Regulamin udziału w Akcji Wolność: czujesz to? Akcja Wolność: czujesz to?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udziału w Akcji Wolność: czujesz to? Akcja Wolność: czujesz to?"

Transkrypt

1 Regulamin udziału w Akcji Wolność: czujesz to? 1 Akcja Wolność: czujesz to? Akcja, o której mowa w niniejszym Regulaminie (zwana dalej Akcją ), jest skierowana do wszystkich bibliotek publicznych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej: Biblioteka lub Biblioteka uczestnicząca w Akcji lub Biblioteki ). 2 Cele Akcji Cele Akcji to: 1) wspieranie dostępu do kultury i sztuki, a zwłaszcza wspieranie bibliotek publicznych w propagowaniu i upowszechnianiu czytelnictwa wśród młodzieży, 2) wprowadzanie nowoczesnych form pracy z książką w bibliotekach publicznych, 3) przeprowadzenie przez Biblioteki łącznie 50 spotkań dla młodzieży według scenariusza zajęć udostępnionego przez Organizatorów Akcji. 3 Organizatorzy Akcji 1) Organizatorami Akcji są: a) Wydawnictwo Zysk i S-ka z siedzibą w Poznaniu (61-774), przy ul. Wielkiej 10, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS (zwane dalej Wydawnictwo lub Organizator ) b) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (02 019), przy ul. Grójeckiej 1/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: (zwana dalej FRSI, Organizator ), która realizuje Program Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności; (zwana dalej FRSI, Organizator ) c) Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju z siedzibą w Warszawie (04-386), przy Al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. 20, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (zwana dalej FOR, Organizator ) 2) Działania Organizatorów Akcji:

2 a) Wydawnictwo Zysk i S-ka przekaże każdej z 50 Bibliotek uczestniczących w Akcji po 1 egzemplarzu książki pt. Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów prof. Leszka Balcerowicza, wydanej przez Wydawnictwo Zysk i S-ka (łącznie 50 książek), zawrze z Bibliotekami umowy darowizny, zapewni na własny koszt wysyłkę książek, udzieli 50% rabatu na zakup książek z oferty Wydawnictwa, w tym zorganizuje proces zamawiania i dystrybucji książek, pokryje koszty przesyłki zakupionych przez Biblioteki książek z oferty Wydawnictwa, przy założeniu, że wartość dokonanych zakupów, na jeden adres, wyniesie min. 300,00 (słownie: trzysta) zł netto, pokryje koszty organizacji przez FOR spotkań z prof. Leszkiem Balcerowiczem w trzech Bibliotekach. b) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przeprowadzi nabór Bibliotek do Akcji (ogłoszenie naboru, działania komunikacyjne, rozstrzygnięcie naboru, ogłoszenie wyników), przygotuje i opublikuje scenariusz zajęć, zbierze relacje z przeprowadzonych przez Biblioteki zajęć ( Relacje ), ogłosi listę trzech Bibliotek, których Relacje zostaną uznane za najciekawsze, o czym poinformuje pozostałych Organizatorów. c) Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju zorganizuje spotkania z prof. Leszkiem Balcerowiczem w 3 Bibliotekach, których Relacje zostaną uznane za najciekawsze. 4 Warunki udziału w Akcji i kryteria oceny zgłoszeń 1) Do udziału w Akcji mogą zgłosić się biblioteki publiczne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. 2) Biblioteki zgłaszają się do udziału w Akcji poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na 3) Jeden Uczestnik Akcji (jedna Biblioteka) może brać udział w Akcji tylko jeden raz. 4) Do Akcji zostanie przyjętych 50 Bibliotek, które będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. 5) Książki pt. Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów Wydawnictwa Zysk i S-ka zostaną przekazane Uczestnikom Akcji (każdy z nich otrzyma 1 książkę). 6) Zadanie dla Uczestników Akcji polega łącznie na: 1. zawarciu w terminie do 7 lutego 2014 roku umowy darowizny i przyjęciu książek Wydawnictwa Zysk i S-ka. 2. zorganizowaniu w terminie do 11 kwietnia 2014 roku minimum jednego spotkania dla młodzieży według scenariusza zajęć udostępnionego przez Organizatorów Akcji, 3. przesłaniu do Organizatorów Akcji linku (na adres do zamieszczonej w Internecie relacji multimedialnej z przeprowadzonego spotkania/ przeprowadzonych spotkań. Relacja może zawierać opis, zdjęcia z komentarzem lub filmik. 7) Udział w Akcji, o której mowa w 1 jest bezpłatny. 8) Biblioteki uczestniczące w Akcji prześlą do Organizatorów Akcji Relację, która nie narusza przepisów prawa, praw autorskich ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, do której przysługują im wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Biblioteki uczestniczące w Akcji zobowiązane są do uzyskania zgód na rozpowszechnianie wizerunku oraz przetwarzanie danych osób, których wizerunek

3 i dane zawarte są w Relacji, w tym w szczególności na Zdjęciach oraz praw do korzystania z innych materiałów zawartych w Relacji. 9) Biblioteki uczestniczące w Akcji, uzyskane zgody i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8, zobowiązują się udostępnić do wglądu na pisemny wniosek Organizatorów, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 10) Biblioteki uczestniczące w Akcji poprzez dokonanie zgłoszenia udzielają Organizatorom Akcji nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z nadesłanych Relacji i Zdjęć w dowolnym celu, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, w tym drukarską, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne,,w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie, c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie, a także innego używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu, e) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, f) dokonywanie opracowań, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystanie opracowań, g) publikowanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie w audycjach środkach masowego przekazu, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, h) inne przypadki rozpowszechniania, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie Relacji i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach. 11) Biblioteki uczestniczące w Akcji wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa Relacji i Zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji. 12) W razie podniesienia usprawiedliwionych roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorom, w tym na drodze postępowania sądowego o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów w Relacji i/lub Zdjęciach w związku z korzystaniem przez Organizatorów Akcji z tych elementów, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteki uczestniczące w Akcji zobowiązują się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie

4 pozwanego, zwolnić Organizatorów z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia uprawnionego wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych oraz wszelkie szkody i koszty poniesione w związku z tym przez Organizatorów Akcji. 5 Czas trwania Akcji Akcja rozpoczyna się w dniu 7 stycznia 2014 roku i kończy się w dniu 31 sierpnia 2014 roku według poniższego harmonogramu: 1) przyjmowanie zgłoszeń od Bibliotek od 7 stycznia 2014 do wyczerpania liczby miejsc, nie dłużej jednak niż do 7 lutego 2014, 2) zawarcie umów darowizny i wysyłka książek do Bibliotek od 10 stycznia 2014 do 7 lutego 2014 roku, 3) Przeprowadzenie przez każdą biorącą udział w Akcji Bibliotekę minimum jednego spotkania dla młodzieży według scenariusza udostępnionego przez Organizatorów Akcji od 10 lutego do 11 kwietnia 2014 roku, 4) Przesłanie Relacji z przeprowadzonego spotkania / przeprowadzonych spotkań do Organizatorów Akcji na adres: do 31 maja 2014 roku, godz. 23:59:59, 5) Opublikowanie listy bibliotek, które przesłały do FRSI najciekawszą Relację z przeprowadzonych spotkań do 13 czerwca 2014 roku. 6) Organizacja spotkań z prof. Leszkiem Balcerowiczem w Bibliotekach, o których mowa pkt. 6) powyżej do 31 sierpnia 2014 r. 6 Informacja o wynikach naboru do Akcji Biblioteki, które zakwalifikują się do Akcji, zostaną o tym poinformowane przez Organizatorów Akcji za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym online) najpóźniej do dnia 7 lutego 2014 roku. 7 Zwrot książek Biblioteki, które do 11 kwietnia 2014 roku nie zrealizują zadania, polegającego na przeprowadzeniu spotkania i przesłaniu Relacji, zobowiązane są do zwrotu przekazanych książek, w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Organizatorów Akcji na adres Wydawnictwa Zysk i S-ka. 8 Odpowiedzialność za przesyłki Organizatorzy Akcji nie ponoszą odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Akcji lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

5 9 Zgoda na przesyłanie informacji Każda Biblioteka uczestnicząca w Akcji wyraża zgodę na przesyłanie jej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczących Akcji. 10 Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku 1) Administratorami danych są: a) Wydawnictwo Zysk i S-ka z siedzibą w Poznaniu (61-774), przy ul. Wielkiej 10, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS ; b) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, (02 019), przy ul. Grójeckiej 1/3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ; c) Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju z siedzibą w Warszawie (04-386), przy Al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. 20, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ) Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu Akcji będą przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem i publikacją listy jej Uczestników w tym 3 Bibliotek, w których zostaną zorganizowane spotkania, o których mowa w 2 ust. 2 pkt. c), w celu przekazania Uczestnikom Akcji książek o których mowa w 2 ust. 2 pkt. a), a także dla celów promocyjnych Akcji. Każda osoba, której dane osobowe w ten sposób zostaną uzyskane, ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Akcji. 3) Administratorzy danych zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosują środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 4) Administratorzy danych oświadczają, że spełniają wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 5) Biblioteki uczestniczące w Akcji, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązują się do uzyskania na rzecz Organizatorów w sytuacjach kiedy obowiązek taki wynika z przepisów - zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku- od osób

6 biorących udział w spotkaniach, o których mowa w 4 pkt. 6), które mogą pojawić się w Relacjach będących przedmiotem niniejszej Akcji, a także dla celów promocyjnych Akcji. 6) Zgody, o których mowa w pkt. 5, Biblioteki zobowiązują się przechowywać z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz udostępnić je do wglądu na pisemny wniosek zgłoszony przez Organizatorów, w terminie 7 dni od wezwania. Wzór stosownej zgody (oświadczenia) znajduje się na stronie 7) Jeśli Biblioteka będzie chciała dla swoich potrzeb związanych z niniejszą Akcją, wykorzystywać Relacje i Zdjęcia i /lub przetwarzać dane osobowe, wówczas powinna, we własnym imieniu i na swoją rzecz, zebrać wyżej wskazane zgody (oświadczenia). 8) Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku należy zgłaszać na adres: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Grójecka 1/3, Warszawa z dopiskiem: Akcja Wolność: czujesz to?. 11 Postanowienia końcowe 1) Regulamin Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, to jest w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 1/3 oraz na stronie internetowej 2) Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Akcji prosimy kierować do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, na adres z dopiskiem: Akcja Wolność: czujesz to?. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana w terminie 7 dni od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości. 3) Organizatorom Akcji przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Bibliotek ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. 4) Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do niniejszego Regulaminu, oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, publikowanych na stronie 5) Regulamin Udziału w Akcji w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniejszej niż data jego publikacji. 6) Przystąpienie do Akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. 7) Organizatorzy Akcji mają prawo wykluczyć Bibliotekę uczestniczącą w Akcji w przypadku naruszenia przez nią warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatorów Biblioteka uczestnicząca w Akcji zostanie powiadomiona przez przesłanie wiadomości na adres oraz w formie pisemnej na adres korespondencyjny - podane w formularzu zgłoszeniowym online. Decyzja Organizatorów Akcji o wykluczeniu Biblioteki uczestniczącej w Akcji jest ostateczna.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Konkursu ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Mobile First, Cloud First ( Konkurs ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo