Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta"

Transkrypt

1 ISSN Kwartalnik Klubu Œwiat³a nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego oœwietlenia miast? - str.12 Iluminacje projektorami Decoflood - str.14 Widzieæ wiêcej Upiêkszanie miasta

2 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 2 "Widzieæ wiêcej" nr 3 (4) / 2004 Temat numeru: "Upiêkszanie miasta" Kwartalnik Klubu Œwiat³a Wydawca: Philips Lighting Farel Mazury Sp. z o.o. Adres Redakcji: Philips Lighting Farel Mazury Sp. z o.o. ul. Kossaka 150, Pi³a tel , fax Redaktor prowadz¹cy: Przemys³aw Oziemblewski Rada programowa: Marek Lorczyk, Dariusz Szlezak Autorzy i konsultanci bie ¹cego numeru: Krzysztof Belka, dr in. Ma³gorzata Górczewska, Kazimierz Kobia³ka, Marek Lorczyk, dr Pawe³ Morawski, dr in. Antoni Ró owicz, Sebastian Ró owicz, Piotr Ratajkiewicz, Przemys³aw Oziemblewski, Andrzej Plaga, Dariusz Szlezak, Jan Szwajka, Magdalena Tarnowska, JF Caminada, Andrzej Wiórek, Barbara Wójcik. Witam Pañstwa bardzo serdecznie! W kolejnym numerze naszego kwartalnika "Widzieæ wiêcej" przedstawiamy Pañstwu zagadnienia dotycz¹ce zewnêtrznego oœwietlenia dekoracyjnego. Z zadowoleniem zauwa amy, i upiêkszanie miast za pomoc¹ oœwietlenia staje siê w naszym kraju coraz bardziej popularne. Piêkne iluminacje nie s¹ ju tylko atrybutem aglomeracji europejskich. Dekoracyjne oœwietlenie zewnêtrzne niew¹tpliwie wp³ywa na kreowanie wizerunku miasta, pozwala wydobyæ piêkno budowli architektonicznych, a tak e podkreœla klimat danego miejsca. Ciekawa stylistyka opraw oœwietlenia zewnêtrznego jest elementem architektury naszych miast zarówno w dzieñ, jak i w nocy. Urok i bezpieczeñstwo naszych ulic noc¹ mo na osi¹gn¹æ poprzez wykorzystanie szerokiej gamy opraw dekoracyjnych i projektorowych oferowanych przez Philips Lighting. Przekona³o siê o tym wiele polskich miejscowoœci, które mog¹ poszczyciæ siê nowym oœwietleniem zewnêtrznym. Ciekawe i osobliwe obiekty uzyska³y nowy blask. Jako przyk³ady warto wymieniæ: Zamek Królewski i Teatr Wielki w Warszawie, Ratusz i Stary Rynek w Poznaniu, Zamek w Malborku, Ratusz i D³ugi Targ w Gdañsku, Zamek Cesarski i Teatr Wielki w Poznaniu, Zespó³ Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, Ratusz w Bielsku-Bia³ej, Ratusz w Olsztynie, Uczelnia Collegium Maius Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Katedrê GnieŸnieñsk¹, Most Siekierkowski w Warszawie. Faktem jest, i wiele gmin mo e równie pochwaliæ siê dobrym oœwietleniem miejskim. W ogólnopolskim konkursie oœwietleniowym, organizowanym przez Zwi¹zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, otrzymuj¹ one tytu³ "Najlepiej Oœwietlonej Gminy". W tym roku zdoby³y go Chojnice, a w poprzednim Mas³ów. W roku 2002 tytu³em tym uhonorowano Œwidnicê za wykonanie iluminacji Starówki. Natomiast I nagrodê otrzyma³ Wyrzysk za realizacjê kompleksowej modernizacji oœwietlenia ulicznego. We wszystkich tych miejscowoœciach zastosowano sprzêt Philipsa. Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom! Na œwiecie znanymi obiektami oœwietlonymi przez Philipsa s¹ miêdzy innymi Sfinks i piramidy w Gizie, Wie a Eiffla w Pary u, Tower Bridge w Londynie, Akropol w Atenach, Brama Brandenburska w Berlinie i Hagia Sophia w Stambule. Zapraszam Pañstwa do lektury niniejszego magazynu, który jest swego rodzaju przewodnikiem w zakresie upiêkszania miast przy u yciu oœwietlenia. Marek asiñski Dyrektor Sprzeda y Philips Lighting Farel Mazury Prenumerata Zamówienia na prenumeratê, mog¹ sk³adaæ cz³onkowie Klubu Œwiat³a, za poœrednictwem formularza umieszczonego w sekcji "Powiadomienia", na internetowej stronie Opracowanie graficzne i DTP: Rafa³ Ryniak, "Hejber & Maryks Promotions" Druk: Hejber & Maryks Promotions ISSN Philips Lighting Farel Mazury 2004 Philips Lighting Farel Mazury Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 8, Kêtrzyn, tel. centrala 089/ , fax 089/ Dzia³ realizacji zamówieñ: tel.: 089/ , tel.: 089/ , tel.: 089/ , tel.: 089/ , fax: 089/ Biura Handlowe i Projektowe: Pi³a, ul. Kossaka 150, tel. 067/ , fax: 067/ Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 b, tel. centrala: 022/ , 022/ , 022/ , fax: 022/ Kêtrzyn, ul. B. Chrobrego 8, tel. 089/ , 089/ , fax: 089/ Katowice, ul. Bytkowska I b, tel. 032/ , 032/ , 032/ , fax: 032/ Zdjêcie na ok³adce przedstawia Zamek Królewski w Warszawie Philips Lighting zastrzega sobie mo liwoœæ wprowadzania zmian w specyfikacji produktów.

3 3 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting W tym numerze Upiêkszanie miasta Nowoœci z Philipsa Nowe lampy metalohalogenkowe Wie a Eiffla w blasku lamp Philipsa Planeta OLAC Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em Podstawy dekoracyjnego oœwietlenia miast Iluminacje projektorami Decoflood Oœwietlenie reklam i elewacji budynków projektorami Tipo 3 Wyniki konkursu oœwietleniowego na Najlepiej oœwietlon¹ gminê roku 2004 Iluminacja Bazyliki Mniejszej p.w. Œw. App. Piotra i Paw³a w Strzegomiu Oœwietlenie gminy Giera³towice Iluminacja Koœcio³a p.w. Œw. Anny w Krajence Iluminacja Urzêdu Miasta w Lubiñcu Iluminacja dawnego Zamku Cesarskiego w Poznaniu Oœwietlenie Kadzielni Iluminacja Zespo³u Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce Iluminacja Kaplicy Królewskiej w Gdañsku Wysokoprê ne lampy sodowe w oœwietleniu zewnêtrznym Bezpieczne miasta i ni sze koszty eksploatacji Podstawy Techniki Œwietlnej cz.4 Na luzie str.4 str.6 str.7 str.8 str.10 str.12 str.14 str.17 str.18 str.19 str.20 str.21 str.22 str.24 str.26 str.28 str.29 str.30 str.32 str.34 str.35

4 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 4 nowoœci z Philipsa Philips rozpoczyna now¹ strategiê pozycjonowania marki Innowacyjna kampania promuje Philips jako firmê dzia³aj¹c¹ w strategicznych dla siebie obszarach: Ochrony Zdrowia, Stylu ycia i Technologii. 13 wrzeœnia 2004 r. Royal Philips Electronics og³osi³ now¹ strategiê pozycjonowania marki, skupiaj¹c¹ siê wokó³ przyrzeczenia marki "Sense and Simplicity". Celem nowej strategii jest zwiêkszenie wyrazistoœci wizerunku Philips, którego aktywnoœæ w strategicznych obszarach takich jak: Ochrona Zdrowia (Healthcare), Styl ycia (Life Style) i Technologii (Technology) ³¹czy siê z ide¹ zapewniania odbiorcom prostych niemal intuicyjnych rozwi¹zañ. Na kampaniê informacyjn¹ firma przeznaczy³a 80 mln. Euro. Gerard Kleisterlee, Prezes Philipsa powiedzia³: "Philips nie jest jedyn¹ firm¹ technologiczn¹, która rozumie potrzebê prostych rozwi¹zañ, ale jesteœmy pierwszymi, którzy deklaruj¹ chêæ dzia³ania w tym kierunku. Inni mog¹ stawiaæ na modê, m³odzie i gad ety. Nasza droga do innowacji nie prowadzi przez zwiêkszanie z³o onoœci, ale zwiêkszanie prostoty, która w obecnych czasach jest w modzie." Wiêcej na stronie internetowej Piloty Pronto ProntoNEO to jeden z najbardziej zaawansowanych pilotów zdalnego sterowania na œwiecie. Za jego poœrednictwem mo na sterowaæ ka dym urz¹dzeniem wykorzystywanym podczas prezentacji - magnetowidem, odtwarzaczem DVD, systemem nag³oœnieniowym - a nawet zamkn¹æ kurtynê lub œciemniæ oœwietlenie. Oprócz wszystkich standardowych funkcji, jakimi charakteryzuje siê konwencjonalny pilot zdalnego sterowania, ProntoNEO mo e sterowaæ kursorem myszy komputerowej co umo liwia np. zdalne wybranie Ÿród³a sygna³u. W Pilotach Pronto sterowanie odbywa siê za pomoc¹ dotykowego ekranu. Przedstawiona na zdjêciu najbardziej zaawansowana wersja Pronto - ipronto zawiera modu³ ³¹cznoœci bezprzewodowej (WiFi IEEE802.11b) oraz wbudowan¹ przegl¹darkê internetow¹. Piloty Pronto s¹ kompatybilne ze wszystkimi systemami sterowania oœwietleniem Philipsa: Trios, Scenio, Helio. Wiêcej na stronach Urbana Nowa rodzina opraw dekoracyjnych zosta³a zaprojektowana tak, aby umo liwiæ po³¹czenie dekoracyjnego wygl¹du opraw z funkcjonalnym oœwietleniem. Szeroki asortyment Ÿróde³ œwiat³a, trzy ró ne optyki i siedem kloszy pozwalaj¹ architektom i projektantom wybraæ swój niepowtarzalny wzór i dopasowaæ go do oœwietlanej przestrzeni. Jej niedu y koszt sprawia, e mo e byæ stosowana w szerokim zakresie, pomagaj¹c gminom na podniesienie wizualnej atrakcyjnoœci naszych miast i wsi. Wiêcej na stronach Selenium Nowa oprawa uliczna wykonana ca³kowicie z aluminium. Fasetonowy odb³yœnik wykonany z polerowanego aluminium najwy szej czystoœci powoduje, e oprawa Selenium (SGP340), posiada parametry optyczne na najwy szym poziomie. Jeden korpus do wszystkich mocy i typów Ÿróde³ œwiat³a umo liwia projektantom zachowanie jednakowej linii stylistycznej w ci¹gu ulic, mimo stosowania ró nych mocy lamp. Oprawa przeznaczona jest do Ÿróde³ œwiat³a: SON-T W, HPL-N W, CDO-TT W. Wystêpuje z kloszem z poliwêglanu lub p³ask¹ szyb¹. Konserwacja odbywa siê bez u ycia narzêdzi od strony komory osprzêtu, bez potrzeby otwierania komory lampy. Oprawa posiada bardzo wysok¹ odpornoœæ na warunki zewnêtrzne - IP66. Poza ustawianym po³o eniem odb³yœnika istnieje mo liwoœæ zmiany kierunku padania strumienia œwietlnego za pomoc¹ regulowanego stopniowo zaczepu monta owego. Oprawa Selenium wystêpuje w klasie ochronnoœci I i II. Oprawa mo e byæ opcjonalnie wyposa ona w od³¹cznik no owy. Wiêcej na stronach Miêdzynarodowe Targi Bielskie "ENERGETAB 2004" W dniach wrzeœnia 2004r. odby³y siê 17. Miêdzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie "ENERGETAB 2004". Na targach zademonstrowane zosta³y najnowsze systemy oœwietlenia zewnêtrznego, w tym nowoœci Ÿróde³ œwiat³a: po raz pierwszy w Polsce systemy CosmoPolis - CosmoWhite i CosmoGold, nowe metalohalogenkowe lampy do oœwietlenia miejskiego MASTER CityWhite, wysokoprê ne lampy sodowe charakteryzuj¹ce siê najwy sz¹ specyfikacj¹ techniczn¹ wœród lamp oferowanych na rynku, nios¹ce najwiêksze korzyœci dla u ytkowników oœwietlenia drogowego lampy MASTER SONT

5 5 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting PIA Plus/Hg Free, stosowane w iluminacjach kolorowe metalohalogenkowe lampy MHT Art Colour Pro oraz wysokoprê ne lampy rtêciowe HPL4Pro charakteryzuj¹ce siê podwy szon¹ trwa³oœci¹ i skutecznoœci¹ œwietlan¹. W asortymencie opraw oœwietleniowych po raz pierwszy w Polsce zaprezentowane zosta³y: oprawy SELENIUM, które zast¹pi¹ wkrótce popularne oprawy SGS 203 stosowan¹ w oœwietleniu drogowym, nowa rodzina opraw parkowych URBANA oraz oprawy AMAZON z kolorowymi Ÿród³ami œwiat³a LED. Serdecznie dziêkujemy wszystkim osobom, które odwiedzi³y nasze stoisko. Wiêcej zdjêæ z targów na stronie Zwyciêzcy IV Konkursu Oœwietleniowego Philips Lighting 2 lipca 2004 r. odby³o siê oficjalne wrêczenie dyplomów dla laureatów IV Konkursu Oœwietleniowego Philips Lighting. Dyplomy zosta³y wrêczone przez Prezesa Ryszarda Niedzió³kê w siedzibie Philips Lighting Farel Mazury w Kêtrzynie. Po wrêczeniu nagród goœcie zostali zaproszeni do obejrzenia fabryk, w których produkowane s¹ oprawy oœwietleniowe oferowane na polskim rynku. Dzieñ wczeœniej wszystkie nagrodzone osoby spotka³y siê w Kar³owie, gdzie dla goœci przygotowano wiele atrakcji. Laureaci zostali przywitani przez przedstawicieli Philipsa uroczyst¹ kolacj¹. Nagrody przyznawane by³y w dwóch kategoriach: oœwietlenie wewnêtrzne oraz zewnêtrzne. Pierwsze miejsca zdobyli: Pan Wojciech Marcinak, TRANSPROJEKT Poznañskie Biuro Projektów Dróg i Mostów za Autostradê A-2 odcinek Wrzeœnia-Konin, Zespó³ projektowy Elektromonta u S.A. z Rzeszowa za Halê Sportow¹ w Rzeszowie. Drugie miejsca zdobyli: Zespó³ Biura Projektowego INVENTIM za Centrum Handlowo-Us³ugowe Tesco w Rudzie Œl¹skiej, Pani Krystyna Stanclik, Pracownia Projektowania Instalacji Elektrycznych za Centrum Handlowe Kaufland w Nysie, Zespó³ projektowy BAKS Sp. z o.o. za Tunel pod Wybrze em Koœciuszkowskim w Warszawie. Trzecie miejsca zdobyli: Pani arch. Karolina Rogowska, Pracownia Projektowa IMPET za Stadion Miejski w Rybniku, Pan Ludwik Paw³ucki, Pracownia Projektowa i Zak³ad Wykonawstwa Elektrycznego ELPRO za Centrum Biznesu i Szkoleñ Efekt w Krakowie, Nagrody specjalne: Panowie Jan Szwajka, Bartosz Raus, Grzegorz Wojtowicz, Zespó³ projektowy Ampli S.A. za Zespó³ Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, Pan dr in. Antoni Ró owicz za Rezerwat Kadzielnia, Pan Zbigniew Pisarski, Przedsiêbiorstwo Projektowo-Wykonawczo-Handlowe INST-EL za Szko³ê Podstawow¹ nr12 w Pile. Serdecznie gratulujemy laureatom. Lista zwyciêzców wraz ze zdjêciami oœwietlonych obiektów dostêpna jest na stronie internetowej Nagroda Targów "Œwiat³o i Elektrotechnika 2004" dla lampy metalohalogenkowej MASTER Colour CDM-R111 Lampa metalohalogenkowa MASTER Colour CDM-R111 otrzyma³a I nagrodê XII Miêdzynarodowych Targów "Œwiat³o i Elektrotechnika 2004", które w dniach roku odbywa³y siê w Warszawie. Lampa zosta³a uznana jako najlepszy produkt w kategorii Ÿróde³ œwiat³a. W imieniu przedsiêbiorstwa pami¹tkowy dyplom odebra³ dyrektor handlowy Philips Lighting Poland S.A. Romuald Wojtkowiak. MASTER Colour CDM-R111 to reflektorowa lampa metalohalogenkowa o œrednicy 111 mm. ród³o to charakteryzuje siê nowoczesnym wzornictwem, wysok¹ trwa³oœci¹ i skutecznoœci¹ œwietln¹ oraz niskim poziomem emitowanego ciep³a. Dziêki optymalnej wi¹zce œwietlnej oraz emisji wysokiej jakoœci œwiat³a, lampa ta zapewnia komfortowy efekt œwietlny. Lampy MASTER Colour CDM-R111 dostêpne s¹ w dwóch mocach 35W i 70W. Pilski Philips od dwunastu lat uczestniczy w Targach "Œwiat³o". W tym czasie przedsiêbiorstwo uzyska³o wiele presti owych nagród i wyró nieñ. Uznanie cz³onków jury znalaz³y miêdzy innymi œwietlówki kompaktowe mini Ambiance (2000r) i œwietlówka energooszczêdna 2in1 (2003r), które produkowane s¹ w Philips Lighting Poland S.A. w Pile. Iluminacja Zamku Królewskiego w Warszawie Zamek Królewski jest pomnikiem historii i kultury narodowej. Co roku odwiedzaj¹ go tysi¹ce turystów i mieszkañców stolicy. Jest miejscem wielu wydarzeñ kulturalnych i spotkañ rangi miêdzynarodowej. Za³o enia do projektu iluminacji Zamku Królewskiego w Warszawie zak³ada³y podkreœlenie naturalnych walorów architektonicznych budowli. Z tego powodu zastosowano Ÿród³a œwiat³a o barwie zbli onej do kolorystki budynku. Do iluminacji elewacji frontowej Zamku zastosowano projektory na lampy sodowe SON-T 150W, o ciep³ej ó³tej barwie œwiat³a. Istotnym elementem by³o dopasowanie gabarytów proponowanego typu oprawy do istniej¹cych metalowych konstrukcji ochronnych ("metalowych he³mów"). Równie wybrane elementy wie y zosta³y podœwietlone œwiat³em lamp sodowych. Ciekawie podœwietlony zosta³ tak e wewnêtrzny dziedziniec Zamku. Oprawy typu MNF 300 z lampami metalohalogenkowymi HPI-T 400W podœwietlaj¹ œwiat³em bia³ym elewacje o jasnych odcieniach, a œwiat³o lamp sodowych podkreœla surowoœæ gotyckiej czêœci elewacji wykonanej z ceg³y. Radykalnie ograniczono pobór mocy wymieniaj¹c istniej¹ce oprawy halogenowe po 1 kw ka da, na wydajniejsze lampy wy³adowcze o mocach 400W i 250W. Do iluminacji czêœci elewacji od strony Wis³y tak e zastosowano lampy HPI-T z dobrym oddawaniem barw w oprawach typu MWF 330.

6 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 6 Nowe lampy metalohalogenkowe ArtColour MHT Pro NAJLEPSZY SPOSÓB NA MALOWANIE KOLOROWYM ŒWIAT EM Dziêki znakomitym parametrom œwietlnym i niskim kosztom utrzymania lampy metalohalogenkowe przyczyni³y siê do rewolucji w oœwietleniu zewnêtrznym i iluminacji budowli. Teraz ju mo ecie Pañstwo odkryæ korzyœci, jakie oferuj¹ nowe, kolorowe lampy z serii ARTCOLOUR MH-T Pro. S¹ one bezpoœrednim zamiennikiem lamp metalohalogenkowych HPI-T 400W, tak wiêc nie jest konieczna wymiana uk³adu stabilizacyjno-zap³onowego. Emituj¹ kolorow¹ barwê œwiat³a uzyskiwan¹ za pomoc¹ specjalnych mieszanek gazów, które znajduj¹ siê w jarzniku lampy. W ofercie znajd¹ Pañstwo lampy œwiec¹ce w kolorach: niebieskim, zielonym i fioletowym. Lampy ArtColour MHT Pro stanowi¹ doskona³¹ alternatywê dla dotychczas stosowanych kolorowych filtrów. Dziêki nowym produktom nie ma ju potrzeby kupowania drogich filtrów, które wczeœniej stosowane w projektorach, przyczynia³y siê do powstawania strat w rozsyle strumienia œwietlnego. Ich wyeliminowanie sprawia, i otrzymujemy wiêcej œwiat³a przy tym samym zu yciu energii elektrycznej. Cechy: Przezroczysta tubularna bañka Wysoka skutecznoœæ œwietlna Temperatura barwowa pozwalaj¹ca na uzyskanie naturalnego bia³ego œwiat³a Pozioma pozycja œwiecenia z odchyleniem +/- 20 (minimalizuje ró nice temperatur barwowych charakterystyczne dla technologii lampy metalohalogenkowej) Korzyœci: Doskona³a stabilnoœæ poziomu strumienia œwietlnego i wysoka trwa³oœæ zapewniaj¹ utrzymanie sta³ego poziomu natê enia œwiat³a i redukcjê kosztów eksploatacji. Dobry wspó³czynnik oddawania kolorów umo liwia stworzenie mi³ej atmosfery otoczenia i uzyskanie komfortu wizualnego. Idealna stabilnoœæ barwowa w trakcie ca³ego okresu u ytkowania Zastosowania: Iluminacja budowli œwiat³em w kolorach pastelowych, oœwietlenie iluminacyjne i dekoracyjne, przedstawienia typu "œwiat³o i dÿwiêk" Oprawy oœwietleniowe: Zaleca siê wykorzystanie ochronnego szk³a czo³owego, poniewa istnieje teoretyczne ryzyko eksplozji jarznika pod koniec okresu u ytkowania. System: Lampy ArtColour MHT Pro pracuj¹ na osprzêcie do lamp metalohalogenkowych. LAMPY MASTER CITY WHITE CDO, DZIÊKI KTÓRYM NASZE MIASTA STAN SIÊ PIÊKNIEJSZE Philips Lighting Poland posiada ju w swojej ofercie nowe lampy metalohalogenkowe MASTER City White CDO wykonane w technologii ceramicznej, przeznaczone do oœwietlenia zewnêtrznego, w szczególnoœci do oœwietlenia miejskiego. Lampy MASTER City White CDO (Ceramic Discharge Outdoor - technologia ceramiczna,) stworzono, aby poprawiæ energooszczêdnoœæ oœwietlenia miejskiego przy jednoczesnej poprawie jakoœci œwiat³a. Podobnie jak wczeœniej oferowane Ÿród³a metalohalogenkowe przeznaczone do oœwietlenia zewnêtrznego, MASTER City White CDO mo e byæ zastosowana jako bezpoœredni zamiennik lamp sodowych. MASTER City White CDO zapewnia znakomitej jakoœci bia³e, ciep³e œwiat³o. W stosunku do wczeœniej oferowanych lamp metalohalogenkowych, stosowanych w oœwietleniu miejskim, nowe Ÿród³a charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ niezawodnoœci¹ (maks. 10% uszkodzeñ po godzin œwiecenia, tj. 3 lata bezawaryjnej pracy), lepszym wskaÿnikiem oddawania rzeczywistych barw, uzyskanym poprzez emisjê cieplejszej barwy œwiat³a. Lampy MASTER City White mog¹ wspó³pracowaæ z osprzêtem elektronicznym PHILIPS DynaVision, umo liwiaj¹c redukcjê strumienia œwietlnego do 50% przy redukcji napiêcia do 60%. Optymalne parametry jakoœciowe lamp MASTER City White uzyskujemy, stosuj¹c elektroniczny osprzêt Philipsa PrimaVision, a w szczególnoœci: maksymalne utrzymanie strumienia œwietlnego w ca³ym okresie eksploatacji (spadek strumienia œwietlnego maksymalnie 15%-20% po godzin œwiecenia), d³u szy okres œwiecenia, stabilizacjê pr¹du zasilania, która eliminuje zmiany w barwie i strumieniu poszczególnych lamp, do 10% ni sze zu ycie lamp w ca³ym okresie eksploatacji. MASTER City White (CDO) dostêpne s¹ w wersji bañki powlekanej - eliptycznej (ET) oraz w wersji bañki przezroczystej - tubularnej (TT), w mocach 70W, 100W i 150W. Zastosowanie: Upiêkszenie wygl¹du centrów miast, dzielnic mieszkalnych i handlowych, skwerów i parków, oœwietlenie iluminacyjne. S³awomir Guss

7 7 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting Wie a Eiffla w blasku lamp Philipsa Firma Philips Lighting zakoñczy³a prace nad jednym z najbardziej presti owych projektów oœwietleniowych - nad wymian¹ 352 reflektorów, które przez ostatnie 18 lat oœwietla³y Wie ê Eiffla w Pary u. Od strony artystycznej, projektem zarz¹dza³ Pierre Bideau - wybitny specjalista od iluminacji. Fot.1 Wie a Eiffla, Pary Wymagania by³y szczególne: ograniczyæ zu ycie energii o 30% i zmniejszyæ wymiary sprzêtu oœwietleniowego o 50%. Istotne by³o tak e zapewnienie trwa³oœci instalacji, która jest nara ona na drgania wywo³ywane przez wiatr o prêdkoœci ponad 180 km na godzinê. Grupa pracowników technicznych firmy obs³uguj¹cej Wie ê Eiffla i Philips Lighting przez trzy miesi¹ce pracowa³a pod kierunkiem twórcy instalacji œwietlnych Pierre'a Bideau. aden Pary anin ani turysta niczego jednak nie zauwa y³. Ka dej nocy wie a œwieci³a pe³nym blaskiem. Wie ê wyposa ono w wysokoprê ne lampy sodowe nowej generacji (o mocy 400 W i 600W) z serii MASTER SON PIA. Daj¹ one, przy tym samym poziomie poboru energii, wiêksz¹ iloœæ œwiat³a. Dziêki temu zu ycie energii elektrycznej spada o 40%. WskaŸnik awaryjnoœci, przy pracy przez 6000 godzin, wynosi 0% a przy godzin - 8%. Lampy te zachowuj¹ równie 90% pocz¹tkowego strumienia œwietlnego, nawet po godzin pracy. Nowoczesne lampy Philipsa zast¹pi³y stare, watowe, które oœwietla³y Wie ê Eiffla od 1986 roku. Nowe reflektory musz¹ znosiæ drgania o bardzo ró nej czêstotliwoœci. Grupa pracowników Philipsa stworzy³a wiêc specjaln¹ procedurê testow¹, by sprostaæ tym trudnym warunkom. W oœwietleniu wie y Eiffla u yto specjalnej wersji ArenaVision. Oprawa ta s³u y przede wszystkim do oœwietlania obiektów sportowych (Areny Vision u yto, miêdzy innymi, do oœwietlenia stadionów podczas Mistrzostw Europy w pi³ce no nej w Portugalii oraz dwudziestu czterech obiektów sportowych, na których odbywa³y siê Igrzyska Olimpijskie w Atenach), stosuje siê j¹ równie w tworzeniu iluminacji budynków i konstrukcji. Pierre Bideau, jako pierwszy, zaproponowa³ w 1985 roku oœwietlenie Wie y Eiffla od wewn¹trz. Pozwoli³o to na zachowanie perspektywy i zapobieg³o rozmyciu siê konturów budowli. 1 stycznia 1986 roku byliœmy œwiadkami narodzin nowego systemu oœwietlaj¹cego wie e Eiffla. G³ównym zamys³em by³o uwydatnienie wyj¹tkowej, metalowej konstrukcji, przy zastosowaniu zasady rozœwietlania budowli od wewn¹trz, co dawa³o równie korzyœci ekonomiczne. Zdecydowaliœmy siê na zainstalowanie systemu, który obni y koszty energii i utrzymania o 75%. Sukces zawdziêczamy u yciu Ÿróde³ œwiat³a dzia³aj¹cych na oparach sodu pod ciœnieniem, co daje wyj¹tkow¹ wydajnoœæ i trwa³oœæ. Po zorganizowaniu w 2003 roku przetargu, spoœród grona wykonawców zosta³ wybrany Philips. Nowa instalacja jest ju ukoñczona, a rezultaty spe³niaj¹ surowe wymagania. Znany wszystkim wygl¹d wie y Eiffla w nocy zosta³ zachowany. Dziêki nowemu systemowi oszczêdnoœci siêgaj¹ a 38%. Koszty operacyjne stanowi¹ obecnie tylko 16% tego, co w 1986 roku, w którym wszystko siê zaczê³o. - powiedzia³ Pierre Bideau. Przemys³aw Oziemblewski Magdalena Tarnowska Inne znane miejsca oœwietlone przez Philipsa Fot.2 Brama Brandenburska, Berlin Fot.3 Sfinks i piramidy, Giza Fot.4 Tower Bridge, London Fot.5 Akropol, Ateny

8 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 8 Planeta OLAC Oœwietlenie wi¹ e siê z psychik¹ i emocjami, powinno byæ wiêc - w idealnych warunkach - zjawiskiem doœwiadczanym na ywo oraz w rzeczywistych proporcjach. Ta w³aœnie idea przyœwieca twórcom najwiêkszego na œwiecie Centrum Zastosowañ Oœwietlenia Zewnêtrznego (Outdoor Lighting Application Centre - OLAC) w Bressoles, we Francji. W piêæ lat po ukoñczeniu prac nad Centrum Zastosowañ Œwiat³a (Lighting Application Centre, w skrócie LAC), mieszcz¹cego siê w Eindhoven w Holandii, zajmuj¹cego siê g³ównie oœwietleniem wnêtrz, w Bressolles we Francji, w pobli u Lyonu - miasta s³yn¹cego z mistrzowskiego oœwietlenia - Philips Lighting otworzy³ zupe³nie nowy obiekt, s³u ¹cy pokazom, skupiaj¹cy siê wy³¹cznie na iluminacji zewnêtrznej. Przeje d aj¹cy tamtêdy kierowcy byli œwiadkami, jak powstaje najpierw coœ na kszta³t statku kosmicznego, potem pojawi³y siê dziwnie uformowane maszty, po nich zwyczajne domy, a na koñcu klasycystyczny ratusz. Nie mog¹c powstrzymaæ ciekawoœci, kierowcy w pewnym momencie zwrócili siê do lokalnej policji z pytaniem o tê "tajemnicz¹ wioskê", któr¹ miejscowy dziennikarz trafnie okreœli³ jako "Planetê OLAC". Trzyczêœciowe zadanie: Zadaniem tego obiektu o powierzchni m 2 jest: pokazaæ wszystkie aspekty iluminacji zewnêtrznej - tak dekoracyjne, jak i czysto u ytkowe, stanowiæ narzêdzie badañ, maj¹cych na celu opracowanie nowych pomys³ów i technik, sprawdzaæ nowe produkty i systemy. Obserwatorium "Okiem", jeœli nie samym sercem, tego ogromnego kompleksu pokazowego jest okr¹g³y, maj¹cy 30 metrów œrednicy, budynek Obserwatorium. Budynek, wybudowany na fikcyjnym (i w rzeczywistoœci "niemo liwym") przeciêciu centrum miasta z drog¹ oraz z ulic¹ osiedlow¹, mieœci trzy pomieszczenia widokowe dla 25 osób, umiejscowione centralnie wokó³ holu. Mimo i do konstrukcji u ywano g³ównie betonu, inne materia³y powierzchniowe - aluminium, szk³o, stal i kamieñ - zosta³y wybrane z uwagi na to, jak prezentuj¹ siê w nocy. Przy wejœciu po³yskliwy, niebieski granit labradorski podkreœlaj¹ szklane wykoñczenia. Bia³a "wie a dzwonnicza", zbudowana z wysokich na 22 metry kolumn, wieñczy budynek ponad centralnym holem. Oœwietlaj¹c okolicê, pe³ni jednoczeœnie rolê symbolu. Podczas przybycia goœci jest jaskrawo oœwietlona reflektorami ArenaVision, co powoduje, e jej cieñ k³adzie siê na chmurach i jest widoczny z odleg³oœci co najmniej 10 km. Pokoje widokowe Pierwsze z pomieszczeñ wychodzi bezpoœrednio na 250-metrow¹ "drogê", a tak e - po bokach - na "rondo"; drugie na 80-metrow¹ "ulicê osiedlow¹"; trzeci na "centrum miasta", zaaran owane na powierzchni 2500m 2. Ka de z pomieszczeñ wspó³gra z pokazywan¹ na zewn¹trz scen¹. W przypadku "drogi" odwiedzaj¹cy ogl¹daj¹ scenê, jak gdyby z wnêtrza samochodu. Asfalt, wyœcie³aj¹cy drogê, biegnie do wnêtrza budynku, gdzie mo e byæ ogl¹dany ponad podium z wysokoœci cm, czyli z wysokoœci, z jakiej normalnie patrzy³by kierowca. W obawie, e akustyka by³aby zbyt intensywna z uwagi na kszta³t fasady oraz nietypowe pod³o e, tylne œciany zosta³y obite tkanin¹. Fot.3 Obserwatorium ulicy osiedlowej Oœwietlenie w pomieszczeniu zosta³o ograniczone do lampek w czerwonym kolorze na schodach, na podium - tak aby nie zak³ócaæ odbioru pokazu oraz do linii œwiat³owodowych owijaj¹cych pod³ogê i wyœcie³ane œciany. Wiêkszoœæ œwiate³ gaœnie w chwili, kiedy do pokoju nap³ywa œwiat³o z ulicy. Fot.1 Wejœcie do budynku obserwatorium OLAC Fot.2 Obserwatorium oœwietlenia drogowego

9 9 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting pokrywaj¹ po³yskliwe kafle, zaœ œciany pokrywa tkanina. Oœwietlenie przy wejœciu pochodzi z wprawionych w œcianê zewnêtrznych lamp. We wszystkich pomieszczeniach demonstracjê objaœniaj¹, umieszczone ponad g³owami odwiedzaj¹cych, ekrany. We wszystkich pokojach panuj¹ idealne warunki do podziwiania spektaklu - ³¹cznie z umieszczonymi ukoœnie szybami, co pozwala unikn¹æ odbiæ œwiate³ z wewn¹trz. Poziomy k¹t widocznoœci waha siê od 110 stopni do 180 w pobli u okna. Hol W centralnie po³o onym holu spotykaj¹ siê grupy odwiedzaj¹cych, zmieniaj¹c pomieszczenia lub kieruj¹c siê w stronê baru w rogu. Hol otaczaj¹ 22-metrowe kolumny "wie y dzwonniczej", doskonale widocznej przez szklany dach; st¹d mo na równie obserwowaæ miejsca, w których odbywa siê ruch pomiêdzy pokojami widokowymi. Fot.4 Obserwatorium centrum miasta W pomieszczeniu "osiedlowym" odwiedzaj¹cy dos³ownie siedz¹ na ulicy w ogrodowych krzes³ach. Odpowiedni nastrój tworz¹ œciany obite tkanin¹ oraz naniesiony na pod³ogê lekki asfalt. Oœwietlenie pokoju, które jest w³¹czane tylko na moment wejœcia, dostarczaj¹ dwie rozszczepiaj¹ce œwiat³o kolumny. Kiedy gasn¹, pojawia siê niepokoj¹ce uczucie, e jedynym Ÿród³em œwiat³a s¹ uliczne latarnie i tylko na nich mo na polegaæ. "Miasto" stanowi jedyne pomieszczenie, które zaprojektowano jako prawdziwe wnêtrze. Odwiedzaj¹cy s¹cz¹ wino, siedz¹c w - wydawa³oby siê - nowoczesnej Grand Cafe, której okna dogodnie wychodz¹ na "ratusz" lub "rynek". Pod³ogê Fot.6 Hol z centraln¹ kolumn¹ stoj¹c¹ w samym œrodku pomieszczenia Œwiat³o p³ynie zarówno od góry z halogenowych lamp o w¹skim k¹cie œwiecenia, jak i z lamp œwietlówkowych oraz kinkietów œciennych. Centralna kolumna oœwietlaj¹ca (White-Son 70W) stoi w samym œrodku pomieszczenia, na dywanie nazwanym odpowiednio "Centrum", który, stanowi¹c obraz miast z lotu ptaka, s³u y przypomnieniu, e ca³y kompleks jest poœwiêcony "iluminacji zewnêtrznej". Fot.5 Nocny widok miasta JF Caminada International Lighting Review 1997/2

10 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 10 Oprawy do upiêkszania Metronomis Malmo Metronomis Annecy w dzieñ, jak i w nocy przez dodanie jej efektów œwietlnych. Metronomis to przemyœlane wzornictwo dla obszarów miejskich bez umniejszenia jakoœci oœwietlenia. Innowacyjna stylistyka produktu charakteryzuj¹ca siê optymalnym po³¹czeniem estetyki i wyrafinowanego wzornictwa oraz szerokie mo liwoœci optyczne pozwalaj¹ na teoretycznie nieograniczone mo liwoœci zastosowania tej rodziny opraw. Urbana Dekoracyjna oprawa oœwietleniowa typu "bollard" przeznaczona do monta u na chodniku lub na œcianie. Doskonale komponuje siê jako uzupe³nienie oœwietlenia parkowego. S³u y do oznaczania przejœæ i do urozmaicenia typowego oœwietlenia dekoracyjnego naszych skwerów, parków i ulic. VivaraZon Metronomis Torino Philips zaprojektowa³ rodzinê opraw Metronomis, aby s³u y³y projektom upiêkszania miast, umo liwiaj¹c tym samym architektom i projektantom oœwietlenia ich realizacjê przez po³¹czenie wizji estetycznych z rzeczywistoœci¹. Rodzina opraw Metronomis zachowuje równowagê pomiêdzy nowoczesnoœci¹ i elegancj¹. Dziêki temu istnieje mo liwoœæ stosowania jej w obiektach historycznych i wspó³czesnych. Ca³a rodzina sk³ada siê z siedmiu ró nych wzorów zaprojektowanych tak, aby komponowa³y siê z architektur¹ miejsk¹ zarówno Nowa rodzina opraw dekoracyjnych zosta³a zaprojektowana tak, aby umo liwiæ po³¹czenie dekoracyjnego wygl¹du opraw z funkcjonalnym oœwietleniem. Szeroki asortyment Ÿróde³ œwiat³a, trzy ró ne optyki i siedem kloszy pozwalaj¹ architektom i projektantom wybraæ swój niepowtarzalny wzór i dopasowaæ go do oœwietlanej przestrzeni. Jej niedu y koszt sprawia, e mo e byæ stosowana w szerokim zakresie, pomagaj¹c gminom na podniesienie wizualnej atrakcyjnoœci naszych miast i wsi. Vivara Uzupe³nienie opraw typu Vivara. Wykonana z aluminium, odporna na akty wandalizmu. Rozszerza mo liwoœci zastosowañ opraw typu Vivara. Dwie ró ne kopu³y oraz dwie ró ne optyki pozwalaj¹ wybraæ w³aœciwy dla danego miejsca wzór i odpowiednie oœwietlenie. Amazon Dekoracyjna oprawa do wbudowania w grunt. Niedu ych rozmiarów, ³atwa w monta u - przeznaczona do oœwietlania dekoracyjnego elementów architektonicznych o niewielkim rozmiarze. Jej prostota i niski koszt pozwalaj¹ ka demu na zamontowanie tej oprawy nawet w swoim ogródku. Oprawa, oœwietlaj¹c przedmiot od do³u, urozmaica monotoniê standardowego oœwietlenia i pomaga uatrakcyjniæ miejsca spacerów i odpoczynku.

11 11 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting miasta œwiat³em AmazonLED Rozszerzenie asortymentu opraw w wersji Amazon na nowoczesne i nowatorskie Ÿród³a œwiat³a jakimi s¹ œwiec¹ce diody LED. LED'y to zupe³nie nowa technologia oœwietlania. Ma³e rozmiary pozwalaj¹ na stworzenie równie niedu ych opraw oœwietleniowych, a to zwiêksza mo liwoœæ ich zastosowañ. Trwa³oœæ, przekraczaj¹ca znacznie trwa³oœæ standardowych Ÿróde³ œwiat³a, otwiera przed nami mo liwoœci, dot¹d nieprawdopodobne w realizacji. Mo na stosowaæ te oprawy w miejscach trudno dostêpnych, tam gdzie nie ma prostego i taniego sposobu wymiany lampy. Mo emy tak e, bez potrzeby stosowania filtrów zmniejszaj¹cych efektywnoœæ systemu oœwietleniowego, uzyskaæ efekty oœwietlenia kolorowego. Oprawy dostarczane s¹ w piêciu kolorach - w kolorze bia³ym oraz monochromatyczne, w kolorze czerwonym, zielonym, ó³tym i niebieskim. Pompei Wysokoefektywny odb³yœnik z najczystszego aluminium daje oœwietlenie efektywne i energooszczêdne. Decoflood 606 Decoflood 607 Decoflood 616 Decoflood to rodzina projektorów oœwietleniowych ca³kowicie zintegrowanych, mog¹ca sprostaæ wszystkim oczekiwaniom i wymogom w oœwietlaniu obiektów architektonicznych i pomników, ale te spe³niaj¹ca niektóre wymagania oœwietlenia sportowego i ulicznego. Cech¹ charakterystyczn¹ piêciu projektorów z rodziny decoflood jest ich jednakowy wygl¹d, bez wzglêdu na wielkoœæ projektora. Usystematyzowane s¹ w nastêpuj¹cy sposób: pocz¹wszy od najmniejszych, przystosowanych do lamp typu PAR. poprzez ma³e, punktowe projektory do kompaktowych lamp wy³adowczych, a do wiêkszych przeznaczonych do lamp o mocach do 400W. Szeroki wybór Ÿróde³ œwiat³a i optyki umo liwia, za pomoc¹ tej rodziny, wykonanie iluminacji prawie wszystkiego, co mog³oby byæ oœwietlane. Rozszerzeniem rodziny jest minidcoflood - najmniejsze projektory iluminacyjne do lamp halogenowych 12V i metalohalogenkowych typu PAR. Ich niewielkie korpusy umo liwiaj¹ wykorzystanie ich na elewacjach i gzymsach, tak aby nie zak³ócaæ harmonii bry³y architektonicznej fasady budynku. Dodatkowe mo liwoœci stwarzaj¹ ró norodne akcesoria jakie mo emy zastosowaæ wraz z projektorami serii Decoflood. Ich szeroki asortyment zwiêksza atrakcyjnoœæ tej serii jako narzêdzia do realizacji wizji artystycznej architekta i projektanta. LEDline Pompei jest równie opraw¹ do wbudowania w grunt, przeznaczon¹ do oœwietlania rezydencji, pomników, fasad budynków i obiektów rekreacyjnych. Zró nicowanie uk³adów optycznych (w¹sko-, œrednio- i szerokostrumieniowy rozsy³) umo liwia optymalny wybór dla danego efektu oœwietleniowego. Ta seria opraw daje nam tak e prawie nieograniczone mo liwoœci wyboru Ÿród³a œwiat³a - od halogenów i œwietlówek kompaktowych do wysokoprê nych lamp wy³adowczych - sodowych, a tak e i metalohalogenkowych. Pompei to nie tylko doskona³a stylizacja, ale przede wszystkim nowoczesna technologia. Stopieñ IP67 zabezpiecza oprawê przed wilgoci¹ i zabrudzeniem. Decoflood 617 Najnowsze osi¹gniêcie w dziedzinie oœwietlania architektonicznego. System LEDline, oparty na technologii diod œwiec¹cych, powsta³ zupe³nie niedawno i jest nowatorskim rozwi¹zaniem potrzeb projektantów oœwietlenia. System sk³ada siê z liniowych modu³ów œwiec¹cych o d³ugoœciach od 300mm do 1200mm i oferowany jest w piêciu kolorach: bia³ym, czerwonym, niebieskim, bursztynowym i zielonym. Mo liwoœci monochromatycznego œwiat³a oraz ultra-d³uga ywotnoœæ systemu to nowoœæ na rynku oœwietleniowych. Nowy system LEDline to rozszerzenie horyzontów mo liwoœci jakie do tej pory mieli architekci i projektanci oœwietlenia dekoracyjnego.

12 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 12 Podstawy dekoracyjnego oœwietlenia miast Idea uatrakcyjnienia wygl¹du miasta przy pomocy sztucznego oœwietlenia narodzi³a siê wraz ze wzrostem poziomu ycia. Dopiero wówczas zaistnia³y warunki sprzyjaj¹ce zainteresowaniu otoczeniem i pojawi³a siê potrzeba jego upiêkszenia. W rezultacie doprowadzi³o to gospodarzy naszych miast do czynienia coraz wiêkszych starañ, aby oœwietlenie, oprócz zapewnienia bezpiecznego ruchu ulicznego, pe³ni³o równie funkcje dekoracyjne. Dobrze oœwietlone miasto jest, równie po zmroku, spokojnym miejscem spotkañ jego mieszkañców oraz magnesem przyci¹gaj¹cym turystów. Oœwietlenie mo e staæ siê efektywnym œrodkiem promocji dla handlu i przemys³u oraz w ogóle dla ca³ego miasta. Mo liwe jest przekszta³cenie, za pomoc¹ oœwietlenia, fasady biura w emocjonuj¹c¹ turystyczn¹ atrakcjê. Dobre oœwietlenie, pod warunkiem uwzglêdnienia wszystkich zwi¹zanych z nim wymagañ, jest potê nym narzêdziem, którym mo emy tworzyæ atrakcyjny krajobraz w mieœcie po zapadniêciu zmroku. ILUMINACJA OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH 1. Zamek w Malborku Przez architekturê rozumiemy tutaj wszelkie budynki prywatne i publiczne, zabytkowe i wspó³czesne, budowle in ynieryjne: mosty, wie e ciœnieñ, tamy, ale tak e struktury naturalne: klify, wzgórza, linie brzegowe, zieleñ, wodê, itp. Charakter oœwietlanego obiektu i cel, jaki tym projektem chcemy osi¹gn¹æ, determinuj¹ sposób podejœcia do procesu projektowego i prób jego realizacji. W czasie wykonywania projektu oœwietlenia pomocna jest scharakteryzowana poni ej procedura projektowa. Prowadzi nas ona, krok po kroku, od okreœlenia potrzeb, poprzez naszkicowanie mo liwych punktów widzenia obiektu, do stworzenia kilku kompozycji œwietlnych i zaprezentowania ich inwestorowi. Bardzo pomocne w procesie projektowym jest maksymalne uproszczenie konstrukcji obiektu oraz okreœlenie priorytetowych kierunków widzenia. Niektóre obiekty mog¹ byæ widziane z bardzo bliskiej, a inne tylko z bardzo du ej odleg³oœci. W przypadku wysokich gotyckich katedr, iglice wie widoczne s¹ wy³¹cznie z daleka, a portale i niskie partie fasady wy³¹cznie z bardzo bliska. 2. Park Miejski im. Stanis³awa Staszica w Kielcach Dla ka dego obiektu istnieje wiêcej ni jedna mo liwa do realizacji kompozycja œwietlna. Wybór oœwietlanych elementów, barwa œwiat³a czy jaskrawoœæ mog¹ byæ kszta³towane ró norodnie. Zdecydowanie najwiêkszy wp³yw na koñcowy uk³ad kompozycji œwietlnej ma wyobraÿnia, nie tylko projektanta, ale równie odbiorcy, czyli widza. Jednak ka dy proces twórczy jest w pewnym sensie ograniczony przez czynniki formalne. W przypadku oœwietlania architektury s¹ to: hierarchia elementów przestrzeni, poziom jasnoœci i barwa œwiat³a, balans œwietlny i g³êbia przestrzeni, któr¹ oœwietlamy. Jednym z najwa niejszych czynników mo e siê staæ charakter oœwietlanej powierzchni. WyobraŸnia Oœwietlanie architektury jest procesem artystycznym, z którym zawsze zwi¹zane jest tworzenie czegoœ nowego. Nocne niebo mo emy traktowaæ jak p³ótno, na tle którego silne strony obiektów s¹ akcentowane, a s³abe mog¹ zostaæ ukryte. Jest w tym procesie wiele swobody projektanta, lecz jakiœ motyw przewodni czy temat musi zawsze siê wy³oniæ, aby pomóc wyobraÿni. 3. Teatr Wielki w Warszawie Hierarchia Wprowadzenie jednego lub kilku punktów ogniskowania atrakcyjnoœci scenerii jest pomocne w kszta³towaniu kompozycji wizualnej. Uwydatnienie wybranych jej elementów mo e stworzyæ formaln¹ hierarchiê lub daæ wra enie ca³kowitego jej braku. Jasnoœæ i barwa Zró nicowanie jasnoœci elementów kompozycji œwietlnej mo e stopniowaæ teatralnoœæ sceny i efekty dramatyczne. Zró nicowanie jasnoœci iluminowanego obiektu dla dwóch wybranych fragmentów w stopniu 2:1 jest w zasadzie niezauwa alne. Wspó³czynnik 10:1 jest wystarczaj¹cy pomiêdzy akcentem g³ównym a otoczeniem. Wspó³czynnik 4:1 jest praktycznie u ywany pomiêdzy g³ównym a dodatkowym akcentem. Ogólnie rzecz bior¹c, du e kontrasty kreuj¹ efekt dramatyczny. Kontrast pomiêdzy elementami sceny mo emy powiêkszyæ, stosuj¹c ró ne barwy œwiat³a. Przy projektowaniu pomocne mog¹ byæ rekomendowane wartoœci natê enia oœwietlenia na oœwietlanej powierzchni. Uzale nione s¹ one od rodzaju materia³u u ytego do

13 13 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting Tabela zalecanych poziomów natê enia oœwietlenia w zale noœci od oœwietlanego materia³u wykoñczenia elewacji, iloœci œwiat³a w otoczeniu obiektu, od typu u ytego do iluminacji Ÿród³a œwiat³a oraz od stanu powierzchni. Nale y jednak pamiêtaæ, e wartoœci te s¹ uœrednieniem subiektywnych, bo indywidualnych odczuæ estetycznych i nie mog¹ byæ traktowane jako miarodajne w ka dym przypadku. Ostateczny wybór powinny poprzedziæ próby wykonane na obiekcie. Przyk³adowo, podajê wartoœci dla niektórych materia³ów. 4. Most Siekierkowski w Warszawie G³êbia G³êbiê sceny trzeba rozwa yæ na trzech poziomach: po pierwsze jako g³êbiê ca³ej scenerii, po drugie-g³êbiê pojedynczego obiektu, nale ¹cego do analizowanej sceny, po trzecie-g³êbiê, wynikaj¹c¹ ze struktury materia³u, z którego wykonany jest obiekt. Scenê w du ej skali mo na podzieliæ na plan pierwszy, plan drugi i t³o. Iloœæ œwiat³a w ka dym z planów podwy sza lub zmniejsza g³êbiê ca³ej sceny. 5. Budynek ENEA o/szczecin Natomiast w ma³ej skali (np. gdy obiekt widziany jest z bardzo bliskiej odleg³oœci) g³êbiê kreujemy przez uwydatnienie struktury materia³u. Wa n¹ rolê spe³nia tu w³aœciwe usytuowanie Ÿród³a œwiat³a i kierunek jego padania. 6. Pomnik Czynu Polaków w Szczecinie na Jasnych B³oniach Charakterystyka odbicia œwiat³a od oœwietlanej powierzchni Tylko czêœæ œwiat³a skierowanego na oœwietlan¹ powierzchniê dociera do oczu obserwatora i jest odczytywana jako jasnoœæ tej powierzchni. Du a czêœæ œwiat³a jest tracona w wyniku absorpcji lub kierunkowego odbicia. Sposób, w jaki zachowuje siê œwiat³o odbite, jest determinowany przez w³asnoœci refleksyjne oœwietlanej powierzchni. W przypadku powierzchni idealnie g³adkich lub wypolerowanych (np. popularne obecnie elewacje z przyciemnianego szk³a) œwiat³o odbija siê (jak od lustra) bezpoœrednio w górê, w kierunku przeciwnym do obserwatora. Tego typu obiektów nie mo na iluminowaæ w sposób prosty, bezpoœrednio z zewnêtrznie umieszczonych reflektorów. Dopiero po tak szczegó³owej analizie wymagañ oœwietleniowych, dochodzimy do zdefiniowania 7. RzeŸba przed Muzeum Miejskim w Gliwicach typów reflektorów oraz miejsc ich usytuowania. Rezultatem takiej analizy mo e byæ wspaniale, plastycznie oœwietlony budynek b¹dÿ pomnik, do tej pory niezauwa any, wydobyty z mroku w¹skiej uliczki, Sprzêt Narzêdziem wykorzystywanym w iluminacji s¹ projektory, wyposa one we w³aœciwie dobrane Ÿród³a œwiat³a oraz akcesoria, dziêki którym mo na ograniczyæ olœnienie b¹dÿ uzyskaæ efekty specjalne. Rezultatem koñcowym analizy opisanej powy ej bêdzie wykaz projektorów, wraz z miejscami ich usytuowania, oraz sposobem nacelowania. Przy wyborze nale y tak e wzi¹æ pod uwagê, jak sprzêt umieszczony na obiekcie b¹dÿ w jego bezpoœrednim otoczeniu wp³ynie na wygl¹d obiektu w œwietle dziennym, czyli jaka jest estetyka projektora b¹dÿ grupy projektorów. Philips Lighting oferuje Pañstwu rodzinê projektorów Decoflood oraz Pompei, które przy ujednoliconej stylistyce, umo liwiaj¹ wykonanie ka dej iluminacji. Zró nicowana optyka, mo liwoœæ zastosowania do 30 ró nych Ÿróde³ œwiat³a (zarówno lamy arowe, jak i wy³adowcze) oraz akcesoria w postaci: rastrów (do ograniczenia olœnienia), przes³on (do redukcji iloœci œwiat³a w wybranych kierunkach), kolorowych filtrów, szyb refrakcyjnych (do uzyskania ró nych efektów œwietlnych, od miêkkiego rozproszonego do ostrego skupionego œwiat³a) oraz siatek ochronnych, czy te akcesoriów, umo liwiaj¹cych ukryty monta, np. w nawierzchni. Wszystko to powoduje, e rodziny Decoflood i Pompei s¹ nowoczesnym i profesjonalnym narzêdziem do oœwietlania architektury, pomników czy zieleni i zastêpuj¹ u ywane do tej pory reflektory uniwersalne. Andrzej Wiórek

14 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 14 Iluminacje projektorami Decoflood Prawid³owo wykonana iluminacja budynku wymaga starannego dobrania elementów systemu oœwietleniowego. Osi¹gniêcie koñcowego sukcesu uwarunkowane jest prawid³owym doborem opraw i optyk, ich w³aœciw¹ lokalizacj¹ i ustawieniem. Bardzo istotne jest równie dopasowanie typów Ÿróde³ œwiat³a do rodzaju oœwietlanych elewacji. Poni ej przedstawione zosta³y podstawowe kryteria doboru sprzêtu oœwietleniowego, których stosowanie mo e pomóc uzyskaæ atrakcyjne iluminacje budynków. Podstawowe kryteria doboru Ÿróde³ œwiat³a i opraw oœwietleniowych Dobór odpowiedniego Ÿród³a œwiat³a do celów iluminacyjnych powinien byæ oparty na trzech podstawowych parametrach: temperaturze barwowej, wskaÿniku oddawania barw oraz wartoœci strumienia œwietlnego. Temperatura barwowa jest obiektywn¹ miar¹ - wra eniem barwy danego Ÿród³a œwiat³a. Barwa œwiat³a odgrywa wa n¹ rolê w ogólnym odbieraniu kolorystyki otoczenia. WskaŸnik oddawania barw, oznaczany jako Ra, niesie informacje o tym, w jakim stopniu dane Ÿród³o œwiat³a umo liwia poprawn¹ obserwacjê kolorów oœwietlanych powierzchni. Strumieñ œwietlny jest to ca³kowita iloœæ œwiat³a emitowana z danego Ÿród³a. Typ lampy Temp. barwowa Oddawanie barw Skutecznoœæ œwietlna przy mocach W SON-T PLUS (P) SON-T COMFORT SDW-T CDO-TT* CDM-T MHN-TD HPI-T MHW-TD 1950 K 2200 K 2500 K 3000 K 3000/4200 K 4200 K 4500 K Ra 25 Ra 65 Ra 83 Ra 85 Ra 85/96 Ra 85/70Ra Im/W 87 Im/W 52 Im/W 95 Im/W 95 Im/W-88 Im/W 86 Im/W-92 Im/W 76 Im/W Ilustracja 1. Podstawowe parametry jakoœciowe dla wybranych Ÿróde³ œwiat³a W zale noœci od rodzaju materia³u, z którego wykonany jest oœwietlany obiekt, nale y dokonaæ w³aœciwego wyboru Ÿród³a œwiat³a. Efekt oœwietleniowy, uzyskany z wykorzystaniem ró nych typów Ÿróde³ œwiat³a dla przyk³adowych powierzchni, przedstawiono na ilustracji 2. Iluminacja obiektów wykonanych z materia³ów o ciep³ych barwach (np. ceg³a, dachówka, drewno) powinna byæ realizowana za pomoc¹ Ÿróde³ o ciep³ej barwie (np. lampy sodowe) i adekwatnie - powierzchnie o zimnych barwach (metal, wapieñ) Ÿród³ami o wy szej temperaturze barwowej (np. lampy metalohalogenkowe). Typy lamp SON-T PLUS CDM-T MHN-TD 1950 K - Ra K - Ra> K - Ra>80 czerwona ceg³a bia³y wapieñ ska³a œcienna szara dachówka powierzchnia metalowa zieleñ drewniana fasada Ilustracja2. Efekt oœwietleniowy dla przyk³adowych powierzchni przy ró nych typach Ÿróde³ œwiat³a Kolejnym istotnym czynnikiem maj¹cym wp³yw na atrakcyjnoœæ wykonywanego oœwietlenia dekoracyjnego jest k¹t padania strumienia œwietlnego. W operowaniu œwiat³em istotny wp³yw na osi¹gniêty efekt, oprócz w³asnoœci barwnych, ma kierunek padaj¹cego œwiat³a (przyk³adowe efekty oœwietleniowe dla ró nych k¹tów padania œwiat³a przedstawiono na ilustracji 3). W przypadku oœwietlania ma³o atrakcyjnych elewacji (np. z³ej jakoœci tynk, nierówne powierzchnie) zalecane jest oœwietlenie czo³owe. Podkreœlenie struktury elewacji mo e nast¹piæ poprzez wprowadzenie oœwietlenia k¹towego. oœwietlenie czo³owe oœwietlenie boczne oœwietlenie pod ma³ym k¹tem Ilustracja 3. Przyk³adowe efekty oœwietleniowe dla ró nych k¹tów padania strumienia œwietlnego W zale noœci od typu realizowanej iluminacji, wymagany jest dobór ro nych typów optyki w oprawach. Oœwietlenie ogólne obiektu, tzw. iluminacje "zalewowe" realizuje siê za pomoc¹ optyk szerokostrumieniowych. Oœwietlenie akcentowe powinno byæ wykonane z u yciem optyk w¹skostrumieniowych. Przy wykonywaniu iluminacji fasad, istotny jest równie kszta³t krzywej - rozsy³ œwiat³a, któr¹ tworzy optyka oprawy. Jednolite oœwietlenie fasady mo liwe jest przy u yciu projektorów wyposa onych w uk³ady optyczne, które tworz¹ rozsy³ œwiat³a z symetri¹ prostok¹tn¹ w osi poprzecznej. Dla oœwietlenia akcentuj¹cego oprawy powinny zawieraæ optykê, tworz¹c¹ symetryczny rozsy³ œwiat³a.

15 15 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting Przyk³adowe efekty oœwietleniowe dla ró nych typów optyk przedstawiono na ilustracji 4. Tabela 3. Dobór mocy Ÿróde³ œwiat³a przy iluminacji fasad Rodzaj optyki Rozsy³ w¹skostrumieniowy NB Rozsy³ œredni MB Rozsy³ szerokostrumieniowy WB Decoflood o rozsyle obrotowasymetrycznym (605, 606, 607) Decoflood o rozsyle symetrycznymprostok¹tnym (616, 617) Ilustracja 4. Przyk³adowe efekty oœwietleniowe dla ró nych typów optyki w oprawie Przyk³adowe aran acje oœwietlenia dekoracyjnego z zastosowaniem projektorów z rodziny Decoflood. Oœwietlanie fasad budynków Najlepsze efekty iluminacji prostych œcian mo na osi¹gn¹æ poprzez zastosowanie projektorów szerokostrumieniowych skierowanych na szczyt budynku. Poni ej przedstawiono przyk³adow¹ procedurê doboru sprzêtu oœwietleniowego dla elewacji przedstawionej na ilustracji 5 oraz tabelaryczne zestawienie parametrów instalacyjnych i typów sprzêtu oœwietleniowego, w zale noœci od warunków zewnêtrznych. Ilustracja 5. Przyk³adowe oœwietlenie prostej elewacji budynku Oœwietlanie kolumn i filarów W przypadku prostych, wysokich obiektów, takich jak kolumny czy filary, gdzie szerokoœæ jest nie wiêksza ni 1/12 jej wysokoœci, równomierne* oœwietlenie powinno byæ zrealizowane za pomoc¹ projektora o rozsyle symetrycznym-w¹skostrumieniowym. Sposób takiego oœwietlenia przedstawia ilustracja 7. Najlepszy efekt osi¹gniemy w przypadku nakierowania maksymalnego strumienia na szczyt kolumny. Dobór odpowiedniej barwy i mocy Ÿróde³ œwiat³a mo na przeprowadziæ na podstawie tabeli 1 i 4. Ilustracja 6. Przyk³adowe oœwietlenie kolumny lub filara Tabela 1. Dobór Ÿróde³ œwiat³a, Tabela 2. Dobór parametrów instalacyjnych projektorów Ilustracja 7. Przyk³adowe rozmieszczenie opraw przy iluminacji kolumn

16 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 16 Tabela 4. Dobór mocy Ÿróde³ œwiat³a przy iluminacji kolumn Oœwietlenie akcentowe Stosuje siê w przypadku oœwietlenia obiektów trójwymiarowych, takich jak pos¹gi, rzeÿby itp. Najlepsze efekty mo na osi¹gn¹æ przy stosowaniu projektorów o rozsyle symetrycznym. W ten sposób otrzymamy punkty, akcenty œwietlne, którymi mo emy kszta³towaæ wygl¹d i kszta³t oœwietlanego obiektu. Projektory tego typu znajduj¹ równie zastosowanie przy akcentowaniu elementów architektonicznych fasad budynków. Przyk³adowe ustawienie projektorów akcentuj¹cych przedstawiono na ilustracji 8, gdzie trzy punkty œwietlne spe³niaj¹ nastêpuj¹ce role: projektor 1 (optyka NB lub WB) ustawiony centralnie wzglêdem obiektu dla uwydatnienia jego interesuj¹cych szczegó³ów, projektor 2 (optyka WB) ustawiony centralnie - umo liwia zmniejszenie kontrastu, projektor 3 (optyka WB) umieszczony za obiektem w celu nadania efektu trójwymiarowoœci. W zale noœci od materia³u, z którego wykonany jest akcentowany obiekt oraz mo liwych parametrów instalacji projektorów, mo liwe jest okreœlenie podstawowych parametrów systemu oœwietleniowego za pomoc¹ tabeli 1, 4, i 5. Ilustracja 8. Przyk³adowe rozmieszczenie projektorów dla oœwietlenia akcentuj¹cego Tabela 4. Dobór optyki projektorów w zale noœci od wielkoœci akcentowanego obiektu i odleg³oœci punktu œwietlnego Decoflood 606 Decoflood 607 Tabela 5. Dobór Ÿróde³ œwiat³a w zale noœci od wielkoœci akcentowanego obiektu, odleg³oœci punktu œwietlnego i wymaganych poziomów natê enia oœwietlenia. Decoflood 616 Decoflood 617 Dariusz Szlezak Piotr Ratajkiewicz

17 17 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting Oœwietlenie reklam i elewacji budynków projektorami Tipo 3 JAKOŒÆ I FUNKCJONALNOŒÆ Tipo 3, to uniwersalne projektory do wysokoprê nych lamp sodowych i metalohalogenkowych, o mocach 250W i 400W. Projektory dostarczane s¹ ze Ÿród³em œwiat³a. Ich kompaktowa konstrukcja umo liwia ³atw¹ i szybk¹ instalacjê. Projektory wyró niaj¹ siê wysok¹ sprawnoœci¹ œwietln¹. PRZYK ADOWE ROZWI ZANIE - OŒWIETLENIE REKLAMY ZEWNÊTRZNEJ PRZYK ADOWE ROZWI ZANIE - OŒWIETLENIE FASADY BUDYNKU WYKONANIE... Konstrukcja Korpus wykonany z wysokociœnieniowego odlewu aluminium. Nierdzewne klipsy zamykaj¹ce. Szyba przednia specjalnie wzmacniana, hartowana, uszczelniana specjaln¹ uszczelk¹ a do stopnia IP65. Optyka Specjalnie kszta³towany odb³yœnik z najczystszego aluminium daje najwy sze parametry optyczne i wysok¹ sprawnoœæ. Zastosowanie: Projektor zaprojektowany do oœwietlenia: zewnêtrznych terenów sportowych, przemys³owych, reklam i fasad budynków, hal przemys³owych, hal sportowych i wielu innych miejsc. Wymiar reklamy (wysokoœæ H x szerokoœæ W) 3m x 4m 2,4m x 5m 3m x 6m Poziom natê enia (lux) lux lux Projektor (symetryczny) i Ÿród³o œwiat³a Tipo HPI-T Plus 250W, D=2,0m Tipo HPI-T Plus 400W, S=2,5m, D=2m lux 2xTipo HPI-T Plus 250W, S=3m, D=1,5m lux 2xTipo HPI-T Plus 250W, S=3,6m, D=1,5m UWAGA: Projektory mocowane 0,7m poni ej dolnej krawêdzi reklamy. Poziom natê enia wyliczony przy wspó³czynniku utrzymania = 0.8 Typ Lampa Ciê ar [kg] Wersja symetryczna kombi z lamp¹ i osprzêtem elektrycznym SVF110 SON-T Plus 250W IC S-K SON-T Plus 250W 10,2 SVF110 SON-T Plus 400W IC S-K SON-T Plus 400W 11,9 MVF110 HPI-T Plus 250W IC S-K HPI-T Plus 250W 9,4 MVF110 HPI-T Plus 400W IC S-K HPI-T Plus 400W 10,3 Wersja asymetryczna kombi z lamp¹ i osprzêtem elektrycznym SVF110 SON-T Plus 250W IC A-K SON-T Plus 250W 10,2 SVF110 SON-T Plus 400W IC A-K SON-T Plus 400W 11,9 MVF110 HPI-T Plus 250W IC A-K HPI-T Plus 250W 9,4 MVF110 HPI-T Plus 400W IC A-K HPI-T Plus 400W 10,3 Odcieñ fasady ó³tawo-br¹zowy Inny ród³o œwiat³a: Warunki: Poziom natê enia: (lux) Wysokoœæ fasady (m) H=6 H=10 SON-T Plus œwiat³o ciep³e ó³tawe Fasada jasna, Fasada jasna, ciemne otoczenie jasne otoczenie lub fasada ciemna, ciemne otoczenie HPI-T Plus bia³e ch³odne œwia³o Fasada ciemna, jasne otoczenie Poziom Projektor (symetryczny) i Ÿród³o œwiat³a natê enia: (lux) SON-T Plus HPI-T Plus 100 Tipo HPI-T Plus 250W 200 Tipo SON-T Plus 250W Tipo HPI-T Plus 400W 50 Tipo HPI-T Plus 250W Tipo SON-T Plus 250W Tipo HPI-T Plus 400W Tipo SON-T Plus 400W 2xTipo HPI-T Plus 400W Poziom natê enia wyliczony przy wspó³czynniku utrzymania = 0.8 Zamieszczone tabele pomog¹ szybko dobraæ iloœæ i typ projektorów przeznaczonych do oœwietlenia reklamy zewnêtrznej oraz œciany budynku. Umieszczona jest w nich informacja o iloœci potrzebnych projektorów, rodzaju i mocy zastosowanego Ÿród³a œwiat³a oraz uzyskanym efekcie oœwietleniowym w luksach. Do oœwietlenia reklamy i œciany wykorzystano projektory w wersji symetrycznej (S-K). Marek Lorczyk Przemys³aw Oziemblewski

18 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 18 Wyniki konkursu oœwietleniowego na Najlepiej oœwietlon¹ gminê 2004 Nowy S¹cz Chojnice Ogólnopolski konkurs gminnych inwestycji oœwietleniowych na "Najlepiej oœwietlon¹ gminê" zosta³ zapocz¹tkowany w 1998 roku. Organizatorami konkursu s¹: Zwi¹zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Agencja SOMA, Narodowa Agencja Poszanowania Energii oraz redakcje "Gazety Samorz¹du i Administracji" i "Polskich Dróg". Ide¹ konkursu jest wyró nienie polskich gmin, które zrealizowa³y inwestycje w zakresie nowoczesnego i energooszczêdnego oœwietlenia. Nagradzane s¹ modernizacje oœwietlenia ulic i dróg, które przynios³y samorz¹dom wymierne korzyœci ekonomiczne w postaci obni enia kosztów zu ycia energii elektrycznej oraz poprawê jakoœci oœwietlenia. O tytu³ "Najlepiej oœwietlonej gminy" ubiegaæ siê mog¹ równie starannie zaprojektowane iluminacje obiektów, gdzie ocenie podlegaj¹ przede wszystkim walory estetyczne i wizualne oœwietlenia oraz harmonijne wspó³granie z otoczeniem. Z dum¹ mo emy stwierdziæ, e ju od wielu lat najwy sze nagrody w ogólnopolskim konkursie oœwietleniowym na "Najlepiej oœwietlon¹ gminê" zdobywaj¹ miasta i gminy, które skorzysta³y z oferty Philips. Równie w tym roku rozstrzygniêcie konkursu na "Najlepiej oœwietlon¹ gminê" przynios³o naszej firmie wiele powodów do dumy. Miêdzy innymi nagrodê g³ówn¹ i tytu³ "Najlepiej oœwietlonej gminy" przyznano w tym roku miastu Chojnice, które w ubieg³ym roku przeprowadzi³o inwestycjê wymiany oœwietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. Stare oprawy zast¹piono w g³ównej mierze oprawami Malaga, a na g³ównych ci¹gach komunikacyjnych zainstalowano oprawy SGS 203. ¹cznie na terenie miasta i gminy zainstalowano ponad opraw ulicznych Philips. Inwestycja przynios³a miastu du e korzyœci finansowe dziêki redukcji kosztów zu ycia energii na poziomie 45 % oraz, co istotne dla u ytkowników dróg, bardzo widoczn¹ poprawê jakoœci oœwietlenia. Nowy S¹cz Pozosta³e nagrody przyznawane s¹ ju w poszczególnych kategoriach. I tak, w kategorii kompleksowych modernizacji oœwietlenia ulicznego I miejsce zaj¹³ Urz¹d Miasta w Nowym S¹czu, który etapowo przeprowadza wymianê oœwietlenia drogowego na energooszczêdny sprzêt Philips. W tej samej kategorii wszystkie nagrody za zajêcie III miejsca przypad³y gminom, które zrealizowa³y inwestycje na naszym sprzêcie. S¹ to gminy: Giera³towice, Koszyce i W¹brze- Ÿno. Wyró nienie otrzyma³y miasta: Bia³ogard i Ostrowiec Œwiêtokrzyski oraz gminy: Rusiec i Sêpólno Krajeñskie. Druga kategoria to oœwietlenie wybranej przestrzeni lub obiektu. W tym roku organizatorzy konkursu nie przyznali I miejsca, natomiast II miejsce zdoby³a iluminacja Bazyliki w Strzegomiu. Na trzecim miejscu znalaz³y siê: iluminacja koœcio³a w Krajence, oœwietlenie zewnêtrzne budynku Urzêdu Miasta w Lubliñcu oraz oœwietlenie ruin Zamku Ksi¹ ¹t Mazowieckich w Sochaczewie. Ostatnia kategoria to oœwietlenie wnêtrz obiektów u ytecznoœci publicznej, w której nagrodzono oœwietlenie biur Urzêdu Gminy w Ornontowicach oraz oœwietlenie sal szkolnych i wnêtrz budynków u ytecznoœci publicznej w gminie W¹brzeŸno, przyznaj¹c ww. inwestycjom III miejsce. Podsumowuj¹c wyniki konkursu, wœród 24 przyznanych w tym roku nagród a 14 z nich przypad³o w udziale inwestycjom zrealizowanym na sprzêcie oœwietleniowym Philips. Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu. Cieszymy siê, e gminy i miasta chêtnie siêgaj¹ po sprzêt Philips, a wyniki konkursu pokazuj¹, e warto. Barbara Wójcik

19 19 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting Iluminacja Bazyliki Mniejszej p.w. Œw. App. Piotra i Paw³a w Strzegomiu Fot.1. Bazylika Mniejsza w Strzegomiu Bazylika Mniejsza p.w. Œw. App. Piotra i Paw³a w Strzegomiu nale y do najwiêkszych i najpiêkniejszych budowli gotyckich na Dolnym Œl¹sku i jest wci¹ ywym miejscem kultu religijnego. Góruje nad miastem i zachwyca swoj¹ architektur¹. Z uwagi na po³o enie miasta jest widoczna z okolicznych wzgórz i dróg. Za³o eniem projektanta by³o wyeksponowanie Bazyliki tak, aby jej piêkno mog³o byæ dostrzegane równie po zmierzchu zarówno przez mieszkañców miasta, turystów, jak i podró nych przeje d aj¹cych drogami w pobli u Strzegomia. Za³o ono oœwietlenie iluminacyjne akcentuj¹cozalewowe ze wszystkich stron zarówno œcian jak i dachu Bazyliki. Ponadto oœwietlono figurê przy ul Koœcielnej i figurê na dziedziñcu Bazyliki. Dla stworzenia ciekawych efektów plastycznych zastosowano lampy o ró nych temperaturach barwowych. Oœwietlenie iluminacyjne zaprojektowano projektorami serii Decoflood. Projekt iluminacji Bazyliki Mniejszej p.w. Œw. App. Piotra i Paw³a w Strzegomiu opracowany zosta³ przez Philips Lighting Farel Mazury Sp. z o. o. w Biurze Handlowym w Katowicach, kierowanym przez Pana Zbigniewa Fot.2. Bazylika Mniejsza w Strzegomiu Fot.3. Bazylika Mniejsza w Strzegomiu Morawieckiego. Projekt wykona³ Pan Kazimierz Kobia³ka pod nadzorem Szefa Zespo³u Projektowego Pana Andrzeja Wiórka. Przed ostatecznym przekazaniem dokumentacji projektowej do realizacji, wykonane zosta³y próby iluminacji wybranymi projektorami. Kazimierz Kobia³ka

20 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 20 Oœwietlenie gminy Giera³towice Gmina Giera³towice jest œredni¹ co do wielkoœci gmin¹ województwa œl¹skiego. Jej po³o enie w otoczeniu du ych aglomeracji miejskich, takich jak Gliwice, Zabrze i Ruda Œl¹ska, daje jej szansê stania siê zapleczem dla s¹siednich miast, zw³aszcza e znajduje siê tam skrzy owanie g³ównych autostrad A1 i A4. Mieszkañcy gminy s¹ ludÿmi przedsiêbiorczymi, przyzwyczajonymi do trudnej i odpowiedzialnej pracy. Na terenie gminy dzia³a ponad 600 ma³ych podmiotów gospodarczych. Celem w³adz samorz¹dowych jest d¹ enie, aby Giera³towice by³y gmin¹ o charakterze rezydencjalnym, tzn. o wysokim poziomie us³ug spo³ecznych oraz kompleksowo rozbudowan¹ infrastruktur¹ drogow¹, wodoci¹gow¹ oraz oœwietleniow¹. Budynek Urzêdu Gminy Giera³towice przed modernizacj¹ oœwietlenia Budynek Urzêdu Gminy Giera³towice po modernizacji oœwietlenia Gmina Giera³towice od wielu lat prowadzi zakrojony na szerok¹ skalê program oœwietleniowy. W jego ramach co roku modernizowane jest oœwietlenie ulic albo te oœwietlane s¹ te odcinki ulic, które do tej pory oœwietlenia nie posiada³y. W latach od 1998 do 2003 wymieniono 1091 sztuk opraw rtêciowych (g³ównie 250W) na energooszczêdne sodowe Philipsa (150W), dziêki czemu uzyskano oszczêdnoœci w zu yciu energii, a jednoczeœnie poprawê wskaÿników równomiernoœci i natê enia oœwietlenia ulicznego. Podœwietlane s¹ równie ciekawe obiekty znajduj¹ce siê na terenie Gminy, takie jak koœcio³y, zabytki, budynki u ytecznoœci publicznej oraz pomniki, gdzie równie skorzystano z bogatej oferty Philipsa. Park w Giera³towicach W roku 2003 zosta³ oœwietlony po³o ony w centrum Giera³towic budynek Urzêdu Gminy, wraz ze znajduj¹cym siê w pobli u: pomnikiem Powstañców Œl¹skich, parkingiem oraz parkiem. Profesjonalnie wykonany projekt oœwietleniowy tego przedsiêwziêcia, wykorzystuj¹cy najnowsze systemy oœwietleniowe, potrafi³ nadaæ oœwietlanym obiektom niepowtarzalny charakter i zachwyciæ efektami wizualnymi i estetycznymi. Ulica Bojkowska w Giera³towicach Gmina Giera³towice zg³osi³a swój udzia³ w "Konkursie na najlepiej oœwietlon¹ gminê w 2003 roku". Du ym sukcesem zarówno w przypadku iluminacji Urzêdu Gminy, jak równie oœwietlenia parkingu i skweru, by³o zajêcie II miejsca w kategorii "Oœwietlenie wybranej przestrzeni lub obiektu". Iluminacja centrum Giera³towic wydobywa oraz podkreœla urok i walory tego miejsca. Oœwietlaj¹c elewacje budynków, starano siê podkreœliæ i wyeksponowaæ cenniejsze detale architektoniczne, niezauwa alne przy œwietle dziennym. W bie ¹cym roku realizowany jest projekt iluminacji budynku pa³acowego w Przyszowicach, w którym mieœci siê siedziba USC, biblioteka oraz oœrodek zdrowia. Zakoñczenie tego zadania planowane jest na koniec wrzeœnia 2004 r. W roku 2004 Gmina Giera³towice wziê³a równie udzia³ w konkursie og³oszonym przez Zwi¹zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza "Na najlepiej oœwietlon¹ gminê 2004 roku", w kategorii "Kompleksowe inwestycje i modernizacje oœwietlenia dróg i ulic". Za modernizacjê oœwietlenia ulic Gmina Giera³towice zdoby³a III miejsce. Realizacja tych przedsiêwziêæ sprawi³a, e mieszkañcy postrzegaj¹ gminê jako bezpieczn¹ i przyjazn¹ dla ludnoœci oraz coraz piêkniejsz¹, równie noc¹. Wójt Gminy Giera³towice: dr in. Joachim Bargiel Inspektor ds. Energetyki: Halina Grzywok

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

Agralene. Op³acalne doœwietlanie. Agralene - Karta katalogowa (wer. 1.6) www.ledikopro.pl. Strona 1 z 10

Agralene. Op³acalne doœwietlanie. Agralene - Karta katalogowa (wer. 1.6) www.ledikopro.pl. Strona 1 z 10 Agralene Strona z Zastosowanie doœwietlanie uzupe³niaj¹ce dla upraw szklarniowych oœwietlenie fotoperiodyczne wyd³u aj¹ce naturaln¹ d³ugoœæ dnia oœwietlenie upraw bez dostêpu œwiat³a dziennego Zalety zwiêkszenie

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT ISO 9001 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH. www.meskoagd.pl oprawy@meskoagd.pl tel./fax 041 253 33 72

CERTYFIKAT ISO 9001 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH. www.meskoagd.pl oprawy@meskoagd.pl tel./fax 041 253 33 72 CERTYFIKAT ISO 91 PRODUCENT OPRAW OŒWIETLENIOWYCH KATALOG 27 oprawy@meskoagd.pl tel./fax 41 253 33 72 OPF 24-1 Oprawy oœwietleniowe przemys³owe do œwietlówek Oprawa przeznaczona jest do oœwietlenia pomieszczeñ

Bardziej szczegółowo

Idealnie oœwietlona sypialnia krok po kroku

Idealnie oœwietlona sypialnia krok po kroku Idealnie oœwietlona sypialnia krok po kroku Sypialnia, to nie tylko miejsce do spania. To tu przechowujemy ubrania, szykujemy siê do wyjœcia, uciekamy od rzeczywistoœci w œwiat ksi¹ ek, a tak e pracujemy

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

KWADRA LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20. 40 Sp. z o.o.

KWADRA LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20. 40 Sp. z o.o. KWADA LED 1195/01 IP0 Wymiary oprawy 130 KWADA LED P - podtynkowa 104 75,5 96 oœwietlenia awaryjnego Zastosowanie Zadaniem oprawy KWADA LED jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Dostêpne s¹ wykonania oprawy

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN

Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN Energooszczędne oświetlenie Może przynieść oszczędności od 10 do nawet 85%. Inwestycje takie potrafią zwrócić

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili Philips LivingAmbiance Lampka sto owa Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili LivingAmbiance Stylowy kolor fuksji i przyt umiona ciep a biel do drinka z przyjació mi. Koj cy b kit i jasna biel do czytania.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

OWA POWER LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20, IP44* 36 Sp. z o.o. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa

OWA POWER LED. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP20, IP44* 36 Sp. z o.o. Zastosowanie. Dane techniczne. Wymiary oprawy. Obudowa POWE LED IP0, IP44* 0/0 Wymiary oprawy oœwietlenia awaryjnego Zastosowanie podtynkowa oœwietlenia ewakuacyjnego, w której Ÿród³em s¹ diody LED o du ej wydajnoœci œwietlnej, przeznaczona jest do oœwietlenia

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

PrzyjaznoϾ dla zdrowia FunkcjonalnoϾ Design

Przyjaznoœæ dla zdrowia Funkcjonalnoœæ Design biokominek Niepowtarzalna atmosfera prawdziwego ognia w ka dym pomieszczeniu. Biokominki zaprojektowane s¹ tak, aby mo na by³o zainstalowaæ je w pomieszczeniach nie nadajacych siê do instalacji tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KASETONY. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KASETONY. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Chcesz efektownie i elegancko podkreœliæ swoj¹ firmow¹ witrynê równie o zmroku? Wybierz kaseton podœwietlany energooszczêdnymi diodami

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie miejskie Białegostoku

Oświetlenie miejskie Białegostoku Oświetlenie miejskie Białegostoku Oświetlenie miejskie Białegostoku Plan prezentacji: 1. Informacje ogólne o Białymstoku 2. Struktura oświetlenia w Białymstoku 3. Cele i działania miasta w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ILUMINACJA WSPÓŁCZESNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH NA PRZYKŁADZIE COLLEGIUM NOVUM W POZNANIU

ILUMINACJA WSPÓŁCZESNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH NA PRZYKŁADZIE COLLEGIUM NOVUM W POZNANIU POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Małgorzata GÓRCZEWSKA* Sandra MROCZKOWSKA* ILUMINACJA WSPÓŁCZESNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH NA PRZYKŁADZIE COLLEGIUM

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 330690-2014 z dnia 2014-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostarczenie wraz z montażem przez Wykonawcę Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/08423/14/02/14 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin Migdalski PKO Leasing

Bardziej szczegółowo

Lampy stosowane w oświetleniu ulicznym, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł LED

Lampy stosowane w oświetleniu ulicznym, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł LED Lampy stosowane w oświetleniu ulicznym, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł LED Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@wp.pl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki WPROWADZENIE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

do 30 sekund włącznie zawierają informację Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej

do 30 sekund włącznie zawierają informację Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej OZNACZANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 1. Czy w perspektywie 2014-2020 samo zestawienie logo jest wystarczającym źródłem informacji o finansowaniu? Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ILUMINACJI BUDYNKÓW CENTRUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UAM W GUŁTOWACH

PROJEKT ILUMINACJI BUDYNKÓW CENTRUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UAM W GUŁTOWACH LUXEL Małgorzata Górczewska ul. Skwierzyńska 30 61-615 Poznań tel./fax (061) 82-27-985 kom. 0605 408-388 Temat opracowania: PROJEKT ILUMINACJI BUDYNKÓW CENTRUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UAM W GUŁTOWACH Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU w sprawie ustalenia ogólnych zasad porządkowych dotyczących organizowania ogródków gastronomicznych, samodzielnych punktów gastronomicznych oraz stoisk

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo