Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2014r. 1. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem i jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 2. Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON. 3. Ze względu na ograniczone środki finansowe osoby niepełnosprawne, które w 2014r. ubiegają się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych lub w komunikowaniu się, a otrzymały ze środków PFRON dofinansowanie na zakup tego samego urządzenia/sprzętu lub wykonanie tej samej usługi w latach ubiegłych, dofinansowanie będą mogły uzyskać wyłącznie w przypadku: 1 1) wystąpienia zdarzenia losowego, np. (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne) oraz udokumentowania zniszczenia urządzenia/sprzętu lub, 2) udokumentowanej niemożliwości lub nieopłacalności naprawy posiadanego urządzenia/sprzętu, gdy koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowego urządzenia/sprzętu, 3) pogorszenia stanu zdrowia (dotyczy osób, które w przeszłości otrzymały dofinansowania do zakupu komputerów stacjonarnych, a w roku 2014 ubiegają się o zakup komputera przenośnego - laptopa) z uwzględnieniem 4 ust. 2 pkt 15 lit. c. 4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 5. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten cel. 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie. 3. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 2

2 3 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 2. Ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje Komisja do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołana przez Starostę, uwzględniając wysokość limitu środków PFRON na ten cel oraz indywidualną sytuację osoby niepełnosprawnej, w tym dochodową, uśrednioną cenę rynkową urządzenia, wcześniejsze korzystanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się. 1. Dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach likwidacji barier technicznych może być objęty zakup następujących urządzeń: 4 1) odkurzacza bezpyłowego dla osób niepełnosprawnych, chorych na astmę lub alergię, co zostanie potwierdzone w zaświadczeniu lekarskim, 2) dla osób z dysfunkcją narządu ruchu: a) siedziska wannowego, b) leżaka kąpielowego, c) taboretu prysznicowego, d) nadstawki sedesowej, e) urządzenia wspomagającego SAM umożliwiającego obsługę osoby niepełnosprawnej ruchowo, f) podnośnika transportowo-kąpielowego, g) podnośnika wannowego, 3) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: a) aparatu lub urządzenia do wykrywania przeszkód, b) czasomierza (brajlowskiego, mówiącego, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi), c) termometru (brajlowskiego, mówiącego lub o podwyższonym polu odczytu), 4) kuchenki mikrofalowej i elektrycznej z blatem ceramicznym w przypadku wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka osoba niepełnosprawna, w kuchnię węglową lub gazową, a także pralki automatycznej i zmywarki dla następujących osób niepełnosprawnych mieszkających samotnie lub wyłącznie z małoletnimi dziećmi lub inną osobą niepełnosprawną: a) z dysfunkcją narządu wzroku posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu niepełnosprawności O4-O; w przypadku, gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające dysfunkcję narządu wzroku,

3 b) poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkonika bez względu na stopień niepełnosprawności, c) kobiet po masektomii bez względu na stopień niepełnosprawności, d) ze znacznym niedowładem kończyn górnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne, 5) innych urządzeń, których posiadanie wpłynie na likwidację bariery i jest uzasadnione potrzebami osoby niepełnosprawnej wynikającymi z niepełnosprawności. 2. Przedmiotem dofinansowania ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się może być zakup następujących urządzeń: 1) oprawek okularowych i ich wykonanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności dla dzieci do 16 r. życia (symbol niepełnosprawności O4-O); w przypadku osób posiadających orzeczenie równoważne lub gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające dysfunkcję narządu wzroku, 2) specjalistycznej sygnalizacji świetlnej: wyposażenia dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną, wyposażenia aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną, sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofon, telefaks i wideofon, innych sygnalizatorów optycznych zastępujące dźwięk, 3) budzików świetlnych i wibracyjnych, 4) faksu, telefaksu, wideofonu lub pagera, 5) wzmacniacza do aparatu telefonicznego, 6) laryngophonu, 7) urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora (przewodowe i bezprzewodowe), 8) modemu, faksmodemu, telefonicznego łącza ISDN umożliwiającego dostęp do łączności wizualnej oraz zestawu urządzeń umożliwiających taką łączność za pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej, 9) aparatów telefonicznych (w tym z cewką indukcyjną w słuchawce z wzmacniaczem), 10) aparatów telefonicznych z klawiaturą brajlowską, 11) maszyny do pisania pismem Braille a, 12) materiałów optycznych i elektrooptycznych (powiększalników telewizyjnych, lup monitorowych itp.), 13) urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,

4 14) urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich, 15) zestawu komputerowego (monitor, jednostka centralna, mysz, klawiatura, głośniki w przypadku, gdy nie są wbudowane w urządzenie, system operacyjny) lub przenośnego komputera z systemem operacyjnym (laptopa): a) dla dzieci do 16 roku życia uczących się z indywidualnym tokiem nauczania lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadających całościowe zaburzenia rozwojowe, uszkodzony narząd słuchu i/lub mowy, i/lub wzroku lub dysfunkcję narządu ruchu potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności, b) dla młodzieży uczącej się lub studiującej legitymującej się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z uszkodzonym narządem słuchu i /lub mowy, wzroku lub znaczną dysfunkcją kończyn górnych, c) dla osób niepełnosprawnych leżących, poruszających się na wózkach inwalidzkich albo często lub długotrwale przebywających w szpitalu w związku z pogorszeniem stanu zdrowia będących w wieku aktywności zawodowej, d) dla osób w wieku aktywności zawodowej posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne z uszkodzonym narządem słuchu i/lub mowy, wzroku lub znaczną dysfunkcją kończyn górnych, które wykonują samodzielnie pracę zawodową przy pomocy komputera w domu (np: telepraca, prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej) - kiedy konieczne jest porozumiewanie się przez Internet, 16) programów specjalistycznych, jeżeli potrzeba ich stosowania wynika ze wskazania specjalisty, np. lekarza, logopedy, psychiatry, pedagoga w pierwszej kolejności dla dzieci i młodzieży uczącej się lub studiującej, 17) innych urządzeń, których posiadanie wpłynie na likwidację bariery i jest to uzasadnione potrzebami osoby niepełnosprawnej wynikającymi z niepełnosprawności. 3. W przypadku rodzin, w których zamieszkuje więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko, osoba ucząca się lub studiująca, przyznaje się jedno dofinansowanie do zakupu komputera. Rozpatrując wniosek o dofinansowanie w w/w przypadku uwzględnia się fakt uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu na ten sam cel w latach ubiegłych przez inne niepełnosprawne dziecko, osobę uczącą się lub studiującą zamieszkującą z wnioskodawcą. 4. W przypadku uzasadnionym szczególną sytuacją zdrowotną, majątkową lub losową osoby niepełnosprawnej Komisja, o której mowa w 3 ust. 2, może przyznać dofinansowanie na zakup urządzeń wskazanych w ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 15 innym osobom niż w nich wymienione. 5. Przed rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie może być przeprowadzona wizja w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w celu stwierdzenia zasadności złożonego wniosku. 6. Ustala się następujące limity dofinansowania do zakupu: 1) zestawu komputerowego do kwoty 1.400,00 zł,

5 2) komputera przenośnego do kwoty 1.000,00 zł, 3) kuchenki mikrofalowej do kwoty 100,00 zł, 4) kuchenki elektrycznej do kwoty 700,00 zł, 5) pralki automatycznej do kwoty 500,00 zł, 6) zmywarki do kwoty 700,00 zł. 1. W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. 2. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a następnie osoba niepełnosprawna zmarła, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania z uwagi na jego osobisty charakter. 3. Osoba niepełnosprawna, której nie zostało przyznane dofinansowanie w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie w roku następnym. 4. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 5 6 Pozostałe warunki otrzymania dofinansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2013r., poz ).

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2014 r. 1. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem i jednocześnie są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. 2. Ze względu na ograniczone środki PFRON w 2014r. dofinansowanie w zakresie likwidacji barier architektonicznych mogą otrzymać: 1 a) w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne leżące oraz poruszające się na wózku inwalidzkim lub posiadające protezy kończyn bez względu na stopień niepełnosprawności, b) pozostałe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mające problemy w poruszaniu się dysfunkcja narządu ruchu powinna stanowić podstawę orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (symbol O5-R); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia (dotyczy to również osób legitymujących się orzeczeniem równoważnym) konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia lekarza specjalisty potwierdzającego problemy w poruszaniu się. 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 4. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten cel. 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie. 3. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 2

7 3 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 2. Ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje Komisja do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołana przez Starostę, uwzględniając m.in. wysokość limitu środków PFRON na ten cel oraz indywidualną sytuację osoby niepełnosprawnej. 1. Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty koszt zakupu urządzeń wraz z montażem lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w szczególności: 4 1) budowa pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego zapewniającego osobom niepełnosprawnym dostęp do lokalu, 2) zakup, dostawa i montaż: a) platformy schodowej, b) transportera schodowego (schodołaza), c) windy przyściennej, d) innych urządzeń do transportu pionowego, 3) poręcze i uchwyty w ciągach komunikacyjnych oraz uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 4) roboty polegające na: a) likwidacji progów, b) likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi, 5) przystosowanie drzwi: a) zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych - co najmniej 80 cm dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, b) zakup i montaż drzwi przesuwanych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, c) zakup i montaż systemu otwierania drzwi przyciskiem (w tym balkonowych) dla osób posiadających schorzenia kończyn górnych, d) zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, e) zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien umożliwiających ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, f) zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych dla osób, o których mowa w pkt e, gdy montaż okuć nie jest możliwy,

8 g) zakup i montaż systemu automatycznego otwierania drzwi garażu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim lub z dysfunkcją charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej, np. w wyniku amputacji lub chorób neuromięśniowych prowadzących samodzielnie samochód, 6) wymiana wykładziny podłogowej na antypoślizgową oraz wyrównanie podłoża pod taką wykładzinę, jeżeli stwarza ona trudności w poruszaniu się, 7) przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 8) przystosowanie w mieszkaniu mebli niezbędnych do samodzielnego korzystania, tj. zakup mebli lub dostosowanie już posiadanych, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami utrudniającymi użytkowanie typowych mebli, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, 9) innych urządzeń i usług niewymienionych w punktach poprzednich, których zakup lub wykonanie wpłynie na likwidację bariery architektonicznej i jest uzasadnione indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej. 2. Osoba niepełnosprawna, ubiegając się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, dopełnia formalności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 1. Przed rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przeprowadza się wizję w miejscu zamieszkania w celu stwierdzenia zasadności wnioskowanego przez osobę niepełnosprawną zakresu zadania. 2. Wyznaczony pracownik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olecku dokonuje merytorycznej analizy kosztorysów lub zestawień materiałów dołączonych do wniosku o dofinansowanie. 3. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej wymagającego likwidacji barier architektonicznych lub w szczególnie uzasadnionych okolicznościach związanych z sytuacją zdrowotną, majątkową lub losową Wnioskodawcy wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością określoną w 1 ust Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo - wykończeniowym (np: malowanie pomieszczeń), które nie wpływają na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, a jedynie na podniesienie estetyki pomieszczeń, a także ocieplenie budynku oraz wymiana pokrycia dachowego. 2. Wysokość dofinansowania określa się na podstawie zweryfikowanego kosztorysu lub zestawienia materiałów dołączonego do wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem 3 ust W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu

9 2. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a następnie osoba niepełnosprawna zmarła, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania z uwagi na jego osobisty charakter. 3. Osoba niepełnosprawna, której nie zostało przyznane dofinansowanie w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie w roku następnym. 4. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 8 Pozostałe warunki otrzymania dofinansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1190).

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2014 r. 1. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się: 1 1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu takiego sprzętu i przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty: a) 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 2) jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie. 3. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 4. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten cel. 2

11 5. W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. 6. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a następnie osoba niepełnosprawna zmarła, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania z uwagi na jego osobisty charakter. 7. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 2. Ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje Komisja do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołana przez Starostę, uwzględniając wysokość limitu środków PFRON na ten cel oraz indywidualną sytuację osoby niepełnosprawnej, w tym m.in. dochodową, zdrowotną, uśrednioną cenę rynkową sprzętu, wcześniejsze korzystanie ze środków PFRON na zakup tego sprzętu. 3 4 Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń stanowiących sprzęt rehabilitacyjny do którego należą w szczególności: 1) rower rehabilitacyjny stacjonarny, 2) orbitrek, 3) bieżnia, 4) stepper, 5) rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, 6) piłki rehabilitacyjne, 7) drabinki rehabilitacyjne, 8) worek rehabilitacyjny (pufa rehabilitacyjna), 9) suchy basen rehabilitacyjny, 10) mata (materac) z hydromasażem, 11) mata (materac) rehabilitacyjna, 12) inne urządzenia, za pomocą których można prowadzić rehabilitację w warunkach domowych, a zasadność ich stosowania wynika z załączonego do wniosku o dofinansowanie zaświadczenia lekarza specjalisty. 5 Osoba niepełnosprawna, której nie zostało przyznane dofinansowanie w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie w roku następnym. 6 Pozostałe warunki otrzymania dofinansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz ).

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2014 r O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza kwoty: a) 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 2. Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie. 4. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie. 5. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten cel. 6. Dofinansowanie będzie udzielane według kolejności wpływu wniosków, do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON na ten cel. 7. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach związanych z sytuacją zdrowotną, majątkową lub losową osoby niepełnosprawnej wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością określoną w ust Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określają odrębne przepisy, w tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w zakresie których Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje te świadczenia. 9. W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. 10. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a następnie osoba niepełnosprawna zmarła, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania z uwagi na jego osobisty charakter. 11. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

13 12. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze zostały nabyte przez osobę niepełnosprawną przed dniem uzyskania właściwego orzeczenia, tj. przed dniem uznania tej osoby za osobę niepełnosprawną. 1. Wysokość dofinansowania wynosi: 2 1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 2) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt 1, oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit, 2. Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych z PFRON oraz wygórowane ceny aparatów słuchowych ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do aparatu słuchowego dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia w wysokości 1.500,00 zł, a dla osób dorosłych niepełnosprawnych w wysokości 900, 00 zł. 3 Osoba niepełnosprawna, której nie zostało przyznane dofinansowanie w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie w roku następnym. 4 Pozostałe warunki otrzymania dofinansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2013r. poz ) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r. poz. 1565).

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2014 r Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 1) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 2) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 2. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ust. 1, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony, z zastrzeżeniem ust W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w ust W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie. 5. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na ten cel. 2 Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej Uwzględniając znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do liczby złożonych wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. 2. Dofinansowania dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia mogą być przyznawane co roku.

15 3. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w następującej kolejności: 1) wnioski dzieci do 16 roku życia i młodzieży w wieku lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności, 2) wnioski osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z uwzględnieniem korzystania tych osób z dofinansowania w turnusach w latach poprzednich, 3) wnioski osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z uwzględnieniem korzystania tych osób z dofinansowania w turnusach w latach poprzednich, 4) wnioski osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności do momentu wyczerpania środków na ten cel, z uwzględnieniem korzystania tych osób z dofinansowania w turnusach w latach poprzednich. 4. Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, jeśli spełnione są warunki określone w 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych oraz jeśli powiat posiada środki na ten cel. 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie, poza posiadanymi stopniami i rodzajem niepełnosprawności, bierze się pod uwagę wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez osobę niepełnosprawną kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu; uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest jedną z form rehabilitacji społecznej, a nie wypoczynkiem czy leczeniem. 1. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane. 2. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie. 1. W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. 2. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a następnie osoba niepełnosprawna zmarła, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania z uwagi na jego osobisty charakter. 3. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego Pozostałe warunki otrzymania dofinansowania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2015 roku: 1) Moduł I

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin BROSZURA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu systemowego pt. Wsparcie osób z autyzmem II w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F D A T A W P Ł Y W U : Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYBRANE ULGI I PRZYWILEJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Plik pobrany w całości z internetu) Co siódma osoba w Polsce jest niepełnosprawna. Z ostatniego spisu powszechnego wynika, że niepełnosprawni to społeczność

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo