Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2014r. 1. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem i jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 2. Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON. 3. Ze względu na ograniczone środki finansowe osoby niepełnosprawne, które w 2014r. ubiegają się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych lub w komunikowaniu się, a otrzymały ze środków PFRON dofinansowanie na zakup tego samego urządzenia/sprzętu lub wykonanie tej samej usługi w latach ubiegłych, dofinansowanie będą mogły uzyskać wyłącznie w przypadku: 1 1) wystąpienia zdarzenia losowego, np. (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne) oraz udokumentowania zniszczenia urządzenia/sprzętu lub, 2) udokumentowanej niemożliwości lub nieopłacalności naprawy posiadanego urządzenia/sprzętu, gdy koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego urządzenia/sprzętu, 3) pogorszenia stanu zdrowia (dotyczy osób, które w przeszłości otrzymały dofinansowania do zakupu komputerów stacjonarnych, a w roku 2014 ubiegają się o zakup komputera przenośnego - laptopa) z uwzględnieniem 4 ust. 2 pkt 15 lit. c. 4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 5. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten cel. 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie. 3. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 2

2 3 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 2. Ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje Komisja do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołana przez Starostę, uwzględniając wysokość limitu środków PFRON na ten cel oraz indywidualną sytuację osoby niepełnosprawnej, w tym dochodową, uśrednioną cenę rynkową urządzenia, wcześniejsze korzystanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się. 1. Dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach likwidacji barier technicznych może być objęty zakup następujących urządzeń: 4 1) odkurzacza bezpyłowego dla osób niepełnosprawnych, chorych na astmę lub alergię, co zostanie potwierdzone w zaświadczeniu lekarskim, 2) dla osób z dysfunkcją narządu ruchu: a) siedziska wannowego, b) leżaka kąpielowego, c) taboretu prysznicowego, d) nadstawki sedesowej, e) urządzenia wspomagającego SAM umożliwiającego obsługę osoby niepełnosprawnej ruchowo, f) podnośnika transportowo-kąpielowego, g) podnośnika wannowego, 3) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: a) aparatu lub urządzenia do wykrywania przeszkód, b) czasomierza (brajlowskiego, mówiącego, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi), c) termometru (brajlowskiego, mówiącego lub o podwyższonym polu odczytu), 4) kuchenki mikrofalowej i elektrycznej z blatem ceramicznym w przypadku wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka osoba niepełnosprawna, w kuchnię węglową lub gazową, a także pralki automatycznej i zmywarki dla następujących osób niepełnosprawnych mieszkających samotnie lub wyłącznie z małoletnimi dziećmi lub inną osobą niepełnosprawną: a) z dysfunkcją narządu wzroku posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu niepełnosprawności O4-O; w przypadku, gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające dysfunkcję narządu wzroku,

3 b) poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkonika bez względu na stopień niepełnosprawności, c) kobiet po masektomii bez względu na stopień niepełnosprawności, d) ze znacznym niedowładem kończyn górnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne, 5) innych urządzeń, których posiadanie wpłynie na likwidację bariery i jest uzasadnione potrzebami osoby niepełnosprawnej wynikającymi z niepełnosprawności. 2. Przedmiotem dofinansowania ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się może być zakup następujących urządzeń: 1) oprawek okularowych i ich wykonanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności dla dzieci do 16 r. życia (symbol niepełnosprawności O4-O); w przypadku osób posiadających orzeczenie równoważne lub gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające dysfunkcję narządu wzroku, 2) specjalistycznej sygnalizacji świetlnej: wyposażenia dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną, wyposażenia aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną, sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofon, telefaks i wideofon, innych sygnalizatorów optycznych zastępujące dźwięk, 3) budzików świetlnych i wibracyjnych, 4) faksu, telefaksu, wideofonu lub pagera, 5) wzmacniacza do aparatu telefonicznego, 6) laryngophonu, 7) urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowe i bezprzewodowe), 8) modemu, faksmodemu, telefonicznego łącza ISDN umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej, 9) aparatów telefonicznych (w tym z cewką indukcyjną w słuchawce z wzmacniaczem), 10) aparatów telefonicznych z klawiaturą brajlowską, 11) maszyny do pisania pismem Braille a, 12) materiałów optycznych i elektrooptycznych (powiększalników telewizyjnych, lup monitorowych itp.), 13) urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,

4 14) urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich, 15) zestawu komputerowego (monitor, jednostka centralna, mysz, klawiatura, głośniki w przypadku, gdy nie są wbudowane w urządzenie, system operacyjny) lub przenośnego komputera z systemem operacyjnym (laptopa): a) dla dzieci do 16 roku życia uczących się z indywidualnym tokiem nauczania lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadających całościowe zaburzenia rozwojowe, uszkodzony narząd słuchu i/lub mowy, i/lub wzroku lub dysfunkcję narządu ruchu potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności, b) dla młodzieży uczącej się lub studiującej legitymującej się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z uszkodzonym narządem słuchu i /lub mowy, wzroku lub znaczną dysfunkcją kończyn górnych, c) dla osób niepełnosprawnych leżących, poruszających się na wózkach inwalidzkich albo często lub długotrwale przebywających w szpitalu w związku z pogorszeniem stanu zdrowia będących w wieku aktywności zawodowej, d) dla osób w wieku aktywności zawodowej posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne z uszkodzonym narządem słuchu i/lub mowy, wzroku lub znaczną dysfunkcją kończyn górnych, które wykonują samodzielnie pracę zawodową przy pomocy komputera w domu (np: telepraca, prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej) - kiedy konieczne jest porozumiewanie się przez Internet, 16) programów specjalistycznych, jeżeli potrzeba ich stosowania wynika ze wskazania specjalisty, np. lekarza, logopedy, psychiatry, pedagoga w pierwszej kolejności dla dzieci i młodzieży uczącej się lub studiującej, 17) innych urządzeń, których posiadanie wpłynie na likwidację bariery i jest to uzasadnione potrzebami osoby niepełnosprawnej wynikającymi z niepełnosprawności. 3. W przypadku rodzin, w których zamieszkuje więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko, osoba ucząca się lub studiująca, przyznaje się jedno dofinansowanie do zakupu komputera. Rozpatrując wniosek o dofinansowanie w w/w przypadku uwzględnia się fakt uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu na ten sam cel w latach ubiegłych przez inne niepełnosprawne dziecko, osobę uczącą się lub studiującą zamieszkującą z wnioskodawcą. 4. W przypadku uzasadnionym szczególną sytuacją zdrowotną, majątkową lub losową osoby niepełnosprawnej Komisja, o której mowa w 3 ust. 2, może przyznać dofinansowanie na zakup urządzeń wskazanych w ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 15 innym osobom niż w nich wymienione. 5. Przed rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie może być przeprowadzona wizja w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w celu stwierdzenia zasadności złożonego wniosku. 6. Ustala się następujące limity dofinansowania do zakupu: 1) zestawu komputerowego do kwoty 1.400,00 zł,

5 2) komputera przenośnego do kwoty 1.000,00 zł, 3) kuchenki mikrofalowej do kwoty 100,00 zł, 4) kuchenki elektrycznej do kwoty 700,00 zł, 5) pralki automatycznej do kwoty 500,00 zł, 6) zmywarki do kwoty 700,00 zł. 1. W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. 2. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a następnie osoba niepełnosprawna zmarła, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania z uwagi na jego osobisty charakter. 3. Osoba niepełnosprawna, której nie zostało przyznane dofinansowanie w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie w roku następnym. 4. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 5 6 Pozostałe warunki otrzymania dofinansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2013r., poz ).

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2014 r. 1. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem i jednocześnie są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. 2. Ze względu na ograniczone środki PFRON w 2014r. dofinansowanie w zakresie likwidacji barier architektonicznych mogą otrzymać: 1 a) w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne leżące oraz poruszające się na wózku inwalidzkim lub posiadające protezy kończyn bez względu na stopień niepełnosprawności, b) pozostałe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mające problemy w poruszaniu się dysfunkcja narządu ruchu powinna stanowić podstawę orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (symbol O5-R); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia (dotyczy to również osób legitymujących się orzeczeniem równoważnym) konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia lekarza specjalisty potwierdzającego problemy w poruszaniu się. 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 4. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten cel. 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie. 3. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 2

7 3 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 2. Ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje Komisja do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołana przez Starostę, uwzględniając m.in. wysokość limitu środków PFRON na ten cel oraz indywidualną sytuację osoby niepełnosprawnej. 1. Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty koszt zakupu urządzeń wraz z montażem lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w szczególności: 4 1) budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp do lokalu, 2) zakup, dostawa i montaż: a) platformy schodowej, b) transportera schodowego (schodołaza), c) windy przyściennej, d) innych urządzeń do transportu pionowego, 3) poręcze i uchwyty w ciągach komunikacyjnych oraz uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 4) roboty polegające na: a) likwidacji progów, b) likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi, 5) przystosowanie drzwi: a) zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych - co najmniej 80 cm dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, b) zakup i montaż drzwi przesuwanych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, c) zakup i montaż systemu otwierania drzwi przyciskiem (w tym balkonowych) dla osób posiadających schorzenia kończyn górnych, d) zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, e) zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien umożliwiających ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, f) zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych dla osób, o których mowa w pkt e, gdy montaż okuć nie jest możliwy,

8 g) zakup i montaż systemu automatycznego otwierania drzwi garażu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim lub z dysfunkcją charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej, np. w wyniku amputacji lub chorób neuromięśniowych prowadzących samodzielnie samochód, 6) wymiana wykładziny podłogowej na antypoślizgową oraz wyrównanie podłoża pod taką wykładzinę, jeżeli stwarza ona trudności w poruszaniu się, 7) przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 8) przystosowanie w mieszkaniu mebli niezbędnych do samodzielnego korzystania, tj. zakup mebli lub dostosowanie już posiadanych, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami utrudniającymi użytkowanie typowych mebli, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, 9) innych urządzeń i usług niewymienionych w punktach poprzednich, których zakup lub wykonanie wpłynie na likwidację bariery architektonicznej i jest uzasadnione indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej. 2. Osoba niepełnosprawna, ubiegając się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, dopełnia formalności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 1. Przed rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przeprowadza się wizję w miejscu zamieszkania w celu stwierdzenia zasadności wnioskowanego przez osobę niepełnosprawną zakresu zadania. 2. Wyznaczony pracownik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olecku dokonuje merytorycznej analizy kosztorysów lub zestawień materiałów dołączonych do wniosku o dofinansowanie. 3. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej wymagającego likwidacji barier architektonicznych lub w szczególnie uzasadnionych okolicznościach związanych z sytuacją zdrowotną, majątkową lub losową Wnioskodawcy wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością określoną w 1 ust Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo - wykończeniowym (np: malowanie pomieszczeń), które nie wpływają na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, a jedynie na podniesienie estetyki pomieszczeń, a także ocieplenie budynku oraz wymiana pokrycia dachowego. 2. Wysokość dofinansowania określa się na podstawie zweryfikowanego kosztorysu lub zestawienia materiałów dołączonego do wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem 3 ust W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu

9 2. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a następnie osoba niepełnosprawna zmarła, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania z uwagi na jego osobisty charakter. 3. Osoba niepełnosprawna, której nie zostało przyznane dofinansowanie w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie w roku następnym. 4. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 8 Pozostałe warunki otrzymania dofinansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1190).

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2014 r. 1. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się: 1 1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu takiego sprzętu i przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty: a) 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 2) jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie. 3. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 4. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten cel. 2

11 5. W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. 6. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a następnie osoba niepełnosprawna zmarła, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania z uwagi na jego osobisty charakter. 7. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 2. Ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje Komisja do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołana przez Starostę, uwzględniając wysokość limitu środków PFRON na ten cel oraz indywidualną sytuację osoby niepełnosprawnej, w tym m.in. dochodową, zdrowotną, uśrednioną cenę rynkową sprzętu, wcześniejsze korzystanie ze środków PFRON na zakup tego sprzętu. 3 4 Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń stanowiących sprzęt rehabilitacyjny do którego należą w szczególności: 1) rower rehabilitacyjny stacjonarny, 2) orbitrek, 3) bieżnia, 4) stepper, 5) rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, 6) piłki rehabilitacyjne, 7) drabinki rehabilitacyjne, 8) worek rehabilitacyjny (pufa rehabilitacyjna), 9) suchy basen rehabilitacyjny, 10) mata (materac) z hydromasażem, 11) mata (materac) rehabilitacyjna, 12) inne urządzenia, za pomocą których można prowadzić rehabilitację w warunkach domowych, a zasadność ich stosowania wynika z załączonego do wniosku o dofinansowanie zaświadczenia lekarza specjalisty. 5 Osoba niepełnosprawna, której nie zostało przyznane dofinansowanie w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie w roku następnym. 6 Pozostałe warunki otrzymania dofinansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz ).

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2014 r O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza kwoty: a) 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 2. Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie. 4. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 5. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten cel. 6. Dofinansowanie będzie udzielane według kolejności wpływu wniosków, do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON na ten cel. 7. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach związanych z sytuacją zdrowotną, majątkową lub losową osoby niepełnosprawnej wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością określoną w ust Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określają odrębne przepisy, w tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w zakresie których Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje te świadczenia. 9. W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. 10. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a następnie osoba niepełnosprawna zmarła, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania z uwagi na jego osobisty charakter. 11. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

13 12. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze zostały nabyte przez osobę niepełnosprawną przed dniem uzyskania właściwego orzeczenia, tj. przed dniem uznania tej osoby za osobę niepełnosprawną. 1. Wysokość dofinansowania wynosi: 2 1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 2) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt 1, oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit, 2. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych z PFRON oraz wygórowane ceny aparatów słuchowych ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do aparatu słuchowego dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia w wysokości 1.500,00 zł, a dla osób dorosłych niepełnosprawnych w wysokości 900, 00 zł. 3 Osoba niepełnosprawna, której nie zostało przyznane dofinansowanie w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie w roku następnym. 4 Pozostałe warunki otrzymania dofinansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2013r. poz ) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r. poz. 1565).

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2014 r Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 1) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 2) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 2. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ust. 1, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony, z zastrzeżeniem ust W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ust W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie. 5. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten cel. 2 Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej Uwzględniając znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do liczby złożonych wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. 2. Dofinansowania dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia mogą być przyznawane co roku.

15 3. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w następującej kolejności: 1) wnioski dzieci do 16 roku życia i młodzieży w wieku lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności, 2) wnioski osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z uwzględnieniem korzystania tych osób z dofinansowania w turnusach w latach poprzednich, 3) wnioski osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z uwzględnieniem korzystania tych osób z dofinansowania w turnusach w latach poprzednich, 4) wnioski osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności do momentu wyczerpania środków na ten cel, z uwzględnieniem korzystania tych osób z dofinansowania w turnusach w latach poprzednich. 4. Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, jeśli spełnione są warunki określone w 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych oraz jeśli powiat posiada środki na ten cel. 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie, poza posiadanymi stopniami i rodzajem niepełnosprawności, bierze się pod uwagę wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez osobę niepełnosprawną kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu; uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest jedną z form rehabilitacji społecznej, a nie wypoczynkiem czy leczeniem. 1. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane. 2. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie. 1. W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. 2. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a następnie osoba niepełnosprawna zmarła, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania z uwagi na jego osobisty charakter. 3. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego Pozostałe warunki otrzymania dofinansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków Załącznik do Uchwały Nr 425/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych oraz osób w wieku do 18 roku życia.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych oraz osób w wieku do 18 roku życia. Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Bardziej szczegółowo

KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok

KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10.28.2013 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 07 marca 2013 r. KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG. przedmiotów wchodzących w skład dofinansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok

KATALOG. przedmiotów wchodzących w skład dofinansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 /2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 12 marca 2009 r. KATALOG przedmiotów wchodzących w skład dofinansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2015 rok

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 08.22.2015 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 06 marca 2015 r. ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

Bardziej szczegółowo

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2016 rok

ZASADY. udzielania dofinansowań przy udziale środków. Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Osób Niepełnosprawnych. na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19.42.2016 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 13 maja 2016 r. ZASADY udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

Bardziej szczegółowo

Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r.

Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r. Informacja przyznawania dofinansowania w 2012 r. do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawaniu dofinansowaniaze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

I. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych.

I. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce Z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 1/2013 Starosty Kraśnickiego z dnia 9 stycznia 2013r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 1/2013 Starosty Kraśnickiego z dnia 9 stycznia 2013r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 1/2013 Starosty Kraśnickiego z dnia 9 stycznia 2013r. Zasady udzielania dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią z dnia 15 października 2010r.

Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią z dnia 15 października 2010r. Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią z dnia 15 października 2010r. w sprawie : REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

2 Likwidacja barier architektonicznych

2 Likwidacja barier architektonicznych 1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 477/2014 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 9 stycznia 2014 r. REGULAMIN rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE

SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 25 lutego 2016 r. SOPOCKI PROJEKT WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYJAZNE MIESZKANIE Sopot, 2016 Według

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016

Zarządzenie Nr 3/2016 Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechnowie z dnia 01 kwietnia 2015 roku Zasady i procedury udzielania w 2015 roku osobie fizycznej dofinansowania ze

Bardziej szczegółowo

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków

KATALOG ORAZ ZASADY. udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków KATALOG ORAZ ZASADY udzielania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 573/2014. Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 marca 2014r.

Uchwała Nr 573/2014. Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 marca 2014r. Uchwała Nr 573/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU:

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU: Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w roku 2015. Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Kraśnickiego z dnia 29.12.2011r. Zasady udzielania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 87/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie określenia zasad realizacji dofinansowania i refundacji kosztów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną w mieście Ostrołęka ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Zasady i procedury udzielania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40/171/09 Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 12 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40/171/09 Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 12 lutego 2009r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40/171/09 Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 12 lutego 2009r. Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 47/2015. Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 47/2015. Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Wzór wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Procedur.

1. Wzór wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Procedur. Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące

Bardziej szczegółowo

A. Bariery architektoniczne. (mających problemy w poruszaniu się):

A. Bariery architektoniczne. (mających problemy w poruszaniu się): KATALOG RZECZOWY SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT LUB CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER A. Bariery architektoniczne. Dla osób z dysfunkcją

Bardziej szczegółowo

1) 2 otrzymuje brzmienie:

1) 2 otrzymuje brzmienie: Uchwała Nr 208/2009 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 4 marca 2009 r. Zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 02 stycznia 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 02 stycznia 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 STAROSTY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 02 stycznia 2009r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

Bardziej szczegółowo

3 Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach.

3 Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach. Uchwała Nr 91/40/03 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 23 lipca 2003 r.w sprawie : ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/140/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 lutego 2016 r.

Uchwała nr 34/140/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 lutego 2016 r. Uchwała nr 34/140/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2015 ROKU.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2015 ROKU. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2015 ROKU. Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/XI/2015 z 16.11.2015r. Dyrektora PCPR w Kutnie Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób

Bardziej szczegółowo

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r.

Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r. Uchwała nr 61/231/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielenia dofinansowania likwidacji barier architektonicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 13 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób rehabilitacyjnych z terenu Powiatu Grodziskiego.

Bardziej szczegółowo

Bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne Załącznik nr 1 KATALOG RZECZOWY SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT LUB CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER Bariery architektoniczne Bariery

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w danym roku kalendarzowym, w którym osoba niepełnosprawna stara się o dofinansowanie na wyjazd.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w danym roku kalendarzowym, w którym osoba niepełnosprawna stara się o dofinansowanie na wyjazd. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora PCPR w Wieliczce Z dnia 04.03.2014r. Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu i limity dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.

Wykaz sprzętu i limity dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. Zasady udzielania pomocy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim dla Osób Niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012 Jeszcze

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób samotnych. Procedury udzielania dofinansowania do likwidacji barier technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Świeckiego nr 32/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA OSOBIE FIZYCZNEJ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU

ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU ZASADY ROZPATRYWANIA PRZEZ PCPR W GLIWICACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU I. UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH OPIEKUNÓW W TURNISIE REHABILITACYJNYM ( art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem z dnia 10 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem z dnia 10 marca 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Zasad udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach zadań powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

NR.:?.~.if.../2012. architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych w 2013 roku stanowi Załącznik nr 3.

NR.:?.~.if.../2012. architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych w 2013 roku stanowi Załącznik nr 3. ZARZĄDZENIE NR.:?.~.if.../2012 z d~~.~x.l~;'~~.~~.~~~~;~oku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych i w sprzęcie

Bardziej szczegółowo

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I TECHNICZNYCH I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 94/15 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 1 kwietnia 2015r Procedura udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 0063/III/535/09 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 0063/III/535/09 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr 0063/III/535/09 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Procedura udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 1. Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez SAMORZĄD POWIATOWY w ramach rehabilitacji społecznej, których celem jest wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych

Zadania realizowane przez SAMORZĄD POWIATOWY w ramach rehabilitacji społecznej, których celem jest wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych ebifron Źródło: http://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-12014-abc-osoby-n/243,zadania-realizowane-przez-samorzad-powi ATOWY-w-ramach-rehabilitacji-spolecznej-k.html Wygenerowano: Poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku

Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku Uchwała Nr 8/19/ 2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 646 / ZP / III / 09 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 21 października 2009r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 646 / ZP / III / 09 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 21 października 2009r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 646 / ZP / III / 09 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 21 października 2009r. Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 27 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 27 kwietnia 2015 r. Procedury postępowania w sprawie dofinansowania, ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 22 września 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/2015 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 22 września 2015 r. Procedury postępowania w sprawie dofinansowania, ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK

Wniosek złożono w PCPR w dniu WNIOSEK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Ul. Mickiewicza 27 28-100 Busko Zdrój tel. 41 378 84 58, 370 81 88 e-mail: pcprbusko@interia.pl www.centrumbusko.pl Wniosek złożono w PCPR w dniu 200/ /

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady określają:

Niniejsze zasady określają: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 /2014r z dnia 04 lutego 2014r Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Monice Zając głównemu specjaliście ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Monice Zając głównemu specjaliście ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 12 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 12 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR 35/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR 35/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku. z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku. z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Załącznik nr1 do protokołu nr 7/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

SOPOCKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXX/424 /2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 21 czerwca 2013 r. SOPOCKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Sopot, 2013 I. Wstęp Według danych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH.

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. Jeśli w zarządzeniu jest mowa o: Centrum należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

INFORMACJA. 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej INFORMACJA dotycząca dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOFINANSOWŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2014 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

KRYTERIA DOFINANSOWŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2014 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr PROJEKT Starosty Starachowickiego z dnia. KRYTERIA DOFINANSOWŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2014 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Podstawa prawna: 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17 /2010. z dnia 18 lutego 2010r.

Uchwała Nr 17 /2010. z dnia 18 lutego 2010r. Uchwała Nr 17 /2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad i maksymalnych kwot dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Żywieckiego nr 31/13 z dnia 23.12.2013r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Żywieckiego nr 31/13 z dnia 23.12.2013r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Żywieckiego nr 31/13 z dnia 23.12.2013r. ZASADY DOFINANSOWANIA LIKIWDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 14 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 14 / 2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie,,zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych,

Bardziej szczegółowo

A. Bariery architektoniczne

A. Bariery architektoniczne Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach likwidacji barier Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu A. Bariery

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2876/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2876/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2876/09 (wraz ze zm. wprowadzoną Zarządzeniem nr 3324/13 z dn. 20 maja 2013 r.) w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy załączyć: (oryginały do wglądu)

Do wniosku należy załączyć: (oryginały do wglądu) Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Do wniosku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 79/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 1640/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2008 roku Lista przedmiotów i limity cen w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i w sprzęcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2013. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. z dnia 7 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 2/2013. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. z dnia 7 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach zadań powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządza się, co następuje:

Zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie: zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp. KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.pl PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ Nr sprawy:... 1. Dane wnioskodawcy Nazwisko Imię PESEL Kod Ulica i numer NIP Miejscowość Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

WNIOSEK o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Data wpływu wniosku do PCPR Sanok, ul. Jezierskiego 21 PCPR-CZP.4417...2015... Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

W N I OSEK. Imię i nazwisko... syn/córka..., imię ojca

W N I OSEK. Imię i nazwisko... syn/córka..., imię ojca Nr sprawy... Data wpływu... Przyjął.... W N I OSEK o d o f i n a n s o w a n i e z e ś r o d k ó w P a ń s t w o w e g o F u n d u s z u R e h a b i l i t a c j i O s ó b N i e p e ł n o s p r a w n y

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Marzanna Kotkowska

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Marzanna Kotkowska Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marzanna Kotkowska Pilotażowy program Aktywny samorząd Środki przekazywane co roku do Powiatu Pilotażowy program Aktywny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Nr kolejny wniosku i rok złożenia data wpływu wniosku WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPS Nr DKPiO.013.10.2014 r. z dnia 27.03.2014 r. Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Nr wniosku... Data złożenia wniosku... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dane personalne dotyczące Wnioskodawcy (wypełnić

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 z dnia 04.03.2009r. Dyrektora MOPR w Piekarach Śląskich Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 17/86-30-253, w. 32. WNIOSEK

Wniosek złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 17/86-30-253, w. 32. WNIOSEK Data wpływu wniosku:... Nr sprawy:... Wniosek złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 17/86-30-253, w. 32.. WNIOSEK o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem*)

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Wniosek przyjęto w MOPR... w dniu... nr... pieczęć MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie osobie fizycznej likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 3/2013 z dnia11 marca 2013roku Starosty Gołdapskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze

Zał cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 3/2013 z dnia11 marca 2013roku Starosty Gołdapskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013 z dnia11 marca 2013roku Starosty Gołdapskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2015 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

KRYTERIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2015 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr Starosty Starachowickiego z dnia PROJEKT KRYTERIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2015 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

4. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

4. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 roku PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Procedura. W roku 2015 przyjmuje się następujące procedury przyznawania dofinansowań:

Procedura. W roku 2015 przyjmuje się następujące procedury przyznawania dofinansowań: Załącznik Do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora PCPR w Białej Podlaskiej z dnia 28 stycznia 2015 r. Procedura postępowania w sprawie zasad i wysokości zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, finansowanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) Numer sprawy... Data przyjęcia wniosku (wypełnia GCPR).. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walczaka 42 66-400 Gorzów Wlkp. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo