Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia r., godz. 09:00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00"

Transkrypt

1 Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia r., godz. 09:00 1.Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady. Posiedzenie Rady Gminy Jastków otworzył Przewodniczący Rady Gminy p.witold Nakonieczny. Przywitał wszystkich zebranych, w tym p.zbigniewa Samonia- Wójta Gminy, p.beatę Woroszyło- Z-cę Wójta, p.andrzeja Kraka- Sekretarza, p.zofię Ostańską- Skarbnika, radnych, p.marka Oszwę- Komendanta Komisariatu Policji w Niemcach, p.jagodzińskiegoprzedsiębiorcę zainteresowanego inwestycją budowy przedszkola w Marysinie, p.ziółkowskiego, przybyłego w sprawie organizacji doŝynek gminnych, licznie zebranych mieszkańców Marysina. 2.Stwierdzenie quorum i prawomocności obrad. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na sali obecnych jest 15 radnych co upowaŝnia go do stwierdzenia, Ŝe sesja jest waŝna i władna do podejmowania prawomocnych uchwał i wniosków. 3.Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. p. Przewodniczący zaproponował dołączenie do przedłoŝonego porządku obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał. p.goral wyraził swoje zdanie w kwestii materiałów do uchwał: nie wiadomo o co w nich chodzi, są niekompletne, dlatego nasuwa się pytanie czy uchwały podejmowane w ten sposób są prawomocne. Sprzeciwił się teŝ dołączaniu nowych projektów uchwał tuŝ przed sesją, aby radni mogli się z nimi zapoznać, zwłaszcza Ŝe nie są one pilne. p.wójt udzielił wyjaśnień: uchwały dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego uzupełniają i uszczelniają wcześniej podjęte uchwały, dlatego nie ma w nich nic nowego. Proponowane uchwały, które dołączamy dziś, co jest zgodne ze statutem gminy, dotyczą: jedna budowanego parkingu w Jastkowie, druga jest zmiana zapisów i dotyczy stypendiów udzielanych dzieciom. Nie byliśmy w stanie przygotować materiałów wcześniej, gdyŝ osoba, która się tym zajmuje w gminie była na zwolnieniu lekarskim. p.goral: zarzucił, Ŝe wyjaśnienia wójta jak zwykle są mętne. Projekt uchwały Nr 4 ma niekompletne informacje i sięga do uchwały z poprzednich lat. p.wójt: dotyczy to uchwały, którą powinien Pan znać. p.przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie pierwszy zaproponowany dziś na sesji projekt uchwały odnośnie przyjęcia w nieodpłatne uŝytkowanie nieruchomości, gdzie ma być wykonywany parking koło kościoła w Jastkowie. P. Wójt wyjaśnił, Ŝe musimy ten teren przejąć w uŝytkowanie, abyśmy mogli na nim robić inwestycje. Projekt uchwały został włączony do porządku obrad większością głosów: za -13, wstrzymało się-2, przeciwko-0. p.przewodniczący odczytał kolejny projekt uchwały i poddał pod głosowanie wprowadzenie go do porządku obrad, dotyczy on uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastków 1

2 Projekt uchwały został włączony do porządku obrad większością głosów: za- 12, wstrzymało się-3, przeciwko-0. p.nakonieczny odczytał zaproponowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie: za przyjęciem -12, wstrzymało się-2, przeciwko-1. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty większością głosów. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. p.goral: protokół nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu sesji; zarzut odnośnie tego, Ŝe przeczytałem artykuły z gazet, ja przygotowałem swoje wystąpienie. p.przewodniczący zaproponował głosowanie. p.chudzik: jak będziemy w ten sposób robić, to większość Rady jest wiadomo jaka i go przegłosuje, powinno być zapisane to co on powiedział. p.przewodniczący: ja myślę, Ŝe protokół ma odzwierciedlać przebieg sesji a nie kaŝde słowo wypowiedziane. p.gospodarek: pomyłka w nazwie miejscowości, chodziło mi o postawienie tzw. śpiącego policjanta w Panieńszczyźnie. p.z-ca Wójta przypomniała, Ŝe protokół to nie stenopis. p.przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z uwzględnieniem zaproponowanych poprawek: za- 9, wstrzymało się-2, przeciwko-3. Zaproponowany protokół został przyjęty większością głosów. 5. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Niemczech ze stanu bezpieczeństwa gminy Jastków. P.Marek Oszwa- Komendant Komisariatu Policji w Niemcach przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w gminie Jastków. Między innymi powiedział: Ilość zdarzeń kryminalnych: kradzieŝy, włamań itp. maleje sukcesywnie, a miejscowości najbardziej zagroŝone kryminalnie są połoŝone w pobliŝu granicy miasta. Wzrosła liczba wykroczeń w ruchu drogowym i w związku z tym rannych i śmiertelnych. (Sprawozdanie w załączeniu) p.wysmulski zgłosił problem z przejazdem cięŝkich samochodów po naszych drogach, nie moŝe ich karać nasza StaŜ Gminna, czy moŝe zająć się tym Policja? W Dąbrowicy młodzieŝ zrobiła sobie tor wyścigowy na motorach i nie moŝna przejść. Prośba, aby wieczorami przejechał czasami koło kościoła radiowóz. Czy jest szansa na wzmocnienie osobowe komisariatu w Jastkowie? p.oszwa: nasze drogi nie są przystosowane do obsługi cięŝkiego sprzętu, jeśli ktoś się buduje to trudno karać kierowców wiozących towar na budowę czy nawoływać do ostroŝności. Jeśli sobie skracają drogę trzeba ukarać. p.chudzik wyraził swoje zdanie: nie moŝna karać ludzi za to, Ŝe kupują działkę na terenie naszej gminy i nie moŝna do niej dojechać. p.owsza: na komisariacie w Jastkowie będzie minimum 6 policjantów. p.herman: czy jesteście zadowoleni ze stanu naszych dróg i ich oznakowania? p.owsza: my w ograniczonym zakresie zajmujemy się ruchem drogowym, nie my to oceniamy. p.tomczuk: kilkakrotnie zgłaszałem juŝ potrzeby ograniczenia, spowolnienia ruchu w Tomaszowicach poprzez kontrole, radary czy światła, u nas wzrosła liczba ofiar śmiertelnych, potrzebny jest radar, chodnik, światło na skrzyŝowaniu w Tomaszowicach. 2

3 p.owsza: przekaŝę tę kwestię do Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego. Są to rzeczy kosztowne, ale zgadzam się Ŝycie ludzkie trzeba ratować. p.rola: z czego wynika zmniejszenie zdarzeń kryminalnych: sprawne działanie policji czy bardziej wyrafinowane działania przestępców? co dzieje się z osobą, którą zatrzymujecie po pijaku w czasie jazdy samochodem, poza zatrzymaniem dowodu toŝsamości? p.oszwa: zmniejszenie zdarzeń kryminalnych to zasługa złoŝona. Poza elementami, o których pan wspomniał dochodzą jeszcze współdziałanie społeczności, wzrost zaufania do policji, nowe, lepiej przystosowane samochody, bardziej bezpieczne; odnośnie pytania drugiego zaleŝnie od przyczyny zatrzymania kierowcy, kategorii zdarzenia, najpierw przedkładamy do Prokuratury wniosek o zatwierdzenie zatrzymania prawa jazdy i ewentualne skierowanie go do sądu, w większości przypadków oddajemy prawo jazdy. p.wysmulski: czy radiowozy są nie oznakowane? p.oszwa: tak. p.herman poprosił o kontrolę na ul. Ziemskiej, gdzie jest natęŝony ruch samochodowy. p.oszwa: o wszystkich zagroŝeniach będę informował do Ruchu Drogowego, aby wspólnymi siłami poprawić stan bezpieczeństwa. p.grzegorczyk: jak pod względem prawnym wygląda sprawa montowania leŝących policjantów na drogach, poza tym, Ŝe potrzebna jest zgoda zarządcy drogi? p.oszwa: nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. p.gospodarek zapytał o współpracę Policji ze StraŜą Gminną. p.oszwa: z powodu małej ilości etatów ta współpraca jest słaba, gdy zwiększymy liczbę etatów na pewno ta sytuacja poprawi się. PoniewaŜ nie było więcej pytań p. Przewodniczący podziękował p. Komendantowi za przedstawione sprawozdanie. Głos zabrał p.ziółkowski i zwrócił się do radnych z zapytaniem czy chcą współorganizować doŝynki gminne i czy ewentualnie potrzebują czasu do zastanowienia się nad tym jeszcze? Chciałby wspólnie z Radnymi ustalić miejsce i termin doŝynek. Zaproponował terminy organizacji doŝynek gminnych w Panieńszczyźnie koło budynku urzędu gminy. Zaznaczył teŝ, Ŝe GOKiS jest po to, Ŝeby zorganizować doŝynki i nie chodzi tu o zrzucenie odpowiedzialności. Wstępną zgodę zadeklarował p. Gospodarek- Radny miejscowości Panieńszczyzna. p.przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do Rady: 1. Pismo od p.d.gorala dotyczące wolnego stanowiska na Kierownika USC UG Jastków. 2. Pismo w sprawie zamiany działki w Tomaszowicach na inną naleŝącą do gminy w celu powiększenia działki pod budowę szkoły. 3. Pismo mieszkańców Marysina z Ŝądaniem wykonania łącznika z ul.herbacianej do ul.ziemskiej. 4. Pismo - protest mieszkańców Marysina w sprawie oddania w dzierŝawę działki w Marysinie w celu budowy niepublicznego przedszkola. p.przewodniczący odczytał protokół z zebrania mieszkańców wsi Marysin i Natalin, które odbyło się dnia r. w sprawie zagospodarowania działki po szkole podstawowej w Marysinie, w którym uczestniczyło 254 osoby, sołtys i radni. Wolą mieszkańców jest zagospodarowanie tego terenu na boisko sportowe, udostępnienie terenu młodzieŝy, a w przyszłości budowa ośrodka kultury. Są oni przeciwni dzierŝawie terenu. Głos zabrał p. Błaszczak, który odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty dotyczące stanu boisk przy szkołach, które odbyło się r. 3

4 6. Zapytania i interpelacje radnych. p. K. Herman: prosi o odrzucenie projektu uchwały w sprawie oddania w dzierŝawę działki w Marysinie z dzisiejszego porządku obrad. Powiedział, Ŝe działka ta jest symbolem wsi Marysin i naleŝy ją udostępnić młodzieŝy i mieszkańcom, którzy sami wykupili ten teren. 1. p. Tomczuk: prosi o wsparcie finansowe w wysokości kilkanaście tysięcy złotych dla klubu Legion Tomaszowice, który znowu zaczął działać. Oddział lubelskiego totolotka obiecał w formie reklamy sponsorować ten klub. 2. p. Chudzik: jakie są efekty zgłoszonych wniosków do społecznego funduszu europejskiego (EFS) 3. p. Chudzik: Ile kosztował festyn z okazji dnia dziecka? Ile środków gmina pozyskała z zewnątrz na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego czy Starostwa? 4. p. Chudzik: czy zgłosi wniosek o budowę chodnika przy ul. Nałęczowskiej w związku licznymi wypadkami na drodze? 5. p. Chudzik: czy będzie współfinansowana budowa fotoradaru w Tomaszowicach? 6. p. Chudzik: przy składzie budowlanym w Tomaszowicach potrzebny jest spowalniacz tzw. śpiący policjant. 7. p. Chudzik: na jakim etapie jest budowa szkoły w Tomaszowicach? 8. p. Chudzik: opracowano zasady i kryteria przekształcania działek w gminie. Czy jest to realizowane? Ludzie są zainteresowani tym, kiedy konkretna miejscowość moŝe liczyć na nie, ludzie są tym zainteresowani. p. Chudzik: jest notorycznie łamane prawo przez p.wójta poniewaŝ projekty uchwał kierowane do RG powinny przechodzić przez konsultacje w poszczególnych komisjach i tam powinny być zaopiniowane. Np. o sprawach związanych z przekształceniami działek powinny decydować 7 osób z komisji, a nie wójt. 9. p.goral: na poprzedniej sesji przyjęliśmy blok uchwał dotyczący składania projektów przez szkoły do EFS. Dyrektorzy szkół nie mogą składać wniosków bez zgody gminy, naleŝy dać im pełnomocnictwo, aby mogli bez ograniczeń składać wnioski do róŝnych funduszy. Dyrektorzy szkół mają 8 godzin dydaktycznych, a p.kawecka ma ich 6, Ŝona radnego, czym to jest spowodowane. p.kawecki wyjaśnił, Ŝe jest to zgodne z prawem i spowodowane jest to tym, Ŝe małŝonka musi mieć poświęcić więcej czasu dla bardzo chorego dziecka. I prosi Ŝeby nie insynuowac mu zarzutu Ŝe to z racji pełnienia funkcji radnego. P. Goral przeprosił Pana Kaweckiego i wyjaśnił, Ŝe nie znał sytuacji w jego rodzinie. 10. p. Wysmulski: jak wygląda sprawa budowy nowego ujęcia wody? Na jakich zasadach podpisana jest umowa z gminą Konopnica w kwestii zabezpieczenia w wodę? 12. p. Grzegorczyk: jak wygląda sprawa budowy chodnika przy drodze krajowej z Jastkowa do Pociechy? 13. p. Grzegorczyk: Czy p.wójt prowadził uzgodnienia w sprawie remontu drogi krajowej od granic Jastkowa w kierunku Garbowa i czy była uzgadniana moŝliwość usytuowania przystanku autobusowego na wysokości drogi na Piotrawin oraz wydzielenie zjazdu na Piotrawin? 14.p. Grzegorczyk: ile trwa procedura przestawienia znaku drogowego z jednego miejsca w drugie, bo ja czekam na to juŝ kilka lat? 15. p.grzegorczyk: czy jest moŝliwość zakupienia bramek na boisko w Piotrawinie koło sklepu lub przeniesienie nieuŝytkowanych z innego boiska? 4

5 16. p.kowalski: co z budową studni na ujęciu w Jastkowie.? Oraz jak wygląda sytuacja z drogą 519 w Jastkowie. 17. p.nakonieczny: czy są jakieś unowocześnienia na stacji wodociągowej w OŜarowie? 18. p. Błaszczak: rozstrzygnięty został przetarg na dostawę kruszywa, gdzie będzie kładziony kamień. Jak wygląda sprawa dostawy kruszywa na drogi, które zostały odłoŝone na dalszy etap. Prośba o interwencję p.wójta w sprawie drogi wojewódzkiej w kierunku Nałęczowa. Oraz konieczność remontu drogi powiatowej w kierunku Czesławic. Prośba o interwencję p.wójta, Ŝeby były kursy autobusów w okresie wakacji. p. Gospodarek zgłosił problem nieskoszonych poboczy w okolicach Jastkowa. p.wójt: trzeba to zgłosić do dyrekcji Powiatowych i Wojewódzkich dróg 20. p. Kowalski: zniszczone znaki drogowe i nie koszone pobocza. 21. p. Rola: czy P. Wójt ma moŝliwości wpłynięcia na właścicieli, którzy wykupili działki i ich nie uŝytkują, nie dbają o nie, aby utrzymywali je w porządku. Działki są zachwaszczone i rozsiewają nasiona chwastów na sąsiednie działki. 22. p.wartacz: na jakim etapie jest budowa drogi Józefów- Zofiówka? PoniewaŜ nie było więcej pytań p.przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad i przesunięcie przed przerwę punktu; podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierŝawę nieruchomości połoŝonej w Marysinie ze względu na licznie przybyłych mieszkańców Marysina : za-15, wstrzymało się- 0, przeciwko-0. Zmianę porządku obrad przegłosowano jednogłośnie. 8.Podjęcie uchwał: 1). Uchwała Nr XVI/ / 2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie oddania w dzierŝawę nieruchomości połoŝonej w Marysinie. p.wójt odczytał projekt uchwały i wyjaśnił, Ŝe działki po zlikwidowanych szkołach w Moszenkach i Sieprawicach zostały wydzierŝawione. PoniewaŜ mamy problemy finansowe i pilniejsze inwestycje, postanowiliśmy ją w ten sposób zagospodarować, ale jeśli mieszkańcy chcą w inny sposób nie będziemy im się sprzeciwiać. Nie twierdzimy Ŝe nasze rozwiązanie jest najlepsze. W moim przekonaniu przedszkole tam ma rację bytu, bo jest duŝo dzieci i jeŝdŝą do Lublina, a my musimy miesięcznie płacić za kaŝde dziecko. Poza tym byłaby sala udostępniona mieszkańcom i place sportowe w godzinach popołudniowych. P.Wójt powiedział, Ŝe jest otwarty na propozycje i głosowanie Rady. p.jagodziński przedstawił swoją propozycję dzierŝawy działki. Zaznaczył przy tym, Ŝe nie chce niczego robić wbrew mieszkańcom. Gdyby wydzierŝawił działkę zarządcą budynku pozostałaby gmina, a on chciałby zorganizować przedszkole zgodnie ze standardami UE. p.herman: nie mamy pewności, Ŝe ma pan środki na inwestycję. p.jagodziński: to jest zapisane w umowie dzierŝawy. Głos zabrali mieszkańcy Marysina. Nie mają oni pewności co do chęci współpracy p.jagodzińskiego z gminą. Chcą aby budynek pozostał własnością wsi, obawiają się wysokich opłat za uczestnictwo ich dzieci do przedszkola. Poza tym nie było Ŝadnego spotkania mieszkańców z potencjalnym inwestorem. Radca prawny wytłumaczył stan prawny tej dzierŝawy, na czym polega prawo pierwokupu (gdyby gmina miała chęć sprzedać nieruchomość to u notariusza zostanie sporządzony akt sprzedaŝy z warunkiem powiadomienia p. Jagodzińskiego, ten będzie mógł skorzystać z tego prawa na warunkach jak to jest zapisane w umowie), dzierŝawa ( ma charakter cywilny, 5

6 strony zobowiązują się do pewnych spraw, w czasie trwania umowy dzierŝawy nie biegnie okres zasiedzenia. Po okresie dzierŝawy nieruchomość zostanie zwrócona mieszkańcom, tytuł własności nie przechodzi na drugą stronę). p.chudzik: proponujemy uchwały nie wiedząc czego dotyczą dokładnie. p.herman: jest za oddaniem terenu mieszkańcom wsi Marysin. p.nakonieczny powiedział, Ŝe był na szkoleniu i obecnie często gminy występują jako partner w biznesie. Nie będziemy sprzeciwiać się woli mieszkańców, chcemy tylko wiedzieć czy potrzebują jeszcze jakiegoś zebrania, a moŝe czasu do zastanowienia się. Mieszkaniec Marysina: mieszkańcy wyrazili swoje zdanie, nie chcą umowy biznesowej, chcą Ŝeby wszystko pozostało takie jakie jest. Jeśli gmina nie ma środków na inwestycje, niech wszystko pozostanie takie, jakie jest. p.wójt powiedział, Ŝe zrobi tak, jak zechcą mieszkańcy, nie chce im się sprzeciwiać, bo są to ich tereny. Odnośnie wypowiedzi p.chudzika powiedział, Ŝe ustawy są ogólne, nie moŝna w nich wszystkiego umieścić. Dawna szkoła w Moszenkach zostanie sprzedana za przyzwoleniem Rady. Poprzedni Wójt pozwolił na 20 lat dzierŝawy. Ta Rada pozwala, po konsultacji z mieszkańcami, na sprzedaŝ obiektu. Wyraził swoje zdanie, Ŝe p.chudzikowi zaleŝy na konflikcie, a nie meritum sprawy. Mieszkaniec: jesteśmy niepotrzebnie wciągani w rozgrywki waszych spraw. p.z-ca Wójta powiedziała, Ŝe nie moŝna decydować o czyichś pieniądzach i Ŝe mieszkańcy sami mogą wydzierŝawić teren od gminy i inwestować tam, a nie proponują Ŝeby ktoś został menadŝerem i wydał swoje pieniądze. Powiedziała teŝ, Ŝe wkrótce ruszy program, w którym o pomoc finansową będą mogli ubiegać się wszyscy posiadający jakiś projekt inwestycyjny. p. Płecha proponuje odłoŝyć podjęcie uchwały do następnej sesji, Ŝeby to przemyśleć jeszcze i rozwiązać tak, aby wszyscy byli zadowoleni. p.chudzik wyraził swoje zdanie, Ŝe przekładanie tej uchwały to jest niepowaŝne traktowanie mieszkańców. p. Nakonieczny: upolitycznia Pan temat, mieszkańcy chcą abyśmy pojechali w teren. p. Sekretarz: projekt uchwały mamy na podstawie wniosku komisji, nikt na siłę nie będzie tego wprowadzał w Ŝycie. p. Kawecki partnerstwo biznesowo-społeczne daje duŝe moŝliwości, umowa obustronna byłaby sporządzona. Jest moŝliwość stworzenia czegoś dobrego dla mieszkańców. Poparł ten projekt. Przewodniczący poddał pod głosowanie projektu uchwały: za-0, wstrzymało się-8, przeciw-7. Uchwała została odrzucona przez Radę Gminy. Przerwa 2). Uchwała Nr XVI/172/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastków. Projekt uchwały odczytał p. Wójt. p.goral: Sejm ustalił zasady korzystania ze stołówek szkolnych, czy nie naleŝało by najpierw tego sprawdzić. p.sekretarz: Sejm ustalił zasady, ale to jeszcze nie weszło w Ŝycie i cały czas zastanawialiśmy się czy moŝe jeszcze poczekać na rozstrzygnięcia sejmu. Ustawa ta mówi, Ŝe zasady odpłatności za stołówki będą w gestii dyrektora szkoły. Dla bezpieczeństwa taką uchwałę naleŝałoby podjąć, poniewaŝ proces legislacji moŝe jeszcze potrwać. Nasza uchwała straci moc wiąŝącą z chwilą wejścia w Ŝycie ustawy uchwalonej przez Sejm. 6

7 p.kawecki zaproponował wprowadzenie innej formy płatności za obiady w szkołach poza Jastkowem. JeŜeli przelewy dokonują się za pomocą banków rodzi to dodatkowe koszty, lepiej byłoby w kasie realizować wpłaty. Inny problem to cena obiadów, w Jastkowie jest taniej bo jest stołówka. p.goral: słyszy się, Ŝe jakość posiłków jest róŝna. p.wójt: jakość posiłków jest cechą subiektywną. p.rola: czy moŝe korzystać ze stołówki ktoś spoza szkoły, brać posiłek na wynos? p.małecka: tylko w szkole, na wynos w naczyniach jednorazowych. Przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie. 12 za, wstrzymało się-2, głosowało 14 radnych. 3). Uchwała Nr XVI /173 /2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków. Projekt uchwały odczytał p. Wójt. P. Andrzej Dzido kierownik referatu ds. budownictwa udzielił wyjaśnień. Wszystkie te uchwały są konsekwencją podjętych wcześniej uchwał. Uchwały odnośnie zmian studium powodują konieczność podjęcia uchwał o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. PoniewaŜ nie było więcej pytań p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: za-12, wstrzymało się-3, przeciw-7. 4). Uchwała Nr XVI / 174/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków (dz. 184/6, 187/1, 187/2) Projekt uchwały odczytał p. Wójt i wyjaśnił, Ŝe dotyczy to działek na poszerzenie drogi odnośnie, której uchwałę podjęto na poprzedniej sesji. PoniewaŜ nie było więcej pytań p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: za-11, wstrzymało się-4, przeciw-0. 5). Uchwała Nr XVI/175/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków. Projekt uchwały odczytał p. Wójt i wyjaśnił, Ŝe jest to uchwała uzupełniająca uchwałę podjętą na poprzedniej sesji. p. Dzido: uchwały były podejmowane kilka lat temu, ale zapisy nie satysfakcjonują właścicieli i dlatego podjęto kroki o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. PoniewaŜ nie było więcej pytań p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: za-12, wstrzymało się-3, przeciw-0. 7

8 6). Uchwała Nr XVI/176/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 r. Uchwałę przedstawiła p. Zofia Ostańska. Wyjaśniła zmiany, jakie wprowadził wójt do tekstu poprzedniej uchwały w sprawie budŝetu gminy. Wyjaśniła na jakie cele zostaną przeznaczone zwiększone dochody gminy. P. Grzegorczyk poprosił Wójta o wyjaśnienia w sprawie zmian w zapisach inwestycyjnych. P.Wójt: jesteśmy po kilku przetargach, zdjęliśmy kwoty z ulicy Legionistów i Pocztowej ze względu na przeprowadzaną tam kanalizację. Zwiększyliśmy kwoty na drogę w Panieńszczyźnie I, czyli jest to droga za ZDUCH, droga w Panieńszczyźnie za PGR-em, ulicę Przechodnią naprzeciw Kościoła, to jest droga powiatowa i musimy mieć zabezpieczenie w budŝecie Ŝeby ewentualnie po przetargu móc zawrzeć z powiatem porozumienie. P. Kowalski: z dróg z Jastkowa zostały ściągnięte pieniądze. p.wójt: ale ta rzecz będzie zrobiona, wstępny kosztorys mówi nam, Ŝe wystarczy nam mniej środków na te drogi niŝ przewidywaliśmy; p.kowalski: czy zrobimy tę drogę do końca? p.wójt: tam jest konflikt i nie zrobimy. Inne są zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie ma jeszcze rozstrzygnięć co do dofinansowania jak ich nie otrzymamy to drogi w Jastkowie zrobimy w przyszłym roku. p. Grzegorczyk: nie powinniśmy zabierać pieniędzy z dróg Jastkowa. p.wójt: droga ta będzie zrobiona tańszym kosztem, jak nie dostaniemy dofinansowanie to w przyszłym roku, teraz zrobiliśmy cały Jastków Środkowy, gdy robiliśmy projekt budŝetu nic pan nie mówił o potrzebie pilnego robienia dróg w Jastkowie. p.grzegorczyk: nie zabierajmy kwoty na drogi w Jastkowie, wcześniej mówił Pan, Ŝe na Jastków nie ma pieniędzy, a znalazły się na Panieńszczyźnie I. p.wójt: droga będzie zrobiona tańszym kosztem. Po sesji budŝetowej prawdą jest, Ŝe nie było środków na drogę w Jastkowie, mimo to dodałem je, teraz odejmuję, bo moŝliwe jest zrobienie drogi tańszym kosztem. P. Goral: jaka kwota została przekazana na parking w Tomaszowicach? Czy pieniądze odprowadzane na PFRON to nie jest niepotrzebne wyprowadzanie pieniędzy z gminy. NaleŜałoby zatrudnić osobę niepełnosprawną i zaoszczędzilibyśmy w ten sposób. ile pieniędzy wpłacamy na PFRON? Pytanie w sprawie projektu GOPS-u Gmina Jastków naszym miejscem na Ziemi : kogo obejmuje projekt? Z jakich środków jest on finansowany? Gdzie złoŝono wniosek o dofinansowanie projektu? Pytanie w sprawie szkoleń pracowników UG? Jakie są to szkolenia. Kto na nie jeździ, gdzie? p.wójt: szkolenia dotyczą pracowników urzędu, są one róŝne, są propozycje na piśmie przysyłane do urzędu. p.z-ca Wójta: są to szkolenia dla wszystkich pracowników, zaleŝnie od zmieniającego się ciągle prawa, nowelizacji ustaw. Wybieramy szkolenia jednodniowe w Lublinie, ewentualnie Warszawa, niedrogie i najbardziej potrzebne. W GOPS napisali samodzielnie projekt i złoŝyli do EFS-u. p.ostańska: w ramach tego projektu GOPS dostał dwa etaty, dlatego wyŝsza kwota na wynagrodzenia. p.wójt: chętnie zatrudnialibyśmy pracowników niepełnosprawnych, którzy spełniliby nasze oczekiwania. p.ostańska: jedna osoba to za mało Ŝebyśmy spełniali kryterium PFRON i mogli zaoszczędzać. p.wójt: parking w Tomaszowicach kosztował około 15 tys. zł. W sumie wydaliśmy około 75 tys. zł. 8

9 p.przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie: za przyjęciem-9, wstrzymało się- 5, przeciw-1. 7). Uchwała Nr XVI/177/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia w uŝytkowanie nieruchomości. Projekt uchwały odczytał p.wójt i wyjaśnił, której nieruchomości dotyczy uchwała. Chodzi o utwardzenie parkingu koło kościoła parafialnego w Jastkowie. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie: za-15, przeciw-0, wstrzymało się-0, głosowało 15-tu radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 8). Uchwała Nr XVI/178/2008 Rady Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/320/2006 Rady Gminy Jastków z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jastków. Projekt uchwały odczytała p.beata Woroszyło Z-ca Wójta. Wyjaśnień udzieliła p.małecka. p.herman: skąd weźmiemy pieniądze na zwiększenie stypendiów? p.małecka: bazując na starej uchwale nie dałoby się, stąd konieczne są zmiany. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie: za-12, przeciw-2, wstrzymało się-0, głosowało 14-tu radnych. 9.Przerwa. 10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Odpowiedzi udzielał p. wójt Odnośnie pisma p. Gorala nie będziemy na razie zatrudniać kierownika USC, bo nie mamy takiej konieczności. Funkcję kierownika USC będzie pełniła Pani Anna Wójcik jako Z-ca kierownika USC. Odnośnie Pisma z Marysina od mieszkańców ul. Herbacianej była komisja na tej ulicy i u mnie delegacja mieszkańców. Właściciel nieruchomości nie wyznaczył drogi, sprzedał ją i stąd problem dojazdu do ul. Ziemskiej. Nie moŝemy znaleźć chętnego geodety, Ŝeby dokonać pomiaru drogi. Sami chcemy za niego zapłacić. Trzeba wyznaczyć drogę, nie wiadomo kto wszedł z ogrodzeniem w drogę. Chcemy zamienić się na działki. Gdybyśmy mieli notarialnie teren ulicy Herbacianej moglibyśmy zacząć coś robić. Część naleŝy do byłego właściciela Społem, a część do gminy. Odnośnie protokołu z zebrania w Marysinie: chęć budowania boiska czy doprowadzenie go do stanu uŝywalności. Zastanowimy się nad tym jeszcze. Odnośnie pisma mieszkańców Marysina. Teren po szkole jest własnością gminy. Terenu nie moŝemy oddać mieszkańcom, tylko osobie fizycznej albo stowarzyszeniu, ewentualnie dać w uŝyczenie Radzie Sołeckiej. Nie upieram się przy konkretnym rozwiązaniu. 1. kluby działają na zasadzie stowarzyszeń i my nie moŝemy ich dofinansowywać. Zastanowimy się w przyszłym roku nad przetargiem na kluby sportowe. 9

10 2. p.woroszyło: Fundusze unijne opowiedziała o składanych wniosków; złoŝyliśmy wnioski na wyrównywanie szans edukacyjnych, niestety środki te były niewielkie, dlatego nic nie dostaliśmy; będziemy jeszcze składać wnioski i starać się je zdobywać; mimo iŝ nie ma gwarancji, Ŝe coś dostaniemy. p.chudzik : gmina powinna wspierać nauczycieli w tych programach? p.z-ca Wójta: Tak, mamy pracownika który się zajmuje pisaniem tych wniosków, jeśli proszą nas o pomoc, to im udzielamy, poza tym mają swoich konsultantów. 3.p. Woroszyło odpowiedziała na pytanie: Festyn z okazji Dnia Dziecka kosztował zł, dla porównania w ubiegłym zł Jeśli chodzi o sponsorów to udało się nam ich pozyskać wielu: firma Sigma, przewóz dzieci za darmo od p.kozła, kiełbaski, pieczywo, znaczki, znaczki wykonane przez dzieci, moŝliwość bezpłatnego korzystania ze zjeŝdŝalni, napoje dla sponsorów, lizaki, gadŝety 4. trzeba zadeklarować przynajmniej 60 % własnego wkładu i wtedy moŝna rozpocząć proces wykonania tego chodnika, przy współudziale budŝetu województwa. Rada musi na to wyrazić zgodę, bo mamy juŝ duŝo inwestycji. 5. p. Wójt odczytał pismo sprawie fotoradaru, p.wójt je odczytał. Jest pozytywna opinia, będzie on zamontowany. 6. trzeba zrobić organizację ruchu na tej drodze i ewentualnie go postawić jeśli mieszkańcy wyraŝą zgodę, ale w Marysinie na przykład nie chcą go mieszkańcy. 7. sprawa budowy szkoły w Tomaszowicach jest na etapie pozwolenia na budowę w Starostwie. 8. kryteria przekształcenia działek zostały zapisane w protokole komisji budŝetowej. 9. dyrektorzy szkół mają pełnomocnictwa do składania projektów unijnych. 10. Ujęcie wody: gmina Konopnica zaopatruje w wodę na zasadach takich jak do tej pory. P. Chudzik: jakie są plany w sprawie budowy szkoły w Tomaszowicach, co będzie jak nie otrzymamy pieniędzy. p.wójt: będzie we wrześniu nabór wniosków, jak dostaniemy pieniądze będziemy robić tam. Jak nie otrzymamy pieniędzy naleŝy uruchomić czynności związane ze sprzedaŝą zespołu pałacowego i za to wybudować szkołę. 11. i 12. Byłem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i otrzymałem odpowiedź, Ŝe na razie nie przewiduje się remontu dalszego odcinka, i nie ma równię uzgodnień co do przystanku w Piotrawinie. 13. Sprawę przekazałem drogowcowi i miał się tym zająć. 14. Jest taka moŝliwość zakupu bramek 15. Przymierzamy się do zakupu działki pod nowe ujęcie wody ale są trudności z właścicielami co do ceny. 16 na stacji w OŜarowie będzie wykonany remont w najbliŝszym czasie, ogłoszony jest przetarg na remont tego ujęcia, myślę Ŝe większy zbiornik jest tam na razie niepotrzebny. 17. przetarg niedługo będzie rozstrzygnięty i kamień będzie sypanywg ustalonego przez komisję grafika Droga 519 p.wójt odczytał pismo od radcy w sprawie o rozgraniczenie drogi 519. Koszenie poboczy;.nie wykosimy tyle dróg gminnych, albo budowa albo koszenie, jest to pracochłonne gmina nie będzie kosić poboczy na drogach gminnych. Jest moŝliwość upomnienia osób nie dbających o swoje działki Droga w Zofiówce, zechcemy zrobić tam nawierzchnię bitumiczną 10

11 11. Sprawy róŝne. p. Przewodniczący poinformował, Ŝe dzieci ze szkoły z OŜarowa miały najwięcej punktów w teście kompetencyjnym do gimnazjum. p.wójt poinformował, Ŝe dostaliśmy 70 tys. zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę. P. Przewodniczący poinfmował; -Przyszło pismo z Sądu Administracyjnego do mnie, p.chudzik i p.goral złoŝyli dokumenty dotyczące niewaŝności uchwał; konsekwencje mogą być takie jak rozwiązanie rady, oddanie diet, uniewaŝnienie uchwał. Dalej moŝe to grozić cofnięciem funduszy unijnych dostanych, zatem nie słuŝy to dobru społecznemu. p.chudzik: jeśli Sąd stwierdzi, Ŝe naruszone było prawo to nie radni za to odpowiadają. p.wójt: nadzór juŝ stwierdził, Ŝe nie było naruszenia prawa. Propozycje w sprawie miejsca doŝynek: Przewodniczący moŝna zrobić doŝynki w parku w Jastkowie. P.Płecha powiedział, Ŝe w Marysinie nie ma odpowiednich warunków na doŝynki. Przegłosowano miejsce doŝynek: Wybrano teren wokół budynku urzędu w Jastkowie p.błaszczak podziękował p.wójtowi za autobus na zawody szachowe oraz opowiedział o sukcesach naszych uczniów w turniejach szachowych. 12. Zakończenie XVI sesji Rady Gminy Jastków. PoniewaŜ porządek obrad został wyczerpany i nie było więcej uwag p. Przewodniczący Witold Nakonieczny zamknął XVI Sesję Rady Gminy Jastków. Protokołowała: Ewelina Wojnowska Przewodniczył: Witold Nakonieczny 11

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo