Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu"

Transkrypt

1 Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu STANIS AW ZABORSKI W metodach wytwarzania wyrobów udzia polerowania mechanicznego i szlifowania taêmami Êciernymi jest nadal znaczàcy. Sà to obróbki z grupy obróbek wykoƒczeniowych. Mimo doskonalenia technik wytwarzania i prób zast powania jednej obróbki przez innà obie te technologie sà nadal stosowane. Zazwyczaj polerowanie mechaniczne stosuje si jako ostatni etap wykonania wyrobu, a niekiedy jest to przygotowanie powierzchni pod pow oki galwaniczne [1]. Mechaniczny sposób obróbki wykoƒczeniowej wyrobów ze stali kwasoodpornych i nierdzewnych oraz stopów tytanu jest trudny do realizacji i ma o efektywny. Wyroby z tych materia ów znajdujà obecnie coraz szersze zastosowanie w ró nych ga ziach przemys u. Dlatego wybór metody obróbki wykoƒczeniowej wyrobów z takich materia ów jest bardzo istotny. W prezentowanym opracowaniu postanowiono zbadaç wp yw parametrów stosowanych w polerowaniu mechanicznym na wskaêniki chropowatoêci i mikrotwardoêç obrobionych wyrobów ze stali austenitycznej 0H18N9 i stopu tytanu Ti-6Al-4V. Dr hab. in. Stanis aw Zaborski, prof. PWr., jest pracownikiem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wroc awskiej. Charakterystyka polerowania mechanicznego Polerowanie, oczyszczanie czy te wyg adzanie powierzchni metalu mo na traktowaç jako system fizykochemiczny, który jest wielofazowym uk adem cia zmiennych w czasie. Na granicy faz tego uk adu odbywa si wymiana energii i materii. Wymiany materii i energii zachodzàce w tym uk adzie wynikajà w g ównej mierze z dynamicznych zjawisk fizykochemicznych. Zjawiska te zachodzà w efekcie wymuszeƒ zewn trznych lub wewn trznych, a tak e wskutek zjawisk towarzyszàcych procesom tarcia i zu ycia. Najcz Êciej stosowanym polerowaniem w obróbce metali jest polerowanie Êcierne, tzw. obróbka wyg adzajàca. Proces jest tak prowadzony, e nast puje zmniejszenie iloêci rys i ich g bokoêci na powierzchni polerowanej w wyniku stosowania coraz mniejszego wymiaru ziarna Êciernego. W rezultacie nast puje wyg adzenie i zmniejszenie chropowatoêci oraz wyb yszczenie powierzchni. Polerowanie Êcierne odbywa si podobnie jak szlifowanie taêmowe, z tym e rol narz dzia spe niajà tu pasty polerskie. W tym przypadku Êcierniwo zawarte w pastach polerskich mo e mieç mniejszà twardoêç ni twardoêç obrabianego materia u. Proces polerowania

2 Êciernego spowodowany jest nie tylko skrawaniem ziaren Êciernych. Bardzo istotne znaczenie ma tu tarcie po àczone z procesami fizykochemicznymi. Proszek Êcierny podawany jest luêno na taêm lub tarcz i powoduje mikroskrawanie materia u polerowanego oraz tarcie zewn trzne kinetyczne. Wskutek tego tarcia powstaje ciep o majàce wp yw na uplastycznienie wierzcho ków mikronierównoêci, które ulegajà odkszta ceniu i tym samym wyrównujà mikronierównoêci na powierzchni. Ponadto, znajdujàcy si w powietrzu tlen i zawarte w paêcie zwiàzki chemiczne sprzyjajà powstawaniu tlenków na nagrzanej polerowanej powierzchni. Tlenki te sà na ogó s abo zwiàzane z pod o em i atwo sà usuwane przez pasty polerskie [2]. W przypadku uzyskania na powierzchni obrabianej du ego po ysku mamy do czynienia z polerowaniem zwierciadlanym. Natomiast gdy otrzymamy g adkà powierzchni bez wi kszego po ysku, jest to tzw. zwyk e polerowanie. TaÊmy do polerowania zwierciadlanego nie majà nasypu Êciernego i sà wykonane w postaci pasów bezkoƒcowych. Do pod o a taêmy przytwierdzone sà warstwy prz dzy we nianej lub bawe nianej. Niewàtpliwà zaletà polerowania mechanicznego jest znaczne zmniejszenie wskaêników chropowatoêci. Tracimy jednak na dok adnoêci i wzrasta falistoêç powierzchni. Niekiedy mogà powstaç przypalenia na powierzchni obrabianej oraz napr enia cieplne w warstwie wierzchniej. Zjawiska zachodzàce na powierzchni obrabianej Ka dy wyrób powstaje w wyniku zastosowania trzech niezb dnych sk adników: energii, materii i informacji [3]. Bardzo pomocna w realizacji tego celu, tzn. wytworzeniu wyrobów, jest obrabiarka, uchwyt, przedmiot, narz dzie i Êrodowisko (OUPN-Â). W polerowaniu metali niezwykle istotne jest zastosowanie odpowiedniego medium obróbkowego. Oddzia ywanie narz dzia z materia em polerowanym w okreêlonym Êrodowisku wywo uje powstawanie wielu ró nych zjawisk (rys. 1). Rys. 1. Zjawiska zachodzàce podczas polerowania mechanicznego Wiele informacji na temat tych zjawisk mo na uzyskaç przez rozpatrywanie w aêciwoêci wypolerowanej powierzchni, której najbardziej charakterystycznà w aêciwoêcià jest po ysk. Wi kszoêç zjawisk podanych na rys. 1 jest powszechnie znana. Niektóre jednak, takie jak: triboemisja, tarcie wewn trzne czy tworzenie si mikropràdów tarcia [4], sà mniej znane. Podczas oddzia ywania narz dzia z materia em polerowanym wyst puje znaczne tarcie, które powoduje powstanie emisji czàstek z powierzchni tego materia u. Czàsteczki sà emitowane z ró nà intensywnoêcià, zale nie od rodzaju materia u obrabianego i Êrodowiska obróbkowego. Fotony emitowane sà z materia ów o s abym przewodnictwie elektrycznym, ujemnie na adowane czàsteczki sà emitowane z materia ów przewodzàcych i pó przewodników. Czàstki na adowane dodatnio sà emitowane z obrabianych materia ów, które nie przewodzà pràdu elektrycznego. W wyniku emisji elektronów nast puje niewielki przep yw pràdu elektrycznego. Zjawisko to powstaje wskutek termoemisji elektronów i emisji elektronów spowodowanej przez defekty strukturalne warstwy wierzchniej, tworzà si tzw. mikropràdy tarcia [1, 5]. Mechanizm polerowania metali nie zosta dotychczas jednoznacznie okreêlony, mimo e zbadano wiele czynników istotnych w tym procesie. Wyst pujà du e rozbie noêci w prezentowanych poglàdach i przedstawianych dowodach. Wynika to mi dzy innymi stàd, e w polerowaniu zachodzà pewne zjawiska fizykochemiczne, których stopieƒ wp ywu silnie zale y od pozosta ych czynników. Poniewa równoczeênie wyst pujà zjawiska chemiczne i fizykochemiczne oraz zjawiska sprz one, nie mo na jednoznacznie okreêliç, jaki wp yw na konkretne zjawisko ma dany czynnik. Na rys. 2 przedstawiono schematycznie rodzaje modeli wyró nionych w polerowaniu mechanicznym. Rys. 2. Modele polerowania mechanicznego Najstarszy poglàd na mechanizm polerowania mechanicznego to Êcierne usuwanie mikronierównoêci i rys z powierzchni obrabianej przez mikroskrawanie. Realizuje si to poprzez stosowanie coraz drobniejszych ziaren Êciernych, a do mikroproszku. Jest to model Êcierny polerowania mechanicznego, w którym uwzgl dnia si równie reakcje chemiczne (ÂC). Inna teoria to porównanie wyg adzonej powierzchni metalu do powierzchni cieczy i za o enie, e po polerowaniu powstaje powierzchnia o mikronierównoêciach zbli onych do wymiaru moleku. Twierdzi si, e czàstki Êcierne wskutek znacznego tarcia o powierzchni obrabianà doprowadzajà metal do stanu pó p ynnego, a nast pnie jest on rozmazywany lub krzepnàc uzyskuje bardzo g adkà powierzchni. Wyst puje tu analogia pó p ynnego stanu do cieczy, która ma g adkà powierzchni wskutek napi cia powierzchniowego. Kszta towanie warstwy wierzchniej jest wi c realizowane z udzialem energii cieplnej i reakcji elektrochemicznych. Przyj to ten mechanizm w polerowaniu mechanicznym jako model tribologiczny-cieplno-elektrochemiczny (CE). 52

3 Kolejny mechanizm polerowania to polerowanie zgniotowe (ZC). Polerowanie to ró ni si zasadniczo od polerowania Êciernego i przebiega przy trudno mierzalnych ubytkach materia u. Ârodkami polerujàcymi sà twarde i g adkie kszta tki oraz roztwory chemiczne zmniejszajàce wspó czynnik tarcia, spe niajàce rol inhibitorów. Mechanizm polerowania zgniotowo-chemicznego tworzy dynamika kontaktu, tarcie Êlizgowo-toczne kszta tek polerujàcych i obrabianych przedmiotów oraz procesy powierzchniowo- -chemiczne. Przyk adem polerowania zgniotowego mo e byç technologia wyg adzania i wyb yszczania drobnych przedmiotów nadajàca im walory dekoracyjne. Polerowanie zgniotowe nadaje si bardzo dobrze do wyg adzania wyrobów w ró nego typu pojemnikach- -wyg adzarkach, gdzie dodaje si ró ne typy kszta tek polerujàcych wraz z roztworem wspomagajàcym ten proces. Metody polerowania mechanicznego Polerowaniem obrabia si przedmioty metalowe o ró nej twardoêci i wytrzyma oêci. W niektórych przypadkach jest to tylko oczyszczanie lub wyg adzanie wykoƒczeniowe. Najcz Êciej polerowanie jest realizowane za pomocà elastycznych narz dzi polerskich. Jest to wszelkiego rodzaju galanteria Êcierna. Oprócz polerowania metodami Êciernymi istnieje równie wiele metod obróbek wyg adzajàcych, które realizuje si w ró nych pojemnikach- -wyg adzarkach o ró nych uk adach kinematycznych [6]. Na rys. 3 pokazano odmiany polerowania mechanicznego. Polerowanie g adzikami jest historycznie jednà z pierwszych technik polerowania, stosowanà g ównie do metali mi kkich i szlachetnych. Polega na miejscowym nagniataniu obrabianej powierzchni za pomocà kszta towych g adzików wykonanych z agatu bàdê hartowanej stali. Podczas operacji powierzchni dodatkowo zwil a si Êrodkiem u atwiajàcym poêlizg, np. wywarem z korzenia mydlnika lub roztworem myd a. Operacja bardzo pracoch onna, pozwala jednak na uzyskanie powierzchni o lustrzanym po ysku, dodatkowo utwardzonej przez zgniot. Zwi ksza to jej odpornoêç na zu ycie. Ze wzgl du na znacznà czasoch onnoêç, metoda praktycznie nie jest ju stosowana. Polerowanie szczotkami i tarczami nale y do najpopularniejszych metod polerowania mechanicznego, zw aszcza przy produkcji jednostkowej i ma oseryjnej oraz w niewielkich zak adach. Stosuje si w niej ró nego kszta tu i wielkoêci szczotki i tarcze wykonywane, w zale noêci od potrzeb, z ró nych materia ów. Szczotek u ywa si g ównie do polerowania wst pnego lub do wyrobów o skomplikowanych kszta tach. Stosuje si szczotki wykonywane z drutu, w ókien sizalowych, szczeciny i delikatnego w osia. Jako materia u do wyrobu tarcz polerowniczych u ywa si ró nych gatunków filcu, p ótna, bawe ny, jedwabiu, skóry. Do polerowania zarówno szczotkami, jak i tarczami stosowane sà ró nego rodzaju Êrodki pomocnicze i pasty polerskie [2]. Polerowanie materia ami nasypowymi najcz Êciej stosowane jest do ma o skomplikowanych powierzchni, zw aszcza du ych. W tej metodzie u ywa si ró nego rodzaju papierów i p ócien Êciernych w formie tarcz p askich, listkowych, lamelkowych i taêm bezkoƒcowych [7]. Wyg adzanie (polerowanie) b bnowe, wibracyjne, kaskadowe, planetarne i magnetyczne sà metodami pokrewnymi. Polegajà one na wzajemnym oddzia- ywaniu elementów polerujàcych i polerowanych wymieszanych i poddanych ruchowi. Ró nià si sposobem wprowadzania w ruch mieszaniny i typem ruchu wzajemnego. Jako Êrodka polerujàcego u ywa si ró nego rodzaju kszta tek bàdê elementów. Mogà one byç wykonane ze stali, ceramiki, szk a, drewna, tworzyw sztucznych (cz sto zawierajàcych w swojej masie materia Êcierny) itp. Dodatkowo zwykle stosowane sà ciecze zawierajàce zwil acze, substancje aktywne chemicznie i Êrodki powierzchniowo czynne. Te metody polerowania znajdujà zastosowanie g ównie do Êrednich i drobnych przedmiotów masowych. Dodatkowe ograniczenie wyst puje przy wyg adzaniu magnetycznym nie mo e byç stosowane do materia ów o w asnoêciach magnetycznych. Niewàtpliwymi zaletami wymienionych metod jest mo liwoêç uzyskania dobrych w asnoêci warstwy wierzchniej. Przy dobraniu odpowiedniego medium wyst puje nie tylko polerowanie z po yskiem, ale równie umocnienie powierzchni. Badania doêwiadczalne Badania efektów koƒcowych polerowania przeprowadzono na wyrobach ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Do prób u yto kubka udojowego (rys. 4), b dàcego elementem dojarki mechanicznej produkcji zak adów DeLaval we Wroc awiu. Rys. 3. Klasyfikacja odmian polerowania mechanicznego Rys. 4. Kubek udojowy i profilogram powierzchni przed polerowaniem 53

4 Rys. 5. Obudowa zegara wraz z profilogramem powierzchni przed polerowaniem Za przyk adowy wyrób ze stopu tytanu pos u y a wyt oczka obudowy ekskluzywnego zegara okr towego (rys. 5) wykonana ze stopu WT6 przez zak ad rzemieêlniczy. Stanowisko, materia y i narz dzia W badaniach zastosowano nast pujàce metody polerowania mechanicznego: 1. polerowanie taêmami Êciernymi na szlifierce taêmowej, 2. polerowanie tarczami filcowymi z u yciem past polerskich na uniwersalnej polerce jubilerskiej, 3. polerowanie magnetyczne na jubilerskiej polerce magnetycznej dla stopu tytanu. Polerowanie zarówno stali, jak i stopu tytanu wykonano taêmami Êciernymi typu TRIZACT. Na ich u ycie zdecydowano si ze wzgl du na trwa oêç, TABELA I. Zestawienie chropowatoêci powierzchni uzyskanej polerowaniem taêmowym Materia obrabiany Rodzaj taêmy ChropowatoÊç Ra, µm Przyk adowe profilogramy Stal 0H18N9 P800 0,280 A30 0,337 A6 0,192 Tytan WT6 A30 0,354 A6 0,164 54

5 TABELA II. Zestawienie chropowatoêci powierzchni uzyskanej polerowaniem tarczami filcowymi Materia obrabiany Narz dzie ChropowatoÊç Ra, µm Przyk adowe profilogramy Stal 0H18N9 P ótno, pasta Dialux 0,124 Filc, pasta Dialux 0,096 Tytan WT6 Filc, pasta Dialux 0,151 Filc, pasta Dialux, NaNo 3 0,116 równomiernoêç i niezmiennoêç zdolnoêci skrawania przy pracy oraz wydajnoêci wi ksze ni w materia ach z tradycyjnym nasypem Êciernym [8]. Do prób zastosowano taêmy o numerze A30 i A6, odpowiadajàce ziarnistoêci FEPA odpowiednio P800 i P2000. Dla porównania przeprowadzono równie polerowanie stali taêmà z nasypem P800. Wyniki pomiarów chropowatoêci i przyk adowe profilogramy powierzchni po obróbce zestawiono w tab. I. Do oceny chropowatoêci obrobionej powierzchni przyj to wskaênik chropowatoêci Ra. Pomiary tego wskaênika wykonano na profilografometrze firmy RANK TAYLOR HOBSON TALY FROM SERIES Polerowanie na polerce przeprowadzone zosta o przy u yciu tarcz z prasowanego filcu we nianego o Êrednicy 100 mm przy pr dkoêci obrotowej wrzeciona 2850 obr/min. Podczas badaƒ zastosowano past polerskà gatunku DIALUX VERT zawierajàcà tlenek chromu Cr 2 O 3. Dodatkowo do polerowania stopów tytanu past zmodyfikowano przez dodatek substancji powierzchniowo czynnej w postaci azotanu potasowego NaNO 3. Wp yn o to na koƒcowy efekt wyb yszczenia powierzchni i poprawi o nieznacznie szybkoêç polerowania. W tab. II zestawiono wyniki pomiarów chropowatoêci, jakie uzyskano w procesie polerowania. Dla przedmiotów ze stopu tytanu wykonane zosta y próby polerowania polerkà magnetycznà. Jako wsadu polerujàcego u yto igie ze stali nierdzewnej o Êrednicy 0,5 mm i d ugoêci 7 mm. Jako ciecz obróbkowà zastosowano roztwór wodny p ynu uniwersalnego U-9. Jest to niskopieniàcy p yn przeznaczony do polerowania metali szlachetnych i kolorowych w b bnach, polerkach wibracyjnych i magnetycznych. Poniewa pr dkoêç wirowania wsadu jest ni sza ni znamionowa pr dkoêç nap du, jej oceny mo na dokonaç jedynie w sposób przybli ony. Czas polerowania wynoszàcy 15 min uznano za optymalny dla badanych wyrobów. Przy jego zwi kszeniu nie zaobserwowano wzrostu stopnia wyb yszczenia przedmiotu. Polerowanie polerkà magnetycznà nie spowodowa o w tym przypadku zmniejszenia parametrów chropowatoêci. Pozosta y równie widoczne Êlady poprzedniej obróbki. Efekt wyb yszczenia natomiast dorównywa uzyskanemu podczas polerowania innymi metodami. Najistotniejszym efektem uzyskanym za pomocà tej metody polerowania jest znaczne utwardzenie powierzchni przedmiotu. TwardoÊç zmierzono metodà Vickersa z naciskiem 0,3 kg. W materiale przed polerowaniem wynios a ona 473 HV 0,3, a po polerowaniu 661 HV 0,3. Okazuje si, e nie ma Êcis ej zale noêci mi dzy chropowatoêcià powierzchni a po yskiem. Powierzchnia mo e mieç du à chropowatoêç, a jednoczeênie wykazywaç pewnà intensywnoêç po ysku i odwrotnie, powierzchnia mo e mieç ma à wartoêç chropowatoêci i nie wykazywaç po ysku. Niemniej jednak mo na oceniç g adkoêç obrobionej powierzchni na podstawie pomiaru po ysku. Mo na sformu owaç definicj po ysku w nast pujàcy sposób: po ysk jest to zdolnoêç do kierunkowego odbijania wiàzki Êwiat a padajàcego na badanà powierzchni. Nato- 55

6 miast tzw. stopieƒ po ysku jest to stosunek iloêci Êwiat a odbitego w danym kierunku do iloêci Êwiat a padajàcego. Uzyskany efekt powierzchniowy w postaci po ysku po polerowaniu mechanicznym zale y jednak nie tylko od cech geometrycznych powierzchni obrobionej, ale równie od w asnoêci fizykochemicznych WW. Na powierzchni obrobionej mogà powstaç bardzo cienkie warstwy tlenkowe, które w istotny sposób zmieniajà wspó czynnik odbicia Êwiat a. Powierzchnie stali w glowych po polerowaniu, mimo uzyskania na nich bardzo ma ych chropowatoêci, majà niski wspó czynnik odbicia Êwiat a wskutek ciemnometalicznego koloru tej powierzchni. Nie mo na zatem porównywaç po ysku ró nych powierzchni mi dzy sobà, np. wypolerowanej powierzchni miedzi z powierzchnià niklu. Z obserwacji procesu wynika, e istotny wp yw na wystàpienie po ysku majà: metoda polerowania rodzaj narz dzia rodzaj substancji pomocniczej (pasty, p ynu itp.) czas polerowania. Ponadto na wartoêç po ysku wzgl dnego istotny wp yw ma rodzaj materia u polerowanego wyrobu, a w szczególnoêci struktura danego materia u i wyst powanie okreêlonych faz oraz wielkoêç i kszta t ziaren poszczególnych sk adników strukturalnych. Na rys. 6 przedstawiono schemat po yskomierza Langego. Pomiar iloêci Êwiat a odbitego dokonywany jest za pomocà fotoelementu po àczonego z galwanometrem. Stopieƒ po ysku wyra ony w procentach okreêla si poprzez porównanie wskazaƒ galwanometru dla badanej powierzchni ze wskazaniami dla wzorca. Przeprowadzone na takich samych elementach próby polerowania mechanicznego i taêmami Êciernymi pozwoli y na porównanie wyników uzyskanych przy zastosowania obu metod. Wskaêniki chropowatoêci i po ysk zdecydowanie wykazujà, e polerowanie mechaniczne za pomocà tarcz filcowych i pasty polerskiej pozwala na osiàgni cie powierzchni g adkiej i b yszczàcej. Polerowanie za pomocà taêm Êciernych TRIZACT pozwala na uzyskanie chropowatoêci porównywalnej z polerowaniem elektrochemicznym, jednak ze zdecydowanie gorszym po yskiem. Dla wyrobów ze stali zaobserwowano po obróbce taêmà Trizact A30 po ysk wi kszy ni po obróbce klasycznà taêmà P800, mimo e uzyskana chropowatoêç by a wi ksza ni po u yciu taêmy P800. W pozosta ych przypadkach, zgodnie z oczekiwaniami, wraz ze zmniejszeniem chropowatoêci powierzchni wzrasta po ysk (tab. I i II ). Polerowanie stopu tytanu przeprowadzone za pomocà polerki magnetycznej zwi kszy o stopieƒ po ysku podobnie jak polerowanie tarczà filcowà, natomiast chropowatoêç powierzchni poprawi a si nieznacznie. Jest ona zale na od obróbki poprzedzajàcej polerowanie w znacznym stopniu, wi kszym ni przy zastosowaniu innych metod. MikrotwardoÊç obrobionej powierzchni zarówno stali, jak i stopu tytanu wzros a o oko o 5 7%, zarówno przy polerowaniu taêmami Êciernymi, jak i filcem. Najwi ksze zmiany tego wskaênika spowodowa o polerowanie zgniotowe za pomocà polerki magnetycznej z wsadem stalowym. Dla stopu tytanu WT6 mikrotwardoêç wzros a o 40% po 15-minutowym czasie obróbki. Podsumowanie Ze wzgl du na czas i pracoch onnoêç obróbki zdecydowanie najmniej korzystne jest zastosowanie polerowania mechanicznego za pomocà tarcz i past polerskich. Dla tytanowej obudowy zegara polerowanie tarczà filcowà i pastà trwa o ok. 40 min. Porównywalny efekt zosta uzyskany po 15 min polerowania polerkà magnetycznà. Równie zastosowanie polerowania tarczami i taêmami Êciernymi jest k opotliwe, a niekiedy wr cz niemo liwe w przypadku przedmiotów o skomplikowanym kszta cie, gwintów, powierzchni rade kowanych itp. Ka da z przebadanych metod polerowania wykazuje zarówno wady, jak i zalety. Nie mo na jednoznacznie uznaç adnej z nich za najlepszà czy te najgorszà. Korzystne jest àczenie ró nych metod Rys. 6. Schemat budowy po yskomierza Langego: 1 êród o Êwiat a; 2 soczewka; 3 powierzchnia badana; 4 uk ad soczewek; 5 przys ona; 6 fotoelement; 7 galwanometr polerowania, np. polerowania taêmami, a nast pnie zgniotowego, dla wyb yszczenia i utwardzenia powierzchni. Sposób polerowania powinien byç dobierany indywidualnie do ka dego wyrobu, w zale noêci od po àdanego efektu, programu produkcji, mo liwoêci wykonawczych. LITERATURA 1. Koz owski A., Tymowski J., ak T.: Techniki wytwarzania. Pow oki ochronne. PWN, Warszawa Rodziewicz M.: Mechaniczne polerowanie metali. WNT, Warszawa Koch J.: Systemy wytwarzania. Wydawnictwo Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw Ko doƒski T., Wachal A.: Tworzenie si mikropràdów podczas tarcia technicznie suchego. Trybologia nr 4/ Hebda M., Wachal A.: Trybolobia, WNT, Warszawa Lebiedziƒski S., Marciniak M. i inni: Post p w zastosowaniu polerowania mechanicznego. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji nr 59, Politechnika Wroc- awska, Wroc aw Feld M., Szpunar A.: Szlifowanie materia ów konstrukcyjnych taêmami Êciernymi. WNT, Warszawa ebrowski H.: Techniki wytwarzania. Obróbka wiórowa, Êcierna, erozyjna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc- awskiej, Wroc aw

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym Nr. Ćwiczenia: 215 Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 20 IV 2009 Temat Ćwiczenia: Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków 350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Kratownice Wieża Eiffel a

Kratownice Wieża Eiffel a Kratownice Wieża Eiffel a Kratownica jest to konstrukcja nośna, składająca się z prętów połączonch ze sobą w węzłach. Kratownica może bć: 1) płaska, gd wszstkie pręt leżą w jednej płaszczźnie, 2) przestrzenna,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa... 11 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów... 13 1.1.1. Stany skupienia materii... 13 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 1 z 5 Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 Strojenie regulatorów LB-760A i LB-762 Nastawy regulatora PID Regulatory PID (rolnicze np.: LB-760A - poczynając od wersji 7.1 programu ładowalnego,

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie Przedmowa 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów 1.1.1. Stany skupienia materii 1.1.2. Charakterystyka gazów 1.1.3. Charakterystyka plazmy 1.1.4. Stan

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji fizyki

Scenariusz lekcji fizyki Scenariusz lekcji fizyki Opracowała mgr Jadwiga Kamińska, nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Kole. Dział programowy: Magnetyzm Program: DKW 4014-58/01 Czas pracy: 45 min TEMAT: MAGNESY. Uwagi o realizacji tematu:

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE e LAORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYH LPP 2 Ćwiczenie nr 10 1. el ćwiczenia Przełączanie tranzystora bipolarnego elem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Błędy fotografii akwarystycznej

Błędy fotografii akwarystycznej Błędy fotografii akwarystycznej Błędy metody nr.2 Źle ustawiona lampa błyskowa na stopce - promień odbity zamiast biec pomiędzy lampą błyskową a aparatem trafił w obiektyw. Przy okazji widać ślady po związkach

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego ORVII.272.73.2011 Zamawiający: Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź fax. (42)

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Właściwości materii - powtórzenie

Właściwości materii - powtórzenie Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Czy zjawisko

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (maks. 40): Młody Fizyku! WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Etap rejonowy Masz do rozwiązania 20 zadań (w tym 3 otwarte). Całkowity czas na rozwiązanie wynosi 90 minut. W

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów Ćwiczenie nr 1 Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podstawa magnetyczna do eksperymentów

Podstawa magnetyczna do eksperymentów IMPORTER: educarium spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz tel. (52) 320-06-40, 322-48-13 fax (52) 321-02-51 e-mail: info@educarium.pl portal edukacyjny: www.educarium.pl sklep internetowy:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGICZNOŚĆ WYPRASEK

TECHNOLOGICZNOŚĆ WYPRASEK TECHNOLOGICZNOŚĆ WYPRASEK Technologiczność konstrukcji określa zgodność budowy wypraski z uwarunkowaniami określonego procesu wytwarzania w tym przypadku - wtryskiwania. Zalecenia dotyczące technologiczności

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9

Spis treêci. 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9 Spis treêci 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9 2. Proste przyrządy i narzędzia pomiarowe oraz sposoby pomiaru.................................. 11 2. l. Cel i dokładność pomiarów warsztatowych.....

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1 Stopy tytanu Stopy tytanu i niklu 1 Tytan i jego stopy Al Ti Cu Ni liczba at. 13 22 29 28 struktura kryst. A1 αa3/βa2 A1 A1 ρ, kg m -3 2700 4500 8930 8900 T t, C 660 1668 1085 1453 α, 10-6 K -1 18 8,4

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo

BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF

BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF SZKOLENIA DLA LAKIERNIKÓW POZIOM I Czas szkolenia: 3 dni 8:30-13:00 CZ Âå TEORETYCZNA Proces przygotowania pod o a stalowego, aluminium, powierzchni ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

metali lutownicà elektrycznà

metali lutownicà elektrycznà MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n àczenie metali lutownicà elektrycznà JAK SAMEMU WYKONAå! 1 Rodzaje lutowania Lutownica elektryczna umo liwia àczenie metalowych elementów,

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU

OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU Celem ćwiczenia jest zapoznanie z techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW MAJĄCY KLUCZOWE ZNACZENIE DLA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI MECHANICZNEJ

ZESPÓŁ WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW MAJĄCY KLUCZOWE ZNACZENIE DLA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI MECHANICZNEJ Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Piotr CAŁUSIŃSKI Częstochowa ZESPÓŁ WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW MAJĄCY KLUCZOWE ZNACZENIE DLA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI MECHANICZNEJ Article presents

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN I MONTAŻU PRINCIPLES OF MACHINES BUILDING TECHNOLOGY AND ASSEMBLY Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Setki zastosowań ALLU na całym świecie

Setki zastosowań ALLU na całym świecie Setki zastosowań ALLU na całym świecie W załeżności od aplikacji i maszyny bazowej gama produktówallu może łatwo przekształcić zwykłą ładowarkę w efektywne urządzenie Przesiewająco-kruszące, które zastąpi

Bardziej szczegółowo

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Stanowisko testowe Opracował Tomasz Piaścik Wprowadzenie Malejące zasoby naturalne, wpływ na środowisko naturalne i ciągle rosnące potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST ZT 02 OGRODZENIE KOD CPV 45342000-6 Ogrodzenie boisk 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2012-04-11. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka

2012-04-11. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka STAL STOPOWA KONSTRUKCYJNA I NARZĘDZIOWA Zakres tematyczny 1 STAL KONSTRUKCYJNA STOPOWA 1 Stal konstrukcyjna Kryterium doboru stali konstrukcyjnych podstawowe właściwości mechaniczne: stanowią najczęściej

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości dźwięku w metalach

Pomiar prędkości dźwięku w metalach Pomiar prędkości dźwięku w metalach Ćwiczenie studenckie dla I Pracowni Fizycznej Barbara Pukowska Andrzej Kaczmarski Krzysztof Sokalski Instytut Fizyki UJ Eksperymenty z dziedziny akustyki są ciekawe,

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Lakier bezbarwny 2K w systemie MS P190-598 Produkty P190-598 Lakier bezbarwny 2K MS P210-796/-798/-828/-847

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 9

Spis treści. Przedmowa... 9 3 Spis treści Przedmowa... 9 Część I Rozdział 1 1.0. Wiadomości podstawowe... 13 1.1. Rysunek warsztatowy... 13 1.1.1. Wymiary na rysunku wykonawczym części... 13 1.1.2. Oznaczenie chropowatości na rysunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R C-6

Ć W I C Z E N I E N R C-6 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA MECHANIKI I CIEPŁA Ć W I C Z E N I E N R C-6 WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo