Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta"

Transkrypt

1 ISSN Kwartalnik Klubu Œwiat³a nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego oœwietlenia miast? - str.12 Iluminacje projektorami Decoflood - str.14 Widzieæ wiêcej Upiêkszanie miasta

2 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 2 "Widzieæ wiêcej" nr 3 (4) / 2004 Temat numeru: "Upiêkszanie miasta" Kwartalnik Klubu Œwiat³a Wydawca: Philips Lighting Farel Mazury Sp. z o.o. Adres Redakcji: Philips Lighting Farel Mazury Sp. z o.o. ul. Kossaka 150, Pi³a tel , fax Redaktor prowadz¹cy: Przemys³aw Oziemblewski Rada programowa: Marek Lorczyk, Dariusz Szlezak Autorzy i konsultanci bie ¹cego numeru: Krzysztof Belka, dr in. Ma³gorzata Górczewska, Kazimierz Kobia³ka, Marek Lorczyk, dr Pawe³ Morawski, dr in. Antoni Ró owicz, Sebastian Ró owicz, Piotr Ratajkiewicz, Przemys³aw Oziemblewski, Andrzej Plaga, Dariusz Szlezak, Jan Szwajka, Magdalena Tarnowska, JF Caminada, Andrzej Wiórek, Barbara Wójcik. Witam Pañstwa bardzo serdecznie! W kolejnym numerze naszego kwartalnika "Widzieæ wiêcej" przedstawiamy Pañstwu zagadnienia dotycz¹ce zewnêtrznego oœwietlenia dekoracyjnego. Z zadowoleniem zauwa amy, i upiêkszanie miast za pomoc¹ oœwietlenia staje siê w naszym kraju coraz bardziej popularne. Piêkne iluminacje nie s¹ ju tylko atrybutem aglomeracji europejskich. Dekoracyjne oœwietlenie zewnêtrzne niew¹tpliwie wp³ywa na kreowanie wizerunku miasta, pozwala wydobyæ piêkno budowli architektonicznych, a tak e podkreœla klimat danego miejsca. Ciekawa stylistyka opraw oœwietlenia zewnêtrznego jest elementem architektury naszych miast zarówno w dzieñ, jak i w nocy. Urok i bezpieczeñstwo naszych ulic noc¹ mo na osi¹gn¹æ poprzez wykorzystanie szerokiej gamy opraw dekoracyjnych i projektorowych oferowanych przez Philips Lighting. Przekona³o siê o tym wiele polskich miejscowoœci, które mog¹ poszczyciæ siê nowym oœwietleniem zewnêtrznym. Ciekawe i osobliwe obiekty uzyska³y nowy blask. Jako przyk³ady warto wymieniæ: Zamek Królewski i Teatr Wielki w Warszawie, Ratusz i Stary Rynek w Poznaniu, Zamek w Malborku, Ratusz i D³ugi Targ w Gdañsku, Zamek Cesarski i Teatr Wielki w Poznaniu, Zespó³ Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, Ratusz w Bielsku-Bia³ej, Ratusz w Olsztynie, Uczelnia Collegium Maius Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Katedrê GnieŸnieñsk¹, Most Siekierkowski w Warszawie. Faktem jest, i wiele gmin mo e równie pochwaliæ siê dobrym oœwietleniem miejskim. W ogólnopolskim konkursie oœwietleniowym, organizowanym przez Zwi¹zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, otrzymuj¹ one tytu³ "Najlepiej Oœwietlonej Gminy". W tym roku zdoby³y go Chojnice, a w poprzednim Mas³ów. W roku 2002 tytu³em tym uhonorowano Œwidnicê za wykonanie iluminacji Starówki. Natomiast I nagrodê otrzyma³ Wyrzysk za realizacjê kompleksowej modernizacji oœwietlenia ulicznego. We wszystkich tych miejscowoœciach zastosowano sprzêt Philipsa. Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom! Na œwiecie znanymi obiektami oœwietlonymi przez Philipsa s¹ miêdzy innymi Sfinks i piramidy w Gizie, Wie a Eiffla w Pary u, Tower Bridge w Londynie, Akropol w Atenach, Brama Brandenburska w Berlinie i Hagia Sophia w Stambule. Zapraszam Pañstwa do lektury niniejszego magazynu, który jest swego rodzaju przewodnikiem w zakresie upiêkszania miast przy u yciu oœwietlenia. Marek asiñski Dyrektor Sprzeda y Philips Lighting Farel Mazury Prenumerata Zamówienia na prenumeratê, mog¹ sk³adaæ cz³onkowie Klubu Œwiat³a, za poœrednictwem formularza umieszczonego w sekcji "Powiadomienia", na internetowej stronie Opracowanie graficzne i DTP: Rafa³ Ryniak, "Hejber & Maryks Promotions" Druk: Hejber & Maryks Promotions ISSN Philips Lighting Farel Mazury 2004 Philips Lighting Farel Mazury Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 8, Kêtrzyn, tel. centrala 089/ , fax 089/ Dzia³ realizacji zamówieñ: tel.: 089/ , tel.: 089/ , tel.: 089/ , tel.: 089/ , fax: 089/ Biura Handlowe i Projektowe: Pi³a, ul. Kossaka 150, tel. 067/ , fax: 067/ Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 b, tel. centrala: 022/ , 022/ , 022/ , fax: 022/ Kêtrzyn, ul. B. Chrobrego 8, tel. 089/ , 089/ , fax: 089/ Katowice, ul. Bytkowska I b, tel. 032/ , 032/ , 032/ , fax: 032/ Zdjêcie na ok³adce przedstawia Zamek Królewski w Warszawie Philips Lighting zastrzega sobie mo liwoœæ wprowadzania zmian w specyfikacji produktów.

3 3 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting W tym numerze Upiêkszanie miasta Nowoœci z Philipsa Nowe lampy metalohalogenkowe Wie a Eiffla w blasku lamp Philipsa Planeta OLAC Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em Podstawy dekoracyjnego oœwietlenia miast Iluminacje projektorami Decoflood Oœwietlenie reklam i elewacji budynków projektorami Tipo 3 Wyniki konkursu oœwietleniowego na Najlepiej oœwietlon¹ gminê roku 2004 Iluminacja Bazyliki Mniejszej p.w. Œw. App. Piotra i Paw³a w Strzegomiu Oœwietlenie gminy Giera³towice Iluminacja Koœcio³a p.w. Œw. Anny w Krajence Iluminacja Urzêdu Miasta w Lubiñcu Iluminacja dawnego Zamku Cesarskiego w Poznaniu Oœwietlenie Kadzielni Iluminacja Zespo³u Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce Iluminacja Kaplicy Królewskiej w Gdañsku Wysokoprê ne lampy sodowe w oœwietleniu zewnêtrznym Bezpieczne miasta i ni sze koszty eksploatacji Podstawy Techniki Œwietlnej cz.4 Na luzie str.4 str.6 str.7 str.8 str.10 str.12 str.14 str.17 str.18 str.19 str.20 str.21 str.22 str.24 str.26 str.28 str.29 str.30 str.32 str.34 str.35

4 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 4 nowoœci z Philipsa Philips rozpoczyna now¹ strategiê pozycjonowania marki Innowacyjna kampania promuje Philips jako firmê dzia³aj¹c¹ w strategicznych dla siebie obszarach: Ochrony Zdrowia, Stylu ycia i Technologii. 13 wrzeœnia 2004 r. Royal Philips Electronics og³osi³ now¹ strategiê pozycjonowania marki, skupiaj¹c¹ siê wokó³ przyrzeczenia marki "Sense and Simplicity". Celem nowej strategii jest zwiêkszenie wyrazistoœci wizerunku Philips, którego aktywnoœæ w strategicznych obszarach takich jak: Ochrona Zdrowia (Healthcare), Styl ycia (Life Style) i Technologii (Technology) ³¹czy siê z ide¹ zapewniania odbiorcom prostych niemal intuicyjnych rozwi¹zañ. Na kampaniê informacyjn¹ firma przeznaczy³a 80 mln. Euro. Gerard Kleisterlee, Prezes Philipsa powiedzia³: "Philips nie jest jedyn¹ firm¹ technologiczn¹, która rozumie potrzebê prostych rozwi¹zañ, ale jesteœmy pierwszymi, którzy deklaruj¹ chêæ dzia³ania w tym kierunku. Inni mog¹ stawiaæ na modê, m³odzie i gad ety. Nasza droga do innowacji nie prowadzi przez zwiêkszanie z³o onoœci, ale zwiêkszanie prostoty, która w obecnych czasach jest w modzie." Wiêcej na stronie internetowej Piloty Pronto ProntoNEO to jeden z najbardziej zaawansowanych pilotów zdalnego sterowania na œwiecie. Za jego poœrednictwem mo na sterowaæ ka dym urz¹dzeniem wykorzystywanym podczas prezentacji - magnetowidem, odtwarzaczem DVD, systemem nag³oœnieniowym - a nawet zamkn¹æ kurtynê lub œciemniæ oœwietlenie. Oprócz wszystkich standardowych funkcji, jakimi charakteryzuje siê konwencjonalny pilot zdalnego sterowania, ProntoNEO mo e sterowaæ kursorem myszy komputerowej co umo liwia np. zdalne wybranie Ÿród³a sygna³u. W Pilotach Pronto sterowanie odbywa siê za pomoc¹ dotykowego ekranu. Przedstawiona na zdjêciu najbardziej zaawansowana wersja Pronto - ipronto zawiera modu³ ³¹cznoœci bezprzewodowej (WiFi IEEE802.11b) oraz wbudowan¹ przegl¹darkê internetow¹. Piloty Pronto s¹ kompatybilne ze wszystkimi systemami sterowania oœwietleniem Philipsa: Trios, Scenio, Helio. Wiêcej na stronach Urbana Nowa rodzina opraw dekoracyjnych zosta³a zaprojektowana tak, aby umo liwiæ po³¹czenie dekoracyjnego wygl¹du opraw z funkcjonalnym oœwietleniem. Szeroki asortyment Ÿróde³ œwiat³a, trzy ró ne optyki i siedem kloszy pozwalaj¹ architektom i projektantom wybraæ swój niepowtarzalny wzór i dopasowaæ go do oœwietlanej przestrzeni. Jej niedu y koszt sprawia, e mo e byæ stosowana w szerokim zakresie, pomagaj¹c gminom na podniesienie wizualnej atrakcyjnoœci naszych miast i wsi. Wiêcej na stronach Selenium Nowa oprawa uliczna wykonana ca³kowicie z aluminium. Fasetonowy odb³yœnik wykonany z polerowanego aluminium najwy szej czystoœci powoduje, e oprawa Selenium (SGP340), posiada parametry optyczne na najwy szym poziomie. Jeden korpus do wszystkich mocy i typów Ÿróde³ œwiat³a umo liwia projektantom zachowanie jednakowej linii stylistycznej w ci¹gu ulic, mimo stosowania ró nych mocy lamp. Oprawa przeznaczona jest do Ÿróde³ œwiat³a: SON-T W, HPL-N W, CDO-TT W. Wystêpuje z kloszem z poliwêglanu lub p³ask¹ szyb¹. Konserwacja odbywa siê bez u ycia narzêdzi od strony komory osprzêtu, bez potrzeby otwierania komory lampy. Oprawa posiada bardzo wysok¹ odpornoœæ na warunki zewnêtrzne - IP66. Poza ustawianym po³o eniem odb³yœnika istnieje mo liwoœæ zmiany kierunku padania strumienia œwietlnego za pomoc¹ regulowanego stopniowo zaczepu monta owego. Oprawa Selenium wystêpuje w klasie ochronnoœci I i II. Oprawa mo e byæ opcjonalnie wyposa ona w od³¹cznik no owy. Wiêcej na stronach Miêdzynarodowe Targi Bielskie "ENERGETAB 2004" W dniach wrzeœnia 2004r. odby³y siê 17. Miêdzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie "ENERGETAB 2004". Na targach zademonstrowane zosta³y najnowsze systemy oœwietlenia zewnêtrznego, w tym nowoœci Ÿróde³ œwiat³a: po raz pierwszy w Polsce systemy CosmoPolis - CosmoWhite i CosmoGold, nowe metalohalogenkowe lampy do oœwietlenia miejskiego MASTER CityWhite, wysokoprê ne lampy sodowe charakteryzuj¹ce siê najwy sz¹ specyfikacj¹ techniczn¹ wœród lamp oferowanych na rynku, nios¹ce najwiêksze korzyœci dla u ytkowników oœwietlenia drogowego lampy MASTER SONT

5 5 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting PIA Plus/Hg Free, stosowane w iluminacjach kolorowe metalohalogenkowe lampy MHT Art Colour Pro oraz wysokoprê ne lampy rtêciowe HPL4Pro charakteryzuj¹ce siê podwy szon¹ trwa³oœci¹ i skutecznoœci¹ œwietlan¹. W asortymencie opraw oœwietleniowych po raz pierwszy w Polsce zaprezentowane zosta³y: oprawy SELENIUM, które zast¹pi¹ wkrótce popularne oprawy SGS 203 stosowan¹ w oœwietleniu drogowym, nowa rodzina opraw parkowych URBANA oraz oprawy AMAZON z kolorowymi Ÿród³ami œwiat³a LED. Serdecznie dziêkujemy wszystkim osobom, które odwiedzi³y nasze stoisko. Wiêcej zdjêæ z targów na stronie Zwyciêzcy IV Konkursu Oœwietleniowego Philips Lighting 2 lipca 2004 r. odby³o siê oficjalne wrêczenie dyplomów dla laureatów IV Konkursu Oœwietleniowego Philips Lighting. Dyplomy zosta³y wrêczone przez Prezesa Ryszarda Niedzió³kê w siedzibie Philips Lighting Farel Mazury w Kêtrzynie. Po wrêczeniu nagród goœcie zostali zaproszeni do obejrzenia fabryk, w których produkowane s¹ oprawy oœwietleniowe oferowane na polskim rynku. Dzieñ wczeœniej wszystkie nagrodzone osoby spotka³y siê w Kar³owie, gdzie dla goœci przygotowano wiele atrakcji. Laureaci zostali przywitani przez przedstawicieli Philipsa uroczyst¹ kolacj¹. Nagrody przyznawane by³y w dwóch kategoriach: oœwietlenie wewnêtrzne oraz zewnêtrzne. Pierwsze miejsca zdobyli: Pan Wojciech Marcinak, TRANSPROJEKT Poznañskie Biuro Projektów Dróg i Mostów za Autostradê A-2 odcinek Wrzeœnia-Konin, Zespó³ projektowy Elektromonta u S.A. z Rzeszowa za Halê Sportow¹ w Rzeszowie. Drugie miejsca zdobyli: Zespó³ Biura Projektowego INVENTIM za Centrum Handlowo-Us³ugowe Tesco w Rudzie Œl¹skiej, Pani Krystyna Stanclik, Pracownia Projektowania Instalacji Elektrycznych za Centrum Handlowe Kaufland w Nysie, Zespó³ projektowy BAKS Sp. z o.o. za Tunel pod Wybrze em Koœciuszkowskim w Warszawie. Trzecie miejsca zdobyli: Pani arch. Karolina Rogowska, Pracownia Projektowa IMPET za Stadion Miejski w Rybniku, Pan Ludwik Paw³ucki, Pracownia Projektowa i Zak³ad Wykonawstwa Elektrycznego ELPRO za Centrum Biznesu i Szkoleñ Efekt w Krakowie, Nagrody specjalne: Panowie Jan Szwajka, Bartosz Raus, Grzegorz Wojtowicz, Zespó³ projektowy Ampli S.A. za Zespó³ Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, Pan dr in. Antoni Ró owicz za Rezerwat Kadzielnia, Pan Zbigniew Pisarski, Przedsiêbiorstwo Projektowo-Wykonawczo-Handlowe INST-EL za Szko³ê Podstawow¹ nr12 w Pile. Serdecznie gratulujemy laureatom. Lista zwyciêzców wraz ze zdjêciami oœwietlonych obiektów dostêpna jest na stronie internetowej Nagroda Targów "Œwiat³o i Elektrotechnika 2004" dla lampy metalohalogenkowej MASTER Colour CDM-R111 Lampa metalohalogenkowa MASTER Colour CDM-R111 otrzyma³a I nagrodê XII Miêdzynarodowych Targów "Œwiat³o i Elektrotechnika 2004", które w dniach roku odbywa³y siê w Warszawie. Lampa zosta³a uznana jako najlepszy produkt w kategorii Ÿróde³ œwiat³a. W imieniu przedsiêbiorstwa pami¹tkowy dyplom odebra³ dyrektor handlowy Philips Lighting Poland S.A. Romuald Wojtkowiak. MASTER Colour CDM-R111 to reflektorowa lampa metalohalogenkowa o œrednicy 111 mm. ród³o to charakteryzuje siê nowoczesnym wzornictwem, wysok¹ trwa³oœci¹ i skutecznoœci¹ œwietln¹ oraz niskim poziomem emitowanego ciep³a. Dziêki optymalnej wi¹zce œwietlnej oraz emisji wysokiej jakoœci œwiat³a, lampa ta zapewnia komfortowy efekt œwietlny. Lampy MASTER Colour CDM-R111 dostêpne s¹ w dwóch mocach 35W i 70W. Pilski Philips od dwunastu lat uczestniczy w Targach "Œwiat³o". W tym czasie przedsiêbiorstwo uzyska³o wiele presti owych nagród i wyró nieñ. Uznanie cz³onków jury znalaz³y miêdzy innymi œwietlówki kompaktowe mini Ambiance (2000r) i œwietlówka energooszczêdna 2in1 (2003r), które produkowane s¹ w Philips Lighting Poland S.A. w Pile. Iluminacja Zamku Królewskiego w Warszawie Zamek Królewski jest pomnikiem historii i kultury narodowej. Co roku odwiedzaj¹ go tysi¹ce turystów i mieszkañców stolicy. Jest miejscem wielu wydarzeñ kulturalnych i spotkañ rangi miêdzynarodowej. Za³o enia do projektu iluminacji Zamku Królewskiego w Warszawie zak³ada³y podkreœlenie naturalnych walorów architektonicznych budowli. Z tego powodu zastosowano Ÿród³a œwiat³a o barwie zbli onej do kolorystki budynku. Do iluminacji elewacji frontowej Zamku zastosowano projektory na lampy sodowe SON-T 150W, o ciep³ej ó³tej barwie œwiat³a. Istotnym elementem by³o dopasowanie gabarytów proponowanego typu oprawy do istniej¹cych metalowych konstrukcji ochronnych ("metalowych he³mów"). Równie wybrane elementy wie y zosta³y podœwietlone œwiat³em lamp sodowych. Ciekawie podœwietlony zosta³ tak e wewnêtrzny dziedziniec Zamku. Oprawy typu MNF 300 z lampami metalohalogenkowymi HPI-T 400W podœwietlaj¹ œwiat³em bia³ym elewacje o jasnych odcieniach, a œwiat³o lamp sodowych podkreœla surowoœæ gotyckiej czêœci elewacji wykonanej z ceg³y. Radykalnie ograniczono pobór mocy wymieniaj¹c istniej¹ce oprawy halogenowe po 1 kw ka da, na wydajniejsze lampy wy³adowcze o mocach 400W i 250W. Do iluminacji czêœci elewacji od strony Wis³y tak e zastosowano lampy HPI-T z dobrym oddawaniem barw w oprawach typu MWF 330.

6 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 6 Nowe lampy metalohalogenkowe ArtColour MHT Pro NAJLEPSZY SPOSÓB NA MALOWANIE KOLOROWYM ŒWIAT EM Dziêki znakomitym parametrom œwietlnym i niskim kosztom utrzymania lampy metalohalogenkowe przyczyni³y siê do rewolucji w oœwietleniu zewnêtrznym i iluminacji budowli. Teraz ju mo ecie Pañstwo odkryæ korzyœci, jakie oferuj¹ nowe, kolorowe lampy z serii ARTCOLOUR MH-T Pro. S¹ one bezpoœrednim zamiennikiem lamp metalohalogenkowych HPI-T 400W, tak wiêc nie jest konieczna wymiana uk³adu stabilizacyjno-zap³onowego. Emituj¹ kolorow¹ barwê œwiat³a uzyskiwan¹ za pomoc¹ specjalnych mieszanek gazów, które znajduj¹ siê w jarzniku lampy. W ofercie znajd¹ Pañstwo lampy œwiec¹ce w kolorach: niebieskim, zielonym i fioletowym. Lampy ArtColour MHT Pro stanowi¹ doskona³¹ alternatywê dla dotychczas stosowanych kolorowych filtrów. Dziêki nowym produktom nie ma ju potrzeby kupowania drogich filtrów, które wczeœniej stosowane w projektorach, przyczynia³y siê do powstawania strat w rozsyle strumienia œwietlnego. Ich wyeliminowanie sprawia, i otrzymujemy wiêcej œwiat³a przy tym samym zu yciu energii elektrycznej. Cechy: Przezroczysta tubularna bañka Wysoka skutecznoœæ œwietlna Temperatura barwowa pozwalaj¹ca na uzyskanie naturalnego bia³ego œwiat³a Pozioma pozycja œwiecenia z odchyleniem +/- 20 (minimalizuje ró nice temperatur barwowych charakterystyczne dla technologii lampy metalohalogenkowej) Korzyœci: Doskona³a stabilnoœæ poziomu strumienia œwietlnego i wysoka trwa³oœæ zapewniaj¹ utrzymanie sta³ego poziomu natê enia œwiat³a i redukcjê kosztów eksploatacji. Dobry wspó³czynnik oddawania kolorów umo liwia stworzenie mi³ej atmosfery otoczenia i uzyskanie komfortu wizualnego. Idealna stabilnoœæ barwowa w trakcie ca³ego okresu u ytkowania Zastosowania: Iluminacja budowli œwiat³em w kolorach pastelowych, oœwietlenie iluminacyjne i dekoracyjne, przedstawienia typu "œwiat³o i dÿwiêk" Oprawy oœwietleniowe: Zaleca siê wykorzystanie ochronnego szk³a czo³owego, poniewa istnieje teoretyczne ryzyko eksplozji jarznika pod koniec okresu u ytkowania. System: Lampy ArtColour MHT Pro pracuj¹ na osprzêcie do lamp metalohalogenkowych. LAMPY MASTER CITY WHITE CDO, DZIÊKI KTÓRYM NASZE MIASTA STAN SIÊ PIÊKNIEJSZE Philips Lighting Poland posiada ju w swojej ofercie nowe lampy metalohalogenkowe MASTER City White CDO wykonane w technologii ceramicznej, przeznaczone do oœwietlenia zewnêtrznego, w szczególnoœci do oœwietlenia miejskiego. Lampy MASTER City White CDO (Ceramic Discharge Outdoor - technologia ceramiczna,) stworzono, aby poprawiæ energooszczêdnoœæ oœwietlenia miejskiego przy jednoczesnej poprawie jakoœci œwiat³a. Podobnie jak wczeœniej oferowane Ÿród³a metalohalogenkowe przeznaczone do oœwietlenia zewnêtrznego, MASTER City White CDO mo e byæ zastosowana jako bezpoœredni zamiennik lamp sodowych. MASTER City White CDO zapewnia znakomitej jakoœci bia³e, ciep³e œwiat³o. W stosunku do wczeœniej oferowanych lamp metalohalogenkowych, stosowanych w oœwietleniu miejskim, nowe Ÿród³a charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ niezawodnoœci¹ (maks. 10% uszkodzeñ po godzin œwiecenia, tj. 3 lata bezawaryjnej pracy), lepszym wskaÿnikiem oddawania rzeczywistych barw, uzyskanym poprzez emisjê cieplejszej barwy œwiat³a. Lampy MASTER City White mog¹ wspó³pracowaæ z osprzêtem elektronicznym PHILIPS DynaVision, umo liwiaj¹c redukcjê strumienia œwietlnego do 50% przy redukcji napiêcia do 60%. Optymalne parametry jakoœciowe lamp MASTER City White uzyskujemy, stosuj¹c elektroniczny osprzêt Philipsa PrimaVision, a w szczególnoœci: maksymalne utrzymanie strumienia œwietlnego w ca³ym okresie eksploatacji (spadek strumienia œwietlnego maksymalnie 15%-20% po godzin œwiecenia), d³u szy okres œwiecenia, stabilizacjê pr¹du zasilania, która eliminuje zmiany w barwie i strumieniu poszczególnych lamp, do 10% ni sze zu ycie lamp w ca³ym okresie eksploatacji. MASTER City White (CDO) dostêpne s¹ w wersji bañki powlekanej - eliptycznej (ET) oraz w wersji bañki przezroczystej - tubularnej (TT), w mocach 70W, 100W i 150W. Zastosowanie: Upiêkszenie wygl¹du centrów miast, dzielnic mieszkalnych i handlowych, skwerów i parków, oœwietlenie iluminacyjne. S³awomir Guss

7 7 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting Wie a Eiffla w blasku lamp Philipsa Firma Philips Lighting zakoñczy³a prace nad jednym z najbardziej presti owych projektów oœwietleniowych - nad wymian¹ 352 reflektorów, które przez ostatnie 18 lat oœwietla³y Wie ê Eiffla w Pary u. Od strony artystycznej, projektem zarz¹dza³ Pierre Bideau - wybitny specjalista od iluminacji. Fot.1 Wie a Eiffla, Pary Wymagania by³y szczególne: ograniczyæ zu ycie energii o 30% i zmniejszyæ wymiary sprzêtu oœwietleniowego o 50%. Istotne by³o tak e zapewnienie trwa³oœci instalacji, która jest nara ona na drgania wywo³ywane przez wiatr o prêdkoœci ponad 180 km na godzinê. Grupa pracowników technicznych firmy obs³uguj¹cej Wie ê Eiffla i Philips Lighting przez trzy miesi¹ce pracowa³a pod kierunkiem twórcy instalacji œwietlnych Pierre'a Bideau. aden Pary anin ani turysta niczego jednak nie zauwa y³. Ka dej nocy wie a œwieci³a pe³nym blaskiem. Wie ê wyposa ono w wysokoprê ne lampy sodowe nowej generacji (o mocy 400 W i 600W) z serii MASTER SON PIA. Daj¹ one, przy tym samym poziomie poboru energii, wiêksz¹ iloœæ œwiat³a. Dziêki temu zu ycie energii elektrycznej spada o 40%. WskaŸnik awaryjnoœci, przy pracy przez 6000 godzin, wynosi 0% a przy godzin - 8%. Lampy te zachowuj¹ równie 90% pocz¹tkowego strumienia œwietlnego, nawet po godzin pracy. Nowoczesne lampy Philipsa zast¹pi³y stare, watowe, które oœwietla³y Wie ê Eiffla od 1986 roku. Nowe reflektory musz¹ znosiæ drgania o bardzo ró nej czêstotliwoœci. Grupa pracowników Philipsa stworzy³a wiêc specjaln¹ procedurê testow¹, by sprostaæ tym trudnym warunkom. W oœwietleniu wie y Eiffla u yto specjalnej wersji ArenaVision. Oprawa ta s³u y przede wszystkim do oœwietlania obiektów sportowych (Areny Vision u yto, miêdzy innymi, do oœwietlenia stadionów podczas Mistrzostw Europy w pi³ce no nej w Portugalii oraz dwudziestu czterech obiektów sportowych, na których odbywa³y siê Igrzyska Olimpijskie w Atenach), stosuje siê j¹ równie w tworzeniu iluminacji budynków i konstrukcji. Pierre Bideau, jako pierwszy, zaproponowa³ w 1985 roku oœwietlenie Wie y Eiffla od wewn¹trz. Pozwoli³o to na zachowanie perspektywy i zapobieg³o rozmyciu siê konturów budowli. 1 stycznia 1986 roku byliœmy œwiadkami narodzin nowego systemu oœwietlaj¹cego wie e Eiffla. G³ównym zamys³em by³o uwydatnienie wyj¹tkowej, metalowej konstrukcji, przy zastosowaniu zasady rozœwietlania budowli od wewn¹trz, co dawa³o równie korzyœci ekonomiczne. Zdecydowaliœmy siê na zainstalowanie systemu, który obni y koszty energii i utrzymania o 75%. Sukces zawdziêczamy u yciu Ÿróde³ œwiat³a dzia³aj¹cych na oparach sodu pod ciœnieniem, co daje wyj¹tkow¹ wydajnoœæ i trwa³oœæ. Po zorganizowaniu w 2003 roku przetargu, spoœród grona wykonawców zosta³ wybrany Philips. Nowa instalacja jest ju ukoñczona, a rezultaty spe³niaj¹ surowe wymagania. Znany wszystkim wygl¹d wie y Eiffla w nocy zosta³ zachowany. Dziêki nowemu systemowi oszczêdnoœci siêgaj¹ a 38%. Koszty operacyjne stanowi¹ obecnie tylko 16% tego, co w 1986 roku, w którym wszystko siê zaczê³o. - powiedzia³ Pierre Bideau. Przemys³aw Oziemblewski Magdalena Tarnowska Inne znane miejsca oœwietlone przez Philipsa Fot.2 Brama Brandenburska, Berlin Fot.3 Sfinks i piramidy, Giza Fot.4 Tower Bridge, London Fot.5 Akropol, Ateny

8 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 8 Planeta OLAC Oœwietlenie wi¹ e siê z psychik¹ i emocjami, powinno byæ wiêc - w idealnych warunkach - zjawiskiem doœwiadczanym na ywo oraz w rzeczywistych proporcjach. Ta w³aœnie idea przyœwieca twórcom najwiêkszego na œwiecie Centrum Zastosowañ Oœwietlenia Zewnêtrznego (Outdoor Lighting Application Centre - OLAC) w Bressoles, we Francji. W piêæ lat po ukoñczeniu prac nad Centrum Zastosowañ Œwiat³a (Lighting Application Centre, w skrócie LAC), mieszcz¹cego siê w Eindhoven w Holandii, zajmuj¹cego siê g³ównie oœwietleniem wnêtrz, w Bressolles we Francji, w pobli u Lyonu - miasta s³yn¹cego z mistrzowskiego oœwietlenia - Philips Lighting otworzy³ zupe³nie nowy obiekt, s³u ¹cy pokazom, skupiaj¹cy siê wy³¹cznie na iluminacji zewnêtrznej. Przeje d aj¹cy tamtêdy kierowcy byli œwiadkami, jak powstaje najpierw coœ na kszta³t statku kosmicznego, potem pojawi³y siê dziwnie uformowane maszty, po nich zwyczajne domy, a na koñcu klasycystyczny ratusz. Nie mog¹c powstrzymaæ ciekawoœci, kierowcy w pewnym momencie zwrócili siê do lokalnej policji z pytaniem o tê "tajemnicz¹ wioskê", któr¹ miejscowy dziennikarz trafnie okreœli³ jako "Planetê OLAC". Trzyczêœciowe zadanie: Zadaniem tego obiektu o powierzchni m 2 jest: pokazaæ wszystkie aspekty iluminacji zewnêtrznej - tak dekoracyjne, jak i czysto u ytkowe, stanowiæ narzêdzie badañ, maj¹cych na celu opracowanie nowych pomys³ów i technik, sprawdzaæ nowe produkty i systemy. Obserwatorium "Okiem", jeœli nie samym sercem, tego ogromnego kompleksu pokazowego jest okr¹g³y, maj¹cy 30 metrów œrednicy, budynek Obserwatorium. Budynek, wybudowany na fikcyjnym (i w rzeczywistoœci "niemo liwym") przeciêciu centrum miasta z drog¹ oraz z ulic¹ osiedlow¹, mieœci trzy pomieszczenia widokowe dla 25 osób, umiejscowione centralnie wokó³ holu. Mimo i do konstrukcji u ywano g³ównie betonu, inne materia³y powierzchniowe - aluminium, szk³o, stal i kamieñ - zosta³y wybrane z uwagi na to, jak prezentuj¹ siê w nocy. Przy wejœciu po³yskliwy, niebieski granit labradorski podkreœlaj¹ szklane wykoñczenia. Bia³a "wie a dzwonnicza", zbudowana z wysokich na 22 metry kolumn, wieñczy budynek ponad centralnym holem. Oœwietlaj¹c okolicê, pe³ni jednoczeœnie rolê symbolu. Podczas przybycia goœci jest jaskrawo oœwietlona reflektorami ArenaVision, co powoduje, e jej cieñ k³adzie siê na chmurach i jest widoczny z odleg³oœci co najmniej 10 km. Pokoje widokowe Pierwsze z pomieszczeñ wychodzi bezpoœrednio na 250-metrow¹ "drogê", a tak e - po bokach - na "rondo"; drugie na 80-metrow¹ "ulicê osiedlow¹"; trzeci na "centrum miasta", zaaran owane na powierzchni 2500m 2. Ka de z pomieszczeñ wspó³gra z pokazywan¹ na zewn¹trz scen¹. W przypadku "drogi" odwiedzaj¹cy ogl¹daj¹ scenê, jak gdyby z wnêtrza samochodu. Asfalt, wyœcie³aj¹cy drogê, biegnie do wnêtrza budynku, gdzie mo e byæ ogl¹dany ponad podium z wysokoœci cm, czyli z wysokoœci, z jakiej normalnie patrzy³by kierowca. W obawie, e akustyka by³aby zbyt intensywna z uwagi na kszta³t fasady oraz nietypowe pod³o e, tylne œciany zosta³y obite tkanin¹. Fot.3 Obserwatorium ulicy osiedlowej Oœwietlenie w pomieszczeniu zosta³o ograniczone do lampek w czerwonym kolorze na schodach, na podium - tak aby nie zak³ócaæ odbioru pokazu oraz do linii œwiat³owodowych owijaj¹cych pod³ogê i wyœcie³ane œciany. Wiêkszoœæ œwiate³ gaœnie w chwili, kiedy do pokoju nap³ywa œwiat³o z ulicy. Fot.1 Wejœcie do budynku obserwatorium OLAC Fot.2 Obserwatorium oœwietlenia drogowego

9 9 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting pokrywaj¹ po³yskliwe kafle, zaœ œciany pokrywa tkanina. Oœwietlenie przy wejœciu pochodzi z wprawionych w œcianê zewnêtrznych lamp. We wszystkich pomieszczeniach demonstracjê objaœniaj¹, umieszczone ponad g³owami odwiedzaj¹cych, ekrany. We wszystkich pokojach panuj¹ idealne warunki do podziwiania spektaklu - ³¹cznie z umieszczonymi ukoœnie szybami, co pozwala unikn¹æ odbiæ œwiate³ z wewn¹trz. Poziomy k¹t widocznoœci waha siê od 110 stopni do 180 w pobli u okna. Hol W centralnie po³o onym holu spotykaj¹ siê grupy odwiedzaj¹cych, zmieniaj¹c pomieszczenia lub kieruj¹c siê w stronê baru w rogu. Hol otaczaj¹ 22-metrowe kolumny "wie y dzwonniczej", doskonale widocznej przez szklany dach; st¹d mo na równie obserwowaæ miejsca, w których odbywa siê ruch pomiêdzy pokojami widokowymi. Fot.4 Obserwatorium centrum miasta W pomieszczeniu "osiedlowym" odwiedzaj¹cy dos³ownie siedz¹ na ulicy w ogrodowych krzes³ach. Odpowiedni nastrój tworz¹ œciany obite tkanin¹ oraz naniesiony na pod³ogê lekki asfalt. Oœwietlenie pokoju, które jest w³¹czane tylko na moment wejœcia, dostarczaj¹ dwie rozszczepiaj¹ce œwiat³o kolumny. Kiedy gasn¹, pojawia siê niepokoj¹ce uczucie, e jedynym Ÿród³em œwiat³a s¹ uliczne latarnie i tylko na nich mo na polegaæ. "Miasto" stanowi jedyne pomieszczenie, które zaprojektowano jako prawdziwe wnêtrze. Odwiedzaj¹cy s¹cz¹ wino, siedz¹c w - wydawa³oby siê - nowoczesnej Grand Cafe, której okna dogodnie wychodz¹ na "ratusz" lub "rynek". Pod³ogê Fot.6 Hol z centraln¹ kolumn¹ stoj¹c¹ w samym œrodku pomieszczenia Œwiat³o p³ynie zarówno od góry z halogenowych lamp o w¹skim k¹cie œwiecenia, jak i z lamp œwietlówkowych oraz kinkietów œciennych. Centralna kolumna oœwietlaj¹ca (White-Son 70W) stoi w samym œrodku pomieszczenia, na dywanie nazwanym odpowiednio "Centrum", który, stanowi¹c obraz miast z lotu ptaka, s³u y przypomnieniu, e ca³y kompleks jest poœwiêcony "iluminacji zewnêtrznej". Fot.5 Nocny widok miasta JF Caminada International Lighting Review 1997/2

10 Widzieæ wiêcej nr3 (4) / Philips Lighting 10 Oprawy do upiêkszania Metronomis Malmo Metronomis Annecy w dzieñ, jak i w nocy przez dodanie jej efektów œwietlnych. Metronomis to przemyœlane wzornictwo dla obszarów miejskich bez umniejszenia jakoœci oœwietlenia. Innowacyjna stylistyka produktu charakteryzuj¹ca siê optymalnym po³¹czeniem estetyki i wyrafinowanego wzornictwa oraz szerokie mo liwoœci optyczne pozwalaj¹ na teoretycznie nieograniczone mo liwoœci zastosowania tej rodziny opraw. Urbana Dekoracyjna oprawa oœwietleniowa typu "bollard" przeznaczona do monta u na chodniku lub na œcianie. Doskonale komponuje siê jako uzupe³nienie oœwietlenia parkowego. S³u y do oznaczania przejœæ i do urozmaicenia typowego oœwietlenia dekoracyjnego naszych skwerów, parków i ulic. VivaraZon Metronomis Torino Philips zaprojektowa³ rodzinê opraw Metronomis, aby s³u y³y projektom upiêkszania miast, umo liwiaj¹c tym samym architektom i projektantom oœwietlenia ich realizacjê przez po³¹czenie wizji estetycznych z rzeczywistoœci¹. Rodzina opraw Metronomis zachowuje równowagê pomiêdzy nowoczesnoœci¹ i elegancj¹. Dziêki temu istnieje mo liwoœæ stosowania jej w obiektach historycznych i wspó³czesnych. Ca³a rodzina sk³ada siê z siedmiu ró nych wzorów zaprojektowanych tak, aby komponowa³y siê z architektur¹ miejsk¹ zarówno Nowa rodzina opraw dekoracyjnych zosta³a zaprojektowana tak, aby umo liwiæ po³¹czenie dekoracyjnego wygl¹du opraw z funkcjonalnym oœwietleniem. Szeroki asortyment Ÿróde³ œwiat³a, trzy ró ne optyki i siedem kloszy pozwalaj¹ architektom i projektantom wybraæ swój niepowtarzalny wzór i dopasowaæ go do oœwietlanej przestrzeni. Jej niedu y koszt sprawia, e mo e byæ stosowana w szerokim zakresie, pomagaj¹c gminom na podniesienie wizualnej atrakcyjnoœci naszych miast i wsi. Vivara Uzupe³nienie opraw typu Vivara. Wykonana z aluminium, odporna na akty wandalizmu. Rozszerza mo liwoœci zastosowañ opraw typu Vivara. Dwie ró ne kopu³y oraz dwie ró ne optyki pozwalaj¹ wybraæ w³aœciwy dla danego miejsca wzór i odpowiednie oœwietlenie. Amazon Dekoracyjna oprawa do wbudowania w grunt. Niedu ych rozmiarów, ³atwa w monta u - przeznaczona do oœwietlania dekoracyjnego elementów architektonicznych o niewielkim rozmiarze. Jej prostota i niski koszt pozwalaj¹ ka demu na zamontowanie tej oprawy nawet w swoim ogródku. Oprawa, oœwietlaj¹c przedmiot od do³u, urozmaica monotoniê standardowego oœwietlenia i pomaga uatrakcyjniæ miejsca spacerów i odpoczynku.

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej

Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej mgr in. ANDRZEJ PAWLAK Centralny Instytut Ochrony Pracy dr in. KRZYSZTOF ZAREMBA Politechnika Bia³ostocka Oœwietlenie miejscowe na stanowiskach o ró nym charakterze pracy wzrokowej œwietlenie miejscowe

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo