnika i żeberek odczekać aż do ich schłodzenia. UWAGA: Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały ź Usunąć zgromadzony łatwopalny brud z okolic tłumika i cylindra. zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić n Wyłączenie silnika kluczyk w stacyjce. UWAGA: Przed zatrzymaniem kosiarki ustawić dźwignię. Podnieś pokrywę wyrzutu tylnego (8) i usuń zbiornik na trawę (6). przepustnicy ssania () w pozycji.. Włóż blokadę z tworzywa sztucznego do tylnego otworu W celu wyłączenia silnika należy zwolnić dźwignię hamulca (). W wylotowego. przypadku pozostawienia kosiarki na powierzchni roboczej bez nadzoru. Podnieś klapę wyrzutu bocznego (9) (Rys. J). należy zdjąć końcówkę przewodu wysokiego napięcia () ze świecy zapłonowej.. Zamontuj kanał wylotowy (8) bocznego wyrzutu (Rys. K). WAŻNE!: Po zwolnieniu dźwigni hamulca silnik oraz nóż kosiarki 5. Oprzyj klapę wyrzutu bocznego na kanale wyrzutowym (Rys. L). powinny zatrzymać się w maksymalnym czasie ok. sekund. Jeśli układ n Koszenie ze zbiornikiem hamulca noża nie działa we właściwy sposób należy zgłosić się do Do koszenia ze zbiornikiem należy, usunąć kanał wylotowy (8) bocznego najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. wyrzutu, podnieść tylną pokrywę (8), usunąć blokadę z tworzywa WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA sztucznego z tylnego otworu wylotowego i zamontować zbiornik na trawę (6).. Przed uruchomieniem silnika kosiarki szczegółowo zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności z zasadami n Usuwanie kanału wylotowego bocznego wyrzutu bezpieczeństwa. UWAGA: Zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej. Usunąć z trawnika wszelkie ciała obce takie jak kamienie, druty, upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały gałęzie butelki lub inne przedmioty, które mogą zostać wyrzucone z zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić dużą siłą w kierunku operatora przez wirujące noże. kluczyk w stacyjce.. Zwrócić uwagę, aby w pobliżu pracującej maszyny nie przebywały Podnieś klapę (9) i usuń kanał wylotowy (8). Klapa automatycznie dzieci ani zwierzęta. zamyka otwór wylotowy w obudowie za pomocą siły sprężyny.. Kosiarkę prowadzić w taki sposób, aby nie uderzyć wirującym nożem Regularnie czyść klapę wyrzutu bocznego z trawy i brudu. o stałą przeszkodę (drzewo, mur, krawężnik itp. Podczas przejazdu Załóż pusty czysty zbiornik na trawę (6). pomiędzy powierzchniami roboczymi wyłączyć silnik. PRACA NA STOKU 5. W przypadku uderzenia wirującym nożem o przeszkodę natych- Dla własnego bezpieczeństwa dokonaj pomiaru nachylenia terenu przed miast unieruchomić silnik, zdjąć przewód wysokiego napięcia ze praca tą kosiarką na obszarze nachylonym lub pagórkowatym. Jeżeli świecy zapłonowej i skontrolować stan techniczny noża tnącego. nachylenie stoku jest większe, niż 5 stopni, nie pracować kosiarką na 6. Uszkodzony nóż należy niezwłocznie wymienić na nowy. Nie wolno tym obszarze, może to spowodować poważne obrażenia operatora oraz stosować nieoryginalnych noży tnących. prowadzić do uszkodzenia silnika. Upewnić się, że z trawnika usunięto wszelkie przeszkody, które mogłyby podczas pracy stworzyć zagrożenie dla operatora oraz osób trzecich KOSZENIE: przebywających w pobliżu pracy urządzenia. ź Kosić poprzecznie do nachylenia, nigdy w górę i w dół. Zachować Po uruchomieniu silnika wybrać optymalny dla danego trawnika wyjątkową ostrożność podczas zmiany kierunku na stokach. kierunek jazdy i przystąpić do pracy. ź Uważać na zagłębienia, koleiny, ukryte przedmioty lub przeszkody. Jeśli koszona trawa jest wyższa niż 5 cm zabieg należ wykonać Wysoka trawa może ukrywać przeszkody. dwukrotnie. Pierwszy przejazd wykonać kosiarką ustawioną w ź Zawsze zapewniać pewne oparcie nóg. Poślizg lub upadek może najwyższe położenie. Następnie zabieg powtórzyć przycinając trawę na spowodować poważne obrażenia osób. W przypadku odczucia żądaną wysokość. utraty równowagi natychmiast zwolnić uchwyt sterowania noża. Najlepsze rezultaty uzyskujemy kosząc trawnik na jednakowej wysokości NIE WOLNO: w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Nie przycinać trawnika o więcej niż jedną trzecią długości źdźbła. ź Kosić w pobliżu urwisk, rowów lub nasypów. Operator mógłby Pozostawienie przez kosiarkę niezebranej trawy świadczy o napełnieniu stracić równowagę lub oparcie. zbiornika ściętej trawy. W celu opróżnienia zbiornika należy wyłączyć silnik, upewnić się, że nóż tnący nie obraca się, unieść pokrywę kanału wyrzutowego i zdjąć zbiornik ściętej trawy. ź Kosić na stokach przekraczających 5 stopni. ź Kosić wilgotnej i mokrej trawy. Zmniejszone opory tarcia mogą spowodować poślizg.

12 KONSERWACJA oczyszczeniu elementów zewnętrznych kosiarki należy UWAGA: Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych przeprowadzać możliwie często najlepiej bezpośrednio po należy zatrzymać silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej. zakończonej pracy. Szczególną uwagę należy poświęcić układowi Upewnić się czy wszystkie poruszające się elementy zostały chłodzenia silnika, układowi regulacji wysokości ciecia, napisom i zatrzymane, jeżeli do kosiarki dostarczono kluczyk przekręcić oznaczeniom ostrzegawczym. kluczyk w stacyjce.. Wszelkie uszkodzenia stwierdzone w trakcie dokonywanej CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PRZEPROWADZAĆ W UBRANIU I konserwacji należy niezwłocznie zgłosić w najbliższym RĘKAWICACH OCHRONNYCH. autoryzowanym punkcie serwisowym. Czynności opisane w niniejszym rozdziale należą do obowiązków 5. Szczególną uwagę podczas czynności konserwacyjnych należy użytkownika. zwrócić na niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego. Niezastosowanie się do wskazówek zawartych w niniejszym rozdziale Bezwzględnie nie wolno wylewać lub wyrzucać zużytych materiałów doprowadzi do poważnego uszkodzenia kosiarki i utraty gwarancji. eksploatacyjnych (olej, paliwo, środki smarne, filtry, itp..) do Przed przystąpieniem do konserwacji zapoznać się z zasadami kanalizacji lub do śmietnika. Zużyte materiały eksploatacyjne bezpieczeństwa, unieruchomić silnik kosiarki, zdjąć końcówkę przewodu przekazać przedsiębiorstwom wyspecjalizowanym w neutralizacji wysokiego napięcia ze świecy zapłonowej. odpadów ropopochodnych. Kosiarkę myć w miejscach n Zalecany harmonogram konserwacji wyposażonych w separatory oleju. Czasokresy 6. Stosować wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne oraz części Czynności obsługowe wykonania obsługi zamienne. źsprawdzić poziom oleju w misce olejowej silnika, w razie konieczności uzupełnić. Przed każdym użyciem źpo zakończonej pracy oczyścić spodnią część korpusu kosiarki z pozostałości ściętej trawy. rok (5 godzin) lata (50 godzin) Przygotowanie do przechowywania źwymienić olej w misce olejowej źwymienić filtr powietrza, w przypadku prac y przy dużym zapyleniu filtr wymieniać częściej. źwymienić świecę zapłonową (stan świecy kontrolować regularnie w trakcie eksploatacji). źnaostrzyć i wyważyć nóż tnący, w przypadku intensywnej eksploatacji stan noża kontrolować raz w miesiącu. źnasmarować zębatki napędowe kół. źoczyścić układ chłodzenia silnika źopróżnić zbiornik paliwa. źoczyścić zewnętrzne elementy kosiarki oraz obudowy silnika. n Wymiana oleju WAŻNE! Pierwszą wymianę oleju w silniku kosiarki należy przeprowadzić już po około godzinach pracy. Kolejne natomiast cyklicznie, co 5 godzin pracy silnika. UWAGA: Zużyty olej jest odpadem niebezpiecznym. Utylizować zużyty olej zgodnie z przepisami. Nie wylewać go do odpadków domowych. Informacje odnośnie miejsc utylizacji oleju można uzyskać od władz lokalnych, centrów serwisowych lub u dealera. Olej można wylać przez wlew oleju. OSTRZEŻENIE: Bezwarunkowo przed wymianą oleju należy usunąć paliwo ze zbiornika. W przeciwnym razie może dojść do wycieku paliwa, który może spowodować pożar lub wybuch. Aby opróżnić zbiornik paliwa należy uruchomić silnik i odczekać, aż zatrzyma się samoczynnie z powodu braku paliwa. Następnie usunąć zbiornik na trawę (6) i kanał wylotowy(8), jeżeli byli zainstalowane. Odkręcić korek wlewu oleju (5). Pochylić maszynę na prawą stronę (patrząc z tyłu kosiarki) i wylać zużyty olej do zatwierdzonego pojemnika, trzymając maszynę w tej pozycji przez kilka minut. Po wylaniu starego oleju ustawić kosiarkę poziomo i dolać świeży olej, UWAGA! Wyżej wymienione czasokresy wykonywania czynności obsługowych mają charakter orientacyjny. W przypadku kierując opisem «Sprawdzenie poziomu/dodawanie oleju» na str. 9. intensywnej eksploatacji konieczność wykonania obsługi należy n Serwisowanie filtru powietrza ustalać na podstawie liczby przepracowanych godzin. Zabrudzony filtr powietrza zmniejsza moc silnika z powodu zbyt małego. Postępowanie zgodnie z niżej opisanymi zasadami zapewni Państwu dopływu powietrza do gaźnika. W przypadku pracy w warunkach silnego właściwą pracę urządzenia przez wiele lat oraz zachowanie praw zapylenia stan filtra należy kontrolować częściej. gwarancyjnych. Filtr powietrza należy wymienić co 5 roboczogodzin, nie rzadziej jednak. Czynności konserwacyjne należy przeprowadzać ściśle według niż po zakończonym sezonie koszenia. powyższego harmonogramu. Należy jednak pamiętać, że określone niżej czasokresy dotyczą wyłącznie idealnych warunków pracy UWAGA: Nie wolno uruchamiać silnika bez zamontowanego filtra urządzenia. W przypadku intensywnej eksploatacji terminy powietrza. Praca bez zamontowanego filtra powietrza doprowadzi wykonania niezbędnej obsługi ulegają skróceniu o połowę. do poważnego uszkodzenia silnika i utraty gwarancji.. Wszelkie czynności związane z konserwacją polegające na. Zdemontować pokrywę filtra powietrza ().

13 pracy. Należy upewnić się, że ostrze jest zawsze dobrze wyważone i znajduje się w pozycji poziomej. n Czyszczenie korpusu Właściwy stan wewnętrznej strony korpusu kosiarki zapewnia właściwe warunki pracy noży tnących oraz umożliwia osiągnięcie właściwych rezultatów pracy. Wewnętrzną stronę obudowy kosiarki należy starannie F oczyścić z pozostałości ściętej trawy po zakończonym dniu pracy.. Kosiarkę ustawić w utwardzonym miejscu wyposażonym w. Starannie oczyścić wkład filtra powietrza (F). W tym celu należy odpowiedni spad wody, kanał ściekowy musi być wyposażony w energicznie uderzać wymontowanym wkładem o gładką separator oleju. powierzchnię. Nie wolno płukać wkładu w wodzie lub. Wąż zaopatrzony w końcówkę rozpylającą skierować tuż przed tylne, rozpuszczalnikach. Nie wolno nasączać wkładu filtra olejem. Silnie prawe koło kosiarki. zanieczyszczony lub uszkodzony wkład filtra powietrza wymienić na. Uruchomić silnik. Odkręcić zawór czerpalny wody. Strumień nowy. Stosować wyłącznie oryginalny wkład filtra. powietrza wytworzony przez wirujący nóż kosiarki skieruje wodę do. Zamontować wkład i pokrywę filtra powietrza. wnętrza korpusu. n Świeca zapłonowa. Jeśli wypływająca woda nie zawiera ściętych części rośli zakręcić Podczas pracy silnika na elektrodach świecy zapłonowej odkładają się zawór czerpalny. Silnik pozostawić pracujący przez kilka minut w produkty spalania benzyny w postaci nagaru. W skutek zanieczyszczenia celu przesuszenia wewnętrznej strony korpusu kosiarki przez elektrod świecy zapłonowej rozruch silnika jest znacznie utrudniony oraz wirujący nóż. zwiększa się zużycie paliwa. 5. Wyłączyć silnik i odczekać do ostygnięcia jego elementów. W Stan świecy zapłonowej należy kontrolować, co 5 godzin pracy. Elektroprzypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń elementów dy należy dokładnie oczyścić za pomocą metalicznego pędzla i korpusu kosiarki należy niezwłocznie zgłosić się w najbliższym skontrolować odstęp pomiędzy elektrodami przed każdym sezonem lub autoryzowanym punkcie serwisowym. w wypadku uszkodzenia świecy (Rys. M). Wymieniać świecę zapłonową co roku. Stosować tylko oryginalne świece PRZECHOWYWANIE zapłonowe F6RTC "TORCH" z gwintem 9 mm. UWAGA: Nigdy nie przechowywać urządzenia z n Regulowanie gaźnika napełnionym zbiornikiem paliwa wewnątrz budynku, Nie wolno wykonywać regulacji gaźnika. Gaźnik jest fabrycznie gdzie opary mogą zapalić się od płomienia lub iskry. ustawiony na optymalne parametry pracy przy większości warunków. Przed dłuższym przechowywaniem kosiarkę należy starannie oczyścić, Jednak, jeżeli wymagana jest regulacja, skonsultować się w sprawie układ paliwowy należy zwolnić z pozostałości benzyny. Resztkę paliwa serwisu z autoryzowanym dealerem PROFIX. należy zlać do czystego pojemnika przeznaczonego do przechowywania UWAGA: Producent sprzętu, na którym zainstalowano silnik benzyny. W tym celu oczyścić okolice korka wlewu zbiornika paliwa, podaje maksymalną prędkość obrotową, z jaką ma pracować odkręcić korek zbiornika, przechylając kosiarkę wylać pozostałe paliwo ze silnik. Nie wolno w żaden sposób zmieniać tej prędkości obrotowej. zbiornika. Zalecane jest zastosowanie w kanistrze magazynowym Wprowadzenie jakichkolwiek zmian przez nieautoryzowane osoby stabilizatora paliwa, w celu utrzymania jego świeżości. powodują utratę gwarancji. W celu usunięcia resztek paliwa z gaźnika należy uruchomić silnik i n Czyszczenie powietrznego układu chłodzenia odczekać do momentu samoczynnego zatrzymania się silnika (na skutek PRZESTROGA: Do czyszczenia silnika nie wolno stosować wody. braku paliwa). Odkręcić świecę zapłonową, w otwór świecy zapłonowej Woda może zanieczyścić układ paliwowy. Do czyszczenia silnika wlać niewielką ilość czystego oleju silnikowego, kilkakrotnie pociągnąć stosować szczotkę lub suchą szmatkę. za uchwyt rozrusznika, świecę zapłonową ponownie dokręcić. Nóż tnący zakonserwować smarem stałym. W celu zmniejszenia gabarytów Silnik jest chłodzony powietrzem. Brud lub zanieczyszczenia mogą kosiarki uchwyty kosiarki złożyć. Kosiarkę przechowywać w suchym ograniczyć przepływ powietrza i spowodować przegrzanie silnika, powodując pogorszenie osiągów oraz zmniejszając jego trwałość. przewiewnym pomieszczeniu z stanie uniemożliwiającym przypadkowe uruchomienie przez osoby do tego nieupoważnione. Kosiarkę Do usunięcia zanieczyszczeń z osłony palców użyć szczotki lub suchej przechowywać wyłącznie w położeniu poziomym na kołach jezdnych. szmatki. Cięgna, sprężyny i elementy sterujące utrzymywać w czystości. Obszar TRANSPORT dookoła i za tłumkiem oczyścić ze wszystkich palnych zanieczyszczeń. UWAGA: Wyłączyć napęd noża(-y), jeśli kosiarka trawnikowa n Wymiana elementu tnącego przechylana jest do transportu, podczas przemieszczania jej po UWAGA! Naprawę urządzenia należy zlecać wyłącznie osobie innych niż trawa powierzchniach oraz przy przejeżdżaniu kosiarką wykwalifikowanej, wykorzystującej wyłącznie oryginalne części do miejsca koszenia i z powrotem. zamienne. Zapewni to, że użytkowanie urządzenia będzie nadal bezpieczne. Ostrze jest wykonane z blachy stalowej, w celu uzyskania dobrej wydajności i bezpiecznej pracy ostrzyć nóż po każdych 5 godzinach Urządzenie transportować i składować w opakowaniu chroniącym przed wilgocią, wnikaniem pyłu i drobnych obiektów, zwłaszcza należy zabezpieczyć otwory wentylacyjne. Drobne elementy, które dostaną się do wnętrza obudowy mogą uszkodzić silnik.

14 USTERKI n Rozwiazywanie typowych problemów. PROBLEM PRZYCZYNA NAPRAWA Nie uruchamia się. Utrata mocy. Słaba jakość ciecia nie równo. Nadmierna wibracja. Linka rozrusznika wyciąga się z trudem. Trawa nie «wchodzi» do kosza. Ciężko pchać.. Brudny filtr powietrza. Pusty zbiornik paliwa.. Stare paliwo.. Woda w paliwie. 5. Odłączony przewód świecy zapłonowej. 6. Zepsuta świeca zapłonowa. 7. Poluzowane mocowanie noża lub pęknięty adapter. 8. Uchwyt w uwolnionej pozycji.. Obudowy dotyka ziemi lub nóż ugrzązł w trawie.. Kosi zbyt dużo trawy.. Brudny filtr powietrza. Pod kosiarką uzbierało się dużo trawy liści innych śmieci. 5. W silniku jest zbyt dużo oleju.. Zużyty, zgięty lub poluzowany nóż.. Niejednakowe ustawienie wysokości koszenia.. Pod kosiarką uzbierało się dużo trawy, liści i innych śmieci.. Zużyty, zgięty lub poluzowany nóż.. Zgięty wał.. Włącza się hamulec koła zamachowego przy uwalnianiu uchwytu.. Zgięty wał.. Pęknięty adapter noża.. Trawa zbyt wysoka lub zbyt mała wysokość koszenia.. Zużyty nóż.. Materiał kosza nie przepuszcza powietrza.. Trawa zbyt wysoka lub zbyt mała wysokość koszenia.. Tylna cześć obudowy lub nóż ugrzązł w trawie.. Przepełniony kosz.. Wyczyścić / wymienić filtr powietrza.. Zatankować benzynę.. Opróżnić zbiornik paliwa i uzupełnić świeżą, czystą benzyna.. Opróżnić zbiornik paliwa i uzupełnić świeżą, czysta benzyna. 5. Podłączyć przewód świecy zapłonowej. 6. Wymienić świece zapłonowa. 7. Dokręcić śrubę mocująca nóż lub wymienić adapter. 8. Umieścić uchwyt w roboczej pozycji.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Wyczyścić / wymienić filtr powietrza.. Wyczyścić spód kosiarki. 5. Sprawdzić poziom oleju.. Wymienić nóż. Dokręcić śrubę mocująca. Ustawić każde koło w jednakowym położeniu. Wyczyścić spód kosiarki.. Wymienić nóż. Dokręcić śrubę mocująca.. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Umieścić uchwyt w roboczej pozycji przed pociągnięciem linki rozrusznika.. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.. Wymienić adapter.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Wymienić nóż.. Wyczyścić kosz.. Zwiększyć wysokość koszenia.. Podnieść tył obudowy kosiarki o jeden ząbek do góry.. Opróżnić kosz.

15 L.dz.: DT-C/d_zg/006/09.0 Łomna 0, wrzesień 0r. PRODUCENT: PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 0-8 Warszawa DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Mariusz Rotuski, Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra, Łomna Las, 05-5 Czosnów Niniejszym potwierdzamy, że produkt(y): KOSIARKA SPALINOWA, marka(i) TRYTON 500 W; 800/min; 9 cm ; zl WA=95,57 db(a); gl WA= 96 db(a) kod(y) PROFIX: TOO60C typ: JL6T-A spełnia(ją) wymagania określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady: - 006//EC (MAD) z dnia 7 maja 006 r w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/6/WE (Dz. Urz. UE L 57 z , str. z późn. zm.) - 000//EC (NEE) (Dz.U. L 6 z z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MG z dnia grudnia 005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 005 r., Nr 6, poz. 0 z późn. zm.), zgodnie, z czym został(y) poddany(e) procedurze oceny zgodności określonej wg 9 ww. rozporządzenia, w której określono: - zmierzony poziom mocy akustycznej [zl WA] dla typu urządzenia, - gwarantowany poziom mocy akustycznej [gl WA] produktu, - 00/08/EC (EMC); (Dz.U. L 90 z..00 z późn. zm.) oraz został(y) wyprodukowany(e) zgodnie z normą(ami): EN 86:997+A:997+A:00+A:00+AC:006 EN ISO 98:009 dwie ostatnie cyfry roku umieszczenia znaku CE na produkcie(tach). Z upoważnienia Zarządu Mariusz Rotuski Specjalista ds. Certyfikacji i Zapewnienia Jakości 5

16

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. TOK5361B Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. TOK5361B Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA GAZONOWA SPALINOWA TOK5361B Instrukcja oryginalna V1.12.12.2014 Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu :

Objaśnienie ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu : INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA GAZONOWA SPALINOWA TOK4651B Instrukcja oryginalna V1.09.01.2015 Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi silnika odśnieżarki HECHT 9551. ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 39, fax 061 652 73 05

Instrukcja obsługi silnika odśnieżarki HECHT 9551. ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 39, fax 061 652 73 05 PL Instrukcja obsługi silnika odśnieżarki HECHT 9551 Serwis centralny: BHU A. Krysiak ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 39, fa 061 652 73 05 OSTRZEŻENIE! 1. Zawsze przed uruchomieniem silnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO5151C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO5151C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO5151C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kosy spalinowej YL430 (PBT4346T)

Instrukcja obsługi kosy spalinowej YL430 (PBT4346T) Instrukcja obsługi kosy spalinowej YL430 (PBT4346T) Biuro Handlowo- Usługowe A. Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 tel. 61 650 75 30, serwis: 61 650 75 39, części zamienne: 61 650 75 34 fax 61 650 75

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOK5362B Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOK5362B Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOK5362B Instrukcja oryginalna V1.22.02.2016 Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

B C D E F 18 G 8 7 H 1 2 I 4 2 STOP 3

B C D E F 18 G 8 7 H 1 2 I 4 2 STOP 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA GAZONOWA SPALINOWA TOK4031C Instrukcja oryginalna V1.26.11.2014 Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix

Bardziej szczegółowo

n Objaśnienie ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu : 10.

n Objaśnienie ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych na urządzeniu : 10. INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA GAZONOWA SPALINOWA TOK5141C Instrukcja oryginalna V1.03.12.2014 Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix

Bardziej szczegółowo

Lampa naftowa. Nr produktu

Lampa naftowa. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa naftowa Nr produktu 001300197 Strona 1 z 6 (PL) Instrukcja obsługi Lampa naftowa, nr art. 31535 Oryginalna lampa Dietz Lampa naftowa Dane techniczne Pojemność zbiornika: Czas palenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY SPIS TREŚCI 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa 2. Przygotowanie do pracy 3. Użytkowanie 4. Konserwacja i przechowywanie 5. Transport i przemieszczanie 6. Oznaczenia 7. Rysunki poglądowe 8. Elementy sterowania

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIAREK LIDER GK48N4W1 Kosiarki wielofunkcyjne 4w1

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIAREK LIDER GK48N4W1 Kosiarki wielofunkcyjne 4w1 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIAREK LIDER GK48N4W1 Kosiarki wielofunkcyjne 4w1 BHU A.Krysiak ul Rolna 6 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 30; serwis: 061 650 75 39, części zamienne 061 650 75 34 fax 061 650 75

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP TE

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP TE INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP 10000 TE 1 Instrukcja obsługi zespołu prądotwórczego EP 10000 TE 1. WSTĘP Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie i zakup generatora EP 10000TE. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 2 DANE OGÓLNE: Producentem i dystrybutorem zagęszczarki jest: Bass Polska Al. Krakowska 60, Mroków 05-555 Magdalenka WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

UE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI. Urządzenie: Spalinowy czterosuwowy agregat prądotwórczy

UE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI. Urządzenie: Spalinowy czterosuwowy agregat prądotwórczy UE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI 1. My Werco spol. s r.o. Za mlýnem 25/1562 147 00 Praga 4 IDS: 61461661 wydajemy na własną odpowiedzialność niniejsze oświadczenie. 2. Urządzenie: - nazwa: - typ: Spalinowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKI SPALINOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKI SPALINOWEJ PL-2010/2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKI SPALINOWEJ FAWORYT HS600B Kraj pochodzenia: Chiny BHU Andrzej Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 tel.(0-61) 650 75 30, fax (0-61) 650 75 32 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIAREK KJ460P, KJ460PH, KJ460S, KJ460SH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIAREK KJ460P, KJ460PH, KJ460S, KJ460SH PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIAREK KJ460P, KJ460PH, KJ460S, KJ460SH BHU A.Krysiak ul Rolna 6 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 30; serwis: 061 650 75 39, części zamienne 061 650 75 34 fax 061 650 75 32; Wyprodukowano

Bardziej szczegółowo

GENERATOR PRĄDU INSTRUKCJA OBSŁUGI

GENERATOR PRĄDU INSTRUKCJA OBSŁUGI GENERATOR PRĄDU INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w celu jej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapewnia: WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa

Urządzenie zapewnia: WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa Urządzenie zapewnia: pompowanie z włączeniem 30% kanalizacji przepompowanie cząstek do 15mm gwarantowaną wysokość ssania 7m łatwą konwersację, dzięki przyłączom sworznia WPROWADZENIE Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. Bezpieczeństwo. Ogólne zasady bezpieczeństwa. Kosiarka Recycler 48 cm. Nr modelu... Nr seryjny...

Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. Bezpieczeństwo. Ogólne zasady bezpieczeństwa. Kosiarka Recycler 48 cm. Nr modelu... Nr seryjny... Wprowadzenie Kosiarka Recycler 48 cm Model nr 20636 numer seryjny od 270J00001 Model nr 20637 numer seryjny od 270K00001 Model nr 20638 numer seryjny od 270L00001 Instrukcja obsługi Prosimy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa

ZASTOSOWANIE WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa ZASTOSOWANIE Plastikowe pompy przeznaczone są do przenoszenia rodzajów płynów, które zniszczyłyby pompy innego typu. Są odporne na niszczące działanie chemikaliów oraz lżejsze, niż pompy metalowe. Przenosić

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 70

Instrukcja obsługi VAC 70 Instrukcja obsługi PL VAC 70 rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 6 rys. 5 rys. 7 rys. 8 rys. 9 rys. 11 rys. 10 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE WSTĘPNE 2 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 2 III. MONTAŻ... 2 IV. WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GLEBOGRYZARKA MODEL HG60T

INSTRUKCJA OBSŁUGI GLEBOGRYZARKA MODEL HG60T INSTRUKCJA OBSŁUGI GLEBOGRYZARKA MODEL HG60T SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Montaż 4 3. Sprawdzanie poziomu oleju 6 4. Napełnianie zbiornika paliwa 7 5. Instrukcja pracy 8 6. Użytkowanie 8 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Z przyczyn bezpieczeństwa, nieautoryzowane zmiany i/lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone.

Z przyczyn bezpieczeństwa, nieautoryzowane zmiany i/lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Palnik gazowy MT- 770S Instrukcja obsługi Nr produktu: 588476 Przeznaczenie Palnik wytwarza regulowany, zwarty płomień o temperaturze maks. 1300. Posiada wbudowany mechanizm zapalny. Ilość gazu oraz mieszanki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Maszynka do mielenia mięsa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Maszynka do mielenia mięsa INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszynka do mielenia mięsa v0-18.02008 MODEL: 721120, 721220 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 82 320 Platforma do podnoszenia 98 405 Belka do mocowania i wspornik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI HRG 536C

INSTRUKCJA OBSŁUGI HRG 536C INSTRUKCJA OBSŁUGI HRG 536C (Tłumaczenie wersji oryginalnej) OPIS 1. Stoper przewodów 2. Kosz na skoszoną trawę 3. Dźwignie regulacji wysokości koszenia (4) 4. Zawór paliwa 5. Filtr powietrza 6. Świeca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZAŁKA WIELOFUNKCYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Lista części: 1. Górna obudowa 2. Podstawa 3. Przełącznik 4. Silnik 5. Pokrętło zaworu 6. Tarcza ścierna 7. Znak dla kierunku obrotowego 8. Śruba 9. Przewód

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GRILL NA WIĘGIEL DRZEWNY FZG PL

GRILL NA WIĘGIEL DRZEWNY FZG PL GRILL NA WIĘGIEL DRZEWNY FZG 1004 18 PL PL 19 OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEŃ ZAWARTYCH W TYCH OSTRZEŻENIACH O NIEBEZPIECZEŃSTWIE MOŻE PROWADZIĆ

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

OPRYSKIWACZ SPALINOWY 3WF-3 & 3WF-3C

OPRYSKIWACZ SPALINOWY 3WF-3 & 3WF-3C Karta gwarancyjna nazwa sprzętu:... typ / model:... data sprzedaży:... OPRYSKIWACZ SPALINOWY 3WF-3 & 3WF-3C uwagi:...... podpis i pieczęć sprzedawcy Warunki gwarancji Firma gwarantuje sprawne działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEEDY PLUS CEL INSTRUKCJI

Instrukcja obsługi SPEEDY PLUS CEL INSTRUKCJI SUSZARKA DO SZTUĆCÓW Z OPCJĄ POLEROWANIA 030030001 CEL INSTRUKCJI SPEEDY PLUS Instrukcja została opracowana przez producenta i stanowi integralną część wyposażenia. Projektując i konstruując urządzenie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Odkurzacz samochodowy Dunlop V Instrukcja obsługi Nr produktu: 856588 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 ODKURZACZ NA SUCHO/ NA MOKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie tego produktu. Rozłóż stronę z ilustracjami

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci, 11075694 Chodzik Szanowni Klienci, Zwróćcie uwgę na to, aby przed pierwszym użyciem chodzika Rollators 155 usunąć z jego kół folię zabezpieczającą. W przeciwnym razie hamulce nie będą działać prawidłowo

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo