Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia r., godz. 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00"

Transkrypt

1 Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia r., godz. 09:00 1.Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady. Posiedzenie Rady Gminy Jastków otworzył Przewodniczący Rady Gminy p.witold Nakonieczny. Przywitał wszystkich zebranych, w tym p.zbigniewa Samonia- Wójta Gminy, p.beatę Woroszyło- Z-cę Wójta, p.andrzeja Kraka- Sekretarza, p.zofię Ostańską- Skarbnika, radnych, p.marka Oszwę- Komendanta Komisariatu Policji w Niemcach, p.jagodzińskiegoprzedsiębiorcę zainteresowanego inwestycją budowy przedszkola w Marysinie, p.ziółkowskiego, przybyłego w sprawie organizacji doŝynek gminnych, licznie zebranych mieszkańców Marysina. 2.Stwierdzenie quorum i prawomocności obrad. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na sali obecnych jest 15 radnych co upowaŝnia go do stwierdzenia, Ŝe sesja jest waŝna i władna do podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków. 3.Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. p. Przewodniczący zaproponował dołączenie do przedłoŝonego porządku obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał. p.goral wyraził swoje zdanie w kwestii materiałów do uchwał: nie wiadomo o co w nich chodzi, są niekompletne, dlatego nasuwa się pytanie czy uchwały podejmowane w ten sposób są prawomocne. Sprzeciwił się teŝ dołączaniu nowych projektów uchwał tuŝ przed sesją, aby radni mogli się z nimi zapoznać, zwłaszcza Ŝe nie są one pilne. p.wójt udzielił wyjaśnień: uchwały dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego uzupełniają i uszczelniają wcześniej podjęte uchwały, dlatego nie ma w nich nic nowego. Proponowane uchwały, które dołączamy dziś, co jest zgodne ze statutem gminy, dotyczą: jedna budowanego parkingu w Jastkowie, druga jest zmiana zapisów i dotyczy stypendiów udzielanych dzieciom. Nie byliśmy w stanie przygotować materiałów wcześniej, gdyŝ osoba, która się tym zajmuje w gminie była na zwolnieniu lekarskim. p.goral: zarzucił, Ŝe wyjaśnienia wójta jak zwykle są mętne. Projekt uchwały Nr 4 ma niekompletne informacje i sięga do uchwały z poprzednich lat. p.wójt: dotyczy to uchwały, którą powinien Pan znać. p.przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie pierwszy zaproponowany dziś na sesji projekt uchwały odnośnie przyjęcia w nieodpłatne uŝytkowanie nieruchomości, gdzie ma być wykonywany parking koło kościoła w Jastkowie. P. Wójt wyjaśnił, Ŝe musimy ten teren przejąć w uŝytkowanie, abyśmy mogli na nim robić inwestycje. Projekt uchwały został włączony do porządku obrad większością głosów: za -13, wstrzymało się-2, przeciwko-0. p.przewodniczący odczytał kolejny projekt uchwały i poddał pod głosowanie wprowadzenie go do porządku obrad, dotyczy on uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastków 1

2 Projekt uchwały został włączony do porządku obrad większością głosów: za- 12, wstrzymało się-3, przeciwko-0. p.nakonieczny odczytał zaproponowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie: za przyjęciem -12, wstrzymało się-2, przeciwko-1. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty większością głosów. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. p.goral: protokół nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu sesji; zarzut odnośnie tego, Ŝe przeczytałem artykuły z gazet, ja przygotowałem swoje wystąpienie. p.przewodniczący zaproponował głosowanie. p.chudzik: jak będziemy w ten sposób robić, to większość Rady jest wiadomo jaka i go przegłosuje, powinno być zapisane to co on powiedział. p.przewodniczący: ja myślę, Ŝe protokół ma odzwierciedlać przebieg sesji a nie kaŝde słowo wypowiedziane. p.gospodarek: pomyłka w nazwie miejscowości, chodziło mi o postawienie tzw. śpiącego policjanta w Panieńszczyźnie. p.z-ca Wójta przypomniała, Ŝe protokół to nie stenopis. p.przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z uwzględnieniem zaproponowanych poprawek: za- 9, wstrzymało się-2, przeciwko-3. Zaproponowany protokół został przyjęty większością głosów. 5. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Niemczech ze stanu bezpieczeństwa gminy Jastków. P.Marek Oszwa- Komendant Komisariatu Policji w Niemcach przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w gminie Jastków. Między innymi powiedział: Ilość zdarzeń kryminalnych: kradzieŝy, włamań itp. maleje sukcesywnie, a miejscowości najbardziej zagroŝone kryminalnie są połoŝone w pobliŝu granicy miasta. Wzrosła liczba wykroczeń w ruchu drogowym i w związku z tym rannych i śmiertelnych. (Sprawozdanie w załączeniu) p.wysmulski zgłosił problem z przejazdem cięŝkich samochodów po naszych drogach, nie moŝe ich karać nasza StaŜ Gminna, czy moŝe zająć się tym Policja? W Dąbrowicy młodzieŝ zrobiła sobie tor wyścigowy na motorach i nie moŝna przejść. Prośba, aby wieczorami przejechał czasami koło kościoła radiowóz. Czy jest szansa na wzmocnienie osobowe komisariatu w Jastkowie? p.oszwa: nasze drogi nie są przystosowane do obsługi cięŝkiego sprzętu, jeśli ktoś się buduje to trudno karać kierowców wiozących towar na budowę czy nawoływać do ostroŝności. Jeśli sobie skracają drogę trzeba ukarać. p.chudzik wyraził swoje zdanie: nie moŝna karać ludzi za to, Ŝe kupują działkę na terenie naszej gminy i nie moŝna do niej dojechać. p.owsza: na komisariacie w Jastkowie będzie minimum 6 policjantów. p.herman: czy jesteście zadowoleni ze stanu naszych dróg i ich oznakowania? p.owsza: my w ograniczonym zakresie zajmujemy się ruchem drogowym, nie my to oceniamy. p.tomczuk: kilkakrotnie zgłaszałem juŝ potrzeby ograniczenia, spowolnienia ruchu w Tomaszowicach poprzez kontrole, radary czy światła, u nas wzrosła liczba ofiar śmiertelnych, potrzebny jest radar, chodnik, światło na skrzyŝowaniu w Tomaszowicach. 2

3 p.owsza: przekaŝę tę kwestię do Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego. Są to rzeczy kosztowne, ale zgadzam się Ŝycie ludzkie trzeba ratować. p.rola: z czego wynika zmniejszenie zdarzeń kryminalnych: sprawne działanie policji czy bardziej wyrafinowane działania przestępców? co dzieje się z osobą, którą zatrzymujecie po pijaku w czasie jazdy samochodem, poza zatrzymaniem dowodu toŝsamości? p.oszwa: zmniejszenie zdarzeń kryminalnych to zasługa złoŝona. Poza elementami, o których pan wspomniał dochodzą jeszcze współdziałanie społeczności, wzrost zaufania do policji, nowe, lepiej przystosowane samochody, bardziej bezpieczne; odnośnie pytania drugiego zaleŝnie od przyczyny zatrzymania kierowcy, kategorii zdarzenia, najpierw przedkładamy do Prokuratury wniosek o zatwierdzenie zatrzymania prawa jazdy i ewentualne skierowanie go do sądu, w większości przypadków oddajemy prawo jazdy. p.wysmulski: czy radiowozy są nie oznakowane? p.oszwa: tak. p.herman poprosił o kontrolę na ul. Ziemskiej, gdzie jest natęŝony ruch samochodowy. p.oszwa: o wszystkich zagroŝeniach będę informował do Ruchu Drogowego, aby wspólnymi siłami poprawić stan bezpieczeństwa. p.grzegorczyk: jak pod względem prawnym wygląda sprawa montowania leŝących policjantów na drogach, poza tym, Ŝe potrzebna jest zgoda zarządcy drogi? p.oszwa: nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. p.gospodarek zapytał o współpracę Policji ze StraŜą Gminną. p.oszwa: z powodu małej ilości etatów ta współpraca jest słaba, gdy zwiększymy liczbę etatów na pewno ta sytuacja poprawi się. PoniewaŜ nie było więcej pytań p. Przewodniczący podziękował p. Komendantowi za przedstawione sprawozdanie. Głos zabrał p.ziółkowski i zwrócił się do radnych z zapytaniem czy chcą współorganizować doŝynki gminne i czy ewentualnie potrzebują czasu do zastanowienia się nad tym jeszcze? Chciałby wspólnie z Radnymi ustalić miejsce i termin doŝynek. Zaproponował terminy organizacji doŝynek gminnych w Panieńszczyźnie koło budynku urzędu gminy. Zaznaczył teŝ, Ŝe GOKiS jest po to, Ŝeby zorganizować doŝynki i nie chodzi tu o zrzucenie odpowiedzialności. Wstępną zgodę zadeklarował p. Gospodarek- Radny miejscowości Panieńszczyzna. p.przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do Rady: 1. Pismo od p.d.gorala dotyczące wolnego stanowiska na Kierownika USC UG Jastków. 2. Pismo w sprawie zamiany działki w Tomaszowicach na inną naleŝącą do gminy w celu powiększenia działki pod budowę szkoły. 3. Pismo mieszkańców Marysina z Ŝądaniem wykonania łącznika z ul.herbacianej do ul.ziemskiej. 4. Pismo - protest mieszkańców Marysina w sprawie oddania w dzierŝawę działki w Marysinie w celu budowy niepublicznego przedszkola. p.przewodniczący odczytał protokół z zebrania mieszkańców wsi Marysin i Natalin, które odbyło się dnia r. w sprawie zagospodarowania działki po szkole podstawowej w Marysinie, w którym uczestniczyło 254 osoby, sołtys i radni. Wolą mieszkańców jest zagospodarowanie tego terenu na boisko sportowe, udostępnienie terenu młodzieŝy, a w przyszłości budowa ośrodka kultury. Są oni przeciwni dzierŝawie terenu. Głos zabrał p. Błaszczak, który odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty dotyczące stanu boisk przy szkołach, które odbyło się r. 3

4 6. Zapytania i interpelacje radnych. p. K. Herman: prosi o odrzucenie projektu uchwały w sprawie oddania w dzierŝawę działki w Marysinie z dzisiejszego porządku obrad. Powiedział, Ŝe działka ta jest symbolem wsi Marysin i naleŝy ją udostępnić młodzieŝy i mieszkańcom, którzy sami wykupili ten teren. 1. p. Tomczuk: prosi o wsparcie finansowe w wysokości kilkanaście tysięcy złotych dla klubu Legion Tomaszowice, który znowu zaczął działać. Oddział lubelskiego totolotka obiecał w formie reklamy sponsorować ten klub. 2. p. Chudzik: jakie są efekty zgłoszonych wniosków do społecznego funduszu europejskiego (EFS) 3. p. Chudzik: Ile kosztował festyn z okazji dnia dziecka? Ile środków gmina pozyskała z zewnątrz na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego czy Starostwa? 4. p. Chudzik: czy zgłosi wniosek o budowę chodnika przy ul. Nałęczowskiej w związku licznymi wypadkami na drodze? 5. p. Chudzik: czy będzie współfinansowana budowa fotoradaru w Tomaszowicach? 6. p. Chudzik: przy składzie budowlanym w Tomaszowicach potrzebny jest spowalniacz tzw. śpiący policjant. 7. p. Chudzik: na jakim etapie jest budowa szkoły w Tomaszowicach? 8. p. Chudzik: opracowano zasady i kryteria przekształcania działek w gminie. Czy jest to realizowane? Ludzie są zainteresowani tym, kiedy konkretna miejscowość moŝe liczyć na nie, ludzie są tym zainteresowani. p. Chudzik: jest notorycznie łamane prawo przez p.wójta poniewaŝ projekty uchwał kierowane do RG powinny przechodzić przez konsultacje w poszczególnych komisjach i tam powinny być zaopiniowane. Np. o sprawach związanych z przekształceniami działek powinny decydować 7 osób z komisji, a nie wójt. 9. p.goral: na poprzedniej sesji przyjęliśmy blok uchwał dotyczący składania projektów przez szkoły do EFS. Dyrektorzy szkół nie mogą składać wniosków bez zgody gminy, naleŝy dać im pełnomocnictwo, aby mogli bez ograniczeń składać wnioski do róŝnych funduszy. Dyrektorzy szkół mają 8 godzin dydaktycznych, a p.kawecka ma ich 6, Ŝona radnego, czym to jest spowodowane. p.kawecki wyjaśnił, Ŝe jest to zgodne z prawem i spowodowane jest to tym, Ŝe małŝonka musi mieć poświęcić więcej czasu dla bardzo chorego dziecka. I prosi Ŝeby nie insynuowac mu zarzutu Ŝe to z racji pełnienia funkcji radnego. P. Goral przeprosił Pana Kaweckiego i wyjaśnił, Ŝe nie znał sytuacji w jego rodzinie. 10. p. Wysmulski: jak wygląda sprawa budowy nowego ujęcia wody? Na jakich zasadach podpisana jest umowa z gminą Konopnica w kwestii zabezpieczenia w wodę? 12. p. Grzegorczyk: jak wygląda sprawa budowy chodnika przy drodze krajowej z Jastkowa do Pociechy? 13. p. Grzegorczyk: Czy p.wójt prowadził uzgodnienia w sprawie remontu drogi krajowej od granic Jastkowa w kierunku Garbowa i czy była uzgadniana moŝliwość usytuowania przystanku autobusowego na wysokości drogi na Piotrawin oraz wydzielenie zjazdu na Piotrawin? 14.p. Grzegorczyk: ile trwa procedura przestawienia znaku drogowego z jednego miejsca w drugie, bo ja czekam na to juŝ kilka lat? 15. p.grzegorczyk: czy jest moŝliwość zakupienia bramek na boisko w Piotrawinie koło sklepu lub przeniesienie nieuŝytkowanych z innego boiska? 4

5 16. p.kowalski: co z budową studni na ujęciu w Jastkowie.? Oraz jak wygląda sytuacja z drogą 519 w Jastkowie. 17. p.nakonieczny: czy są jakieś unowocześnienia na stacji wodociągowej w OŜarowie? 18. p. Błaszczak: rozstrzygnięty został przetarg na dostawę kruszywa, gdzie będzie kładziony kamień. Jak wygląda sprawa dostawy kruszywa na drogi, które zostały odłoŝone na dalszy etap. Prośba o interwencję p.wójta w sprawie drogi wojewódzkiej w kierunku Nałęczowa. Oraz konieczność remontu drogi powiatowej w kierunku Czesławic. Prośba o interwencję p.wójta, Ŝeby były kursy autobusów w okresie wakacji. p. Gospodarek zgłosił problem nieskoszonych poboczy w okolicach Jastkowa. p.wójt: trzeba to zgłosić do dyrekcji Powiatowych i Wojewódzkich dróg 20. p. Kowalski: zniszczone znaki drogowe i nie koszone pobocza. 21. p. Rola: czy P. Wójt ma moŝliwości wpłynięcia na właścicieli, którzy wykupili działki i ich nie uŝytkują, nie dbają o nie, aby utrzymywali je w porządku. Działki są zachwaszczone i rozsiewają nasiona chwastów na sąsiednie działki. 22. p.wartacz: na jakim etapie jest budowa drogi Józefów- Zofiówka? PoniewaŜ nie było więcej pytań p.przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad i przesunięcie przed przerwę punktu; podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierŝawę nieruchomości połoŝonej w Marysinie ze względu na licznie przybyłych mieszkańców Marysina : za-15, wstrzymało się- 0, przeciwko-0. Zmianę porządku obrad przegłosowano jednogłośnie. 8.Podjęcie uchwał: 1). Uchwała Nr XVI/ / 2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie oddania w dzierŝawę nieruchomości połoŝonej w Marysinie. p.wójt odczytał projekt uchwały i wyjaśnił, Ŝe działki po zlikwidowanych szkołach w Moszenkach i Sieprawicach zostały wydzierŝawione. PoniewaŜ mamy problemy finansowe i pilniejsze inwestycje, postanowiliśmy ją w ten sposób zagospodarować, ale jeśli mieszkańcy chcą w inny sposób nie będziemy im się sprzeciwiać. Nie twierdzimy Ŝe nasze rozwiązanie jest najlepsze. W moim przekonaniu przedszkole tam ma rację bytu, bo jest duŝo dzieci i jeŝdŝą do Lublina, a my musimy miesięcznie płacić za kaŝde dziecko. Poza tym byłaby sala udostępniona mieszkańcom i place sportowe w godzinach popołudniowych. P.Wójt powiedział, Ŝe jest otwarty na propozycje i głosowanie Rady. p.jagodziński przedstawił swoją propozycję dzierŝawy działki. Zaznaczył przy tym, Ŝe nie chce niczego robić wbrew mieszkańcom. Gdyby wydzierŝawił działkę zarządcą budynku pozostałaby gmina, a on chciałby zorganizować przedszkole zgodnie ze standardami UE. p.herman: nie mamy pewności, Ŝe ma pan środki na inwestycję. p.jagodziński: to jest zapisane w umowie dzierŝawy. Głos zabrali mieszkańcy Marysina. Nie mają oni pewności co do chęci współpracy p.jagodzińskiego z gminą. Chcą aby budynek pozostał własnością wsi, obawiają się wysokich opłat za uczestnictwo ich dzieci do przedszkola. Poza tym nie było Ŝadnego spotkania mieszkańców z potencjalnym inwestorem. Radca prawny wytłumaczył stan prawny tej dzierŝawy, na czym polega prawo pierwokupu (gdyby gmina miała chęć sprzedać nieruchomość to u notariusza zostanie sporządzony akt sprzedaŝy z warunkiem powiadomienia p. Jagodzińskiego, ten będzie mógł skorzystać z tego prawa na warunkach jak to jest zapisane w umowie), dzierŝawa ( ma charakter cywilny, 5

6 strony zobowiązują się do pewnych spraw, w czasie trwania umowy dzierŝawy nie biegnie okres zasiedzenia. Po okresie dzierŝawy nieruchomość zostanie zwrócona mieszkańcom, tytuł własności nie przechodzi na drugą stronę). p.chudzik: proponujemy uchwały nie wiedząc czego dotyczą dokładnie. p.herman: jest za oddaniem terenu mieszkańcom wsi Marysin. p.nakonieczny powiedział, Ŝe był na szkoleniu i obecnie często gminy występują jako partner w biznesie. Nie będziemy sprzeciwiać się woli mieszkańców, chcemy tylko wiedzieć czy potrzebują jeszcze jakiegoś zebrania, a moŝe czasu do zastanowienia się. Mieszkaniec Marysina: mieszkańcy wyrazili swoje zdanie, nie chcą umowy biznesowej, chcą Ŝeby wszystko pozostało takie jakie jest. Jeśli gmina nie ma środków na inwestycje, niech wszystko pozostanie takie, jakie jest. p.wójt powiedział, Ŝe zrobi tak, jak zechcą mieszkańcy, nie chce im się sprzeciwiać, bo są to ich tereny. Odnośnie wypowiedzi p.chudzika powiedział, Ŝe ustawy są ogólne, nie moŝna w nich wszystkiego umieścić. Dawna szkoła w Moszenkach zostanie sprzedana za przyzwoleniem Rady. Poprzedni Wójt pozwolił na 20 lat dzierŝawy. Ta Rada pozwala, po konsultacji z mieszkańcami, na sprzedaŝ obiektu. Wyraził swoje zdanie, Ŝe p.chudzikowi zaleŝy na konflikcie, a nie meritum sprawy. Mieszkaniec: jesteśmy niepotrzebnie wciągani w rozgrywki waszych spraw. p.z-ca Wójta powiedziała, Ŝe nie moŝna decydować o czyichś pieniądzach i Ŝe mieszkańcy sami mogą wydzierŝawić teren od gminy i inwestować tam, a nie proponują Ŝeby ktoś został menadŝerem i wydał swoje pieniądze. Powiedziała teŝ, Ŝe wkrótce ruszy program, w którym o pomoc finansową będą mogli ubiegać się wszyscy posiadający jakiś projekt inwestycyjny. p. Płecha proponuje odłoŝyć podjęcie uchwały do następnej sesji, Ŝeby to przemyśleć jeszcze i rozwiązać tak, aby wszyscy byli zadowoleni. p.chudzik wyraził swoje zdanie, Ŝe przekładanie tej uchwały to jest niepowaŝne traktowanie mieszkańców. p. Nakonieczny: upolitycznia Pan temat, mieszkańcy chcą abyśmy pojechali w teren. p. Sekretarz: projekt uchwały mamy na podstawie wniosku komisji, nikt na siłę nie będzie tego wprowadzał w Ŝycie. p. Kawecki partnerstwo biznesowo-społeczne daje duŝe moŝliwości, umowa obustronna byłaby sporządzona. Jest moŝliwość stworzenia czegoś dobrego dla mieszkańców. Poparł ten projekt. Przewodniczący poddał pod głosowanie projektu uchwały: za-0, wstrzymało się-8, przeciw-7. Uchwała została odrzucona przez Radę Gminy. Przerwa 2). Uchwała Nr XVI/172/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastków. Projekt uchwały odczytał p. Wójt. p.goral: Sejm ustalił zasady korzystania ze stołówek szkolnych, czy nie naleŝało by najpierw tego sprawdzić. p.sekretarz: Sejm ustalił zasady, ale to jeszcze nie weszło w Ŝycie i cały czas zastanawialiśmy się czy moŝe jeszcze poczekać na rozstrzygnięcia sejmu. Ustawa ta mówi, Ŝe zasady odpłatności za stołówki będą w gestii dyrektora szkoły. Dla bezpieczeństwa taką uchwałę naleŝałoby podjąć, poniewaŝ proces legislacji moŝe jeszcze potrwać. Nasza uchwała straci moc wiąŝącą z chwilą wejścia w Ŝycie ustawy uchwalonej przez Sejm. 6

7 p.kawecki zaproponował wprowadzenie innej formy płatności za obiady w szkołach poza Jastkowem. JeŜeli przelewy dokonują się za pomocą banków rodzi to dodatkowe koszty, lepiej byłoby w kasie realizować wpłaty. Inny problem to cena obiadów, w Jastkowie jest taniej bo jest stołówka. p.goral: słyszy się, Ŝe jakość posiłków jest róŝna. p.wójt: jakość posiłków jest cechą subiektywną. p.rola: czy moŝe korzystać ze stołówki ktoś spoza szkoły, brać posiłek na wynos? p.małecka: tylko w szkole, na wynos w naczyniach jednorazowych. Przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie. 12 za, wstrzymało się-2, głosowało 14 radnych. 3). Uchwała Nr XVI /173 /2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków. Projekt uchwały odczytał p. Wójt. P. Andrzej Dzido kierownik referatu ds. budownictwa udzielił wyjaśnień. Wszystkie te uchwały są konsekwencją podjętych wcześniej uchwał. Uchwały odnośnie zmian studium powodują konieczność podjęcia uchwał o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. PoniewaŜ nie było więcej pytań p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: za-12, wstrzymało się-3, przeciw-7. 4). Uchwała Nr XVI / 174/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków (dz. 184/6, 187/1, 187/2) Projekt uchwały odczytał p. Wójt i wyjaśnił, Ŝe dotyczy to działek na poszerzenie drogi odnośnie, której uchwałę podjęto na poprzedniej sesji. PoniewaŜ nie było więcej pytań p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: za-11, wstrzymało się-4, przeciw-0. 5). Uchwała Nr XVI/175/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków. Projekt uchwały odczytał p. Wójt i wyjaśnił, Ŝe jest to uchwała uzupełniająca uchwałę podjętą na poprzedniej sesji. p. Dzido: uchwały były podejmowane kilka lat temu, ale zapisy nie satysfakcjonują właścicieli i dlatego podjęto kroki o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. PoniewaŜ nie było więcej pytań p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: za-12, wstrzymało się-3, przeciw-0. 7

8 6). Uchwała Nr XVI/176/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 r. Uchwałę przedstawiła p. Zofia Ostańska. Wyjaśniła zmiany, jakie wprowadził wójt do tekstu poprzedniej uchwały w sprawie budŝetu gminy. Wyjaśniła na jakie cele zostaną przeznaczone zwiększone dochody gminy. P. Grzegorczyk poprosił Wójta o wyjaśnienia w sprawie zmian w zapisach inwestycyjnych. P.Wójt: jesteśmy po kilku przetargach, zdjęliśmy kwoty z ulicy Legionistów i Pocztowej ze względu na przeprowadzaną tam kanalizację. Zwiększyliśmy kwoty na drogę w Panieńszczyźnie I, czyli jest to droga za ZDUCH, droga w Panieńszczyźnie za PGR-em, ulicę Przechodnią naprzeciw Kościoła, to jest droga powiatowa i musimy mieć zabezpieczenie w budŝecie Ŝeby ewentualnie po przetargu móc zawrzeć z powiatem porozumienie. P. Kowalski: z dróg z Jastkowa zostały ściągnięte pieniądze. p.wójt: ale ta rzecz będzie zrobiona, wstępny kosztorys mówi nam, Ŝe wystarczy nam mniej środków na te drogi niŝ przewidywaliśmy; p.kowalski: czy zrobimy tę drogę do końca? p.wójt: tam jest konflikt i nie zrobimy. Inne są zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie ma jeszcze rozstrzygnięć co do dofinansowania jak ich nie otrzymamy to drogi w Jastkowie zrobimy w przyszłym roku. p. Grzegorczyk: nie powinniśmy zabierać pieniędzy z dróg Jastkowa. p.wójt: droga ta będzie zrobiona tańszym kosztem, jak nie dostaniemy dofinansowanie to w przyszłym roku, teraz zrobiliśmy cały Jastków Środkowy, gdy robiliśmy projekt budŝetu nic pan nie mówił o potrzebie pilnego robienia dróg w Jastkowie. p.grzegorczyk: nie zabierajmy kwoty na drogi w Jastkowie, wcześniej mówił Pan, Ŝe na Jastków nie ma pieniędzy, a znalazły się na Panieńszczyźnie I. p.wójt: droga będzie zrobiona tańszym kosztem. Po sesji budŝetowej prawdą jest, Ŝe nie było środków na drogę w Jastkowie, mimo to dodałem je, teraz odejmuję, bo moŝliwe jest zrobienie drogi tańszym kosztem. P. Goral: jaka kwota została przekazana na parking w Tomaszowicach? Czy pieniądze odprowadzane na PFRON to nie jest niepotrzebne wyprowadzanie pieniędzy z gminy. NaleŜałoby zatrudnić osobę niepełnosprawną i zaoszczędzilibyśmy w ten sposób. ile pieniędzy wpłacamy na PFRON? Pytanie w sprawie projektu GOPS-u Gmina Jastków naszym miejscem na Ziemi : kogo obejmuje projekt? Z jakich środków jest on finansowany? Gdzie złoŝono wniosek o dofinansowanie projektu? Pytanie w sprawie szkoleń pracowników UG? Jakie są to szkolenia. Kto na nie jeździ, gdzie? p.wójt: szkolenia dotyczą pracowników urzędu, są one róŝne, są propozycje na piśmie przysyłane do urzędu. p.z-ca Wójta: są to szkolenia dla wszystkich pracowników, zaleŝnie od zmieniającego się ciągle prawa, nowelizacji ustaw. Wybieramy szkolenia jednodniowe w Lublinie, ewentualnie Warszawa, niedrogie i najbardziej potrzebne. W GOPS napisali samodzielnie projekt i złoŝyli do EFS-u. p.ostańska: w ramach tego projektu GOPS dostał dwa etaty, dlatego wyŝsza kwota na wynagrodzenia. p.wójt: chętnie zatrudnialibyśmy pracowników niepełnosprawnych, którzy spełniliby nasze oczekiwania. p.ostańska: jedna osoba to za mało Ŝebyśmy spełniali kryterium PFRON i mogli zaoszczędzać. p.wójt: parking w Tomaszowicach kosztował około 15 tys. zł. W sumie wydaliśmy około 75 tys. zł. 8

9 p.przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: za przyjęciem-9, wstrzymało się- 5, przeciw-1. 7). Uchwała Nr XVI/177/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia w uŝytkowanie nieruchomości. Projekt uchwały odczytał p.wójt i wyjaśnił, której nieruchomości dotyczy uchwała. Chodzi o utwardzenie parkingu koło kościoła parafialnego w Jastkowie. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie: za-15, przeciw-0, wstrzymało się-0, głosowało 15-tu radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 8). Uchwała Nr XVI/178/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/320/2006 Rady Gminy Jastków z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastków. Projekt uchwały odczytała p.beata Woroszyło Z-ca Wójta. Wyjaśnień udzieliła p.małecka. p.herman: skąd weźmiemy pieniądze na zwiększenie stypendiów? p.małecka: bazując na starej uchwale nie dałoby się, stąd konieczne są zmiany. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie: za-12, przeciw-2, wstrzymało się-0, głosowało 14-tu radnych. 9.Przerwa. 10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Odpowiedzi udzielał p. wójt Odnośnie pisma p. Gorala nie będziemy na razie zatrudniać kierownika USC, bo nie mamy takiej konieczności. Funkcję kierownika USC będzie pełniła Pani Anna Wójcik jako Z-ca kierownika USC. Odnośnie Pisma z Marysina od mieszkańców ul. Herbacianej była komisja na tej ulicy i u mnie delegacja mieszkańców. Właściciel nieruchomości nie wyznaczył drogi, sprzedał ją i stąd problem dojazdu do ul. Ziemskiej. Nie moŝemy znaleźć chętnego geodety, Ŝeby dokonać pomiaru drogi. Sami chcemy za niego zapłacić. Trzeba wyznaczyć drogę, nie wiadomo kto wszedł z ogrodzeniem w drogę. Chcemy zamienić się na działki. Gdybyśmy mieli notarialnie teren ulicy Herbacianej moglibyśmy zacząć coś robić. Część naleŝy do byłego właściciela Społem, a część do gminy. Odnośnie protokołu z zebrania w Marysinie: chęć budowania boiska czy doprowadzenie go do stanu uŝywalności. Zastanowimy się nad tym jeszcze. Odnośnie pisma mieszkańców Marysina. Teren po szkole jest własnością gminy. Terenu nie moŝemy oddać mieszkańcom, tylko osobie fizycznej albo stowarzyszeniu, ewentualnie dać w uŝyczenie Radzie Sołeckiej. Nie upieram się przy konkretnym rozwiązaniu. 1. kluby działają na zasadzie stowarzyszeń i my nie moŝemy ich dofinansowywać. Zastanowimy się w przyszłym roku nad przetargiem na kluby sportowe. 9

10 2. p.woroszyło: Fundusze unijne opowiedziała o składanych wniosków; złoŝyliśmy wnioski na wyrównywanie szans edukacyjnych, niestety środki te były niewielkie, dlatego nic nie dostaliśmy; będziemy jeszcze składać wnioski i starać się je zdobywać; mimo iŝ nie ma gwarancji, Ŝe coś dostaniemy. p.chudzik : gmina powinna wspierać nauczycieli w tych programach? p.z-ca Wójta: Tak, mamy pracownika który się zajmuje pisaniem tych wniosków, jeśli proszą nas o pomoc, to im udzielamy, poza tym mają swoich konsultantów. 3.p. Woroszyło odpowiedziała na pytanie: Festyn z okazji Dnia Dziecka kosztował zł, dla porównania w ubiegłym zł Jeśli chodzi o sponsorów to udało się nam ich pozyskać wielu: firma Sigma, przewóz dzieci za darmo od p.kozła, kiełbaski, pieczywo, znaczki, znaczki wykonane przez dzieci, moŝliwość bezpłatnego korzystania ze zjeŝdŝalni, napoje dla sponsorów, lizaki, gadŝety 4. trzeba zadeklarować przynajmniej 60 % własnego wkładu i wtedy moŝna rozpocząć proces wykonania tego chodnika, przy współudziale budŝetu województwa. Rada musi na to wyrazić zgodę, bo mamy juŝ duŝo inwestycji. 5. p. Wójt odczytał pismo sprawie fotoradaru, p.wójt je odczytał. Jest pozytywna opinia, będzie on zamontowany. 6. trzeba zrobić organizację ruchu na tej drodze i ewentualnie go postawić jeśli mieszkańcy wyraŝą zgodę, ale w Marysinie na przykład nie chcą go mieszkańcy. 7. sprawa budowy szkoły w Tomaszowicach jest na etapie pozwolenia na budowę w Starostwie. 8. kryteria przekształcenia działek zostały zapisane w protokole komisji budŝetowej. 9. dyrektorzy szkół mają pełnomocnictwa do składania projektów unijnych. 10. Ujęcie wody: gmina Konopnica zaopatruje w wodę na zasadach takich jak do tej pory. P. Chudzik: jakie są plany w sprawie budowy szkoły w Tomaszowicach, co będzie jak nie otrzymamy pieniędzy. p.wójt: będzie we wrześniu nabór wniosków, jak dostaniemy pieniądze będziemy robić tam. Jak nie otrzymamy pieniędzy naleŝy uruchomić czynności związane ze sprzedaŝą zespołu pałacowego i za to wybudować szkołę. 11. i 12. Byłem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i otrzymałem odpowiedź, Ŝe na razie nie przewiduje się remontu dalszego odcinka, i nie ma równię uzgodnień co do przystanku w Piotrawinie. 13. Sprawę przekazałem drogowcowi i miał się tym zająć. 14. Jest taka moŝliwość zakupu bramek 15. Przymierzamy się do zakupu działki pod nowe ujęcie wody ale są trudności z właścicielami co do ceny. 16 na stacji w OŜarowie będzie wykonany remont w najbliŝszym czasie, ogłoszony jest przetarg na remont tego ujęcia, myślę Ŝe większy zbiornik jest tam na razie niepotrzebny. 17. przetarg niedługo będzie rozstrzygnięty i kamień będzie sypanywg ustalonego przez komisję grafika Droga 519 p.wójt odczytał pismo od radcy w sprawie o rozgraniczenie drogi 519. Koszenie poboczy;.nie wykosimy tyle dróg gminnych, albo budowa albo koszenie, jest to pracochłonne gmina nie będzie kosić poboczy na drogach gminnych. Jest moŝliwość upomnienia osób nie dbających o swoje działki Droga w Zofiówce, zechcemy zrobić tam nawierzchnię bitumiczną 10

11 11. Sprawy róŝne. p. Przewodniczący poinformował, Ŝe dzieci ze szkoły z OŜarowa miały najwięcej punktów w teście kompetencyjnym do gimnazjum. p.wójt poinformował, Ŝe dostaliśmy 70 tys. zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę. P. Przewodniczący poinfmował; -Przyszło pismo z Sądu Administracyjnego do mnie, p.chudzik i p.goral złoŝyli dokumenty dotyczące niewaŝności uchwał; konsekwencje mogą być takie jak rozwiązanie rady, oddanie diet, uniewaŝnienie uchwał. Dalej moŝe to grozić cofnięciem funduszy unijnych dostanych, zatem nie słuŝy to dobru społecznemu. p.chudzik: jeśli Sąd stwierdzi, Ŝe naruszone było prawo to nie radni za to odpowiadają. p.wójt: nadzór juŝ stwierdził, Ŝe nie było naruszenia prawa. Propozycje w sprawie miejsca doŝynek: Przewodniczący moŝna zrobić doŝynki w parku w Jastkowie. P.Płecha powiedział, Ŝe w Marysinie nie ma odpowiednich warunków na doŝynki. Przegłosowano miejsce doŝynek: Wybrano teren wokół budynku urzędu w Jastkowie p.błaszczak podziękował p.wójtowi za autobus na zawody szachowe oraz opowiedział o sukcesach naszych uczniów w turniejach szachowych. 12. Zakończenie XVI sesji Rady Gminy Jastków. PoniewaŜ porządek obrad został wyczerpany i nie było więcej uwag p. Przewodniczący Witold Nakonieczny zamknął XVI Sesję Rady Gminy Jastków. Protokołowała: Ewelina Wojnowska Przewodniczył: Witold Nakonieczny 11

Protokół z posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy Jastków w dniu 02 czerwca 2010r. godz. 11.00 16.00

Protokół z posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy Jastków w dniu 02 czerwca 2010r. godz. 11.00 16.00 Jastków, 02 czerwca 2010r. Protokół z posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy Jastków w dniu 02 czerwca 2010r. godz. 11.00 16.00 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Gminy Witold

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P. Wysmulski zwrócił uwagę dotyczącą pracy dzielnicowych. Stwierdził, Ŝe Policji w ogóle nie widać w terenie i nikt nie zna dzielnicowych.

P. Wysmulski zwrócił uwagę dotyczącą pracy dzielnicowych. Stwierdził, Ŝe Policji w ogóle nie widać w terenie i nikt nie zna dzielnicowych. Protokół z posiedzenia IX Sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2007 r. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Chudzik, na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe jest quorum, co upowaŝnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r.

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r.

Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r. Protokół nr 138/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 25 maja 2010 r. Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęto o godz. 14.36. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku.

Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku. Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku. Ad. 1 Otwarcie. XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 z V zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 30 marca 2011r.

Protokół Nr V/2011 z V zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 30 marca 2011r. Protokół Nr V/2011 z V zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 30 marca 2011r. Sesja Rady Gminy odbyła się w Sali narad Urzędu Gminy w Lubominie. Początek obrad o godz. 10.00 zakończenie 14.00. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku W XXXII sesji Rady Gminy Niemce udział wzięło 15-tu radnych. Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15.

Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15. Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15. Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XI/07. z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach

PROTOKÓŁ Nr XI/07. z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach PROTOKÓŁ Nr XI/07 z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach Godzina rozpoczęcia sesji 15.30, godzina zakończenia 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r.

Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r. Protokół Nr XXXI/2009 z XXXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2009r. Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie. Początek obrad o godz. 10.00 zakończenie 13.00.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. Powitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r.

Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Protokół 75/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 9 września 2008r. Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 13:30 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta 2. Dariusz Ejchart

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Bylina Przewodniczący Komisji.

Protokół. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Bylina Przewodniczący Komisji. Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Biała Podlaska odbytego w dniu 15 października 2008 roku w Urzędzie Gminy w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31. Godzina

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVIII/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 24 lutego 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XVIII/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 24 lutego 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XVIII/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 24 lutego 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XVIIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji Nr OR.0002.3.2016.J.W. Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji 2014 2018 Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo