SERGIUSZ BUŁGAKOW. Medytacje i spekulacje JACEK CHMIELEWSKI WYDAWNICTWO MAREK DEREWIECKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERGIUSZ BUŁGAKOW. Medytacje i spekulacje JACEK CHMIELEWSKI WYDAWNICTWO MAREK DEREWIECKI"

Transkrypt

1 SERGIUSZ BUŁGAKOW ŚWIATŁO WIECZNOŚCI Medytacje i spekulacje Przełożył JACEK CHMIELEWSKI Kęty 2010 WYDAWNICTWO MAREK DEREWIECKI

2 SPIS TREŒCI Od autora Wstêp. Natura œwiadomoœci religijnej CZÊŒÆ PIERWSZA. BOSKA NICOŒÆ I. PODSTAWOWA ANTYNOMIA ŒWIADOMOŒCI RELIGIJNEJ II. TEOLOGIA NEGATYWNA (APOFATYCZNA) Teologia negatywna u Platona i Arystotelesa Plotyn (III w. po Chrystusie) Filon Aleksandryjski (I wiek) Idee teologii negatywnej w szkole aleksandryjskiej teologii chrzeœcijañskiej (III wiek po Chrystusie) a) Klemens Aleksandryjski b) Orygenes Ojcowie Koœcio³a: œw. Bazyli Wielki, œw. Grzegorz z Nazjanzu, œw. Grzegorz z Nyssy (IV wiek) Corpus Dionysiacum Œw. Maksym Wyznawca (VII wiek) Œw. Jan Damasceñski (VIII wiek) Œw. Grzegorz Palamas (XIV wiek) Jan Szkot Eriugena (IX wiek) Miko³aj z Kuzy (XV wiek) Mistyka ydowska: Kaba³a Teologia negatywna w mistyce niemieckiej i angielskiej a) Teologia niemiecka (Das Büchlein vom vollkommenen Leben von Deutschherr) (oko³o XV wieku) b) Mistrz Eckhart i jego szko³a (Tauler, Suzo) (XIV wiek) c) Sebastian Franck (XVI wiek) d) Angelus Silesius (XVII wiek) e) Jacob Boehme (XVI XVII wiek) f) John Pordage (XVII wiek) Kant i teologia negatywna

3 4 S. N. Bu³gakow, Œwiat³o wiecznoœci III. BOSKA NICOŒÆ A) J. S. Eriugena B) Mistrz Eckhart C) Jacob Boehme CZÊŒÆ DRUGA. ŒWIAT I. STWORZONOŒÆ ŒWIATA Stworzenie Stwórcza nicoœæ Œwiat jako teofania i teogonia Czas i wiecznoœæ Wolnoœæ i koniecznoœæ II. SOFIJNOŒÆ STWORZENIA Sofia Czym jest materia? Materia i cia³o Natura z³a CZÊŒÆ TRZECIA. CZ OWIEK I. PIERWSZY ADAM Obraz Bo y w cz³owieku P³eæ w cz³owieku Cz³owiek i anio³ Podobieñstwo Bo e w cz³owieku Upadek cz³owieka Œwiat³o w ciemnoœci Stary Testament i pogañstwo II. DRUGI ADAM Stworzenie œwiata i wcielenie Boga Zbawienie cz³owieka upad³ego III. LUDZKA HISTORIA Czas konkretny Gospodarka i sztuka Gospadarka i teurgia

4 Spis treœci 5 4. Sztuka i teurgia W³adza i teokracja Spo³eczeñstwo i cerkiewnoœæ Koniec historii IV. SPE NIENIE Indeks osób

5 PAMIÊCI ZMAR YCH: ojca mojego, protojereja miasta Liwien, o. Miko³aja Wasiljewicza Bu³gakowa, i matki mojej Aleksandry Kosminicznej z domu Azbukin W POCZUCIU DUCHOWEJ WIERNOŒCI POŒWIÊCAM OD AUTORA W poni szym zbiorze pstrokatych rozdzia³ów 1 chcia³em wyraziæ jêzykiem filozofii czy te spekulacji religijny sposób postrzegania œwiata zwi¹zany z yciem wyznawców Prawos³awia. Zadanie takie, chocia przyt³acza swoim ogromem, to jednoczeœnie opanowuje duszê z nieodpart¹ si³¹. I podobny zamys³ nie ogranicza siê do literatury, jest on tak e twórczym aktem duchowego ycia: ksi¹ k¹, ale te nie ksi¹ k¹, nie sam¹ tylko ksi¹ k¹! Zaledwie niewielk¹ cz¹stk¹ duszy dotykamy ycia Cerkwi, obarczeni grzechem, zamroczeni psychologizmem, ale nawet z takich zetkniêæ czerpiemy si³ê, która ywi i zap³adnia nasz¹ twórczoœæ. W œwietle doœwiadczenia religijnego, jakkolwiek by³oby ono sk¹pe, ujawnia siê i podlega ocenie ten œwiat, z jego niepokojami i pytaniami. Bo e! Droga nasza kamienista i ciernista, Droga nasza w mroku. O Ty, który jesteœ Œwiat³em Wiecznoœci, Oœwiecaj nas! (A. S. Chomiakow, Wieczernaja piesnia) 2 1 Z dedykacji Aleksandra Puszkina do Eugeniusza Oniegina. [W polskim przek³adzie Adama Wa yka: Niesk³adny twór mojej roboty. Aleksander Puszkin, Eugeniusz Oniegin, prze³. Adam Wa yk, Wroc³aw 1993, s. 3. Przyp. t³um.]. 2 Wiersz A. S. Chomiakowa Wieczernija piesnia (1853), wedle s³ów S. N. Bu³gakowa, sta³ siê dla ca³ej jego ksi¹ ki swego rodzaju muzycznym imperatywem. Wiersz przenikniêty jest uczuciem pogodnego bólu po zmar³ej na pocz¹tku 1852 roku onie A. S. Chomiakowa i byæ mo e dlatego tak dobrze korespondowa³ z nastrojem Bu³gakowa, który w 1909 roku prze y³ œmieræ syna. Z tego wzglêdu nale y przywo³aæ tutaj wiersz Chomiakowa w ca³oœci: So³nce skry³os ; dymiatsia doliny; Miedlenno schodiat k noczlegu stada; Czut szewielatsia lesnyje wierszyny, Czut szewielitsia woda.

6 8 Sergiusz Bu³gakow, Œwiat³o wiecznoœci Przez ciemn¹ chmurê grzechu i zamêtu w niewielkim tylko stopniu przenika w duszê i s³abo w niej œwieci owo œwiat³o. Trudna droga wiedzie przez wspó³czesnoœæ do Prawos³awia i odwrotnie. Czy jednak mo na Wietier prinosit proch³adu nocznuju; Tichoju s³awoj goriat niebiesa Brat ja, ostawim rabotu dniewnuju, W piesni soljem go³osa Nocz na wostokie s wieczorniej zwiezdoju; Ticho sijajet strujej zo³otoju Zapadnyj kraj. Gospodi, put nasz mie kamniej i tiernij, Put nasz wo mrakie Ty, swiet niewieczernij, Nas osijaj! W mgle po³unoszcznoj, w po³udiennom znoje, W skorbi i radosti, w s³adkom pokoje, W tia koj bor bie Wsiudu sijanije so³nca swiatogo, Bo ija mudrost i s³awa i s³owo, S³awa tiebie! S³oñce zasz³o; paruj¹ doliny; Powoli na nocleg udaj¹ siê stada; Nieznacznie poruszaj¹ siê wierzcho³ki drzew, Nieznacznie porusza siê woda. Wiatr przynosi z sob¹ nocny ch³ód; agodn¹ chwa³¹ p³onie niebo Bracia, porzuæmy dzienn¹ pracê, Zjednoczmy nasze g³osy w pieœni Noc na wschodzie z gwiazd¹ wieczorn¹; Z³ot¹ smug¹ ³agodnie jaœnieje Zachodni brzeg. Bo e, droga nasza kamienista i ciernista, Droga nasza w mroku O Ty, który jesteœ Œwiat³em wiecznoœci, Oœwiecaj nas! W mroku pó³nocnym, w po³udniowym znoju. W bólu i radoœci, w s³odkim spokoju, W ciê kiej walce Wszêdzie blask s³oñca œwiêtego, Bo a m¹droœæ i s³awa i s³owo, Chwa³a Ci [Bo e]! [Przek³ad filologiczny].

7 Od autora 9 pokonaæ ka d¹ trudnoœæ i czy nale y j¹ pokonywaæ? Chocia gor¹co pragnê wielkiej prostoty, jej lœni¹cego promienia, to jednak zdecydowanie odrzucam fa³szywe, oszukañcze uproszczenie, ow¹ ucieczkê przed duchowym losem, przed swoim historycznym krzy em. W tej ksi¹ ce wystêpujê wy³¹cznie jako poszukiwacz religijnej jednoœci ycia, po ¹danej, ale nie znajdowanej. Nawet jeœli duchowa istota wspó³czesnoœci jest pokiereszowana wrzodami problemów i prze arta w¹tpliwoœciami, to tak- e i w jej sercu nie ustaje wiara i p³onie nadzieja. I wydaje siê, e owa mêcz¹ca z³o onoœæ kryje w sobie w³aœciwe religijne mo liwoœci, stawia przed nami szczególne zadanie, odpowiednie dla historycznego czasu, i ca³a nasza problematyka, z jej przeczuciami i zapowiedziami, jest cieniem rzucanym przez Przysz³oœæ 3. Zrozumieæ siebie w swoim historycznym kszta³cie w Prawos³awiu i przez Prawos³awie, zrozumieæ jego odwieczn¹ prawdê przez pryzmat wspó³czesnoœci, a tê ostatni¹ zobaczyæ w jego œwietle taka jest pal¹ca, nieodparta potrzeba, która w jawny sposób dosz³a do g³osu ju w XIX wieku, a im dalej, tym staje siê pilniejsza 4. Podstawowe idee owej filozofii zbiegaj¹ siê nie w systemie, lecz w swoistej syzygii 5, organicznym zespoleniu, symfonicznej jednoœci. Od takiego filozoficzno-artystycznego zamys³u wymaga siê, z jednej strony, wiernoœci i dok³adnoœci samorefleksji w charakterystyce doœwiadczenia religijnego, przy ujawnianiu mitu, z drugiej zaœ znajdowania odpowiedniej formy, wystarczaj¹co elastycznej i pojemnej dla ods³oniêcia owego doœwiadczenia. Jednak tak e przy spe³nieniu powy szych warunków pozostaj¹ jeszcze trudno uchwytne wewnêtrzne rytmy myœli, jej melodyczny rysunek i kontrapunkt, charakter poszczególnych czêœci kompozycji: (A. S. Chomiakow, Stichotworienija i dramy, Moskwa 1969, s. 132). Czy wiersze te nie wyœpiewuj¹ prawdy? pisa³ Chomiakow w liœcie do P. M. i P. A. Biestu ewów. Jestem z nich bardzo zadowolony. Nie jest to przek³ad pieœni cerkiewnej, jednak w jakiejœ mierze przypominaj¹ one uczucie, które wyra a pieœñ Swietie tichij. Zreszt¹, s¹ smutne i nie tak uroczyste; ale wydaje siê, e wieczór i modlitwa znalaz³y w nich swój wyraz (tam e, s. 568). 3 Por. wypowiedÿ T. Mommsena, któr¹ lubi³ powtarzaæ W. I. Iwanow: Œwiatowe wypadki, przemierzaj¹c ziemiê, rzucaj¹ przed siebie cieñ (W. Iwanow, Sobr. socz., Bruksela 1971, t. 1, s. 84). 4 Por. myœl W. I. Iwanowa, któr¹ po raz pierwszy wypowiedzia³ on 10 lutego 1911 roku na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiego Towarzystwa Religijno-Filozoficznego poœwiêconym pamiêci W. S. So³owjowa (artyku³ Rieligioznoje die³o W³adimira So³owjowa): Dla inteligencji rosyjskiej najtrudniejsz¹ rzecz¹ (i w³aœnie na tym najprawdopodobniej polega tragiczna wina jej tak zwanego «oderwania» od duszy narodu) jest w³aœciwe zrozumienie idei Cerkwi (W. Iwanow, Sobr. Socz., Bruksela 1979, t. 3, s. 298). 5 Syzygia w przek³adzie ze starogreckiego oznacza dos³ownie zjednoczenie, sprzê- enie.

8 10 Sergiusz Bu³gakow, Œwiat³o wiecznoœci sztuka filozoficzna nale y do najmniej dostêpnych. Odnosi siê to nawet do samego Platona, który w swoich dialogach, nie tyle dowodz¹cych prawdy, co pokazuj¹cych jej narodziny, pozostaje niedoœcig³ym wzorcem filozoficznej poezji. Oczywiœcie taka sztuka nie jest wy³¹cznie niezbywaln¹ w³aœciwoœci¹ samej tylko filozoficznej muzy Platona, jest ona generalnie zwi¹zana z okreœlonym stylem filozofowania. Takiego stylu instynktownie i œwiadomie szuka tak e rosyjska filozofia religijna, i poszukiwanie to nie jest wynikiem niezdrowej ambicji, lecz wewnêtrzn¹ koniecznoœci¹, swego rodzaju muzycznym imperatywem. Ogólny zamys³ ksi¹ ki sprawi³, e jej czêœæ czysto badawcza zosta³a sprowadzona do niezbêdnego minimum: autor œwiadomie rezygnuje z d¹ enia do wyczerpuj¹cej prezentacji aparatu bibliograficznego i naukowego. Autor pozwala sobie absorbowaæ uwagê czytelnika wy³¹cznie takimi stronicami historii myœli, które maj¹ bezpoœredni wp³yw na bardziej precyzyjne ujawnienie jego w³asnych idei (choæ oczywiœcie dok³ada przy tym starañ, by nawet fragmentaryczny wyk³ad pozbawiony by³ istotnych luk). Dla wyrazistoœci i przejrzystoœci wyk³adu w ksi¹ ce zastosowano dwa rodzaje czcionki, przy czym historyczno-literackie dygresje i porównania wydrukowano drobniejszym drukiem i mog¹ one zostaæ pominiête przy lekturze bez szkody dla ca³oœci myœli. Praca nad ksi¹ k¹ trwa³a d³ugo i z du ymi przerwami (miêdzy 1911 i 1916 rokiem), a dobiega³a koñca w asyœcie donoœnych gromów [pierwszej] wojny œwiatowej. Dla œwiatopogl¹du humanistycznego, który zdoby³ sobie dominuj¹c¹ pozycjê w czasach nowo ytnych, wojna ta by³a prawdziw¹ duchow¹ katastrof¹, nieoczekiwan¹ i niszczycielsk¹. Rozbi³a ona zmursza³e tablice i obali³a powszechnie czczone idole. W religijnej percepcji rzeczywistoœci przeciwnie; katastrofa ta wydawa³a siê wewnêtrzn¹ koniecznoœci¹, nieuchronnie zbli aj¹cym siê czasem historycznego niwa. W ka dym razie ostatnie wydarzenia nie wymusi³y na nas jakiejœ istotnej rewizji lub zmiany podstawowych treœci œwiatopogl¹du, wiary, d¹ eñ, znajduj¹cych odzwierciedlenie w niniejszej ksi¹ ce, a nawet nada- ³y im jeszcze wiêkszej wyrazistoœci i tragicznego patosu. Skala wydarzeñ nie ma bezpoœredniego wp³ywu na œwiadomoœæ uczestników, katastroficznemu zaœ odczuwaniu ycia uparcie (i w pewnym sensie zasadnie) przeciwstawia siê powszednia, codzienna œwiadomoœæ z jej przywi¹zaniem do miejsca 6. Tylko w przypadku, kiedy, dziêki religijnej kontemplacji, udaje siê nam wznieœæ ponad swoje empiryczne ograniczenia i s³aboœci, 6 Mi³oœæ miejsca (amor loci) jako synonim mieszczañstwa S. N. Bu³gakow szczegó- ³owo analizuje i krytykuje w broszurze Wojna i russkoje samosoznanije (Moskwa 1915).

9 Od autora 11 odczuwamy nadejœcie wielkich wigilii, zbli anie siê historycznych spe³nieñ. Gdy jego [figowego drzewa] ga³¹zka staje siê soczysta i liœcie wypuszcza, poznajecie, e zbli a siê lato (Mt 24, 32) *. Czas historyczny urzeczywistni³ siê i tempo wydarzeñ staje siê coraz szybsze. Nie po zewnêtrznych oznakach, lecz po gwiazdach wschodz¹cych na duchowym niebie, nale y wewnêtrznym wzrokiem odnajdywaæ drogê w owej gêstniej¹cej ciemnoœci przecinanej z³owieszczymi b³yskawicami. I jeœli komuœ mo e siê wydawaæ, e w czasie powszechnego trzêsienia ziemi zajmowanie siê takimi abstrakcjami jest czymœ niestosownym, to nam wrêcz odwrotnie, wyostrzenie ostatecznych pytañ œwiadomoœci religijnej wydaje siê jak gdyby duchow¹ mobilizacj¹ do wojny w wy szej, duchowej dziedzinie, w której maj¹ swój pocz¹tek, i w znacznej mierze tak e rozstrzygaj¹ siê, zewnêtrzne wydarzenia. Dotyczy to zw³aszcza od dawna dojrzewaj¹cego zderzenia ducha germañskiego ze œwiatem rosyjskiego prawos³awia, które zewnêtrznie ujawni³o siê w³aœnie teraz, które jednak poprzedzone zosta³o prawdziw¹ wojn¹ duchow¹. Ju od dawna z niemieckiego zachodu nap³ywa do nas suchy wiatr, a wraz z nim wysuszaj¹cy piasek, który pokrywa rosyjsk¹ duszê warstw¹ popio³u, uniemo liwia jej normalny rozwój. Zjawisko to, daj¹ce siê odczuæ od momentu, kiedy Piotr wyr¹ba³ swoje okno na Niemcy 7, na pocz¹tku tego wieku sta³o siê naprawdê niebezpieczne. I rzecz jasna istotniejsze by³o tutaj nie zewnêtrzne panowanie Niemiec, lecz ich duchowy wp³yw, dla którego decyduj¹ce sta³o siê swoiste prze³amanie chrzeœcijañstwa przez pryzmat niemieckiego ducha. To ariañski monofizytyzm 8, ci¹gle wysubtelniaj¹cy siê i przyjmuj¹cy ró ne formy: immanentyzmu 9 i monizmu od protestantyzmu do * Wszystkie cytaty wed³ug Biblii Tysi¹clecia. [Przyp. red.]. 7 Uwaga S. N. Bu³gakowa o tym, e Piotr wyr¹ba³ swoje okno na Niemcy, nie zaœ na Europê, nie wydaje siê przypadkowym przejêzyczeniem. Tu przed œmierci¹ zim¹ 1941/ 42 roku w artykule Rasizm i christianstwo pisa³: Istnieje jakiœ szczególny fatalizm we wzajemnych relacjach Niemiec i Rosji, rodzaj erosa, tyrañskiego od strony niemieckiej i pasywno-przyci¹gaj¹cego od rosyjskiej. (Szczegó³y zob. S. N. Bu³gakow, Christianstwo i jewriejskij wopros, Pary 1991, ss ). 8 Arianizm herezja powsta³a w IV w. n. e.; twórca herezji, Ariusz, aleksandryjski protoprezbiter, uczy³, e Jezus Chrystus jest dzie³em Boga, ale nie jest Bogiem. Monofizytyzm chrzeœcijañska teoria religijno-filozoficzna odrzucaj¹ca mo liwoœæ po³¹czenia w Jezusie Chrystusie dwóch natur: boskiej i ludzkiej. Zgodnie z t¹ teori¹ Jezus Chrystus nie by³ Bogo-cz³owiekiem, lecz Bogiem. Mówi¹c o ariañskim monofizytyzmie S. N. Bu³gakow pos³uguje siê tym ostatnim terminem w jego etymologicznym, nie zaœ historycznym znaczeniu. 9 Przez immanentyzm S. N. Bu³gakow rozumie tutaj nie tylko tak zwan¹ szko³ê immanentyzmu (W. Schuppe, R. Schubert-Soldern, M. Kaufmann i inni), ale tak e neokantyzm; zwolennicy immanentyzmu w duchu nauki I. Kanta uwa ali, e œwiat przed-

10 12 Sergiusz Bu³gakow, Œwiat³o wiecznoœci socjalistycznego ubóstwienia cz³owieka 10. I po to, by móc siê temu œwiadomie przeciwstawiæ, trzeba przede wszystkim poznaæ i zrozumieæ ów niebezpieczny ywio³, tak ró norodny i potê ny w swojej twórczej sile. Luter, Bauer, A. Ritschl, Harnack, Eckhart, J. Boehme, R. Steiner; Kant z epigonami 11, Fichte, Hegel, Hartmann; Haeckel, Feuerbach, K. Marks, Chamberlaine wszystkie te tak bardzo ró ni¹ce siê miêdzy sob¹ nurty niemieckiego immanentyzmu maj¹ jedn¹ wspóln¹ religijn¹ podstawê. Tak s³abo daje siê w nim odczuæ dystans miêdzy Stwórc¹ i stworzeniem, e immanentyzm ów w fatalny sposób zbli a siê do ubóstwienia œwiata i cz³owieka w rozmaitych jego [ubóstwienia] odcieniach i przejawach. Jednoczeœnie jednak mamy tu do czynienia z ró norodnymi odmianami ch³ystostwa 12 zachodniego typu, religijnie zale nego od naszego rosyjskiego ch³ystostwa, a do pewnego stopnia tak e równowa nego z nim w swoim tonosie 13. Ch³ystostwo stanowi zawsze obecn¹ pokusê prawos³awia i w tym sensie jest, jeœli mo na siê tak wyraziæ, jego normalnym odchyleniem w stronê mistycznego ubóstwienia cz³owieka, chrystusowstwa, tzn. tak e monofizytyzmu. Jeœli zachodnie, niemieckie ch³ystostwo rodzi siê i jest kultywowane w dziennej œwiadomoœci i dlatego generalnie grzeszy intelektualizmem, to ch³ystostwo rosyjskie gnieÿdzi siê w nocnej miotowy nie jest dany w sposób obiektywny, lecz jest konstruowany przez œwiadomoœæ (tzn. immanentny, w³aœciwy dla wewnêtrznej œwiadomoœci), odrzucaj¹c jednoczeœnie istnienie rzeczy w sobie. 10 Krytyce socjalistycznego ubóstwienia cz³owieka poœwiêci³ S. N. Bu³gakow szereg artyku³ów w ksi¹ ce Dwa grada (w 2 tomie, Moskwa 1911): Religija cze³owiekobo ija u L. Fiejierbacha, K. Marks kak rieligioznyj tip (t. 1); Gieroizm i podwi niczestwo (t. 2). 11 Przez epigonów Kanta S. N. Bu³gakow rozumie neokantystów. Neokantyzm jako kierunek w niemieckiej filozofii idealistycznej uformowa³ siê pod koniec XIX wieku po ukazaniu siê ksi¹zki Liebmanna: Kant i epigoni (1865). Najwiêksz¹ s³aw¹ cieszy³y siê póÿniej dwie szko³y neokantyzmu: badeñska (W. Windelband, H. Rickert, E. Lask i inni) i marburska (H. Cohen, P. Natorp, E. Cassirer i inni). W Rosji idee neokantyzmu aktywnie propagowa³a i rozwija³a grupa filozofów, wydawców pisma Logos (B. W. Jakowienko, F. A. Stiepun, S. I. Giessien i inni). 12 Ch³ystostwo religijna mistyczna sekta powsta³a w Rosji na prze³omie XVII i XVIII wieku. Ch³ystowie (zniekszta³cone Chrystusowie ) uwa aj¹ za mo liwe bezpoœrednie obcowanie z Duchem Œwiêtym i uosobienie Ducha w najbardziej bogobojnych ludziach, którzy w ten sposób staj¹ siê Chrystusami. Zgromadzenia ch³ystów maj¹ formê æwiczeñ pokutnych, tzn. modlitw, którym towarzysz¹ zbiorowe tañce prowadz¹ce do otêpienia i prorokowania. Do rewolucji 1917 roku ch³ystostwo istnia³o w 30 guberniach Rosji. O ch³ystostwie w rozumieniu Bu³gakowa zob. w jego artyku³ach: Cze³owiecznost protiw cze³owiekobo ija ( Russkaja mysl, 1916, nr 5/6, s ); Na piru bogow (w zbiorze Iz g³ubiny, Moskwa 1991, s. 307); Agonija (S. N. Bu³gakow, Christianskij socyalizm, Nowosybirsk 1991, s ). 13 Tonos dos³. napiêcie, w przenoœnym sensie si³a ; pojêcie filozofii stoickiej oznaczaj¹ce napiêcie, intensywnoœæ ducha kosmicznego (pneumy).

11 Od autora 13 podœwiadomoœci, jego ywio³ jest wrogi rozs¹dkowi obcy intelektualizmowi: ods³ania siê w nim g³êbia chaosu, pierwotny bezkres, od dawien dawna znany Wschodowi. I te tak bardzo ró ne, a jednak religijnie wspó³brzmi¹ce g³osy w tajemniczy sposób koresponduj¹ ze sob¹: teza i antyteza ch³ystostwa. Ch³ystostwo ulega pokusie ubóstwienia œwiata i cz³owieka: antropologia zostaje zast¹piona antropolatri¹ 14, modlitwa æwiczeniem pokutnym albo medytacj¹, oko wiary intelektem, sakrament ekstaz¹, religia mistyk¹. Jednak nawet tutaj mamy do czynienia z dialektycznie usprawiedliwionym stopniem œwiadomoœci religijnej, chocia zatrzymanie i umocnienie siê wy³¹cznie na owym stopniu jest równoznaczne z religijn¹ reakcj¹, w której kondensuje siê mistyczny pó³mrok. To w³aœnie w nim rodzi siê i ostatecznie dojrzewa ch³yst-cz³owieko-bóg, maj¹cy otwarcie rywalizowaæ z Bogo-cz³owiekiem: powoli zaczyna ju do nas docieraæ owa muzyka przysz³oœci 15. Z tym wiêksz¹ zatem stanowczoœci¹ powinno siê roszczeniom gnozy 16, o ile chce ona zast¹piæ trójjedniê wiary, nadziei i mi³oœci, przeciwstawiæ pokorê wierz¹cej mi³oœci, która jedna nigdy nie ustanie, [nie jest] jak proroctwa, które siê skoñcz¹, albo jak dar jêzyków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie (1 Kor 13, 8). A jednak panteistyczna prawda immanentyzmu nie powinna byæ po prostu odrzucona. Prawos³awie nie polega na tym, eby odrzucaæ œwiat w jego autentycznoœci, lecz na tym, by centrum cz³owieczeñstwa czyniæ zwrócone ku Bogu, p³on¹ce modlitw¹ serce, nie zaœ autonomiczne myœlenie i samoutwierdzaj¹c¹ siê wolê: poza owym centrum œwiat przestaje byæ kosmosem, dzie³em i objawieniem Bo ym, staje siê narzêdziem w rêkach kusiciela, uwodz¹cym idolem. Niestety, odrzucenie œwiata, z którym zwi¹zany jest brak poczucia historii, generalnie doœæ ³atwo wkrada siê do prawos³awnej œwiadomoœci, powoduj¹c w niej tak e odchylenie w stronê monofizytyzmu ( transcendentyzmu 17 ) albo zbli aj¹c do ma- 14 Tzn. ubóstwienie cz³owieka (z grec. antropos cz³owiek i latreia kult, czeœæ, s³u ba). 15 Tytu³ artyku³u R. Wagnera (1860) (zob. R. Wagner, Izbrannyje raboty, Moskwa 1978, s ). 16 Gnoza w przek³. z grec. oznacza wiedzê, poznanie, tutaj: ogólnie naukê. 17 Termin transcendentyzm S. N. Bu³gakow tworzy od terminu transcendentny i nie u ywa go w znaczeniu œciœle filozoficznym. U Kanta pojêcie transcendentnego (wykraczaj¹cego poza granice mo liwego doœwiadczenia) jest przeciwstawne pojêciu immanentnego (w ca³oœci znajduj¹cego siê w granicach doœwiadczenia). Ponadto pojêcie transcendentnego jest skorelowane z pojêciem transcendentalnego ; do tego ostatniego odnosi on wszystkie formalne przes³anki poznania (aprioryczne formy zmys³owoœci:

12 14 Sergiusz Bu³gakow, Œwiat³o wiecznoœci nichejskiego dualizmu (bogomilizm 18 ). I w³aœnie obecnoœæ takiego odchylenia usprawiedliwia w sposób dialektyczny jego antytezê immanentyzm. Po³¹czyæ prawdê jednego i drugiego, znaleÿæ nie syntezê, lecz yw¹ jednoœæ, w ywym doœwiadczeniu poznaæ Boga w œwiecie, a œwiat w Bogu oto najwa niejsze zadanie œwiadomoœci religijnej postawione przez jej historiê. Wczeœniej jednak ni nowe objawienie rodzi siê poszukuj¹cy owego objawienia nowy cz³owiek, jego twórczoœæ jest równoznaczna z pragnieniem tego objawienia. Nie powinno siê zamykaæ dróg twórczoœci, ale te powinno siê skrupulatnie strzec pos³uszeñstwa wierze, prawos³awiu œwiêtych ojców. Czy to mo liwe? Czy nie rozbija to naszego ducha? Czy nie skazuje nas na rozpaczliw¹ s³aboœæ, rozdwojenie, hamletyzm? Czy nie jest to po prostu brak zdecydowania, stanie na rozdro u? Nie mam swojej odpowiedzi na owe zarzuty, nie jest te w ludzkiej mocy udzielenie takiej odpowiedzi, ale co nie jest mo liwe dla cz³owieka, jest mo liwe dla Boga. Wiara i nadzieja mówi¹ nam o cudzie, tzn. o nowym objawieniu, o twórczym akcie Boga w cz³owieku. I pe³ni napiêcia wbijamy wzrok w otaczaj¹c¹ mg³ê. Cienie staj¹ siê coraz ciemniejsze, ogarniaj¹ osierocone, s³abe dusze; pog³êbiaj¹ siê bruzdy w popêkanej wysychaj¹cej ziemi; Cerkiew coraz wyraÿniej przesuwa siê z historycznego horyzontu na piaski pustyni. Tym bardziej jednak wyrywa siê z serca oszala³y, pe³en jêku lament: przyjdÿ! Powstrzymaj fale, pomó ton¹cym! Nie nam, nie nam, lecz Swojemu Imieniu przydaj chwa³y! I serce s³yszy w odpowiedzi szczere przyrzeczenia, i sk³aniaj¹ siê g³owy w pokorze. Niech tak e i te strony, wyblak³y zapis wielkich zapowiedzi, przypominaj¹ce list w zalakowanej butelce, zostan¹ wrzucone we wœciek³y wir historii. Dla mnie samego ksi¹ ka ta jest rodzajem duchowej autobiografii albo spowiedzi. Jest uogólniaj¹cym zrozumieniem, jak gdyby sum¹ wszystkiego, co przeszed³em, zawi³¹ i skomplikowan¹ zbyt skomplikowan¹! duchow¹ drog¹. Z wdziêcznoœci¹ przypatrujê siê jej teraz. W chwili yciowego zmierzchu na duchowym niebosk³onie z wolna wstaje gwiazda œwiec¹ca, poranna 19, i z daleka dochodzi dÿwiêk dzwonu ze œwi¹tyni przestrzeñ i czas; kategorie intelektu: substancjê, przyczynowoœæ itd.), chocia sam Kant dopuszcza³ niekiedy mieszanie pojêæ transcendentnego i transcendentalnego. O zastosowaniu owych terminów przez S. N. Bu³gakowa zob. w niniejszej ksi¹ ce s. 45 (przyp.). 18 Bogomilizm herezja bu³garsko bizantyjska powsta³a w X wieku i nastêpnie, pod ró nymi nazwami (manicheizm, pawlikianie, katarzy, albigensi, strigolnicy) rozpowszechniona w Europie. Bogomilcy odrzucaj¹ chrzeœcijañski dogmat troistoœci Boga, dopuszczaj¹ dualizm dobra i z³a, materii i ducha, gardz¹ cielesn¹ natur¹ cz³owieka, ¹daj¹ surowego przestrzegania bez ennoœci. 19 Ap 22, 16. [Przyp. t³um.].

13 Od autora 15 Wiecznego Œwiat³a. Jednak dzieñ nie przestaje jeszcze mêczyæ swoim piek¹cym skwarem, pnie siê do góry stroma kamienista œcie ka, trudna droga przed nami Grudzieñ 1916 roku. Moskwa.

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty muzealne. Skrzynia pełna tajemnic. Prahistoria. Epoka kamienia.

Warsztaty muzealne. Skrzynia pełna tajemnic. Prahistoria. Epoka kamienia. Muzealna. Projekt edukacyjny. Autorzy scenariusza: Joanna Mokrzycka, Joanna Kusowska, Danuta Podgórska Warsztaty muzealne pełna tajemnic. Prahistoria. Epoka kamienia. Temat: Ślady łowców i zbieraczy w

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów;

1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; Przedmiotowy system Oceniania z języka angielskiego jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie. 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W AJURWEDA AJURWEDA Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA e-book ASTRUM M E D I A www.astrummedia.pl W R O C Ł A W Copyright e-book ASTRUM MEDIA Sp. z o.o. Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kazimierz Krzysztofek Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej Fundacja Pro Cultura Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kongres Bibliotek Publicznych Warszawa, 22-23.11. 2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 83/2014. w sprawie wymogów stawianych pracom inżynierskim, licencjackim i magisterskim

UCHWAŁA nr 83/2014. w sprawie wymogów stawianych pracom inżynierskim, licencjackim i magisterskim UCHWAŁA nr 83/2014 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wymogów stawianych pracom inżynierskim,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 1. Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego lub basenu

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku

Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku Rocznik Filozoficzny Ignatianum The Ignatianum Philosophical Yearbook PL ISSN 2300 1402 www.ignatianum.edu.pl/rfi XX / 1 (2014), s. 125 129 Recenzje Reviews Wiesław S Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Redaguje: Karina Hübsch

Redaguje: Karina Hübsch K C I K D L A D Z I E C I K CIK DLA DZIECI Redaguje: Karina Hübsch Kochane Dzieci! Œwiêta Bo ego Narodzenia ju siê rozpoczynaj¹. Zapewne niektórzy z Was pomagali rodzicom w œwi¹tecznych przygotowaniach

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 213 i Gimnazjum Publicznym Nr 49 w Łodzi ROK SZKOLNY 2014/1015 Wpływ zastosowania technologii informatycznych na podniesienie poziomu zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Ocenia się wiedzę

Bardziej szczegółowo