Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego"

Transkrypt

1 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego Praca zbiorowa pod kierownictwem Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej wykonana w ramach projektu Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego Zielone Płuca Wielkopolski współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa Poznań 2006

2 Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Za treść tego dokumentu odpowiada Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. Autorzy tekstu: Agnieszka Byczyńska, Katarzyna Czernek, Jakub Isański, Iwona Jankowska, Krzysztof Kasprzak, Justyna Majewska, Marcin Olszewski, Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Waldemar Prus, Piotr Przybysz, Marta Reksiak-Urbanowicz Projekt okładki: Maciej Orchowicz (www.artwork.pl) Copyright by Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu, Poznań 2006 ISBN Bogucki Wydawnictwo Naukowe ul. Górna Wilda 90, Poznań, tel fax Druk: Uni-druk Wydawnictwo i Drukarnia Spółka Jawna ul. Przemysłowa 13, Luboń tel

3 Spis treści Wprowadzenie Małgorzata Ornoch-Tabędzka CZĘŚĆ I. Raport. Atrakcyjność i zagospodarowanie turystyczne Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego Agnieszka Byczyńska 1. Mikroregion WPN informacje ogólne o gminach Położenie Powierzchnia i ludność Budżet gmin i WPN Najważniejsze wydatki gmin na turystykę Atrakcyjność turystyczna mikroregionu WPN Walory przyrodnicze Klimat Ukształtowanie terenu Ochrona przyrody Lasy Parki, zieleńce i place zabaw Wody powierzchniowe Wody podziemne Walory kulturowe i antropogeniczne Zabytki i architektura sakralna Cmentarze Zamki, pałace, dwory i folwarki Zabytki architektury, kultury materialnej i użytkowej Zabytki archeologiczne Muzea, skanseny, kolekcje i wystawy Oferta kulturalna imprezy i wydarzenia Organizacje pozarządowe Stan zagospodarowania turystycznego mikroregionu WPN Infrastruktura turystyczna Baza noclegowa Baza gastronomiczna Szlaki turystyczne Wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego Informacja turystyczna Infrastruktura paraturystyczna Dostępność komunikacyjna Obiekty sportowe i rekreacyjne Pozostałe obiekty i usługi

4 4 Spis treści 4. Promocja Reklama, marketing bezpośredni i promocja sprzedaży Public relations Sponsoring i lobbing Współpraca Załączniki Załącznik nr 1: Pomniki przyrody Załącznik nr 2: Miejsca publicznego wypoczynku na terenie gmin Mikroregionu WPN.. 80 Załącznik nr 3: Oferta kulturalna Załącznik nr 4: Organizacje pozarządowe Załącznik nr 5: Zestawienie obiektów bazy noclegowej Załącznik nr 6: Zestawienie obiektów bazy gastronomicznej Załącznik nr 7: Ogólnodostępne parkingi Załącznik nr 8: Stacje benzynowe Załącznik nr 9: Komunikacja podmiejska Załącznik nr 10: Połączenia kolejowe Załącznik nr 11: Oferta obiektów sportowych i rekreacyjnych Załącznik nr 12: Biblioteki publiczne Załącznik nr 13: Urzędy Pocztowe Załącznik nr 14: Automaty telefoniczne Załącznik nr 15: Miejsca dostępu do Internetu Załącznik nr 16: Banki i bankomaty Załącznik nr 17: Posterunki policji Załącznik nr 18: Publiczna służba zdrowia Załącznik nr 19: Apteki

5 Spis treści 5 CZĘŚĆ II. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego Uwarunkowania środowiskowo-przestrzenne zrównoważonego rozwoju turystyki Krzysztof Kasprzak 1.1. Gospodarka turystyczna a zrównoważony rozwój Turystyka i wypoczynek w regionalnych dokumentach strategicznych Wielkopolski Waloryzacja przestrzeni regionu dla potrzeb turystyki i wypoczynku Rejony wypoczynkowe Potrzeby planistyczne Podsumowanie Ocena potencjału Mikroregionu WPN pod kątem rozwoju turystyki i rekreacji analiza SWOT Krzysztof Kasprzak 2.1. Uwarunkowania wewnętrzne Problemy głównych obszarów strategicznych Uwarunkowania zewnętrzne Obszary priorytetowe strategii Katarzyna Czernek, Justyna Majewska, Marta Reksiak-Urbanowicz, Marcin Olszewski 3.1. Rola planowania strategicznego Założenia do strategii rozwoju turystyki Zamierzenia strategiczne Wizja i misja Cele strategiczne Produkt turystyczny Mikroregionu WPN Idea produktu turystycznego Rdzeń produktu turystycznego obszaru Mikroregionu WPN Segmentacja Idea segmentacji Metodologia wyboru segmentów docelowych docelowych form turystyki Potencjalne i docelowe formy turystyki Profilowanie segmentów Metodologia opracowywania programów i ofert turystycznych Program kulturowy Uzasadnienie wyboru programu Cele dla rozwoju turystyki w ramach programu kulturowego Oferty w ramach programu kulturowego Program wypoczynkowy Uzasadnienie wyboru programu Cele dla rozwoju turystyki w ramach programu wypoczynkowego Oferty w ramach programu wypoczynkowego Program edukacji ekologicznej Uzasadnienie wyboru programu Cele dla rozwoju turystyki w ramach programu edukacji ekologicznej Oferty w ramach programu edukacji ekologicznej

6 6 Spis treści 4. Promocja i dystrybucja ofert Mikroregionu Katarzyna Czernek, Justyna Majewska, Marta Reksiak-Urbanowicz, Marcin Olszewski, Iwona Jankowska 4.1. Cele i kierunki promocji Działania w ramach promocji i dystrybucji Współpraca i przywództwo w osiąganiu celów Strategii Katarzyna Czernek, Justyna Majewska, Marta Reksiak-Urbanowicz, Marcin Olszewski 5.1. Potrzeba współpracy Formy współpracy Współpraca i przywództwo jako postulat strategii Źródła finansowania zadań strategicznych Turystyka i rekreacja w planach strategicznych oraz budżetach gmin Mikroregionu WPN Piotr Przybysz 6.2. Finansowanie zewnętrzne Waldemar Prus 7. Zakończenie Małgorzata Ornoch-Tabędzka Załącznik 1. Atrakcyjność turystyczna regionu Wielkopolskiego Parku Narodowego według turystów zagranicznych Jakub Isański, Małgorzata Ornoch-Tabędzka

7 Wprowadzenie Proces budowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN) dobiegł końca.z dużą satysfakcją oddajemy do Państwa rąk dokument, który jest efektem pracy interdyscyplinarnego zespołu składającego się z przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni, parku narodowego i lasów państwowych. Przyświecał mu dobrze zdefiniowany cel znalezienia pomysłu na rozwój turystyki jako ważnego elementu rozwoju społeczno-gospodarczego mikroregionu WPN bez narażania na degradację znajdujących się w jego obrębie cennych obszarów przyrodniczych. Problem sprzeczności interesów ochrony środowiska naturalnego i rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju turystyki, występuje na całym świecie.próby jego pogodzenia legły u podstaw międzynarodowej deklaracji ustalającej zasady wdrażania zrównoważonego rozwoju, znanej pod nazwą Agenda 21.Stosowanie tych zasad w praktyce okazuje się jednak trudne, szczególnie, gdy mamy do czynienia z terenami chronionymi w parkach narodowych.zagadnienie to przybliżyły mieszkańcom Mikroregionu WPN dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, które ponad rok temu rozpoczęły niecodzienną debatę społeczną na temat możliwości bezkonfliktowego połączenia funkcji turystycznych i ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego.W projekcie Dialog w gminach Mikroregionu WPN źródłem lokalnych inicjatyw i współpracy w zakresie rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej 1 zaprosiły do dyskusji przedstawicieli innych organizacji pozarządowych, organizacji biznesu, a także jednostek samorządu terytorialnego.w wyniku czteromiesięcznej pracy, w okresie od września do grudnia 2005 roku, powstały: rekomendacje do Planu Ochrony Parku oraz podstawowe założenia do strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji.miało także miejsce pierwsze ważne wydarzenie identyfikujące Mikroregionu WPN, wspólna promocja Wielkopolskiego Parku Narodowego i ośmiu zaliczonych do tego regionu gmin: Brodnicy, Dopiewa, Komornik, Kórnika, Lubonia, Mosiny, Puszczykowa i Stęszewa w specjalnym dodatku do Gazety Wyborczej. W 1995 roku siedem gmin należących do obszaru metropolitalnego miasta Poznania, położonych na terenie lub w bezpośredniej bliskości Wielkopolskiego Parku Narodowego, podpisało porozumienie dotyczące ochrony środowiska w parku i jego otulinie.dziesięcioletni okres współpracy zaowocował kilkoma lokalnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi z zakresu gospodarki komunalnej.nigdy jednak nie udało się zrealizować wspólnych zadań dotyczących rozwoju turystyki i rekreacji.dopiero w styczniu bieżącego roku, w wyniku projektu Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego Zielone Płuca Wielkopolski, realizowanego przez wspomniane wyżej organizacje pozarządowe, pojawiła się możliwość kontynuowania dyskusji na temat lepszego wykorzystania zasobów rekreacyjnych Parku i okolic.gminy: Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina i Stęszew zadeklarowały wolę nakreślenia wspólnych kierunków działania oraz podjęły wysiłek ustalenia konkretnego planu strategicznego dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Mikroregionu. Kompleksowe opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN obejmowało dwa etapy: I.Część diagnostyczną: przygotowanie raportu o stanie zagospodarowania turystycznego gmin leżących na obszarze Mikroregionu WPN oraz samego Wielkopolskiego Parku Narodowego. II.Część planistyczną: opracowanie strategii produktu turystycznego i strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji dla Mikroregionu WPN. Celem pierwszego etapu było sporządzenie dokładnego przeglądu walorów turystycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego i położonych wokół niego terenów oraz istniejącego zagospodarowania turystycznego tego obszaru.przez kilka miesięcy dokonano szczegółowej inwentaryzacji obiektów związanych bezpośrednio i pośrednio z turystyką i rekreacją na terenie 8 gmin. 1 Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, dotowany z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wrzesień grudzień 2005.

8 8 Wprowadzenie Raport: Atrakcyjność i zagospodarowanie turystyczne Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego zawiera: charakterystykę ogólną parku i położonych w Mikroregionie gmin: Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Stęszew, opis warunków turystycznych: przyrodniczych oraz kulturowych i antropogenicznych, informację o zagospodarowaniu turystycznym (baza noclegowa i gastronomiczna) oraz paraturystycznym Mikroregionu, analizę narzędzi promocji stosowanych przez gminy i WPN. Przedstawiony raport stał się podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na analizowanym terenie.jest opisem stanu, do którego będzie można się odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.został opracowany w oparciu o informacje uzyskane z wielu źródeł, głównie ankiet wypełnionych przez pracowników urzędów gmin, z danych dostarczonych przez Wielkopolski Park Narodowy oraz badań terenowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa 2 i pracowników naukowych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i Akademii Rolniczej w Poznaniu (maj 2006) 3.Przy zbieraniu informacji korzystano również z ogólnodostępnych opracowań Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych: www. unia.srem.com.pl, oraz stronach gmin Mikroregionu. Za przygotowanie części diagnostycznej odpowiedzialna była jedna osoba, dr Agnieszka Byczyńska ze Stowarzyszenia Partnerzy dla Samorządu, wspomagana informacyjnie przez pracowników urzędów, WPN, nadleśnictw i wielu innych organizacji.autorka gorąco dziękuje wszystkim za współpracę.zdaje sobie sprawę z możliwości drobnych błędów i pominięć w tekście raportu.jest to bowiem pierwsza próba inwentaryzacji zasobów rekreacyjno-turystycznych Mikroregionu WPN, która obecnie staje się punktem wyjścia do dalszych uzupełnień i weryfikacji. Cześć planistyczna Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN powstała w okresie niespełna pięciu miesięcy.tak krótki czas realizacji możliwy był tylko dzięki wcześniej przygotowanym założeniom, które powstały w projekcie Dialog w gminach Mikroregionu WPN oraz dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu instytucji, organizacji i osób fizycznych.wydaje się, że stała się rzecz bez precedensu.wokół programu strategii udało się skupić przedstawicieli czterech wyższych uczelni Poznania: Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Ekonomicznej, Akademii Rolniczej i Uniwersytetu im.adama Mickiewicza oraz jednej uczelni berlińskiej: Uniwersytetu Humboldta.Jednocześnie, oprócz ekspertów z wymienionych uczelni, prowadzących projekt stowarzyszeń, pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego i urzędów gmin, do procesu budowania i konsultowania strategii dołączyli przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw Babki i Konstantynowo, oraz przedstawiciele innych jednostek administracji i wielu organizacji pozarządowych. Jednym z głównych celów opracowania strategii było zaproponowanie wspólnych obszarów działania i wytyczenie kierunków współpracy w realizacji programów rekreacyjno-turystycznych, przy akceptacji istniejących ograniczeń środowiskowych.główną motywacją do współdziałania przy opracowywaniu dokumentu była perspektywa finansowania przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych z funduszy Unii Europejskiej. Adresatem wyznaczonych celów strategicznych jest 8 gmin mikroregionu, podmiotów, które będą owe cele realizować.świadome posiadanych walorów przyrodniczych oraz korzystnego położenia w obszarze aglomeracji poznańskiej, gminy będą mogły wspierać rozwój turystyki i rekreacji.będą mogły przyczynić się do prosperity nowych, działających w branży turystycznej podmiotów, takich jak: pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, centra rekreacyjno-sportowe i inne firmy związane z obsługą ruchu turystycznego. Odbiorcami wykreowanego produktu turystycznego oraz zawartych w strategii programów strategicznych będą zarówno odwiedzający region turyści, jak i mieszkańcy gmin Mikroregionu.Przygotowane oferty turystyczne skierowane są bowiem do szerokiego grona osób, które pragną obcowa- 2 Kuba Olejniczak i Joanna Kaczmarek Dokumentacja i opis jezior i miejsc piknikowych na terenie Mikroregionu WPN, projekt: Dialog w gminach Mikroregionu WPN, październik listopad Beata Czarnecka, Aleksandra Spychała, Dokumentacja i opis gospodarstw agroturystycznych, Projekt: Mikroregion WPN Zielone Płuca Wielkopolski.

9 Wprowadzenie 9 nia z piękną przyrodą, czują potrzebę aktywnego wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu, a także szukają pamiątek historii lub odnowy biologicznej. Zespół opracowujący strategię zdaje sobie sprawę z ograniczeń prezentowanego dokumentu. Czas realizacji programów rozwoju turystyki nie został dokładnie określony.teoretycznie uwzględnia nowe możliwości rozwojowe, które daje przynależność Polski do Unii Europejskiej i otwarcie na turystów z zagranicy, z perspektywą kilkunastu lat do przodu.w praktyce tę perspektywę będzie wyznaczał następny okres budżetowy Unii Europejskiej na lata Niestety nieznajomość założeń budżetu UE przed zamknięciem dokumentu nie pozwoliła na przygotowanie programów operacyjnych pod konkretne źródła finansowania.przeszkodą dla opracowania programów operacyjnych wspólnych dla gmin Mikroregionu, wyznaczających zadania, role i stopień partycypacji finansowej realizatorów, jest na obecnym etapie brak formalnego porozumienia, brak podmiotu prawnego, który otrzyma pełnomocnictwa i weźmie na siebie odpowiedzialność reprezentowania Mikroregionu na zewnątrz. Jeśli Rady Gmin Mikroregionu zaakceptują dokument strategii, następnym etapem powinno być podjęcie decyzji o wyborze formy i prawnym usankcjonowaniu współpracy gmin, np.w postaci partnerstwa lub związku międzygminnego.stawką są europejskie pieniądze na finansowanie inwestycji turystycznych i rekreacyjnych, których otrzymanie będzie możliwe tylko przy realizacji dużych projektów ponadlokalnych. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu.wierzę, że dzięki dalszemu współdziałaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów w ciągu najbliższych kilku lat turystyka i rekreacja na terenie Mikroregionu WPN staną się jednymi z kluczowych elementów wzrostu atrakcyjności regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.z jednej strony będą nową siłą napędową rozwoju społeczno-gospodarczego, z drugiej podstawą: ochrony ładu przestrzennego, zachowania czystego środowiska naturalnego i propagowania zdrowego stylu życia. W imieniu realizatorów projektu Małgorzata Ornoch-Tabędzka Prezes Stowarzyszenia Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo Poznań, sierpień 2006 Skład zespołu roboczego współpracującego przy opracowaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego: Ewa Lisek Urząd Miasta i Gminy Brodnica, Anna Gonet Urząd Gminy Dopiewo, Przemysław Mieloch Urząd Miasta i Gminy Komorniki, Anna Haremska Urząd Miasta i Gminy Komorniki, Eliza Brzezińska Urząd Miasta i Gminy Komorniki, Anna Liebert Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Magdalena Matelska-Bogajczyk Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Antoni Kalisz Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Cezary Biderman Urząd Miasta Luboń, Bartłomiej Kmieć Urząd Miasta i Gminy Mosina, Piotr Przybysz Urząd Miasta i Gminy Mosina, Aleksandra Stawna Urząd Miasta i Gminy Stęszew, Joanna Zaborska Urząd Miasta i Gminy Stęszew, Jarosław Wyczyński Wielkopolski Park Narodowy, Małgorzata Górna Wielkopolski Park Narodowy, Krzysztof Kasprzak Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Jakub Isański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Justyna Majewska Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Marta Resiak-Urbanowicz Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

10 10 Wprowadzenie Katarzyna Czernek Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Marcin Olszewski Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Beata Czarnecka Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Maria Szeląg Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Małgorzata Kozaryn nadleśnictwo Konstantynowo, Krzysztof Sroczyński nadleśnictwo Konstantynowo, Mieczysław Kasprzyk nadleśnictwo Babki, Janusz Dulczyk nadleśnictwo Babki, Mariusz Kimmel KTTK Pomorzanka, Aleksandra Spychała Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Iwona Jankowska Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu, Anna Okrajek Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu, Agnieszka Byczyńska Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu, Bartłomiej Kustoń Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu, Anna Łukasik Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu, Małgorzata Ornoch-Tabędzka Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu, Marcin Pakuła Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu, Waldemar Pruss Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu, Radosław Szarleja Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu,

11 CZĘŚĆ I Raport Atrakcyjność i zagospodarowanie turystyczne Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego Autor: Agnieszka Byczyńska

12

13 1. Mikroregion WPN informacje ogólne o gminach 1.1. Położenie Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego obejmuje tereny gmin: Dopiewo, Brodnica, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Stęszew.Położone są one w centralnej części Wielkopolski i wchodzą w skład powiatu poznańskiego poza gminą Brodnica, należącą do powiatu śremskiego. Rolę centrum administracyjnego, handlowego, usługowego, komunikacyjnego, przemysłowego, kulturalnego i oświatowego pełni miasto wojewódzkie Poznań, oddalone od Lubonia o 10 km, Puszczykowa 16 km, Mosiny, Kórnika i Dopiewa 22 km, Stęszewa 26 km i Komornik 15 km. Tabela 1. Podział terytorialny gmin Mikroregionu WPN (dane GUS) Gmina Powiat Typ gminy Liczba sołectw Miasta Wsie Brodnica śremski wiejski Dopiewo poznański wiejski Komorniki poznański wiejski Kórnik poznański miejsko-wiejski Luboń poznański miejski Mosina poznański miejsko-wiejski Puszczykowo poznański miejski Stęszew poznański miejsko-wiejski Powierzchnia i ludność Obszar Mikroregionu WPN to 835 km 2 powierzchni zamieszkiwanej przez ponad 120 tys.osób.w sezonie letnim liczba przebywających tu osób zwiększa się znacznie, głównie ze względu na rezydentów działek letniskowych zlokalizowanych na tym terenie.w ciągu ostatnich 10 lat obserwowano wzrost liczby mieszkańców najszybszy w gminach: Komorniki, Kórnik i Luboń (rys. 1) Luboń Mosina Kórnik Stęszew Komorniki Dopiewo Puszczykowo Brodnica Rys. 1. Zmiany liczby ludności w latach (dane gmin)

14 14 Mikroregion WPN informacje ogólne o gminach Średnia gęstość zaludnienia w Mikroregionie WPN wynosi 144 M/km 2, jednak poszczególne gminy różnią się znacznie pod tym względem.gminą o najniższym wskaźniku zaludnienia jest gmina wiejska Brodnica, podczas gdy ponad 40-krotnie bardziej od niej zaludniona jest najmniejsza gmina Mikroregionu gmina miejska Luboń (tab. 2). Tabela 2. Podstawowe dane dotyczące gmin (dane gmin, stan na koniec roku 2005) Gmina Powierzchnia (km 2 ) Ludność ogółem Gęstość zaludnienia (M/km 2 ) Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Luboń Mosina Puszczykowo Stęszew Ogółem Jak wynika z powyższego, gminy Mikroregionu WPN różnią się znacznie między sobą pod wieloma względami. Przekłada się to również na różnice w ich możliwościach budżetowych Budżet gmin i WPN Budżety poszczególnych gmin są mocno zróżnicowane (rys.2), co wynika z ich odmiennego charakteru oraz różnic w liczbie ludności.oto kilka najważniejszych statystyk dotyczących budżetu gmin Mikroregionu WPN: największymi finansami dysponują gminy Mosina, Luboń i Kórnik, najmniejszymi gmina Brodnica, niemal na każdym odcinku czasowym z roku na rok (w ciągu ostatnich 5 lat) wszystkie budżety wykazują wzrost dochodów, jak również wydatków, największy wzrost dochodów w przedziale czasowym odnotowała gmina Dopiewo (66%), dalej uplasowały się gminy: Komorniki (61%), Luboń (59%), Mosina (46%), Stęszew (36%), Brodnica (31%), Puszczykowo (25%) i Kórnik (20%), największy deficyt wystąpił w gminach: Luboń (2001 rok: zł), Kórnik (2004 rok: zł) oraz Mosina (2002 rok: zł), w 2005 roku deficyt wykazała gmina Kórnik ( zł), pozostałe gminy wykazały nadwyżkę największą gminy: Dopiewo ( zł) oraz Puszczykowo ( zł), w gminach Komorniki, Luboń i Mosina w roku 2005 po raz pierwszy od 5 lat dochody budżetu przewyższyły wydatki.w tym samym czasie coroczne nadwyżki budżetowe posiadały gminy Dopiewo ( zł) i Stęszew ( zł). Nominalne różnice pomiędzy budżetami poszczególnych gmin ulegają radykalnej zmianie, gdy dochody i wydatki odniesie się do liczby ich mieszkańców (rys.3).okazuje się wówczas, że różnice pomiędzy gminami nie są już tak widoczne, chociaż można zauważyć, że: największe dochody na mieszkańca w 2005 roku były w gminach Komorniki (2353 zł) oraz Dopiewo (2153 zł), najmniejsze w gminach Mosina (1641 zł) oraz Luboń (1570 zł), największy wzrost dochodów per capita w przedziale czasowym odnotowała gmina Dopiewo (376%), dalej uplasowały się gminy: Mosina (39%), Komorniki (37%), Stęszew (34%), Brodnica (24%), Luboń (21%), Puszczykowo (21%),

15 Budżet gmin i WPN Stęszew Puszczykowo Mosina Luboń Kórnik Komorniki Dopiewo Brodnica 2002 Stęszew Puszczykowo Mosina Luboń Kórnik Komorniki Dopiewo Brodnica 2003 Stęszew Puszczykowo Mosina Luboń Kórnik Komorniki Dopiewo Brodnica 2004 Stęszew Puszczykowo Mosina Luboń Kórnik Komorniki Dopiewo Brodnica 2005 Stęszew Puszczykowo Mosina Luboń Kórnik Komorniki Dopiewo Brodnica mln zł Dochody Wydatki Rys. 2. Dochody i wydatki budżetów gmin w latach (dane gmin)

16 16 Mikroregion WPN informacje ogólne o gminach 2001 Stęszew Puszczykowo Mosina Luboń Kórnik Komorniki Dopiewo Brodnica 2002 Stęszew Puszczykowo Mosina Luboń Kórnik Komorniki Dopiewo Brodnica 2003 Stęszew Puszczykowo Mosina Luboń Kórnik Komorniki Dopiewo Brodnica 2004 Stęszew Puszczykowo Mosina Luboń Kórnik Komorniki Dopiewo Brodnica 2005 Stęszew Puszczykowo Mosina Luboń Kórnik Komorniki Dopiewo Brodnica zł Rys. 3. Dochody budżetów gmin na osobę w latach (dane gmin)

17 Budżet gmin i WPN 17 najmniejszy wzrost dochodów per capita w przedziale czasowym odnotowała gmina Kórnik (7%). Roczny budżet samego Wielkopolskiego Parku Narodowego wynosi 2,049 mln zł.pieniądze te wydatkowane są na: wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, usługi remontowe i usługi pozostałe Najważniejsze wydatki gmin na turystykę W budżetach gmin nie ma wyodrębnionej pozycji turystyka i rekreacja, większość wydatków na zadania w tym zakresie lub inne, które mogą się przyczynić do ich rozwoju, realizowana jest w ramach różnych działów, m.in. transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport, oświata i wychowanie, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody i inne, czy w końcu bardzo ważne inwestycje wieloletnie.w ostatnich latach na obszarze gmin Mikroregionu WPN odnotowano następujące najważniejsze wydatki służące turystyce i rekreacji: Kórnik 2001 zakończenie budowy ścieżki rowerowej łącznie zł 2005 rozbudowa bazy kulturalno-sportowej w Kamionkach zł 2005 EKOMĄTWA oczyszczanie wód kąpieliska Jeziora zł Kórnickiego 2006 planowane zakończenie ww. zadania łącznie: zł Luboń 2005 dotacje dla stowarzyszeń na zorganizowanie 10 jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych: rajdy piesze, rowerowe, wycieczki autobusowe, dla dzieci i młodzieży związane z historią społeczności lokalnej i regionalnej zł Mosina 2003 koncepcja szlaków rowerowych, pozwolenia wodno-prawne, zł foldery 2004 prace projektowe, pomost pływający, projekt ścieżek zł rowerowych 2005 foldery, oznakowanie ścieżek i tras rowerowych zł Puszczykowo 2005 rozbudowa ścieżek rowerowych i spacerowych zł

18 2. Atrakcyjność turystyczna mikroregionu WPN 2.1. Walory przyrodnicze Klimat Na terenie Mikroregionu WPN występuje klimat umiarkowany.szczególną cechą tego klimatu jest wzajemne oddziaływanie powietrza morskiego i kontynentalnego.powoduje to dużą zmienność stanów pogody.najczęściej napływa powietrze polarnomorskie pochodzące znad północnego Atlantyku.W lecie jest to powietrze chłodne, przynoszące znaczne zachmurzenie nieba, częste opady atmosferyczne.w zimie powietrze to przynosi ocieplenie i przyczynia się do odwilży.znacznie rzadziej napływa powietrze polarnokontynentalne znad Europy Wschodniej i Azji.Cechuje się ono małą wilgotnością i powoduje zmniejszenie zachmurzenia nieba.powietrze to napływa głównie zimą i wiosną.nad Mikroregion WPN bardzo rzadko napływa powietrze znad Arktyki, które wywołuje duże ochłodzenie.sporadycznie pojawia się powietrze zwrotnikowe z rejonu Wysp Azorskich, Azji Mniejszej lub Półwyspu Bałkańskiego.Powietrze to przynosi znaczny wzrost temperatury w zimie i upały w lecie.średnioroczna suma opadów wynosi tutaj poniżej 550 mm, długość okresu wegetacyjnego: dni, liczba mroźnych dni: 30 50, a dni z przymrozkami: Pokrywa śnieżna zalega dni.umiarkowany charakter klimatu sprzyja uprawianiu aktywnych form wypoczynku, rekreacji i turystki Ukształtowanie terenu Obszary położone wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego mają charakter młodoglacjalny.przeważającą ich część zajmują wysoczyzny jeziorne, które tworzą równoleżnikowe, niewysokie ciągi moren czołowych fazy poznańskiej (Pojezierze Poznańskie).Ukształtowanie terenu jest ściśle związane z działalnością lodowca, głównie w okresie tysięcy lat temu (tzw.zlodowacenie bałtyckie).wówczas to w wyniku licznych procesów geomorfologicznych wytworzyły się dzisiejsze formy krajobrazu. Największą powierzchnię zajmuje wysoczyzna morenowa zbudowana z glin, piasków i żwirów zwałowych, a jej najwyższe wzniesienie Osowa Góra wynosi 132 m n.p.m. Obszar wysoczyzny rozcinają wyżłobione przez lodowiec bruzdy, tzw.rynny.w rynnach tych znajdują się liczne jeziora: Łódzko-Dymaczewskie, Witobelskie, Góreckie, Rosnowskie, Chomęcickie, Budzyńskie, Jarosławieckie, Kociołek, Skrzynka, Lipno, Wielkowiejskie i Trzcielińskie.Za najpiękniejsze uchodzi ozdobione dwiema wyspami Jezioro Góreckie.W południowej części Wielkopolskiego Parku Narodowego obszar wysoczyzny graniczy z Pradoliną Warszawsko-Berlińską, którą wyrzeźbiły niegdyś wody topniejącego lodowca (przebiega tędy Kanał Mosiński).W części wschodniej od wysoczyzny odcina się Przełomowa Dolina Warty.Do innych form terenowych urozmaicających krajobraz należą owalne w zarysie pagórki kemy oraz wzniesienia przypominające nasypy kolejowe ozy.na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje się część najdłuższego w Polsce Ozu Bukowsko-Mosińskiego (37 km).pamiątkę minionej epoki stanowią także głazy narzutowe.największy z nich, tzw.głaz Leśników, został objęty ochroną jako pomnik przyrody Ochrona przyrody Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni poszczególnych gmin przedstawia rysunek 4.

19 Walory przyrodnicze km Brodnica Dopiewo Komorniki Kórnik Luboń Mosina Puszczykowo Stęszew WPN obszary prawnie chronione ogólna powierzchnia gmin Rys.4.Udział obszarów prawnie chronionych, w tym WPN, w powierzchni poszczególnych gmin Mikroregionu (dane na koniec 2004 roku, GUS) Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U ) formami ochrony przyrody są: Parki narodowe Rezerwaty przyrody Parki krajobrazowe Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.obszar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.w parku narodowym wyróżnia się obszary ochrony ścisłej. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Wielkopolski PN 18 obszarów ochrony ścisłej w WPN 2 rezerwaty w RPK Rogaliński PK

20 20 Atrakcyjność turystyczna mikroregionu WPN Obszary chronionego krajobrazu Obszary Natura 2000 Pomniki przyrody Stanowiska dokumentacyjne Użytki ekologiczne Zespoły przyrodniczo- -krajobrazowe Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk.obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość innych obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej OChK Jeziora Niepruszewskiego OChK Zlewni Jezior Kórnicko-Zaniemyskich SOO Rogalińska Dolina Warty, SOO Ostoja Wielkopolska, OSO Ostoja Rogalińska Ponad 1200 pomników, w tym: 14 alej, pojedyncze drzewa, 2 głazy narzutowe, 1 źródełko Na omawianym obszarze brak 1 staw, 2 oczka wodne, 1 źródło Dęby Rogalińskie Wiele gatunków, żyje na terenie WPN i poza nim Wielkopolski Park Narodowy Wielkopolski Park Narodowy leży ok.15 km na południe od Poznania.Został utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły wówczas powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem parku znalazło się ok.5100 ha.w 1996 roku nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmieniło jego powierzchnię na 7584 ha oraz utworzyło wokół

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY jako miejsce edukacji ekologicznej

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY jako miejsce edukacji ekologicznej WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY jako miejsce edukacji ekologicznej Czym są parki narodowe? park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi,

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 4. Istniejące formy ochrony przyrody Rozdział ten obejmuje opisy wszystkich obszarów i obiektów objętych ochroną prawną na mocy ustawy o ochronie przyrody, występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP

Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP Inwentaryzacja Pomników Przyrody i Użytków Ekologicznych - element Bazy Danych CRFOP 1 CEL PROJEKTU Jednolita w skali całego kraju baza danych dotycząca: Lech PomnikiPrzyrody Art. 40, ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zebrał i opracował: arch. Mirosław Konwerski 1/7 Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zostały opracowane w celu możliwości poznania tych zagadnień przez społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY www.katowice. rdos.gov.pl OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU CZYLI KRÓTKA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY NA PRZEŁOMIE WIEKÓW Jolanta Prażuch Regionalny Konserwator Przyrody, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody:

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody: Podstawą działań Nadleśnictwa na rzecz ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 04.92.880), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody. Rola LKP.

Formy ochrony przyrody. Rola LKP. Formy ochrony przyrody. Rola LKP. Ostrów Wielkopolski, 28 października 2012 Marlena Kowalkowska Wydział Ochrony Lasu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu Lasy Państwowe Powierzchnia lasów w

Bardziej szczegółowo

"Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie" pisał Stanisław Jachowicz.

Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie pisał Stanisław Jachowicz. "Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie" pisał Stanisław Jachowicz. Gmina Czemierniki to nasza Mała Ojczyzna, w której mieszkamy, uczymy się i pracujemy znajduje się w bardzo

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Cele projektu: Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych Poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej

Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej Natalia Wrona Specjalista ds. Ochrony lasu Nadleśnictwo Kolbuszowa 6 grudzień 2010 rok Puszczy Sandomierskiej charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny 1 FORMY OCHRONY PRZYRODY w Polsce (Podstawa prawna -

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne 1. Szkolna ścieżka przyrodniczo-ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Obszary ochrony ścisłej

Obszary ochrony ścisłej Ochrona ścisła oznacza całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Siedliskowa

Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Siedliskowa Obszary Natura 2000 Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Geoserwis i Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako narzędzie współpracy administracją rządową, samorządową społecznością lokalną GDOŚ

Geoserwis i Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako narzędzie współpracy administracją rządową, samorządową społecznością lokalną GDOŚ Geoserwis i Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako narzędzie współpracy administracją rządową, samorządową społecznością lokalną GDOŚ Piotr Dobrzyński piotr.dobrzynski@gdos.gov.pl Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry

Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry Lebus 26.10.2009 Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry W ramach Progamu Operacyjnego Celu 3 EFRR Stan obszaru

Bardziej szczegółowo

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek.

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Lasy te były bogate w zwierzynę. Żyły w nich tury, żubry, niedźwiedzie,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

Kozienicki Park Krajobrazowy. Marta Matłachowska

Kozienicki Park Krajobrazowy. Marta Matłachowska Marta Matłachowska Lokalizacja znajduje się ok. 100 km na południe od Warszawy, pomiędzy Radomiem a Kozienicami, w środkowo południowej części województwa mazowieckiego, w widłach rzek Wisły i Radomki

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne Karolina Wieczorek Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny Rudniańskiego PK Grupa liczba gatunków:

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdynia, 25 września 2015 r. Główne wnioski z uwarunkowań oraz proponowane rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

Ochrona stanowiska kotewki orzecha wodnego w Stawie Nowokuźnickim koło Opola

Ochrona stanowiska kotewki orzecha wodnego w Stawie Nowokuźnickim koło Opola Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Wsi Nowa Kuźnia PREZENTUJE EFEKTY PROJEKTU: Ochrona stanowiska kotewki orzecha wodnego w Stawie Nowokuźnickim koło Opola Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne. mgr Katarzyna Zembaczyńska

Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne. mgr Katarzyna Zembaczyńska Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne mgr Katarzyna Zembaczyńska Wyniki inwentaryzacji fauny Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego Grupa liczba

Bardziej szczegółowo

Mariusz Poznański. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący. Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski.

Mariusz Poznański. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący. Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski. Związek Gmin Wiejskich RP Przewodniczący Mariusz Poznański Dotyczy ponad 1300 gmin i 32% terytorium Polski. Powody wprowadzenia subwencji. Obszary chronione są ustalane przez administrację rządową na terenach

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23 1/7 Na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego znajdują się piękne tereny przyrodniczo-historyczne Są tam usytuowane rezerwaty, ścieżki krajoznawcze Ścieżka przyrodnicza "Winne - Podbukowina" - rezerwat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r.

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Adam Snopek AKT SGGW. Gostynińsko Włocławski Park Krajobrazowy

Adam Snopek AKT SGGW. Gostynińsko Włocławski Park Krajobrazowy Adam Snopek AKT SGGW Gostynińsko Włocławski Park Krajobrazowy Gostynińsko Włocławski Park Krajobrazowy Utworzony w roku 1979 Tereny obecnego woj. Kujawsko Pomorskiego (gminy Włocławek, Kowal i Baruchowo)

Bardziej szczegółowo

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo)

Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) I.44. Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września. 44 Droga nr 432 Środa Wielkopolska Września Powiat średzki Gmina: Środa Wielkopolska (m. Środa Wielkopolska, Ruszkowo, Tadeuszowo, Połażejewo) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Projekt UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Cześć III Opis przedmiotu zamówienia

Cześć III Opis przedmiotu zamówienia Cześć III Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia zawiera n/w informacje: I. Nazwa zamówienia II. Obszar objęty przedmiotem zamówienia III. Cel realizacji zamówienia IV. Konspekt opracowania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie monitoringu przedinwestycyjnego 23 powierzchni w gminie Ostrowice woj. zachodniopomorskie wskazanych do oceny pod kątem możliwości

Bardziej szczegółowo

JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY PLB080005

JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY PLB080005 JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY PLB080005 Obra w okolicach wsi Rybojady Fot. Grzegorz Rąkowski Obszar obejmuje Bruzdę Zbąszyńską, która stanowi głęboką rynnę polodowcową ciągnącą się południkowo na odcinku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Temat projektu: Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego - integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warszawa, dnia 31.01.2014 r. 2 Nadleśnictwo Kłodawa Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

XII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI etap II 11.12.2012 r.

XII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI etap II 11.12.2012 r. XII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI etap II 11.12.2012 r. ilość punktów Imię i nazwisko.. Szkoła. 1. Gdy w populacji (pewnego gatunku zwierząt) charakteryzującej się

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Panel ekspertów Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Uniwersytet Śląski w Katowicach 16 stycznia 2013 Natura 2000 Kłopot czy szansa dla samorządów? dr Andrzej Pasierbiński,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły Dolina Środkowej Wisły. scenariusz warsztatów terenowych

Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły Dolina Środkowej Wisły. scenariusz warsztatów terenowych Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły Dolina Środkowej Wisły scenariusz warsztatów terenowych Tematyka zajęć: Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski

NATURA 2000. przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski NATURA 2000 przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski Agnieszka Rusinowicz Wydział ds. Projektów UE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Finansowanie N2000 w Polsce Fundusze

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - - o potencjale natury w instytucji kultury

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - - o potencjale natury w instytucji kultury Środowisko informacji konferencja 1-2 października 2014 r., Centrum Nauki Kopernik, Warszawa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - - o potencjale natury w instytucji kultury Piotr Szpanowski Zastępca

Bardziej szczegółowo

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla Uzasadnienie Polska, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym w 2003 roku w Atenach zobowiązana była wyznaczyć obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) na podstawie: 1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A ..................................... Imię i nazwisko Wersja A Test podsumowujący rozdział III Ochrona przyrody.............................. Data Klasa oniższy test składa się z 15 zadań. rzy każdym poleceniu

Bardziej szczegółowo

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Utworzony został w 1967 roku rozporządzeniem Rady Ministrów. Jest położony w środkowej części polskiego wybrzeża, w województwie pomorskim. Obejmuje Mierzeję Łebską, Nizinę Gardeńsko-Łebską,

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.39. Droga nr 315 odc. Obra gr. woj. 39 Droga nr 315 odc. Obra gr. woj. Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat wolsztyński Gmina: Wolsztyn (Obra, Świętno, Sławocin)

Bardziej szczegółowo

Jeziora Brodzkie. Kod obszaru: PLH080052. Forma ochr0ony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Jeziora Brodzkie. Kod obszaru: PLH080052. Forma ochr0ony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Jeziora Brodzkie Kod obszaru: PLH080052 Forma ochr0ony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 0000000 Powierzchnia: 829,2 ha Status formalny: Obszar zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne w zakresie stanu lasu w ochronie środowiska. Piotr Dobrzyński

Potrzeby informacyjne w zakresie stanu lasu w ochronie środowiska. Piotr Dobrzyński Potrzeby informacyjne w zakresie stanu lasu w ochronie środowiska Piotr Dobrzyński 1465 rezerwatów przyrody zakładane na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo, chronią faunę, florę oraz elementy przyrody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody i zasady jej prawnej ochrony w aglomeracji wałbrzyskiej

Formy ochrony przyrody i zasady jej prawnej ochrony w aglomeracji wałbrzyskiej Formy ochrony przyrody i zasady jej prawnej ochrony w aglomeracji wałbrzyskiej Opracował dr Janusz Skrężyna Główny specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Formy ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie www.sibg.org.pl Nasi członkowie: Województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w Polsce. Rymanów, 27 kwietnia 2016 r.

Formy ochrony przyrody w Polsce. Rymanów, 27 kwietnia 2016 r. Formy ochrony przyrody w Polsce Rymanów, 27 kwietnia 2016 r. Czym jest ochrona przyrody? Są to takie działania, które człowiek wykonuje po to, aby zachować dla przyszłych pokoleń otaczającą przyrodę w

Bardziej szczegółowo

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo)

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo) I.18. Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo. 18 Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki, gnieźnieński Gmina:

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Jarosław Sadowski Starachowice 26 listopada 2015 Informacja przestrzenna w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie sieci transeuropejskich korytarzy migracyjnych

Tworzenie sieci transeuropejskich korytarzy migracyjnych Tworzenie sieci transeuropejskich korytarzy migracyjnych Poczdam 31 stycznia 2012 r. Opracowała: mgr inż. Beata Taryma Partner polski PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cybinka Siedziba Nadleśnictwa 2 3 Wnętrze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2010 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Moczadło

ZARZĄDZENIE NR 26/2010 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Moczadło ZARZĄDZENIE NR 26/2010 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU w sprawie uznania za rezerwat przyrody Moczadło Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni

Piotr Czescik 1g. Pomniki przyrody w Gdyni Piotr Czescik 1g Pomniki przyrody w Gdyni Pomnik przyrody-definicja W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody - wprowadzenie. Łukasz Dąbrowski

Ochrona przyrody - wprowadzenie. Łukasz Dąbrowski Ochrona przyrody - wprowadzenie Łukasz Dąbrowski Podstawowe pojęcia z ekologii i ochrony środowiska populacja zbiorowisko osobników danego gatunku roślin, zwierząt, mikroorganizmów zamieszkujących określoną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika

Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika Robert Gwiazda Instytut Ochrony Przyrody PAN Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław)

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław) I.10. Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń. 10 Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki, strzelecko-

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w Polsce. i Unii Europejskiej.

Formy ochrony przyrody w Polsce. i Unii Europejskiej. Formy ochrony przyrody w Polsce i Unii Europejskiej. Jakub Jagiełło 1. WSTĘP Ochrona środowiska jest bardzo waŝna dla utrzymania dalszej egzystencji róŝnych form Ŝycia na Ziemi. To od Naszej dalszej opieki

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Łukasz Mikuła Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Konferencja Naukowo-Samorządowa Delimitacja obszarów metropolitalnych zagadnienia metodyczne i praktyczne

Bardziej szczegółowo