FORMULARZ OFERTY /wzór/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTY /wzór/"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY /wzór/ Odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia (w formie usługi) pn.: Wynajem sceny o wymiarach nie mniejszej niż 10mx8m, podestów pod stanowisko FOH i perkusję oraz nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, wraz z obsługą, 1. Ja / My * niżej podpisany podpisani *, działając w imieniu własnym * / i na rzecz Wykonawcy * (pełna nazwa / imię i nazwisko Wykonawcy)... (adres siedziby / zamieszkania Wykonawcy) REGON NIP tel./faks/ oferuję realizację zadania zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego za cenę: zł netto (słownie:..... zł) podatek VAT.zł (słownie:.... zł).. zł brutto (słownie:.... zł). 2. Jednocześnie oświadczam/-y/, że: 1) wskazane wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 2) akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym; 3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 5) zapoznałem się z postanowieniami umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, akceptuję je i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuje/-my/ się do podpisania tej umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, dnia r. Podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy

2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu Wykonawca.... (Nazwa (firmy) siedziba lub adres Wykonawcy) Oświadczenie Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego p.n.,,wynajem sceny o wymiarach nie mniejszej niż 10mx8m, podestów pod stanowisko FOH i perkusję oraz nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, wraz z obsługą oświadczam/my, że spełniamy warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej...., dnia Podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy

3 Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych (wykonywanych usług OŚWIADCZAMY, ŻE: wykonałem (wykonaliśmy) lub wykonuję (wykonujemy) następujące usługi: Lp. Przedmiot zrealizowanych usług Data wykonania Wartość usług brutto Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane 1) 2) UWAGA Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie...., dnia Podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy

4 Załącznik nr 4 UMOWA Nr.. Wzór Zawarta w dniu... w Rymanowie: Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie Rymanów, ul. Grunwaldzka 11, reprezentowanym przez Dyrektora Danutę Litarowicz, zwanym w dalszej treści umowy,,zamawiającym, a zwanym dalej,,wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty EUR, nie podlegającym trybom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy, o następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza wykonanie a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na wynajmie sceny z zadaszeniem nie mniejszej niż 10mx8m o wysokości min 1,2 m nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wraz z niezbędną obsługą techniczną (tj.: realizatorzy dźwięku i oświetlenia, montażyści nagłośnienia, oświetlenia i sceny) na potrzeby realizacji programu imprezy artystyczno-rozrywkowej pn.: Dni Rymanowa Zakres usługi obejmuje zapewnienie: a) Sceny 10mx8m 1,2 m wysokiej z zadaszeniem oraz podesty pod stanowisko FOH oraz perkusje, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, b) profesjonalnej obsługi technicznej sprzętu, o którym mowa w pkt. a, przez którą rozumie się wykwalifikowany personel do obsługi nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, niezbędny do prawidłowej realizacji programu wymienionej imprezy, w szczególności realizatorów dźwięku, operatorów oświetlenia, montażystów, i innych osób niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi będącej przedmiotem umowy, c) montażu i demontażu sprzętu określonego w pkt. a, przez obsługę techniczną, o której mowa w pkt. b, przed i po zakończeniu wymienionej imprezy. 3. Sprzęt i obsługa techniczna zapewniana przez Wykonawcę, wymienione w ust. 2, musi pozwalać na należytą realizację koncertów zespołów i grup muzycznych zakontraktowanych przez Zamawiającego tj.: musi spełniać parametry techniczne opisane w tzw. riderach technicznych stanowiących załączniki nr 1a 1e do niniejszej umowy, natomiast obsługa techniczna musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje.

5 4. Wykonawca, w przypadku stosowania sprzętu innego niż wymieniony w riderach technicznych, ma obowiązek pisemnie lub mailowo uzgodnić ten fakt z zespołem muzycznym wystawiającym rider techniczny lub jego akustykiem, oraz uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na taką zmianę. Kontakty do akustyków poszczególnych zespołów ujęto w riderach technicznych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z rzetelnością, starannością i sumiennością wymaganą w tego rodzaju działalności, mając w szczególności na uwadze sprawne oraz terminowe tj.: zgodne z harmonogramem czasowym przeprowadzenie wymienionej imprezy Do realizacji usługi Wykonawca zapewnia kadry we własnym zakresie, posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim, na co Zamawiający niniejszym wyraża zgodę z zastrzeżeniem ust Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za czynności, o których mowa w ust. 2, jak za swoje własne. 1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dni od 08 do 09 sierpień 2015 r., z zastrzeżeniem następujących warunków: 3 a) montaż sprzętu określonego w 1 ust. 2 pkt. a, zostanie zakończony nie później niż w dniu 08 sierpnia 2015 r., do godz b) obsługa techniczna sprzętu określonego w 1 ust. 2 lit. a, prowadzona będzie zarówno w dniu 08 sierpnia 2015 r. w godz jak i w dniu 09 sierpnia 2015 r. od godz do wyczerpania programu artystycznego imprezy, c) demontaż sprzętu określonego w 1 ust. 2 pkt. a zostanie zakończony nie później niż w dniu 10 sierpnia 2015 r., do godz Miejscem realizacji umowy jest Park imienia Stanisława i Anny Potockich ( Rymanów, ul. Osiedle). 1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotowego zlecenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 4 zł netto (słownie:.... zł) podatek VAT.zl (słownie:.... zł).. zł brutto (słownie:.... zł). 2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy rozliczone będzie na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest sporządzony przez wykonawcę protokół powykonawczy stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, podpisany przez Zamawiającego

6 4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania faktury lub rachunku wystawionego przez Wykonawcę. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy przez Wykonawcę. Strony wyznaczają osoby upoważnione do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy: a) ze strony Zamawiającego:.... b) ze strony Wykonawcy:. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 5 6 a) w przypadku nieprawidłowej realizacji programu artystycznego imprezy pn.: Dni Rymanowa 2015, w szczególności nieterminowego rozpoczęcia lub zakończenia imprezy, lub nieterminowego rozpoczęcia koncertów poszczególnych zespołów muzycznych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę w kwocie równej 15,0% wynagrodzenia określonego w 5 za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia (w stosunku do godziny zaplanowanej w programie imprezy), b) w przypadku gdy zapewniany przez Wykonawcę sprzęt nie będzie spełniał parametrów technicznych określonych w riderach technicznych stanowiących załącznik do niniejszej umowy i będzie to przyczyną niezrealizowania programu imprezy pn.: Dni Rymanowa 2015 zgodnie z programem imprezy (np.: odmowa występu jednego z zakontraktowanych przez Zamawiającego zespołów lub grup muzycznych), Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie równej 75,0% wynagrodzenia, określonego w 5, c) w przypadku niewykonania umowy lub odstąpienia od jej wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w kwocie równej 100,0% wynagrodzenia, określonego w 5, 2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej ustaloną karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 3. Zamawiający w przypadku naliczenia kar umownych potrąci je bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Fakt naliczenia kar umownych zostanie odnotowany w protokole odbioru, o którym mowa w 5 ust Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy z powodu działania siły wyższej pod pojęciem której rozumie się zdarzenie niezależne od Strony, nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia pomimo zachowania należytej staranności, które wystąpiło po podpisaniu umowy Wszelkie zamiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

7 3. Spory wynikłe na tle wykonania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy według miejsca siedziby Zamawiającego. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 8 Zamawiający Wykonawca

8 Załącznik nr 5a RUDI SCHUBERTH i WAŁY JAGIELLOŃSKIE 1. STOPA SENNHEISER 602,902 BRAMKA 2. WERBEL SHURE 57 BRAMKA 3. HI-HAT POJEMNOŚĆ 4. TOM1 SENNHEISER 604,904 BRAMKA 5. TOM2 SENNHEISER 604,904 BRAMKA 6. TOM3 SENNHEISER 604,904 BRAMKA 7. OH L POJEMNOŚĆ 8. OH R POJEMNOŚĆ 9. LOOP L DI 10. LOOP R DI 11. BAS DI KOMPRESOR 12. GIT SM KEY L/L DI 14. KEY P/L DI 15. KEY L/P DI 16. KEY P/P DI 17. VOX - AKORDEON BETA 58 kabel KOMPRESOR 18. VOX BETA 58 kabel KOMPRESOR 19. VOX BETA 58 kabel KOMPRESOR 20. VOX BETA 58 kabel KOMPRESOR FRONT MIXER WYSOKIEJ KLASY WSZYSTKIE KANAŁY MAJĄ BYĆ WYPOSAŻONE W EQ Z CONAJMNIEJ CZTEREMA BARWAMI W TYM DWIEMA PARAMETRYCZNYMI ORAZ MOŻLIWOŚĆ ODWRACANIA FAZY I PAD -20dB EQ 2 x 1/3 okt. (KLARK-TEKNIK,DBX) NIE ZALEŻNIE OD UŻYTEGO PROCESORA EQ 1 x 1/3 okt. FRONT FILL REVERB -2 SZT KLASY LEXICON PCM 80 DELAY -1 SZT UŻYTE PROCESORY I PERYFERIA DBX, DRAWMER, BSS (NOT Behringer.) 2x5 KW (RMS) KLUBY DO 400 OSÓB 2x25 KW (RMS) HALA, PLENER DO 4000 OSÓB PLENERY, HALE, OBIEKTY WIDOWISKOWO SPORTOWE, NAMIOTY - SYSTEM WYRÓWNANY LINIOWO RENOMOWANYCH FIRM O KLASIE MEYER, L ACOUSTIC, NEXO, EAW, JBL VERTEC. SYSTEM MA ZAPEWNIĆ RÓWNOMIERNE POKRYCIE DŹWIĘKIEM CAŁEGO TERENU I ZAGWARANTOWAĆ PRAWIDŁOWY ODBIOR PRZEZ WSZYSTKICH SŁUCHACZY. KLUBY, MAŁE NAMIOTY itp. SYSTEM 3 LUB 4 DROŻNY RENOMOWANYCH FIRM O KLASIE JBL, MEYER, EAW. KOLUMNY GŁOŚNIKOWE MAJĄ BYĆ PODWIESZONE NA WIEŻACH PO OBU STRONACH SCENY LUB POD ZADASZENIEM SCENY.ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KOLUMNAMI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 12M. W PRZYPADKACH, GDY WIDZOWIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 6M OD LINI LĄCZĄCEJ LEWY I PRAWY SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY NALEŻY UŻYĆ DODATKOWYCH KOLUMN ( FRONT FILL) ZASILONYCH Z OSOBNYCH KOŃCÓWEK MOCY Z MIX MONO W STOLE FRONTOWYM I DODATKOWYM EQ 1/3 okt. UMIESZCZONYM NA STANOWISKU REALIZATORA FRONTOWEGO. SCENA MIXER MONITOROWY 20 KANAŁOWY EQ 32 PASMOWE - 6SZT MONITORY 500W - 6SZT NISKO PROFILOWE LUB W - 1 SZT PERKUSJA

9 ZESPÓŁ NIE UŻYWA PODESTU POD PERKUSJĘ MINIMALNE WYMIARY SCENY 8X10M WYS 1.2M SCENA I ZADASZENIE POWINNO ZAGWARANTOWAĆ PRAWIDŁOWY WYSTĘP ZESPOŁU W KAZDYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SCHODY UMIESZCZONE OD STRONY DOJAZDU POD SCENĘ SAMOCHODU TECHNICZNEGO ZESPOŁU UMOŻLIWIAJĄCE BEZKOLIZYJNY TRANSPORT INSTRUMENTÓW NA SCENĘ MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU DO SCENY NA GODZINĘ PRZED PRÓBĄ TECHNICZNĄ ZESPOŁU MILE WIDZIANE 2 OSOBY OBSŁUGI TECHNICZNEJ DO POMOCY PODCZAS ROZKŁADANIA I SKŁADANIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH OŚWIETLENIE 30 PUNKTÓW PAR 12 SZT ŚWIATŁO RUCHOME SPOT 1SZT PROSIMY O NIE UŻYWANIE STROBOSKOPÓW ZASILANIE MINIMALNE NAPIĘCIE ZASILAJĄCE PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU 230V OBSŁUGA 1 OSOBA PRZY STANOWISKU REALIZATORA 1 OSOBA DO REALIZACJI MONITORÓW 1 OSOBA NA LUB PRZY SCENIE PODCZAS KONCERTU 1 OSOBA REALIZATOR ŚWIATŁA 1 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY RIDER JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN TECHNICZNYCH. Prosimy o kontakt.

10

11 Załącznik nr 5b THE FRENDS Paweł Kafel gitara rytmiczna mikrofon + wokal główny (monitor odsłuchowy) Jakub Chodyniecki perkusja, typowy zestaw (centrala, werbel, tom x2, OH x2) + wokal (monitor odsłuchowy) Mateusz Kapitan gitara solowa mikrofon + wokal (monitor odsłuchowy) Bartek Bykowski gitara basowa XLR + wokal (monitor odsłuchowy) Efekty niewielki efekt pogłosowy na wokale, kompresor na gitarę basową oraz stopę i ewentualnie bramka na tomy. Reszta wg uznania. Inne wymagania: Swobodny dojazd do sceny w celu wyładowania sprzętu muzycznego. Zamykana garderoba i WC w pobliżu sceny. Przed koncertem zespół powinien mieć czas (15-20 min) na rozłożenie backline. Do tego czasu akustyk powinien doliczyć czas potrzebny na nagłośnienie. Za sprzęt zespołu The Friends pozostawiony na scenie odpowiada ORGANIZATOR.

12 Załącznik nr 5c BARDZO DOBRA KAPELA z Brzozowa (13) kontakt z zespołem odnośnie rideru.

13 Załącznik nr 5d ZESPOŁ POWER PLAY Kontakt z zespołem odnośnie rideru: tel

14 Załącznik nr 5e REDLIN RIDER TECHNICZNY LISTA KANAŁÓW Kanał Mixer Inserty Instrument + 48V Statywy Kanał monit. 1 Stopa Bramka / Kompresor Shure Beta 52 TAK 1/2/5 2 Werbel Bramka / Kompresor Shure SM57 TAK 1 3 Hi Hat Kompresor Sennheiser E914 TAK TAK 1 4 Tom 1 Bramka / Kompresor Sennheiser E604 Uchwyt 1 5 Tom 2 Bramka / Kompresor Sennheiser E604 Uchwyt 1 6 Tom 3 Bramka / Kompresor Sennheiser E604 Uchwyt 1 7 Blachy L Kompresor Shure SM94 TAK TAK 8 Blachy R Kompresor Shure SM94 TAK TAK 9 Gitara Basowa Kompresor XLR 1 10 Gitara Elektrycza Kompresor Shure SM57 1/2/3 11 Gitara Akustycza Kompresor XLR 3 12 Skrzypce I Kompresor XLR 1/2/4 13 Komputer L DI-BOX L XLR 1/3/4/5 14 Komputer P DI-BOX P XLR 1/3/4/5 15 Vocal I Kompresor XLR TAK 1/2/3/4/5 16 Vocal II Kompresor Shure Beta 58A TAK 1/3/4/5 17 Vocal III Kompresor Shure Beta 58A TAK 1/3/4/5

15 1 Kanał monitorowy - Ucho Wokalisty 2 Kanał monitorowy - Głośnik (Drum fill) 3 Kanał monitorowy - Głośnik Gitarzysty 4 Kanał monitorowy - Głośnik Skrzypka 5 Kanał monitorowy - Głośnik Basisty Technik zespołu: Załęski Sebastian nr tel: Mail:

16 Załącznik nr 5f SCHOTZ KAPELLE KÖVETKEZŐ RENDEZVÉNY HELYE: Somberek KAPCSOLATFELVÉTEL: Web: Schütz Gábor Tel.:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r URZĄD GMINY RĘDZINY O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie następujących

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo