INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r."

Transkrypt

1 INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia r. dotycząca sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Opola za lata Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 1

2 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Załącznik do Informacji Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia r. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Opola za lata Opole, kwiecień 2015 r. 1 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 2

3 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Prace nad Sprawozdaniem prowadzone były przy ścisłej współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola. Wykonawca progeo sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45, Wrocław, tel , tel./fax: Skład zespołu dr Sławomir Chybiński mgr Marta Gaworecka mgr Agata Niwińska mgr Marcin Olearnik 2 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 3

4 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Podstawa i zakres opracowania Analiza prawna wykonywania Sprawozdań z POŚ i PGO CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA MIASTA OPOLA REALIZACJA ZADAŃ W LATACH Metodyka prac Metodyka analizy wyników Sprawozdanie z zadań wynikających z Programu ochrony środowiska dla miasta Opola PODSUMOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA OPOLA W LATACH Gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca I półrocza 2013 roku Odbiór odpadów komunalnych od II półrocza 2013 roku Realizacja obowiązków gminy Model organizacji systemu gospodarowania odpadami Odbiór i transport odpadów Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Opola Ilość odebranych odpadów komunalnych w latach Ilość i rodzaj odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych na terenie Opola Ilość i rodzaj selektywnie zebranych na terenie miasta Opola oraz przekazanych do odzyski i recyklingu odpadów opakowaniowych Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji selektywnie zebranych Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu w latach Usuwanie wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowane na terenie miasta Opola Zestawienie tabelaryczne Zrealizowane działania w zakresie instalacji gospodarowania odpadami komunalnymi Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych REMKOM Budowa sortowni odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w Opolu Rodzaje i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania Karty składowisk odpadów na terenie miasta Opola WNIOSKI Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 4

5 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 6. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA Wskaźniki monitorowania Programu ochrony środowiska Wskaźniki monitorowania Planu gospodarki odpadami ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH PODSUMOWANIE LITERATURA Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 5

6 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska SPIS RYSUNKÓW Rysunek 2.1 Mieszkańcy Opola w okresie [GUS] Rysunek 4.1 Nieruchomości zbierające odp. niezgodnie z Regulaminem w 2012 i 2013 r Rysunek 4.2 Schemat organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola [3] Rysunek 4.3 Podział obszaru administracyjnego miasta na sektory Rysunek 4.4 Rysunek 4.5 Rysunek 4.6 Ilość zebranych oraz poddanych odzyskowi i recyklingowi wybranych odpadów opakowaniowych w 2013 r Ilość zebranych oraz poddanych odzyskowi i recyklingowi wybranych odpadów opakowaniowych w 2014 r Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych zebranych selektywnie w latach Rysunek 4.7 Ilości odpadów zmieszanych i balastu powstałego po MBP w latach Rysunek 4.8 Rysunek 4.9 Ilość usuniętych wyrobów azbestowych w poszczególnych latach Planu w m 2 [14] Liczba obiektów, z których usunięto wyrobu azbestowe w poszczególnych latach Planu [14] Rysunek 4.10 Koszty działań inwestycyjnych w poszczególnych latach Planu [zł] Rysunek 4.11 Schemat technologiczny istniejącej części mechanicznej MBP Rysunek 4.12 Lokalizacja sortowni odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych [KIP, EcoLex, luty 2014 r Rysunek 7.1 Koszty Ochrony powietrza atmosferycznego i Ochrony wód i gospodarki wodnościekowej Rysunek 7.2 Koszty Ochrony przed powodzią i suszą Rysunek 7.3 Koszty Racjonalnej gospodarki odpadami Rysunek 7.4 Koszty Ochrony przed hałasem i Ochrony środowiska przyrodniczego Rysunek 7.5 Koszty Bezpieczeństwa chemicznego i Turystyki i rekreacji Rysunek 7.6 Koszty Edukacji ekologicznej i Monitoringu jakości środowiska Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 6

7 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska SPIS TABEL Tabela 3.1 Tabela 4.1 Tabela 4.2 Sprawozdanie z zadań w latach określonych w Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata Ilość i rodzaj odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych na terenie Opola w latach , WSO (wg stanu na r.) Ilość i rodzaj zebranych odpadów opakowaniowych i przekazanych do odzysku i recyklingu w latach Tabela 4.3 Konieczne do osiągnięcia limity terminy, podstawa prawna Tabela 4.4 Tabela 4.5 Tabela 4.6 Tabela 4.7 Tabela 4.8 Tabela 7.1 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%] (poziomy są liczone łącznie dla wszystkich frakcji odpadów komunalnych) Dopuszczalne poziomy składowania odpadów BIO w poszczególnych latach w stosunku do roku 1995 [%] Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów na terenie miasta Opola (wg WSO, stan na r.) Rodzaje i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie miasta Opola w 2012 r. (wg WSO, stan na r.)125 Rodzaje i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie miasta Opola w 2013 r. (wg WSO, stan na r.)130 Zestawienie finansowe dla lat sprawozdawczych wydatki planowane i poniesione w latach Tabela 8.1 Podsumowanie sposobu zadań wg dziedzin Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 7

8 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska UŻYTE SKRÓTY b.d. b.k. Dział ZGOK GUS kg/mk brak danych brak kosztów Dział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. Główny Urząd Statystyczny ilość wyrażona w kilogramach, przypadająca na jednego mieszkańca Kpgo 2010 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 Kpgo 2014 Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 MBP mechaniczno biologiczne przetwarzanie Mg Mg/ha Mg/Mk, rok Mg/rok POKA PONE POP POŚ PSZOK RIPOK u.c.p.g. WFOŚiGW WIOŚ WITGK WPGO WSO megagram (dawniej: tona) ilość wyrażona w tonach, przypadająca na jeden hektar ilość wyrażona w tonach, przypadająca na jednego mieszkańca na rok ilość wyrażona w tonach na rok Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata (Uchwała Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r., zmieniona uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.) Program ograniczenia niskiej emisji Program ochrony powietrza Program ochrony środowiska Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Nr 0/2013, poz z późn. zm.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola Wojewódzki plan gospodarki odpadami Wojewódzki System Odpadowy (baza danych prowadzona przez Marszałka Województwa) 7 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 8

9 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 1. WSTĘP 1.1 Podstawa i zakres opracowania Niniejszy dokument opracowany został przez firmę progeo sp. z o.o. z Wrocławia, na zlecenie Miasta Opola, zgodnie z Umową zawartą w dniu r. Przedmiotem umowy jest Sprawozdanie z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla miasta Opola za lata , zwanego dalej Sprawozdaniem z POŚ. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - Analizę stanu prawnego w zakresie wykonywania sprawozdań z POŚ i PGO dla gmin i powiatów. - Ocenę dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami w poszczególnych latach oraz zadań wg harmonogramu POŚ i PGO, wraz z analizą i wnioskami. - Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania. - Wykaz składowisk odpadów komunalnych na terenie miasta (wraz z kartami składowiska). - Wykaz instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta (wraz z kartami instalacji). - Zebranie danych nt. ilości odpadów komunalnych niesegregowanych zebranych w latach 2013 i 2014 i ich analiza. - Zebranie danych nt. ilości i rodzaju odpadów zebranych selektywnie w latach 2013 i 2014 i ich analiza. - Wykaz ilości odpadów zebranych przez poszczególne firmy odbierające odpady w 2013 i 2014 i ich analiza. - Wykaz firm zajmujących się odbiorem odpadów, ich zbieraniem i transportem. - Podsumowanie zadań zawartych w dotychczasowych POŚ i PGO, analiza, wnioski i zalecenia. Niniejsze Sprawozdanie z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla miasta Opola za lata obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych od r. do r., według stanu na dzień r. Sprawozdanie podsumowuje realizację działań określonych w gminnym programie ochrony środowiska w powyższym okresie sprawozdawczym, realizując gminną politykę ekologiczną. Punktem odniesienia dla zagadnień przedstawionych w niniejszym Sprawozdaniu są dwa dokumenty: 1. Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata z perspektywą na lata , przyjęta uchwałą XXXIV/528/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada Sprawozdanie z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla miasta Opola za lata Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 9

10 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 1.2 Analiza prawna wykonywania Sprawozdań z POŚ i PGO 11 lipca 2014 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101). Głównym celem nowelizacji było ograniczenie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko, przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Ustawa weszła w życie z dniem 05 września 2014 r. Ponadto do nowelizacji wprowadzono zmiany podstawy merytorycznej Programów ochrony środowiska. Zmiana podstawy merytorycznej Programów ochrony środowiska W/w ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wnosi zmiany w dziale III, który dotychczas był zatytułowany Polityka ekologiczna oraz programy ochrony środowiska, a aktualnie otrzymał brzmienie: Polityka ochrony środowiska oraz programy ochrony środowiska. Według Art. 13 w/w ustawy Polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Art.14 ust.1), Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Polityka ochrony środowiska jest również prowadzona za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (Art. 14 ust. 2). Współcześnie traktowanie Polityki ochrony środowiska, jako zespołu działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, oznacza przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem harmonizowania rozwoju gospodarczego kraju z celami ochrony środowiska. Oznacza to także, że realizacja Polityki ochrony środowiska w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez tradycyjne typowo ochronne działania, takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów itp. Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101), w celu polityki ochrony środowiska, organ wykonawczy miasta - Prezydent Miasta Opola ma obowiązek opracowania Programu ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust.1 w/w ustawy. Zgodnie z art. 14 ust.1 w/w ustawy (Dz. U. 2014, poz. 1101) programy ochrony środowiska uchwalone, w celu Polityki ekologicznej państwa na lata z perspektywą do roku 2016, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność na czas, na jaki zostały uchwalone, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Mając powyższe na uwadze obowiązujący Program ochrony środowiska dla miasta Opola przyjęty uchwałą Rady Miasta Opola Nr XXXIV/528/12 z dnia r. powinien zostać zaktualizowany nie później niż do 31 grudnia 2016 r. 9 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 10

11 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1 (Dz. U. 2014, poz. 1101) w przypadku miasta Opola uchwala Rada Miasta (art. 18 ust.1 w/w ustawy). Program obejmuje zadania w cyklu 4-letnim, z tym że w perspektywie obejmują one kolejne 4 lata. z powyższego wynika, że Program podlega aktualizacji co 4 lata. Zgodnie z art. 18 ust. 2 (Dz. U. 2014, poz. 1101) z wykonania programu Prezydent Miasta Opola zobowiązany jest sporządzić co 2 lata raport, który przedstawia Radzie Miasta. Po przedstawieniu raportu Radzie Miasta, raport przekazywany jest przez organ wykonawczy miasta do organu wykonawczego (art. 18 ust. 3). Po wejściu w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zmianami) obowiązek opracowywania gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami oraz sporządzania sprawozdań z ich został zniesiony. Od tego momentu akt ustawy o odpadach nie przewiduje obowiązku opracowywania gminnych i powiatowych planów gospodarowania odpadami. Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o odpadach, plany gospodarki odpadami opracowywane są wyłącznie na poziomie krajowym i wojewódzkim. Merytoryczne podstawy zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami, przejęły gminne programy ochrony środowiska. Zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi zawiera również analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązek sporządzania której reguluje art. 3 ust. 2 pkt.10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1399), stanowiący, że gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, w szczególności dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 87) uszczegółowia, jakie kwestie powinny zostać poddane analizie. 10 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 11

12 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 2. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA MIASTA OPOLA Stan liczby ludności faktycznie zamieszkałej 1 na terenie miasta Opola na dzień r. wynosił mieszkańców. Na przestrzeni lat liczba ludności na obszarze miasta systematycznie spada, co wynika z ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji. Wg stanu na r. faktyczna liczba mieszkańców w granicach miasta w porównaniu do 2013 r. spadła o 115 osób. Rysunek 2.1 Mieszkańcy Opola w okresie [GUS] 3. REALIZACJA ZADAŃ W LATACH Metodyka prac Aktualnym programem ochrony środowiska dla miasta Opola jest Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata z perspektywą na lata , przyjęta uchwałą Rady Miasta Opola Nr XXXIV/528/12 z dnia r. W harmonogramie rzeczowo finansowym zadań przewidzianych do ujęte zostały przedsięwzięcia mające służyć przyjętych w aktualizacji Programu celów strategicznych: długoterminowych (do 2019 r.), średnioterminowych (do 2015 r.) i krótkoterminowych. Ogółem do Programu wpisano 120 zadań, w rozbiciu na 17 obszarów tematycznych, zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa. w kolejnym rozdziale zamieszczona została pełna lista zadań zawartych w omawianym Programie ochrony środowiska. w celu uporządkowania celów operacyjnych w poszczególnych dziedzinach wprowadzono dodatkowe oznaczenia (1.1, 1.2, 1.3 itd.), pozwalające na łatwiejszą identyfikację, przywoływania poszczególnych zadań. 1 Ludność faktycznie zamieszkała ogół osób zameldowanych na pobyt stały w danej jednostce administracyjnej i faktycznie tam zamieszkałych oraz osób przebywających czasowo i zameldowanych w tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące [GUS] 11 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 12

13 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Poprzednie Sprawozdanie, zgodnie z wymogiem ustawy Prawo ochrony środowiska, opracowane zostało dla przedziału czasowego dwóch lat , obowiązującej wówczas: - Aktualizacji Programu ochrony środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Opola na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata (Uchwała Nr LIV/571/09 z dnia r. Rady Miasta Opola) - oraz Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata wraz z perspektywą na lata (Uchwała Nr XXXIV/528/12 z dnia r. Rady Miasta Opola). Raport ten obejmował okres od początku 2011 r. do końca 2012 r. Niniejsze Sprawozdanie analizuje przedział czasowy , obejmujący zadania zapisane wyłącznie w aktualnie obowiązującej i uchwalonej w listopadzie 2012 r. Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata wraz z perspektywą na lata Metodyka opracowania niniejszego Sprawozdania: - przeprowadzenie analizy zadań wyznaczonych dla okresu sprawozdawczego , zawartych w Programie ochrony środowiska; - przeanalizowanie dostępnych dokumentów źródłowych, w szczególności opracowanych w okresie ; - przeprowadzenie szeregu konsultacji z przedstawicielami podmiotów i instytucji związanych z realizacją Programu ochrony środowiska, pozyskanie danych poprzez stworzone Karty Realizacji Programu (KRP). w ten sposób zebrane zostały materiały dotyczące zadań własnych i koordynowanych w latach ; - uwzględnienie w dokumencie materiałów nadesłanych przez podmioty i instytucje biorące udział w celów i zadań zawartych w Programie ochrony środowiska; - określenie w ramach podsumowania aktualnych słabych i mocnych stron stanu środowiska w mieście oraz wskazanie najważniejszych problemów, jakie nadal pozostają do rozwiązania; - przedstawienie ostatecznego dokumentu Radzie Miasta Opola. Przy opracowywaniu sprawozdania wykorzystano następujące źródła informacji: - Wojewódzki System Odpadowy (WSO) baza danych o odpadach prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. - Sprawozdania o rodzajach i ilości zebranych odpadów opakowaniowych i przekazanych do odzysku i recyklingu w latach Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta Opola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok oraz inne opracowania z zakresu gospodarki odpadami. - Dane przekazane przez Urząd Miasta Opola. - Dane statystyczne. Niniejsze Sprawozdanie analizuje i ocenia stopień poszczególnych zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska dla miasta Opola w ciągu okresu sprawozdawczego, tj. w latach w Sprawozdaniu, zawarto również dane obejmujące 2012 r. Włączenie roku 2012 wynikało z braku danych za ten rok w poprzednim Sprawozdaniu. Również część danych obejmujących analizowany okres sprawozdawczy dotycząca 2014 r. jest w chwili opracowywania niniejszego Sprawozdania niekompletna. Sytuacja ta wynika m.in. z faktu, iż instytucje odpowiedzialne za przedstawienie danych o środowisku i demografii (Główny Urząd Statystyczny, Wojewódzki Inspektor Ochrony 12 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 13

14 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Środowiska itp.) publikują sprawozdania, raporty, statystyki w II połowie roku następnego po roku sprawozdawczym. 3.2 Metodyka analizy wyników Dane zawarte w poniższych tabelach zebrane zostały na podstawie Kart Realizacji Programu rozesłanych do podmiotów realizujących zadania. 1. Kolumna Nr [wg POŚ] : numeracja zadań została zachowana wg Programu ochrony środowiska. 2. Kolumna Ocena : przyjęto następujące oznaczenia kolorystyczne określające stopień zadań: Zadanie zrealizowane zakończone w latach wcześniejszych Zadanie zrealizowane zakończone w okresie sprawozdawczym Brak zadania w okresie sprawozdawczym Zadanie jest w trakcie Zadanie planowane do w okresie późniejszym Brak informacji od podmiotu wykonującego zadania W ocenie stopnia przyjęto następujące priorytety: - Zadanie zrealizowane zakończone w latach wcześniejszych podmiot odpowiedzialny za realizację działania zakończył przedsięwzięcie w poprzednim okresie sprawozdawczym. - Zadanie zrealizowane zakończone w okresie sprawozdawczym podmiot odpowiedzialny za realizację zadania zakończył przedsięwzięcie w analizowanym okresie sprawozdawczym. a. zadania o charakterze ciągłym (realizowane na bieżąco) przyjęto zasadę, że jeśli w analizowanym okresie sprawozdawczym podmiot odpowiedzialny za realizacje działania podjął jego realizację to działania traktuje się, jako zadanie zrealizowane; - Brak zadania w okresie sprawozdawczym podmiot odpowiedzialny za realizację działania w analizowanym okresie sprawozdawczym nie podjął działań zmierzających do i zakończenia działania. - Zadanie jest w trakcie podmiot odpowiedzialny za realizację działania w analizowanym okresie sprawozdawczym rozpoczął prace zmierzające do działania, realizuje je, jednak w analizowanym okresie sprawozdawczym ich nie zakończył. - Brak informacji od podmiotu wykonującego zadania podmiot odpowiedzialny za realizację działania nie odpowiedział na prośbę wypełnienia Karty Realizacji Programu, tym samym nie udzielił żadnych informacji. 3. Kolumna Nazwa działania : podaje nazwy zadań zgodne z harmonogramem Programu ochrony środowiska. 13 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 14

15 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 4. Kolumna Jednostka realizująca : podaje kto jest odpowiedzialny za realizację zadania lub w nim uczestniczy; opracowane KRP zostały skierowane do następujących zakładów i instytucji: - Urząd Miasta Opola (poszczególne komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje działań) - Cementownia "ODRA" S.A. - Energetyka Cieplna Opolszczyzna S.A. (ECO S.A.) - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. - Miejski Zarząd Dróg w Opolu - Nadleśnictwo Opole - Ogród Zoologiczny w Opolu - Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach - Państwowy Instytut Geologiczny - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu - REMONDIS Sp. z o. o. - Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (dawniej: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem) - Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Opolu - Szpital Wojewódzki w Opolu - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji Opole (dawniej: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu) - Zakład Komunalny Sp. z o.o. - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Górnośląska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu - Kuratorium Oświaty w Opolu 5. Kolumna Termin [wg POŚ]: wskazuje zaplanowany w Programie ochrony środowiska termin na realizację działania. 6. Kolumna Faktyczny okres : wskazuje rzeczywisty termin działania. 7. Kolumna Opis stanu : szczegółowa charakterystyka działań w analizowanym okresie sprawozdawczym. 8. Kolumna Koszt zakładany : podaje szacunkowe koszty poszczególnych inwestycji wg Programu ochrony środowiska. 9. Kolumna Koszt poniesiony : rzeczywisty koszt poniesiony w ramach poszczególnych działań. 10. Kolumna Źródło finansowania : podaje przewidywane źródła, z których będą pozyskane środki na realizację działania. 14 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 15

16 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 3.3 Sprawozdanie z zadań wynikających z Programu ochrony środowiska dla miasta Opola Tabela 3.1 Sprawozdanie z zadań w latach określonych w Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania 1. DZIEDZINA: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO [OPA] Cel strategiczny (długoterminowy): Dążenie do osiągnięcia jakości powietrza zgodnej z przepisami prawa i poprawa jakości życia mieszkańców 1.1 Cel operacyjny (długoterminowy): OPA1. Ograniczenie emisji pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych OPA1.1. Realizacja zadań określonych w Programie Realizacja zadań określonych ,9 346,7 Budżet miasta ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola na bieżąco w Programie ograniczenia niskiej 420 (PONE) emisji dla miasta Opola w 2013 r.: Urząd Miasta, (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) przyznano 106 dotacji na łączną kwotę ,32 zł, z czego: 58 na zmianę sposobu ogrzewania; 43 na zakup i montaż kolektorów słonecznych; 5 na zakup i montaż pomp ciepła. Realizacja zadań określonych w Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola w 2014 r.: przyznano 137 dotacji na łączną kwotę ,36 zł, z czego: 77 na zmianę sposobu ogrzewania; 52 na zakup i montaż kolektorów słonecznych; 8 na zakup i montaż pomp ciepła. OPA1.2. Realizacja zadań określonych w Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej (POP) Urząd Miasta, (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) zakłady (ECO S.A., Imex-Piechota, przewoźnicy kolejowi) na bieżąco Sejmik Województwa Opolskiego Uchwałą Nr XXXIV/417/2013 z dnia 25 października 2013r. przyjął Program ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)- pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych. Dla strefy miasto Opole opracowany został harmonogram rzeczowo finansowy, przedsta ( ) wg POP ,16 b.d. Budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, NFOŚ, WFOŚ, Budżet miasta 15 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 16

17 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania wiający działania naprawcze wraz z wykazem jednostek odpowiedziałnych za ich realizację, terminy ich wykonania, wielkość oraz źródła ich finansowania. Wskazano również wymagany do osiągnięcia efekt ekologiczny, w postaci zmniejszenia wielkości emisji pyłu PM10 i B(a)P. Sprawozdanie z Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, Prezydent Miasta Opola ma w obowiązku przekazywać Zarządowi Województwa, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni. Wobec tego w chwili obecnej dane dotyczące zadań mogą być niekompletne. W 2014 r. zrealizowano następujące działania naprawcze w związku z realizacją POP: termomodernizacja lokali mieszkalnych, kontrola gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów, monitoring pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg prowadzącego do emisji pyłu, monitoring pojazdów opuszczających kopalnie odkrywkowe pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg oraz sposobu transportu prowadzącego do emisji pyłu, egzekwowanie zakazu spalania na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych z ogrodów, rozpalania ognisk oraz wypalania traw i ściernisk, zakaz stosowania dmuchaw do zbierania liści przez cały rok, uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania 16 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 17

18 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej niskiej emisji oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie przewietrzania miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie. SMOp_P MB(a)P13 Przyłączanie nowych odbiorców ciepła, budowa nowych sieci, przyłączy ciepłowniczych oraz nowych węzłów cieplnych, przebudowa sieci ciepłowniczych, modernizacja węzłów cieplnych Energetyka Cieplna Opolszczyzna S.A W 2013 r. budowa nowych sieci o łącznej długości 256,8m, przyłączy łącznej długości 1193,3m oraz 6 węzłów cieplnych związana z pozyskaniem nowych klientów o łącznej mocy 6,041MW oraz modernizacja istniejących sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych zadanie zrealizowane w 2013 r , ,5 W 2014 r. budowa nowych sieci o łącznej długości 1322,5m, przyłączy o łącznej długości 1158,9m oraz 12 węzłów cieplnych związana z pozyskaniem nowych klientów o łącznej mocy 5,012MW oraz modernizacja istniejących sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych zadanie zrealizowane w roku OPA1.3. Zakup autobusów spełniających wysokie normy czystości spalin (z jednoczesną likwidacją autobusów nie spełniających norm Euro) Urząd Miasta, Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego i Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. II kwartał 2013 grudzień 2013 r. październik 2014 r. W grudniu 2013 roku Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. zakupił 16 nowych autobusów miejskich MAN Lion s City spełniających normę czystości spalin EURO5. Nowe autobusy zastąpiły w zadań przewozowych w komunikacji miejskiej w Opolu stare ok. 30 letnie pojazdy, które nie spełniały aktualnie obowiązujących norm ekologicznych. Zakup pojazdów możliwy był dzięki emisji przez Miasto Opole obligacji na kwotę zł oraz pozyskaniu przez Spółkę MZK preferencyjnego kredytu ( zł) z Banku Rozwoju Rady Europy. Jednocześnie wycofanych z użytku zostało 16 najstarszych autobusów (budżet Miasta Opola) (grant z Banku Rozwoju Rady Europy) w tym: 500 (wkład własny) (dofinansowanie unijne Budżet miasta, środki unijne 17 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 18

19 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania z roczników W październiku 2014 roku Miasto Opole zakupiło 2 nowe autobusy miejskie w ramach projektu Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap III współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Autobusy spełniają normę czystości spalin EURO6. OPA1.4. Zmiana organizacji ruchu (ograniczenie /wyłączenie ruchu kołowego w strefie starego miasta, wydzielenie dróg z wyłącznym przeznaczeniem dla komunikacji zbiorowej) w ramach budowy zrównoważonego systemu transportu miejskiego Urząd Miasta, Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Miejski Zarząd Dróg kwiecień 2014 r. W 2013 roku nie ograniczono ruchu kołowego w centrum miasta oraz nie wyznaczono dróg przeznaczonych wyłącznie dla komunikacji zbiorowej. W 2014 r. realizując Uchwałę Rady Miasta Opola nr XLVI/710/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie Salonu Miasta Opola" wyłączono z ruchu samochodowego część ul. Omańczyka na odc. od Staromiejskiej do Muzealnej. Nie wyznaczono natomiast żadnych dróg przeznaczonych wyłącznie dla komunikacji zbiorowej / ( ) wg POP/Strategii Opola -- 3,5 Jest to koszt zmiany organizacji ruchu związanej z wyłączęniem części ul. Osmańczyka (projekt + oznakowanie) Budżet miasta, środki europejskie w ramach nowej perspektywy finansowania r. Opracowanie w 2013 r. Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola 2014 Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej 2014 Wdrożono system dynamicznej informacji pasażerskiej dla pasażerów komunikacji miejskiej oparty o lokalizację autobusów za pomocą GPS. w oparciu o ten system testowo zamontowano jedną tablicę 44,96 44,96 Budżet miasta 357,93, w tym środki UE 322,14 Budżet miasta oraz gmin Aglomeracji Opolskiej, środki UE 25,00 środki MZK Sp. z o.o. 18 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 19

20 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania OPA1.5. Budowa spójnego systemu dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej przystankową wyświetlającą najbliższe odjazdy autobusów miejskich. Obecnie trwają prace nad koncepcją całościowego projektu ITS dla Opola Prace projektowe nad koncepcją budowy parkingów dla samochodów Park & Ride w Opolu Prace projektowe nad koncepcją utworzenia węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym PKO w Opolu 2014 Rozwój transportu przyjaznego pasażerom, w tym zakup oprogramowania do projektowania i optymalizacji rozkładów jazdy transportu zbiorowego wraz z modułami informacji pasażerskiej (rozkład on-line) oraz promocja transportu miejskiego - w okresie sprawozdawczym wdrożono wyszukiwarkę połączeń MZK Opole. W ramach promocji transportu zbiorowego: przeprowadzono kampanię zachęcającą do korzystania z komunikacji nocnej. włączono się w obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu (możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla kierowców w dniu 22.09). Ponadto wprowadzono zmiany funkcjonowania transportu zbiorowego, aby był przyjazny dla pasażerów: przeprowadzono całościową modyfikację komunikacji nocnej (obniżenie cen, zmiana tras, rozszerzenie na wszystkie dni tygodnia), obniżono ceny biletów okresowych pozamiejskich W 2014 r. w ramach zadania na bieżąco pn. Budowa węzła kom. obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 ( ul. Budowlanych i Sobieskiego) wybudowano ciąg pieszo rowerowy. 800 ( ) i ( ) b.d. b.d. b.d. b.d tys. zł 3,6 środki MZK Sp. z o.o., budżet miasta Opola Budżet miasta, środki europejskie w ramach nowej perspektywy finansowania Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 20

21 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Miejski Zarząd Dróg / / CIĄG PIESZO - ROWEROWY ZREALIZOWANY w RAMACH ZADA- NIA PN: ROZBUDOWA AL. PRZY- JAŹNI w OPOLU, BUDOWA OŚWIE- TLENIA ULICZNEGO i KANALIZACJI DESZOWEJ ETAP I W 2013 r. wykonano budowę 530 mb ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej ,7 tys. zł Budżet miasta. Budżetu państwa w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ( schetynówki ) / ŚCIEŻKA ROWEROWA WYKONANA w RAMACH ZADANIA PN: ROZBU- DOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL CMENTARNĄ z UL. WROCŁA- WSKĄ z WŁĄCZENIEM DO ISTNIE- JĄCEGO RONDA WRAZ z ODWO- DNIENIEM W 2013 r. wykonano budowę 53 mb ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej ,3 tys Budżet miasta / / CIĄG PIESZO ROWEROWY WYKONANY w ZWIĄZKU z REALI- ZACJĄ ZADANIA PN: PRZE- BUDOWA UL.OŚWIĘCIMSKIEJ NA ODCINKU OD UL.DUNIKOWSKIEGO DO UL. PIASKOWEJ w RAMACH PRZEBUDOWY i BUDOWY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO INFRASTRU- KTURY DLA GROSZOWIC i METALCHEMU w OPOLU. W 2013 r. wykonano budowę 332 mb ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z masy bitumicznej ,4 tys Budżet miasta / / BUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO w ZWIĄZKU z PRZEBUDOWĄ UL. WSPÓLNEJ w OPOLU ETAP I ) W 2014 r. wykonano budowę 766 mb ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej , Budżet miasta. Budżetu państwa w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 21

22 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania OPA1.6. wg POP SMOp_P MB(a)P23 Modernizacja układu odpylania kotłów WR-25 Nr 3 i 4 (ECO S.A.) Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A W 2013 r. rozpoczęcie modernizacji układu odpylania kotła WR-25 nr 4 rozpoczęcie zadania (w 2013roku zadanie w trakcie - zadanie kontynuowane i zakończone w roku 2014) ( ) ( schetynówki ). 144, ,7 POiIŚ, WFOŚiGW, środki własne ECO S.A. W 2014 r. dokończenie modernizacji układu odpylania kotła WR-25 nr 4 dokończenie zadania zadanie zrealizowane, modernizacja układu odpylania kotła WR-25 nr 3 zadanie zrealizowane Zadanie w całości zrealizowane OPA1.7. Zabudowa młyna rolowo-misowego do przemiału żużla montaż instalacji suszenia żużla wielkopiecowego wykorzystującego ciepło nadmiarowe z chłodnika klinkieru CEMENTOWNIA ODRA S.A W 2013 r. wykonano prace projektowe, prace budowlane przy budowie fundamentów pod urządzenia, dostawa elementów młyna, zamówienie pozostałych urządzeń, prace montażowe ( ) Środki własne CEMENTOWNI ODRA S.A. (kredyt bankowy) W 2014 r. miało miejsce zakończenie prac montażowych, prace rozruchowe instalacji. OPA1.8. Modernizacja filtrów workowych - prace związane z dostosowaniem wszystkich filtrów do obowiązujących standardów i norm emisyjnych CEMENTOWNIA ODRA S.A W 2013 r. zadanie polegające na modernizacji istniejącego filtra workowego odpylającego drogi transportu (przenośnik zgrzebłowy, przenośnik kubełkowy) na hali MC ( ) Środki własne CEMENTOWNI ODRA S.A. W 2014 r. brak zadania. 1.2 Cel operacyjny (średnioterminowy): OPA2. Opracowanie systemu zarządzania jakością powietrza na terenie miasta OPA2.1. Zakup i wykorzystanie narzędzi stanowiących system pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych o środowisku 300 ( ) Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) W 2013 r. Miasto Opole złożyło wniosek do WFOŚiGW w Opolu o dotację w ramach programu KAWKA. Program priorytetowy NFOŚiGW, pt. Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii zwany nie wystąpiły nie wystąpiły Budżet miasta, WFOŚIGW, środki zewnętrzne 21 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 22

23 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania potocznie Programem KAWKA, skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego, które planują realizację lub realizują przedsięwzięcia powodujące ograniczenie niskiej emisji. W ramach Programu KAWKA realizowane mogą być następujące rodzaje przedsięwzięć mające na celu ograniczenie niskiej emisji: a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych na paliwa stałe, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła). b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci; c) montaż kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym, bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym; d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym. W 2014 r. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola. Zadanie to jest obecnie w trakcie. Miasto Opole poniesie w 2015 r. koszty Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 23

24 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania OPA2.2. Wykonanie pracy pt. Ocena możliwości wykorzystania MSIP do zarządzania jakością powietrza na terenie miasta Opola Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Ww. zadanie również uwzględnia wykorzystanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Baza danych źródeł emisji zostanie przedstawiona w postaci opracowania GIS w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej i posłuży do dalszych analiz środowiskowych. 100 ( ) nie wystąpiły nie wystąpiły Budżet miasta 1.3 Cel operacyjny (średnioterminowy): OPA3. Ograniczenie zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń OPA3.1. Przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych przy ul. 1-go Maja ( ) Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A W 2013 r. prowadzona była budowa wysokoparametrowych sieci o łącznej długości 347,5m, przyłączy o łącznej długości 411,5m oraz 11 węzłów cieplnych jednofunkcyjnych o łącznej mocy Qco=2092kW zadanie zrealizowane Realizacja zadania została zakończona w roku ,1 0 WFOŚiGW, środki własne ECO S.A. OPA3.2. Program likwidacji 10 węzłów grupowych (ul. Bielska, Cieszyńska), budowa sieci oraz budowa węzłów indywidualnych Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A W 2013 r. budowanych zostało rozdzielczych sieci cieplnych o łącznej długości 410m wraz z przyłączami o łącznej długości 350,7m - Opole, ul. Stefana "Grota" Roweckiego zadanie zrealizowane w roku ( ) 758,3 1518,2 Środki własne ECO S.A. W 2014 r. prace prowadzone były na: Os. im. Armii Krajowej - program likwidacji węzła grupowego W-52 ul. Fieldorfa - budowa wysokoparametrowych sieci o łącznej długości 379m oraz przyłączy o łącznej długości 239,5m - zadanie zrealizowane w roku 2014 Os. im. Armii Krajowej - program likwidacji węzła grupowego 96D ul. Szarych Szeregów - budowa wysokoparametrowych sieci o łącznej długości 636,4m oraz przyłączy o łącznej długości 455,3m - zadanie zrealizowane w roku 2014 Zadanie jako całość w trakcie. OPA3.3. Modernizacja miejskich placówek oświatowych Urząd Miasta Termomodernizacja obiektu (ocie Budżet miasta 23 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 24

25 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania i opiekuńczo-wychowawczych (wdrażanie energooszczędnych rozwiązań w zakresie ogrzewania budynków) W okresie sprawozdawczym prace dotyczyły: 1. Publiczne Gimnazjum Nr 8, Opole ul. Joachima Lelewela 9 termomodernizacja obiektu. 2. Publiczne Przedszkole Nr 55, Opole ul. Szarych Szeregów 2- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Wydział Oświaty na bieżąco plenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana centralnego ogrzewania). W 2013r. wykonano ocieplenie dwóch ścian zewnętrznych elewacji zachodniej i północnej Publicznego Przedszkola Nr 55. Docieplenie ściany frotowej budynku PSP Nr 2. ( ) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Opole, ul. Katowicka 35- termomodernizacja ściany frontowej. Docieplenie ściany budynku Przedszkola Nr Publiczne Przedszkole Nr Opole ul. Chabrów 56 - termomodernizacja ściany budynku. OPA3.4. Termomodernizacja obiektów szpitalnych (budynek C) / termomodernizacja obiektów szpitalnych, zakup i montaż instalacji solarnych Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu (dawniej: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem) 2012/ odstąpiono W listopadzie 2012 r. zakończyła się termomodernizacja budynku administracyjno-hotelowego na terenie Zespołu (budynek "C"). W latach nie przeprowadzono żadnych inwestycji w ramach programu ochrony środowiska i na razie nie planuje się takich wydatków w najbliższych latach. Ze względu na brak środków finansowych Centrum odstąpiło od zadania związanego z instalacją solarną (2012) (2014) (2015) nie wystąpiły 40 nie wystąpiły Urząd Marszałkowski (dotacja) OPA3.5. OPA3.6. Budowa alternatywnych źródeł ciepła w ramach projektu Ekologiczny szpital zakup i montaż instalacji solarnych oraz pomp ciepła dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Termomodernizacja obiektu głównego WOM w Opolu Szpital Wojewódzki w Opolu Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji Opole (dawniej: Wojewódzki Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r W latach nie rozpoczęto (2013) (2014) Środki własne szpitala, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, WFOŚiGW 0 0 Środki własne WOM, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, WFOŚiGW 24 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 25

26 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania OPA3.7. Doposażenie istniejącego układu skojarzeniowego energii elektrycznej i cieplnej o trzeci agregat kogeneracyjny w oczyszczalni ścieków Ośrodek Metodyczny w Opolu) Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o W latach nie rozpoczęto. W 2015 r. opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji podłączenia agregatu. Realizacja działania planowana jest na 2016 r. 820 (2013) 0 0 Środki własne WiK Sp. z o.o. 1.4 Cel operacyjny (krótkoterminowy): OPA4. Ochrona ludności, w tym grup szczególnie wrażliwych, w sytuacji wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 OPA4.1. Przygotowanie programu ochrony powietrza 100 w zakresie pyłu PM2,5 dla strefy opolskiej (2013) OPA4.2. Przygotowanie programu ochrony powietrza w zakresie pyłu, benzo(a)pirenu dla strefy opolskiej i miasta Opola Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego W 2013 roku opracowano: Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych W 2013 r. opracowano: 1. Program ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych. 2. Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo- (a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych DZIEDZINA: OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (OWIGWS) (2013) b.d. b.d. Budżet województwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW b.d. b.d. Budżet województwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW Cel strategiczny (długoterminowy): Osiągnięcie dobrego stanu/potencjału chemicznego i ekologicznego wód powierzchniowych oraz dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych, a także zrównoważonego wykorzystania istniejących zasobów wód oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 2.1 Cel operacyjny (średnioterminowy): OWiGWS1. Zwiększenie skuteczności wykrywania lokalnych źródeł zanieczyszczeń zasobów wodnych celem zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko i poprawy wskaźników jakości wody (m.in. elementów biologicznych), a także poprawa warunków hydromorfologicznych OWiGWS 1.1. Realizacja zadań kontrolnych wg Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata Wojewódzki Inspektorat Ochrony Zadanie ciągłe Wg odpowiedzi WIOŚ zadanie zostało błędnie przypisane. Wg odpowiedzi WiK Opole Sp. z o.o.: (w ramach zadań własnych) b.d. b.d. WIOŚ, PIG, Budżet miasta, Środki własne Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 26

27 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Środowiska PIG Straż Miejska Spółka WiK prowadzi kontrole przestrzegania warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Jest to zadanie ciągłe. WiK Sp. z o.o. WFOŚiGW, NFOŚiGW Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2.2 Cel operacyjny (średnioterminowy): OWiGWS2. Ochrona stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych oraz dążenie do zminimalizowania zużycia zasobów wód OWiGWS 2.1. Ustalenie warunków szczególnego korzystania z wód podziemnych w pozwoleniach wodnoprawnych Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Marszałek Województwa na bieżąco W 2013 r. wydano z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola dwa pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód podziemnych na terenie Miasta Opola i jedno pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód podziemnych na terenie Miasta Opola przez Starostę Oleskiego. w 2013 r. wydano z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola dwa pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód podziemnych na terenie Miasta Opola. (w ramach zadań własnych) nie wystąpiły nie wystąpiły Budżet miasta, budżet województwa OWiGWS 2.2. Prowadzenie kontroli terenów ochronnych dla GZWP Wojewódzki Inspektorat Ochrony Zadanie ciągłe Zadanie nie leży w kompetencjach WIOŚ. (w ramach zadań własnych) WIOŚ, WFOŚiGW, NFOŚiGW Środowiska 2.3 Cel operacyjny (średnioterminowy): OWiGWS3. Modernizacja sieci wodociągowej mająca na celu ograniczenie strat wody oraz wyeliminowanie skutków pogorszenia jakości wody w wyniku jej wtórnego zanieczyszczenia w starszych odcinkach sieci OWiGWS 3.1. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Opola Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o W 2013r. przebudowano i wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami na terenie miasta Opola z rur PEHD Ø 225-Ø32 o łącznej długości 6,7 km. W 2014r. przebudowano i wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami na terenie miasta Opola z rur PEHD Ø 225-Ø32 o łącznej długości 6,6 km ( ) Środki własne WiK Sp. z o.o. 2.4 Cel operacyjny (średnioterminowy): OWiGWS4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków OWiGWS Budowa grawitacyjnego zagęszczania osadów na 4.1. terenie oczyszczalni Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w 2015 r. realizacja ujęta W 2013r. nie rozpoczęto zadania. W 2014r. opracowano dokumentację 635 ( ) 0 94 Środki własne WiK Sp. z o.o. 26 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 27

28 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania OWiGWS 4.2. OWiGWS 4.3. Przebudowa układu technologicznego oczyszczalni ścieków Przebudowa instalacji zagęszczania osadu nadmiernego i budowa instalacji dezintegracji osadu na terenie oczyszczalni ścieków Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w zadaniach rezerwowych na wartość: 2,3 mln zł Wykonawstwo z cyklem Etap i zakończ. w lutym 2015 na wartość: 1,25 mln zł 2015 odstąpiono od projektową budowy zagęszczacza osadów i wymiany zagęszczarek na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu. W 2013r.: opracowano ekspertyzę stanu technicznego części biologicznej W 2014r.:zawarto umowę PZ /14 z r na dostawę urządzeń pomiarowych wielkości fizykochemicznych oraz narzędzia informatycznego do analizy procesów w bloku biologicznym oczyszczalni ścieków W 2013r.: brak W 2014r.: inwestycja zaniechana ( ) (2015) 29 0 Środki własne WiK Sp. z o.o. 0 0 Środki własne WiK Sp. z o.o. 2.5 Cel operacyjny (średnioterminowy): OWiGWS5. Dostosowanie instalacji ujmowania, uzdatniania i transportu wody do potrzeb ilościowych i jakościowych społeczeństwa i gospodarki oraz wymagań związanych z ochroną zasobów wodnych OWiGWS 5.1 Wymiana rurociągów azbestowo-cementowych na bieżąco ( ) Środki własne WiK Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. W 2013r. dokonano wymiany rurociągów z rur A-C na PEHD Ø 160 o długości 598 m w ul. Reymonta w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ul.1maja do skrzyżowania z ul. Ozimską etap II. W 2014r.:dokonano wymiany rurociągów z rur A-C na PEHD Ø 110 o długości 162 m w ul. Pl. Daszyńskiego w Opolu na odcinku od ul. Damrota do ul. Kościuszki oraz opracowano dokumentację projektową dla wymiany sieci z rur A-C na PEHD Ø 160 w ul. Podmiejskiej w Opolu. 2.6 Cel operacyjny (średnioterminowy): OWiGWS6. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej OWiGWS Rozbudowa i poprawa parametrów technologicznych sieci wodno-kanalizacyjnej na bieżąco Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Prowadzenie zadań wymienionych w innych pkt. dot. modernizacji i przebudowy sieci, wpływa na poprawę parametrów technologicznych sieci. Zadanie o charakterze ciągłym, realizowane na bieżąco ( ) b.d. b.d. Środki własne WiK Sp. z o.o. OWiGWS Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wodociągi W 2013r.: wykonano sieć kanalizacji Środki własne 27 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 28

29 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania 6.2. na terenie miasta Opola i Kanalizacja Sp. z o.o. na bieżąco sanitarnej wraz z kanałami bocznymi na terenie m. Opola z rur Ø 200 kamionka, Ø 160 PVC o łącznej długości 1,3 km ( ) WiK Sp. z o.o. W 2014r.:wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi na terenie miasta Opola z rur Ø 300 i Ø 200 kamionka, Ø 160 PVC o łącznej długości 2,6 km Osiedle Metalchem Zadanie zrealizowano w 2013 r ( ) Fundusz Spójności, środki własne WiK, pożyczka/kredyt na własny wkład 2.7 Cel operacyjny (krótkoterminowy): OWiGWS7. Modernizacja lokalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę pod kątem zapewnienia potrzeb mieszkańców i racjonalnego wykorzystania wód OWiGWS na bieżąco Zadanie zrealizowano w 2013 r ( ) OWiGWS 7.2. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie osiedla Metalchem z wyłączeniem z eksploatacji sieci przemysłowej Modernizacja galerii rur na SUW Zawada (rury, filtry, płuczki, pompy) Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o Zadanie realizowano w 2013 roku (2012) 3. DZIEDZINA: OCHRONA PRZED POWODZIĄ I SUSZĄ [OPPIS] Fundusz Spójności, środki własne WiK Sp. z o.o., pożyczka/kredyt na wkład własny 836,8 Fundusz Spójności, środki własne WiK Sp. z o.o., pożyczka/kredyt na wkład własny 3.1 Cel strategiczny (długoterminowy): OPPiS1. Rozbudowa systemu zabezpieczeń powodziowych wraz z systemami monitoringowo-ostrzegawczymi oraz odbudowa naturalnej retencji wody i mikroretencji, w tym w systemie melioracji szczegółowej OPPiS1.1 Stworzenie programu zintegrowanych działań na rzecz ochrony przed powodzią gmin Aglomeracji Opolskiej Urząd Miasta ( ) 0 Brak informacji Budżet miasta Aglomeracja Opolska Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska współuczestniczy obok Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach i Pracowni Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu 28 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 29

30 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Opolskiego - w działaniach na rzecz powstania programu przeciwdziałania i ograniczania skutków zjawisk ekstremalnych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Pierwsze spotkanie, na którym ukonstytuowała się grupa robocza miało miejsce r. Więcej informacji na stronie: Obecnie planowane jest podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w pracach nad programem. Podjęto także starania w celu pozyskania środków finansowych na wykonanie opracowań diagnostycznych i studialnych dla terenów Aglomeracji Opolskiej w zakresie jak wyżej. Brak środków finansowych był bowiem dotąd istotną barierą w tego zadania. OPPiS1.2 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Grotowicach OPPiS1.3 Prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych Urząd Miasta Koncepcja wykonana została w grudniu 2010 r. Zadanie opisane w ramach działań związanych z konserwacją i utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych (Nr OPPIS1.4) Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Zadanie ciągłe na bieżąco Prace polegające na utrzymaniu i konserwacji (wykaszanie, odmulanie, udrażnianie przepustów) rowów komunalnych wykonano: w 2013 r mb w 2014 r mb 550 ( ) 240 (corocznie w latach ) 116,5 95,4 Budżet miasta Budżet miasta Miejska Spółka Wodna w Opolu Miejska Spółka Wodna w Opolu na bieżąco przeprowadza konserwację urządzeń wodnych szczegółowych o charakterze rolniczym. W roku 2013 wykonano m. in. konserwację następujących rowów, Grotowice rowy RR, RR-1; Grudzice rów R-9; Gosławice rowy RJ, RJ-6), Malina rowy RM, RN, RN-1, RN-2, (w tym 90 z dotacji miasta) (w tym 90 z dotacji miasta) 29 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 30

31 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania R-13 Grudzice rowy RŁ; Półwieś rowy R-8, R-8a,; Wójtowa Wieś rowy RB, RB-1, RB- 2, RB-3, RB-4, RB-5, R-3 Wróblin rowy R-1, R-B, RB-2. Łącznie: mb. W roku 2014 wykonano m. in konserwacje rowów w dzielnicach: Bierkowice RE,RE-1, RE-2, RC-1, RC-2 Gosławice rowy RK-1, RK-2, RK-3, RK-5, RK-6, RG Kolonia Gosławicka- rów RC Malina- rów RŁ-1 Zakrzów- rów RBz Grudzice rowy RŁ, RŁ-3, Rł-4 RŁ-5 R-7 Groszowice- R-15, R-16, R-17, R-20 Wójtowa Wieś- Rów RA, RA-1, RA-2, RA-4, RA-5, RA-6, RA-8, RA-9, RO, R-1, R-5. Łącznie: mb W ramach czynności konserwujących wykonano m.in. wykoszenie traw i porostów ze skarp, ręczne odmulanie dna, oczyszczanie przepustów. OPPiS1.4 Prace związane z konserwacją i utrzymaniem cieków wodnych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zadanie ciągłe W 2013 r. wykonano następujące prace związane z konserwacją i utrzymaniem cieków wodnych: Olszynka: wycinka i korekta pielęgnacyjna drzew, Wójtowa Wieś, gm. Opole, Olszynka km m. Opole-Wójtowa Wieś-Górki- Złotniki, gm. Opole, Prószków (na terenie Opola 5 km), Czarnka km m. Groszowice Malina, gm. Opole, Malina km , oraz m. Opole Gosławice - Kolonia Gosławicka, Grudzice, Malina, gm. Opole, 24 (corocznie w latach ) 3,40 budżet własny 17,02 budżet własny 24,96 budżet własny 56,91 budżet własny 30 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 31

32 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania OPPiS1.5 Przebudowa i budowa wału przeciwpowodziowego Metalchem Prace związane z konserwacją i utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Kanał Półwieś km m. Opole Zakrzów Półwieś gm. Opole, Ryjec km , m. Sławice, gm. Dąbrowa, Bierkowice, gm. Opole (na terenie Opola m), Zabudowa Wyrwy na rz. Malinie, miasto Opole - Gosław, W 2014 r. wykonano następujące prace związane z konserwacją i utrzymaniem cieków wodnych: Czarnka km , gmina Opole Groszowice, Malina, Kanał Półwieś km m. Opole, Zakrzów, Półwieś, gmina Opole, Udrożnienie cieku Ryjec m. Opole, Bierkowice, Półwieś Przebudowa i budowa wału przeciwpowodziowego Metalchem. nie dotyczy W 2013 r. wykonano następujące prace związane z konserwacją i utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych: wały p/powodz. rz. Odry L, m. Kąty Opolskie, Metalchem, Groszowice (na terenie Opola 5,2 km), wały p/powodz. rz. Odry L Polderu Żelazna, m. Opole-Półwieś, m. Sławice, wały p/powodz. rz. Odry L (x2) Opole - miasto, wykoszenie pobocza wału p/powodz. rz. Odry Metalchem, ( ) 22,00 budżet własny, w tym partycypacja UM Opola 30% kwoty 19,85 budżet własny 3,50 budżet własny 80,94 budżet własny 46,42 budżet własny, w tym partycypacja UM Opola 30% kwoty 13,03 budżet własny ,77 Środki własne WZMiUW, Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej, ministerstwo Rolnictwa 9,96 Program Odra ,29 budżet własny 48,32 52,84 budżet własny 2,17 budżet własny 31 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 32

33 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania naprawa chodnika na koronie wału p/powodz. w Opolu oraz balustrady na ścianie (rejon mostu Poniatowskiego), usuwanie wiatrołomów wał p/powodz. w Opolu, wykoszenie odcinka wałów p/powodz. rz. Odry w m. Opolu, wały rz. Odry Kąty Op., Metalchem, Groszowice, m. Kąty Op., Opole- Grotowice-Groszowice (na terenie Opola 5,2 km), wały rz. Odry Polderu Żelazna, m. Opole-Półwieś, Sławice, wały rz. Odry, Opole-miasto (dwukrotne koszenie), konserw. Przepust wałowy Op. (Wójtowa Wieś), wykoszenie skarpy wału Metalchem, dodatkowe uszczelnienie wału Metalchem w czasie akcji powodziowej ,50 budżet własny 1,00 budżet własny 19,78 budżet własny 20,21 budżet własny 37,25 budżet własny 68,75 budżet własny 3,32 budżet własny 3,46 budżet własny 22,11 budżet własny 4. DZIEDZINA: RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI [RGO] Cel strategiczny (długoterminowy): Dostosowanie systemu gospodarki odpadami w gminie do obowiązujących przepisów prawa 4.1 Cel długoterminowy: RGO1. Zapewnienie bezpieczeństwa transportu i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest RGO1.1. Realizacja zapisów Planu usuwania wyrobów W 2013 r. na mocy umowy zawierających azbest dla miasta Opola na lata na bieżąco z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Właściciele nieruchomości w Opolu nr 76/2013/G-41/OZ-ZOA/D z dnia r. Miasto Opole otrzymało dotację na dofinansowanie zadania pn.: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Opola IV nabór. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła: 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 7.300,01 zł; 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu 100 (2013) ( ) 8 92,78 Budżet miasta, środki WFOŚiGW, NFOŚiGW i unijne. środki właścicieli nieruchomości 32 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 33

34 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 5.110,01 zł; 15% dofinansowanie z budżetu Miasta Opola 2.190,00 zł. Dofinansowaniem objętych zostało 5 beneficjentów z terenu Miasta Opola w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W wyniku zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 15,18 Mg odpadów zawierających azbest. W 2014 r. na mocy umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 111/2014/G-41/OZ-ZOA/D z dnia r. Miasto Opole otrzymało dotację na dofinansowanie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Opola V nabór. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 44,71% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ,00 zł; 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ,67 zł; 20,29% udział środków własnych z budżetu Miasta Opola ,25 zł. Dofinansowaniem objętych zostało 34 beneficjentów z terenu Miasta Opola w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W wyniku zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 106,22Mg odpadów zawierających azbest. 4.2 Cel długoterminowy: RGO2. Zwiększenie masy odpadów z sektora gospodarczego poddawanych procesom odzysku 33 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 34

35 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania RGO2.1. Monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym Urząd Marszałkowski Przedsiębiorcy RGO2.2. Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) na bieżąco na bieżąco Monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym prowadzony jest na bieżąco (Raport Wojewódzki o Odpadach, Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, Sprawozdanie z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami). Podstawowym narzędziem jest baza elektroniczna WSO Wojewódzki System Odpadowy. Zadanie realizowane od 2006 roku - mobilny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych. Specjalny kontener jest podstawiany w poszczególnych dzielnicach miasta, do którego mieszkańcy bezpłatnie oddają wszystkie odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. Informacje o akcji były rozpowszechnione za pomocą wydanych ulotek, plakatów oraz za pośrednictwem miejskiej strony internetowej. Ponadto kontynuowano realizację zadań - zbiórka odpadów niebezpiecznych z opolskich placówek oświatowych, odbiór przeterminowanych leków i termometrów z gospodarstw domowych, usuwanie i zbiórka odpadów problemowych w ramach Otwartych Dni Składowiska (umowa nr RB/34/2013 z dnia r.). (w ramach zadań własnych) 100 (corocznie w latach ) b.d. b.d. Budżet państwa, środki własne, środki krajowe i unijne ,2 Budżet miasta 4.3 Cel operacyjny (średnioterminowy): RGO3. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem zbierania selektywnego wszystkich mieszkańców RGO3.1. Budowa i utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania odpadami na bieżąco 500 (2013) (2014) Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Zakład Komunalny Sp. z o.o. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wdrożono w lipcu 2013r. w odpowiednim czasie podjęto uchwały wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto podjęto uchwałę o przejęciu obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Budżet miasta, środki własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 34 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 35

36 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania RGO3.2. Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Zakład Komunalny Sp. z o.o na bieżąco W 2014 r. system funkcjonował na uchwalonym wcześniej prawie miejscowym, ponadto podjęto uchwały dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie miasta Opola i uchwałę o szczegółowym sposobie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujące od r. oraz ogłoszono i przetarg i wybrano wykonawcę na odbieranie odpadów komunalnych w latach System zaczął działać w lipcu 2013r. Wyłoniono w przetargu przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na terenie miasta Opola, z którym w dniu r. została podpisana umowa na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze I, II i III Miasta Opola oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe. 200 (2012) 500 (2013) 3874 Budżet miasta, środki własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. W 2014 r. kontynuowano umowy z czerwca 2013r. oraz ogłoszono przetarg i podpisano umowy z Wykonawcą na odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w sektorze I, II i III Miasta Opola oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe w latach Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 36

37 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania RGO3.3. Ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji nt. gospodarki odpadami Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy na bieżąco W 2013 r. Wydział ITGK na bieżąco informuje mieszkańców miasta Opola o sprawach związanych z gospodarka odpadami komunalnymi na stronie internetowej w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Umieszcza na niej bieżące informacje o działaniach gminy i wyjaśnienia dla mieszkańców. Na stronie tej dostępne są harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. Ponadto informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamieszczane są na stronie 10 (corocznie w latach ) Budżet miasta, środki własne przedsiębiorców Wykonanie strony internetowej 10 w 2014 r. - j.w dodatkowo w roku 2014 utworzono na stronie miasta Opola zakładkę dla dzieci pod nazwą Dzieci też segregują śmieci w której zamieszczone są materiały informacyjne i edukacyjne dla dzieci w postaci kolorowanek, rebusów, quizów, zagadek ekologicznych, itp. Zakładka ta jest systematycznie rozbudowywana. Ponadto w roku 2014 zamówiono projekt i wydruk szt. kolorowanek dla dzieci o charakterze edukacyjnym, które są przekazywane głównie do przedszkoli w trakcie spotkań edukacyjno informacyjnych przeprowadzanych przez Dział Gospodarki Odpadami. Wydział ITGK przygotował również szeroką gamę gadżetów edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola. Zakupiono opaski i znaczki odblaskowe, linijki, ołówki i torby ekologiczne z nadrukami o tematyce Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 37

38 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania segregacji odpadów. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014 Wydruk egzemplarzy ulotek dotyczących tematyki całościowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedmiotowe ulotki zostały rozpropagowane wśród mieszkańców. 23 Dotacje WFOŚiGW, budżet miasta RGO3.4. Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów i wsparcie systemu odbierania odpadów RGO3.5. Aktywny system kontroli prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami w szczególności podmiotów odbierających odpady Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Zakład Komunalny Sp. z o.o. organizacje pozarządowe Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Zakład Komunalny Sp. z o.o. Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Technicznej na bieżąco na bieżąco W okresie sprawozdawczym wsparcie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych polegało na kontynuacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach ogólnodostępnych miasta Opola. Taki system prowadzony był w Opolu od 2007r. Wydział ITGK ogłaszał przetarg i podpisywał umowę z przedsiębiorcą obsługującym system podstawiania i opróżniania 35 zestawów (składających się z 4 pojemników 1100l). Dodatkowo w roku 2014 rozszerzono zastawy o pojemniki o pojemności 240l na drobne odpady niebezpieczne. W lipcu 2013r. zaczął funkcjonować pierwszy na terenie miasta Opola Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Podmiejskiej 69. w marcu 2014 roku został utworzony drugi na terenie miasta Opola PSZOK zlokalizowany przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4. WIOŚ: na bieżąco, zgodnie z planem kontroli. W 2013 r. w wydziale ITGK prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Kontrole przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej przeprowadzane są wg rocznych harmonogramów kontroli głównie pod kątem spełniania szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 300 (corocznie w latach ) 5 (corocznie w latach ) 224,4 822,8 nie określono nie określono Budżet miasta, środki własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. WIOŚ środki własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Budżet miasta, 37 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 38

39 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania i Gospodarki Komunalnej komunalnych od właścicieli nieruchomości określonych w Rozporządzeniu MŚ z dnia r. WIOŚ: na bieżąco, zgodnie z planem kontroli. W 2014 r. j.w. Skontrolowano podmioty świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które świadczą usługi na terenie miasta Opola w ramach wygranego przetargu. RGO3.6. Kontrola właścicieli nieruchomości pod kątem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami Urząd Miasta, Wydział Finansowo- Księgowy-Biuro Opłat i Podatków Lokalnych na bieżąco Zadanie realizowane na bieżąco, zgodnie z zapisami ordynacji podatkowej. 10 (corocznie w latach ) Budżet miasta, środki własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. RGO3.7. Zarządzanie miejską bazą danych o gospodarce odpadami, opracowanie raportów Zakład Komunalny Sp. z o.o., Urząd Miasta Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej na bieżąco W 2013 r. składane były przez właścicieli nieruchomości zarówno zabudowy zamieszkałej, jak i niezamieszkałej deklaracje. Deklaracje wprowadzane do systemu KSAT, z którego Wydział ITGK generuje raporty dotyczące zapotrzebowania na pojemniki, które następnie są przekazywane przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów. 5 (corocznie w latach ) nie określono nie określono Budżet miasta, środki własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Wydział w 2014 r. - j.w. Finansowo- Księgowy-Biuro Ilość złożonych deklaracji na odpady Opłat i Podatków komunalne: Lokalnych w 2013 r.: podmioty; w 2014 r.: podmiotów 4.4 Cel operacyjny (średnioterminowy): RGO4. Eliminacja praktyk nielegalnego składowania odpadów RGO4.1 Prowadzenie monitoringu i ewidencji dzikich składowisk oraz stworzenie systemu umożliwiającego wyciąganie sankcji karnych i administracyjnych wobec osób porzucających lub gromadzących odpady na dzikich wysypiskach odpadów Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej na bieżąco W ramach zadania budżetowego pn: Interwencyjne porządkowanie terenów gminnych nie posiadających zarządcy realizowane są czynności polegające na utrzymywaniu tych terenów w należytym stanie W 2013 r. nie stwierdzono dzikich wysypisk śmieci. 250 (corocznie w latach ) nie określono nie określono Budżet miasta, środki własne, środki krajowe i unijne 38 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 39

40 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania W 2014 r. nie stwierdzono dzikich wysypisk śmieci. Straż Miejska w Opolu W 2013 r. wykorzystano fotopułapki oraz kamerę mobilną przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej do monitorowania miejsc tworzenia się dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Opola oraz wyciąganie konsekwencji przewidzianych przepisami prawa. W 2014 r. wykorzystano fotopułapki oraz kamerę mobilną przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej do monitorowania miejsc tworzenia się dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Opola oraz wyciąganie konsekwencji przewidzianych przepisami prawa 0 Czynności wykonywane w ramach uprawnień Straży Miejskiej 0 Czynności wykonywane w ramach uprawnień Straży Miejskiej 4.5 Cel operacyjny (średnioterminowy): RGO5. Utrzymanie i eksploatacja instalacji do przetwarzania, zagospodarowania i minimalizacji powstających odpadów RGO5.1. Rekultywacja i kwatery składowiska odpadów komunalnych ( ) Zakład Komunalny Sp. z o.o. Do , zadanie w trakcie W 2013 r.: wykonano roboty budowlane na części powierzchni, trwa układanie warstw gruntu i materiału mineralnego W 2014 r.: uzupełnianie stabilizatem powstałych zapadlisk. Wyrównywanie do planowanych rzędnych Środki własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., środki krajowe i unijne RGO5.2. Budowa systemu odgazowania zapewniającego oczyszczenie i wykorzystanie gazu do celów energetycznych RGO5.3. Budowa II kwatery składowania odpadów (kontynuacja budowa 2 i 3 etapu) Zakład Komunalny Sp. z o.o. Zakład Komunalny Sp. z o.o. Do VI W 2013 r. zaprojektowano i wybudowano system studni odgazowania poziomego. W 2014 r. zainstalowano odsiarczalnik biogazu Do W 2013 r. rozpoczęto budowę 2-3 etapu (niwelacja, częściowe uszczelnienie, wykonanie kanały wód czystych). W 2014 r. kontynuowano budowę zgodnie z projektem. Zakończenie ( ) ( ) Fundusze UE, fundusze ochrony środowiska, środki własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o POIiŚ, kredyt pomostowy, NFOŚiGW, środki własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 39 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 40

41 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania i oddanie do użytkowania. RGO5.4. Budowa systemu biologicznej stabilizacji odpadów w Opolu w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów RGO5.5. Kontynuacja budowy magazynu czasowego przechowywania odpadów niebezpiecznych II etap RGO5.6. Budowa instalacji dozowania paliw alternatywnych na palnik pieca obrotowego REMONDIS Opole Sp. z o.o. Zakład Komunalny Sp. z o.o. CEMENTOWNIA ODRA S.A. Do W 2013 r. przygotowano projekt, pozyskiwano decyzje administracyjne. W 2014 r. w grudniu kompostownia oddana została do użytkowania, Do W 2013 r. wykonano roboty budowlane i dokumentację techniczną. Instalacja oddana została do użytkowania W 2013 r. prowadzono prace przygotowawcze celem uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych ( ) ( ) (2014) Około 20 Środki własne partnera prywatnego, WFOŚiGW (partnerstwo publicznoprywatne) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o Kredyt bankowy/ środki własne CEMENTOWNI Odra S.A. RGO5.7. Budowa sortowni odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w Opolu (hala sortowni wraz z linią technologiczną sortowniczą i prasą kanałową) REMONDIS Sp. z o.o. W 2014 r. uzyskano decyzje administracyjne, wykonano projekty, dokonano zakupu urządzeń, montażu instalacji. do w 2013 r.: przygotowanie projektu, pozyskiwanie decyzji administracyjnych ( ) nie określono w 2014 r. przygotowanie projektu, pozyskiwanie decyzji administracyjnych 4.6 Cel operacyjny (średnioterminowy): RGO6. Zwiększenie masy komunalnych osadów ściekowych poddanych zagospodarowaniu RGO6.1. RGO6.2. Budowa suszarni osadów pofermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków części B w Opolu Przebudowa budynku krat w zakresie usprawnienia gospodarki odpadowej - dostawa i montaż kraty mechanicznej z płuczką i prasą wraz z niezbędnymi robotami adaptacyjnymi Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o W 2013r.: budowa 2013 Realizacja zadania dwuetapowa Etap i Zadanie zrealizowano w 2014 r ( ) nie określono Pożyczki, kredyty, WFOŚiGW, środki własne firmy REMONDIS Sp. z o.o Fundusz Spójności dotacja, pożyczka/kredyt na wkład własny, środki własne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. W 2013r.:nie rozpoczęto 350 (2013) 0 0 Środki własne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 40 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 41

42 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania budynku Etap II 2016/2017 wartość: 2 mln zł W 2014r.:nie rozpoczęto 5. DZIEDZINA: OCHRONA PRZED HAŁASEM [OPH] Cel strategiczny (długoterminowy): Zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów 5.1 Cel operacyjny (średnioterminowy): OPH1. Zmniejszenie stopnia narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny hałas OPH1.1. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zagrożenia hałasem na bieżąco Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Biuro Urbanistyczne W 2013 r. została opracowana Koncepcja ciągłego monitoringu hałasu komunikacyjnego dla miasta Opola, której zapis Biuro Urbanistyczne uwzględnia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W okresie sprawozdawczym na bieżąco w ustaleniach opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierane są zapisy związane z ochroną przed hałasem. (w ramach zadań własnych) W ramach bieżących wydatków W ramach bieżących wydatków Budżet miasta OPH1.2. Budowa dróg rowerowych Miejski Zarząd Dróg Zadanie ciągłe na bieżąco W 2013 r.: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Sosnkowskiego na odc. od ul. Pużaka do ul. Mikołajczyka oraz od ul. Horoszkiewicza do ul. Rzeszowskiej ( ) 1845 Budżet miasta dostosowanie istniejących nawierzchni do ciągów pieszo rowerowych (ul. Ozimska ) 82 opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo-rowerowego ul. Budowlanych odcinek od ul. Harcerskiej do Składowej 57 W 2014 r. dostosowanie istniejących nawierzchni do ciągów pieszo rowerowych (ul. Okulickiego Sosnkowskiego Oleska Sobieskiego ) wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Kani i Sosnkowskiego w Opolu Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 42

43 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania / / / / / / / CIĄG PIESZO-ROWEROWY ZREA- LIZOWANY w RAMACH ZADANIA PN: ROZBUDOWA AL. PRZYJAŹNI w OPOLU, BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO i KANALIZACJI DESZO- WEJ ETAP I W 2013 r.: Budowa 530 mb ciągu pieszorowerowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej - wykonano ŚCIEŻKA ROWEROWA WYKONANA w RAMACH ZADANIA PN: ROZBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL CMENTARNĄ z ULICĄ WRO- CŁĄWSKĄ z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO RONDA WRAZ z ODWODNNIENIEM W 2013 r.: Budowa 53 mb ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej - wykonano CIĄG PIESZO ROWEROWY WYKONANY w ZWIĄZKU z REALI- ZACJĄ ZADANIA PN: PRZE- BUDOWA UL.OŚWIĘCIMSKIEJ NA ODCINKU OD UL.DUNIKOWSKIEGO DO UL. PIASKOWEJ w RAMACH PRZEBUDOWY i BUDOWY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO INFRASTRU- KTURY DLA GROSZOWIC i METAL- CHEMU w OPOLU. W 2013 r.: Budowa 332 mb ciągu pieszorowerowego o nawierzchni z masy bitumicznej - wykonano BUDOWA CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO w ZWIĄZKU z PRZEBUDOWĄ UL. WSPÓLNEJ w OPOLU ETAP I ) W 2014 r. Budowa 766 mb ciągu pieszorowerowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej - wykonano , , ,4 tyś ,6 tyś Budżet miasta. Budżetu państwa w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ( schetynówki ) Budżet miasta Budżet miasta Budżet miasta. Budżetu państwa w ramach: Narodowego Programu Przebudowy 42 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 43

44 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania 43 Dróg Lokalnych ( schetynówki ). 5.2 Cel operacyjny (średnioterminowy): OPH2. Zorganizowanie systemu monitoringu hałasu drogowego na terenie miasta Opola OPH2.1. Opracowanie koncepcji systemu monitoringu 65 (2013) 22,7 bk Budżet miasta hałasu komunikacyjnego i warunków środowiskowych Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Koncepcja ciągłego monitoringu hałasu komunikacyjnego dla miasta Opola, miała na celu oszacowanie kosztów jakie musi ponieść Opole aby wprowadzić całoroczny pomiar poziomu hałasu, pozwalający na zweryfikowanie wyników mapy akustycznej wykonanej w 2012 r., przygotowanie kolejnych jej opracowań i Programu ochrony środowiska przed hałasem oraz informowanie społeczeństwa o stanie środowiska. Zakres opracowania obejmował: - Opis najważniejszych regulacji prawnych dotyczących monitoringu hałasu. - Przegląd istniejących rozwiązań i kosztów ciągłego monitoringu hałasu na przykładzie: Paryża, Dublina, Barcelony, Salamanki, Gdańska oraz Kielc. Koncepcja monitoringu dla miasta Opola zawierająca : analizę zapotrzebowania na ilość i rodzaj stałych stacji ciągłego monitoringu hałasu na podstawie opracowanej mapy akustycznej miasta Opola i Programu ochrony środowiska przed hałasem, lokalizację stacji pomiarowych, wymagania systemów pomiarowych, gromadzenia danych, przesyłu i zasilania, wymagania sprzętowe oraz wytyczne w zakresie konieczności rozbudowy rozwiązań GIS, stworzenie portalu internetowego na którym prezentowane i udostępnianie są informacje zebrane w systemie monitoringu hałasu; orientacyjne koszty budowy systemu podzielone na etapy ujęte w ramach czasowych. Opisana Koncepcja została opracowana przy współpracy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z Wydziałem Informatyki, oraz została przedstawiona Woje- Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 44

45 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania wódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu. OPH2.2. Zakup sprzętu do monitoringu hałasu i warunków środowiskowych Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) na bieżąco Stały monitoring hałasu komunikacyjnego dla miasta Opola jest kolejnym krokiem w walce z hałasem komunikacyjnym w naszym mieście. w sierpniu 2014 r. konsorcjum firm: Pełnomocnik Konsorcjum BMTcom Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku oraz Członek Konsorcjum COMONET Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku rozpoczęło wykonywanie zadania pn. Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola zakup, montaż urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego w ramach tego przedsięwzięcia zostało zainstalowanych na elewacjach wybranych budynków 14 stacji pomiaru hałasu. Dodatkowo na budynku przy ul. Oleskiej 19A został zamontowany radar do pomiaru struktury i natężenia ruchu ulicznego, a na dachu budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 zamontowano stację meteorologiczną do badania warunków pogodowych w mieście. Dane pomiarowe z tych stacji przesyłane są na serwer, gdzie automatycznie tworzy się baza danych. Wyniki można na bieżąco śledzić na portalu internetowym, udostępnionym pod adresem: p/. Portal ten składa się z części dostępnej dla mieszkańców oraz z części dostępnej dla administratora. w części przeznaczonej dla mieszkańców, każdy zainteresowany może wyświetlić wykres poziomu hałasu dla wybranej przez siebie lokalizacji czujnika w wybranym przedziale czasowym, nie starszym jednak niż 3 miesiące. Dla osób 600 ( ) - 603,8 603,880 (w tym dotacja z WFOŚiGW w Opolu - 391,4) Budżet miasta 44 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 45

46 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania zainteresowanych danymi sprzed 3 miesięcy, możliwe jest skierowanie wniosku do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola o udostępnienie interesujących danych, za pośrednictwem zakładki Udostępnianie danych, znajdującej się na portalu. w części przeznaczonej dla administratora, dla poszczególnych czujników poziomu hałasu, dostępne są takie informacje jak: L Amin, L Amax, temperatura średnia i wilgotność średnia. w zakresie danych pochodzących ze stacji meteorologicznej, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dysponuje następującymi danymi: temperatura otoczenia, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru, suma opadów chwilowych oraz rocznych, natomiast radar do pomiaru struktury i natężenia ruchu przekazuje informacje o: prędkości średniej pojazdu, liczbie pojazdów poruszających się w określonym przedziale czasu oraz podziale pojazdów na klasy. Można również uzyskać informację o maksymalnej prędkości, jaką się poruszało 85% samochodów. Wszystkie te dane posłużą do analiz, m.in. można będzie określić jak wpływa ilość pojazdów na poziom hałasu, bądź też określić jak wartość poziomu hałasu kształtuje się na przestrzeni miesięcy czy też pór roku. Na portal monitoringu hałasu składa się również część mapowa, dostępna pod adresem: opole.pl/vismap/apps/opole/public/ind ex.html na której zaznaczone są wszystkie czujniki hałasu, stacja meteorologiczna oraz radar do pomiaru struktury i natężenia ruchu. Dodatkowo na mapie można wyszukać adres, działkę czy też interesującą nas ulicę. Udostępniona jest również ortofotomapa dla Opola z 2010 r. Na części mapowej portalu 45 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 46

47 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania do stałego monitoringu hałasu, po najechaniu kursorem na dany czujnik pomiaru hałasu wyświetli się jego zdjęcie wraz z podstawowymi informacjami o nim, istnieje również możliwość wygenerowania wykresu dla danego czujnika oraz wyświetlenia danej lokalizacji czujnika w Street View. 5.3 Cel operacyjny (krótkoterminowy): OPH3. Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców OPH3.1. Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola 200 (2013) 135,3 - Budżet miasta Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) OPH3.2. Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic Miejski Zarząd Dróg Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata z perspektywą na lata , został przyjęty uchwałą nr XLVII/723/2013 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2013 r. Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem, jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). Uchwalony Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata z perspektywą na lata , zgodnie z obowiązującym prawem prezentuje kierunki działań i proponowane rozwiązania, w celu ograniczenia nadmiernego poziomu hałasu pochodzącego z głównych jego źródeł (ruch komunikacyjny, działalność przemysłowa). Zawiera zapisy zmierzające do poprawy klimatu akustycznego miasta, przestrzegania standardów akustycznych przez zarządzających drogami, liniami kolejowymi oraz zakładami przemysłowymi. Zadanie ciągłe na bieżąco W 2013 r.: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ulicy Sosnkowskiego na odc. od Pużaka do Mikołajczyka oraz od Horoszkiewicza do Rzeszowskiej odnowa nawierzchni drogi krajowe (Strzelecka) (corocznie w latach ) 1847ł 505 Budżet miasta 46 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 47

48 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania odnowa nawierzchni drogi powiatowe (Olimpijska, ) odnowa nawierzchni drogi gminne (Bolka II, Cmentarna, Żytnia, Portowa, Ostrówek, Chabry, ) odnowa nawierzchni drogi wewnętrznej (Prószkowska ) OPH3.3. Budowa parkingu przy ulicy Rataja Miejski Zarząd Dróg OPH3.4. Zwiększenie liczby punktów wypożyczania Urząd Miasta rowerów Wydział W 2014 r. Remont nawierzchni jezdni 2607 obwodnicy północnej na odcinku od ul. Luboszyckiej do Oleskiej Przebudowa ul. Działkowej w zakresie 571 wzmocnienia konstrukcji nawie- rzchni jezdni Remont nawierzchni jezdni 200 ul. Batalionów Chłopskich od Oleskiej do Luboszyckiej w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola odnowa nawierzchni drogi krajowe 125 (Krapkowicka, obwodnica pn.) odnowa nawierzchni drogi 1993 wojewódzkie (Bohaterów Monte Cassino, Batalionów Chłopskich, Ozimska, Plebiscytowa, Wrocławska-Wspólna, Wrocławska) odnowa nawierzchni drogi 618 powiatowe (Lipowa, Sosnkowskiego -- Horoszkiewicza, Teligi, Sosnkowskiego) odnowa nawierzchni drogi gminne (św. Anny, Chmielowicka, Spokojna, Sobótki, Cmentarna, Stawowa, Królowej Jadwigi, Kazimierza Wlk., Ostroroga, Bolka II, Tuwima, Prosta, pl. Kopernika, Wiejska, Pułaskiego, Waryńskiego, Piotrkowska, Dzierżona, Zielonogórska) odnowa nawierzchni drogi wewnętrznej (Wschodnia, Partyzancka, 282 Ostrówek ) Zadanie realizowano w 2012 roku (2012) Budżet miasta W 2013 r. Opolski System Rowerów Publicznych obejmował: 13 stacji 200 (2013) Budżet miasta 47 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 48

49 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej miejskich i 1 stację komercyjną, 149 rowerów w systemie, wypożyczeń w roku. W 2014 r. Opolski System Rowerów Publicznych obejmował: 13 stacji miejskich i 1 stację komercyjną, 149 rowerów w systemie, wypożyczeń w roku 6. DZIEDZINA: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM [OPPEM] Cel strategiczny (długoterminowy): Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem 6.1 Cel operacyjny (średnioterminowy) OPPEM1. Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych OPPEM Kontynuowanie dotychczasowej polityki lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego Zadanie ciągłe na bieżąco Zadanie nie leży w kompetencji WIOŚ. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego W okresie sprawozdawczym nie były wydawane żadne decyzje środowiskowe dla źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 7. DZIEDZINA: ZABEZPIECZENIA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI [ZPPAP] (w ramach zadań własnych) W ramach bieżących wydatków W ramach bieżących wydatków Cel strategiczny (długoterminowy): Zmniejszenie ryzyka wystąpienia naturalnych zagrożeń i poważnych awarii oraz ograniczenie ich skutków 7.1 Cel operacyjny (krótkoterminowy) ZPPAP1. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych i transportowych oraz ograniczenie ich skutków ZPPAP 1.1. Zadanie ciągłe na bieżąco W 2013 r: Na bieżąco, zgodnie z planem kontroli Przeciwdziałanie poważnym awariom (prowadzenie kontroli zakładów, szkoleń, badań przyczyn, tak aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych awarii) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu W 2014 r.: Na bieżąco, zgodnie z planem kontroli (w ramach zadań własnych) Budżet WIOŚ budżet państwa, budżet jednostek administracyjnych b.d. b.d. Budżet WIOŚ, WFOŚiGW 8. DZIEDZINA: OCHRONA I RACJONALNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW MINERALNYCH (OIRWSM) Cel strategiczny (długoterminowy): Ochrona i racjonalne wykorzystanie surowców mineralnych 8.1 Cel operacyjny (średnioterminowy): OiRWSM1. Ochrona zasobów kopalin rozpoznanych i eksploatowanych złóż OiRWSM 1.1. Kontrola stanu faktycznego eksploatacji złóż kopalin Zadanie ciągłe na bieżąco Zadanie nie leży w kompetencji WIOŚ. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach W 2013r.: Kontrola w Odkrywkowych Zakładach Górniczych Groszowice- Południe II i Malina, należących do Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu, w zakresie (w ramach zadań własnych) Działania prowadzone w ramach bieżącej działalności OUG Działania prowadzone w ramach bieżącej działalności OUG w Gliwicach, Budżet WIOŚ, budżet miasta, budżet OUG w Gliwicach 48 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 49

50 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Urząd Marszałkowski górniczym, ochrony środowiska, gospodarki złożem i funduszu likwidacji zakładu górniczego, w dniach 4, 9 i 11 stycznia 2013r. - zał. nr 3-6 do protokołu nr 1/k/O/13/SPSM. Kontrola w Kopalni Wapienia i Margli Kredowych Odra II, należącej do Cementowni "ODRA" S.A. w Opolu, w zakresie: górniczym i mechaniczno-elektrycznym, w dniach: października 2013r. - protokół nr 108/k/O/13/Odra II. w Gliwicach W 2014r.: Kontrola w Kopalni Wapienia i Margli Kredowych Odra II w zakresie: górniczym, budowlanym, ochrony środowiska, dokumentacji mierniczo-geologicznej i gospodarki złożem, w dniach: 22, 23, 29 i 30 lipca 2014r. - protokół nr 68/k/O/14/Odra II. Kontrola w Odkrywkowych Zakładach Górniczych Groszowice- Południe II i Malina w zakresie górniczym, dokumentacji mierniczogeologicznej, gospodarki złożem i funduszu likwidacji zakładu górniczego, w dniach 16, 18 i 19 grudnia 2014r. - protokół nr 112/k/O/14/Spółdzielnia. OiRWSM 1.2. Monitoring powstawania dzikich wyrobisk Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Straż Miejska, na bieżąco Zadanie nie leży w kompetencji WIOŚ. W 2013 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu wykonali 6650 kontroli miejsc powstawania wysypisk śmieci na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. (w ramach zadań własnych) 0 Czynności wykonywane w ramach uprawnień Straży Miejskiej 0 Czynności wykonywane w ramach uprawnień Straży Miejskiej Budżet WIOŚ, budżet miasta, W 2014 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Opolu wykonali 6325 kontroli miejsc powstawania wysypisk śmieci na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz w trakcie wykony- 49 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 50

51 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania wania obowiązków służbowych. 8.2 Cel operacyjny (krótkoterminowy): OiRWSM2. Efektywne gospodarowanie zasobami surowców mineralnych OiRWSM na bieżąco Zadanie nie leży w kompetencji WIOŚ. OiRWSM 2.2. Kontynuacja kontroli wywiązywania się z przepisów prawnych przedsiębiorstw eksploatujących złoża Kontynuacja kontroli prawidłowości naliczania opłaty eksploatacyjnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) na bieżąco Działanie realizowane na bieżąco. (w ramach zadań własnych) (w ramach zadań własnych) Budżet WIOŚ, WFOŚiGW W ramach bieżących wydatków W ramach bieżących wydatków Budżet miasta 9. DZIEDZINA: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH (OPZIRTZ) Cel strategiczny (długoterminowy): Ochrona gleb przed ich zanieczyszczeniem oraz kontrola i identyfikacja zagrożeń związanych z ich zanieczyszczeniami 9.1 Cel operacyjny (średnioterminowy): OPZiRTZ1. Identyfikacja i inwentaryzacja miejsc zanieczyszczonych oraz podejmowanie działań w celu doprowadzenia środowiska do stanu właściwego OPZiRTZ 1.1. Podejmowanie działań zobowiązujących właścicieli zanieczyszczonych terenów (oraz podmiotów będących sprawcami zanieczyszczeń) do doprowadzenia środowiska do stanu właściwego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Zadanie ciągłe na bieżąco W ramach zadań własnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, w latach nie podejmował działań zobowiązujących właścicieli zanieczyszczonych terenów (oraz podmiotów będących sprawcami zanieczyszczeń) do doprowadzenia środowiska do stanu właściwego. (w ramach zadań własnych) Budżet RDOŚ Niezależnie od powyższego należy wskazać, że w 2013 r., w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku tutejszy organ zlecił wykonanie akredytowanego poboru i analiz próbek gruntu pod kątem zawartości cynku i ołowiu, celem stwierdzenia, czy na terenie należącym do spółki Tabor Szynowy Opole S.A. zostały przekroczone standardy jakości gleby lub ziemi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych RDOŚ w Opolu. 3,5-50 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 51

52 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania 9.2 Cel operacyjny (krótkoterminowy): OPZiRTZ2. Rekultywacja niekorzystnie przekształconych powierzchni terenu OPZiRTZ 2.1. Objęcie ochroną na mocy prawa miejscowego wyrobisk wytypowanych do tego celu w Studium Uwarunkowań Urząd Miasta Brak podstaw prawnych do zadania. (w ramach zadań własnych) 9.3 Cel operacyjny (krótkoterminowy): OPZiRTZ3. Zapewnienie mechanizmów gwarantujących sprawne zarządzanie masami ziemnymi OPZiRTZ 3.1. Identyfikacja miejsc i obszarów na terenie miasta oraz poza miastem, na których możliwe jest zagospodarowanie mas ziemnych, niebędących odpadami Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) na bieżąco Brak potrzeby wyznaczania takiego miejsca. Czyste masy ziemne przyjmowane są na Miejskim Składowisku Odpadów i wykorzystywane są do celów rekultywacyjnych lub zagospodarowywane na terenach inwestycji. (w ramach zadań własnych) Budżet miasta Budżet miasta 10. DZIEDZINA: OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ [OSPIRB] Cel strategiczny (długoterminowy): Zachowanie w warunkach racjonalnego użytkowania bio- i georóżnorodności terenu miasta 10.1 Cel operacyjny (średnioterminowy): OSPiRB1. Osiągnięcie odpowiedniego stanu biernej i czynnej ochrony bio- i georóżnorodności OSPiRB na bieżąco 45 (2013) 25 (2014) 0 Zachowanie i poprawa stanu biernej i czynnej ochrony walorów przyrodniczych celem osiągnięcia odpowiedniego stanu biernej i czynnej ochrony bio- i georóżnorodności Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Corocznie użytek ekologiczny Łąki w Nowej Wsi Królewskiej jest koszony, by zapobiec ekspansji trzcinowisk i roślinności wysokiej. Na terenie użytku występuje siedlisko łąk trzęślicowych wraz z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. Użytek ekologiczny jest koszony przez dzierżawcę tego terenu. W 2014r. przeprowadzono pielęgnację zieleni na terenie użytku ekologicznego Kamionka Piast. Zadanie to polegało na usunięciu drzew i krzewów martwych i zagrażających, co przyczyniło się jednocześnie do odsłonięcia cennych profili skał kredowych, w których można zaobserwować skamieniałości organizmów. 39,13 Budżet miasta, źródła zewnętrzne, np. WFOŚiGW, programy rolnośrodowiskowe Regionalna Dyrekcja Ochrony Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu nie realizował na terenie Miasta Opola projektów związanych z czynną ochroną walorów przyrodniczych. Ponadto organ posiada na bieżąco aktualizo- w ramach działalności w ramach działalności 51 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 52

53 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania OSPiRB 1.2. OSPiRB 1.3. Utrzymanie form ochrony przyrody, w tym pomników przyrody na terenie miasta Działania na rzecz zwiększenia populacji pożądanych gatunków owadów, ptaków i ssaków poprzez montaż elementów małej architektury (karmniki, poidełka, paśniki, budki lęgowe itp. Środowiska w Opolu Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Urząd Miasta Ogród Zoologiczny Zarządcy terenów Zadanie ciągłe Zadanie ciągłe na bieżąco na bieżąco waną bazę dotycząca obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, które występują na terenie województwa opolskiego (w tym Miasta Opola). Powyższe dane wykorzystywane są przy prowadzeniu postępowań z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. W 2013r. przeprowadzono pielęgnację 18 pomników przyrody. Zabiegi pielęgnacyjne polegały na cięciach sanitarnych oraz korektach koron. Ponadto w koronach 6 pomników zamontowano wiązania, w celu poprawy ich statyki i przedłużenia żywotności drzew. Nadzór nad wykonaniem tego zadana pełnił wykwalifikowany inspektor nadzoru. W 2014r. zamontowano metalowe ogrodzenia wokół pni 18 pomników przyrody, w celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia pni. Ponadto zamontowano na pniach 28 pomników tabliczki informujące o objęciu drzew ochroną prawną. Na terenie użytku ekologicznego Kamionka Piast wykonano następujące zadania: inwentaryzacja zieleni, usunięcie odpadów, montaż małej architektury i naprawa oznakowania, remont ogrodzenia, pielęgnacja i usunięcie drzew. W 2013 r.: Sprawdzenie budek lęgowych dla ptaków rozmieszczonych w Ogrodzie Zoologicznym i na Wyspie Bolko przygotowanie ich do sezonu lęgowego (czyszczenie i naprawa). Przygotowanie schronów dla owadów (czyszczenie, naprawa i wymiana zawartości).przed zimą. 40 (2013) 60 (2014) 2,5 (corocznie w latach ) 26,08 128,072 budżet miasta We własnym zakresie 21,00 WFOŚiGW We własnym zakresie Budżet miasta Budżet miasta, źródła zewnętrzne np. WFOŚiGW Dokarmianie zwierzyny płowej na Wyspie Bolko (paśnik z sianem). W 2014 r. 52 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 53

54 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Wskazanie rozmieszczenia budek lęgowych w Ogrodzie Zoologicznym i na Wyspie Bolko w celu przygotowania ich do sezonu lęgowego (czyszczenie i naprawa). Przygotowanie schronów dla owadów (czyszczenie, naprawa i wymiana zawartości).przed zimą Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Dokarmianie zwierzyny płowej na Wyspie Bolko (paśnik z sianem) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uwzględnia konieczność montażu elementów małej architektury w wydawanych zezwoleniach. w przypadku prac termomodernizacyjnych na obiektach budowlanych, które stanowią siedliska ptaków i/lub nietoperzy, organ zobowiązuje Wykonawcę prac do umieszczenia na obiekcie (lub w jego pobliżu) siedlisk zastępczych w postaci budek lęgowych. Takie konstrukcje zamieszczone zostały w 2013 r. na budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Opolu z siedzibą przy ul. Sosnkowskiego w Opolu, a w roku 2014 na budynkach administrowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową CYPRYS z siedzibą przy ul. Jodłowej w Opolu oraz na obiektach Jezuickiego Ośrodka Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu przy ul. Czaplaka 1A. Koszt wykonania tego typu elementów w całości ponoszony jest przez inwestora We własnym zakresie We własnym zakresie OSPiRB 1.4. Poprawa warunków życia w warunkach miejskich poprzez wprowadzenie wody w postaci fontann, wodotrysków, poideł itp. Urząd Miasta, zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Zadanie ciągłe na bieżąco Fontanny miejskie utrzymywane są w ramach utrzymania miejskich terenów zielonych. 50 (corocznie w latach ) W ramach utrzymania terenów zielonych W ramach utrzymania terenów zielonych Budżet miasta, źródła zewnętrzne np. WFOŚiGW 53 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 54

55 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Komunalnej. Miejski Zarząd Dróg, Zarządcy terenów 10.2 Cel operacyjny (średnioterminowy): OSPiRB2. Czynna ochrona zwierząt OSPiRB 2.1. Czynna ochrona zwierząt dziko żyjących i utylizacja zwierząt padłych Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Zadanie ciągłe na bieżąco Zadanie jest realizowane poprzez odławianie i leczenie dzikich zwierząt przez lekarza weterynarii, posiadającego wszelkie uprawnienia, z którym miasto ma podpisaną umowę na realizacje ww. zadania. Polega ono na odłowie dzikich zwierząt (takich, jak np. lisy, kuny, sarny, dziki, itp.) z terenu w granicach administracyjnych miasta Opola za pomocą sideł, żywołapek, czasowego usypiania itp., i ich przetransportowaniu poza teren miasta oraz leczeniu zwierząt jeśli to jest konieczne, wykonywanym w wyspecjalizowanej lecznicy (z uwzględnieniem kwarantanny), po której nastąpi wypuszczenie zwierzęcia do jego środowiska naturalnego lub w przypadkach uzasadnionych, w których nie ma szansy na wyleczenie zwierzęcia dokonanie eutanazji (corocznie w latach ) Budżet miasta, źródła zewnętrzne, np. środki kół łowieckich, ZOO, Schroniska dla zwierząt Od 2004 roku Miasto Opole posiada uregulowany system zbierania zwłok padłych zwierząt. Zadanie to nadzorowane jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Miejski Zarząd Dróg. Co roku podpisywana jest umowa na świadczenie ww. usług. w latach sprawozdawczych realizowała je firma Remondis Opole Sp. z o.o., posiadająca wszystkie niezbędne pozwolenia (w tym Inspekcji Weterynaryjnej). Współdziałanie ze Strażą Miejską monitorującą teren miasta i przekazującą informacje o miejscach występowania padliny. Miejski Zarząd Dróg ww. zadanie realizował w ramach umowy 22,9 21,3 54 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 55

56 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania związanej z letnim utrzymaniem dróg. OSPiRB 2.2. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Schronisko dla zwierząt Zadanie ciągłe na bieżąco W 2013 r. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu realizuje zapisy Programu poprzez przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji, usypiania ślepych miotów, chipowania oraz poszukiwanie nowych domów dla trafiających tam bezdomnych zwierząt. W roku 2013 Schronisko przyjęło 382 psy oraz 325 koty a do adopcji oddanych zostało 232 psów i 228 kotów, ponadto w schronisku sterylizacji / kastracji poddano 215 psów oraz 196 kotów. Zaczipowane zostało 833 szt. psów z terenu miasta. W ramach usług prowadzonych przez wybrane gabinety weterynaryjne zabiegom kastracji / sterylizacji poddano łącznie 353 zwierzęta. Podpisane są także umowy z lekarzem weterynarii na działania w zakresie odłowu zwierząt gospodarskich z terenu miasta oraz z właścicielem gospodarstwa rolnego, na przetrzymywanie zwierząt gospodarskich. Prowadzone są również działania edukacyjne oraz wspomagające zadania poprzez powierzenie Stowarzyszeniom i Organizacjom, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w ramach otwartego konkursu ofert na zadania związane z ochroną i leczeniem zwierząt. w ramach tych działań zaszczepiono i poddano leczeniu weterynaryjnemu 463 zwierzęta oraz zakupiono 1050 kg karmy w ramach akcji związanych z dokarmianiem zwierząt 90 (corocznie w latach ) Budżet miasta W roku 2014 r. W roku 2014 wszczepiono łącznie 833 szt. mikroczipów, a Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przyjęło 358 psów oraz Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 56

57 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania OSPiRB 2.3. Wsparcie finansowe Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Schronisko dla zwierząt Zadanie ciągłe na bieżąco koty a do adopcji oddano 200 psów i 325 kotów, ponadto w schronisku sterylizacji/kastracji poddano 168 psów oraz 147 kotów. W roku 2014 podpisano także umowy z wybranymi lekarzami weterynarii, na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz leczenia bezdomnych i wolno żyjących kotów z terenu miasta. w ramach ww. umów w 2014 roku wykonano łącznie 385 zabiegów. Podpisano też umowę z lekarzem weterynarii na wykonanie zadanie polegającego na odłowie i transporcie bezdomnych zwierząt gospodarskich. Odłowiono 1 zwierzę w ramach umowy. W ramach działań edukacyjnych oraz wspomagających zadania powierzono Stowarzyszeniom i Organizacjom, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, które wyłoniono w ramach otwartego konkursu ofert, zadania związane z ochroną i leczeniem zwierząt. w ramach tych działań poddano leczeniu weterynaryjnemu 371 zwierząt oraz zakupiono 1100 kg karmy Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu zapewnienie miejsca w Schronisku dla zwierząt bezdomnych, gdzie są poddawane sterylizacji/kastracji (po 14 dniach od daty przyjęcia), mają zapewnioną stałą opiekę weterynaryjną oraz są przygotowywane do adopcji Schronisko poza dotacją z miasta otrzymuje Darowizny rzeczowe z zewnątrz: karma, kasza, makarony, legowiska, zabawki, koce, środki dezynfekcyjne, żwirek, słoma itp. 500 (corocznie w latach ) Budżet miasta OSPiRB 2.4. Utworzenie parków - wybiegów dla psów w różnych dzielnicach miasta Urząd Miasta (Wydział Ochrony Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa podejmował próby zadania na terenach miejskich. 200 ( ) nie wystąpiły nie wystąpiły Budżet miasta Budżet miasta, źródła 56 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 57

58 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Środowiska i Rolnictwa) zadanie nie jest realizowane przez Biuro Architekta Miejskiego Zarządcy terenów Wymagane jest wyznaczenie lokalizacji, przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie i utrzymywanie obiektu. w trakcie wstępnych konsultacji wybrano teren przy ul. Pużaka. w ramach wyznaczania terenu pod ww. zadanie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola zwrócił się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Biura Urbanistycznego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego w Opolu, Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Wydziału Kultury Sportu i Turystyki z propozycją kilku lokalizacji. Wytypowany został teren gminny w okolicach pętli autobusowej ul. Pużaka przy Parku Osiedlowym, którego plan miejscowy i lokalizacja pozwalają na wybudowanie takiego parku dla zwierząt, z możliwością łatwego dojazdu do ww. miejsca. Teren uzyskał pozytywne opinie ww. jednostek w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i epizootycznego. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zawnioskował do projektu budżetu na 2014 i 2015r. o środki na wybudowanie i utrzymanie parku dla psów w kwocie 60 tys. złotych rocznie. Proponowany teren powinien być ogrodzony, mieć powierzchnię min. 0,3ha i powinien być wyposażony nie tylko w urządzenia zabawowe i treningowe dla zwierząt, ale i w pojemniki do zbierania odchodów zwierząt. Po otrzymaniu środków nastąpi realizacja zadania, tj. zlecenie dokumentacji, wykonanie parku, opracowanie regulaminu parku, a następnie wyłonienie firmy zajmującej się utrzymaniem obiektu tj. opróżnianiem koszty, wymianą piasku, itd. zewnętrzne np. WFOŚiGW 10.3 Cel operacyjny (średnioterminowy): OSPiRB3. Zwiększanie udziału terenów zielonych poprzez przejmowanie zieleni przyulicznej i nadrzecznej, a także 57 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 58

59 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania OSPiRB 3.1. OSPiRB 3.2. Pozyskiwanie nowych terenów pod zagospodarowanie zielenią parkową, izolacyjną itp. poprzez działania związane z wykupem gruntów, zmiany przeznaczenia gruntów itp. Przebudowy, remonty i utrzymanie istniejących parków, skwerów, zieleńców, zieleni przyulicznej oraz podwórek i innych przestrzeni w zabudowie mieszkaniowej z uwzględnieniem nowych nasadzeń oraz racjonalnego gospodarowania wodą (montaż instalacji nawadniających) zagospodarowywanie terenów zieleni wyznaczonych w planach miejscowych Urząd Miasta Zadanie W 2013 r.: ciągłe na bieżąco przejęcie i zagospodarowanie terenu Wydział przy ul. Niemodlińskiej Gospodarki zagospodarowano mur pod realizację Nieruchomościami zielonej ściany Miejski Zarząd Dróg Urząd Miasta, Ogrodnik Miejski Biuro Architekta Miejskiego Miejski Zarząd Dróg, Zarządcy terenów Zadanie ciągłe na bieżąco W 2014 r. przejęcie i zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Książąt Opolskich przejęcie i zagospodarowanie terenu przy ul. Ozimskiej W 2013 r.: nasadzenia drzew w rejonie cmentarza komunalnego wykonanie nasadzeń na terenie Żłobka i etap nasadzenia drzew w pasach drogowych ul. Strzelców Bytomskich i Powstańców Śl. W 2014 r. wykonanie nasadzeń na terenie Żłobka II etap 100 (corocznie w latach ) 32 62, (2013) (2014) 8,4 30,5 21,6 56,6 11,0 65,4 Budżet miasta Budżet miasta, źródła zewnętrzne np. WFOŚiGW OSPiRB 3.3. Sukcesywne zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych poprzez wprowadzanie zieleni wertykalnej Urząd Miasta, Ogrodnik Miejski Biuro Architekta Miejskiego Zadanie ciągłe na bieżąco W 2013 r.: wykonanie tzw. zielonej ściany W 2014 r. - 5 (corocznie w latach ) 62,5 0 Budżet miasta, źródła zewnętrzne np. WFOŚiGW OSPiRB 3.4. Ochrona zieleni, szczególnie przyulicznej poprzez stosowanie zabiegów poprawiających strukturę gleby, działania profilaktyczne związane z ochroną drzewostanu podczas zimowego utrzymania dróg, a także w zakresie ochrony przed chorobami i szkodnikami Miejski Zarząd Dróg, Zarządcy terenów Urząd Miasta, Ogrodnik Miejski Biuro Architekta Miejskiego Zadanie ciągłe na bieżąco W 2013 r.: Realizacja Programu Ochrony kasztanowców i etap Realizacja Programu Ochrony kasztanowców II etap Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta, w tym mikoryzacja Zimowa ochrona drzewostanu 30 (corocznie w latach ) 23,6 19,9 59,5 52,9 Budżet miasta, źródła zewnętrzne np. WFOŚiGW W 2014 r. Realizacja Programu Ochrony 29,4 58 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 59

60 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Miejski Zarząd Dróg, kasztanowców i etap Realizacja Programu Ochrony kasztanowców II etap Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta, w tym mikoryzacja Zimowa ochrona drzewostanu W 2013 r.: ochrona zieleni przyulicznej przed zasoleniem (zimowe utrzymanie dróg) poprzez stosowanie barier ochronnych osłony z mat, folii, płyt zadanie realizuje Ogrodnik Miejski zwalczanie szrotówka kasztanowiaczka zadanie realizowane jest przez Ogrodnika Miejskiego nie określono 10,9 59,9 25, nie określono OSPiRB 3.5. Utrzymanie zieleni przyulicznej poprzez jej racjonalne zagospodarowanie Miejski Zarząd Dróg, Zarządcy terenów Zadanie ciągłe na bieżąco W 2014 r. j.w. W 2013 r.: utrzymanie zieleni przyulicznej realizowane jest poprzez: - koszenie traw i chwastów - pielęgnacja żywopłotów - pielęgnację drzewostanu - usuwanie drzew obumarłych - wykonywanie nowych nasadzeń - sporządzanie inwentaryzacji drzew wraz z projektami gospodarki drzewostanem. 600 (corocznie w latach ) źródła zewnętrzne, środki Miejskiego Zarządu Dróg w 2014 r. j.w Cel operacyjny (krótkoterminowy): OSPiRB4. Przygotowanie dokumentacji form ochrony przyrody OSPiRB4. 1. OSPiRB4. 2. Przygotowanie dokumentacji nowych form ochrony przyrody Wyznaczenie najważniejszych dla miasta gatunków flory, fauny i grzybów, a także najważniejszych typów ekosystemów i opraco- Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Urząd Miasta (Wydział Ochrony Zadanie ciągłe Zadanie ciągle na bieżąco W 2013r. i 2014r. przygotowano dokumentację dwóch nowych pomników przyrody - buka pospolitego oraz dębu szypułkowego. Dokumentację przygotowano w oparciu o materiały i narzędzia będące w posiadaniu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Najważniejsze gatunki flory, fauny, grzybów i najważniejsze typy ekosystemów zostały wyznaczone 10 (corocznie w latach ) 10 (corocznie w latach We własnym zakresie We własnym zakresie We własnym zakresie We własnym zakresie Budżet miasta, źródła zewnętrzne np. WFOŚiGW Budżet miasta, źródła zewnętrzne np. 59 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 60

61 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania wanie dla nich do specjalnych programów ochrony Środowiska i Rolnictwa) podczas inwentaryzacji przyrodniczej miasta w 2011 i 2012r ) WFOŚiGW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pozytywnie uzgodnił projekty uchwał Rady Miasta Opola dotyczące powołania pomników przyrody ożywionej, tj.: w 2013 r. projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody z gatunku buk pospolity Fagus silvatica, rosnący na działce ewidencyjnej nr 46/4, k.m. 50, obręb Opole, przy ul. Powstańców Śląskich 22 w Opolu, a w 2014 r. projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody z gatunku dąb szypułkowy Quercus robur, rosnący na działce ewidencyjnej nr 5/4, k.m. 51, obręb Opole (Park Pasieka) Cel operacyjny (krótkoterminowy): OSPiRB5. Identyfikacja gatunków inwazyjnych zagrażających bioróżnorodności miasta OSPiRB5. 1 Opracowanie checklisty gatunków inwazyjnych zagrażających bioróżnorodności miasta brak 10 (2013) nie dotyczy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 11. DZIEDZINA: OCHRONA KRAJOBRAZU (OK) 60 Aktualnie zadanie nie leży w kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Zadanie nie posiada uregulowanej formy prawnej. nie dotyczy Cel strategiczny (długoterminowy): Zachowanie we właściwym stanie różnorodności krajobrazów naturalnych i kulturowych miasta 11.1 Cel operacyjny (średnioterminowy): OK1. Ochrona krajobrazów łąk, pastwisk, otwartych wód powierzchniowych, zadrzewień oraz lasów OK1.1. Osiągniecie odpowiedniego stanu ochrony Urząd Miasta 2015 Zadanie nie posiada uregulowanej 20 najcenniejszych krajobrazów miasta poprzez formy prawnej. (corocznie zwiększenie ekosystemów naturalnych i seminaturalnych w krajobrazie miasta w latach ) 11.2 Cel operacyjny (krótkoterminowy): OK2. Opracowanie programu przestrzenno-funkcjonalnego docelowego ekologicznego systemu przestrzennego miasta w oparciu o modele ekologiczno-krajobrazowe Budżet miasta, źródła zewnętrzne np. WFOŚiGW Budżet miasta, źródła zewnętrzne np. WFOŚiGW, programy rolnośrodowiskowe, programy zalesiania Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 61

62 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania OK2.1. Opracowanie programu przestrzennofunkcjonalnego docelowego ekologicznego systemu przestrzennego miasta w oparciu o modele ekologiczno-krajobrazowe Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Biuro Urbanistyczne na bieżąco Ekologiczny system przestrzenny miasta został opisany w inwentaryzacji przyrodniczej miasta wykonanej w 2011 i 2012r. Opisano wówczas korytarze ekologiczne oraz węzły ekologiczne, odgrywające kluczową rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej miasta W 2013, 2014 r. na bieżąco w ustaleniach opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierane są zapisy dot. ochrony krajobrazu. 10 ( ) We własnym zakresie We własnym zakresie Budżet miasta, źródła zewnętrzne np. WFOŚiGW 11.3 Cel operacyjny (krótkoterminowy): OK3. Sporządzenie czerwonej listy krajobrazów miasta identyfikującej różnorodność krajobrazową oraz krajobrazy priorytetowe do ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych OK3.1. Sporządzenie czerwonej listy krajobrazów miasta identyfikującej różnorodność krajobrazową oraz krajobrazy priorytetowe do ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych 20 (2013) nie dotyczy nie dotyczy Urząd Miasta Najważniejsze typy krajobrazów, (Wydział siedlisk przyrodniczych zostały Ochrony wytypowane w inwentaryzacji przyrodniczej Środowiska miasta przeprowadzonej i Rolnictwa) w 2011 i 2012 r Regionalna Aktualnie zadanie nie leży Dyrekcja w kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Ochrony Środowiska w Opolu. Zadanie nie posiada uregulowanej formy prawnej Cel operacyjny (krótkoterminowy): OK4. Zachowanie różnorodności krajobrazowej w planowaniu przestrzennym OK4.1. Ochrona krajobrazu w planowaniu przestrzennym Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Biuro Urbanistyczne Zadanie ciągłe Zadanie ciągłe Wszystkie plany przestrzenne opracowywane przez Biuro Urbanistyczne są konsultowane w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod kątem inwentaryzacji przyrodniczej miasta i ewentualnego oddziaływania na krajobraz miasta W 2013, 2014 r. na bieżąco w ustaleniach opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierane są zapisy zachowujące różnorodność krajobrazu, w tym uwzględniające formy ochrony przyrody. (w ramach zadań własnych) We własnym zakresie We własnym zakresie źródła zewnętrzne np. WFOŚiGW Budżet miasta, 61 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 62

63 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania 12. Dziedzina: RACJONALNA GOSPODARKA LEŚNA (RGL) Cel strategiczny (długoterminowy): Zachowanie bioróżnorodności i potencjału rekreacyjnego lasów 12.1 Cel operacyjny (średnioterminowy): RGL1. Zachowanie odpowiedniego poziomu lesistości miasta i poprawa przygotowania funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych RGL1.1. Zwiększenie lesistości i odporności lasów na turystykę Zadanie ciągłe nie wystąpiły nie wystąpiły Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Nadleśnictwo Opole W latach nie prowadzono działań mających na celu zwiększenie lesistości lasów, zadania te są planowane na przyszłość na gruntach, na których zostanie wykonana rębnia całkowita (odnowienie lasu). W 2014r. dokonano remontu stelaży tablic informacyjnych znajdujących się na ścieżce edukacyjnej, zlokalizowanej w lesie komunalnym obrębu Grudzice W 2013 r. i 2014 r. Nadleśnictwo Opole nie wykonywało w tym okresie żadnych zalesień. Koszty ponoszone były jedynie w zagospodarowaniu turystycznym. 10 (corocznie w latach ) , ,770 Budżet miasta, środki Nadleśnictwa Opole, programy zwiększenia lesistości, środki podmiotów prywatnych, WFOŚiGW 12.2 Cel operacyjny (krótkoterminowy): RGL2 Opracowanie docelowego modelu lesistości terenu miasta z identyfikacją terenów do zalesień RGL2.1. Wykonanie dokumentacji wskazującej na 20 (2013) nie nie wystąpiły docelowy system lasów miasta wystąpiły Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Nadleśnictwo Opole Obecnie obowiązuje inwentaryzacja stanu lasów komunalnych i prywatnych Miasta Opola, sporządzona na okres od r. do r. w 2016r. planowane jest zlecenie nowej inwentaryzacji lasów W 2013 r. i 2014 r. Plan Urządzania Lasu na lata Cel operacyjny (krótkoterminowy): RGL3. Czynna ochrona lasów RGL3.1. Ochrona lasu działaniami technicznymi Urząd Miasta Zadnie W 2013r. na podstawie decyzji (Wydział ciągłe na bieżąco Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole, (corocznie brak możliwości wydzielenia kosztów przypadających na teren Miasta Opola Budżet miasta, źródła zewnętrzne np. WFOŚiGW, Nadleśnictwo Opole 8,5 36 Budżet miasta, źródła Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 63

64 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Ochrony Środowiska i Rolnictwa) wykonano pielęgnacje upraw leśnych, polegającą na wykonaniu czyszczenia późnego w lesie o pow. 1,64 ha, obrębu Grudzice. w latach ) zewnętrzne, np. Nadleśnictwo Opole W 2014r. wykonano pielęgnację upraw leśnych w lesie o pow. 0,597 ha, obrębu Półwieś, która polegała na usunięciu posuszu, złomów i wywrotów, zalegających na terenie lasu Nadleśnictwo Opole W 2014r. wykonano również interwencyjnie pielęgnacje upraw leśnych na terenie lasu komunalnego o powierzchni 0,40 ha, obrębu Półwieś, polegającą na usunięciu posuszu, złomów i wywrotów, zalegających w lesie (środki WITGK) W 2013 r. grodzenie upraw, zabezpieczenie chemiczne, czyszczenia wczesne, późne, pielęgnacja upraw, na powierzchni 20,33 ha , ,2 W 2014 r. opis j.w. na powierzchni 29,34 ha. 13. DZIEDZINA: WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (WOZE) Cel strategiczny (długoterminowy): Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta 13.1 Cel operacyjny (średnioterminowy): WOZE1. Rozwój energetyki odnawialnej w sektorze publicznym i prywatnym WOZE 1.1. Zwiększenie popularności wykorzystania źródeł odnawialnych do lokalnej produkcji energii Urząd Marszałkowski Zadanie ciągłe WOZE 1.2. Przeprowadzenie inwentaryzacji dostępnych źródeł oraz opracowanie analizy potencjału technicznego i ekonomicznego wykorzystania energii odnawialnej Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) 2015 Zadanie będzie wykonane w roku 2015 w związku z realizacją zadania pn. Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola. Zadania pośrednio realizowane, poprzez udzielenie dotacji z budżetu Miasta do zakupu i montażu kolektorów i pomp ciepła. Urząd Miasta Zadanie będzie wykonane w roku 2015 w związku z realizacją zadania pn. Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola (w ramach zadań własnych) 65 ( ) nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły nie wystąpiły Budżet miasta, WFOŚiGW Budżet miasta, WFOŚiGW 14. DZIEDZINA: BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE I BIOLOGICZNE ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM, PRZETWARZANIEM, DYSTRYBUCJĄ I SKŁADOWANIEM CHEMIKALIÓW I GMO (BCHIB) 63 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 64

65 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Cel strategiczny (długoterminowy): Zabezpieczenie przed ryzykiem wystąpienia awarii oraz poprawa istniejącego systemu ratowniczego na wypadek wystąpienia awarii 14.1 Cel operacyjny (średnioterminowy): BChiB1. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego związanego z działalnością przedsiębiorstw oraz transportu materiałów i substancji niebezpiecznych BChiB1.1. BChiB1.2. Zakup sprzętu i środków do likwidacji skutków awarii oraz skażenia środowiska Zakup specjalistycznych pojazdów ratowniczogaśniczych Komenda Miejska PSP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na bieżąco na bieżąco Dokonywano bieżącego zakupu środka pianotwórczego, zmywaczy i sorbentów. Zakupione środki służą bezpośrednio lub pośrednio do likwidacji skutków skażeń środowiska. Samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym. Samochód zakupiony przez Komendę Główną PSP i przekazany za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu w użyczenie Komendzie Miejskiej PSP w Opolu. - zrealizowane w roku Pojazd specjalny terenowy typu quad wraz z przyczepą - zrealizowane w roku Pieniądze na zakup otrzymane z Komendy Głównej PSP. 60 (2013) (2014) 850 (2013) 50 (2014) b.d. b.d. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Miasta Opola, Komenda Miejska PSP w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu 723 Urząd Miasta Opola, Komenda Główna PSP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 88 Wodnej BChiB1.3 Wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności służb medycznych (podgrupa 08 01) Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Przyczepa z pakowarką do piasku (jest również ratowniczym pojazdem specjalistycznym) zrealizowane w roku Pieniądze na zakup otrzymane z Komendy Głównej PSP na bieżąco W 2013 r.: Wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych przez firmę zewnętrzną Remondis Medison Sp. z o.o. (5096 kg) 120 ( ) 63 14,6 15,8 Budżet państwa W 2014 r.: Wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych przez firmę zewnętrzną Remondis Medison Sp. z o.o. (5298 kg) 64 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 65

66 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania 15. DZIEDZINA: TURYSTYKA I REKREACJA (TIR) Cel strategiczny (długoterminowy): Wzrost znaczenia turystyki i rekreacji jako czynnika stymulującego rozwój miasta 15.1 Cel operacyjny (średnioterminowy): TiR1. Zwiększenie obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych miasta TiR1.1. Zagospodarowanie wyrobisk poprzemysłowych: Malina, Piast, Silesia na cele turystycznorekreacyjne 6 ( ) Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) W 2014r. zamontowano elementy małej architektury na terenie wyrobiska Kamionka Piast, będącego użytkiem ekologicznym. Zamontowano 6 koszy na odpady oraz 6 ławek. - 17,18 Budżet miasta, środki zewnętrzne TiR1.2. Zagospodarowanie nowych terenów zarządcy od Zadanie realizowane, utrzymanie rekreacyjnych towarzyszących osiedlom nieruchomości, bieżące w ramach miejskich zasobów mieszkaniowym właściciele terenów komunalnych Cel operacyjny (średnioterminowy): TiR2. Rozwój turystyki i promocja turystyki TiR2.1. Budowa i rozbudowa szlaków i tras turystycznych w tym utworzenie szlaku turystycznego Opole nad Odrą Miejska Informacja Turystyczna w Opolu b.d. 0 0 Budżet miasta Zadanie przełożone na lata następne. b.d. 0 0 Budżet miasta TiR2.2. Rozwój oferty Miejskiej Informacji Turystycznej Urząd Miasta Wydział Kultury i Promocji 2013 W 2013 r.: Miejska Informacja Turystyczna znajdowała się w strukturach Biura Promocji, w czerwcu 2014 roku została przeniesiona do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 50 (2013) 95 72,2 za i półrocze Budżet miasta MATERIAŁY PROMOCYJNE W Miejskiej Informacji dostępne są następujące wydawnictwa promocyjne: plan centrum Opola z atrakcjami turystycznymi w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, hiszpańskiej, włoskiej oraz francuskiej, przewodnik Opolskie szlaki w trzech wersjach językowych, folder Atrakcje Opola w czterech wer-sjach językowych, plan centrum w formie kieszonkowej w wersji polskiej, folder Atrakcje Opola w czterech wersjach językowych, ulotki Miejskiej Informacji Tury- 65 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 66

67 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania stycznej w czterech wersjach językowych ulotki Wieża Piastowska w Opolu, w trzech wersjach językowych Biuro dysponowało również materiałami pozyskanymi od innych instytucji, takich jak Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT), Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, stowarzyszenia, opolskie gminy, biura informacji turystycznej w regionie oraz od wydziałów Urzędu Miasta Opola: Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Wy-działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, czy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. Otrzymano od nich między innymi następujące wydawnictwa promocyjne: mapy atrakcji Opolszczyzny Visit Opolskie, Atlas znakowanych szlaków rowerowych i Katalog produktów turystycznych Visit Opolskie, przewodnik i mapę Opolskie kwitnące, folder Ścieżka czasu, Katalog gospodarstw agroturystycznych, Alternatywna mapa Opola, Strategia rozwoju Opola w latach , kwartalnik Renowacje i zabytki poświęcony Opolu, mapy obiektów przyrodniczych, materiały o miastach i gminach: Głuchołazy, Nysa, Brzeg, Prudnik. W MIT na bieżąco były dostępne repertuary i programy opolskich instytucji kulturalnych, sportowych, turystycznych, z którymi Biuro regularnie współpracuje. Są to: Teatr im. Jana Kochanowskiego, Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Filharmonia Opolska, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Opolski Klub Krajoznawców PTTK, Teatr Ekostudio w Opolu, Miejska Biblioteka Publiczna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Galeria Sztuki Współczesnej, Miejski 66 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 67

68 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Ośrodek Sportu i Rekreacji, Opolski Projektor Animacji Kulturalnych, Biblioteka Austriacka, Pub Maska, klub muzyczny Aqarium, Studenckie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Opolskie Lamy, Gwardia Opole, Odra Opole i wiele innych. SPRZEDAŻ PAMIĄTEK i WYDA- WNICTW TOWARY PROMO- CYJNE Od roku 2011 w siedzibie Miejskiej Informacji Turystycznej prowadzona jest sprzedaż pamiątek oraz wydawnictw o Opolu i województwie opolskim. w roku 2013, oprócz widokówek, największym powodzeniem cieszyły się magnesy, plany miasta, koszulki z tekstami Agnieszki Osieckiej, koszulki z kamieniczkami Opola, a także kubki i monety festiwalowe nawiązujące do 50-tego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Z okazji jubileuszu Festiwalu, w sklepie Miejskiej Informacji Turystycznej przygotowano specjalną ofertę pamiątek z logo w Opolu wszystko gra, jak koszulki, breloki, jedwabne apaszki oraz monety okolicznościowe. W trakcie trwania festiwalu miała miejsce bezpłatna dystrybucja płyt CD W Opolu wszystko gra wydanych przez Muzeum Polskiej Piosenki oraz publikacji Jak Opole stało się Stolicą Polskiej Piosenki, wydanej przez Galerię Sztuki Współczesnej z okazji Dni Opola. Pozostałe nowości w asortymencie to wydawnictwo Pani Urszuli Zajączkowskiej Opole, Historyczno-kulturowy spacer po mieście, album U stóp Wieży Piastowskiej oraz Przewodnik po Ziemi Opolskiej w wersji polskiej i niemieckiej, uaktualniona mapa Opola, mapa atrakcji turystycznych województwa opol- 67 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 68

69 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania skiego, pinsy z herbem Opola. W 2013 roku dokonano zakupu towarów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży na kwotę zł, co stanowi 99% planu budżetowego, sprzedano towary na Kwotę zł (na dzień r.), co stanowi znaczy wzrost w porównaniu z rokiem 2012 ( zł) i rokiem 2011 (7 322 zł). PROMOCJA Miejska Informacja Turystyczna odegrała ważną rolę w promowaniu Opola i jego walorów turystycznych poprzez: informowanie o atrakcjach turystycznych Opola, informowanie o wydarzeniach kulturalnych, muzycznych, sportowych, turystycznych itd., udostępnianie programów i ulotek i informatorów, eksponowanie plakatów, wyświetlanie informacji w formie multimedialnej, umieszczanie informacji na portalu społecznościowym Facebook, udostępnianie siedziby biura MIT grupom zwiedzającym Opole zapoznanie z działalnością biura, prezentacje multimedialne, obsługę Miejskiej Informacji Turystycznej w godzinach wieczornych, dni świąteczne i niedziele w trakcie trwania Dni Opola, Nocy Kultury, Międzynarodowych Targów Turystyki W stronę słońca, Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, Festiwalu Opolskich Smaków. TARGI TURYSTYCZNE W roku 2013, pracownicy Miejskiej Informacji Turystycznej uczestniczyli w następujących targach: 68 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 69

70 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Międzynarodowe Targi Regionów Turystycznych Regiontour 2013 w Brnie Międzynarodowe Targi Turystyczne Holiday World 2013 w Pradze, Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie 2013, Bawarska Wystawa MIBA 2013 w Ingolstadt. W 2014 r. Międzynarodowe Targi Regionów Turystycznych Regiontour 2014 w Brnie Międzynarodowe Targi Turystyczne Holiday World 2014 w Pradze, Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie 2014, WSPÓŁPRACA z OPOLSKĄ REGIO- NALNĄ ORGANIZACJĄ TURY- STYCZNĄ (OROT) Miejska Informacja Turystyczna współpracuje z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną poprzez wymianę informacji, materiałów promocyjnych i wydawnictw z Opolskim Centrum Informacji Turystycznej (OCIT) nadzorowanym i prowadzonym przez OROT. Dzięki tej współpracy wzbogaca się oferta turystyczna obu biur informacji turystycznej. MIT jako informacja miejska dysponuje nie tylko informacją o Mieście Opolu, lecz dzięki temu także o regionie i atrakcjach turystycznych Województwa Opolskiego. z OROT otrzymano w roku 2013 bezpłatnie wydawnictwa: mapa Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, informator Ścieżka czasu, Przewodnik rowerowy po kraju ołomunieckim i Województwie Opolskim. w 2014 Opolski smaki, cz. i 28 przepisów Unii Europejskiej oraz cz. II Boże 69 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 70

71 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Narodzenie. Pracownicy MIT są na bieżąco informowani przez OROT o wydarzeniach turystycznych, szkoleniach branżowych i innych wydarzeniach, a we wrześniu 2013 wpłynęło do MIT zaproszenie do Nysy na konferencję Wielokulturowość w turystyce. CERTYFIKACJA Corocznie biura informacji turystycznej biorą udział w certyfikacji. Informacja Turystyczna w Opolu utrzymała najwyższą kategorię czterech gwiazdek, przyznawaną przez Regionalną Komisję Certyfikacyjną OROT, spełniając następujące warunki: bardzo dobra lokalizacja placówki, należyty wygląd, funkcjonalność i estetyka wnętrza, dostępność dla turystów w tym dla osób niepełnosprawnych, godziny pracy dostosowane do ruchu turystycznego, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, odpowiednio rozbudowana baza informacji dot. miasta oraz wydarzeń w nim organizowanych, posiadanie gabloty w witrynie zawierającej podstawowe informacje dla turysty, zaopatrzenie w szeroką gamę bezpłatnych materiałów informacyjno-promocyjnych, możliwość zakupu pamiątek z Opola. Tym samym MIT utrzymała wymogi standaryzacji biur IT w Polskim Systemie Informacji Turystycznej. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ MIT Miejska Informacja Turystyczna 70 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 71

72 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania wysłała zgłoszenie na Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje EDEN - temat: Turystyka dostępna, tytuł Opole Piastowski Gród. Głównym organizatorem konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje EDEN jest Komisja Europejska przy współudziale Państw Członkowskich. w Polsce na poziomie krajowym organizatorem konkursu wewnętrznego jest Polska Organizacja Turystyczna, działająca we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W MIT dystrybuowane są m in. Antologia opowiadań o Opolu zbiór tekstów, których bohaterem jest miasto Opole, komiks Bolkowe OpoLwieści wydany przez Stowarzyszenie RAZEM DLA KULTURY a także Atelier Maxa Glauera. W siedzibie biura wydawane są nagrody zdobywane w konkursach organizowanych przez Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej, m in. bilety na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, koszulki, poduszki festiwalowe płyty DVD itd. Pracownicy Miejskiej Informacji Turystycznej prowadzą frekwencję turystów odwiedzających biuro MIT oraz weryfikują opinię odwiedzających Opole turystów dotyczącą oferowanych usług na podstawie ankiet. Większość wypowiadających się w ankietach polskich i niemieckojęzycznych turystów uważa, że otrzymali satysfakcjonujące odpowiedzi na swe zapytania oraz bardzo dobrze ocenia kompetencje pracowników Miejskiej Informacji Turystycznej. TiR2.3. Organizacja wspólnych przedsięwzięć promujących walory turystyczne gmin Aglomeracji Opolskiej Aglomeracja Opolska na bieżąco W 2013 r.: Prace zespołu roboczego Turystyka, w skład którego wchodzą przed- 350 ( ) Brak danych Brak danych Budżet miasta, budżet Aglomeracji 71 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 72

73 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Urząd Miasta Wydział Kultury i Promocji stawiciele gmin AO zainteresowanych rozwojem turystyki, organizatorów turystyki, OROT, UMWO i in. Zespół wypracował zestaw propozycji tzw. pakietów pobytowych, adresowanych do różnych grup turystów (pakiety rodzinne, biznesowe, pakiety dla seniorów, grup szkolnych itp.) W marcu 2013 r. pakiety promowane były w trakcie Międzynarodowych Targów Turystyki w Berlinie. Wszystkie dostępne są na stronie internetowej Prace zespołu będą kontynuowane w 2015 r. w maju 2015 r. pakiety promowane będą ponownie w trakcie Międzynarodowych Targów Turystyki w Opolu. Opolskiej W 2014 r. Zagadnienia turystyki stanowią istotną część Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata Dokument powstawał w latach , a przyjęty został uchwałą Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w grudniu 2014 r. Cel szczegółowy II 4 Rozwój gospodarki opartej na zasobach kulturowych i przyrodniczych Aglomeracji Opolskiej Strategia wymienia 2 projekty, które będą realizowane do 2020 roku: Projekt strategiczny II.4.1 Rozwój szlaków jakubowych na terenie AO Projekt strategiczny II.4.2 Zintegrowana oferta turystyczna Aglomeracji Opolskiej opracowanie pakietów turystycznych Ponadto na zamówienie Stowarzyszenia AO powstało Studium koncepcyjne dziedzictwa kulturowego Aglomeracji Opolskiej, które jest rozwinięciem zapisów Strategii i zawiera część operacyjną (listę zł (w całości ze środków programu operacyjnego Pomoc 72 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 73

74 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania wspólnych zadań partnerów AO). Prace nad studium zakończono w grudniu 2014 r. techniczna ) 16. DZIEDZINA: EDUKACJA EKOLOGICZNA (EE) Walory turystyczne promowane są nadal na stronie internetowej AO w specja-lnej zakładce Strefa turysty oraz na portalu społecznościowym Facebook Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska Cel strategiczny (długoterminowy): Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw poszanowania środowiska przyrodniczego 16.1 Cel operacyjny (średnioterminowy): EE1. Propagowanie działań proekologicznych wspierających realizację planów i programów dotyczących naprawy poszczególnych komponentów środowiska oraz koordynacja zadań realizowanych przez jednostki oświatowe i organizacje pozarządowe EE 1.1. Realizacja i kontynuacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań pro-ekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Zadanie ciągłe na bieżąco W 2014r. wyremontowano ścieżkę edukacyjną w lesie w Grudzicach. Remont polegał na wymianie 15 starych drewnianych stelaży, na których były powieszone tablice edukacyjne opisujące ekosystem leśny. Edukacja ekologiczna ukierunkowana na różne grupy społeczeństwa, dotycząca wszystkich aspektów środowiskowych, w tym selektywnego gromadzenia odpadów realizowana jest przez WOSiR na bieżąco - wydawanie ulotek, prelekcje w szkołach, itp. Wydawane ulotki, dotyczące każdej akcji organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opole, rozdysponowane są do mieszkańcowi, placówek oświatowych, zarządców nieruchomości; prowadzone były prelekcje w ramach konkursów dla placówek oświatowych, dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. 250 (corocznie w latach ) 15,30 WFOŚiGW 6,65 (budżet miasta) Budżet miasta, NFOŚiGW, WFOŚiGW W latach realizowano akcje Konkurs dla placówek oświatowych Śmieci mniej-ziemi lżej (zbiórka Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 74

75 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania surowców wtórnych i baterii). Akcja edukacyjna Sprzątanie Miasta Dzień Ziemi (finansowanie rękawic i worków na odpady dla placówek oświatowych, sprzątanie miasta, zwiedzanie Centrum Przetwarzania Odpadów w Opolu, zbiórka odpadów); Eventy ekologiczne razem z Fundacją ARKA z Wrocławia dot. recyklingu i ograniczenia powstawania Odpadów Finansowanie nagród dla placówek za konkursy zw. z odpadami ekologiczny pojazd z surowców wtórnych, itd. Zbiórki leków, termometrów, baterii, odp. niebezpiecznych, elektrośmieci - połączone każdorazowo z akcjami edukacyjnymi (plakaty, ulotki, mat. dla nauczycieli, itd.) Akcja razem z FE ARKA Kochasz dzieci nie pal śmieci akcja informująca o problemie spalania śmieci, dystrybucja plakatów w placówkach oświatowych i do mieszkańców, Akcja Listy do Ziemi - to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. w akcji pilotażowej wzięło udział 350 gmin, około 4000 placówek oświatowych i prawie 500 tysięcy dzieci i młodzieży. Start Listów dla Ziemi 2014 nastąpił w listopadzie w całorocznym programie przewidziane są różne warsztaty, happeningi czy konkursy Dla skazanych i osadzonych w Areszcie Śledczym w Opolu i Zakładzie Karnym prowadzone są cyklicznie zajęcia dydaktyczne w formie warsztatów multimedialnych z zakresu ochrony środowiska (w tym ochrony powietrza), mające na celu 74 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 75

76 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej uwrażliwienie osadzonych na problematykę ochrony środowiska i wpisujące się doskonale w zajęcia resocjalizacyjne Kampania na temat nielegalnego spalania odpadów w gospodarstwach domowych wspólnie z Ekopatrolem Straży Miejskiej w Opolu (w tym prowadzenie szkoleń dla Straży Miejskiej), kontrole posesji w okresie jesiennozimowym, dystrybucja ulotek do mieszkańców, Wydano z dotacji WFOŚiGW ulotki w ramach zadania Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami - Wydanie ulotek dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu, ma na celu informowanie mieszkańców Opola o sposobach postępowania z poszczególnymi frakcjami wytwarzanych odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych, w związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami, wynikającą z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy. Prawidłowe postępowanie z odpadami opisane w ulotkach będzie miało na celu również wyjaśnienie mieszkańcom powodów zmiany całego systemu i objaśnienie konieczności osiągania przez gminy odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku surowców W 2014 r. Prowadzenie edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów. Stworzenie i rozwijanie strony internetowej dla dzieci w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Przygotowanie i rozpowszechnianie nie określono nie określono 75 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 76

77 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania EE1.2. Kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu wystąpienia awarii przemysłowych (broszury, informacje udostępniane przez stronę internetową WPSP) Komenda Miejska PSP w Opolu WIOŚ Zadanie ciągłe na bieżąco materiałów edukacyjnych. W 2013 r.: Letnia akcja otwarte strażnice. Grupy osób dorosłych, dzieci mogą odwiedzać jednostki straży pożarnej. Uczestniczą w pokazach sprzętu pożarniczego, pogadankach na tematy bezpieczeństwa, w tym również prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia środowiska. w roku 2013 strażnice odwiedziło 245 osób. (w ramach zadań własnych) 0,00 0,00 Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna w Opolu, Budżet WIOŚ W 2014 r. Współudział w tworzeniu wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola broszury opisującej właściwe zachowania się podczas występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, Powodzi, zatruciem tlenkiem węgla, cele i sposoby ewakuacji. Letnia akcja otwarte strażnice. Grupy osób dorosłych, dzieci mogą odwiedzać jednostki straży pożarnej. Uczestniczą w pokazach sprzętu pożarniczego, pogadankach na tematy bezpieczeństwa, w tym również prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia środowiska. w roku 2014 strażnice odwiedziło 452 osoby. EE.1.3. Rozwój współpracy z placówkami oświatowymi i podmiotami zewnętrznymi (w tym organizacjami pozarządowymi) w programów edukacyjnych, w szczególności wspierających naprawcze plany i programy środowiskowe Urząd Miasta Wydział Oświaty Zadanie ciągłe na bieżąco Zadanie nie leży w kompetencji WIOŚ. Wszystkie działania edukacyjne są kierowane do placówek oświatowych i podmiotów zewnętrznych, ze względu na ich skalę oddziaływania lub są z nimi współorganizowane. Wydział Oświaty współpracował z placówkami oświatowymi w programów edukacyjnych, przekazując im wszelkie informacje o propozycjach działań (konkursy, akcje, programy edukacyjne), przesyłane do Wydziału przez zewnętrzne podmioty (głównie organizacje pozarządowe, a także 20 (corocznie w latach ) b.d. b.d. Budżet miasta 76 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 77

78 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania firmy). Wydział Oświaty kierował także do placówek oświatowych wszystkie informacje przekazywane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dotyczące przeprowadzanych akcji na rzecz ochrony środowiska. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ramach zadań własnych wszystkie przygotowane materiały mające charakter edukacyjny, informacje, publikacje przekazuje bezpłatnie do wszystkich placówek oświatowych w Opolu. EE1.4. Uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniach oraz działaniach jednostek w sytuacji zagrożenia skażeniem środowiska Urząd Miasta Opola Zadanie ciągłe na bieżąco zadanie realizowane w ramach zadania EE (corocznie w latach ) Komenda Miejska PSP 16.2 Cel operacyjny (średnioterminowy): EE2. Wykorzystanie nowoczesnych metod, narzędzi do szerzenia informacji o środowisku EE2.1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej Zakład Komunalny Sp. z o.o., Urząd Miasta do 2014 Realizację zadania zaplanowano w okresie późniejszym ( ) b.d. b.d. Budżet miasta, Komenda Główna PSP, WFOŚiGW NFOŚiGW, budżet miasta, środki własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. EE2.2 Opracowanie filmu edukacyjnego dla mieszkańców miasta przedstawiającego efekty i możliwości ochrony środowiska naturalnego Urząd Miasta 2013 Realizację zadania zaplanowano w okresie późniejszym 35 (2013) Budżet miasta, WFOŚiGW 17. DZIEDZINA: MONITORING JAKOŚCI ŚRODOWISKA (MJS) Cel strategiczny (długoterminowy): Pełna wiedza o stanie jakości środowiska 17.1 Cel operacyjny (długoterminowy): EE1. Wspieranie i rozwój monitoringu środowiska MJS1.1. Monitorowanie stanu powietrza w Opolu zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata Zadanie ciągłe na bieżąco W 2013 r: Monitoring jakości powietrza został zrealizowany w zakładanym zakresie MJS1.2. Monitorowanie stanu wód powierzchniowych monitoring stanu wód powierzchniowych zgodnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Zadanie ciągłe na bieżąco W 2014 r.: Monitoring jakości powietrza został zrealizowany w zakładanym zakresie 400 (corocznie w latach ) na całość monitoringu na terenie województwa W 2013 r: Monitoring stanu wód powierzw ramach MJS1.1. b.d. b.d. WFOŚiGW, środki własne WIOŚ, Urząd Miasta Opola (w zakresie pomiarów pasywnych) b.d. b.d. WFOŚiGW, środki własne 77 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 78

79 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata Ochrony Środowiska chniowych został zrealizowany w zakładanym zakresie. WIOŚ W 2014 r.: Monitoring stanu wód powierzchniowych został zrealizowany w zakładanym zakresie. MJS1.3. Monitorowanie PEM zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Zadanie ciągłe na bieżąco W 2013 r: Monitoring promieniowania elektromagnetycznego został zrealizowany w zakładanym zakresie. w ramach MJS1.1. b.d. b.d. WFOŚiGW, środki własne WIOŚ W 2014 r.: Monitoring promieniowania elektromagnetycznego został zrealizowany w zakładanym zakresie. MJS1.4. Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie miasta Opola Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Zadanie ciągłe na bieżąco W 2013 r: Kontrole wykonywane są zgodnie z planem kontroli oraz w ramach kontroli pozaplanowych. (w ramach zadań własnych) b.d. b.d. Środki własne WIOŚ MJS1.5. Monitoring wód podziemnych Państwowy Instytut Geologiczny MJS1.6. Wsparcie monitoringu środowiska w zakresie jakości powietrza Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) (pomiary prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) Zadanie ciągłe Zadanie ciągłe na bieżąco na bieżąco W 2014 r.: Kontrole wykonywane są zgodnie z planem kontroli oraz w ramach kontroli pozaplanowych. Państwowy Instytut Geologiczny PIG, w latach nie prowadził na terenie miasta Opola żadnych działań z zakresu ochrony i wpływu na środowisko. Zgodnie z umową nr RB/422/2013 z dnia r., w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. prowadzone były badania stanu środowiska w Opolu, obejmujące badania jakości powietrza atmosferycznego w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu: Rynek- Ratusz, ul. Jodłowa 6, ul. Zwycięstwa 47, ul. Chabrów 56 oraz ul. Św. Anny 8. Rozliczenie zadania następowało kwartalnie, łączny koszt badań wyniósł: ,00 zł. (w ramach zadań własnych) 30 (corocznie w latach ) nie wystąpiły nie wystąpiły Środki GIOŚ 25,5 25,3 Budżet miasta, Środki własne WIOŚ 78 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 79

80 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania Zgodnie z umową RB/193/2014 z dnia r. w okresie od i XII 2014 r. na terenie miasta Opola prowadzone były badania stanu środowiska, obejmujące badania jakości powietrza atmosferycznego w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu: Rynek-Ratusz, ul. Jodłowa 6, ul. Zwycięstwa 47, ul. Chabrów 56 oraz ul. Św. Anny 8. w terminie do r. w ramach pozycji wydatkowano środki w kwocie: ,50 zł, stanowiące wartość wykonanych w IV kwartałach 2014 roku badań jakości powietrza atmosferycznego. MJS1.7. Wsparcie monitoringu środowiska w zakresie hałasu Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Zadanie ciągłe na bieżąco W dniu r. zawarto umowę nr RB/415/2013 na przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie miasta Opola w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy: Oleskiej, Wrocławskiej i Krapkowickiej, koszt usługi: 5.467,50 zł. Ponadto, w ramach tej pozycji, zarezerwowano środki w kwocie ,00 zł na prowadzenie interwencyjnych pomiarów hałasu. w ramach tych środków zawarto umowę nr RB/673/2013 z dnia r. na wykonanie pomiarów natężenia dźwięku przy zabudowie wielorodzinnej w okolicach kampusu Politechniki Opolskiej podczas Studenckiej Wiosny Kulturalnej Piastonalia 2013, koszt pomiarów wyniósł: 6.852,33 zł. 7 (corocznie w latach ) 12,3 12,03 Budżet miasta W dniu r. zawarto umowę nr RB/194/2014 na przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie miasta Opola w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych: ul. Domańskiego/10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, Al. Witosa/Krzemieniecka, ul. Niemodlińska/Pl. Kazimierza. Wartość zada- 79 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 80

81 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania nia: 5.467,50 zł, termin umowy: r. Ponadto, w ramach tej pozycji dla zadania dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Opola, wydatkowano środki w kwocie 5.535,00 zł na opracowanie wytycznych do SIWZ, dokonano opłaty za zużycie energii elektrycznej w związku z eksploatacją zainstalowanej stacji monitoringu hałasu na części elewacji budynku OSM Przyszłość przy ul. Chabrów, koszt: 36,90 zł, a także zamontowano 3 podliczniki elektryczne dla stacji pomiaru hałasu w budynkach przy ul. Prószkowskiej 76, ul. Ozimskiej 75a i ul. Budowlanych 27, koszt: 996,30 zł. MJS1.8. Wsparcie monitoringu środowiska w zakresie jakości gleb Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) Zadanie ciągłe na bieżąco Z dniem r. na kwotę ,00 zł zawarta została umowa nr RB/264/2013 dotycząca monitoringu jakości gleb na terenie miasta Opola, zadanie było realizowane do dnia r. Próby glebowe pobrano z następujących terenów: teren Parku na Wyspie Bolko (8 próbek), teren Parku Nadodrzańskiego (4 próbki), teren Parku na Osiedlu Armii Krajowej (8 próbek), tereny inwestycyjne Metalchem (5 próbek). 65 (corocznie w latach ) 28,6 59,4 Budżet miasta Z dniem r. na kwotę ,00 zł zawarta została umowa dotycząca monitoringu jakości gleb w 3 punktach pomiarowych: Park na Osiedlu Armii Krajowej, Park Nadodrzański, Park na Wyspie Bolko. Umowa obowiązywała do dnia r. Uzyskane wyniki monitoringu gleb przekazane zostały do RDOŚ, WIOŚ Opole, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gmina Opole, jako jedyna gmina z terenu województwa 80 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 81

82 Nr Ocena progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Nazwa działania Jednostka realizująca Termin Faktyczny okres Opis stanu Koszt zakładany Koszt poniesiony w 2013 r. w 2014 r. Źródło finansowania opolskiego od 2006 r. prowadzi monitoring jakości gleb na terenie miasta Opola w ramach środków własnych i w konsekwencji przygotowana jest na realizację nowych przepisów nakładających na Starostów, obowiązek prowadzenia rejestru gleb. 81 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 82

83 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 4. PODSUMOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA OPOLA W LATACH Gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca I półrocza 2013 roku Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta do I połowy 2013 r. określał Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola przyjęty Uchwałą Nr LVIII/660/06 Rady Miasta Opola z 2006r., zmieniony Uchwałą Nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16 marca 2006 r., Uchwałą Nr XIII/109/07 z dnia 24 maja 2007 r. oraz Uchwałą Nr LXI/633/09 z dnia 29 grudnia 2009r. Dominującym był system polegający na gromadzeniu przez właścicieli nieruchomości odpadów zmieszanych, które następnie odbierane były przez specjalistyczne podmioty, transportowane i unieszkodliwiane przez składowanie na składowisku. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola polegał na selektywnym zbieraniu i odbiorze następujących rodzajów odpadów: 1. odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne) wraz z papierem, tekturą, metalami; 2. odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone); 3. odpady wielkogabarytowe; 4. odpady niebezpieczne. Uzupełnieniem systemu selektywnej zbiórki prowadzonej w systemie pojemnikowym była zbiórka w workach. Dualny system zbiórki odpadów opakowaniowych funkcjonował w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej wysokiej. w zabudowie jednorodzinnej system selektywnej zbiórki u źródła prowadzony był za pomocą 4 worków: na makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe. w zabudowie wielorodzinnej worki umieszczone i odbierane były z pomieszczeń zsypowych, system realizowany głównie w zasobach Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość (ok. 300 pomieszczeń zsypowych) oraz w ok. 100 pomieszczeniach zasobów mieszkaniowych administrowanych przez innych zarządców. Corocznie zawierana była również umowa na opróżnianie 35 zestawów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym, stanowiących własność Miasta. Każdy z zestawów zawierał pojemnik na makulaturę, tworzywa sztuczne szkło białe i szkło kolorowe. Urząd Miasta w swoich działaniach systematycznie kontynuował i rozszerzał selektywną zbiórkę odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji w systemie biokompostowników, zapoczątkowaną przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Opolu w 2011 r. Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych prowadzona jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa już od 2005 r. Zbiórka prowadzona jest w systemie kontenera mobilnego ustawionego w 28 miejscach na terenie miasta Opola, co zabezpiecza potrzeby mieszkańców. Na przedsiębiorcach prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych ciążył obowiązek odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów zebranych w sposób selektywny wraz ze wskazaniem właścicieli, którzy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów oraz obciążania takich właścicieli wyższą opłatą za odbiór nieposegregowanych odpadów. Intensywne działania Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej i wzmożone kontrole Straży Miejskiej wpłynęły na obserwowany od 2008 r. systematyczny wzrost ilości podpisywanych umów na selektywną zbiórkę odpadów przez Zarządców nieruchomości, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz odbiorców indywidualnych. 82 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 83

84 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Z dniem 1 stycznia 2012r. weszły w życie wspomniane zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według dodanego przepisu art. 9b i 9c w/w ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, a rejestr taki prowadzi prezydent miasta. Z literalnego brzmienia przepisu oznacza to, iż jeśli dany przedsiębiorca odbiera odpady z kilku gmin, to podlega wpisowi do rejestru w każdej gminie. Powyższe potwierdza art. 9c, mówiący o tym, iż przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Od dnia złożenia pierwszego wniosku w sprawie wpisu gmina ma obowiązek prowadzić rejestr. Od tego momentu gmina nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy jednak podkreślić, iż przedsiębiorcy legitymujący się dotychczasowymi zezwoleniami mogli prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów bez wpisu do rejestru do dnia 1 stycznia 2013 r. Od dnia 1 stycznia 2012 r. Prezydent Miasta Opola prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Podmioty prowadziły indywidualne umowy na wywóz odpadów z osobami prywatnymi i podmiotami gospodarczymi oraz umowy zbiorowe obejmujące wszystkie gospodarstwa domowe danej spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty. Właściciele nieruchomości do I połowy 2013 roku obowiązani byli do pozbywania się odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pomimo, że każdy właściciel posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami był zobowiązany do utrzymania porządku i czystości poprzez zbieranie i usuwanie odpadów, przypuszczalnie nie wszyscy mieszkańcy posiadali umowy na odbieranie odpadów, a odpady mogły być deponowane w miejscach do tego celu nie przeznaczonych. Należy jednak zaznaczyć, iż na skutek działań podejmowanych przez Urząd Miasta Opola takie sytuacje były zjawiskiem sporadycznym. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola prowadził comiesięczną aktualizację bazy danych o właścicielach, którzy podpisali lub rozwiązali umowę na odbiór odpadów komunalnych. W przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych, dana posesja zgłaszana była do kontroli prowadzonej przez Straż Miejską. W roku 2011 Straż Miejska przeprowadziła około 110 kontroli posesji na zlecenie Urzędu Miasta Opola, z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 249 kontroli własnych dotyczących sprawdzenia posesji pod kątem pozbywania się odpadów komunalnych oraz posiadania umów na odbiór odpadów stałych i ciekłych. Nałożono 143 mandaty karne z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz skierowano 7 wniosków do sądu za popełnienie wykroczenia. w 2012 r. podmioty prowadzące odbiór odpadów od mieszkańców wskazały 469 właścicieli, którzy zbierali odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku. W tym samym roku liczba właścicieli nieruchomości, od których odebrano odpady komunalne, została określona na osoby (wg Rocznego Sprawozdania Prezydenta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi). Osiągnięty w 2012 r. wynik 1,2% mieszkańców prowadzących zbiórkę w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości świadczy o prawidłowo prowadzonej przez Urząd Miasta strategii kontroli oraz edukacji wśród mieszkańców itp. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 83 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 84

85 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Dla porównania w IV kwartale 2013 r. liczba właścicieli nieruchomości, którzy zbierali odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem czystości i porządku na terenie Miasta Opola kształtowała się na poziomie 163 mieszkańców na właścicieli nieruchomości od których odpady komunalne zostały odebrane (wg Rocznego Sprawozdania Prezydenta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.). Rysunek 4.1 Nieruchomości zbierające odp. niezgodnie z Regulaminem w 2012 i 2013 r. 4.2 Odbiór odpadów komunalnych od II półrocza 2013 roku Od 1 lipca 2013 r. w Opolu, podobnie jak w całym kraju, obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz z późn. zm.). W celu wdrożenia szerokiego zakresu obowiązków scedowanych na podstawową jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest gmina, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola oraz Dział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w 2012 r. podjęły szereg działań mających na celu wypełnienie podstawowych zobowiązań nałożonych przez w/w ustawę oraz organizację optymalnego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta Opola. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, jakie wprowadziła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz z późn. zm.) polegają przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych i alternatywnie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. W nowym systemie obligatoryjnie odpady odbierane są wyłącznie z gospodarstw domowych (od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, natomiast odbiór od właścicieli nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają odpady komunalne (czyli nieruchomości niezamieszkałych) jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem gminy. Gmina, a dokładnie Rada Gminy mogła zatem zadecydować o przejęciu obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych jedynie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, pozostawiając dotychczasowe zasady w stosunku do nieruchomości niezamieszkałych i ich właścicieli, czyli możliwość zawierania umów na odbieranie odpadów komunalnych między nimi, a podmiotem odbierającym odpady komunalne. Zatem w ten sposób na terenie gminy będą mogły funkcjonować dwa systemy. Przejęcie natomiast przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi będzie tym samym zwalniać właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Za przejęcie powyższych obowiązków gmina pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za 84 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 85

86 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata uwzględnia koszty odbierania, transportu, odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami, a także koszty administrowania systemem oraz koszty tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Z opłaty pobranej od właściciela nieruchomości pokryte są koszty odbierania odpadów czy też utrzymania punktów. Opłata stanowi dochód budżetu gminy i przeznaczana jest na finansowanie funkcjonującego systemu. Gmina może prowadzić PSZOK samodzielnie, jednakże odbieranie odpadów ma obowiązek zlecić w drodze przetargu przedsiębiorcy odbierającemu odpady [3]. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku Gmina Opole przejęła obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta Opola. Celem wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi było uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów komunalnych, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych u źródła, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie oraz redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, a przede wszystkim eliminowanie dzikich wysypisk odpadów oraz praktyk nielegalnego spalania odpadów w piecach Realizacja obowiązków gminy Wypełniając wymogi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto Opole (Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej (WITGK) Urzędu Miasta Opola) w 2013 roku kontynuowało działania zmierzające do wprowadzenia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zrealizowano między innymi następujące działania: 1) Rada Miasta Opola podjęła wszelkie niezbędne uchwały obligatoryjne oraz fakultatywne dotyczące odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi: - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola, - w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; - w sprawie podziału obszaru miasta Opole na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty; - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2) sporządzono kalkulację stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola; 3) prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 85 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 86

87 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 4) przygotowano wzory deklaracji o wysokości opłaty składanej przez mieszkańców oraz przeprowadzono akcję przyjmowania, weryfikacji i analizy deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości; 5) przystąpiono do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 6) prowadzono działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (były to m.in. ulotki, publikacje prasowe, książeczka dla dzieci Bądź Eko, happening, spotkania informacyjne, strona internetowa prezentacje video dot. sposobu wypełnienia deklaracji śmieciowej). Kampania obejmowała również pomoc mieszkańcom w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na specjalnym stoisku w Ratuszu w okresie kwiecień - maj 2013 roku. 7) zorganizowano przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w trzech odrębnych sektorach miasta oraz wyłoniono wykonawców zadań (zawarto odpowiednie umowy). Przedmiot zamówienia stanowił: Odbiór komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe. W dniu 5 grudnia 2013 zawarta została umowa wykonawcza pomiędzy Miastem Opole, a Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu formalizująca i uszczegóławiająca zasady współpracy oraz zakres zadań Działu Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. ( Dział ZGOK ). Dział ma siedzibę przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu. Umowa przewiduje w szczególności następujące rodzaje zadań Działu ZGOK: - nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, - prowadzenie systemu przyjmowania i przekazywania do podmiotów odbierających odpady komunalne reklamacji dotyczących tematyki pojemników (braki, niewłaściwe pojemności, uszkodzenia) oraz wywozów (braki lub niezgodności z harmonogramem). - prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, - prowadzenie procesu zarządzania systemem m.in. poprzez kompletowanie informacji na temat zapotrzebowania na pojemniki do gromadzenia odpadów na nieruchomościach objętych systemem i przekazywanie ich do wykonawców usług odbierania i zagospodarowania odpadów, - sprawdzanie poprawności segregacji, - przygotowywanie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami. W ramach działań uzupełniających nowy system gospodarowania odpadami w mieście Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadził organizację stałych zbiórek odpadów problemowych tj. leków, termometrów, baterii, elektroodpadów, odpadów niebezpiecznych. Ponieważ w/w działania Wydział prowadził już od 2004 r. nowy system gospodarowania odpadami nie musiał uwzględniać zbiórki tego rodzaju odpadów w harmonogramach zbiórek. Kontynuacja zadań od 10 lat, a tym samym przyzwyczajenie mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów daje w konsekwencji efekt ekologiczny w postaci wydzielenia w/w odpadów problemowych ze strumienia odpadów zmieszanych na wysokim poziomie. Dodatkowo w ramach podpisywanych porozumień z organizacjami odzysku, które odbierały 86 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 87

88 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska odpady, organizacje ponosiły część kosztów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą postępowania z tego rodzaju odpadami Model organizacji systemu gospodarowania odpadami Zgodnie z wytyczonymi w KPGO 2014 celami w zakresie odzysku i recyklingu, wymagane jest prowadzenie odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych: - Odpady zielone z ogrodów i parków - Odpady kuchenne biodegradowalne - Papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.) - Szkło (w tym opakowaniowe szkło bezbarwne i kolorowe) - Tworzywa sztuczne i metale - Zużyte baterie i akumulatory - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Przeterminowane leki - Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) - Odpady wielkogabarytowe - Odpady budowlano remontowe Ponadto przewiduje się zbiórkę odpadów komunalnych zmieszanych. Szczegółowy sposób zbiórki poszczególnych frakcji odpadów prowadzonej na terenie Miasta Opole przedstawiono poniżej. 87 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 88

89 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Rysunek 4.2 Schemat organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola [3] 1 nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Uwaga: dodatkowo w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej system przewiduje również zbiórkę wybranych odpadów wielkogabarytowych w terminach i miejscach określonych harmonogramem. 88 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 89

90 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Gromadzenie odpadów W Modelu organizacji systemu gospodarowania odpadami właściciele nieruchomości zobowiązani są do oddzielnego zbierania następujących frakcji: Nieruchomości zamieszkałe (zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna) Zbiórka prowadzona w podziale: - odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych a. kolor pojemnika: żółta klapa b. lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, w zabudowie jednorodzinnej zbiórka u źródła - szkło a. kolor pojemnika: zielony b. lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, w zabudowie jednorodzinnej zbiórka u źródła - odpady komunalne ulegające biodegradacji a. kolor pojemnika: brązowy biokompostownik b. lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, w zabudowie jednorodzinnej zbiórka u źródła c. system dopuszcza prowadzenie przydomowych kompostowników (wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej) - pozostałości po segregacji odpadów komunalnych i odpady komunalne zmieszane a. kolor pojemnika: czarny b. lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, w zabudowie jednorodzinnej zbiórka u źródła Ustalono minimalną sumaryczną pojemność pojemnika dla nieruchomości zamieszkałych 60 litrów na mieszkańca/tydzień. Pozostałe frakcje zbierane selektywnie mieszkańcy samodzielnie przekazują do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK został określony na powyższym schemacie organizacji systemu. Dodatkowo niektóre rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK mogą zostać przekazane do innych miejsc na terenie miasta Opola: - odpady niebezpieczne takie jak zużyte baterie, mogą zostać przekazane do punktów zbiórki organizowanych przez miasto Opole rozmieszczonych w szkołach, budynkach urzędów i niektórych sklepach, (zbiórka organizowana przez WOSiR) - przeterminowane leki mogą być przekazane do aptek, w których Miasto Opole prowadzi zbiórki takich leków, (zbiórka organizowana przez WOSiR) - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, do miejsc zbierania zużytego sprzętu, (zbiórka organizowana przez WOSiR) - komunalne odpady budowlane gromadzone w kontenerach specjalnie do tego celu przystosowanych oraz odbierane przez uprawniony podmiot, niezwłocznie po zgłoszeniu. System przewiduje również zbiórkę wybranych odpadów wielkogabarytowych w terminach i miejscach określonych harmonogramem przez uprawniony podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z którym miasto Opole ma zawartą umowę. 89 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 90

91 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych przejęła gmina, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podmiot odbierający odpady dostarcza i wyposaża nieruchomość w pojemniki. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Na terenie Miasta Opola funkcjonuje jednorodny system odbioru odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Wprowadzenie takiego systemu pozwala na uzyskanie zadowalającego poziomu szczelności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zbiórka prowadzona w podziale: - odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych kolor pojemnika: żółta klapa - szkło kolor pojemnika: zielony - odpady komunalne ulegające biodegradacji kolor pojemnika: brązowy biokompostownik - pozostałości po segregacji odpadów komunalnych i odpady komunalne zmieszane kolor pojemnika: czarny Minimalne sumaryczne pojemności pojemników na odpady dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: a. w miejscu pracy - 10 litrów na 1 pracownika/tydzień; b. w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach 5 litrów na 1 ucznia, dziecko, studenta/tydzień; c. w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, akademikach, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej - 15 litrów na 1 łóżko/tydzień; d. w lokalach gastronomicznych - 15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/tydzień; e. w ulicznym punkcie szybkiej konsumpcji litrów/tydzień; f. w wielko-powierzchniowych centrach handlowych - 60 l na każde 10 m 2 powierzchni handlowej/tydzień; g. w ogrodach działkowych: - 20 litrów na 1 działkę/tydzień w sezonie letnim; - 4 litry na działkę/tydzień w sezonie zimowym; h. na targowiskach, halach targowych, giełdach - 20 litrów na miejsce handlowe/tydzień; i. na cmentarzach: - 3 litry na 1 nagrobek/tydzień w sezonie letnim; - 1 litr na 1 nagrobek/tydzień w sezonie zimowym; j. w zespołach garaży - 5 litrów na 1 miejsce garażowe/tydzień. Kontrola poprawności prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych Od r., zgodnie z zapisami art. 9f. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz z późn. zm.), w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne odbiera je jako zmieszane odpady komunalne. Pojemniki z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami 90 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 91

92 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska zostają oznakowane naklejką w kształcie trójkąta równobocznego o długości boku 15 cm, w kolorze czerwonym (zdjęcie obok). Odpady te są odebrane w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Po opróżnieniu pojemników Firma odbierająca odpady zobowiązana jest usunąć naklejkę. W przypadku zabudowy jednorodzinnej odpady opakowaniowe oraz szkło można dosegregować i wywieźć we własnym zakresie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które są zlokalizowane przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych oraz przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, a następnie samodzielnie zerwać naklejkę Odbiór i transport odpadów Podział obszaru administracyjnego miasta na sektory Jak stanowi art. 6d ust. 2 u.c.p.g., w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminach liczących ponad mieszkańców, Rada Gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory. Uchwałą Nr XXXIV/532/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Opole na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, miasto podzielone zostało na 3 sektory: Sektor I Wójtowa Wieś, Szczepanowice, Bierkowice, Półwieś, część obrębu Opole, Zakrzów, Wróblin, Gosławice. Sektor II Obręb Opole. Sektor III część obrębu Opole, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Groszowice, Malina, Grotowice. Granica sektora I rozpoczyna się Kanałem Ulgi, biegnie Kanałem Wińskim oraz rzeką Odrą, aż do Mostu Sybiraków, następnie biegnie wzdłuż osi ulicy Nysy Łużyckiej, przechodzi wzdłuż osi w ulicę Batalionów Chłopskich. Pod wiaduktem kolejowym jest kontynuowana wzdłuż osi ulicy Rataja, następnie wzdłuż osi ulicy Sosnkowskiego, aż do skrzyżowania z ulicą Pużaka. Dalej przebiega wzdłuż osi ulicy Pużaka, następnie polami równolegle na południowy zachód od ulicy Lipowej (ulica Lipowa jest w obrębie sektora III) oraz po granicy miasta. Granica sektora II rozpoczyna się ulicą Św. Jacka wzdłuż osi, następnie przebiega nabrzeżem Odry, aż do Mostu Sybiraków. Jest kontynuowana wzdłuż osi ulicy Nysy Łużyckiej i ulicy Batalionów Chłopskich. Od skrzyżowania ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Oleską granica przebiega wzdłuż torów kolejowych, aż do ulicy Wschodniej (rejon stadionu żużlowego), następnie jest kontynuowana wzdłuż osi ulicy Wschodniej, aż do ulicy Mieszka I, następnie wzdłuż torów kolejowych. Dalej przebiega wzdłuż osi ulicy Armii Krajowej aż do ulicy Reymonta (wiadukt na ulicy Struga), następnie wzdłuż wiaduktu na ul. Struga i wzdłuż osi ulicy Struga aż do ulicy Św. Jacka. Granica sektora III rozpoczyna się od granicy miasta, następnie biegnie polami równolegle na południowy zachód od ulicy Lipowej do skrzyżowania z ulicą Pużaka, przechodzi w ulicę Sosnkowskiego (wzdłuż osi ulicy), jest kontynuowana wzdłuż osi ulicy Rataja, następnie wzdłuż torów kolejowych aż do ulicy Wschodniej. Dalej przebiega wzdłuż osi ulicy Wschodniej, następnie wzdłuż osi ulicy Mieszka I, wzdłuż torów kolejowych, następnie wzdłuż osi ulicy Armii Krajowej aż do wiaduktu na ulicy Struga. Jest kontynuowana wzdłuż 91 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 92

93 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska osi ulicy Struga aż do ulicy Św. Jacka. Następnie biegnie nabrzeżem Odry, Kanałem Wińskim, Kanałem Ulgi oraz po granicy miasta. Rysunek 4.3 Podział obszaru administracyjnego miasta na sektory 92 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 93

94 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska W takim przypadku przetarg organizuje się dla każdego z wyznaczonych sektorów (art. 6d ust. 3 u.c.p.g.) Miasto Opole przeprowadziło postępowanie przetargowe odrębnie dla każdego sektora. Przedmiot zamówienia stanowił: Odbiór komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe. Sektor I Wykonawcą zadania było konsorcjum dwóch firm występującym pod nazwą REMONDIS Opole Sp. z o.o. ELKOM Sp. z o. o. Sektor II Wykonawcą zadania był REMONDIS Opole Sp. z o. o. Sektor III Wykonawcą zadania było konsorcjum dwóch firm występującym pod nazwą REMONDIS Opole Sp. z o.o. ELKOM Sp. z o. o. Termin zadania: do r., z tym że odbieranie odpadów w terminie od r. do r. Częstotliwość odbioru odpadów Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych prowadzona jest zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale Rady Miasta Opola w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 1) Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: a) zabudowa wielorodzinna: odpady wielkogabarytowe 1 raz na tydzień, z miejsc i w terminach wyznaczonych harmonogramem określonym przez firmę wywozową; pozostałości po segregacji odpadów komunalnych 3 razy na tydzień; odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych 2 razy na tydzień; odpady szklane - 1 raz na 2 tygodnie; odpady ulegające biodegradacji: - sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października) 1 raz na tydzień; - sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca) 1 raz na 2 tygodnie; b) zabudowa jednorodzinna: odpady wielkogabarytowe 1 raz na miesiąc, z miejsc i w terminach wyznaczonych harmonogramem określonym przez firmę wywozową; pozostałości po segregacji odpadów komunalnych 1 raz na 2 tygodnie; odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych 1 raz na 4 tygodnie; odpady szklane 1 raz na 4 tygodnie; odpady ulegające biodegradacji: - sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października) 1 raz na 2 tygodnie; - sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca) 1 raz na 4 tygodnie. W okresie grudnia Wykonawca zobowiązany jest do jednego dodatkowego wywozu odpadów z wszystkich rodzajów pojemników z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. 93 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 94

95 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 2) Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne: pozostałości po segregacji odpadów komunalnych 4 razy w miesiącu; odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych 4 razy w miesiącu; odpady szklane 2 razy w miesiącu; odpady ulegające biodegradacji 2 razy w miesiącu. Każdego roku, w okresie od 30 października do 4 listopada oraz w dniach: 24, 27 i 28 grudnia, a także w okresie dwóch dni przed i dwóch dni po Świętach Wielkanocnych odpady z cmentarzy są odbierane w każdym z wyżej wymienionych dni i nie stanowi to podstawy do złożenia korekty deklaracji. Zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wszystkich sektorów Opola, Wykonawca obowiązany jest przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości odpady zielone, zmieszane odpady komunalne, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami mieszczącego się przy ul. Podmiejskiej 69. W przypadku przerwy technologicznej Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami zmieszane odpady komunalne należy kierować do instalacji zastępczej mieszczącej się na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie. W przypadku awarii, braku mocy przerobowej lub przerwy technologicznej w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami - instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów lub składowiska odpadów, odpady zielone oraz pozostałości po segregacji odpadów komunalnych należy kierować odpowiednio do kompostowni lub na składowisko odpadów mieszczące się na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miasta Opola Uchwałą Nr XXXVII/581/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. spełnia wszystkie w/w wytyczne oraz ustaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości ( 2): 1. od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość: 1) 13,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny; 2) 20,00 zł/osobę miesięcznie, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 2. za każdy odbiór odpadów z pojemnika o określonej pojemności: Pojemność pojemnika na odpady Stawka zbiórka selektywna odpadów Stawka zbiórka nieselektywna odpadów 60 l 4,60 zł 6,70 zł 120 l 9,20 zł 13,40 zł 240 l 18,40 zł 26,70 zł 360 l 27,60 zł 40,00 zł 660 l 50,60 zł 73,40 zł 1100 l 84,40 zł 122,30 zł od 1100 l do 3,5 m 3 włącznie 184,00 zł 267,00 zł od 3,5 do 5 m 3 włącznie 306,80 zł 445,00 zł od 5 do 7 m 3 włącznie 460,00 zł 667,00 zł od 7 do 15 m 3 włącznie 920,00 zł 1334,00 zł Od 15 do 30 m ,00 zł 1840,00 zł 94 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 95

96 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Sposób naliczania ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów w sektorze Dla wykonawcy z tytułu wykonania umowy strony (Miasto Opole oraz podmiot odbierający odpady) ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe należne za 1 miesiąc świadczenia usługi. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne było po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca otrzymał dodatkowe wynagrodzenie w przypadku osiągnięcia w sektorze, w którym prowadził odbiór odpadów, poziomów recyklingu i odzysku wymaganych rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uzyskane przez Wykonawcę poziomy recyklingu i odzysku były rozliczane na podstawie Raportu Recyklingu i Odzysku (RRO) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Opola W maju 2013 r. Urząd Miasta Opola w celu spełnienia obowiązku utworzenia na terenie miasta Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeprowadził postępowanie, którego zakres obejmował prowadzenie dwóch punktów (zbiornic) selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych na terenie miasta Opola, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania: Konsorcjum: 1. Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69, Opole 2. INTEREKO Sp. z o.o. ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, Opole Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określił lokalizację punktów oraz minimalne wymagania dotyczące organizacji zbiornic. Zbiornice (PSZOK) winny być zlokalizowane na terenie miasta Opola: 1 punkt - dzielnica Groszowice, 1 punkt - dzielnica Półwieś. Minimalne wymagania dotyczące zbiornic (PSZOK): 1. Teren zbiornic należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Należy zapewnić miejsca do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu w ilości co najmniej Należy wyznaczyć miejsce o powierzchni zapewniającej selektywne zbieranie odpadów wymienionych we wzorze umowy i gromadzenie ich do czasu transportu do miejsc przetwarzania. Miejsce to powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 4. Należy wyposażyć teren w urządzenia umożliwiające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Zbiornice pozostawać będą własnością wykonawcy i powinny być zlokalizowane na terenie, do którego przedsiębiorca prowadzący zbiornicę posiada tytuł prawny. 95 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 96

97 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu umowy na prowadzenie dwóch PSZOK, od 1 lipca 2013 r. rozpoczął funkcjonowanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Drugi Punkt zlokalizowany przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 w Opolu rozpoczął przyjmowanie odpadów od 1 marca 2014 r. Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Opola określa Regulamin. I. Zasady ogólne: 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu, zwanych dalej PSZOK lub zbiornicą odpadów. 2. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmują nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytworzone przez mieszkańców gminy Opole, z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. 3. Odpady w PSZOK-u gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i p. poż. (w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia) oraz poleceń pracownika punktu. 5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. II. Ustalenia szczegółowe: 1. W PSZOK nie przyjmuje się odpadów zmieszanych. 2. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach oraz w każdą sobotę w godzinach z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny otwarcia w Wigilię Bożego Narodzenia, Wielką Sobotę Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK. 4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. 5. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK, który na wniosek dostarczającego wydaje potwierdzenie przyjęcia odpadów. 6. W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę dostarczającego odpady w imieniu mieszkańca, przedsiębiorca zobowiązany jest do napisania oświadczenia od kogo pochodzą dostarczone odpady. 7. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Opole po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie miasta Opola. 8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika. 96 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 97

98 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 9. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie miasta Opola: a. odpady z papieru, b. odpady z tworzyw sztucznych, c. odpady z metali, d. odpady opakowań wielomateriałowych, e. odpady szklane, f. odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U r., poz. 21) w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, g. odpady wielkogabarytowe, h. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i. komunalne odpady budowlane za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternit), j. zużyte opony, k. odpady zielone. 10. Zaleca się aby odpady niebezpieczne znajdowały się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację. 11. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym. Przyjęcie takich odpadów będzie możliwe jedynie po złożeniu oświadczenia określającego pochodzenie odpadów. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie skutkowało zawiadomieniem odpowiednich organów. 4.3 Ilość odebranych odpadów komunalnych w latach Ilość i rodzaj odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych na terenie Opola Niniejszą analizę ilościową odpadów wytworzonych na terenie miasta Opola opracowano na podstawie Rocznego Sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r., 2013 r., 2014 r. (przedmiotowe dane zebrane zostały na podstawie kwartalnych informacji przekazanych przez poszczególne podmioty odbierające odpady, co w konsekwencji powinno przedstawiać rzeczywisty poziom wytwarzania odpadów komunalnych) oraz danych z bazy Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO). W niniejszym rozdziale włączono również rok 2012, należący do poprzedniego okresu sprawozdawczego, ponieważ w Sprawozdaniu za lata dane za ten rok były niekompletne. 97 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 98

99 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska W latach na terenie Miasta Opola wytworzonych zostało łącznie odpowiednio ,8 2 [Mg] w 2012 r., ,2 3 [Mg] w 2013 r. oraz ,3 4 [Mg] w 2014 r. odpadów komunalnych, w tym odebranych odpadów komunalnych zmieszanych ( ) ,32 [Mg] (2012r.), ,5 [Mg] (2013r.) oraz ,9 [Mg] (2014r.). Masa odpadów o kodzie odebranych z terenu Miasta Opola w danym roku sprawozdawczym poddana innym niż składowanie procesom przetwarzania kształtowała się na poziomie ,49 [Mg] dla 2012r., ,40 [Mg] w 2013r. oraz ,9 [Mg] w 2014r., natomiast pozostała masa poddana składowaniu w roku 2012 wyniosła 4 534,83 [Mg], w roku ,1 [Mg], w roku ,00 [Mg]. W analizowanym okresie sprawozdawczym różnice w odebranej masie odpadów komunalnych zmieszanych mogą wynikać ze wzrostu efektywności selektywnej zbiórki, który mógł wpłynąć na zmniejszenie się strumienia odpadów komunalnych zmieszanych. Średni roczny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych (wyłącznie grupa 20) w latach na jednego mieszkańca wyniósł odpowiednio 370,4 kg/mk dla 2012r., 330,6 kg/mk dla 2013r. oraz 337,6 kg/mk dla 2014 r. Wg Wojewódzkiego Systemu Odpadowego w 2012 r. z terenu miasta Opola odebrano ,52 Mg odpadów komunalnych, a w roku ,69 Mg. w obrębie miasta Opola łącznie poddano odzyskowi i unieszkodliwianiu odpowiednio w 2012 r ,82 Mg odpadów komunalnych oraz w 2013 r ,88 Mg. Różnica pomiędzy ilością odpadów odebranych z terenu miasta, a masą odpadów poddaną odzyskowi i unieszkodliwianiu może świadczyć o zagospodarowaniu w instalacjach na zlokalizowanych w granicach miasta odpadów wytworzonych spoza terenu Opola. 2 wg Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. 3 wg Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. 4 wg Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r. 98 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 99

100 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Tabela 4.1 Ilość i rodzaj odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych na terenie Opola w latach , WSO (wg stanu na r.) Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odebranych odpadów [Mg] Masa odpadów z gospodarstw domowych [Mg] Liczba obsługiwanych właścicieli nieruchomości W tym gospodarstw domowych Masa odpadów poddanych odzyskowi w obrębie miasta Opola Masa odpadów poddanych unieszkodliwieniu z wyj. Składowania w obrębie miasta Opola Masa odpadów poddanych unieszkodliwieniu poprzez składowanie w obrębie miasta Opola Mineralne oleje silnikow e, przekładniow e i * smarow e niezaw ierające zw iązków 0,18 0, chlorow coorganicznych Opakowania z papieru i tektury 541,78 60,49 97,70 39, , , Opakow ania z tw orzyw sztucznych 116,42 35,60 64,76 19, , , Opakow ania ze szkła 107,53 37,30 96,35 27, ,2100 0, Zużyte urządzenia zaw ierające * niebezpieczne elementy5) inne niż 0,50 0, ,0860 0, w ymienione w do Zużyte urządzenia inne niż w ymienione w do ,88 0, Gruz ceglany 4,98 1,10 0, , , Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadow ych materiałów 1, ,05 0, , , , ceramicznych i elementów w yposażenia inne niż w ymienione w Zmieszane odpady z budow y, remontów i demontażu inne niż w ymienione 11,34 6,70 0,00 0, , , w , i Papier i tektura 1 282, , , , , , Szkło 1 151, , , , Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 209, ,86 209, , , , Lampy fluorescencyjne i inne odpady * zaw ierające rtęć 0,01 0,00 0,01 0, * Urządzenia zaw ierające freony 2,91 2, Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, * lepiszcze i żyw ice zaw ierające 0,82 0,25 0,82 0, substancje Leki inne niż wymienione w ,01 0,00 0,01 0, ,3900 0, Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi * w , lub oraz 0,03 0,01 0,03 0, niesortow ane baterie i akumulatory zaw ierające te baterie 18. Zużyte urządzenia elektryczne i * elektroniczne inne niż w ymienione w 20 10,80 12,99 10,80 12, i zaw ierające Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż w ymienione w 20 12,34 9,76 9,82 8, , i Tw orzyw a sztuczne 1 113, , , , , , Metale 1,00 20,55 1,00 20, Odpady ulegające biodegradacji 393,18 637,10 132,54 264, , , Inne odpady nieulegające biodegradacji 557,80 453,52 21,00 0, , , , , Niesegregow ane (zmieszane) odpady komunalne , , , , , , ,9700 0, Odpady z targow isk 154,78 80,78 0,00 0, , , , , Odpady z czyszczenia ulic i placów 8,44 0, , , Odpady w ielkogabarytow e 423,60 778,28 402,26 346, , , Odpady komunalne niew ymienione w innych podgrupach 443,98 0, , , , ,2400 Razem , , , , , ,3730 3,3900 0, , , Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 100

101 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Ilość i rodzaj selektywnie zebranych na terenie miasta Opola oraz przekazanych do odzyski i recyklingu odpadów opakowaniowych Niniejsze zestawienie opracowano na podstawie sprawozdania o rodzajach i ilościach zebranych na terenie miasta Opola odpadów opakowaniowych, które zostały przekazane do odzysku i recyklingu w analizowanym okresie sprawozdawczym w latach Niniejsza informacja przedkładana jest rokrocznie przez Urząd Miasta Opola do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Marszałka Województwa Opolskiego w Opolu. Tabela 4.2 Ilość i rodzaj zebranych odpadów opakowaniowych i przekazanych do odzysku i recyklingu w latach Rodzaj opakowań jednostkowych, transportowych i zbiorczych opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z aluminium opakowania ze stali, w tym blachy stalowej opakowania z papieru i tektury opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami opakowania z materiałów naturalnych (drewno i tekstyliów) opakowania wielomateriałowe Ilość odpadów zebranych przez miasto Opole lub podmiot działający w imieniu miasta [Mg] Ilość odpadów opakowaniowych przekazanych przez miasto Opole lub podmiot działający w imieniu miasta do odzysku i recyklingu [Mg] , ,830 8, ,563 1,55 1,020 1,550 1,020 0,124 0,902 0,124 0,902 98, ,612 92, ,647 24, ,058 11, ,375 0, , RAZEM 138, , , , Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 101

102 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Rysunek 4.4 Ilość zebranych oraz poddanych odzyskowi i recyklingowi wybranych odpadów opakowaniowych w 2013 r. opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 zebrane [Mg] poddane odzyskowi i recyklingowi [Mg] Rysunek 4.5 Ilość zebranych oraz poddanych odzyskowi i recyklingowi wybranych odpadów opakowaniowych w 2014 r. opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami opakowania z papieru i tektury opakowania z tworzyw sztucznych 0,00 500, , , , ,00 zebrane [Mg] poddane odzyskowi i recyklingowi [Mg] Analizując masę odpadów selektywnie zebranych na terenie miasta Opola w latach w odniesieniu do masy odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi i recyklingowi, obserwuje się różnicę pomiędzy ilością odpadów zebranych, a ilością odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi. Zaistniała różnica świadczyć może o zanieczyszczeniu zebranych odpadów opakowaniowych, które następnie trafiają na doczyszczenie i wybranie frakcji nadającej się do recyklingu, zatem masa odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu daje faktyczny obraz efektu prowadzenia selektywnej zbiórki. Niewykluczone również, że część odpadów mogła zostać zmagazynowana, w celu zebrania odpowiedniej partii transportowej i poddana odzyskowi i recyklingowi w okresie późniejszym. 101 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 102

103 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji selektywnie zebranych Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w latach wyniosła odpowiednio: Rysunek 4.6 Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych zebranych selektywnie w latach Dla 2012 r ,2 Mg, w tym: - przekazanych do składowania na składowisku odpadów - 179,8 Mg - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów ,4 Mg 93,6% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji zostało zagospodarowane w sposób inny niż unieszkodliwianie na składowisku. Dla 2013 r ,2 Mg, w tym: - przekazanych do składowania na składowisku odpadów - 68,8 Mg - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów ,4 Mg 98,8% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji zostało zagospodarowane w sposób inny niż unieszkodliwianie na składowisku. Dla 2014 r ,9 Mg, w tym: - przekazanych do składowania na składowisku odpadów - 0,0 Mg - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów ,9 Mg 100% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji zostało zagospodarowane w sposób inny niż unieszkodliwianie na składowisku. 102 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 103

104 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Poniższe wartości określono na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu Prezydenta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r., 2013 r. i 2014 r. opracowanego na podstawie kwartalnych Sprawozdań przekazywanych przez podmioty odbierające odpady: masa odpadów komunalnych zmieszanych ( ) 2012 r ,32 [Mg] 2013 r ,50 [Mg] 2014 r ,90 [Mg] masa odpadów zielonych (o kodach , ) 2012 r ,80 [Mg] 2013 r. - 68,80 [Mg] 2014 r ,80 [Mg] masa odpadów powstałych po mechaniczno biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Opole przeznaczona do składowania 2012 r ,52 [Mg] 2013 r ,63 [Mg] 2014 r ,26 [Mg] Rysunek 4.7 Ilości odpadów zmieszanych i balastu powstałego po MBP w latach Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 104

105 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 4.4 Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu w latach Poniższy rozdział stanowi podsumowanie oceny wywiązania się z obowiązku uzyskania określonych prawem limitów gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie: - ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło. Opierając się na sprawozdaniach o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za rok 2012, 2013 i 2014 wstępnie można porównać poziomy osiągnięte przed wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami (2012 r.) i po jego wprowadzeniu. Obowiązek wprowadzenia wskazanych limitów stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów [ ] (Dz. U. L ). Implementacja postanowień dyrektywy, w zakresie limitów, do ustawodawstwa krajowego nastąpiła poprzez dodanie art. 3b i 3c do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152/2011, poz. 897). Konieczne do osiągnięcia limity wskazano w poniższej tabeli: Rodzaj odpadu papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe odpady komunalne ulegające biodegradacji przekazywane do składowania Tabela 4.3 Termin osiągnięcia limitu Konieczne do osiągnięcia limity terminy, podstawa prawna 31 grudnia 2020r. co najmniej 50%wagowo 31 grudnia 2020r. co najmniej 70%wagowo do 16 lipca 2013r. do 16 lipca 2020 r. * w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Masa Podstawa prawna Poziom do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy* do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy* art.3b ust.1 pkt 1 ustawy art.3b ust.1 pkt 2 ustawy art.3c ust.1 pkt 1 ustawy art.3c ust.1 pkt 2 ustawy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania* wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania* Zgodnie z zapisami w/w ustawy, gminy zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło (jako odpady RECYKLINGOWE) oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (jako odpady BIO). Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów RECYKLINGOWYCH określono w rozporządzeniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 104 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 105

106 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012, poz. 645) i zestawiono w poniższej tabeli: Tabela 4.4 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%] (poziomy są liczone łącznie dla wszystkich frakcji odpadów komunalnych) 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r Poziomy ograniczenia deponowania odpadów BIO w stosunku do ilości tych odpadów w roku 1995 [%] określono w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U.2012, poz.676) i zestawiono w poniższej tabeli. Tabela 4.5 Dopuszczalne poziomy składowania odpadów BIO w poszczególnych latach w stosunku do roku 1995 [%] 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r Analizując wzory pozwalające obliczyć limity w zakresie odpadów recyklingowych i bio stwierdzić należy, iż nie zostały one właściwie skonstruowane między innymi z następujących powodów: przy obliczaniu poziomu recyklingu, do wyznaczenia parametru Mr pmts (łączna masa odpadów recyklingowych jaką faktycznie udało się zebrać i zagospodarować), we wzorze sprawozdania nie ma możliwości uwzględnienia odpadów surowcowych z podgrupy powstałych z mechanicznej obróbki. Dopuszczenie tylko grup 15 i 20 zaniża rzeczywisty poziom recyklingu jaki gmina może osiągnąć; przy obliczaniu łącznej masy wytworzonych odpadów recyklingowych Mw pmts, przyjmuje się uśrednioną dla województwa masę wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca Mw GUS. w ten sposób gminy, które w rzeczywistości wytworzyły w roku mniej odpadów na jednego mieszkańca, zmuszone są odnosić swoje wyniki recyklingu do zawyżonej i nieprawdziwej dla nich ilości potencjalnie wytwarzanych odpadów recyklingowych. w szczególności gminy wiejskie, wytwarzające mało odpadów, będą miały trudności z osiągnięciem wymaganych poziomów w zakresie odpadów recyklingowych. Natomiast duże miasta, wytwarzające znacznie więcej odpadów niż średnia wojewódzka, mogą mieć ułatwione wywiązywanie się z postawionych limitów; przy obliczaniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. (OUB 1995 ) uwzględnia się różne dla terenów miejskich i wiejskich wskaźniki wytwarzania tych odpadów wynoszące 155 lub 47 kg na osobę. w ten sposób gminy wiejskie mogą mieć zdecydowanie większe trudności z wywiązaniem się ze swoich limitów, ponieważ ilość odpadów bio dopuszczona do składowania jest dla nich zdecydowanie mniejsza. w szczególności dotyczyć to może terenów wokół miast, które obecnie charakteryzują się taką samą ilością wytwarzanych odpadów jak te miasta; masę odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie niespełniających wymagań [ ] przekazanych do składowania należy według wzoru pomnożyć przez zawarty w nich średni udział odpadów ulegających biodegradacji wynoszący 0,52. Rozpatrując tę składową wzoru należy poddać analizie dwie wydzielone na sicie w części mechanicznej instalacji frakcje: 105 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 106

107 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 1) frakcja < 80mm (biodegradowalna); 2) frakcja > 80mm (kaloryczna). Ocenia się, że o ile we frakcji <80mm (biodegradowalnej), jeśli nie będzie ona dostatecznie ustabilizowana (nie będzie spełniać kryteriów rozporządzenia o MBP - m.in. wartość AT 4 jest większa niż 10 mg O 2 /g suchej masy), udział bioodpadów faktycznie może wynosić 52%, to we frakcji nadsitowej (>80mm) udział bioodpadów jest zdecydowanie mniejszy niż 52% i może wynosić 15-25%. Użyty wskaźnik 52% względem frakcji powyżej 80mm jest zdecydowanie za wysoki. w ten sposób deponując odpady nadsitowe wykazuje się deponowanie frakcji biodegradowalnej, choć w rzeczywistości jej ilość jest zdecydowanie mniejsza. Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów przez miasto Opole: 1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: - w 2012 r. - 18,3% - w 2013 r. - 46,02% (I półrocze), 48,01 (II półrocze) - w 2014 r. - 40,22% 2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy wyniósł: - w 2012 r. - 11,9% - w 2013 r. - 15,79% - w 2014 r. - 20,39% 3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych wyniósł: - w 2012 r. - 67,9% - w 2013 r. - 96,53% - w 2014 r. - 93,84% W zakresie wszystkich wymaganych poziomów Miasto Opole wywiązało się z limitów. Ocenia się, że w następnych latach, dzięki rozbudowie części biologicznej instalacji będzie mogło wywiązać się z wyższych poziomów ograniczenia bio do składowania. Podstawowym ułatwieniem w tym zakresie będzie jednak miejski charakter gminy, determinujący większe ilości odpadów dopuszczone do składowania. Ocenia się, że nie uniknie się jednak trudności w tym zakresie. Pierwszą jest niedoskonałość wzorów sprawozdań gminnych (rocznych) i od podmiotów (kwartalnych) oraz rozporządzeń określających i przeliczających te poziomy. Kontrowersyjne jest między innymi przyjęcie wskaźnika udziału odpadów ulegających biodegradacji w balaście powstałym po przetworzeniu odpadów zmieszanych. Użyty wskaźnik 52% względem frakcji powyżej 80mm jest zdecydowanie za wysoki. Również narzucone przez Krajowy Plan Gospodarki Odpadami wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. w sposób nierówny traktują tereny miejskie i wiejskie. Osiągnięciu limitów może pomóc miastu rozwój instalacji przetwarzania odpadów. Przeprowadzona analiza wykazała, że w zakresie odpadów recyklingowych miasto potencjalnie jest w stanie wypełnić limity na najbliższe lata. Korzystnym rozwiązaniem jest selektywna zbiórka odpadów do pojemnika z żółtą klapą zapewniająca zdecydowany wzrost 106 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 107

108 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska ilości surowca. Szacuje się, że docelowo (przy limicie 50%) potrzebne jest zebranie i zagospodarowanie około kg na mieszkańca odpadów recyklingowych. W zakresie odpadów biodegradowalnych, ogólnie zdecydowanie łatwiej osiągnąć limity gminom miejskim lub miejsko-wiejskim. Przyczyną tej sytuacji jest między innymi nierówne traktowane terenów miejskich i wiejskich we wskaźnikach ilości wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 1995 r. Rozbudowa części biologicznej instalacji MBP powinna zdecydowanie wpłynąć na poprawę osiąganych poziomów. W celu wywiązania się z poziomów ograniczenia bio do składowania potrzebne są działania różnokierunkowe, nastawione nie tylko na odpady ulegające biodegradacji, obejmujące: a. ograniczenie strumienia wytwarzanych odpadów poprzez promowanie przydomowych kompostowników; b. ograniczanie strumienia odpadów komunalnych zmieszanych trafiającego na instalację MBP, np. poprzez: zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów do pojemnika z żółtą klapą i innych odpadów, c. ograniczanie ilości balastu powstałego z przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, np. poprzez: kierowanie większego strumienia frakcji podsitowej do stabilizacji tlenowej w systemach zamkniętych, oraz większe zagospodarowywanie frakcji kalorycznej (nadsitowej) jako komponentów paliwa alternatywnego RDF. Ocenia się, że dopiero szereg uzupełniających się działań pozwoli w sposób bardziej pewny myśleć o wywiązaniu się z docelowego poziomu 35% ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [3]. 4.5 Usuwanie wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola W latach unieszkodliwiono 98 Mg odpadów wyrobów zawierających azbest, z czego w 2012 r. 52 Mg, a w 2013 r. 46 Mg. Jednocześnie unieszkodliwiono 685,5 mb rur azbestowo-cementowych, poprzez ich wyłączenie z eksploatacji i pozostawienie w ziemi [14]. Łącznie w latach usunięto lub częściowo usunięto wyroby azbestowe z 43 obiektów, stanowiące ich pokrycia dachowe bądź okładziny elewacyjne. w 2012 r. usunięto płyty azbestowo-cementowe faliste i płaskie z 26 obiektów o łącznej powierzchni m2, a w 2013 r. - z 17 obiektów o łącznej powierzchni 3.515,5 m 2. Koszty zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1,47 mln zł [14]. Najwięcej obiektów, w których zdemontowano i unieszkodliwiono wyroby azbestowe, znajduje się w dzielnicach: Gosławice (13), Nowa Wieś Królewska (10), Zakrzów (6), a najmniej (po 1 obiekcie) - Kolonia Gosławicka, Półwieś i Szczepanowice [14]. Najwięcej wyrobów azbestowych usunięto w dzielnicy Gosławice (5.216,5 m 2 ), Opole, Śródmieście (876 m 2 ) oraz Zakrzów (842 m 2 ) [14]. Porównanie i zestawienie danych otrzymanych łącznie w latach w celu opracowania Sprawozdania z Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata prezentują poniższe rysunki. 107 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 108

109 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Rysunek 4.8 Ilość usuniętych wyrobów azbestowych w poszczególnych latach Planu w m 2 [14] Od początku Planu unieszkodliwiono łącznie m 2 wyrobów zawierających azbest. Najwięcej wyrobów azbestowych zostało unieszkodliwionych w roku Rysunek 4.9 Liczba obiektów, z których usunięto wyrobu azbestowe w poszczególnych latach Planu [14] Od początku Planu łącznie 91 obiektów z terenu Miasta Opola zostało oczyszczonych lub częściowo oczyszczonych z wyrobów zawierających azbest. Najwięcej obiektów oczyszczono w roku 2011 [14]. 108 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 109

110 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Rysunek 4.10 Koszty działań inwestycyjnych w poszczególnych latach Planu [zł] Od początku Planu na działania inwestycyjne związane z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych łącznie wydatkowano zł. Zwraca uwagę spadek wysokości kosztów w latach , który wynika między innymi ze zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, a w konsekwencji obniżenia kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu, jak również kosztów nowego pokrycia dachowego [14]. Z wniosków Sprawozdania z Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata za lata [14] wynika, że działania mające na celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Opola powinny zostać zintensyfikowane. Proces unieszkodliwiania odpadów azbestowych przebiega powoli, z uwagi na ograniczone kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, jak również ograniczenia budżetowe. Do kompetencji gminy należy w głównej mierze gromadzenie informacji od osób fizycznych - właścicieli obiektów o rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów azbestowych na terenie posiadanych nieruchomości. Urząd Miasta Opole podejmuje także liczne działania edukacyjne i informacyjne skierowane do mieszkańców miasta, zarówno w formie akcji rozdawania ulotek, jak też poprzez szkolenia. Jednocześnie udzielana jest pomoc mieszkańcom przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów i dokonywaniu oceny stanu technicznego materiałów azbestowych. Na bieżąco likwidowane są kolejne, zlokalizowane na terenie miasta, dzikie wysypiska. Ponadto uruchomiono azbestowy serwis informacyjno - edukacyjny Miasta Opola, który ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie obowiązków związanych z posiadaniem i wykorzystywaniem wyrobów zawierających azbest [14]. Zgodnie z zapisami Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata w latach powinno zostać unieszkodliwionych 10% wyrobów zawierających azbest, tj. ok. 14 tys. m². Można przyjąć, iż cel ten został osiągnięty, gdyż biorąc pod uwagę dane niniejszego sprawozdania, a także opracowanego w 2012 r. Sprawozdania z Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata za lata wraz z aktualizacją do końca 2012 r. z terenu Miasta Opola usunięto ,5 m² wyrobów zawierających azbest. Należy pamiętać, iż tempo procesu usuwania azbestu jest w głównej mierze uzależnione od zamożności mieszkańców, ponieważ wiąże się z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych [14]. Autorzy Sprawozdania z Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata za lata [14] rekomendują rokroczne zabezpieczenie przez Radę Miasta w budżecie miasta Opola odpowiednich środków finansowych, 109 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 110

111 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, a także podejmowanie dalszych działań w zakresie ubiegania się o dofinansowanie zadań związanych z unieszkodliwianiem azbestu ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu [14]. W latach na mocy umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odpowiednio: - w 2013 r. nr 76/2013/G-41/OZ-ZOA/D z dnia r. - w 2014 r. nr 111/2014/G-41/OZ-ZOA/D z dnia r. Miasto Opole otrzymało dotację na dofinansowanie zadania pn.: - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Opola IV nabór (2013 r.). - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Opola V nabór (2014 r.) Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w 2013 r. wyniosła: - 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 7.300,01 zł; - 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 5.110,01 zł; - 15% dofinansowanie z budżetu Miasta Opola 2.190,00 zł. Dofinansowaniem objętych zostało 5 beneficjentów z terenu Miasta Opola w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W wyniku zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 15,18 Mg odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w 2014 r. wyniosła: - 44,71% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ,00 zł; - 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ,67 zł; - 20,29% udział środków własnych z budżetu Miasta Opola ,25 zł. Dofinansowaniem objętych zostało 34 beneficjentów z terenu Miasta Opola w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W wyniku zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 106,22 Mg odpadów zawierających azbest. 110 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 111

112 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 4.6 Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowane na terenie miasta Opola Zestawienie tabelaryczne Na podstawie informacji zawartych w Wojewódzkim Systemie Odpadowym w poniższej tabeli przedstawiono dane o instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanych na terenie miasta Opola. Z analizy danych wynika, że w granicach miasta Opola funkcjonują następujące instalacje, które służą do przetwarzania odpadów komunalnych (wyróżnione w tabeli): - "LINIA DO SEGREGACJI ODPADÓW ZEBRANYCH w SPOSÓB SELEKTYWNY" - "ZAKŁAD PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO" w Opolu - "INSTALACJA DO KRUSZENIA ODPADÓW BUDOWLANYCH" przy Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Opolu - "KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA" - przy Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Opolu Tabela 4.6 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów na terenie miasta Opola (wg WSO, stan na r.) Lp. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego Nazwa instalacji i adres instalacji (jeżeli jest inny niż siedziba podmiotu zarządzającego) Wydajność instalacji [Mg/rok] Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Kod Masa [Mg] Kod Masa [Mg] "POLBRUK" S. A. ul. Nowy Świat 16C, Gdańsk "LINIA TECHNOLOGICZNA - HESS RH2000-2VA" ul. Kepska 3, Opole Produkcja wyrobów betonowych R ,84 R , , "REMONDIS" Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, Warszawa "ZAKŁAD PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO" w Opolu ul. Podmiejska 69, Opole (okres ) R , , R , , , , , Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 112

113 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego Nazwa instalacji i adres instalacji (jeżeli jest inny niż siedziba podmiotu zarządzającego) Wydajność instalacji [Mg/rok] Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Kod Masa [Mg] Kod Masa [Mg] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , "PKP - POLSKIE LINIE KOLEJOWE" S. A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu, ul. Powolnego 1, Opole 80 R , ,2600 R , Artystyczna Odlewnia Metali "ART - ODLEW" Sp. z o.o. ul. Prosta 1B, Opole "ODLEWNIA METALI" R ,1 112 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 113

114 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego Nazwa instalacji i adres instalacji (jeżeli jest inny niż siedziba podmiotu zarządzającego) Wydajność instalacji [Mg/rok] Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Kod Masa [Mg] Kod Masa [Mg] "EURO - BET" Sp. z o.o., ul. Kępska 10, Opole "WĘZEŁ BETONIARSKI" R ,4000 R , "EPORE" Sp. z o.o. ul. Środkowa 7, Bogatynia Węzeł Betoniarski ul. Brzechwy 3, Opole R , , , , "CHAMELEON" S. A. ul. Krapkowicka 21, Opole "DYCKERHOFF POLSKA" Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3, Sitkówka-Nowiny "INSTALACJA DO CZYSZCZENIA i NAPEŁNIANIA TONERÓW LASEROWYCH" ul. Krapkowicka 21, Opole "INSTALACJA DO CZYSZCZENIA i NAPEŁNIANIA WKŁADÓW ATRAMENTOWYCH" "INSTALACJA DO PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO" ul. Wschodnia 25, Opole 4 R ,1400 R , R ,7070 R , R ,7200 R , "EKOBAU" Sp. z o.o. ul. Kępska 3-5, Opole "INSTALACJA DO BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA GRUNTÓW, OSADÓW i SZLAMÓW ZANIECZYSZCZONYCH ROPOPOCHODNYMI" ul. Zakładowa 2, Opole D , * 2, * 1, * 0, * 13, Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 114

115 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego Nazwa instalacji i adres instalacji (jeżeli jest inny niż siedziba podmiotu zarządzającego) Wydajność instalacji [Mg/rok] Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Kod Masa [Mg] Kod Masa [Mg] * 50, * 1, * 2, * 17, * 42, * 50, * 71, * 0, * 7, , , * 0, * 100, * 39, * 1, * 100, * 20, "INSTALACJA DO ODZYSKU FILTRÓW" ul. Zakładowa 2, Opole 80 R * 30, "INTEREKO" Sp. z o.o. ul. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, Opole "ZAKŁAD DEMONTAŻU i RECYKLINGU ODPADÓW SPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO" 290 R * 72, * 32, R * 122, * 2, R , Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 115

116 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego Nazwa instalacji i adres instalacji (jeżeli jest inny niż siedziba podmiotu zarządzającego) Wydajność instalacji [Mg/rok] Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Kod Masa [Mg] Kod Masa [Mg] R , "MŁYNY CEMENTU" - Dodatek Decydujący o Marce Cementu R ,2600 R ,1400 R ,1200 "MŁYNY CEMENTU" - Inne Odpady R , Cementownia "ODRA" S. A. ul. Budowlanych 9, Opole "MŁYNY CEMENTU" - Korekcja Czasu Wiązania Cementu "MŁYNY CEMENTU" - Odzysk Odzyskiwany Jako Surowiec Technologiczny R , R ,9400 R , , R , "PIEC OBROTOWY" - Odpad Odzyskiwany Jako Surowiec Technologiczny R , ,5400 R , ,3300 R , "REMONDIS OPOLE" Sp. z o.o. ul. Aleja Przyjaźni 9, Opole "LINIA DO SEGREGACJI ODPADÓW ZEBRANYCH w SPOSÓB SELEKTYWNY" "ZAKŁAD PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO" w Opolu ul. Podmiejska 69, Opole (okres ) , R , , ,3600 R , , , , ,4600 R , , , Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 116

117 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego Nazwa instalacji i adres instalacji (jeżeli jest inny niż siedziba podmiotu zarządzającego) Wydajność instalacji [Mg/rok] Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Kod Masa [Mg] Kod Masa [Mg] , , , , , , , , , , , , , , Marian Edward Płaczek Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "DEMPOL - ECO" ul. Składowa 9, Opole "INSTALACJA DO WYTWARZANIA PRZY ZASTOSOWANIU PROCESÓW CHEMICZNYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW CHEMII NIEORGANICZNEJ" R ,1320 R , "LJL" S.C. Leszek Mroczek Rafał Mroczek ul. Oleska 125, Opole "DESTYLARKA" 0 R * 0,2000 R * 0, "EPO" Sp. z o.o. "WĘZEŁ BETONIARSKI" R ,7000 R , Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 117

118 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego Nazwa instalacji i adres instalacji (jeżeli jest inny niż siedziba podmiotu zarządzającego) Wydajność instalacji [Mg/rok] Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Kod Masa [Mg] Kod Masa [Mg] ul. Sienkiewicza 3A, Opole "ZAKŁAD KOMUNALNY" Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69, Opole ul. Brzechwy 3, Opole- Groszowice "INSTALACJA DO KRUSZENIA ODPADÓW BUDOWLANYCH" - przy Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Opolu "KOMPOSTOWNIA PRYZMOWA" - przy Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Opolu R R , , , , , , , , , , ,9800 R , , , , , , , ,4200 R , , , , , "JD" Sp. z o.o. ul. Piastowska 3, Opole "WYTWÓRNIA BETONU TOWAROWEGO" R , "ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY" S. A. ul. Harcerska 15, Opole "WYTWÓRNIA EMULGATU - ETAP ODZYSKU" (wg informacji podmiotu zarządzającego wskazana w bazie WSO wytwórnia emulgatu nie jest instalacją odzysku i nie jest tam realizowany proces R10) R , P.U.H. "AVANTEX" Sowin, ul. Sowin 4A, Łambinowice "BRYKIECIARKA - HEGER TIGER 200" ul. Cygana 7, Opole R , Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 118

119 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa i adres podmiotu zarządzającego Nazwa instalacji i adres instalacji (jeżeli jest inny niż siedziba podmiotu zarządzającego) Wydajność instalacji [Mg/rok] Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Kod Masa [Mg] Kod Masa [Mg] "KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH w BARTNICY" Sp. z o.o. Bartnica, ul. Bartnica 70, Świerki WMB równoległy ciąg obróbki destruktu drogowego, ul. Żerkowicka 1c, Opole R , "BERGER BETON" Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11, Wrocław "BETONIARNIA" ul. Budowlanych 7, Opole R ,7500 R ,9200 instalacje, które służą do przetwarzania odpadów komunalnych 118 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 119

120 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Zrealizowane działania w zakresie instalacji gospodarowania odpadami komunalnymi W latach firma Remondis Opole Sp. z o. o. prowadziła rozbudowę i doposażenie sortowni w zakresie Instalacji do segregacji odpadów zbieranych selektywnie, zlokalizowanej przy ul. Al. Przyjaźni 9 w Opolu. w ramach nakładów bieżących sortownia została wyposażona w: - kabinę sortowniczą; - szarparkę do worków z odpadami selektywnie zebranymi. Zmodernizowano również boksy magazynowania odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz bel gotowych surowców. W I kwartale 2014 r. zakończono również budowę kwatery składowiska odpadów funkcjonującego w ramach Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych REMKOM, zlokalizowanego przy ul. Podmiejskiej. Kwatera składowania jest ostatnim ogniwem w łańcuchu postępowania z odpadami. Żywotność kwatery zależy głównie od ilości i składu deponowanych odpadów. Dzięki posiadanym instalacjom do przetwarzania odpadów ilość składowanych odpadów ograniczy się do 30% dotychczas umieszczanych w kwaterze. Oznacza to, że Centralny region Gospodarowania Odpadami zabezpiecza miejsce do utylizacji odpadów na następne 20 lat. W III i IV kwartale 2012 r. w ramach projektu pod nazwą Odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Opolu (zlokalizowanego w obrębie Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu) zrealizowano zadanie polegające na doposażeniu składowiska odpadów w instalacje biogazowe, wykonane poprzez przyłącze gazu do działającego już kontenera ssawnego, obsługującego kwaterę nr 1. W latach podjęte zostały działania zmierzające do uruchomienia magazynu odpadów niebezpiecznych, stanowiącego element Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Podmiejskiej. Pierwsze działania w kierunku uruchomienia magazynu podjęto w 2008 r. w ramach których wykonano fundament przyłącza, zbiornik na odcieki, nasyp ziemny. II etap wykonany został w II IV kwartale 2013 r. w zakresie którego wykonano budynek magazynu wraz z wyposażeniem, nawierzchnię wokół budynku oraz drogę dojazdową. I etap inwestycji został sfinansowany ze środków GFOŚiGW oraz środków własnych Spółki, natomiast koszty II etapu pokryły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne Spółki. 119 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 120

121 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych REMKOM W 2012 r. na podstawie umowy powstało Konsorcjum zawarte pomiędzy Zakładem Komunalnym Sp. z o.o., a REMONDIS Opole Sp. z o. o. zarządzające Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych REMKOM. Celem REMKOM jest realizacja obowiązków ustawowych dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych, a zwłaszcza redukcji składowania masy odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych, zgodnie z wyznaczonymi przez prawo poziomami w tym zakresie. REMKOM w ramach działalności Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych: - Wykonuje usługi w zakresie zagospodarowania i odzysku odpadów: komunalnych zmieszanych, opakowaniowych, wielkogabarytowych, wysegregowanych odpadów ulegających biodegradacji, komunalnych po mechanicznej obróbce. - Produkuje: paliwo alternatywne, polepszacze gleby, energię elektryczną z biogazu. - Odzyskuje: frakcję BIO, frakcje palne. Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zlokalizowane jest w południowej części miasta Opola, przy ul. Podmiejskiej, w dzielnicy Groszowice. Na Centrum składają się: Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, kompostownia, linia kruszenia gruzu budowlanego, magazyn materiałów niebezpiecznych, niecki składowiska odpadów. Na terenie Centrum w 2014 r. zakończona została realizacja projektu polegającego na rozbudowie instalacji MBP, stanowiącego zadania określone w WPGO Inwestycja zlokalizowana jest na działce 26/6 oraz na części działek 26/5 i 26/4 w obrębie ewidencyjnym 0058 Groszowice, k. m. 1. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizację Projektu wynosi 3,16 ha. Teren inwestycji z trzech stron (od strony północnej, południowej i zachodniej) graniczy z obszarem Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych. Od strony wschodniej inwestycja graniczy z terenem Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych należącym do Spółki. Projekt polegał na rozbudowie części mechanicznej MBP, która składa się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych z linią wytwarzania paliw alternatywnych, oraz części biologicznej poprzez stworzenie obiektu kompostowni tunelowej o docelowej wydajności do Mg/rok zastępującej dotychczasową kompostownię pryzmową (część biologiczną MBP). w ramach Projektu, zrealizowanego w kilku etapach, poniesiono nakłady związane m.in. z następującymi elementami infrastruktury: 1) utworzenie 10 tuneli (komór zamkniętych), w których odbywać się będzie proces stabilizacji tlenowej, 2) biofiltr oczyszczający gaz z procesu stabilizacji, 3) sito wraz z zasiekami na przesianą frakcję stabilizatu <20mm, 4) taśmociąg zamknięty transportujący frakcję organiczną z Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych do tuneli, 5) zbiorniki technologiczne na wodę wykorzystaną w procesie tlenowej stabilizacji, 6) drogi wewnętrzne i miejsca parkingowe, 7) urządzenia i maszyny pomocnicze, sieci technologiczne, 8) przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej. 120 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 121

122 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska W wyniku Projektu powstała instalacja umożliwiająca biologiczne przetworzenie odpadów komunalnych, w tym: odpadów biodegradowalnych pochodzących z Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych, zmieszanych odpadów biodegradowalnych pochodzących spoza Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych, odpadów zielonych ze zbiórki selektywnej. Realizacja Projektu pozwoli na zagospodarowanie odpadów komunalnych z Regionu Centralnego, ustanowionego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata (dalej: Plan), poprzez przetworzenie na stabilizat oraz na kompost nieodpowiadający wymaganiom. Ponadto Spółka przewiduje, iż w trakcie eksploatacji instalacji mogą być także wytwarzane niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Wytworzone produkty instalacji, przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia poprzez składowanie, będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 121 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 122

123 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Rysunek 4.11 Schemat technologiczny istniejącej części mechanicznej MBP 122 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 123

124 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Opis procesu technologicznego części biologicznej Zastosowane w Projekcie rozwiązania techniczne dostosowane są do przetwarzania zarówno frakcji powstających w instalacji do mechanicznego przetwarzania, jak i frakcji dowożonych do zakładu przez zewnętrzne podmioty (w tym frakcji odpadów nadających się do biologicznego przetwarzania zbieranych selektywnie, np. odpadów zielonych, kuchennych, spożywczych). Proces technologiczny dotyczący przetwarzania odpadów w części biologicznej MBP zakłada tlenową stabilizację, w trakcie, której zachodzą dwa procesy, tj. mineralizacji i humifikacji. Proces mineralizacji biomasy w warunkach tlenowych przebiega w dwóch etapach: hydrolizy głównych składników znajdujących się w odpadach, która przebiega przy udziale wody, a jej wynikiem są proste produkty rozkładu, zasadniczej mineralizacji, w wyniku której powstają mineralne produkty gazowe takie jak dwutlenek węgla oraz inne składniki utlenienia. Proces humifikacji zorganizowany w technologii zamkniętej tunelowej, tj. z zastosowaniem kubaturowych obiektów budowlanych, w których w kontrolowanych warunkach następuje przetwarzanie odpadów organicznych. w technologii tej materiał przechodzi kolejno 3 fazy: faza intensywnego kompostowania ze znacznym wzrostem temperatury, higienizacją wsadu oraz intensywnymi przemianami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi, faza stabilnego kompostowania ze spadkiem temperatury i utrzymaniem wysokiej intensywności przemian biologicznych oraz faza dojrzewania, podczas której poszczególne procesy dobiegają końca, temperatura spada i powstaje stabilny biologicznie materiał. Po ok. 2 tygodniach aktywnego napowietrzania w zamkniętych tunelach, materiał przewożony jest z tunelu do tunelu, w celu mechanicznego rozluźnienia i wymieszania stabilizatu. Proces stabilizacji zostanie zakończony po osiągnięciu przez stabilizat jednego z następujących parametrów: straty prażenia stabilizatu będą mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego będzie mniejsza niż 20% suchej masy, lub ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach, mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego, będzie większy niż 40%, lub wartość AT 4 będzie mniejsza niż 10 mg O 2 /g suchej masy. Po zakończeniu procesu technologicznego, odpad poddawany jest przesiewaniu na sicie o średnicy oczek 20 mm, w wyniku czego powstanie kompost nieodpowiadający wymaganiom (przesiew) oraz inne niewymienione odpady (odsiew). Należy podkreślić, iż kompostowanie w systemach zamkniętych znacząco skraca czas kompostowania w porównaniu z technologią pryzmową lub technologią w halach oraz ogranicza niemal całkowicie uciążliwość odorową, która występuje w czasie pierwszej fazy przetwarzania (intensywnych przemian) w przypadku zastosowania technologii otwartej (pryzmy). Dwie pierwsze fazy kompostowania, które w technologii pryzmowej trwają około 2 miesięcy, w przypadku technologii tunelowej skracane są, dzięki tych faz w zamkniętych tunelach, do około 2 tygodni. Ponadto, zastosowanie zamkniętych tuneli pozwala na ujęcie wszystkich odcieków oraz umożliwia wyłapanie i zneutralizowanie powietrza procesowego przed uwolnieniem do atmosfery (za pomocą biofiltrów umieszczonych na tunelach kompostowych). Rozbudowa instalacji MBP pozwoliła zrealizować potrzebę przetwarzania biodegradowalnych odpadów komunalnych wynikającą w pierwszym rzędzie z regulacji Unii Europejskiej. Przedmiotowa instalacja pozwala również na efektywne przetworzenie wszystkich odpadów o charakterze biodegradowalnym. Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwala również na minimalizację oddziaływania zakładu na środowisko oraz uciążliwość dla społeczeństwa. 123 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 124

125 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Budowa sortowni odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w Opolu Zgodnie z listą zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Regionie Centralnym określoną w WPGO 2012, na terenie Opola przewiduje się budowę sortowni odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych w Opolu. Inwestycja realizowana ma być przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. oraz zgodnie z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (EcoLex, luty 2014 r.) przewiduje się następujące parametry charakterystyczne inwestycji: 1) budowa sortowni odpadów zbieranych selektywnie w ilości do Mg/rok wraz z częścią socjalno-biurową i infrastrukturą techniczną w obrębie Centrum Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, na działkach nr 1/31 i 1/29, obręb 0058-Groszowice, 2) Przedsięwzięcie będzie obejmować: budowę jednokondygnacyjnej hali sortowni odpadów zbieranych selektywnie o powierzchni ok m 2, wysokości około 12 m, z wydzielonymi w hali miejscami czasowego magazynowania odpadów przed i po segregacji, budowę obiektu socjalnego o powierzchni zabudowy około 190 m 2, budowę obiektów towarzyszących o powierzchni zabudowy ok. 45 m 2 budowę infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów, chodników i placów manewrowych o łącznej powierzchni utwardzonej około m 2. 3) Linię technologiczną będą tworzyć m.in. linia podawcza z szarparką worków, przenośniki zadające i odbierające segregowane odpady z/do sita bębnowego lub kaskadowego oraz prasy kanałowej, moduły do zautomatyzowanego sortowania pneumooptycznego oraz kabina sortownicza do sortowania manualnego. Zostaną wydzielone również miejsca tymczasowego magazynowania odbieranych odpadów zbieranych selektywnie przewidzianych do sortownia, sprasowanych bel odzyskanych surowców wtórnych oraz balastu. Rysunek 4.12 Lokalizacja sortowni odpadów komunalnych selektywnie gromadzonych [KIP, EcoLex, luty 2014 r. Ocenia się, że zrealizowanie przedmiotowej inwestycji wypełni wymagania potrzeb inwestycyjnych w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny (pojemnik z żółtą klapą) na terenie Miasta Opole. 124 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 125

126 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 4.7 Rodzaje i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania Poniższe tabele przedstawiają rodzaje i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie miasta Opola w latach (wg WSO, stan na r.). Danych za 2014 r. w chwili opracowywania przedmiotowego sprawozdania brak. Tabela 4.7 Rodzaje i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie miasta Opola w 2012 r. (wg WSO, stan na r.) Lp. Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Kod Rodzaj Masa [Mg] Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w , R Opakowania z papieru i tektury 0, Opakowania z drewna 176, Drewno 45, Drewno inne niż wymienione w ,5000 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 2. R * macierzyste 0, Odpady kory i korka 1, R3 4. R4 5. R5 6. R10 7. R14 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w , Opakowania z papieru i tektury 0, Opakowania z tworzyw sztucznych 0, Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 129, Odpady ulegające biodegradacji 1 352, Opakowania z metali 0, Mieszaniny metali 72, Popioły lotne z węgla 1 190, Materiały izolacyjne inne niż wymienione w i , Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 8 815, Osady z dekarbonizacji wody 0, Odpadowa masa roślinna 97, Odpadowa tkanka zwierzęca 11, Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 4 070, Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w , Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w ,1400 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) 9 502, Popioły lotne z węgla , Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 1 812,9400 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w , Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem ) 103, Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni 3 512,6000 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 5 875,7000 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w , Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 126

127 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 8. R Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków 26, Wybrakowane wyroby 2 438, Inne niewymienione odpady 209, Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 0, Opakowania z papieru i tektury 26, Opakowania z tworzyw sztucznych 30, Opakowania z drewna 27, Opakowania z metali 4, Opakowania wielomateriałowe 10, Zmieszane odpady opakowaniowe 1, Opakowania ze szkła 0, * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 50,0000 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate * elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie 0,7850 z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) * i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 50,0000 (np. PCB) * Filtry olejowe 16, Metale żelazne 0, Tworzywa sztuczne 10, Szkło 7, Inne niewymienione elementy 9,2730 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w , Inne niewymienione odpady 1, * Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 10, Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 4 939, Gruz ceglany 8 365, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 3 968,0000 wymienione w Odpady z remontów i przebudowy dróg 170, Drewno 407, Tworzywa sztuczne 1, Aluminium 179, Żelazo i stal 20, * Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 72, Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w , * Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 32, Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 1 684, Tworzywa sztuczne i guma 0, Minerały (np. piasek, kamienie) , Gleba i ziemia, w tym kamienie 1 988, Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w ,3600 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w ,0600 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 1, Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 1, Odpady tworzyw sztucznych 103, Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 171, Inne niewymienione odpady 6, Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 127

128 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 9. D Zwroty kosmetyków i próbek 0, Opakowania z papieru i tektury 1 255, Opakowania z tworzyw sztucznych 157, Opakowania z drewna 6, Zmieszane odpady opakowaniowe 152, Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w , Tworzywa sztuczne 0, Inne niewymienione elementy 21,5800 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż * wymienione w do , Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 2 122, Odpady z remontów i przebudowy dróg 791, Tworzywa sztuczne 1,3800 Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje * niebezpieczne 2, Materiały izolacyjne inne niż wymienione w i , Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i ,0000 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 2 420, Odpady palne (paliwo alternatywne) 375, Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w , Papier i tektura 2 140, Odzież 0, Tworzywa sztuczne 2 439, Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ,9300 RAZEM ODZYSK , Inne niewymienione odpady 17,5000 Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające * chlorowców 2, * Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 1, * Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 0, * Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania) 13, * Wodne ciecze myjące 50, * Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 1,2000 Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów * w separatorach 2, * Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 17, * Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 42,9500 Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów * w separatorach 50,0000 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych * grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 71, * Płyny hamulcowe 0,6270 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne * substancje 7, Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w , Inne niewymienione odpady 0, * Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 0, * Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 100, * Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 39, * Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 1, Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 128

129 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 10. D5 11. D * * Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 100,0000 Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych 20, Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 17,2400 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 2, Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 170, Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 21,1200 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 0, Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w , Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 7, Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 0, Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 58, Odpady tworzyw sztucznych 410, Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 87, Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) 61, Popioły lotne z węgla 3 458,9000 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w , Odpady spawalnicze 19, Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w , Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w ,2000 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w , Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w , , Odpady inne niż wymienione w , Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 8, Odpady z remontów i przebudowy dróg 124, Tworzywa sztuczne 447, Odpadowa papa 1 005, Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i ,0000 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 14, Skratki 547, Zawartość piaskowników 1 004, Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 5 377, Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w , Zużyty węgiel aktywny 71, Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 1, Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w , Inne odpady nieulegające biodegradacji 556, Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4 758, Odpady z targowisk 83, Odpady z czyszczenia ulic i placów 285, Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 759,8700 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 0, * Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem ) 34, Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 129

130 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska * Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 483,4340 i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem i Inne odpady niż wymienione w (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) 1,3800 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje * niebezpieczne 0, * Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 12, Leki inne niż wymienione w , * Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 1, * Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją 10,3470 wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt Inne odpady niż wymienione w , Leki inne niż wymienione w , * Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 0, * Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 7, * Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0, Leki inne niż wymienione w ,3900 RAZEM UNIESZKODLIWIENIE ,1980 ŁĄCZNIE ODZYSK i UNIESZKODLIWIENIE , Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 130

131 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Tabela 4.8 Rodzaje i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie miasta Opola w 2013 r. (wg WSO, stan na r.) Lp. Rodzaj procesu odzysku lub unieszkodliwiania Rodzaj i masa przetworzonych odpadów Kod Rodzaj Masa [Mg] Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w , R Opakowania z papieru i tektury 0, Opakowania z drewna 55, Drewno 24,9200 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 2. R * macierzyste 0, Odpadowa masa roślinna 20, Odpadowa tkanka zwierzęca 13, Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 0, R3 4. R4 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w , Drewno 5, Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 2 631, Odpady ulegające biodegradacji 1 697, Opakowania z metali 0, Aluminium 0,1000 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) 5 343, Popioły lotne z węgla 5 434,9600 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w ,1000 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni 2 930,8000 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 9 886, R Wybrakowane wyroby 2 039, Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 6 165, Gruz ceglany , Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 14, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 1 557,0400 wymienione w Odpady z remontów i przebudowy dróg 5 473, Aluminium 199, Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w , R Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 3 123, R11 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w ,0000 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 0, Popioły lotne z węgla , Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 5 165, Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w , Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem ) 25, Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków 318, Inne niewymienione odpady 153, Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w , Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 1 658, Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 131

132 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 8. R Odpady z remontów i przebudowy dróg 1 236, Żelazo i stal 1, Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w , Materiały budowlane zawierające azbest 767,0000 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w , Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i , Gleba i ziemia, w tym kamienie 4 476, Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 4 006, Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w ,7260 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w ,0300 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 0, Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 1, Odpady tworzyw sztucznych 50, Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 99, Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w , Popioły lotne z węgla 324, Opakowania z papieru i tektury 67, Opakowania z tworzyw sztucznych 18, Opakowania z drewna 10, Opakowania z metali 4, Opakowania wielomateriałowe 0, Zmieszane odpady opakowaniowe 90, Opakowania ze szkła 0, Opakowania z tekstyliów 0, * * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 42,8980 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 0,7630 pojemnikami ciśnieniowymi Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w , * Filtry olejowe 2, Metale żelazne 0, Metale nieżelazne 0, Szkło 1, Inne niewymienione elementy 0,6250 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w , * Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 1, Tworzywa sztuczne 2, Żelazo i stal 1, * Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 0,5790 Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje * niebezpieczne 2,3270 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 5, Tworzywa sztuczne i guma 0, Odpady palne (paliwo alternatywne) 2 665,0600 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w , Papier i tektura 3 657, Odzież 2, Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 132

133 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 9. R D5 11. D Tworzywa sztuczne 3 304, Inne odpady nieulegające biodegradacji 97, Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne , Odpady z targowisk 13, Odpady wielkogabarytowe 453, Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 612, Odpadowa masa roślinna 97,3000 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 0,4500 wymienionych w ) Drewno 373, Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w ,0000 RAZEM ODZYSK , Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 6, Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 64,8800 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 0, Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 0, Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 17, Odpady tworzyw sztucznych 558, Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 93, Popioły lotne z węgla 3 842, Cząstki i pyły 0, Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w ,9600 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w , Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w , , Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 16, Odpady inne niż wymienione w , Odpadowa papa 969,1800 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 3 051, Inne niewymienione odpady 2 071, Skratki 575, Zawartość piaskowników 556,0600 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż 2,2400 wymienione w Osady z klarowania wody 0, Zużyty węgiel aktywny 21,7800 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki ,9900 odpadów inne niż wymienione w Inne odpady nieulegające biodegradacji 646, Odpady z targowisk 80, Odpady z czyszczenia ulic i placów 156, Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 510, Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 609,2400 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) 0, * Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem ) 33, * Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem i , Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 133

134 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Inne odpady niż wymienione w (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) 5, * Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 3, Leki inne niż wymienione w , * Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 2, * Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją 11,1800 wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt Inne odpady niż wymienione w ,1060 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje * niebezpieczne 0, * Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0, Leki inne niż wymienione w , * Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 4, * Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0, Leki inne niż wymienione w ,6460 RAZEM UNIESZKODLIWIENIE ,2460 ŁĄCZNIE ODZYSK i UNIESZKODLIWIENIE ,0320 Powyższe dane przedstawiają dane ilościowe i jakościowe odpadów przetworzonych na terenie miasta Opola w latach Przedstawione ilości odpadów pochodzą nie tylko z terenu miasta Opola, ale również prezentują odpady, które nie zostały wytworzone w granicach miasta, a jedynie zostaną zagospodarowane w instalacjach zlokalizowanych na terenie miasta. Prezentowane dane mogą jedynie wskazywać na moce przerobowe instalacji znajdujących się w granicach miasta, natomiast nie posiadają charakteru analitycznego, w zakresie ilości odpadów wytwarzanych na terenie miasta. Dodatkowo dane z bazy Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) należy traktować jako pomocnicze, a nie miarodajne, z uwagi na możliwość występowania wielu braków. 133 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 134

135 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 4.8 Karty składowisk odpadów na terenie miasta Opola Na terenie miasta Opole znajdują się 3 czynne składowiska odpadów. Należą do nich: 1. Miejskie Składowisko Odpadów przy ul. Podmiejskiej Składowisko należące do firmy ECO S.A. przy ul. Harcerskiej Składowisko należące do firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przy ul. Brzechwy 3. Poza czynnymi składowiskami na terenie miasta istnieje jedno zamknięte składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane przy Al. Przyjaźni (Składowisko Grundman ) administrowane do końca 2012 r. przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, a od 2013 r. przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu 134 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 135

136 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 1. Miejskie Składowisko Odpadów przy ul. Podmiejskiej 69. Dział 8. Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach odpadów za rok Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 136

137 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 136 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 137

138 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 137 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 138

139 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 138 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 139

140 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 139 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 140

141 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Dział 8. Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach odpadów za rok Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 141

142 progeo sp. z o.o. Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 141 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 142

143 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 142 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 143

144 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 143 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 144

145 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 2. Składowisko należące do firmy ECO S.A. przy ul. Harcerskiej Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 145

146 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 145 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 146

147 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 146 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 147

148 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 147 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 148

149 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 148 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 149

150 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 149 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 150

151 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 150 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 151

152 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 151 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 152

153 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 3. Składowisko należące do firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przy ul. Brzechwy 3. Dział 8. Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach odpadów za rok 2013 i 2014 Ogólne informacje 1 Nazwa i adres składowiska odpadów Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Paleniskowych Groszowice Województwo opolskie Gmina Opole Miejscowość Opole Telefon służbowy Ulica Nr domu Nr lokalu Jana Brzechwy 3-2 Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów Faks służbowy 5) Kod pocztowy Nazwa zarządzającego składowiskiem odpadów - PGE Elektrownia Opole S.A. Województwo łódzkie Gmina Bełchatów Miejscowość Bełchatów Telefon służbowy Faks służbowy 5) Ulica Węglowa 3 NIP 5) Nr domu 5 Nr lokalu - Kod pocztowy REGON 5) Współrzędne geograficzne składowiska 22) N ; E Typ składowiska 25) SON SOO SOINiO x W-ON Decyzje Rodzaj decyzji Znak decyzji Data wydania decyzji 6) 7 Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) WBPP/R/II/21 5/79 Termin obowiązywania decyzji 6) Organ wydający decyzję r - Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu Wskazać, czy decyzja była zmieniona, przedłużona bądź uchylona 26) - 8 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) 9 Pozwolenie na budowę UAN-II r. Urząd 39-1/88 Wojewódzki - w Opolu 10 Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego OŚR.III.7630/ Urząd Miasta - wydana na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej 27) 2002 Opola 12 Decyzja o dostosowaniu wydana na podstawie art ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej 27) (jeśli dotyczy) 13 Decyzja o dostosowaniu wydana na podstawie art ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 27) (jeśli dotyczy) 152 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 153

154 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 14 Decyzja o zamknięciu składowiska wydana na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 27) (jeśli dotyczy) 15 Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska DOŚ.IV. MK / r - Marszałek Woj. Opolskiego 16 Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) ŚR.III-HS / r r. Wojewoda Opolski 18 Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska wydana na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 19 Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów wydana na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 20 Decyzja w sprawie ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska wydana na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 21 Decyzja w sprawie działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń środowiska wydana na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 22 Decyzja w sprawie wstrzymania działalności (jeśli dotyczy) Dane techniczne 23 Liczba kwater 2 24 Liczba kwater eksploatowanych 1 25 Liczba kwater zamkniętych 0 26 Pojemność całkowita [m 3 ] m 3 27 Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m 3 ] m 3 28 Pojemność pozostała [m 3 ] Powierzchnia w granicach korony [m 2 ] m 2 30 Uszczelnienie [tak/nie] tak - Zmiany Marszałka Woj. Opolskiego: 1) DOŚ.IV.AKu /10 z ; 2) DOŚ DP z r. 3) DOŚ MK z dn naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) Składowisku położone w nieczynnym wyrobisku margli 153 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 154

155 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) izolacja syntetyczna (materiał, grubość) Popiół złożony jest w postaci emulgatu a więc sam stanowi sztuczna barierę geologiczną o współcz. filtracji 10-8 na poletku nr 5. Poletka 1-4 dodatkowo zabezpieczone folią HDPE o grubości 1,5 mm 31 Drenaż odcieków [tak/nie] tak warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) kolektory (materiał, średnica) ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) zewnętrzny system rowów Drenaż podfoliowy-sączki PCV perforowane d100, 160 i 200mm w obsypce żwirowo - piaskowej miąższość:~30cm współcz..filtr: 80m/d Rury kamionkowe d315mm średnie nachylenie sączków drenarskich i kolektorów w kierunku odpływu ~0.5% Nie ma 32 Gromadzenie odcieków [tak/nie] tak w specjalnych zbiornikach (pojemność, m 3 ) Zbiorniki wody technologicznej 2x1000m 3 33 Postępowanie z odciekami odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] nie 34 Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) [tak/nie] nie Do produkcji emulgatu i ewentualnego zraszania pól nie Nie występuje z emisją do atmosfery [tak/nie] - spalanie w pochodni [tak/nie] - odzysk energii [tak/nie] - 35 Pas zieleni [tak/nie] tak szerokość pasa [m] 10 m 36 Ogrodzenie [tak/nie] tak 37 Rejestracja wjazdów [tak/nie] tak 38 Ewidencja odpadów [tak/nie] tak 39 Waga [tak/nie] Nie * 40 Urządzenia do mycia [tak/nie] tak i dezynfekcji 41 Wykonywanie warstw [tak/nie] nie izolacyjnych odpadów 28) rodzaj materiału - w przypadku wykorzystywania odpadów podać kod i rodzaj odpadów kod odpadów 13) rodzaj odpadów 13) Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 155

156 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej 43 Monitoring w fazie eksploatacyjnej dane meteorologiczne [tak/nie] kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu [tak/nie] wody powierzchniowe [tak/nie] wody podziemne [tak/nie] opad atmosferyczny [tak/nie] wody powierzchniowe [tak/nie] wody odciekowe [tak/nie] wody podziemne [tak/nie] gaz składowiskowy [tak/nie] osiadanie powierzchni składowiska [tak/nie] struktura i skład odpadów [tak/nie] tak tak tak tak tak tak tak tak Nie występuje tak tak 44 Monitoring w fazie poeksploatacyjnej opad atmosferyczny [tak/nie] - wody powierzchniowe [tak/nie] - wody odciekowe [tak/nie] - wody podziemne [tak/nie] - gaz składowiskowy [tak/nie] - osiadanie powierzchni składowiska [tak/nie] - struktura i skład odpadów [tak/nie] - Dane o odpadach 45 Czy odpady są składowane w sposób nieselektywny? 29) [tak/nie] nie 46 Odpady poddane odzyskowi na składowisku odpadów w roku sprawozdawczym (jeśli dotyczy) kod odpadów 13) rodzaj odpadów 13) masa odpadów [Mg] 14) cel wykorzystania odpadów 47 Masa odpadów wydobytych ze składowiska (jeśli dotyczy) kod odpadów 13) rodzaj odpadów 13) masa odpadów sucha masa odpadów [Mg] 14) [Mg] 14) Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania od początku funkcjonowania składowiska [Mg] Mg 49 Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym kod odpadów 13) rodzaj odpadów 13) masa odpadów [Mg] 14) sucha masa odpadów [Mg] 14) żużel Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 156

157 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska popiół Według informacji Zarządzającego, w związku z tym, że na składowisku w roku 2014 nie było żadnych zmian i nie składowano odpadów, sprawozdanie za ten rok będzie identyczne jak przedstawione powyżej. 156 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 157

158 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 4. Zamknięte składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane przy Al. Przyjaźni (Składowisko Grundman ) 157 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 158

159 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 158 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 159

160 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 5. WNIOSKI Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W analizowanym okresie sprawozdawczym, a dokładniej od 1 lipca 2013 r. w Opolu zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz z późn. zm.). Wypełniając wymogi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miasto Opole (Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej (WITGK) Urzędu Miasta Opola) w 2013 roku kontynuowało działania podjęte już w 2012 r. zmierzające do wprowadzenia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zrealizowano między innymi następujące działania: Rada Miasta Opola podjęła wszelkie niezbędne uchwały obligatoryjne oraz wybrane uchwały fakultatywne dotyczące odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym m.in. następujące uchwały fakultatywne: systemem objęto nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne oraz miasto podzielono na sektory). Ocenia się, że objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych jest korzystne przede wszystkim ze względu na uzyskanie zadowalającego poziomu szczelności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi czyli objęcie systemem wszystkich wytwórców odpadów komunalnych. Przekłada się to na wzrost wpływów z opłat, ponieważ większa liczba podmiotów zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy również wspomnieć o lepszej efektywności selektywnej zbiórki odpadów, dla których ustanowiono minimalne poziomy odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia lub ograniczenia składowania przy objęciu systemem nieruchomości niezamieszkałych. Sektory ustanowione zostały biorąc pod uwagę granice jednostek pomocniczych obrębów ewidencyjnych. Granice 14 obrębów ewidencyjnych odzwierciedlają dawne granice miasta oraz granice poszczególnych wsi przyłączanych do miasta na przestrzeni lat. Opole w całości nie jest podzielone formalnie na dzielnice i osiedla, jednak zarówno w obiegowym użytku, jak i na drogowskazach i w urzędowych dokumentach spotyka się zwyczajowe nazwy poszczególnych części miasta, które nieznacznie różnią się od obrębów ewidencyjnych. Ocenia się, że ustanowiony podział na sektory jest optymalny. Sporządzono kalkulację stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola. Przyjęto różne wskaźniki różnicujące stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku prowadzenia zbiórki w sposób selektywny i nieselektywny dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ocenia się, że odpowiednio dobrany wzrost opłaty w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów, może być bodźcem dla mieszkańców przyczyniającym się do wzrostu efektywności selektywnego zbierania odpadów. Poza tym, w celu weryfikacji zadeklarowanego przez mieszkańca selektywnego zbierania odpadów, miasto prowadzi kontrolę poprawności prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ocenia się, że jest to element prawidłowego nadzoru nad system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadzony system upominania poprzez naklejanie na pojemnik czerwonych trójkątów jest dobrym rozwiązaniem. Zaleca się systematyczne przeprowadzanie i kontynuowanie kontroli w kolejnych latach. 159 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 160

161 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Przystąpiono do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta: od 1 lipca 2013 r. rozpoczął funkcjonowanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów. Drugi Punkt zlokalizowany przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 w Opolu rozpoczął przyjmowanie odpadów od 1 marca 2014 r. W wariancie realizowanym na terenie miasta Opola, gmina ogłosiła przetarg na kompleksowe usługi budowy i eksploatacji PSZOK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określał wówczas wymaganą lokalizację punktów oraz minimalne wymagania dotyczące ich organizacji. Gmina wskazując lokalizację podała jedynie przybliżony teren, natomiast w gestii wykonawcy usługi jest pozyskanie odpowiedniego terenu i jego właściwe wyposażenie. Zaletami tego rozwiązania jest minimalny udział gminy w budowie i eksploatacji PSZOK. w szczególności nie występują problemy organizacyjne, projektowe i wykonawcze związane z utworzeniem punktu. Wadami tego rozwiązania jest brak posiadania przez gminę na własność trwałej infrastruktury PSZOK. Istnieje ryzyko, że w kolejnej edycji przetargu na PSZOK wyłoniony zostanie inny podmiot, zmuszony do organizacji punktu w nowym miejscu. z punktu widzenia mieszkańców, będą oni musieli zmieniać swoje wcześniejsze przyzwyczajenia i wozić swoje odpady w nowe miejsce. Prowadzono działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (były to m.in. ulotki, publikacje prasowe, książeczka dla dzieci Bądź Eko, happening, spotkania informacyjne, strona internetowa prezentacje video dot. sposobu wypełnienia deklaracji śmieciowej). Kampania obejmowała również pomoc mieszkańcom w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na specjalnym stoisku w Ratuszu w okresie kwiecień - maj 2013 roku. Ocenia się, że prowadzona edukacja i współpraca z mieszkańcami stanowi bardzo ważny element powodzenia nowego systemu gospodarowania odpadami. Działania edukacyjne nie powinny stanowić wyłącznie obowiązku, ale powinny być traktowane, jako narzędzia mające duży wpływ na efektywność ekonomiczną i powodzenie systemu. Aktywne działania edukacyjno - informacyjne miasta ocenia się, jako prawidłowy kierunek zmierzający do osiągnięcia w/w celów. Zorganizowano przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w trzech odrębnych sektorach miasta oraz wyłoniono wykonawców zadań (zawarto odpowiednie umowy). Przedmiot zamówienia stanowił: Odbiór komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe. W Modelu organizacji systemu gospodarowania odpadami właściciele nieruchomości zobowiązani są do oddzielnego zbierania następujących frakcji w sposób: Nieruchomości zamieszkałe (zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna) Zbiórka prowadzona w podziale: - odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych kolor pojemnika: żółta klapa lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, w zabudowie jednorodzinnej zbiórka u źródła 160 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 161

162 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska - szkło kolor pojemnika: zielony lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, w zabudowie jednorodzinnej zbiórka u źródła - odpady komunalne ulegające biodegradacji kolor pojemnika: brązowy lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, w zabudowie jednorodzinnej zbiórka u źródła system dopuszcza prowadzenie przydomowych kompostowników (wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej) - pozostałości po segregacji odpadów komunalnych i odpady komunalne zmieszane kolor pojemnika: czarny lokalizacja pojemnika: w zabudowie wielorodzinnej w altanie/boksie śmietnikowym, w zabudowie jednorodzinnej zbiórka u źródła Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Na terenie Miasta Opola funkcjonuje jednorodny system odbioru odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Wprowadzenie takiego systemu pozwala na uzyskanie zadowalającego poziomu szczelności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zbiórka prowadzona w podziale: - odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych kolor pojemnika: żółta klapa - szkło kolor pojemnika: zielony - odpady komunalne ulegające biodegradacji kolor pojemnika: brązowy - pozostałości po segregacji odpadów komunalnych i odpady komunalne zmieszane kolor pojemnika: czarny Ocenia się, że funkcjonujący model selektywnego zbierania odpadów polegający na selektywnej zbiórce odpadów do pojemnika z żółtą klapą jest korzystnym rozwiązaniem zapewniającym zdecydowany wzrost ilości surowca. Przeprowadzona analiza wykazała, że dzięki wprowadzonemu systemowi selektywnego zbierania odpadów w zakresie odpadów recyklingowych miasto potencjalnie jest w stanie wypełnić limity na najbliższe lata. 161 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 162

163 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 6. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 6.1 Wskaźniki monitorowania Programu ochrony środowiska Lp. Nazwa wskaźnika Jedn. Źródło danych Dziedzina: Ochrona powietrza atmosferycznego 1.1 Pył zawieszony PM10: stężenie średnioroczne μg/m 3 WIOŚ (stacja pomiarowa przy ul. Minorytów w Opolu, 40,9 33,4 33,3* -** 1.2 Pył zawieszony PM10: częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego stężeń 24- godzinnych w roku kalendarzowym 1.3 Pył zawieszony PM10: liczba przypadków powyżej progu alarmowego 2 Pył zawieszony PM2,5 stężenie średnioroczne wielkość niemianowana wielkość niemianowana μg/m 3 kod OpOpole3a) WIOŚ (stacja pomiarowa przy ul. Minorytów w Opolu, kod OpOpole3a) WIOŚ (stacja pomiarowa przy ul. Minorytów w Opolu, kod OpOpole3a) WIOŚ (stacja pomiarowa os. Armii Krajowej w Opolu kod OpOpole4pyl) 3 Benzo(a)piren stężenie średnioroczne ng/m 3 WIOŚ (stacja pomiarowa os. Armii Krajowej w Opolu kod OpOpole4pyl) * -** , ,7 -** 5,5 4,6 4,6 -** 4.1 Emisja pyłu ze źródeł przemysłowych Mg/rok Urząd Marszałkowski 343 b.d. b.d. b.d. 4.2 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych (propozycja Mg/rok GUS b.d. nowego wskaźnika wcześniej nie analizowanego) Dziedzina: Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa 5 Odsetek monitorowanych JCWP w obrębie Opola, dla których stwierdzono dobry stan wód % WIOŚ ** 162 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 163

164 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa wskaźnika Jedn. Źródło danych JCWP w granicach Opola: stan WIOŚ zły/słaby/po zły/słaby/po zły/słaby/po -** Odra od Osobłogi do Małej Panwi wód/potencjał niżej stanu niżej stanu niżej stanu (RW ) ekologiczny/st dobrego dobrego dobrego 6.2 JCWP w granicach Opola: Czarnka (RW ) 7 Odsetek JCWPd na terenie miasta Opola, w których stwierdzono dobry stan wód 8.1 Ilość wody pobranej na potrzeby gospodarki komunalnej i przemysłu 8.2 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku ogółem 9.1 Jednostkowe zużycie wody w gospodarstwach domowych an chemiczny stan wód/potencjał ekologiczny/st an chemiczny WIOŚ zły/zły/ nie badano zły/zły/ nie badano zły/zły/ nie badano % PIG 0 0 nie badano 0 m 3 /rok dam 3 dm 3 /rok/ mieszkańca Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 9.2 Jednostkowe zużycie wody na 1 m 3 /rok Wodociągi i Kanalizacja mieszkańca w Opolu Sp. z o.o. 10 Odsetek mieszkańców korzystających % Wodociągi i Kanalizacja z sieci wodociągowej w Opolu Sp. z o.o. 11 Długość ogólnomiejskiej sieci wodociągowej, km Wodociągi i Kanalizacja z przyłączami w Opolu Sp. z o.o Długość czynnej sieci wodociągowej km Wodociągi i Kanalizacja rozdzielczej w Opolu Sp. z o.o Ścieki komunalne ogółem m 3 /rok Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o ,3 7767,2 7603,7 7497, l/rok/m-ca 102,7 l/d/m-ca l/rok/m-ca 103,1 l/d/m-ca l/rok/m-ca -** l/rok/m-ca 101,4 l/d/m-ca 65,0 63,8 63,1 62,7 99,9 99,9 99,9 99,9 443,4 442,5 451,8 455,8 276,0 275,1 284,4 288, w tym ścieki dowożone: gminy ościenne: w tym ścieki dowożone: gminy ościenne: w tym ścieki dowożone: gminy ościenne: w tym ścieki dowożone: gminy ościenne: Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 164

165 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa wskaźnika Jedn. Źródło danych Ścieki oczyszczane w ciągu roku odprowadzone dam 3 Wodociągi i Kanalizacja ogółem w Opolu Sp. z o.o Długość komunalnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej, z przyłączami km Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 14 Odsetek mieszkańców korzystających % Wodociągi i Kanalizacja z miejskiej sieci kanalizacyjnej w Opolu Sp. z o.o. Dziedzina: Racjonalne gospodarowanie odpadami 15.1 Masa składowanych odpadów komunalnych Mg Urząd Miasta, Zakład Komunalny Sp. z o.o Masa odpadów komunalnych kierowanych bezpośrednio na kwaterę bez przetworzenia (wskaźnika wynikający z monitorowania Planu gospodarki odpadami) 16 Ilość usuniętych wyrobów i odpadów azbestowych Dziedzina: Ochrona przed hałasem 17 Liczba kontrolowanych zakładów, w których stwierdzono naruszenie 18 Liczba mieszkańców zagrożona hałasem drogowym, kolejowym, przemysłowym (wskaźnik LDWN) Mg Wg rocznego Sprawozdania prezydenta miasta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi m² Urząd Miasta, Zakład Komunalny Sp. z o.o. wielkość niemianowana wielkość niemianowana 19 Udział populacji narażonej na hałas drogowy, kolejowy, przemysłowy w stosunku do całej populacji miasta (wskaźnik LDWN) Dziedzina: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 20 Liczba punktów pomiarowych, na których wielkość stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych niemianowana wartości promieniowania elektromagnetycznego ,9 341,7 350,9 352,2 274,6 279,4 288,6 289,9 98, ,9 99, ,1 (masa poddanych składowaniu) b.d (błąd) powinno być: (masa poddanych składowaniu) 3515,5 b.d. WIOŚ Na podstawie mapy akustycznej (wskaźnik określany raz na 5 lat) (%) Na podstawie mapy akustycznej (wskaźnik określany raz na 5 lat) 13415/2871 /705 bez zmian b.d. b.d. 11/2/1 bez zmian b.d. b.d. WIOŚ Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 165

166 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa wskaźnika Jedn. Źródło danych Dziedzina: Zabezpieczenia przed poważnymi awariami przemysłowymi 21 Liczba obiektów o dużym ryzyku wystąpienia wielkość WIOŚ awarii przemysłowej niemianowana 22 Liczba obiektów o zwiększonym ryzyku wielkość WIOŚ wystąpienia awarii przemysłowej niemianowana 23 Liczba poważnych awarii wielkość WIOŚ niemianowana 24 Liczba zdarzeń o znamionach poważnych wielkość WIOŚ awarii niemianowana Dziedzina: Ochrona środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności biologicznej 25 Powierzchnia terenów o szczególnych ha Regionalna Dyrekcja Ochrony 28,9 bez zmian 28,9 b.d. walorach przyrodniczych (prawnie chronionych) Środowiska, Urząd Miasta 26 Powierzchnia użytków ekologicznych ha Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urząd Miasta 25,8 (błąd) powinno być: 28,9 bez zmian 28,9 28,9 b.d. Dziedzina: Ochrona krajobrazu 27 Powierzchnia terenów zieleni ha Urząd Miasta bez zmian bez zmian bez zmian 28 Powierzchnia parków ha Urząd Miasta 80,5 bez zmian bez zmian bez zmian 29 Powierzchnia zieleni urządzonej ha Urząd Miasta 114,6 bez zmian bez zmian bez zmian 30 Powierzchnia zieleni ulicznej ha Urząd Miasta 132,9 bez zmian bez zmian bez zmian 31 Powierzchnia zieleni cmentarnej ha Urząd Miasta 44,7 bez zmian bez zmian bez zmian 32 Powierzchnia ogrodów działkowych ha Urząd Miasta 217,6 bez zmian bez zmian bez zmian Dziedzina: Racjonalna gospodarka leśna 33 Lasy na terenie miasta Opola ha Nadleśnictwo Opole 942 bez zmian bez zmian bez zmian *ze względu na niewystarczający uzysk ważnych danych, wyników ze stacji przy ul. Minorytów nie wykorzystano w ocenie jakości powietrza za rok 2013, stąd w tabeli dla roku 2013 podano wartość średnioroczną uzyskaną na stacji pomiarowej zlokalizowanej w Opolu na osiedlu Armii Krajowej; **wyników z roku 2014 nie podano, gdyż są w trakcie weryfikacji 165 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 166

167 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 6.2 Wskaźniki monitorowania Planu gospodarki odpadami Lp. Nazwa wskaźnika Jedn. 1 Masa wytworzonych odpadów komunalnych ogółem 2.1 Masa zebranych odpadów komunalnych ogółem 2.2 Masa odebranych odpadów komunalnych zmieszanych ( ) (propozycja nowego wskaźnika wcześniej nie analizowanego) 3 Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie 4 Masa odpadów komunalnych kierowanych bezpośrednio na kwaterę bez przetworzenia 5 Odsetek wytworzonych odpadów komunalnych poddanych odzyskowi (innym procesom niż składowanie) 6 Odsetek wytworzonych odpadów komunalnych poddanych składowaniu bez przetworzenia 7 Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania zmieszanych odpadów komunalnych Mg Źródło danych [za lata ] Obliczona przyjmując wskaźnik wytwarzania odpadów dla dużych miast (0,394 Mg/Mrok) i liczbę mieszkańców zamieszkałych Opola wg GUS: na dzień r. i na dzień r. (uwaga: we wcześniejszych latach błędnie przyjmowano osoby zameldowane) Mg Wg rocznego Sprawozdania prezydenta miasta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Mg Wg rocznego Sprawozdania prezydenta miasta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Mg Obliczona jako różnica odpadów zebranych ogółem (pkt. 2) i odpadów zmieszanych (pkt. 2.2) Mg Wg rocznego Sprawozdania prezydenta miasta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi [wartości wg Sprawozdania z POS za lata ] , (wg Spr. odpadowego: Mg) b.d. b.d (wg Spr. odpadowego) 3 389, , ,96 (wg Spr. odpadowego: Mg) 6 637, (wg Spr. odpadowego: Mg) , , , % Obliczona jako (wg pkt.): (2-4)/ % Obliczona jako (wg pkt.): 100% % zaleca się rezygnację z tego wskaźnika szacunkowo 99 szacunkowo 166 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 167

168 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa wskaźnika Jedn. 8 Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. 9 Liczba czynnych składowisk odpadów komunalnych 10 Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów komunalnych 11 Liczba instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 12 Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych/ wydajność instalacji 13 Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych 14 Odsetek komunalnych odpadów niebezpiecznych zebranych selektywnie i poddanych unieszkodliwieniu 15 Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych 16 Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi (odzyskowi energetykcznemu) 17.1 Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ogółem Źródło danych [za lata ] [wartości wg Sprawozdania z POS za lata ] (wg Spr. odpadowego: 18,3%) % Wg rocznego Sprawozdania 46,02 40,22 prezydenta miasta z (w i pół.) zadań z zakresu gospodarowania 48,01 odpadami komunalnymi (wskaźnik T R wg rozp. Dz.U poz. w II pół.) 676) szt % b.d. b.d. szt. RIPOK MBP i zastępcze na terenie Opola wg uchwały w sprawie wykonania WPGO tys. Mg/rok wg zbiorczego zestawienia danych o instalacji MBP (dotyczy Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu - ZPPA Remondis) (błąd powinno być 1) 3,5/1,713 3,5/1,650 3,5/1,481 błąd powinno być ) Mg/rok Wg rocznego Sprawozdania 41 40,53 39,52 10,9 0 prezydenta miasta z (wg Spr. zadań z zakresu gospodarowania odpadowego: odp. komunalnymi kody z * 42,6 Mg) % Mg wg GUS (osady odwodnione) % zaleca się rezygnację z tego wskaźnika % Wg rocznego Sprawozdania prezydenta miasta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (wskaźnik P pmts wg rozp. Dz.U b.d. (odwodnione (odwodnione (odwodnione 4 423) 5 068) 4 897) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 57,8 53,7 50,75 (wg Spr. odpadowego: 11,9%) 15,72 20,39 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 168

169 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Lp. Nazwa wskaźnika Jedn Masa odebranych odpadów papieru, metali, tworzyw i szkła (propozycja nowego wskaźnika wcześniej nie analizowanego) 17.3 Masa poddanych recyklingowi odpadów papieru, metali, tworzyw i szkła (propozycja nowego wskaźnika wcześniej nie analizowanego) 18 Poziom odzysku odpadów opakowaniowych ze szkła 19 Poziom odzysku odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 20 Poziom odzysku odpadów opakowaniowych z papieru i tektury 21 Poziom odzysku odpadów opakowaniowych ze stali 22 Poziom odzysku odpadów opakowaniowych z aluminium 23 Poziom odzysku odpadów opakowaniowych z drewna 24 Wartość wskaźnika zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 25 Ilość zebranych (w stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów) pojazdów wycofanych z eksploatacji 26 Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych Źródło danych [za lata ] poz. 645) Mg Wg rocznego Sprawozdania prezydenta miasta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Mg Wg rocznego Sprawozdania prezydenta miasta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi % zaleca się rezygnację z tego wskaźnika % zaleca się rezygnację z tego wskaźnika % zaleca się rezygnację z tego wskaźnika % zaleca się rezygnację z tego wskaźnika % zaleca się rezygnację z tego wskaźnika % zaleca się rezygnację z tego wskaźnika [wartości wg Sprawozdania z POS za lata ] b.d. b.d ,3 b.d. b.d ,2 80,37 80,19 b.d. b.d. 21,1 25,44 24,71 b.d. b.d. 61,2 57,39 44,87 b.d. b.d. b.d. 92, b.d. b.d b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. kg/m/rok 0,25 0,58 b.d. b.d. b.d. szt. lub Mg Mg Wg rocznego Sprawozdania prezydenta miasta z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi o kodzie , b.d. b.d ,49 b.d. (wg Spr. odpadowego: 517,6) 832, ,2 168 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 169

170 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska 7. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH W poniższej tabeli przedstawione zostały planowane (zakładane) koszty zawarte w Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata z perspektywą na lata oraz wydatki poniesione w latach w trakcie zadań wynikających z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. Wartości stanowią sumy poszczególnych zadań w ramach danej dziedziny wyszczególnionej w Programie. Koszty planowane zaczerpnięte zostały z harmonogramu rzeczowo - finansowego POŚ (tab.46) i obejmują łączną kwotę w latach Koszty poniesione wynikają z danych uzyskanych od realizatorów przedsięwzięć i przedstawione są w tabeli sprawozdawczej z poszczególnych zadań. Tabela 7.1 L.p. Zestawienie finansowe dla lat sprawozdawczych wydatki planowane i poniesione w latach Dziedzina planowane poniesione 2013 poniesione Ochrona powietrza atmosferycznego Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa Ochrona przed powodzią i suszą Racjonalne gospodarowanie odpadami Ochrona przed hałasem Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 7 Zabezpieczenia przed poważnymi awariami przemysłowymi Ochrona i racjonalne wykorzystanie surowców mineralnych 9 Ochrona powierzchni ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych 10 Ochrona środowiska przyrodniczego i różnorodności biologicznej Ochrona krajobrazu Racjonalna gospodarka leśna Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją i składowaniem chemikaliów i GMO 15 Turystyka i rekreacja Edukacja ekologiczna Monitoring jakości środowiska Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 170

171 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Zgodnie z powyższą tabelą, w latach największe wydatki poniesione zostały w następujących dziedzinach określonych w Programie: - nr 4 Racjonalne gospodarowanie odpadami; - nr 1 Ochrona powietrza atmosferycznego. W dziedzinach: - nr 6 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym; - nr 7 Zabezpieczenia przed poważnymi awariami przemysłowymi; - nr 8 Ochrona i racjonalne wykorzystanie surowców mineralnych; - nr 9 Ochrona powierzchni ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych; - nr 11 Ochrona krajobrazu; - nr 13 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; w latach wydatków bezpośrednich nie poniesiono (lub były symboliczne), a realizacja zaplanowanych działań finansowana była w ramach statutowej działalności podmiotów realizujących zadania. Poniższe wykresy przedstawiają porównanie wydatków planowanych (zakładanych w POŚ) i poniesionych w latach 2013 i 2014 na realizację zadań w ramach poszczególnych dziedzin ochrony środowiska. Rysunek 7.1 Koszty Ochrony powietrza atmosferycznego i Ochrony wód i gospodarki wodnościekowej W ramach Ochrony powietrza atmosferycznego największe wydatki poniesione zostały na następujące zadania: - w 2013 r.: Realizacja zadań określonych w Programie ochrony powietrza dla strefy opolskiej (POP); - w 2013 r.: Zakup autobusów spełniających wysokie normy czystości spalin (z jednoczesną likwidacją autobusów nie spełniających norm Euro); - w 2013 i 2014 r.: Zabudowa młyna rolowo-misowego do przemiału żużla montaż instalacji suszenia żużla wielkopiecowego wykorzystującego ciepło nadmiarowe z chłodnika klinkieru. W ramach Ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej największe wydatki poniesione zostały na następujące zadania: - w 2013 i 2014 r.: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Opola ; - w 2013 i 2014 r.: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opola. 170 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 171

172 Sprawozdanie z programu ochrony środowiska Rysunek 7.2 Koszty Ochrony przed powodzią i suszą W ramach Ochrony przed powodzią i suszą największe wydatki poniesione zostały na następujące zadania: - w 2013 i 2014 r.: Prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych ; - w 2013 i 2014 r.: Prace związane z konserwacją i utrzymaniem cieków wodnych ; - w 2014 r.: Przebudowa i budowa wału przeciw-powodziowego Metalchem ; - w 2014 r.: Prace związane z konserwacją i utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych. Rysunek 7.3 Koszty Racjonalnej gospodarki odpadami W ramach Racjonalnej gospodarki odpadami największe wydatki poniesione zostały na następujące zadania: - w 2014 r.: Budowa systemu biologicznej stabilizacji odpadów w Opolu w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów ; - w 2013 i 2014 r.: Budowa suszarni osadów pofermentacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków części B w Opolu ; - w 2013 i 2014 r.: Budowa II kwatery składowania odpadów (kontynuacja budowa 2 i 3 etapu). 171 Id: 52DC8F71-7CA AB0E-9323DE7A8CF2. Uchwalony Strona 172

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu Załącznik nr do uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 lutego 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 lutego 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 lutego 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska

Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza - działania resortu środowiska Małgorzata Wejtko Dyrektor Departament Ochrony Powietrza Ministerstwo Środowiska Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Przyczyny przekroczeń

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 Sporządziła: Urszula Mróz Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi ZABÓR 2016 Spis treści 1. Cel i podstawowe zadania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r.

Wsparcie miast przez. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu. Warszawa, 9 maja 2013 r. Wsparcie miast przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Warszawa, 9 maja 2013 r. Programy priorytetowe skierowane do samorządów SYSTEM ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin 06.09.2012 r. Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie BENEFICJENCI WFOŚiGW w SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach PROGRAMY OGRANICZENIA EMISJI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeżno za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeżno za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeżno za 2014 rok Brzeżno, 30 kwiecień 2015r. I. Cel przygotowania analizy Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój - Gmina wiejska - Liczba ludności 6352 osoby (31.12.2008r.) - 2/3 obszaru stanowią wody w tym największy akwen Jezioro Goczałkowickie Zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej, Zbiornik

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach Działania w zakresie ograniczania. niskiej emisji w gminach Słupsk, 11 luty 2016 mgr inż. Piotr Antonowicz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wiesława Sokołowska tel. (85) 749-94-83 wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl ul. Św.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie

Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Możliwości finansowania inwestycji solarnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole.

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole. ANKIETA Dotyczy wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Szanowni Państwo Proszę

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Michał Kopeć Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Turawa za 2015 rok Strona 1 Spis omówionych

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013 Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Art. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik II. Zestawienie działań z POP

Załącznik II. Zestawienie działań z POP Załącznik II. Zestawienie działań z POP II.1. Zestawienie działań z Programu Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu (uchwała Nr 222/09

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo